Word - Copy & Paste Tutorial

In this video, you will learn about how to search and find what you need using Microsoft 365. The video covers the usage of OneDrive, Yammer, and Delve in the Office 365 subscription to help you access and organize your documents, collaborate with colleagues, and discover relevant information.
This will help you improve your productivity and stay updated with the latest updates and publications.

  • 3:09
  • 1273 views
00:00:05
are part of the basic operations
00:00:07
in Office automation.
00:00:08
They become indispensable,
00:00:10
especially when handling voluminous contents.
00:00:13
Together with the Office Clipboard,
00:00:15
these commands are useful for moving texts,
00:00:18
graphics and much more within a file
00:00:20
or between applications.
00:00:22
These commands can be used
00:00:23
in a similar manner
00:00:25
on all your Office 2016 applications.
00:00:27
To copy an item,
00:00:28
select it and choose Copy
00:00:30
from the clipboard group on the Home tab,
00:00:33
or right-click and choose Copy.
00:00:35
You can also use the Control C
00:00:37
keyboard shortcut.
00:00:39
Similarly, you can displace
00:00:41
content from one point to another
00:00:43
using the Cut command instead of Copy.
00:00:46
In the keyboard shortcut,
00:00:47
Control X instead of Control C.
00:00:50
You have copied or cut your text.
00:00:52
You’re just left with pasting it in the desired location.
00:00:55
But from one document to another,
00:00:57
you may want the text
00:00:58
to either assume the appearance
00:00:59
of the original text
00:01:01
or that of the recipient document.
00:01:03
No problem.
00:01:04
Your Microsoft Office applications
00:01:06
offer you several formatting options
00:01:08
when you paste items.
00:01:10
Click the arrow under the Paste icon
00:01:12
in the clipboard group on the Home tab
00:01:14
and choose the option that suits you,
00:01:16
or right-click to find the same options
00:01:19
in the Paste Options section.
00:01:21
If you look closely,
00:01:22
when you hover over one of the options,
00:01:24
a preview of the result is proposed.
00:01:26
Note that if you use the Control V
00:01:28
keyboard shortcut to paste your text,
00:01:30
your application will use
00:01:32
the default value defined in its paste options.
00:01:35
However, even after pasting your text,
00:01:38
you can always change your choice
00:01:39
by clicking on the Paste Options button
00:01:41
that appears after pasting.
00:01:44
Finally, you should know that all copied or cut items
00:01:46
are saved in the clipboard.
00:01:48
The Office Clipboard stores
00:01:50
text and graphics that you copy or cut
00:01:53
wherever you are
00:01:54
and allows you to paste items
00:01:56
stored in another Office file.
00:01:57
Office 2016 applications
00:01:59
have access to a common clipboard
00:02:01
containing 24 entries.
00:02:03
It’s therefore possible
00:02:04
to copy or cut up to 24 different elements.
00:02:08
If you are working between applications,
00:02:10
the clipboard is a convenient way
00:02:11
to move text and images.
00:02:13
To access this feature,
00:02:15
you need to display the Clipboard pane
00:02:17
by clicking the dialogue box launcher
00:02:19
in the clipboard group of the Home tab.
00:02:22
The Clipboard pane opens,
00:02:23
displaying all cut and copied items.
00:02:26
From there, you can click on an item
00:02:27
to insert it into the chosen location.
00:02:30
Be aware that you can paste it
00:02:31
as many times as necessary,
00:02:33
as pasting it does not remove it from the clipboard.
00:02:36
But you can right-click on an item
00:02:37
and press delete to delete it.
00:02:40
You can also click Paste All
00:02:41
to paste all clipboard items
00:02:43
into a selected area of your document,
00:02:45
or Clear All
00:02:47
to remove all clipboard elements.
00:02:49
Finally, when you are done,
00:02:51
click on the cross in the upper right corner
00:02:53
of the pane to close the clipboard.
00:02:55
Inclusively the Paste Options and the Clipboard
00:02:58
offered by your Office applications
00:03:00
make working on large documents
00:03:02
a lot easier
00:03:03
and saves you time
00:03:04
by choosing from the collage options
00:03:06
what suits you best.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
De Kopieer, Knippen, Plakken commando's
00:00:05
maken deel uit van de basis operaties
00:00:07
in Office automatisatie.
00:00:08
Ze worden onmisbaar,
00:00:10
vooral wanneer men volumineuze inhouden verwerkt.
00:00:13
Samen met het Office Clipboard,
00:00:15
zijn deze commando's nuttig om tekst,
00:00:18
beelden en veel meer in een bestand of tussen applicaties
00:00:20
te verplaatsen.
00:00:22
Deze commando's kunnen gebruikt worden
00:00:23
op gelijkaardige wijze
00:00:25
op al uw Office 2016 applicaties.
00:00:27
Om een item te kopieren,
00:00:28
selecteer het en kies Kopieren
00:00:30
van de clipboard groep op de Thuis tab,
00:00:33
of klik rechts en kies Kopieren.
00:00:35
U kan ook de Control C
00:00:37
toetsenbordcombinatie gebruiken.
00:00:39
Op dezelfde wijze kan u inhoud
00:00:41
verplaatsen van het ene punt naar een ander
00:00:43
door gebruik te maken van het Knippen commando in plaats van Kopieren.
00:00:46
In de toetsenbordcombinatie,
00:00:47
Control X in plaats van Control C.
00:00:50
U heeft uw tekst gekopieerd of geknipt.
00:00:52
U dient het alleen nog op de gewenste locatie te plakken.
00:00:55
Maar van het ene document naar een ander,
00:00:57
wilt u misschien dat de tekst
00:00:58
het uitzicht aanneemt
00:00:59
van de originele tekst
00:01:01
of dat van het ontvangende document.
00:01:03
Geen probleem.
00:01:04
Uw Microsoft Office applicaties
00:01:06
bieden u verschillende mogelijkheden aan om te formatteren
00:01:08
wanneer u dingen plakt.
00:01:10
Klik de pijl onder het Plakken icoon
00:01:12
in de clipboard groep op de Thuis tab
00:01:14
en kies de optie die u nodig heeft,
00:01:16
of klik rechts om dezelfde opties te vinden
00:01:19
in de Knippen Opties sectie.
00:01:21
Als u goed kijkt,
00:01:22
wanneer u over een van de opties zweeft,
00:01:24
dan wordt een voorbeeld van het resultaat voorgesteld.
00:01:26
Merk op dat als u de Control V
00:01:28
toetsenbordcombinatie gebruikt om uw tekst te plakken,
00:01:30
dan zal uw applicatie de standaard waarde,
00:01:32
gebruiken die gedefinieerd is in de knippen opties.
00:01:35
Echter, zelfs na het plakken van uw tekst,
00:01:38
kan u uw keuze altijd aanpassen
00:01:39
door te klikken op de Plakken Opties knop
00:01:41
die verschijnt na het plakken.
00:01:43
Tenslotte,
00:01:44
U dient te weten dat alle gekopieerde of geknipte dingen
00:01:46
opgeslagen worden op het plakbord.
00:01:48
Het Office Plakbord slaat
00:01:50
tekst en beelden op die u kopieert of knipt
00:01:53
waar u ook bent
00:01:54
en laat u toe om items te plakken
00:01:56
die opgeslagen zijn in een ander Office bestand.
00:01:57
Office 2016 applicaties
00:01:59
hebben toegang tot een gemeenschappelijk plakbord
00:02:01
die 24 invoeren bevat.
00:02:03
Het is daarom mogelijk
00:02:04
om tot 24 verschillende elementen te kopieren of te knippen
00:02:08
Als u tussen applicaties werkt,
00:02:10
dan is het plakbord een handige manier
00:02:11
om tekst en beelden te verplaatsen.
00:02:13
Om deze functionaliteit te gebruiken,
00:02:15
dient u het Plakbord paneel te tonen
00:02:17
door de dialoogvenster lanceerder te klikken
00:02:19
in de plakbord groep van de Thuis tab.
00:02:22
Het Plakbord paneel opent,
00:02:23
en toont alle geknipte en gekopieerde zaken.
00:02:26
Van hieruit kan u op een item klikken
00:02:27
om het in de gekozen locatie in te voegen.
00:02:30
Wees u ervan bewust dat u het zoveel kan plakken
00:02:31
als nodig is,
00:02:33
aangezien plakken het niet van het plakbord verwijdert.
00:02:36
Maar u kan rechts klikken op een item
00:02:37
en verwijderen drukken om het te verwijderen.
00:02:40
U kan ook Alles Plakken klikken
00:02:41
om alle plakbord zaken te plakken
00:02:43
in het geselecteerde gebied van uw document,
00:02:45
of Wis Alles
00:02:47
om alle plakbord elementen te verwijderen.
00:02:49
Tenslotte, wanneer u klaar bent,
00:02:51
klik op het kruis in de hoek rechtsboven
00:02:53
van het paneel om het plakbord te sluiten.
00:02:55
De Plakken Opties en het Plakbord,
00:02:58
aangeboden door uw Office applicaties,
00:03:00
maken het werken aan grote documenten
00:03:02
heel wat gemakkelijker
00:03:03
en bespaart u tijd
00:03:04
door te kiezen van de collage opties
00:03:06
datgene dat u het beste uitkomt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Die Befehle „Kopieren”, „Ausschneiden” und „Einfügen”
00:00:05
sind Teil der Grundfunktionen
00:00:07
der Automatisierung von Office.
00:00:08
Sie werden unverzichtbar,
00:00:10
insbesondere bei der Bearbeitung umfangreicher Inhalte.
00:00:13
In Verbindung mit der Office Zwischenablage
00:00:15
sind diese Befehle zum Bewegen von Text,
00:00:18
Grafiken und mehr innerhalb einer Datei
00:00:20
oder zwischen Anwendungen nützlich.
00:00:22
Diese Befehle können in allen
00:00:23
Ihren Office 2016 Anwendungen
00:00:25
auf eine ähnliche Weise benutzt werden.
00:00:27
Um ein Element zu kopieren,
00:00:28
markieren Sie es und wählen Sie Kopieren
00:00:30
in der Gruppe „Zwischenablage” im Reiter „Start”
00:00:33
oder Sie machen einen Rechtsklick und wählen „Kopieren”.
00:00:35
Sie können auch die Tastenkombination
00:00:37
Strg + C verwenden.
00:00:39
Ebenso können Sie mit dem Befehl
00:00:41
„Ausschneiden” anstatt „Kopieren”
00:00:43
Inhalte von einem Punkt zu einem anderen verschieben.
00:00:46
Als Tastenkombination Strg + X
00:00:47
anstatt Strg + C.
00:00:50
Sie haben Ihren Text kopiert oder ausgeschnitten.
00:00:52
Jetzt müssen Sie ihn nur noch am gewünschten Ort einfügen.
00:00:55
Aber von einem Dokument in ein anderes
00:00:57
soll der Text möglicherweise
00:00:58
das Erscheinungsbild des ursprünglichen
00:00:59
Textes annehmen
00:01:01
oder das des Empfängerdokuments.
00:01:03
Kein Problem.
00:01:04
Ihre Microsoft-Office-Anwendungen
00:01:06
bieten Ihnen verschiedene Formatierungsoptionen
00:01:08
beim Einfügen von Elementen.
00:01:10
Klicken Sie auf den Pfeil unter dem Symbol „Einfügen”
00:01:12
in der Gruppe „Zwischenablage” im Reiter „Start”
00:01:14
und wählen Sie die gewünschte Option aus
00:01:16
oder machen Sie einen Rechtsklick, um die
00:01:19
gleichen Optionen im Bereich „Einfügeoptionen” zu finden.
00:01:21
Wenn Sie genau hinsehen, wird,
00:01:22
wenn Sie länger über einer der Optionen bleiben,
00:01:24
eine Vorschau des Ergebnisses angezeigt.
00:01:26
Beachten Sie, dass Ihre Anwendung den
00:01:28
in den Einfügeoptionen eingestellten Standardwert
00:01:30
verwendet, wenn Sie die Tastenkombination
00:01:32
Strg + V zum Kopieren Ihres Textes benutzen.
00:01:35
Nach dem Einfügen Ihres Textes können Sie
00:01:38
Ihre Wahl allerdings jederzeit ändern, indem
00:01:39
Sie den Button „Einfügeoptionen” klicken,
00:01:41
der nach dem Einfügen erscheint.
00:01:44
Schließlich sollten Sie wissen, dass alle kopierten oder ausgeschnittenen Elemente
00:01:46
in der Zwischenablage gespeichert werden.
00:01:48
Die Office-Zwischenablage speichert
00:01:50
Texte und Grafiken, die Sie kopieren oder ausschneiden,
00:01:53
egal wo Sie sich befinden, und ermöglicht Ihnen,
00:01:54
Elemente einzufügen, die in einer
00:01:56
anderen Office-Datei gespeichert sind.
00:01:57
Office 2016 Anwendungen
00:01:59
haben Zugriff auf eine gemeinsame Zwischenablage
00:02:01
mit 24 Einträgen.
00:02:03
Somit ist es möglich, bis zu 24 verschiedene
00:02:04
Elemente zu kopieren oder auszuschneiden.
00:02:08
Wenn Sie in mehreren Anwendungen arbeiten,
00:02:10
ist die Zwischenablage eine komfortable Möglichkeit,
00:02:11
Texte und Bilder zu verschieben.
00:02:13
Um auf diese Funktion zuzugreifen,
00:02:15
müssen Sie das Fenster Zwischenablage öffnen,
00:02:17
indem Sie auf den Dialogbox-Starter in der
00:02:19
Gruppe „Zwischenablage” im Reiter „Start” klicken.
00:02:22
Das Fenster Zwischenablage öffnet sich und zeigt
00:02:23
alle kopierten und ausgeschnittenen Elemente an.
00:02:26
Von dort aus können Sie auf ein Element klicken,
00:02:27
um es am gewählten Ort einzufügen.
00:02:30
Beachten Sie, dass Sie es so oft
00:02:31
wie nötig einfügen können,
00:02:33
da das Einfügen es nicht von der Zwischenablage entfernt.
00:02:36
Aber Sie können einen Rechtsklick auf ein Element
00:02:37
ausführen und „Löschen” klicken, um es zu löschen.
00:02:40
Sie können auch „Alle einfügen” klicken,
00:02:41
um alle Elemente der Zwischenablage in einen
00:02:43
ausgewählten Bereich Ihres Dokuments einzufügen
00:02:45
oder „Alle löschen”,
00:02:47
um alle Elemente der Zwischenablage zu entfernen.
00:02:49
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
00:02:51
das Kreuz in der oberen rechten Ecke
00:02:53
des Fensters, um die Zwischenablage zu schließen.
00:02:55
Die in Ihren Office-Anwendungen enthaltenen Einfügeoptionen
00:02:58
und die Zwischenablage
00:03:00
machen das Arbeiten mit großen Dokumenten
00:03:02
viel einfacher
00:03:03
und sparen Ihnen Zeit,
00:03:04
indem Sie aus den Collage-Optionen auswählen,
00:03:06
was Ihnen am besten passt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Os comandos Copiar, Cortar e Colar
00:00:05
fazem parte das operações básicas
00:00:07
na automatização do Office.
00:00:08
Tornaram-se indispensáveis,
00:00:10
especialmente ao lidar com conteúdos volumosos.
00:00:13
Juntamente com o Office Clipboard,
00:00:15
estes comandos são úteis para mover textos,
00:00:18
gráficos e muito mais em um arquivo
00:00:20
ou entre aplicativos.
00:00:22
Estes comandos podem ser usados
00:00:23
de forma semelhante
00:00:25
em todos os seus aplicativos do Office 2016.
00:00:27
Para copiar um item,
00:00:28
selecione-o e escolha Copiar
00:00:30
a partir do grupo da Área de Transferência no menu Página Inicial
00:00:33
ou clique com o botão direito e escolha Copiar.
00:00:35
Você também pode usar o atalho de teclado
00:00:37
Control + C.
00:00:39
Do mesmo modo, você pode
00:00:41
deslocar o conteúdo de um ponto para outro
00:00:43
usando o comando Cortar em vez de Copiar.
00:00:46
No atalho do teclado,
00:00:47
Control + X em vez de Control + C.
00:00:50
Você terá copiado ou cortado seu texto.
00:00:52
Resta apenas colar na localização desejada.
00:00:55
Mas de um documento para outro,
00:00:57
você pode querer que o texto
00:00:58
assuma a aparência
00:00:59
do texto original
00:01:01
ou do documento do destinatário.
00:01:03
Não há problema.
00:01:04
Os aplicativos de seu Microsoft Office
00:01:06
oferecem várias opções de formatação
00:01:08
quando você cola itens.
00:01:10
Clique na seta abaixo do ícone Colar
00:01:12
no grupo da Área de Transferência no menu Página Inicial
00:01:14
e escolha a opção que melhor se adapta a você
00:01:16
ou clique com o botão direito para encontrar as mesmas opções
00:01:19
na seção Opções de Colar.
00:01:21
Se você olhar com atenção.
00:01:22
quando passa o cursor por cima de uma das opções,
00:01:24
você tem uma pré-visualização do resultado.
00:01:26
Observe que se você usar o
00:01:28
atalho de teclado Control + V para colar seu texto,
00:01:30
seu aplicativo usará o
00:01:32
valor padrão definido em suas opções de colar.
00:01:35
Contudo, mesmo depois de colar seu texto,
00:01:38
você pode sempre alterar sua escolha,
00:01:39
clicando no botão Opções de Colar
00:01:41
que aparece depois de colar.
00:01:44
Por último, você deve saber que todos os itens copiados ou cortados
00:01:46
são salvos na área de transferência.
00:01:48
O Office Clipboard armazena
00:01:50
texto e gráficos que você copia ou corta
00:01:53
onde quer que esteja
00:01:54
o que permite a você colar itens
00:01:56
armazenados em outro arquivo do Office.
00:01:57
Os aplicativos do Office 2016
00:01:59
têm acesso a uma área de transferência comum
00:02:01
que contém 24 entradas.
00:02:03
Assim, é possível
00:02:04
copiar ou cortar até 24 elementos diferentes.
00:02:08
Se você estiver trabalhando entre aplicativos,
00:02:10
a área de transferência é uma forma conveniente
00:02:11
de mover texto e imagens.
00:02:13
Para acessar esta função,
00:02:15
Você precisa abrir o painel Área de Transferência
00:02:17
clicando no iniciador da caixa de diálogo
00:02:19
no grupo da Área de Transferência do menu Página Inicial.
00:02:22
O painel Área de Transferência abre,
00:02:23
apresentando todos os itens cortados e copiados.
00:02:26
A partir daí você pode clicar em um item
00:02:27
para inseri-lo na localização escolhida.
00:02:30
Tenha em consideração que você pode colá-lo
00:02:31
tantas vezes quanto as necessárias,
00:02:33
uma vez que ao colar não o remove da área de transferência.
00:02:36
Mas você pode clicar com o botão direito em um item
00:02:37
e pressionar «Eliminar» para eliminá-lo.
00:02:40
Também pode clicar em «Colar todos»
00:02:41
para colar todos os itens da área de transferência
00:02:43
em uma área selecionada de seu documento
00:02:45
ou Limpar Tudo
00:02:47
para remover todos os elementos da área de transferência.
00:02:49
Por último, quando terminar,
00:02:51
clique na cruz no canto superior direito
00:02:53
do painel para fechar a área de transferência.
00:02:55
Inclusive as Opções de Colar e a Área de Transferência
00:02:58
oferecidas por seus aplicativos do Office
00:03:00
fazem com que trabalhar em documentos grandes
00:03:02
seja muito mais fácil
00:03:03
e economiza tempo para você,
00:03:04
escolhendo a opção que mais lhe convier
00:03:06
a partir das opções de colagem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Los comandos Copiar, Cortar y Pegar
00:00:05
forman parte de las operaciones básicas
00:00:07
de la automatización de Office.
00:00:08
Se vuelven indispensables,
00:00:10
sobre todo para manejar contenidos voluminosos.
00:00:13
Junto con el Portapapeles de Office,
00:00:15
estos comandos son útiles para mover textos,
00:00:18
gráficos y mucho más dentro de un archivo
00:00:20
o de una aplicación a otra.
00:00:22
Estos comandos se pueden utilizar
00:00:23
de forma parecida
00:00:25
en todas sus aplicaciones de Office 2016.
00:00:27
Para copiar un elemento,
00:00:28
selecciónelo y haga clic en Copiar
00:00:30
en el grupo Portapapeles de la pestaña Inicio,
00:00:33
o haga clic derecho y seleccione Copiar.
00:00:35
También puede utilizar el atajo
00:00:37
de teclado Control + C.
00:00:39
Del mismo modo, puede desplazar
00:00:41
contenido de un punto a otro
00:00:43
con el comando Cortar en lugar de Copiar
00:00:46
o con el atajo de teclado
00:00:47
Control + X en lugar de Control + C.
00:00:50
Ya ha copiado o cortado el texto.
00:00:52
Solo le queda pegarlo en el lugar deseado.
00:00:55
Pero, de un documento a otro,
00:00:57
es posible que desee que el texto
00:00:58
adopte la apariencia
00:00:59
del texto original
00:01:01
o la del documento de destino.
00:01:03
No hay problema.
00:01:04
Las aplicaciones de Microsoft Office
00:01:06
le ofrecen varias opciones de formato
00:01:08
a la hora de pegar elementos.
00:01:10
Haga clic en la flecha bajo el icono Pegar
00:01:12
en el grupo Portapapeles de la pestaña Inicio
00:01:14
y seleccione la opción que más le convenga,
00:01:16
o haga clic derecho para ver las mismas opciones
00:01:19
en la sección Opciones de pegado.
00:01:21
Si se fija bien,
00:01:22
al pasar el cursor sobre una de las opciones,
00:01:24
se ofrece una vista previa del resultado.
00:01:26
Tenga en cuenta que, si utiliza el atajo
00:01:28
Control + V para pegar el texto,
00:01:30
su aplicación utilizará
00:01:32
el valor predeterminado de las opciones de pegado.
00:01:35
Sin embargo, incluso después de pegar el texto,
00:01:38
siempre puede cambiar su elección
00:01:39
haciendo clic en el botón Opciones de pegado
00:01:41
que aparece después de pegar.
00:01:44
Finalmente, debe saber que todos los elementos copiados o cortados
00:01:46
se guardan en el portapapeles.
00:01:48
El Portapapeles de Office almacena
00:01:50
texto y gráficos que puede copiar o cortar
00:01:53
dondequiera que se encuentre,
00:01:54
y le permite pegar elementos
00:01:56
almacenados en otro archivo de Office.
00:01:57
Las aplicaciones de Office 2016
00:01:59
tienen acceso a un portapapeles común
00:02:01
que contiene 24 entradas.
00:02:03
Por lo tanto, es posible
00:02:04
copiar o cortar hasta 24 elementos diferentes.
00:02:08
Si está trabajando de una aplicación a otra,
00:02:10
el portapapeles es una práctica manera
00:02:11
de mover texto e imágenes.
00:02:13
Para acceder a esta función,
00:02:15
debe mostrar el panel del Portapapeles
00:02:17
haciendo clic en el lanzador del cuadro de diálogo
00:02:19
del grupo Portapapeles de la pestaña Inicio.
00:02:22
Se abre el panel del Portapapeles,
00:02:23
con todos los elementos cortados y copiados.
00:02:26
Desde allí, puede hacer clic en un elemento
00:02:27
para insertarlo en la ubicación elegida.
00:02:30
Tenga en cuenta que puede pegarlo
00:02:31
tantas veces como sea necesario,
00:02:33
ya que al pegarlo no se elimina del portapapeles.
00:02:36
Pero puede hacer clic derecho en un elemento
00:02:37
y pulsar Eliminar para borrarlo.
00:02:40
También puede hacer clic en Pegar todo
00:02:41
para pegar todos los elementos del portapapeles
00:02:43
en un área seleccionada del documento,
00:02:45
o en Borrar todo
00:02:47
para borrar todos los elementos del portapapeles.
00:02:49
Finalmente, cuando haya terminado,
00:02:51
haga clic en la cruz de la esquina superior derecha
00:02:53
del panel para cerrar el portapapeles.
00:02:55
Tanto las opciones de Pegar como el Portapapeles disponibles
00:02:58
en las aplicaciones de Office
00:03:00
facilitan enormemente el trabajo
00:03:02
con documentos grandes
00:03:03
y le ahorran tiempo
00:03:04
al elegir entre las opciones de pegado
00:03:06
lo que más le convengan.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
I comandi Copia, Taglia, Incolla
00:00:05
fanno parte delle operazioni di base
00:00:07
nell'automazione di Office.
00:00:08
Diventano indispensabili,
00:00:10
soprattutto quando si gestiscono contenuti voluminosi.
00:00:13
Insieme agli Appunti di Office,
00:00:15
questi comandi sono utili per spostare testi,
00:00:18
grafica e molto altro all'interno di un file
00:00:20
o tra le applicazioni.
00:00:22
Questi comandi possono essere utilizzati
00:00:23
in modo simile
00:00:25
in tutte le applicazioni di Office 2016.
00:00:27
Per copiare un elemento,
00:00:28
selezionarlo e scegliere Copia
00:00:30
dal gruppo Appunti nella scheda Home,
00:00:33
oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia.
00:00:35
È inoltre possibile utilizzare il controllo C
00:00:37
scelta rapida da tastiera.
00:00:39
Allo stesso modo, è possibile
00:00:41
contenuto da un punto all'altro
00:00:43
utilizzando il comando Taglia invece di Copia.
00:00:46
Nella scelta rapida da tastiera,
00:00:47
Controllo X anziché Controllo C.
00:00:50
Il testo è stato copiato o tagliato.
00:00:52
Ti rimane solo di incollarlo. nella posizione desiderata..
00:00:55
Ma da un documento all'altro,
00:00:57
si consiglia il testo
00:00:58
ad assumere l'aspetto
00:00:59
del testo originale
00:01:01
o quella del documento del destinatario.
00:01:03
Non c'è problema.
00:01:04
Le tue applicazioni di Microsoft Office
00:01:06
offrono diverse opzioni di formattazione
00:01:08
quando si incollano elementi.
00:01:10
Fare clic sulla freccia sotto l'icona Incolla
00:01:12
nel gruppo Appunti della scheda Home
00:01:14
e scegliere l'opzione che fa per voi,
00:01:16
o fare clic con il pulsante destro del mouse per trovare le stesse opzioni
00:01:19
nella sezione Opzioni Incolla.
00:01:21
Se guardate da vicino,
00:01:22
quando si passa il mouse su una delle opzioni,
00:01:24
viene proposta un'anteprima del risultato.
00:01:26
Si noti che se si utilizza il controllo V
00:01:28
scelta rapida da tastiera per incollare il testo,
00:01:30
l'applicazione utilizzerà
00:01:32
il valore predefinito definito nelle relative opzioni Incolla.
00:01:35
Tuttavia, anche dopo aver incollato il testo,
00:01:38
si può sempre cambiare la vostra scelta
00:01:39
facendo clic sul pulsante Opzioni Incolla
00:01:41
che appare dopo aver incollato.
00:01:44
Infine, dovresti sapere che tutti gli elementi copiati o tagliati.
00:01:46
vengono salvati negli appunti.
00:01:48
Gli archivi degli Appunti di Office
00:01:50
testo e grafica copiati o tagliati
00:01:53
ovunque tu sia
00:01:54
e consente di incollare gli elementi
00:01:56
memorizzati in un altro file di Office.
00:01:57
Applicazioni di Office 2016
00:01:59
avere accesso a una clipboard comune
00:02:01
contenente 24 voci.
00:02:03
È quindi possibile
00:02:04
per copiare o tagliare fino a 24 elementi diversi.
00:02:08
Se si lavora tra applicazioni,
00:02:10
gli appunti è un modo conveniente
00:02:11
per spostare testo e immagini.
00:02:13
Per accedere a questa funzione,
00:02:15
è necessario visualizzare il riquadro Appunti
00:02:17
facendo clic sul pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo
00:02:19
nel gruppo Degli Appunti della scheda Home.
00:02:22
Si apre il riquadro Appunti,
00:02:23
visualizzando tutti gli elementi tagliati e copiati.
00:02:26
Da lì, è possibile fare clic su un elemento
00:02:27
per inserirlo nella posizione scelta.
00:02:30
Tenere presente che è possibile incollarlo
00:02:31
tutte le volte che è necessario,
00:02:33
come incollarlo non rimuoverlo dagli appunti..
00:02:36
Ma è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento
00:02:37
e premere CANC per eliminarlo.
00:02:40
È anche possibile fare clic su Incolla tutto
00:02:41
per incollare tutti gli elementi degli Appunti
00:02:43
in un'area selezionata del documento,
00:02:45
o Cancella tutto
00:02:47
per rimuovere tutti gli elementi degli Appunti.
00:02:49
Infine, quando hai finito,
00:02:51
clicca sulla croce nell'angolo in alto a destra
00:02:53
del riquadro per chiudere gli Appunti.
00:02:55
Inclusivo la pasta Opzioni e Appunti.
00:02:58
offerte dalle applicazioni di Office
00:03:00
rendere il lavoro su documenti di grandi dimensioni
00:03:02
molto più facile
00:03:03
e ti fa risparmiare tempo
00:03:04
scegliendo tra le opzioni collage
00:03:06
ciò che ti si addice meglio.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
"複製、剪切、粘貼"命令
00:00:05
是基本操作的一部分
00:00:07
在辦公室自動化。
00:00:08
它們變得不可或缺,
00:00:10
特別是在處理大量內容時。
00:00:13
與辦公室剪貼簿一起,
00:00:15
這些命令對於移動文本很有用,
00:00:18
圖形和檔中的更多
00:00:20
或應用程式之間。
00:00:22
這些命令可用於
00:00:23
以類似的方式
00:00:25
在所有 Office 2016 應用程式中。
00:00:27
要複製專案,
00:00:28
選擇它並選擇"複製"
00:00:30
從"主頁"選項卡上的剪貼簿組,
00:00:33
或按右鍵並選擇"複製"。
00:00:35
您還可以使用控制 C
00:00:37
捷徑。
00:00:39
同樣,您可以取代
00:00:41
內容從一個點到另一個點
00:00:43
使用"剪切"命令而不是"複製"。
00:00:46
在鍵盤快速鍵中,
00:00:47
控制 X 而不是控制 C。
00:00:50
您已複製或剪切文本。
00:00:52
你只剩下粘貼它了 在所需位置。.
00:00:55
但從一個文檔到另一個文檔,
00:00:57
您可能需要文本
00:00:58
要麼假設外觀
00:00:59
原始文本
00:01:01
或收件者文檔的。
00:01:03
沒關係。
00:01:04
您的微軟辦公室應用程式
00:01:06
為您提供多種格式設置選項
00:01:08
粘貼專案時。
00:01:10
按一下"粘貼"圖示下的箭頭
00:01:12
在"主頁"選項卡上的剪貼簿組中
00:01:14
選擇適合您的選項,
00:01:16
或按右鍵以查找相同的選項
00:01:19
在"粘貼選項"部分。
00:01:21
如果你仔細觀察
00:01:22
當您將滑鼠懸停在其中一個選項上時,
00:01:24
建議預覽結果。
00:01:26
請注意,如果您使用控制 V
00:01:28
鍵盤快速鍵粘貼文本,
00:01:30
您的應用程式將使用
00:01:32
在其粘貼選項中定義的預設值。
00:01:35
但是,即使在粘貼文本後,
00:01:38
你總是可以改變你的選擇
00:01:39
通過按一下"粘貼選項"按鈕
00:01:41
粘貼後顯示。
00:01:44
最後,你應該知道 所有複製或剪切的專案.
00:01:46
保存在剪貼簿中。
00:01:48
辦公室剪貼簿商店
00:01:50
複製或剪切的文本和圖形
00:01:53
無論您身在何處
00:01:54
並允許您粘貼專案
00:01:56
存儲在另一個 Office 檔中。
00:01:57
Office 2016 應用程式
00:01:59
可以訪問公共剪貼簿
00:02:01
包含 24 個條目。
00:02:03
因此,這是可能的
00:02:04
複製或剪切多達 24 個不同的元素。
00:02:08
如果您在應用程式之間工作,
00:02:10
剪貼簿是一種方便的方式
00:02:11
移動文本和圖像。
00:02:13
要訪問此功能,
00:02:15
您需要顯示剪貼簿窗格
00:02:17
通過按一下對話方塊啟動器
00:02:19
在"主頁"選項卡的剪貼簿組中。
00:02:22
"剪貼簿"窗格將打開,
00:02:23
顯示所有剪切和複製的專案。
00:02:26
從那裡,你可以點擊一個專案
00:02:27
將其插入到所選位置。
00:02:30
請注意,您可以粘貼它
00:02:31
根據需要多次,
00:02:33
作為粘貼它不 將其從剪貼簿中刪除。.
00:02:36
但是你可以按右鍵某個專案
00:02:37
然後按刪除以將其刪除。
00:02:40
您也可以按一下"全部粘貼"
00:02:41
粘貼所有剪貼簿專案
00:02:43
到文檔的選定區域,
00:02:45
或全部清除
00:02:47
刪除所有剪貼簿元素。
00:02:49
最後,當你完成,
00:02:51
點擊右上角的十字架
00:02:53
的窗格,以關閉剪貼簿。
00:02:55
包含粘貼 選項和剪貼簿.
00:02:58
由 Office 應用程式提供
00:03:00
處理大型文檔
00:03:02
容易得多
00:03:03
並節省您的時間
00:03:04
通過從拼貼選項中選擇
00:03:06
什麼最適合你。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
コピー、切り取り、貼り付けのコマンド
00:00:05
基本的な操作の一部である
00:00:07
オフィスオートメーションで。
00:00:08
欠かせない存在になる
00:00:10
特に大量のコンテンツを取り扱う場合。
00:00:13
オフィスクリップボードと一緒に、
00:00:15
これらのコマンドは、テキストの移動に役立ちます。
00:00:18
グラフィックスとファイル内のはるかに
00:00:20
またはアプリケーション間で。
00:00:22
これらのコマンドは使用できます。
00:00:23
同様の方法で
00:00:25
すべての Office 2016 アプリケーションで。
00:00:27
アイテムをコピーするには、
00:00:28
選択して [コピー] を選択します。
00:00:30
[ホーム] タブのクリップボード グループから、
00:00:33
または右クリックして[コピー]を選択します。
00:00:35
コントロール C を使用することもできます。
00:00:37
キーボード ショートカット。
00:00:39
同様に、置き換えることができます。
00:00:41
あるポイントから別のポイントへのコンテンツ
00:00:43
[コピー] の代わりに [切り取り] コマンドを使用します。
00:00:46
キーボード ショートカットでは、
00:00:47
コントロール C の代わりにコントロール X。
00:00:50
テキストをコピーまたは切り取りました。
00:00:52
貼り付けが残っているだけ 目的の場所に配置されます。.
00:00:55
しかし、ある文書から別の文書へ
00:00:57
テキストが必要な場合があります
00:00:58
どちらかの外観を仮定する
00:00:59
元のテキストの
00:01:01
または受信者のドキュメントのドキュメント。
00:01:03
大丈夫。
00:01:04
マイクロソフト オフィス アプリケーション
00:01:06
いくつかの書式設定オプションを提供する
00:01:08
アイテムを貼り付けるとき。
00:01:10
貼り付けアイコンの下にある矢印をクリックします。
00:01:12
[ホーム] タブのクリップボード グループで
00:01:14
そして、あなたに合ったオプションを選択し、
00:01:16
または右クリックして同じオプションを検索する
00:01:19
[オプションの貼り付け] セクションで表示します。
00:01:21
よく見ると
00:01:22
いずれかのオプションにカーソルを合わせると、
00:01:24
結果のプレビューが提案されます。
00:01:26
コントロール V を使用する場合は、
00:01:28
テキストを貼り付けるキーボード ショートカット、
00:01:30
あなたのアプリケーションは使用します
00:01:32
貼り付けオプションで定義されたデフォルト値。
00:01:35
ただし、テキストを貼り付けた後も、
00:01:38
あなたはいつでもあなたの選択を変更することができます
00:01:39
[オプションの貼り付け] ボタンをクリックします。
00:01:41
貼り付け後に表示されます。
00:01:44
最後に、あなたはそれを知っている必要があります すべてのコピーまたは切り取りアイテム.
00:01:46
クリップボードに保存されます。
00:01:48
オフィスクリップボードストア
00:01:50
コピーまたは切り取ったテキストとグラフィックス
00:01:53
どこにいても
00:01:54
アイテムを貼り付けることができる
00:01:56
別の Office ファイルに格納されます。
00:01:57
Office 2016 アプリケーション
00:01:59
共通のクリップボードにアクセスできる
00:02:01
24 エントリを含む。
00:02:03
したがって、可能です
00:02:04
を使用して、最大 24 の異なる要素をコピーまたは切り取る必要があります。
00:02:08
アプリケーション間で作業している場合は、
00:02:10
クリップボードは便利な方法です
00:02:11
を使用してテキストと画像を移動します。
00:02:13
この機能にアクセスするには、
00:02:15
クリップボード ペインを表示する必要があります
00:02:17
ダイアログボックスランチャーをクリックして
00:02:19
[ホーム] タブのクリップボード グループで表示されます。
00:02:22
クリップボードペインが開きます。
00:02:23
すべてのカットおよびコピーされたアイテムを表示します。
00:02:26
そこから、アイテムをクリックできます。
00:02:27
を使用して、選択した場所に挿入します。
00:02:30
貼り付けできることに注意してください。
00:02:31
必要に応じて何度も
00:02:33
貼り付けがしないのと同じように クリップボードから削除します。.
00:02:36
しかし、あなたはアイテムを右クリックすることができます
00:02:37
を押して削除します。
00:02:40
[すべて貼り付け] をクリックすることもできます。
00:02:41
すべてのクリップボードアイテムを貼り付けるには
00:02:43
ドキュメントの選択した領域に
00:02:45
またはすべてクリア
00:02:47
をクリックして、すべてのクリップボード要素を削除します。
00:02:49
最後に、終わったら
00:02:51
右上隅の十字をクリックします。
00:02:53
をクリックしてクリップボードを閉じます。
00:02:55
包括的に貼り付け オプションとクリップボード.
00:02:58
Office アプリケーションによって提供される
00:03:00
大きな文書に取り組む
00:03:02
はるかに簡単
00:03:03
そしてあなたの時間を節約します
00:03:04
コラージュオプションから選択することにより、
00:03:06
あなたに一番合っているもの。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Các lệnh sao chép, cắt, dán
00:00:05
là một phần của các hoạt động cơ bản
00:00:07
trong Office tự động.
00:00:08
Họ trở nên không thể thiếu,
00:00:10
đặc biệt là khi xử lý nội dung chia.
00:00:13
Cùng với clipboard văn phòng,
00:00:15
Các lệnh này rất hữu ích cho các văn bản di chuyển,
00:00:18
đồ họa và nhiều hơn nữa trong một tập tin
00:00:20
hoặc giữa các ứng dụng.
00:00:22
Các lệnh này có thể được sử dụng
00:00:23
theo cách tương tự
00:00:25
trên tất cả các ứng dụng Office 2016 của bạn.
00:00:27
Để sao chép một mục,
00:00:28
chọn nó và chọn sao chép
00:00:30
từ nhóm clipboard trên tab Trang chủ,
00:00:33
hoặc nhấp chuột phải và chọn Copy.
00:00:35
Bạn cũng có thể sử dụng điều khiển C
00:00:37
phím tắt.
00:00:39
Tương tự như vậy, bạn có thể mất
00:00:41
nội dung từ một điểm khác
00:00:43
bằng cách sử dụng lệnh Cut thay vì Copy.
00:00:46
Trong phím tắt,
00:00:47
Điều khiển X thay vì điều khiển C.
00:00:50
Bạn đã sao chép hoặc cắt văn bản của mình.
00:00:52
Bạn chỉ cần trái với dán nó ở vị trí mong muốn..
00:00:55
Nhưng từ một tài liệu khác,
00:00:57
bạn có thể muốn văn bản
00:00:58
hoặc là giả định sự xuất hiện
00:00:59
của văn bản gốc
00:01:01
hoặc của tài liệu nhận.
00:01:03
Không vấn đề gì.
00:01:04
Các ứng dụng Microsoft Office của bạn
00:01:06
cung cấp cho bạn một số tùy chọn định dạng
00:01:08
Khi bạn dán mục.
00:01:10
Nhấp vào mũi tên bên dưới biểu tượng dán
00:01:12
trong nhóm clipboard trên tab Trang chủ
00:01:14
và chọn tùy chọn phù hợp với bạn,
00:01:16
hoặc nhấp chuột phải để tìm các tùy chọn tương tự
00:01:19
trong phần tùy chọn dán.
00:01:21
Nếu bạn nhìn kỹ,
00:01:22
Khi bạn di chuột qua một trong các tùy chọn,
00:01:24
một bản xem trước của kết quả được đề xuất.
00:01:26
Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng điều khiển V
00:01:28
phím tắt để dán văn bản của bạn,
00:01:30
ứng dụng của bạn sẽ sử dụng
00:01:32
giá trị mặc định được xác định trong các tùy chọn dán.
00:01:35
Tuy nhiên, ngay cả sau khi dán văn bản của bạn,
00:01:38
bạn luôn có thể thay đổi lựa chọn của bạn
00:01:39
bằng cách nhấp vào nút dán tùy chọn
00:01:41
xuất hiện sau khi dán.
00:01:44
Cuối cùng, bạn nên biết rằng Tất cả các mục sao chép hoặc cắt.
00:01:46
được lưu trong clipboard.
00:01:48
Cửa hàng Office clipboard
00:01:50
văn bản và đồ họa mà bạn sao chép hoặc cắt
00:01:53
bất cứ nơi nào bạn
00:01:54
và cho phép bạn dán các mục
00:01:56
được lưu trữ trong một tệp Office khác.
00:01:57
Ứng dụng Office 2016
00:01:59
có thể truy cập vào một bảng tạm chung
00:02:01
chứa 24 mục.
00:02:03
Do đó, nó có thể
00:02:04
để sao chép hoặc cắt tối đa 24 yếu tố khác nhau.
00:02:08
Nếu bạn đang làm việc giữa các ứng dụng,
00:02:10
Clipboard là một cách thuận tiện
00:02:11
để di chuyển văn bản và hình ảnh.
00:02:13
Để truy cập vào tính năng này,
00:02:15
bạn cần hiển thị ngăn clipboard
00:02:17
bằng cách nhấn vào hộp thoại Launcher
00:02:19
trong nhóm clipboard của tab Trang chủ.
00:02:22
Ngăn clipboard mở ra,
00:02:23
Hiển thị tất cả các mục cắt và sao chép.
00:02:26
Từ đó, bạn có thể nhấp vào một mục
00:02:27
để chèn nó vào vị trí đã chọn.
00:02:30
Xin lưu ý rằng bạn có thể dán nó
00:02:31
nhiều lần khi cần thiết,
00:02:33
như dán nó không loại bỏ nó khỏi clipboard..
00:02:36
Nhưng bạn có thể nhấp chuột phải vào một mục
00:02:37
và nhấn Delete để xóa nó.
00:02:40
Bạn cũng có thể nhấp vào dán tất cả
00:02:41
để dán tất cả các mục clipboard
00:02:43
vào một khu vực được chọn của tài liệu,
00:02:45
hoặc xóa tất cả
00:02:47
để loại bỏ tất cả các yếu tố clipboard.
00:02:49
Cuối cùng, khi bạn đã hoàn tất,
00:02:51
nhấp chuột vào chữ thập ở góc trên bên phải
00:02:53
của ngăn để đóng clipboard.
00:02:55
Inclusively dán Tùy chọn và clipboard.
00:02:58
được cung cấp bởi các ứng dụng Office
00:03:00
làm việc trên các tài liệu lớn
00:03:02
dễ dàng hơn nhiều
00:03:03
và giúp bạn tiết kiệm thời gian
00:03:04
bằng cách chọn từ các tùy chọn cắt dán
00:03:06
những gì phù hợp với bạn nhất.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Perintah Salin, potong, tempel
00:00:05
adalah bagian dari operasi dasar
00:00:07
di otomatisasi Office.
00:00:08
Mereka menjadi sangat diperlukan,
00:00:10
terutama ketika menangani isi tebal.
00:00:13
Bersama dengan Office clipboard,
00:00:15
perintah ini berguna untuk memindahkan teks,
00:00:18
grafis dan banyak lagi dalam file
00:00:20
atau antar aplikasi.
00:00:22
Perintah ini dapat digunakan
00:00:23
dengan cara yang sama
00:00:25
pada semua aplikasi Office 2016 Anda.
00:00:27
Untuk menyalin item,
00:00:28
Pilih dan pilih Salin
00:00:30
dari grup clipboard pada tab Home,
00:00:33
atau klik kanan, lalu pilih Salin.
00:00:35
Anda juga dapat menggunakan kontrol C
00:00:37
pintasan keyboard.
00:00:39
Demikian pula, Anda dapat menggantikan
00:00:41
konten dari satu tempat ke titik lain
00:00:43
menggunakan perintah potong bukan copy.
00:00:46
Dalam cara pintas keyboard,
00:00:47
Kontrol X bukannya kontrol C.
00:00:50
Anda telah menyalin atau memotong teks Anda.
00:00:52
Anda hanya ditinggalkan dengan menempelkannya di lokasi yang diinginkan..
00:00:55
Tapi dari satu dokumen ke yang lain,
00:00:57
Anda mungkin ingin teks
00:00:58
untuk baik menganggap penampilan
00:00:59
dari teks asli
00:01:01
atau dokumen Penerima.
00:01:03
Tidak ada masalah.
00:01:04
Aplikasi Microsoft Office
00:01:06
menawarkan beberapa pilihan pemformatan
00:01:08
Ketika Anda menyisipkan item.
00:01:10
Klik tanda panah di bawah ikon tempel
00:01:12
dalam grup clipboard pada tab Home
00:01:14
dan pilih opsi yang cocok untuk Anda,
00:01:16
atau klik kanan untuk menemukan opsi yang sama
00:01:19
di bagian tempel opsi.
00:01:21
Jika Anda melihat dari dekat,
00:01:22
saat Anda mengarahkan kursor ke salah satu opsi,
00:01:24
pratinjau hasil yang diusulkan.
00:01:26
Perhatikan bahwa jika Anda menggunakan kontrol V
00:01:28
pintasan keyboard untuk menempelkan teks,
00:01:30
aplikasi Anda akan menggunakan
00:01:32
nilai default yang ditetapkan dalam opsi paste.
00:01:35
Namun, bahkan setelah menempelkan teks Anda,
00:01:38
Anda selalu dapat mengubah pilihan Anda
00:01:39
dengan mengklik tombol opsi tempel
00:01:41
yang muncul setelah ditempelkan.
00:01:44
Akhirnya, Anda harus tahu bahwa Semua disalin atau dipotong item.
00:01:46
disimpan dalam Clipboard.
00:01:48
Office clipboard Toko
00:01:50
teks dan grafis yang Anda salin atau potong
00:01:53
dimanapun Anda berada
00:01:54
dan memungkinkan Anda untuk menempelkan item
00:01:56
disimpan di file Office lain.
00:01:57
Aplikasi Office 2016
00:01:59
memiliki akses ke clipboard Umum
00:02:01
yang berisi 24 entri.
00:02:03
Oleh karena itu mungkin
00:02:04
untuk menyalin atau memotong hingga 24 elemen yang berbeda.
00:02:08
Jika Anda bekerja di antara aplikasi,
00:02:10
clipboard adalah cara yang nyaman
00:02:11
untuk memindahkan teks dan gambar.
00:02:13
Untuk mengakses fitur ini,
00:02:15
Anda perlu menampilkan panel clipboard
00:02:17
dengan mengklik peluncur kotak dialog
00:02:19
dalam kelompok clipboard tab Home.
00:02:22
Panel clipboard terbuka,
00:02:23
Menampilkan semua cut dan disalin item.
00:02:26
Dari sana, Anda dapat mengklik pada item
00:02:27
untuk memasukkannya ke lokasi yang dipilih.
00:02:30
Berhati-hatilah bahwa Anda dapat menempelkannya
00:02:31
sebanyak yang diperlukan,
00:02:33
seperti menempelkannya tidak menghapusnya dari clipboard..
00:02:36
Tapi Anda bisa klik kanan pada item
00:02:37
dan tekan DELETE untuk menghapusnya.
00:02:40
Anda juga dapat mengklik tempel semua
00:02:41
untuk menempelkan semua item clipboard
00:02:43
ke dalam area dokumen yang dipilih,
00:02:45
atau Hapus semua
00:02:47
untuk menghapus semua elemen clipboard.
00:02:49
Akhirnya, ketika Anda selesai,
00:02:51
Klik pada salib di sudut kanan atas
00:02:53
Panel untuk menutup clipboard.
00:02:55
Secara inklusif paste Pilihan dan clipboard.
00:02:58
yang ditawarkan oleh aplikasi Office Anda
00:03:00
membuat pekerjaan pada dokumen besar
00:03:02
jauh lebih mudah
00:03:03
dan menghemat waktu Anda
00:03:04
dengan memilih dari pilihan kolase
00:03:06
apa yang paling cocok dengan Anda.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Команда «Копировать, вырезать, вставлять»
00:00:05
являются частью основных операций
00:00:07
в автоматизации Office.
00:00:08
Они становятся незаменимыми,
00:00:10
особенно при обработке объемного содержимого.
00:00:13
Вместе с офисной буфером обмена,
00:00:15
эти команды полезны для перемещения текстов,
00:00:18
графика и многое другое в файле
00:00:20
или между приложениями.
00:00:22
Эти команды могут быть использованы
00:00:23
аналогичным образом
00:00:25
на всех ваших приложениях Office 2016.
00:00:27
Чтобы скопировать элемент,
00:00:28
выберите его и выберите Копию
00:00:30
из буфера обмена группы на вкладке "Домой",
00:00:33
или нажать правой кнопкой мыши и выбрать копию.
00:00:35
Вы также можете использовать Control C
00:00:37
клавишный ярлык.
00:00:39
Аналогичным образом, вы можете
00:00:41
содержание из одной точки в другую
00:00:43
с помощью команды Cut вместо Copy.
00:00:46
В ярлыке клавиатуры,
00:00:47
Управление X вместо Control C.
00:00:50
Вы скопировали или вырезали текст.
00:00:52
Вы просто остались с в выпечкой его в нужном месте..
00:00:55
Но из одного документа в другой,
00:00:57
Вы можете захотеть текст
00:00:58
либо предположить внешний вид
00:00:59
оригинального текста
00:01:01
или документ-получатель.
00:01:03
Ничего.
00:01:04
Ваши приложения Microsoft Office
00:01:06
предложить вам несколько вариантов форматирования
00:01:08
когда вы вставить элементы.
00:01:10
Нажмите на стрелку под иконой пасты
00:01:12
в буфер обмена группы на вкладке "Домой"
00:01:14
и выбрать вариант, который подходит вам,
00:01:16
или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы найти те же варианты
00:01:19
в разделе Варианты пасты.
00:01:21
Если присмотреться,
00:01:22
когда вы парите над одним из вариантов,
00:01:24
предварительный просмотр результата предлагается.
00:01:26
Обратите внимание, что если вы используете Control V
00:01:28
клавишный ярлык, чтобы вставить текст,
00:01:30
ваше приложение будет использовать
00:01:32
значение по умолчанию, определяемое в вариантах вставки.
00:01:35
Однако, даже после вирования текста,
00:01:38
Вы всегда можете изменить свой выбор
00:01:39
Нажав на кнопку «Варианты пасты»
00:01:41
, который появляется после в выпечки.
00:01:44
Наконец, вы должны знать, что все скопированные или разрезанные элементы.
00:01:46
сохраняются в буфере обмена.
00:01:48
Магазины Office Clipboard
00:01:50
текст и графику, которые вы копируете или вырезать
00:01:53
где бы вы ни находились
00:01:54
и позволяет вставить элементы
00:01:56
хранится в другом файле Office.
00:01:57
Заявки Office 2016
00:01:59
иметь доступ к общей буфер обмена
00:02:01
содержащие 24 записи.
00:02:03
Поэтому возможно,
00:02:04
скопировать или разрезать до 24 различных элементов.
00:02:08
Если вы работаете между приложениями,
00:02:10
буфер обмена является удобным способом
00:02:11
для перемещения текста и изображений.
00:02:13
Чтобы получить доступ к этой функции,
00:02:15
Вам нужно отобразить панели Clipboard
00:02:17
Нажав на пусковую установку диалоговой коробки
00:02:19
в буфер обмена группы главная вкладка.
00:02:22
Открывается панель Clipboard,
00:02:23
отображение всех вырезанных и скопированных элементов.
00:02:26
Оттуда вы можете нажать на элемент
00:02:27
вставить его в выбранное место.
00:02:30
Имейте в виду, что вы можете вставить его
00:02:31
столько раз, сколько необходимо,
00:02:33
как вать это не удалить его из буфера обмена..
00:02:36
Но вы можете право нажать на элемент
00:02:37
и нажмите удалить, чтобы удалить его.
00:02:40
Вы также можете нажать вставить все
00:02:41
вставить все элементы буфера обмена
00:02:43
в выбранной области документа,
00:02:45
или очистить все
00:02:47
удалить все элементы буфера обмена.
00:02:49
Наконец, когда вы закончили,
00:02:51
нажмите на крест в правом верхнем углу
00:02:53
панели, чтобы закрыть буфер обмена.
00:02:55
Включительно паста Варианты и буфер обмена.
00:02:58
предлагаемые вашими приложениями Office
00:03:00
заставить работать над большими документами
00:03:02
намного проще
00:03:03
и экономит ваше время
00:03:04
выбирая из вариантов коллажа
00:03:06
что подходит вам лучше всего.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Командите копиране, изрязване, поставяне
00:00:05
са част от основните операции
00:00:07
в автоматизацията на Office.
00:00:08
Те стават незаменими,
00:00:10
особено при работа с обемно съдържание.
00:00:13
Заедно с клипборда на Office,
00:00:15
тези команди са полезни за движещи се текстове,
00:00:18
графика и много повече във файл
00:00:20
или между заявленията.
00:00:22
Тези команди могат да се използват
00:00:23
по подобен начин
00:00:25
на всички приложения на Office 2016.
00:00:27
За да копирате елемент,
00:00:28
изберете и изберете Копиране
00:00:30
от групата клипборда в раздела Начало,
00:00:33
или щракнете с десен бутон и изберете Копиране.
00:00:35
Можете също да използвате
00:00:37
клавишната комбинация.
00:00:39
По същия начин можете да изместите
00:00:41
съдържание от една точка до друга
00:00:43
използване на командата Изрежи вместо Copy.
00:00:46
В клавишната комбинация,
00:00:47
Контрол X вместо контрол C.
00:00:50
Копирали сте или сте отрязали текста си.
00:00:52
Просто си заминал с това. на желаното място..
00:00:55
Но от един документ в друг,
00:00:57
може да искате текстът
00:00:58
да приемем, че
00:00:59
на оригиналния текст
00:01:01
или на документа на получателя.
00:01:03
Няма проблеми.
00:01:04
Вашите приложения на Microsoft Office
00:01:06
ви предложи няколко опции за форматиране
00:01:08
когато поставяте елементи.
00:01:10
Кликнете върху стрелката под иконата Поставяне
00:01:12
в групата клипборда в раздела Начало
00:01:14
и изберете опцията, която ви подхожда,
00:01:16
или щракнете с десния бутон, за да намерите същите опции
00:01:19
в Опции за поставяне раздел.
00:01:21
Ако се вгледате внимателно,
00:01:22
когато задържите курсора на мишката върху една от
00:01:24
предложен предварителен преглед на резултата.
00:01:26
Имайте предвид, че ако използвате
00:01:28
клавишна комбинация, за да поставите текста,
00:01:30
вашето приложение ще използва
00:01:32
стойността по подразбиране, дефинирана в опциите за поставяне.
00:01:35
Въпреки това, дори след като сте поставили
00:01:38
винаги можете да промените избора си
00:01:39
като кликнете върху бутона Опции за поставяне
00:01:41
се появява след поставянето.
00:01:44
Накрая, трябва да знаете, че всички копирани или изрязани елементи.
00:01:46
се записват в клипборда.
00:01:48
Office клипборда съхранява
00:01:50
текст и графики, които копирате или
00:01:53
където и да се намирате
00:01:54
и ви позволява да поставите елементи
00:01:56
се съхраняват в друг файл на Office.
00:01:57
Приложения на Office 2016
00:01:59
достъп до общ клипборд
00:02:01
съдържа 24 записа.
00:02:03
Следователно е възможно да се
00:02:04
да копирате или да изрежете до 24 различни елемента.
00:02:08
Ако работите между приложения,
00:02:10
клипборда е удобен начин
00:02:11
за да преместите текст и изображения.
00:02:13
За да получите достъп до тази функция,
00:02:15
трябва да се покаже екранът на клипборда
00:02:17
чрез щракване върху стартера на диалогов прозорец
00:02:19
в групата клипборда на раздела Начало.
00:02:22
Отваря се екранът на клипборда,
00:02:23
всички изрязани и копирани елементи.
00:02:26
Оттам можете да кликнете върху елемент
00:02:27
, за да го вмъкнете в избраното място.
00:02:30
Имайте предвид, че можете да го поставите
00:02:31
толкова пъти, колкото е необходимо,
00:02:33
като поставянето му не го премахнете от клипборда..
00:02:36
Но можете да кликнете с десния бутон върху даден елемент
00:02:37
и натиснете изтрий, за да го изтриете.
00:02:40
Можете също да щракнете върху "Постави всички"
00:02:41
за да поставите всички елементи от системния буфер
00:02:43
в избрана област на документа,
00:02:45
или Изчисти всички
00:02:47
, за да премахнете всички елементи на клипборда.
00:02:49
Накрая, когато приключите,
00:02:51
кликнете върху кръста в горния десен ъгъл
00:02:53
на екрана, за да затворите клипборда.
00:02:55
Включващо поставяне Опции и клипборда.
00:02:58
приложения на Office, предлагани от
00:03:00
да работи върху големи документи
00:03:02
много по-лесно
00:03:03
и ви спестява време
00:03:04
като изберете от опциите за колаж
00:03:06
това, което ви подхожда най-добре.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Comenzile Copiere, Decupare, Lipire
00:00:05
fac parte din operațiunile de bază
00:00:07
în automatizarea Office.
00:00:08
Ele devin indispensabile,
00:00:10
mai ales atunci când manipularea conținutului voluminos.
00:00:13
Împreună cu Clipboard-ul Office,
00:00:15
aceste comenzi sunt utile pentru mutarea textelor,
00:00:18
grafică și mult mai mult într-un fișier
00:00:20
sau între aplicații.
00:00:22
Aceste comenzi pot fi utilizate
00:00:23
într-un mod similar
00:00:25
pentru toate aplicațiile Office 2016.
00:00:27
Pentru a copia un element,
00:00:28
selectați-l și alegeți Copiere
00:00:30
din grupul clipboard de pe fila Pornire,
00:00:33
sau faceți clic dreapta și alegeți Copiere.
00:00:35
De asemenea, puteți utiliza
00:00:37
comandă rapidă de la tastatură.
00:00:39
În mod similar, puteți deplasa
00:00:41
conținut de la un punct la altul
00:00:43
utilizând comanda Decupare în loc de Copiere.
00:00:46
În comanda rapidă de la tastatură,
00:00:47
Control X în loc de Control C.
00:00:50
Ați copiat sau ați tăiat textul.
00:00:52
Ai rămas doar cu lipirea-l în locația dorită..
00:00:55
Dar de la un document la altul,
00:00:57
este posibil să doriți textul
00:00:58
fie să-și asume aspectul
00:00:59
a textului original
00:01:01
sau cea a documentului destinatar.
00:01:03
nicio problemă.
00:01:04
Aplicațiile Microsoft Office
00:01:06
vă oferă mai multe opțiuni de formatare
00:01:08
când lipiți elemente.
00:01:10
Faceți clic pe săgeata de sub pictograma Lipire
00:01:12
în grupul clipboard de pe fila Pornire
00:01:14
și alegeți opțiunea care vi se potrivește,
00:01:16
sau faceți clic dreapta pentru a găsi aceleași opțiuni
00:01:19
în secțiunea Opțiuni lipire.
00:01:21
Dacă te uiți atent,
00:01:22
când treceți cu mouse-ul peste una dintre opțiuni,
00:01:24
se propune o previzualizare a rezultatului.
00:01:26
Rețineți că, dacă utilizați sistemul Control V
00:01:28
comandă rapidă de la tastatură pentru a lipi textul,
00:01:30
aplicația dumneavoastră va utiliza
00:01:32
valoarea implicită definită în opțiunile sale de lipire.
00:01:35
Cu toate acestea, chiar și după lipirea textului,
00:01:38
puteți schimba întotdeauna alegerea ta
00:01:39
făcând clic pe butonul Opțiuni lipire
00:01:41
care apare după lipire.
00:01:44
În cele din urmă, ar trebui să știți că toate elementele copiate sau tăiate.
00:01:46
sunt salvate în clipboard.
00:01:48
Clipboard-ul Office stochează
00:01:50
textul și reprezentările grafice pe care le copiați sau le decupați
00:01:53
oriunde te-ai afla
00:01:54
și vă permite să lipiți elemente
00:01:56
stocate într-un alt fișier Office.
00:01:57
Aplicații Office 2016
00:01:59
să aibă acces la un clipboard comun
00:02:01
conținând 24 de intrări.
00:02:03
Prin urmare, este posibil
00:02:04
pentru a copia sau tăia până la 24 de elemente diferite.
00:02:08
Dacă lucrați între aplicații,
00:02:10
clipboard-ul este un mod convenabil
00:02:11
pentru a muta text și imagini.
00:02:13
Pentru a accesa această caracteristică,
00:02:15
trebuie să afișați panoul Clipboard
00:02:17
făcând clic pe lansatorul casetei de dialog
00:02:19
în grupul clipboard din fila Pornire.
00:02:22
Se deschide panoul Clipboard,
00:02:23
afișând toate elementele tăiate și copiate.
00:02:26
De acolo, puteți să faceți clic pe un element
00:02:27
pentru a-l insera în locația aleasă.
00:02:30
Rețineți că îl puteți lipi
00:02:31
ori de câte ori este necesar,
00:02:33
ca lipirea nu eliminați-l din clipboard..
00:02:36
Dar puteți să faceți clic dreapta pe un element
00:02:37
și apăsați pe ștergere pentru a o șterge.
00:02:40
De asemenea, puteți să faceți clic pe Lipire totală
00:02:41
pentru a lipi toate elementele din clipboard
00:02:43
într-o zonă selectată a documentului,
00:02:45
sau Golire totală
00:02:47
pentru a elimina toate elementele clipboard- ului.
00:02:49
În cele din urmă, când ați terminat,
00:02:51
faceți clic pe cruce în colțul din dreapta sus
00:02:53
panoului pentru a închide clipboard-ul.
00:02:55
Inclusiv pasta Opțiuni și Clipboard.
00:02:58
oferite de aplicațiile Office
00:03:00
să lucreze la documente mari
00:03:02
mult mai ușor
00:03:03
și vă economisește timp
00:03:04
prin alegerea din opțiunile de colaj
00:03:06
ceea ce ti se potriveste cel mai bine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Команди "Копіювати", "Вирізати", "Вставити"
00:00:05
є частиною основних операцій
00:00:07
в автоматизації Office.
00:00:08
Вони стають незамінними,
00:00:10
особливо при обробці об'ємного вмісту.
00:00:13
Разом із буфером обміну Office
00:00:15
ці команди корисні для переміщення текстів,
00:00:18
графіка та багато іншого у файлі
00:00:20
або між програмами.
00:00:22
Ці команди можна використовувати
00:00:23
аналогічним чином
00:00:25
в усіх програмах Office 2016.
00:00:27
Щоб скопіювати елемент,
00:00:28
виберіть його та натисніть кнопку Копіювати
00:00:30
з групи "Буфер обміну" на вкладці "Основне",
00:00:33
або клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду Копіювати.
00:00:35
Також можна використовувати елемент керування C
00:00:37
клавіатурного скорочення.
00:00:39
Аналогічним чином, ви можете переміщатися
00:00:41
вміст з однієї точки до іншої
00:00:43
за допомогою команди Вирізати замість Копіювати.
00:00:46
У сполученні клавіш
00:00:47
Control X замість елемента керування C.
00:00:50
Ви скопіювали або вирізали текст.
00:00:52
Ви тільки що залишилися з вставленням його в потрібному місці..
00:00:55
Але з одного документа в інший,
00:00:57
Ви можете захотіти текст
00:00:58
або припустити зовнішній вигляд
00:00:59
вихідного тексту
00:01:01
або документа одержувача.
00:01:03
Без проблем.
00:01:04
Програми Microsoft Office
00:01:06
пропонує кілька параметрів форматування
00:01:08
під час вставлення елементів.
00:01:10
Клацніть стрілку під піктограмою Вставлення
00:01:12
у групі «Буфер обміну» на вкладці «Основне»
00:01:14
і виберіть варіант, який вам підходить,
00:01:16
або клацніть правою кнопкою миші, щоб знайти ті самі параметри
00:01:19
у розділі Параметри вставлення.
00:01:21
Якщо уважно подивитися,
00:01:22
наведення вказівника миші на один із параметрів,
00:01:24
пропонується попередній перегляд результату.
00:01:26
Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте control V
00:01:28
сполучення клавіш для вставлення тексту,
00:01:30
ваша заявка буде використовувати
00:01:32
значення за промовчанням, визначене в параметрах вставлення.
00:01:35
Однак навіть після вставлення тексту,
00:01:38
Ви завжди можете змінити свій вибір
00:01:39
натисканням кнопки Параметри вставлення
00:01:41
що з'являється після вставлення.
00:01:44
Нарешті, ви повинні знати, що всі скопійовані або вирізані елементи.
00:01:46
буде збережено у буфері обміну даними.
00:01:48
Буфер обміну Office зберігає
00:01:50
текст і малюнки, які ви копіюєте або вирізати
00:01:53
де б ви не знахо
00:01:54
і дозволяє вставляти елементи
00:01:56
зберігається в іншому файлі Office.
00:01:57
Програми Office 2016
00:01:59
мати доступ до загальної кишені
00:02:01
містить 24 записи.
00:02:03
Тому це можливо
00:02:04
копіювати або вирізати до 24 різних елементів.
00:02:08
Якщо ви працюєте між програмами,
00:02:10
буфер обміну є зручним способом
00:02:11
для переміщення тексту та зображень.
00:02:13
Щоб отримати доступ до цієї функції,
00:02:15
потрібно відобразити область буфера обміну
00:02:17
клацнувши запускача діалогових вікно
00:02:19
у групі буфера обміну на вкладці Основне.
00:02:22
Відкриється область буфера обміну,
00:02:23
відображення всіх вирізаних і скопійованих елементів.
00:02:26
Звідти ви можете натиснути на пункт
00:02:27
, щоб вставити його у вибране місце.
00:02:30
Майте на увазі, що ви можете вставити його
00:02:31
стільки разів, скільки необхідно,
00:02:33
як вставка вона не видалити його з буфера обміну..
00:02:36
Але ви можете клацнути правою кнопкою миші на пункті
00:02:37
і натисніть delete, щоб видалити його.
00:02:40
Також можна натиснути кнопку Вставити все
00:02:41
щоб вставити всі елементи кишені
00:02:43
у вибрану область документа,
00:02:45
або Очистити все
00:02:47
, щоб вилучити всі елементи кишені.
00:02:49
Нарешті, коли ви закінчили,
00:02:51
натисніть на хрест у верхньому правому куті
00:02:53
для закриття буфера обміну даними.
00:02:55
Вставлення включно Параметри та буфер обміну.
00:02:58
пропонується додатками Office
00:03:00
зробити роботу над великими документами
00:03:02
набагато простіше
00:03:03
і економить час
00:03:04
за допомогою вибору з варіантів колажу
00:03:06
що вам найкраще підходить.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kopyalama, Kesme, Yapıştır komutları
00:00:05
temel operasyonların bir parçası olan
00:00:07
Ofis otomasyonunda.
00:00:08
Vazgeçilmez olurlar.
00:00:10
özellikle hacimli içeriği ele.
00:00:13
Ofis Panosu ile birlikte,
00:00:15
bu komutlar metinleri taşımak için yararlıdır,
00:00:18
grafik ve çok daha fazlası bir dosya içinde
00:00:20
veya uygulamalar arasında.
00:00:22
Bu komutlar kullanılabilir
00:00:23
benzer bir şekilde
00:00:25
tüm Office 2016 uygulamalarınızda.
00:00:27
Bir öğeyi kopyalamak için,
00:00:28
seçin ve Kopyala'yı seçin
00:00:30
Ana Sayfa sekmesindeki pano grubundan,
00:00:33
veya sağ tıklatın ve Kopyala'yı seçin.
00:00:35
C Denetimi'ni de kullanabilirsiniz
00:00:37
klavye kısayolu.
00:00:39
Benzer şekilde, yerinden
00:00:41
bir noktadan diğerine içerik
00:00:43
Kopya yerine Kes komutunu kullanarak.
00:00:46
Klavye kısayollarında,
00:00:47
Control C yerine X'i kontrol edin.
00:00:50
Metninizi kopyaladınız veya kestiniz.
00:00:52
Sadece yapıştırarak kaldın. istenilen yerde..
00:00:55
Ama bir belgeden diğerine,
00:00:57
metni isteyebilirsiniz
00:00:58
ya görünümü varsaymak için
00:00:59
orijinal metnin
00:01:01
veya alıcı belgenin.
00:01:03
Sorun değil.
00:01:04
Microsoft Office uygulamalarınız
00:01:06
size çeşitli biçimlendirme seçenekleri sunar
00:01:08
öğeleri yapıştırdığınızda.
00:01:10
Yapıştır simgesinin altındaki oku tıklatın
00:01:12
Ana Sayfa sekmesindeki pano grubunda
00:01:14
ve size uygun seçeneği seçin,
00:01:16
veya aynı seçenekleri bulmak için sağ tıklatın
00:01:19
Seçenekleri Yapıştır bölümünde.
00:01:21
Yakından bakarsan,
00:01:22
seçeneklerden birinin üzerinde gezinirken,
00:01:24
sonucun bir önizlemesi önerilir.
00:01:26
Kontrol V'yi kullanırsanız
00:01:28
metninizi yapıştırmak için klavye kısayolu,
00:01:30
uygulamanız kullanacak
00:01:32
yapıştırı seçeneklerinde tanımlanan varsayılan değer.
00:01:35
Ancak, metninizi yapıştırdıktan sonra bile,
00:01:38
seçiminizi her zaman değiştirebilirsiniz
00:01:39
Seçenekleri Yapıştır düğmesine tıklayarak
00:01:41
yapıştırdıktan sonra görünür.
00:01:44
Son olarak, şunu bilmelisin ki. kopyalanan veya kesilen öğelerin tümü.
00:01:46
panoya kaydedilir.
00:01:48
Ofis Panosu mağazaları
00:01:50
kopyaladığınız veya kestiğiniz metin ve grafikler
00:01:53
nerede olursanız olun
00:01:54
ve öğeleri yapıştırmak için izin verir
00:01:56
başka bir Office dosyasında saklanır.
00:01:57
Office 2016 başvuruları
00:01:59
ortak bir panoya erişimi var
00:02:01
24 giriş içeren.
00:02:03
Bu yüzden mümkün.
00:02:04
en fazla 24 farklı öğeyi kopyalamak veya kesmek için.
00:02:08
Uygulamalar arasında çalışıyorsanız,
00:02:10
pano uygun bir yoldur
00:02:11
metin ve görüntüleri taşımak için.
00:02:13
Bu özelliğe erişmek için,
00:02:15
Pano bölmesini görüntülemeniz gerekir
00:02:17
diyalog kutusu başlatıcısı tıklayarak
00:02:19
Giriş sekmesinin pano grubunda.
00:02:22
Pano bölmesi açılır,
00:02:23
tüm kesilmiş ve kopyalanan öğeleri görüntüler.
00:02:26
Buradan, bir öğeyi tıklatabilirsiniz
00:02:27
seçilen konuma eklemek için.
00:02:30
Yapıştırabileceğinizi unutmayın
00:02:31
gerektiği kadar,
00:02:33
yapıştırma olarak değil panodan çıkarın..
00:02:36
Ancak bir öğeye sağ tıklayabilirsiniz
00:02:37
ve silmek için sil tuşuna basın.
00:02:40
Ayrıca Yapıştır Tümlerini Tıklatabilirsiniz
00:02:41
tüm pano öğelerini yapıştırmak için
00:02:43
belgenizin seçili bir alanına,
00:02:45
veya Tümlerini Temizle
00:02:47
tüm pano öğelerini kaldırmak için.
00:02:49
Sonunda, bitirdiğinde,
00:02:51
sağ üst köşesinde ki haça tıklayın
00:02:53
panoyu kapatmak için bölmenin.
00:02:55
Dahil Yapıştır Seçenekler ve Pano.
00:02:58
Office uygulamalarınız tarafından sunulan
00:03:00
büyük belgeler üzerinde çalışma yapmak
00:03:02
çok daha kolay
00:03:03
ve size zaman kazandırır
00:03:04
kolaj seçenekleri arasından seçim yaparak
00:03:06
Size en uygun olanı.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Os comandos Copy, Cut, Pasta
00:00:05
fazem parte das operações básicas
00:00:07
em automação de escritório.
00:00:08
Tornam-se indispensáveis,
00:00:10
especialmente ao manusear conteúdo volumoso.
00:00:13
Juntamente com a Área de Transferência do Escritório,
00:00:15
estes comandos são úteis para mover textos,
00:00:18
gráficos e muito mais dentro de um arquivo
00:00:20
ou entre aplicações.
00:00:22
Estes comandos podem ser usados
00:00:23
de forma semelhante
00:00:25
em todas as suas candidaturas do Office 2016.
00:00:27
Para copiar um item,
00:00:28
selecioná-lo e escolher Copy
00:00:30
do grupo de pasta no separador Home,
00:00:33
ou clique à direita e escolha Copiar.
00:00:35
Também pode utilizar o Controlo C
00:00:37
atalho de teclado.
00:00:39
Da mesma forma, pode deslocar-se
00:00:41
conteúdo de um ponto para outro
00:00:43
utilizando o comando Cut em vez de Copy.
00:00:46
No atalho do teclado,
00:00:47
Controlo X em vez do Controlo C.
00:00:50
Copiou ou cortou o seu texto.
00:00:52
Só te resta colar. no local desejado..
00:00:55
Mas de um documento para outro,
00:00:57
pode querer o texto
00:00:58
para assumir a aparência
00:00:59
do texto original
00:01:01
ou o documento do destinatário.
00:01:03
Não há problema.
00:01:04
As suas aplicações microsoft Office
00:01:06
oferecer-lhe várias opções de formatação
00:01:08
quando pasta itens.
00:01:10
Clique na seta sob o ícone pasta
00:01:12
no grupo de pasta no separador Casa
00:01:14
e escolher a opção que lhe convém,
00:01:16
ou clique à direita para encontrar as mesmas opções
00:01:19
na secção Opções de Pasta.
00:01:21
Se olhar de perto,
00:01:22
quando se paira sobre uma das opções,
00:01:24
é proposta uma pré-visualização do resultado.
00:01:26
Note que se usar o Controlo V
00:01:28
atalho de teclado para colar o seu texto,
00:01:30
sua aplicação vai usar
00:01:32
o valor predefinido definido nas suas opções de pasta.
00:01:35
No entanto, mesmo depois de colar o seu texto,
00:01:38
pode sempre mudar a sua escolha
00:01:39
clicando no botão Escolhas de Pasta
00:01:41
que aparece depois de colar.
00:01:44
Finalmente, deve saber que todos os itens copiados ou cortados.
00:01:46
são guardados na área de transferência.
00:01:48
As lojas Office Clipboard
00:01:50
texto e gráficos que você copia ou corta
00:01:53
onde quer que esteja
00:01:54
e permite-lhe colar itens
00:01:56
armazenado em outro ficheiro do Office.
00:01:57
Candidaturas do Office 2016
00:01:59
ter acesso a uma prancheta comum
00:02:01
contendo 24 entradas.
00:02:03
É, portanto, possível
00:02:04
para copiar ou cortar até 24 elementos diferentes.
00:02:08
Se estiver a trabalhar entre candidaturas,
00:02:10
a área de transferência é uma maneira conveniente
00:02:11
para mover texto e imagens.
00:02:13
Para aceder a esta funcionalidade,
00:02:15
você precisa exibir o painel de prancheta
00:02:17
clicando no lançador da caixa de diálogo
00:02:19
no grupo de prancheta do separador Home.
00:02:22
O painel de pasta abre,
00:02:23
exibindo todos os itens cortados e copiados.
00:02:26
A partir daí, pode clicar num item
00:02:27
para inseri-lo no local escolhido.
00:02:30
Esteja ciente de que pode colá-lo
00:02:31
quantas vezes for necessário,
00:02:33
como colar não remova-o da área de transferência..
00:02:36
Mas pode clicar com o direito num item
00:02:37
e pressione apagar para eliminá-lo.
00:02:40
Também pode clicar em Pasta All
00:02:41
para colar todos os itens de prancheta
00:02:43
numa área selecionada do seu documento,
00:02:45
ou Limpar Tudo
00:02:47
para remover todos os elementos da área de transferência.
00:02:49
Finalmente, quando terminar,
00:02:51
clique na cruz no canto superior direito
00:02:53
do painel para fechar a prancheta.
00:02:55
Inclusivamente a Pasta Opções e a Prancheta.
00:02:58
oferecidas pelas suas candidaturas ao Office
00:03:00
fazer trabalhar em grandes documentos
00:03:02
muito mais fácil
00:03:03
e poupa-lhe tempo
00:03:04
escolhendo entre as opções de colagem
00:03:06
o que lhe convém melhor.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Komande "Kopiraj, iseci", "Nalepi"
00:00:05
su deo osnovnih operacija
00:00:07
u automatizacija sistema Office.
00:00:08
Postaju nezamenljivi.
00:00:10
posebno kada se rukujete voluminim sadržajem.
00:00:13
Zajedno sa Office ostavom,
00:00:15
ove komande su korisne za premeštanje tekstova,
00:00:18
grafike i još mnogo toga unutar datoteke
00:00:20
ili između aplikacija.
00:00:22
Ove komande se mogu koristiti
00:00:23
na sličan način
00:00:25
na svim vašim Office 2016 aplikacijama.
00:00:27
Da biste kopirali stavku,
00:00:28
izaberite stavku Kopiraj
00:00:30
iz grupe ostave na kartici "Kuća",
00:00:33
ili kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Kopiraj.
00:00:35
Takođe možete da koristite kontrolu C
00:00:37
tasterska prečica.
00:00:39
Slično tome, možete da izmestite
00:00:41
sadržaj iz jedne tačke na drugu
00:00:43
korišćenjem komande "Iseci" umesto "Kopiraj".
00:00:46
U tasteroj prečicama,
00:00:47
Kontrola X umesto kontrole C.
00:00:50
Kopirali ste ili isekli tekst.
00:00:52
Ostalo ti je samo da ga nalepiš na željenoj lokaciji..
00:00:55
Ali iz jednog dokumenta u drugi,
00:00:57
možda želite tekst
00:00:58
da pretpostavimo izgled
00:00:59
originalnog teksta
00:01:01
ili dokumenta primaoca.
00:01:03
Nema problema.
00:01:04
Microsoft Office aplikacije
00:01:06
nudi vam nekoliko opcija oblikovanja
00:01:08
kada lepiš stavke.
00:01:10
Kliknite na strelicu ispod ikone "Nalepi"
00:01:12
u grupi ostave na kartici "Matična kuća"
00:01:14
i odaberite opciju koja vam odgovara,
00:01:16
ili kliknite desnim tasterom miša da biste pronašli iste opcije
00:01:19
u odeljku Opcije lepka.
00:01:21
Ako pogledaљ paћljivo,
00:01:22
kada lebdite iznad jedne od opcija,
00:01:24
predložen je pregled rezultata.
00:01:26
Imajte na umu da ako koristite kontrolu V
00:01:28
tasterska prečica da biste nalepeli tekst,
00:01:30
aplikacija će se koristiti
00:01:32
podrazumevanu vrednost definisanu u njenim opcijama lepka.
00:01:35
Međutim, čak i nakon lepkanja teksta,
00:01:38
uvek možeš da promeniš svoj izbor
00:01:39
klikom na dugme "Opcije lepi"
00:01:41
koji se pojavljuje nakon lepkanja.
00:01:44
Konačno, trebalo bi to da znaš sve kopirane ili isečene stavke.
00:01:46
čuvaju se u ostavi.
00:01:48
Office ostave
00:01:50
tekst i grafike koje kopirate ili sečete
00:01:53
gde god da se ti
00:01:54
i omogućava vam da nalepite stavke
00:01:56
uskladištena u drugoj Office datoteci.
00:01:57
Office 2016 aplikacije
00:01:59
imaju pristup uobičajenoj ostavi
00:02:01
sadrži 24 stavke.
00:02:03
Stoga je moguće
00:02:04
kopiranje ili iseckanje do 24 različita elementa.
00:02:08
Ako radite između aplikacija,
00:02:10
Ostava je pogodan način
00:02:11
premeštanje teksta i slika.
00:02:13
Da biste pristupili ovoj funkciji,
00:02:15
potrebno je da prikažete okno ostave
00:02:17
klikom na pokretanje okvira za dijalog
00:02:19
u grupi ostave kartice "Matična kuća".
00:02:22
Otvoriće se okno ostave,
00:02:23
prikazivanje svih isečenih i kopiranih stavki.
00:02:26
Odatle možete kliknuti na stavku
00:02:27
da biste ga umetnuli na odabranu lokaciju.
00:02:30
Imajte na umu da možete da ga nalepite
00:02:31
Koliko god puta potrebno,
00:02:33
kao lepanje ne uklonite ga iz ostave..
00:02:36
Ali možete kliknuti desnim tasterom miša na stavku
00:02:37
i pritisnite taster delete da biste je izbrisali.
00:02:40
Takođe možete da kliknete na dugme "Nalepi sve"
00:02:41
lepnje svih stavki ostave
00:02:43
u izabranu oblast dokumenta,
00:02:45
ili obriљi sve
00:02:47
da biste uklonili sve elemente ostave.
00:02:49
Konaиno, kada zavrљiљ,
00:02:51
kliknite na krst u gornjem desnom uglu
00:02:53
okna da biste zatvorili ostavu.
00:02:55
Inkluzivno lepi Opcije i ostava.
00:02:58
office aplikacije
00:03:00
rad na velikim dokumentima
00:03:02
Mnogo lakše
00:03:03
i štedi ti vreme
00:03:04
izborom opcija kolaža
00:03:06
Љta ti najviљe odgovara.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
هي جزء من العمليات الأساسية
00:00:07
في أتمتة Office.
00:00:08
تصبح لا غنى عنها،
00:00:10
خاصة عند التعامل مع محتويات ضخمة.
00:00:13
جنبا إلى جنب مع الحافظة مكتب،
00:00:15
هذه الأوامر مفيدة لنقل النصوص،
00:00:18
الرسومات وأكثر من ذلك بكثير داخل ملف
00:00:20
أو بين التطبيقات.
00:00:22
يمكن استخدام هذه الأوامر
00:00:23
بطريقة مماثلة
00:00:25
على جميع تطبيقات Office 2016.
00:00:27
لنسخ عنصر،
00:00:28
حددها واختر نسخ
00:00:30
من مجموعة الحافظة في علامة التبويب الصفحة الرئيسية،
00:00:33
أو انقر بزر الماوس الأيمن واختر نسخ.
00:00:35
يمكنك أيضا استخدام عنصر التحكم C
00:00:37
اختصار لوحة المفاتيح.
00:00:39
وبالمثل، يمكنك إزاحة
00:00:41
محتوى من نقطة إلى أخرى
00:00:43
باستخدام الأمر قص بدلا من نسخ.
00:00:46
في اختصار لوحة المفاتيح،
00:00:47
التحكم X بدلا من التحكم C.
00:00:50
لقد قمت بنسخ النص أو قصه.
00:00:52
لقد تركت للتو مع لصقه في الموقع المطلوب..
00:00:55
لكن من مستند إلى آخر
00:00:57
قد ترغب في النص
00:00:58
إما أن نفترض مظهر
00:00:59
من النص الأصلي
00:01:01
أو مستند المستلم.
00:01:03
لا توجد مشكلة.
00:01:04
تطبيقات Microsoft Office
00:01:06
نقدم لكم عدة خيارات التنسيق
00:01:08
عند لصق العناصر.
00:01:10
انقر فوق السهم أسفل رمز اللصق
00:01:12
في مجموعة الحافظة في علامة التبويب الصفحة الرئيسية
00:01:14
واختيار الخيار الذي يناسبك،
00:01:16
أو انقر بزر الماوس الأيمن للبحث عن نفس الخيارات
00:01:19
في المقطع خيارات اللصق.
00:01:21
إذا نظرت عن كثب
00:01:22
عندما تحوم فوق أحد الخيارات،
00:01:24
يقترح معاينة النتيجة.
00:01:26
لاحظ أنه إذا كنت تستخدم V التحكم
00:01:28
اختصار لوحة المفاتيح للصق النص،
00:01:30
سيتم استخدام التطبيق الخاص بك
00:01:32
القيمة الافتراضية المعرفة في خيارات اللصق الخاصة به.
00:01:35
ومع ذلك، حتى بعد لصق النص الخاص بك،
00:01:38
يمكنك دائما تغيير اختيارك
00:01:39
بالنقر على زر خيارات اللصق
00:01:41
التي تظهر بعد لصق.
00:01:44
أخيرا، يجب أن تعرف أن جميع العناصر المنسوخة أو المقطوعة.
00:01:46
يتم حفظها في الحافظة.
00:01:48
مخازن الحافظة Office
00:01:50
النص والرسومات التي تقوم بنسخها أو قصها
00:01:53
أينما كنت
00:01:54
ويسمح لك للصق العناصر
00:01:56
مخزنة في ملف Office آخر.
00:01:57
تطبيقات Office 2016
00:01:59
الوصول إلى الحافظة الشائعة
00:02:01
تحتوي على 24 إدخالات.
00:02:03
ولذلك فمن الممكن
00:02:04
لنسخ أو قطع ما يصل إلى 24 عناصر مختلفة.
00:02:08
إذا كنت تعمل بين التطبيقات،
00:02:10
الحافظة هي وسيلة مريحة
00:02:11
لنقل النصوص والصور.
00:02:13
للوصول إلى هذه الميزة،
00:02:15
تحتاج إلى عرض جزء الحافظة
00:02:17
بالنقر على مربع الحوار قاذفة
00:02:19
في مجموعة الحافظة في علامة التبويب الصفحة الرئيسية.
00:02:22
يتم فتح جزء الحافظة،
00:02:23
عرض كافة العناصر المقطوعة والمستنسخة.
00:02:26
من هناك، يمكنك النقر على عنصر
00:02:27
لإدراجه في الموقع المختار.
00:02:30
كن على علم أنه يمكنك لصقه
00:02:31
عدة مرات حسب الضرورة،
00:02:33
كما لصق فإنه لا إزالته من الحافظة..
00:02:36
ولكن يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على عنصر
00:02:37
واضغط على حذف لحذفه.
00:02:40
يمكنك أيضا النقر على لصق الكل
00:02:41
للصق كافة عناصر الحافظة
00:02:43
في منطقة محددة من المستند،
00:02:45
أو مسح الكل
00:02:47
لإزالة كافة عناصر الحافظة.
00:02:49
أخيرا، عندما تنتهي،
00:02:51
انقر على الصليب في الزاوية اليمنى العليا
00:02:53
من الجزء لإغلاق الحافظة.
00:02:55
شامل لصق الخيارات والحافظة.
00:02:58
تقدمها تطبيقات Office
00:03:00
جعل العمل على وثائق كبيرة
00:03:02
أسهل بكثير
00:03:03
ويوفر لك الوقت
00:03:04
عن طريق الاختيار من بين خيارات الكولاج
00:03:06
ما يناسبك أكثر.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
기본 작업의 일부입니다.
00:00:07
Office 자동화에서.
00:00:08
그들은 필수 불가결하게 되고,
00:00:10
특히 볼륨감 있는 콘텐츠를 취급할 때.
00:00:13
사무실 클립보드와 함께,
00:00:15
이러한 명령은 텍스트를 이동하는 데 유용합니다.
00:00:18
파일 내에서 그래픽 및 훨씬 더 많은 것
00:00:20
또는 응용 프로그램 사이.
00:00:22
이러한 명령을 사용할 수 있습니다.
00:00:23
비슷한 방식으로
00:00:25
모든 Office 2016 응용 프로그램에.
00:00:27
항목을 복사하려면
00:00:28
그것을 선택하고 복사를 선택
00:00:30
홈 탭의 클립보드 그룹에서,
00:00:33
또는 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 복사를 선택합니다.
00:00:35
컨트롤 C를 사용할 수도 있습니다.
00:00:37
바로 가기.
00:00:39
마찬가지로 대체할 수 있습니다.
00:00:41
한 지점에서 다른 지점으로 콘텐츠
00:00:43
복사 대신 잘라내기 명령을 사용합니다.
00:00:46
키보드 바로 가기에서,
00:00:47
제어 C 대신 X를 제어합니다.
00:00:50
텍스트를 복사하거나 잘라냈습니다.
00:00:52
당신은 그것을 붙여 넣기와 함께 남아있어 원하는 위치에 있습니다..
00:00:55
그러나 한 문서에서 다른 문서로,
00:00:57
텍스트를 원할 수 있습니다.
00:00:58
모양중 하나를 가정합니다.
00:00:59
원본 텍스트의
00:01:01
또는 받는 사람 문서의 문서입니다.
00:01:03
문제 없어요.
00:01:04
Microsoft Office 응용 프로그램
00:01:06
여러 가지 서식 옵션을 제공합니다.
00:01:08
항목을 붙여 넣으면.
00:01:10
붙여넣기 아이콘 아래의 화살표를 클릭합니다.
00:01:12
홈 탭의 클립보드 그룹에서
00:01:14
자신에게 맞는 옵션을 선택하고,
00:01:16
또는 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 동일한 옵션을 찾습니다.
00:01:19
붙여 넣기 옵션 섹션에서.
00:01:21
자세히 살펴보면
00:01:22
옵션 중 하나를 마우스로 가져가면
00:01:24
결과의 미리 보기가 제안됩니다.
00:01:26
컨트롤 V를 사용하는 경우
00:01:28
텍스트를 붙여 넣기 위해 키보드 바로 가기,
00:01:30
응용 프로그램이 사용됩니다.
00:01:32
붙여넣기 옵션에 정의된 기본 값입니다.
00:01:35
그러나 텍스트를 붙여 넣은 후에도
00:01:38
당신은 항상 당신의 선택을 변경할 수 있습니다
00:01:39
붙여 넣기 옵션 버튼을 클릭하여
00:01:41
붙여 넣기 후에 나타납니다.
00:01:44
마지막으로, 당신은 그것을 알아야한다 복사또는 절단된 모든 항목.
00:01:46
클립보드에 저장됩니다.
00:01:48
오피스 클립보드 매장
00:01:50
복사하거나 잘라낸 텍스트 및 그래픽
00:01:53
당신이 어디에 있든
00:01:54
그리고 당신은 항목을 붙여 수 있습니다
00:01:56
다른 Office 파일에 저장됩니다.
00:01:57
Office 2016 응용 프로그램
00:01:59
공통 클립보드에 액세스할 수 있습니다.
00:02:01
24개의 항목이 포함되어 있습니다.
00:02:03
따라서 가능합니다.
00:02:04
최대 24개의 요소를 복사하거나 잘라냅니다.
00:02:08
응용 프로그램 간에 작업하는 경우
00:02:10
클립 보드는 편리한 방법입니다
00:02:11
텍스트와 이미지를 이동합니다.
00:02:13
이 기능에 액세스하려면
00:02:15
클립보드 창을 표시해야 합니다.
00:02:17
대화 상자 런처를 클릭하여
00:02:19
홈 탭의 클립보드 그룹에서.
00:02:22
클립보드 창이 열리고,
00:02:23
모든 절단 및 복사 된 항목을 표시합니다.
00:02:26
거기에서 항목을 클릭 할 수 있습니다.
00:02:27
선택한 위치에 삽입합니다.
00:02:30
붙여넣기를 할 수 있습니다.
00:02:31
필요한 횟수만큼,
00:02:33
붙여 넣기는 클립보드에서 제거합니다..
00:02:36
그러나 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭할 수 있습니다.
00:02:37
삭제를 눌러 삭제합니다.
00:02:40
모두 붙여넣기를 클릭할 수도 있습니다.
00:02:41
모든 클립보드 항목을 붙여넣기 위해
00:02:43
문서의 선택한 영역으로,
00:02:45
또는 모든 지우기
00:02:47
모든 클립보드 요소를 제거합니다.
00:02:49
마지막으로, 완료되면,
00:02:51
오른쪽 상단 모서리의 십자가를 클릭합니다.
00:02:53
클립보드를 닫는 창의.
00:02:55
페이스트를 포함 옵션 및 클립보드.
00:02:58
Office 응용 프로그램에서 제공
00:03:00
대규모 문서 작업 만들기
00:03:02
훨씬 쉽게
00:03:03
시간을 절약할 수 있습니다.
00:03:04
콜라주 옵션 중에서 선택하여
00:03:06
무엇이 당신에게 가장 적합합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
是基本操作的一部分
00:00:07
在办公自动化中。
00:00:08
它们变得不可或缺,
00:00:10
特别是在处理大量内容物时。
00:00:13
与办公室剪贴板一起,
00:00:15
这些命令对于移动文本很有用,
00:00:18
图形以及文件中的更多内容
00:00:20
或在应用程序之间。
00:00:22
可以使用这些命令
00:00:23
以类似的方式
00:00:25
在所有 Office 2016 应用程序上。
00:00:27
要复制项目,
00:00:28
选择它,然后选择复制
00:00:30
从"开始"选项卡上的剪贴板组中,
00:00:33
或右键单击并选择复制。
00:00:35
您还可以使用控制 C
00:00:37
捷径。
00:00:39
同样,您可以替换
00:00:41
从一个点到另一个点的内容
00:00:43
使用"剪切"命令而不是"复制"。
00:00:46
在键盘快捷键中,
00:00:47
控制 X 而不是控制 C。
00:00:50
您已经复制或剪切了文本。
00:00:52
您只需要粘贴它 在所需的位置。.
00:00:55
但是从一个文档到另一个文档,
00:00:57
您可能需要文本
00:00:58
以假定外观
00:00:59
原文
00:01:01
或收件人文档的文件。
00:01:03
没关系。
00:01:04
您的微软办公软件应用程序
00:01:06
为您提供多种格式设置选项
00:01:08
粘贴项目时。
00:01:10
单击粘贴图标下的箭头
00:01:12
在"主页"选项卡上的剪贴板组中
00:01:14
并选择适合您的选项,
00:01:16
或右键单击以查找相同的选项
00:01:19
在"粘贴选项"部分中。
00:01:21
如果你仔细观察,
00:01:22
当您将鼠标悬停在其中一个选项上时,
00:01:24
建议预览结果。
00:01:26
请注意,如果使用控件 V
00:01:28
键盘快捷键粘贴文本,
00:01:30
您的应用程序将使用
00:01:32
在其粘贴选项中定义的默认值。
00:01:35
但是,即使在粘贴文本后,
00:01:38
您可以随时更改您的选择
00:01:39
通过单击"粘贴选项"按钮
00:01:41
粘贴后显示。
00:01:44
最后,你应该知道 所有复制或剪切的项目.
00:01:46
保存在剪贴板中。
00:01:48
办公室剪贴板商店
00:01:50
复制或剪切的文本和图形
00:01:53
无论您身在何处
00:01:54
并允许您粘贴项目
00:01:56
存储在另一个 Office 文件中。
00:01:57
Office 2016 应用程序
00:01:59
有权访问通用剪贴板
00:02:01
包含 24 个条目。
00:02:03
因此,这是可能的
00:02:04
复制或剪切多达 24 个不同的元素。
00:02:08
如果您在应用程序之间工作,
00:02:10
剪贴板是一种方便的方式
00:02:11
以移动文本和图像。
00:02:13
要访问此功能,
00:02:15
您需要显示剪贴板窗格
00:02:17
通过单击对话框启动器
00:02:19
在"主页"选项卡的剪贴板组中。
00:02:22
剪贴板窗格打开,
00:02:23
显示所有剪切和复制的项目。
00:02:26
从那里,您可以单击某个项目
00:02:27
以将其插入所选位置。
00:02:30
请注意,您可以粘贴它
00:02:31
根据需要多次,
00:02:33
因为粘贴它不会 将其从剪贴板中删除。.
00:02:36
但您可以右键单击某个项目
00:02:37
,然后按删除将其删除。
00:02:40
您也可以单击"全部粘贴"
00:02:41
以粘贴所有剪贴板项目
00:02:43
进入文档的选定区域,
00:02:45
或全部清除
00:02:47
以删除所有剪贴板元素。
00:02:49
最后,当你完成时,
00:02:51
点击右上角的十字架
00:02:53
以关闭剪贴板的窗格中。
00:02:55
包括粘贴 选项和剪贴板.
00:02:58
由您的 Office 应用程序提供
00:03:00
处理大型文档
00:03:02
容易得多
00:03:03
并节省您的时间
00:03:04
通过从拼贴选项中进行选择
00:03:06
什么最适合你。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการพื้นฐาน
00:00:07
ในระบบอัตโนมัติของ Office
00:00:08
พวกเขากลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
00:00:10
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการเนื้อหาจํานวนมาก
00:00:13
ร่วมกับ Office คลิปบอร์ด
00:00:15
คําสั่งเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับการย้ายข้อความ
00:00:18
กราฟิกและอื่นๆ อีกมากมายภายในแฟ้ม
00:00:20
หรือระหว่างแอปพลิเคชัน
00:00:22
คําสั่งเหล่านี้สามารถใช้ได้
00:00:23
ในลักษณะเดียวกัน
00:00:25
บนแอปพลิเคชัน Office 2016 ทั้งหมดของคุณ
00:00:27
เมื่อต้องการคัดลอกรายการ
00:00:28
เลือกแล้วเลือก คัดลอก
00:00:30
จากกลุ่มคลิปบอร์ด
00:00:33
หรือคลิกขวาแล้วเลือก คัดลอก
00:00:35
คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุม C ได้ด้วย
00:00:37
แป้นพิมพ์ลัด
00:00:39
ในทํานองเดียวกันคุณสามารถพลัดถิ่น
00:00:41
เนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
00:00:43
โดยใช้คําสั่ง ตัด แทนการคัดลอก
00:00:46
ในคีย์ลัด
00:00:47
ควบคุม X แทนตัวควบคุม C
00:00:50
คุณได้คัดลอกหรือตัดข้อความของคุณ
00:00:52
คุณเพียงแค่เหลือเพียงแค่การวางมัน ในตําแหน่งที่ต้องการ.
00:00:55
แต่จากเอกสารหนึ่งไปอีกเอกสารหนึ่ง
00:00:57
คุณอาจต้องการข้อความ
00:00:58
เพื่อสันนิษฐานว่าลักษณะที่ปรากฏ
00:00:59
ของข้อความต้นฉบับ
00:01:01
หรือเอกสารของผู้รับ
00:01:03
ไม่มีปัญหา
00:01:04
แอปพลิเคชัน Microsoft Office ของคุณ
00:01:06
เสนอตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายตัวเลือกให้คุณ
00:01:08
เมื่อคุณวางรายการ
00:01:10
คลิกลูกศรใต้ไอคอน วาง
00:01:12
ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
00:01:14
และเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
00:01:16
หรือคลิกขวาเพื่อค้นหาตัวเลือกเดียวกัน
00:01:19
ในส่วน ตัวเลือกการวาง
00:01:21
ถ้าคุณมองใกล้ๆ
00:01:22
เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
00:01:24
มีการเสนอตัวอย่างของผลลัพธ์
00:01:26
โปรดสังเกตว่าถ้าคุณใช้ Control V
00:01:28
แป้นพิมพ์ลัดเพื่อวางข้อความของคุณ
00:01:30
แอปพลิเคชันของคุณจะใช้
00:01:32
ค่าเริ่มต้นที่กําหนดในตัวเลือกการวาง
00:01:35
อย่างไรก็ตาม แม้หลังจากวางข้อความของคุณแล้ว
00:01:38
คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกของคุณได้เสมอ
00:01:39
โดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกการวาง
00:01:41
ที่ปรากฏหลังจากวาง
00:01:44
สุดท้ายคุณควรรู้ว่า รายการที่คัดลอกหรือตัดทั้งหมด.
00:01:46
จะถูกบันทึกไว้ในคลิปบอร์ด
00:01:48
ที่เก็บคลิปบอร์ดของ Office
00:01:50
ข้อความและกราฟิกที่คุณคัดลอกหรือตัด
00:01:53
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
00:01:54
และอนุญาตให้คุณวางรายการ
00:01:56
เก็บไว้ในแฟ้ม Office อื่น
00:01:57
แอปพลิเคชัน Office 2016
00:01:59
สามารถเข้าถึงคลิปบอร์ดทั่วไปได้
00:02:01
มี 24 รายการ
00:02:03
ดังนั้นจึงเป็นไปได้
00:02:04
เพื่อคัดลอกหรือตัดได้ถึง 24 องค์ประกอบที่แตกต่างกัน
00:02:08
หากคุณกําลังทํางานระหว่างแอปพลิเคชัน
00:02:10
คลิปบอร์ดเป็นวิธีที่สะดวก
00:02:11
เพื่อย้ายข้อความและรูปภาพ
00:02:13
เมื่อต้องการเข้าถึงคุณลักษณะนี้
00:02:15
คุณต้องแสดงบานหน้าต่างคลิปบอร์ด
00:02:17
ด้วยการคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
00:02:19
ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก
00:02:22
บานหน้าต่างคลิปบอร์ดจะเปิดขึ้น
00:02:23
แสดงรายการที่ตัดและคัดลอกทั้งหมด
00:02:26
จากที่นั่นคุณสามารถคลิกที่รายการ
00:02:27
เพื่อแทรกลงในตําแหน่งที่เลือก
00:02:30
โปรดทราบว่าคุณสามารถวางได้
00:02:31
เท่าที่จําเป็น
00:02:33
เป็นวางมันไม่ได้ เอาออกจากคลิปบอร์ด.
00:02:36
แต่คุณสามารถคลิกขวาที่รายการได้
00:02:37
แล้วกด Delete เพื่อลบ
00:02:40
คุณยังสามารถคลิก วางทั้งหมด
00:02:41
เมื่อต้องการวางรายการคลิปบอร์ดทั้งหมด
00:02:43
ลงในพื้นที่ที่เลือกของเอกสารของคุณ
00:02:45
หรือ ล้างทั้งหมด
00:02:47
เพื่อเอาองค์ประกอบคลิปบอร์ดทั้งหมดออก
00:02:49
ในที่สุด เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว
00:02:51
คลิกที่กากบาทที่มุมขวาบน
00:02:53
ของบานหน้าต่างเพื่อปิดคลิปบอร์ด
00:02:55
รวมวาง ตัวเลือกและคลิปบอร์ด.
00:02:58
เสนอโดยแอปพลิเคชัน Office ของคุณ
00:03:00
ทําให้การทํางานกับเอกสารขนาดใหญ่
00:03:02
ง่ายกว่ามาก
00:03:03
และช่วยให้คุณประหยัดเวลา
00:03:04
โดยเลือกจากตัวเลือกภาพตัดปะ
00:03:06
สิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher