Word - Custom margin Tutorial

In this video, you will learn about custom margins in Microsoft 365 eLearning.
The video covers how to set custom margins in different Microsoft applications, such as Word, Excel, and PowerPoint.
You will also learn how to adjust margins for specific sections or pages within a document.
This knowledge will help you create professional-looking documents with precise margins tailored to your needs.
Mastering custom margins will enhance your productivity and improve the overall appearance of your work.

  • 1:59
  • 717 views
00:00:04
I wanna show you how to set a custom margin.
00:00:06
I'm gonna change the right margin of a document
00:00:09
so that there's space for people to take notes
00:00:11
on the right side of the page.
00:00:13
And we're going to set a custom margin.
00:00:15
We're gonna do that by going to Layout tab.
00:00:18
And then we're gonna click Margins,
00:00:21
and then Custom Margins.
00:00:24
This Page Setup dialog box is great
00:00:26
because it allows me to have finer control
00:00:28
over the width of the margins.
00:00:31
So I'm gonna go over here to that Right margin,
00:00:33
and I want a two and a half inch margin on the right there,
00:00:36
so I'm gonna type 2.5.
00:00:40
And I'll go down here and click OK.
00:00:43
And there we go,
00:00:44
we've got a 2.5 inch margin on the right-hand side here
00:00:47
so that people can take some notes.
00:00:49
Now if you want your custom margin
00:00:52
to be specified in something other than inches,
00:00:54
you can do that.
00:00:55
You can specify points,
00:00:56
you can specify millimeters,
00:00:58
there's all sorts of things you can do.
00:01:00
And the way you do that is you set up Word
00:01:02
to recognize that unit of measurement.
00:01:04
We're gonna do that by going over here to the File menu.
00:01:08
And then we're gonna go down and click Options.
00:01:12
We'll click Advanced on the left.
00:01:16
And then we're gonna scroll down
00:01:18
until we get the Display section up here.
00:01:22
Here we are in Display.
00:01:25
And we're gonna Show measurements and units of,
00:01:28
and then we can choose others,
00:01:29
centimeters, millimeters, points or picas.
00:01:33
I'm gonna choose points.
00:01:35
And then I'm gonna go down here and click OK.
00:01:40
So you'll now notice my rulers now have point increments,
00:01:43
which is great.
00:01:44
And if I go back Layout,
00:01:46
click Margins,
00:01:48
and then Custom Margins,
00:01:50
you'll see I have points now specified for my margins
00:01:53
instead of inches.
00:01:54
So that's how to set custom margins in Word.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Marges aanpassen
00:00:03
In deze video wil ik je laten zien
00:00:04
hoe je de marges wijzigt.
00:00:06
Ik wil een grotere marge rechts
00:00:08
zodat mensen ruimte hebben om iets te noteren,
00:00:11
rechts op het blad.
00:00:13
We stellen daarvoor een aangepaste marge in.
00:00:15
We gaan daarvoor naar Indeling.
00:00:18
Daar klikken we op Marges
00:00:21
en vervolgens op Aangepaste marges.
00:00:24
Het venster Pagina-instelling is superhandig,
00:00:26
want daarin kun je exacte wijzigingen aanbrengen
00:00:28
in de breedte van de marges.
00:00:31
Ik ga nu naar mijn rechtermarge
00:00:33
en ik wil dat die 2,5 inch breed wordt.
00:00:36
Ik typ daarom 2,5.
00:00:39
Hierbeneden klik ik op OK.
00:00:43
En kijk,
00:00:44
we hebben nu een rechtermarge van 2,5 inch
00:00:47
waarin mensen notities kunnen maken.
00:00:49
Als je wilt dat je marges worden weergegeven
00:00:52
in een andere meeteenheid dan inch,
00:00:54
dan kan dat natuurlijk.
00:00:55
Je kunt kiezen voor punten,
00:00:56
of millimeter.
00:00:58
Van alles is mogelijk.
00:00:59
Je moet dan in de basisinstellingen van Word
00:01:02
de juiste meeteenheid selecteren.
00:01:04
Wil je dat doen, ga dan naar Bestand.
00:01:07
Klik vervolgens onderaan op Opties.
00:01:12
Ga naar Geavanceerd, links in beeld.
00:01:16
Scroll naar beneden
00:01:18
tot je bij het onderdeel Weergeven komt.
00:01:22
Dit is het onderdeel Weergeven.
00:01:25
Hier zie je: afmetingen weergeven in eenheden van.
00:01:28
En daar kun je kiezen
00:01:29
voor centimeters,
00:01:30
millimeters,
00:01:31
punten of pica's.
00:01:33
Ik kies nu even voor punten.
00:01:35
Ik scroll naar omlaag en klik op OK.
00:01:40
Nu zie je dat het lineaal punten heeft als lengte-eenheid,
00:01:43
dus da's super.
00:01:44
Ik keer terug naar Indeling,
00:01:46
naar Marges,
00:01:47
en naar Aangepaste marges.
00:01:50
Als meeteenheid heb ik nu punten,
00:01:52
in plaats van inches.
00:01:54
Ziezo, nu weet je hoe je marges in Word kunt aanpassen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In diesem Video
00:00:04
möchte ich Ihnen zeigen, wie man benutzerdefinierte Randabstände einstellt.
00:00:06
Ich kann den rechten Randabstand eines Dokuments verändern,
00:00:09
so dass der Platz entsteht, damit andere Personen Anmerkungen
00:00:11
auf der rechten Seite des Dokuments eintragen können.
00:00:13
Stellen wir also einen benutzerdefinierten Randabstand ein.
00:00:15
Zu diesem Zweck gehen wir in die Registerkarte „Layout”.
00:00:18
Und klicken dort auf „Ränder”
00:00:21
und im Anschluss auf „Benutzerdefinierte Ränder”.
00:00:24
Das Dialogfenster „Seiteneinstellungen” ist großartig,
00:00:26
weil es eine noch feinere Kontrolle
00:00:28
über die Randbreiten gestattet.
00:00:31
Ich gehe jetzt hierhin zu „Rechter Rand”
00:00:33
und möchte 2,5 Zoll Rand auf der rechten Seite,
00:00:36
weswegen ich 2,5 eingebe.
00:00:40
Dann gehe ich hier nach unten und klicke „OK”.
00:00:43
Und das ist herausgekommen,
00:00:44
wir haben jetzt einen Rand von 2,5 Zoll hier auf der rechten Seite,
00:00:47
so dass andere Personen Notizen machen können.
00:00:49
Wenn Sie Ihren benutzerdefinierten Rand
00:00:52
in einer anderen Größe als Zoll angeben wollen,
00:00:54
ist das ebenfalls möglich.
00:00:55
Sie können Ihre Werte in Punkten,
00:00:56
Millimetern und allen
00:00:58
möglichen Größen angeben.
00:01:00
Wenn Sie das tun, merkt sich Word
00:01:02
die Maßeinheit als Voreinstellung.
00:01:04
Wir gehen dazu jetzt hier in das Datei-Menü.
00:01:08
Und gehen dann nach unten und klicken auf „Optionen”.
00:01:12
Wir wählen links „Erweitert”.
00:01:16
Danach scrollen wir abwärts,
00:01:18
bis wir zum Bereich „Anzeige” gelangen.
00:01:22
Hier sind wir in „Anzeige”.
00:01:25
Wir wählen dann den Menüpunkt „Maße und Einheiten anzeigen”,
00:01:28
unter dem wir weiter auswählen können,
00:01:29
Zentimeter, Millimeter, Punkte oder Picas.
00:01:33
Ich wähle hier Punkte.
00:01:35
Dann gehe ich nach unten und klicke auf „OK”.
00:01:40
Sie können jetzt meine Lineale sehen, die jetzt in Punkt-Einheiten eingeteilt sind,
00:01:43
das ist wunderbar so.
00:01:44
Wenn ich jetzt zu „Layout” zurückgehe,
00:01:46
klicke ich „Ränder”,
00:01:48
und dann „Benutzerdefinierte Ränder”.
00:01:50
Wie Sie sehen, habe ich nun meine Ränder in Punkt angegeben
00:01:53
anstatt in Zoll.
00:01:54
So stellt man also benutzerdefinierte Ränder in Word ein.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En este video
00:00:04
quiero presentarle cómo establecer un margen personalizado.
00:00:06
Voy a cambiar el margen derecho de un documento
00:00:09
para que haya espacio para que la gente tome notas
00:00:11
en el lado derecho de la página.
00:00:13
Y vamos a establecer un margen personalizado.
00:00:15
Vamos a hacer esto accediendo a la pestaña Diseño gráfico.
00:00:18
Y vamos a hacer clic en Márgenes,
00:00:21
y después en Márgenes Personalizados.
00:00:24
Esta caja de diálogo de la Configuración de Página es ideal
00:00:26
porque me permite tener un control más preciso
00:00:28
sobre la anchura de los márgenes.
00:00:31
Así que voy a ir aquí a este margen Derecho,
00:00:33
y quiero un margen de 2.5 pulgadas a la derecha,
00:00:36
así que voy a escribir 2.5.
00:00:40
Y bajaré aquí para hacer clic en OK.
00:00:43
Y aquí vamos,
00:00:44
tenemos un margen de 2.5 pulgadas en el lado derecho
00:00:47
así, la gente puede tomar notas.
00:00:49
Ahora, si quiere que su margen personalizado
00:00:52
se exprese en otras unidades diferentes a las pulgadas,
00:00:54
puede hacerlo.
00:00:55
Puede especificar puntos,
00:00:56
puede especificar milímetros,
00:00:58
hay todo tipo de cosas que puede hacer.
00:01:00
Y la forma en la que lo hace es configurar Word
00:01:02
para que reconozca esta unidad de medida.
00:01:04
Vamos a hacer esto yendo al menú Archivo.
00:01:08
Y después vamos a bajar y hacer clic en Opciones.
00:01:12
Haremos clic en Avanzado, a la izquierda.
00:01:16
Y después nos vamos a desplazar hacia abajo
00:01:18
hasta la sección Visualizar, aquí.
00:01:22
Aquí estamos en Visualizar.
00:01:25
Y vamos a Mostrar medidas y unidades,
00:01:28
y después podemos elegir otros,
00:01:29
centímetros, milímetros, puntos o picas.
00:01:33
Voy a elegir puntos.
00:01:35
Y después voy a bajar aquí y hacer clic en OK.
00:01:40
Entonces se dará cuenta de que las reglas están graduadas en puntos,
00:01:43
lo que es ideal.
00:01:44
Y si vuelvo a Diseño Gráfico,
00:01:46
hago clic en Márgenes,
00:01:48
y después en Personalizar Márgenes,
00:01:50
verá que ahora tengo puntos especificados para mis márgenes
00:01:53
en vez de pulgadas.
00:01:54
Esta es la forma de configurar los márgenes personalizados en Word.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Neste vídeo,
00:00:04
quero mostrar a você como configurar uma margem personalizada.
00:00:06
Vou mudar a margem direita de um documento
00:00:09
para que haja espaço para as pessoas tirarem notas
00:00:11
no lado direito da página.
00:00:13
E vamos configurar uma margem personalizada.
00:00:15
Vamos fazê-lo através do menu Layout.
00:00:18
Em seguida, vamos clicar em Margens
00:00:21
e depois em Margens Personalizadas.
00:00:24
Esta caixa de diálogo «Configurar Página» é ótima
00:00:26
porque permite que eu tenha maior controle
00:00:28
sobre a largura das margens.
00:00:31
Então, venho aqui à margem direita
00:00:33
e quero uma margem de 6,3 cm no lado direito,
00:00:36
por isso, escrevo 6,3.
00:00:40
E venho até aqui e clico em OK.
00:00:43
E pronto!
00:00:44
Temos uma margem de 6,3 cm no lado direito
00:00:47
para que as pessoas possam tirar algumas notas.
00:00:49
Agora, se você quiser que sua margem personalizada
00:00:52
seja especificada em algo diferente do que polegadas,
00:00:54
pode fazê-lo.
00:00:55
Você pode especificar pontos,
00:00:56
milímetros,
00:00:58
há várias coisas que você pode fazer.
00:01:00
E a forma de fazê-lo é configurar o Word
00:01:02
para que reconheça essa unidade de medida.
00:01:04
Vamos fazê-lo indo aqui no menu Arquivo.
00:01:08
Depois descemos e clicamos em Opções.
00:01:12
Clicamos em Avançado à esquerda.
00:01:16
Em seguida, descemos
00:01:18
até ficarmos com a seção Exibir aqui em cima.
00:01:22
Estamos na seção Exibir.
00:01:25
Escolhemos «Mostrar medidas em unidades de»
00:01:28
e depois escolhemos
00:01:29
centímetros, milímetros, pontos ou picas.
00:01:33
Vou escolher pontos.
00:01:35
Depois venho até aqui abaixo e clico em OK.
00:01:40
Você verá que agora minha régua tem incrementos de pontos,
00:01:43
o que é óptimo.
00:01:44
E se eu voltar para Layout,
00:01:46
clicar em Margens
00:01:48
e depois Margens Personalizadas,
00:01:50
Você verá que agora tenho pontos especificados para minhas margens
00:01:53
em vez de centímetros.
00:01:54
É assim que se personalizam margens no Word.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In questo video
00:00:04
Voglio mostrarvi come per impostare un margine personalizzato..
00:00:06
Ho intenzione di cambiare il margine destro di un documento.
00:00:09
in modo che ci sia spazio per le persone a prendere appunti.
00:00:11
sul lato destro della pagina.
00:00:13
E stiamo andando a impostare un margine personalizzato.
00:00:15
Lo faremo andando alla scheda Layout..
00:00:18
E poi faremo clic su Margini,
00:00:21
e quindi Margini personalizzati.
00:00:24
Questa finestra di dialogo Imposta pagina è
00:00:26
perché mi permette di avere un controllo più preciso
00:00:28
oltre la larghezza dei margini.
00:00:31
Quindi ho intenzione di andare qui a quel margine destro,.
00:00:33
e voglio due anni e mezzo margine pollici a destra lì,.
00:00:36
quindi ho intenzione di digitare 2.5.
00:00:40
E vado qui e fare clic su OK.
00:00:43
Ed eccoci qua,
00:00:44
abbiamo un margine di 2,5 pollici sul lato destro qui.
00:00:47
in modo che le persone possano prendere appunti.
00:00:49
Ora, se si desidera che il margine personalizzato
00:00:52
da specificare in qualcosa di diverso dai pollici,.
00:00:54
si può fare.
00:00:55
È possibile specificare i punti,
00:00:56
è possibile specificare millimetri,
00:00:58
ci sono tutti i tipi di cose che puoi fare.
00:01:00
E il modo in cui lo fai è impostare Word
00:01:02
per riconoscere l'unità di misura.
00:01:04
Lo faremo andando qui al menu File..
00:01:08
E poi andremo verso il basso e fare clic su Opzioni..
00:01:12
Faremo clic su Avanzate a sinistra.
00:01:16
E poi stiamo andando a scorrere verso il basso
00:01:18
finché non otteniamo la sezione Display qui.
00:01:22
Qui siamo in Display.
00:01:25
E stiamo andando a Mostrare misurazioni e unità di,.
00:01:28
e poi possiamo scegliere gli altri,
00:01:29
centimetri, millimetri, punti o pica.
00:01:33
Scelgo i punti.
00:01:35
E poi ho intenzione di andare qui e fare clic su OK..
00:01:40
Così ora noterete i miei governanti ora hanno incrementi di punti,.
00:01:43
che è fantastico.
00:01:44
E se torno Layout,
00:01:46
fare clic su Margini,
00:01:48
e poi Margini personalizzati,
00:01:50
vedrete che ho punti ora specificato per i miei margini.
00:01:53
invece di pollici.
00:01:54
Quindi è così che si imposta margini personalizzati in Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在此視頻中
00:00:04
我想告訴你 設置自訂邊距。.
00:00:06
我要改變 文檔的右邊距.
00:00:09
這樣有空間 供人們做筆記.
00:00:11
在頁面的右側。
00:00:13
我們將設置自訂邊距。
00:00:15
我們要這樣做 將"佈局"選項卡。.
00:00:18
然後,我們將按一下邊距,
00:00:21
然後自訂邊距。
00:00:24
此版面設定對話方塊是偉大的
00:00:26
因為它允許我有更精細的控制
00:00:28
在邊距的寬度上。
00:00:31
所以我要到這兒去 到右邊距,.
00:00:33
我想要一個兩個半 英寸邊緣在右邊有,.
00:00:36
所以我要鍵入2.5。
00:00:40
我到這裡去,然後按一下"確定"。
00:00:43
我們走吧
00:00:44
我們有一個2.5英寸的保證金 在右邊.
00:00:47
以便人們可以做一些筆記。
00:00:49
現在,如果你想你的自訂邊距
00:00:52
在 東西,而不是英寸,.
00:00:54
你可以這樣做。
00:00:55
您可以指定點,
00:00:56
你可以指定毫米,
00:00:58
你可以做各種各樣的事情。
00:01:00
你這樣做的方式是你設置Word
00:01:02
來識別該度量單位。
00:01:04
我們要通過 在這裡的檔功能表。.
00:01:08
然後我們走 向下並按一下"選項"。.
00:01:12
我們將按一下左側的"高級"。
00:01:16
然後我們要向下滾動
00:01:18
直到我們在這裡得到顯示部分。
00:01:22
在這裡,我們在顯示。
00:01:25
我們要展示 測量和單位,.
00:01:28
然後我們可以選擇別人
00:01:29
釐米、毫米、點或皮卡。
00:01:33
我會選擇積分。
00:01:35
然後我就走了 在這裡,然後按一下"確定"。.
00:01:40
所以你現在會注意到我的統治者 現在有點增量,.
00:01:43
這是偉大的。
00:01:44
如果我回去佈局
00:01:46
按一下"邊距",
00:01:48
然後自訂邊距,
00:01:50
你會看到我有點 現在為我的利潤指定.
00:01:53
而不是英寸。
00:01:54
因此,這是如何設置 Word 中的自訂邊距。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
このビデオでは
00:00:04
私はあなたに方法を示したい を使用して、カスタムマージンを設定します。.
00:00:06
私は変更するつもりです ドキュメントの右余白.
00:00:09
スペースがあるように 人々がメモを取るために.
00:00:11
ページの右側に表示されます。
00:00:13
そして、カスタムマージンを設定します。
00:00:15
私たちはそれを行うつもりです [レイアウト] タブに移動します。.
00:00:18
それからマージンをクリックし、
00:00:21
次に、カスタムマージンを作成します。
00:00:24
このページ設定ダイアログボックスは素晴らしいです
00:00:26
それは私がより細かい制御を持つことを可能にするので
00:00:28
余白の幅を超えて。
00:00:31
だから私はここに行くつもりです その右マージンに、.
00:00:33
そして、私は2年半が欲しい 右のインチマージン、.
00:00:36
だから私は2.5と入力するつもりです。
00:00:40
そして、私はここに行って、OKをクリックします。
00:00:43
そして、そこに行く
00:00:44
私たちは2.5インチのマージンを持っている ここの右側.
00:00:47
人々がいくつかのメモを取ることができるように。
00:00:49
カスタムマージンが必要な場合は、次の操作を行います。
00:00:52
で指定する インチ以外のもの、.
00:00:54
あなたはそれを行うことができます。
00:00:55
ポイントを指定できます。
00:00:56
ミリメートルを指定できます。
00:00:58
できることはいろいろあります。
00:01:00
そして、あなたがそれを行う方法は、Wordを設定します
00:01:02
その測定単位を認識します。
00:01:04
私たちは行くことによってそれを行うつもりです ファイルメニューはこちらをご覧ください。.
00:01:08
そして、私たちは行くつもりです をクリックし、[オプション] をクリックします。.
00:01:12
左側の [詳細] をクリックします。
00:01:16
そして、下にスクロールします
00:01:18
表示セクションがここに表示されるまで。
00:01:22
ここでは、ディスプレイにあります。
00:01:25
そして、私たちはショーに行くつもりです の測定値と単位、.
00:01:28
そして、我々は他の人を選ぶことができる、
00:01:29
センチメートル、ミリメートル、ポイントまたはピカ。
00:01:33
私はポイントを選ぶつもりです。
00:01:35
そして、私は行くつもりです ここをクリックし、[OK] をクリックします。.
00:01:40
だから、あなたは今、私の支配者に気づくでしょう ポイントインクリメントを持つようになりました。.
00:01:43
それは素晴らしいです。
00:01:44
レイアウトに戻ったら
00:01:46
[余白] をクリックします。
00:01:48
その後、カスタムマージン、
00:01:50
あなたは私がポイントを持っていることがわかります 現在、余白に指定されています.
00:01:53
インチの代わりに。
00:01:54
だから、設定する方法です Word のカスタム余白。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong video này
00:00:04
Tôi muốn cho bạn thấy làm thế nào để đặt lề tùy chỉnh..
00:00:06
Tôi sẽ thay đổi lề phải của một tài liệu.
00:00:09
để có không gian để người ta ghi chép.
00:00:11
ở bên phải của trang.
00:00:13
Và chúng ta sẽ thiết lập một lề tùy chỉnh.
00:00:15
Chúng ta sẽ làm điều đó bằng đi đến tab layout..
00:00:18
Và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào lề,
00:00:21
và sau đó lề tùy chỉnh.
00:00:24
Hộp thoại thiết lập trang này là tuyệt vời
00:00:26
bởi vì nó cho phép tôi có điều khiển mịn hơn
00:00:28
trên chiều rộng của lề.
00:00:31
Vì vậy, tôi sẽ đi qua đây lề phải,.
00:00:33
và tôi muốn có một hai và một nửa inch margin ở bên phải ở đó,.
00:00:36
Vì vậy tôi sẽ nhập 2,5.
00:00:40
Và tôi sẽ đi xuống ở đây và nhấn OK.
00:00:43
Và ở đó chúng tôi đi,
00:00:44
chúng tôi đã có một margin 2,5 inch ở phía bên tay phải ở đây.
00:00:47
để người dân có thể mất một số ghi chú.
00:00:49
Bây giờ nếu bạn muốn lề tùy chỉnh của bạn
00:00:52
được quy định trong một cái gì đó khác hơn inch,.
00:00:54
bạn có thể làm điều đó.
00:00:55
Bạn có thể chỉ định điểm,
00:00:56
bạn có thể chỉ định milimet,
00:00:58
có tất cả các loại việc bạn có thể làm.
00:01:00
Và cách bạn làm điều đó là bạn thiết lập Word
00:01:02
nhận biết đơn vị đo lường.
00:01:04
Chúng ta sẽ làm điều đó bằng việc đi trên đây vào menu Tệp..
00:01:08
Và rồi chúng ta sẽ đi xuống và nhấp vào tùy chọn..
00:01:12
Chúng tôi sẽ nhấp vào nâng cao ở bên trái.
00:01:16
Và sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống
00:01:18
cho đến khi chúng tôi nhận được phần Hiển thị ở đây.
00:01:22
Ở đây chúng tôi đang trong Display.
00:01:25
Và chúng tôi sẽ hiển thị đo lường và các đơn vị,.
00:01:28
và sau đó chúng ta có thể chọn những người
00:01:29
cm, millimeters, điểm hoặc picas.
00:01:33
Tôi sẽ chọn điểm.
00:01:35
Và sau đó tôi sẽ đi xuống ở đây và nhấn OK..
00:01:40
Vì vậy, bây giờ bạn sẽ thông báo cai trị của tôi bây giờ có gia tăng điểm,.
00:01:43
đó là rất tốt.
00:01:44
Và nếu tôi quay lại layout,
00:01:46
nhấp vào lề,
00:01:48
và sau đó lề tùy chỉnh,
00:01:50
bạn sẽ thấy tôi có điểm bây giờ chỉ định cho lề của tôi.
00:01:53
thay vì inch.
00:01:54
Vì vậy, đó là cách để thiết lập lề tùy chỉnh trong Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dalam video ini
00:00:04
Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk menetapkan margin kustom..
00:00:06
Aku akan mengubah margin kanan dokumen.
00:00:09
sehingga ada ruang bagi orang untuk mencatat.
00:00:11
di sisi kanan halaman.
00:00:13
Dan kita akan mengatur margin kustom.
00:00:15
Kita akan melakukannya dengan pergi ke tab layout..
00:00:18
Dan kemudian kita akan klik margin,
00:00:21
dan kemudian margin khusus.
00:00:24
Kotak dialog Page setup ini bagus
00:00:26
karena memungkinkan saya untuk memiliki kontrol yang lebih halus
00:00:28
lebar margin.
00:00:31
Jadi aku akan pergi ke sini ke margin kanan,.
00:00:33
dan aku ingin dua setengah inch margin di sebelah kanan sana,.
00:00:36
Jadi saya akan mengetik 2,5.
00:00:40
Dan aku akan pergi ke sini dan klik OK.
00:00:43
Dan di sana kita pergi,
00:00:44
kita punya margin 2,5 inci di sisi kanan sini.
00:00:47
sehingga orang dapat mengambil beberapa catatan.
00:00:49
Sekarang jika Anda ingin margin kustom Anda
00:00:52
ditetapkan dalam sesuatu selain inci,.
00:00:54
Anda dapat melakukannya.
00:00:55
Anda dapat menentukan titik,
00:00:56
Anda dapat menentukan milimeter,
00:00:58
ada segala macam hal yang dapat Anda lakukan.
00:01:00
Dan cara Anda melakukannya adalah Anda mengatur Word
00:01:02
untuk mengenali unit pengukuran tersebut.
00:01:04
Kita akan melakukan itu dengan pergi di sini ke menu file..
00:01:08
Dan kemudian kita akan pergi dan klik opsi..
00:01:12
Kami akan mengklik maju di sebelah kiri.
00:01:16
Dan kemudian kita akan scroll ke bawah
00:01:18
sampai kita mendapatkan bagian display di sini.
00:01:22
Di sini kita berada di Display.
00:01:25
Dan kita akan Tampilkan pengukuran dan satuan,.
00:01:28
dan kemudian kita dapat memilih orang lain,
00:01:29
sentimeter, milimeter, poin atau picas.
00:01:33
Aku akan memilih poin.
00:01:35
Dan kemudian aku akan pergi di sini dan klik OK..
00:01:40
Jadi Anda sekarang akan melihat penguasa saya sekarang memiliki penambahan titik,.
00:01:43
yang besar.
00:01:44
Dan jika saya kembali layout,
00:01:46
Klik margin,
00:01:48
dan kemudian margin khusus,
00:01:50
Anda akan melihat saya memiliki poin Sekarang ditentukan untuk margin saya.
00:01:53
bukan inci.
00:01:54
Jadi itulah cara untuk mengatur margin kustom di Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В этом видео
00:00:04
Я хочу показать вам, как установить пользовательский запас..
00:00:06
Я собираюсь изменить правая маржа документа.
00:00:09
так что есть место для людей, чтобы делать заметки.
00:00:11
на правой стороне страницы.
00:00:13
И мы собираемся установить пользовательский запас.
00:00:15
Мы собираемся сделать это собирается Layout вкладке..
00:00:18
А потом мы нажимаем на Поля,
00:00:21
а затем пользовательские поля.
00:00:24
Эта страница Настройка диалоговое окно является большим
00:00:26
потому что это позволяет мне иметь более тонкий контроль
00:00:28
по ширине полей.
00:00:31
Так что я собираюсь пойти сюда к этому правому краю,.
00:00:33
и я хочу два с половиной дюймовый предел справа там,.
00:00:36
так что я собираюсь набрать 2.5.
00:00:40
И я пойду сюда и нажмите OK.
00:00:43
И вот мы идем,
00:00:44
у нас есть 2,5 дюйма маржи на правой стороне здесь.
00:00:47
так что люди могут сделать некоторые заметки.
00:00:49
Теперь, если вы хотите, чтобы ваш пользовательский маржи
00:00:52
должны быть указаны в что-то другое, чем дюймы,.
00:00:54
Вы можете сделать это.
00:00:55
Вы можете указать точки,
00:00:56
вы можете указать миллиметры,
00:00:58
есть все виды вещей, которые вы можете сделать.
00:01:00
И то, как вы это делаете, это то, что вы создали Word
00:01:02
признать эту единицу измерения.
00:01:04
Мы собираемся сделать это, собирается здесь, в меню файла..
00:01:08
А потом мы пойдем вниз и нажмите Параметры..
00:01:12
Мы нажимаем Расширенный слева.
00:01:16
А потом мы собираемся прокрутить вниз
00:01:18
пока мы не получим раздел Отображение здесь.
00:01:22
Здесь мы находимся в дисплей.
00:01:25
И мы собираемся показать измерения и единицы,.
00:01:28
и тогда мы можем выбрать других,
00:01:29
сантиметров, миллиметров, точек или пик.
00:01:33
Я выберу очки.
00:01:35
А потом я пойду здесь и нажмите OK..
00:01:40
Итак, теперь вы заметите моих правителей теперь есть точка шагом,.
00:01:43
что здорово.
00:01:44
И если я вернусь Layout,
00:01:46
нажмите Поля,
00:01:48
а затем пользовательские поля,
00:01:50
Вы увидите, у меня есть очки теперь указаны для моей маржи.
00:01:53
вместо дюймов.
00:01:54
Так вот как установить пользовательские поля в Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В това видео
00:00:04
Искам да ти покажа как , за да зададете персонализирано поле..
00:00:06
Ще променя дясно поле на документ.
00:00:09
така че има място за да могат хората да си водят бележки.
00:00:11
от дясната страна на страницата.
00:00:13
И ще си поставим марж.
00:00:15
Ще го направим, като го направим. Отидете в раздела Оформление..
00:00:18
И тогава ще щракнем върху "Маржин".
00:00:21
и след това персонализирани полета.
00:00:24
Този диалогов прозорец "Настройка на страница" е чудесен
00:00:26
защото ми позволява да имам по-фин контрол
00:00:28
ширината на полетата.
00:00:31
Ще отида тук. до този дясно поле,.
00:00:33
и искам две и половина инч марж отдясно,.
00:00:36
така че аз ще пиша 2.5.
00:00:40
И аз ще отида тук и кликнете върху OK.
00:00:43
И ето, че се надихваме.
00:00:44
Имаме 2.5 инча марж отдясно тук.
00:00:47
така че хората да могат да си водят бележки.
00:00:49
Сега, ако искате вашия марж по избор
00:00:52
следва да бъде посочено в нещо различно от инча,.
00:00:54
Можеш да го направиш.
00:00:55
Можете да зададете точки,
00:00:56
можете да посочите милиметри,
00:00:58
има всякакви неща, които можеш да правиш.
00:01:00
И начинът по който го правиш е да настроиш Word
00:01:02
за да разпознаете тази мерна единица.
00:01:04
Ще го направим, като отидем. от менюто "Файл"..
00:01:08
И тогава ще тръгваме. и щракнете върху Опции..
00:01:12
Ще кликнете върху Разширени вляво.
00:01:16
И после ще превъртаме надолу
00:01:18
докато получим тук секцията "Дисплей".
00:01:22
Ето ни в показ.
00:01:25
И ще се покажем. мерни единици и единици,.
00:01:28
и тогава можем да изберем другите,
00:01:29
сантиметри, милиметри, точки или пикове.
00:01:33
Ще избера точки.
00:01:35
И после ще си тръгна. надолу и кликнете върху OK..
00:01:40
Така че сега ще забележите моите управници сега имат точкови стъпки,.
00:01:43
което е страхотно.
00:01:44
И ако се върна в "Оформление",
00:01:46
щракнете върху Полета,
00:01:48
и след това персонализирани полета,
00:01:50
Ще видите, че имам точки сега е зададено за моите полета.
00:01:53
вместо инчове.
00:01:54
Така че това е потребителски полета в Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
În acest videoclip
00:00:04
Vreau să-ți arăt. pentru a seta o marjă particularizată..
00:00:06
O să schimb. marginea din dreapta a unui document.
00:00:09
astfel încât să existe spațiu pentru ca oamenii să ia notițe.
00:00:11
în partea dreaptă a paginii.
00:00:13
Și vom stabili o marjă personalizată.
00:00:15
Vom face asta prin mergi la fila Aspect..
00:00:18
Și apoi vom face clic pe Margini,
00:00:21
apoi Margini particularizate.
00:00:24
Această casetă de dialog Inițializare pagină este excelentă
00:00:26
pentru că îmi permite să am un control mai fin
00:00:28
pe lățimea marginilor.
00:00:31
Așa că o să mă duc aici. la marginea din dreapta,.
00:00:33
și vreau un doi și jumătate marja de inch pe dreapta acolo,.
00:00:36
Așa că voi scrie 2,5.
00:00:40
Și voi merge aici și voi face clic pe OK.
00:00:43
Și iată-ne,
00:00:44
avem o marjă de 2,5 inch pe partea dreaptă aici.
00:00:47
astfel încât oamenii să poată lua unele note.
00:00:49
Acum, dacă doriți marja personalizată
00:00:52
care urmează să fie specificate în altceva decât centimetri,.
00:00:54
Poți s-o faci.
00:00:55
Aveți posibilitatea să specificați puncte,
00:00:56
puteți specifica milimetri,
00:00:58
Sunt tot felul de lucruri pe care le poți face.
00:01:00
Și modul în care faceți acest lucru este să setați Word
00:01:02
să recunoască acea unitate de măsură.
00:01:04
Vom face asta mergând. aici, în meniul Fișier..
00:01:08
Și apoi vom pleca. jos și faceți clic pe Opțiuni..
00:01:12
Vom face clic pe Avansat din stânga.
00:01:16
Și apoi vom defila în jos.
00:01:18
până când vom obține secțiunea Display aici.
00:01:22
Iată-ne în Display.
00:01:25
Și o să arătăm. măsurători și unități de,.
00:01:28
și apoi putem alege pe alții,
00:01:29
centimetri, milimetri, puncte sau picas.
00:01:33
Voi alege puncte.
00:01:35
Și apoi o să plec. aici jos și faceți clic pe OK..
00:01:40
Deci, veți observa acum conducătorii mei au acum incremente de puncte,.
00:01:43
ceea ce e grozav.
00:01:44
Și dacă mă întorc layout,
00:01:46
faceți clic pe Margini,
00:01:48
apoi margini particularizate,
00:01:50
veți vedea că am puncte acum specificate pentru marginile mele.
00:01:53
în loc de centimetri.
00:01:54
Deci, asta e modul de a seta margini particularizate în Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У цьому відео
00:00:04
Я хочу показати вам, як , щоб установити настроюване поле..
00:00:06
Я збираюся змінити праве поле документа.
00:00:09
так що є простір для людей, щоб робити нотатки.
00:00:11
у правій частині сторінки.
00:00:13
І ми збираємося встановити користувальницький запас.
00:00:15
Ми зробимо це перехід на вкладку Макет..
00:00:18
А потім ми натиснемо поля,
00:00:21
а потім настроювані поля.
00:00:24
Це діалогове вікно "Параметри сторінки" чудово
00:00:26
тому що це дозволяє мені мати більш тонкий контроль
00:00:28
над шириною полів.
00:00:31
Так що я збираюся піти сюди до правого поля,.
00:00:33
і я хочу два з половиною дюйми маржі праворуч,.
00:00:36
так що я збираюся типу 2,5.
00:00:40
І я піду сюди і натисніть кнопку ОК.
00:00:43
І там ми йдемо,
00:00:44
у нас є 2,5 дюйма маржі праворуч тут.
00:00:47
щоб люди могли робити деякі нотатки.
00:00:49
Тепер, якщо ви хочете, щоб ваші настроювані поля
00:00:52
бути вказані в щось інше, ніж дюйми,.
00:00:54
ви можете це зробити.
00:00:55
Можна вказати точки,
00:00:56
можна вказати міліметри,
00:00:58
є всі види речей, які ви можете зробити.
00:01:00
І те, як ви це робите, ви налаштуєте Word
00:01:02
щоб розпізнати одиницю вимірювання.
00:01:04
Ми зробимо це, йду тут, щоб відкрити меню Файл..
00:01:08
А потім ми підемо і натисніть кнопку Параметри..
00:01:12
Ми натиснемо Додатково ліворуч.
00:01:16
А потім ми збираємося прокрутити вниз
00:01:18
поки ми не отримаємо розділ "Дисплей" тут.
00:01:22
Тут ми знаходимося в дисплеї.
00:01:25
І ми покажемо вимірювань і одиниць,.
00:01:28
і тоді ми можемо вибрати інших,
00:01:29
сантиметри, міліметри, точки або піки.
00:01:33
Я збираюся вибирати очки.
00:01:35
А потім я піду внизу і натисніть кнопку ОК..
00:01:40
Отже, тепер ви помітите мої правителі тепер мають приріст точки,.
00:01:43
який великий.
00:01:44
І якщо я повернуся макет,
00:01:46
натисніть кнопку Поля,
00:01:48
а потім настроювані поля,
00:01:50
Ви побачите, у мене є очки тепер вказано для моїх полів.
00:01:53
замість дюймів.
00:01:54
Так ось як встановити настроювані поля у програмі Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bu videoda
00:00:04
Sana nasıl olduğunu göstermek istiyorum. özel bir kenar boşluğu ayarlamak için..
00:00:06
Ben değiştirmek için gidiyorum belgenin sağ kenar boşluğu.
00:00:09
böylece yer var insanların not alması için.
00:00:11
sayfanın sağ tarafında.
00:00:13
Ve özel bir sınır belirleyeceğiz.
00:00:15
Bunu. Düzen sekmesine gidiyor..
00:00:18
Sonra da Margins'ı tıklatacağız.
00:00:21
ve sonra Özel Marjlar.
00:00:24
Bu Sayfa Kurulumu iletişim kutusu harika
00:00:26
çünkü daha iyi bir kontrole sahip olmamı sağlıyor.
00:00:28
kenar boşluklarının genişliği üzerinde.
00:00:31
Bu yüzden şuraya gideceğim. bu Sağ marjı,.
00:00:33
Ve iki buçuk tane istiyorum. sağtarafta inç marjı,.
00:00:36
2.5 yazacağım.
00:00:40
Ben de buraya gidip tamam'ı tıklatacağım.
00:00:43
Ve işte,
00:00:44
2.5 inç marjımız var. burada sağ tarafta.
00:00:47
böylece insanlar bazı notlar alabilir.
00:00:49
Şimdi özel marjı istiyorsanız
00:00:52
belirtilecek santimden başka bir şey,.
00:00:54
Bunu yapabilirsin.
00:00:55
Noktaları belirtebilirsiniz,
00:00:56
milimetre belirtebilirsiniz,
00:00:58
Yapabileceğin bir sürü şey var.
00:01:00
Ve bunu yapmanın yolu, Word'u kurman.
00:01:02
bu ölçü birimini tanımak için.
00:01:04
Bunu şu anda yapacağız. dosya menüsüne burada..
00:01:08
Sonra da gideceğiz. aşağı ve Seçenekler'i tıklatın..
00:01:12
Soldaki Gelişmiş'e tıklayacağız.
00:01:16
Sonra aşağı doğru ilerleyeceğiz.
00:01:18
Ekran bölümünü buraya alana kadar.
00:01:22
İşte Display'deyiz.
00:01:25
Ve göstereceğiz. ölçümleri ve birimleri,.
00:01:28
ve sonra başkalarını seçebiliriz,
00:01:29
santimetre, milimetre, nokta veya pikas.
00:01:33
Puan seçeceğim.
00:01:35
Sonra da gideceğim. aşağı burada ve Tamam tıklayın..
00:01:40
Şimdi yöneticilerimi fark edeceksiniz. şimdi puan artışları var,.
00:01:43
Ki bu harika.
00:01:44
Ve eğer Düzen'e geri dönersem,
00:01:46
Kenar Boşlukları'nı tıklatın,
00:01:48
ve daha sonra Özel Marjlar,
00:01:50
Puanlar olduğunu göreceksin. şimdi benim marjları için belirtilen.
00:01:53
inç yerine.
00:01:54
Böylece ayarlamak için nasıl Word'de özel kenar boşlukları..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Neste vídeo
00:00:04
Quero mostrar-lhe como para definir uma margem personalizada..
00:00:06
Vou mudar o. margem direita de um documento.
00:00:09
para que haja espaço para as pessoas tomarem notas.
00:00:11
no lado direito da página.
00:00:13
E vamos estabelecer uma margem personalizada.
00:00:15
Vamos fazê-lo por. indo para o separador Layout..
00:00:18
E então vamos clicar em Margins,
00:00:21
e, em seguida, margens personalizadas.
00:00:24
Esta caixa de diálogo de configuração de página é grande
00:00:26
porque me permite ter um controlo mais fino
00:00:28
sobre a largura das margens.
00:00:31
Então, vou por aqui. para a margem certa,.
00:00:33
e eu quero um dois e meio margem de polegada à direita ali,.
00:00:36
então vou escrever 2,5.
00:00:40
E vou descer aqui e clicar bem.
00:00:43
E lá vamos nós,
00:00:44
temos uma margem de 2,5 polegadas no lado direito aqui.
00:00:47
para que as pessoas possam tomar algumas notas.
00:00:49
Agora, se quiser a sua margem personalizada
00:00:52
a especificar em algo que não centímetros,.
00:00:54
Podes fazer isso.
00:00:55
Pode especificar pontos,
00:00:56
pode especificar milímetros,
00:00:58
Há todo o tipo de coisas que se pode fazer.
00:01:00
E a forma como o fazes é configurar o Word
00:01:02
para reconhecer esta unidade de medição.
00:01:04
Vamos fazê-lo indo aqui para o menu de arquivo..
00:01:08
E depois vamos. para baixo e clique Opções..
00:01:12
Vamos clicar em Advanced à esquerda.
00:01:16
E depois vamos rolar para baixo
00:01:18
até termos a secção de Exibição aqui.
00:01:22
Aqui estamos em Exibição.
00:01:25
E vamos mostrar medições e unidades de,.
00:01:28
e depois podemos escolher os outros,
00:01:29
centímetros, milímetros, pontos ou picas.
00:01:33
Vou escolher pontos.
00:01:35
E depois vou-me embora. aqui em baixo e clique OK..
00:01:40
Então agora vai reparar nos meus governantes agora têm incrementos de pontos,.
00:01:43
o que é ótimo.
00:01:44
E se eu voltar layout,
00:01:46
clique em Margens,
00:01:48
e, em seguida, margens personalizadas,
00:01:50
Verá que tenho pontos agora especificado para as minhas margens.
00:01:53
em vez de centímetros.
00:01:54
Então é assim que se define margens personalizadas no Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U ovom videu
00:00:04
Hoću da ti pokažem kako da biste podesili prilagođenu marginu..
00:00:06
Promeniжu. desna margina dokumenta.
00:00:09
Tako da ima prostora da ljudi hvataju beleške.
00:00:11
sa desne strane stranice.
00:00:13
I postaviжemo prilagođenu marginu.
00:00:15
Uradićemo to tako ide na karticu Raspored..
00:00:18
A onda жemo da kliknemo na Margine,
00:00:21
a zatim prilagođene margine.
00:00:24
Ovaj dijalog "Podešavanje stranice" je odličan
00:00:26
Zato što mi omogućava da imam fičniji kontrolu
00:00:28
preko širine margina.
00:00:31
Idem ovamo na tu desnu marginu,.
00:00:33
I želim dve i po Inиna margina desno,.
00:00:36
Pa жu otkucati 2.5.
00:00:40
A ja жu siжi dole i kliknuti na dugme OK.
00:00:43
I eto ga,
00:00:44
Imamo maržu od 2,5 inča Sa desne strane ovde.
00:00:47
Da bi ljudi mogli da hvataju beleške.
00:00:49
Sada, ako želite prilagođenu marginu
00:00:52
da bude navedeno u Neљto drugo osim inиa,.
00:00:54
Moћeљ ti to da uradiљ.
00:00:55
Možete da navedete tačke,
00:00:56
možete da navedete milimetare,
00:00:58
Postoje razne stvari koje moћeљ da uradiљ.
00:01:00
A način na koji to radiš je da si namestio Word
00:01:02
da prepozna tu mernu jedinicu.
00:01:04
Uradićemo to tako što ćemo Ovde u meniju "Datoteka"..
00:01:08
A onda idemo nadole i izaberite stavku Opcije..
00:01:12
Kliknićemo na dugme "Napredno" sa leve strane.
00:01:16
A onda ćemo se pomeriti nadole
00:01:18
Dok ne doрemo do displeja.
00:01:22
Evo nas na displeju.
00:01:25
I mi ćemo se pojaviti merenja i jedinica,.
00:01:28
I onda moћemo da izaberemo druge,
00:01:29
centimetri, milimetari, tačke ili pikas.
00:01:33
Ja жu izabrati poene.
00:01:35
A onda ću otići Ovde dole i kliknite na dugme U redu..
00:01:40
Sada ćete primetiti moje vladare. Sada imaj pomake,.
00:01:43
Љto je odliиno.
00:01:44
A ako se vratim,
00:01:46
kliknite na margine,
00:01:48
a zatim prilagođene margine,
00:01:50
Videćeš da imam poene. sada navedeno za moje margine.
00:01:53
umesto inиa.
00:01:54
Znaиi tako se nameљta. prilagođene margine u programu Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
أريد أن أريك كيف لتعيين هامش مخصص..
00:00:06
سأغير الهامش الأيمن للمستند.
00:00:09
بحيث يكون هناك مساحة للناس لتدوين الملاحظات.
00:00:11
على الجانب الأيمن من الصفحة.
00:00:13
و سنقوم بتعيين هامش مخصص
00:00:15
سنفعل ذلك عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب تخطيط..
00:00:18
ومن ثم سنضغط على الهوامش
00:00:21
ثم هوامش مخصصة.
00:00:24
مربع الحوار إعداد الصفحة هذا رائع
00:00:26
لأنه يسمح لي أن يكون أدق السيطرة
00:00:28
على عرض الهوامش.
00:00:31
لذا سأذهب إلى هنا إلى ذلك الهامش الأيمن،.
00:00:33
وأريد اثنين ونصف هامش بوصة على اليمين هناك،.
00:00:36
لذا سأكتب 2.5
00:00:40
وسأنزل إلى هنا وانقر فوق موافق.
00:00:43
وها نحن نذهب
00:00:44
لدينا هامش 2.5 بوصة على الجانب الايمن هنا.
00:00:47
حتى يتمكن الناس من تدوين بعض الملاحظات.
00:00:49
الآن إذا كنت تريد الهامش المخصص الخاص بك
00:00:52
يتم تحديده في شيء آخر غير بوصة،.
00:00:54
يمكنك فعل ذلك
00:00:55
يمكنك تحديد النقاط،
00:00:56
يمكنك تحديد ملليمترات،
00:00:58
هناك كل أنواع الأشياء التي يمكنك القيام بها.
00:01:00
والطريقة التي تفعل ذلك هو إعداد Word
00:01:02
للتعرف على وحدة القياس تلك.
00:01:04
سنفعل ذلك من خلال الذهاب هنا إلى قائمة الملفات..
00:01:08
وبعد ذلك سنذهب لأسفل وانقر فوق خيارات..
00:01:12
سنضغط على متقدم على اليسار.
00:01:16
ومن ثم سننتقل للأسفل
00:01:18
حتى نحصل على قسم العرض هنا.
00:01:22
ها نحن في العرض.
00:01:25
و سوف نعرض القياسات ووحدات من،.
00:01:28
ومن ثم يمكننا اختيار الآخرين،
00:01:29
سنتيمترات أو ملليمترات أو نقاط أو بيكاس.
00:01:33
سأختار النقاط
00:01:35
وبعد ذلك سأذهب أسفل هنا وانقر OK..
00:01:40
لذا ستلاحظ حكامي الآن الآن لدينا نقاط الزيادات،.
00:01:43
وهو أمر عظيم.
00:01:44
وإذا عدت تخطيط،
00:01:46
انقر فوق هوامش،
00:01:48
ثم الهوامش المخصصة،
00:01:50
سترى أن لدي نقاط تم تحديدها الآن للهوامش الخاصة بي.
00:01:53
بدلا من بوصة.
00:01:54
اذا هذه هي كيفية تعيين هوامش مخصصة في Word..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
我想告诉你如何 以设置自定义边距。.
00:00:06
我要更改 文档的右边距.
00:00:09
这样就有空间 供人们做笔记.
00:00:11
在页面右侧。
00:00:13
我们将设置一个自定义边距。
00:00:15
我们将通过以下方式做到这一点: 转到"布局"选项卡。.
00:00:18
然后我们要点击保证金,
00:00:21
,然后选择自定义边距。
00:00:24
"此页面设置"对话框很棒
00:00:26
因为它可以让我有更精细的控制
00:00:28
超过边距的宽度。
00:00:31
所以我要到这里去 到右边距,.
00:00:33
我想要一个两个半 英寸边距在右边,.
00:00:36
所以我要输入2.5。
00:00:40
我将转到此处并单击"确定"。
00:00:43
我们走了,
00:00:44
我们有2.5英寸的利润空间 在右手边这里.
00:00:47
这样人们就可以做一些笔记。
00:00:49
现在,如果您想要您的自定义保证金
00:00:52
在 中指定 英寸以外的其他东西,.
00:00:54
你可以这样做。
00:00:55
您可以指定点,
00:00:56
您可以指定毫米,
00:00:58
你可以做各种各样的事情。
00:01:00
你这样做的方式是你设置Word。
00:01:02
以识别该度量单位。
00:01:04
我们将通过去 在这里到"文件"菜单。.
00:01:08
然后我们就要走了 向下,然后单击选项。.
00:01:12
我们将单击左侧的高级。
00:01:16
然后我们要向下滚动
00:01:18
直到我们在这里获得"显示"部分。
00:01:22
在这里,我们处于显示状态。
00:01:25
我们将展示 测量和单位,.
00:01:28
然后我们可以选择其他人,
00:01:29
厘米、毫米、点或异形三点。
00:01:33
我将选择积分。
00:01:35
然后我就要走了 在此处,然后单击"确定"。.
00:01:40
所以你现在会注意到我的尺子 现在有点增量,.
00:01:43
这很棒。
00:01:44
如果我回去布局,
00:01:46
单击"边距",
00:01:48
,然后选择自定义边距,
00:01:50
你会看到我有积分 现在指定用于我的边距.
00:01:53
而不是英寸。
00:01:54
所以这就是设置的方法 Word 中的自定义边距。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่า เพื่อตั้งค่าระยะขอบแบบกําหนดเอง.
00:00:06
ฉันจะเปลี่ยน ระยะขอบขวาของเอกสาร.
00:00:09
เพื่อให้มีพื้นที่ เพื่อให้ผู้คนจดบันทึกย่อ.
00:00:11
ทางด้านขวาของหน้า
00:00:13
และเราจะตั้งระยะขอบที่กําหนดเอง
00:00:15
เราจะทําโดย ไปที่แท็บ เค้าโครง.
00:00:18
แล้วเราจะคลิก ระยะขอบ
00:00:21
และระยะขอบแบบกําหนดเอง
00:00:24
กล่องโต้ตอบ 'ตั้งค่าหน้ากระดาษนี้' นั้นยอดเยี่ยมมาก
00:00:26
เพราะมันช่วยให้ผมสามารถควบคุมได้ละเอียดขึ้น
00:00:28
เหนือความกว้างของระยะขอบ
00:00:31
ผมจะไปตรงนี้ ที่ระยะขอบขวา.
00:00:33
และฉันต้องการสองและครึ่ง ขอบนิ้วทางด้านขวามี,.
00:00:36
ผมจะพิมพ์ 2.5
00:00:40
และผมจะลงไปข้างล่างนี่ แล้วคลิก ตกลง
00:00:43
แล้วเราก็ไปกัน
00:00:44
เรามีขอบ 2.5 นิ้ว ทางขวามือตรงนี้.
00:00:47
เพื่อให้ผู้คนสามารถจดบันทึกบางอย่างได้
00:00:49
ตอนนี้ถ้าคุณต้องการระยะขอบแบบกําหนดเองของคุณ
00:00:52
ระบุใน สิ่งอื่นที่ไม่ใช่นิ้ว.
00:00:54
คุณทําได้
00:00:55
คุณสามารถระบุคะแนน
00:00:56
คุณสามารถระบุมิลลิเมตร
00:00:58
มีทุกอย่างที่คุณทําได้
00:01:00
และวิธีที่คุณทําคือ คุณตั้งค่า Word
00:01:02
เพื่อรับรู้หน่วยวัดนั้น
00:01:04
เราจะทํามันโดยไป ทางนี้ไปยังเมนู ไฟล์.
00:01:08
แล้วเราก็จะไป ลงแล้วคลิก ตัวเลือก.
00:01:12
เราจะคลิก ขั้นสูง ทางด้านซ้าย
00:01:16
แล้วเราจะเลื่อนลง
00:01:18
จนกว่าเราจะได้ส่วนดิสเพลย์บนนี้
00:01:22
ที่นี่เราอยู่ในจอแสดงผล
00:01:25
และเราจะแสดง การวัดและหน่วยของ.
00:01:28
แล้วเราก็สามารถเลือกคนอื่นได้
00:01:29
เซนติเมตรมิลลิเมตรจุดหรือ picas
00:01:33
ฉันจะเลือกคะแนน
00:01:35
แล้วฉันจะไป ลงที่นี่และคลิกตกลง.
00:01:40
ดังนั้นตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นผู้ปกครองของฉัน ตอนนี้มีการเพิ่มคะแนน.
00:01:43
ซึ่งมันเยี่ยมมาก
00:01:44
และถ้าผมกลับไปเป็นเลย์เอาท์
00:01:46
คลิก ระยะขอบ,
00:01:48
จากนั้นระยะขอบแบบกําหนดเอง
00:01:50
คุณจะเห็นว่าฉันมีคะแนน ตอนนี้ได้ระบุระยะขอบของฉันแล้ว.
00:01:53
แทนที่จะเป็นนิ้ว
00:01:54
นั่นคือวิธีการตั้งค่า ระยะขอบแบบกําหนดเองใน Word.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeap AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

Rappel

Afficher