PowerPoint - Deliver your presentation Tutorial

In this video, you will learn how to deliver your presentation using Microsoft 365. The video covers the steps and features you need to know to confidently present your content.
This will help you enhance your presentation skills and make the most of Microsoft 365's tools for a successful delivery.

  • 3:15
  • 1067 views
00:00:08
The current slide shows on the big monitor
00:00:10
and over here you can see what's coming up.
00:00:12
When you're ready advance to the next slide or animation and begin your talk.
00:00:17
You can click either monitor,
00:00:20
click the forward arrow or press the space bar.
00:00:28
This slide starts with a title.
00:00:31
The preview monitor shows that the next time we advance the slides
00:00:34
the first bullet will animate on,
00:00:37
then the second bullet and so on.
00:00:41
Notice that you won't see animations or transitions in presenter view,
00:00:44
but don't worry they'll look fine on the audience's screen.
00:00:48
If you want to go back press, the back arrow or the backspace key.
00:00:56
If you want to jump to a slide, click the See All Slides button
00:01:01
and click a thumbnail.
00:01:04
If you know the slide number, you can type it and press Enter
00:01:11
and if you want to run a custom show that you created in PowerPoint,
00:01:15
click the Options button
00:01:17
and then select a show.
00:01:22
Your notes are over here.
00:01:24
To change the size of the text, click these buttons.
00:01:33
Use the mouse to scroll the text
00:01:38
or press Control and the down or up arrow.
00:01:47
Underneath the big monitor you have your tools and options.
00:01:50
Click the pen to select a laser pointer, pen or highlighter.
00:01:55
You can also change pen colors and erase all the ink on the slide.
00:02:02
Click this button to select an area on the slide to zoom into;
00:02:09
click it again to zoom to normal size.
00:02:13
Finally this button blacks off the screen.
00:02:16
You can do that if you need to focus the audience's attention away from the screen.
00:02:21
Up here you have a timer that starts when you begin the slideshow;
00:02:24
you can pause it
00:02:27
or reset it.
00:02:30
And over here there's a clock.
00:02:32
So these are the controls you're most likely to use during a show.
00:02:38
Way up here, kind of out of the way,
00:02:40
you have some other options that you'll use less often.
00:02:43
Click here to show your task bar if you want to switch to a different program
00:02:49
and you can click here to end the slideshow at any time.
00:02:52
You can also press Escape.
00:02:55
There is one last thing, go to the Options button and
00:02:58
click Help to see all the keyboard shortcuts available in presenter view.
00:03:08
So that's presenter view; press Alt-F5 anytime to give it a try.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Het publiek heeft plaatsgenomen en u staat op het punt om met de presentatie te beginnen.
00:00:08
De huidige dia voorstelling wordt op de grote monitor
00:00:10
weergegeven en hier kunt u zien wat er gaat gebeuren.
00:00:12
Als u klaar bent, gaat u naar de volgende dia of animatie en begint u uw gesprek.
00:00:17
U kunt ofwel op een monitor klikken,
00:00:20
op de voorwaartse pijl klikken of op de spatiebalk drukken.
00:00:28
Deze dia begint met een titel.
00:00:31
De preview monitor laat zien dat de volgende keer dat we de dia's vooruit laten gaan
00:00:34
de eerste bullet zal verschijnen,
00:00:37
dan de tweede bullet enzovoort.
00:00:41
Merk op dar u geen animaties of overgangen in de presentator weergave ziet,
00:00:44
maar maakt u zich geen zorgen, ze zien er goed uit op het scherm van het publiek.
00:00:48
Als u terug wilt gaan, drukt u op de pijl Terug of op de Backspace toets.
00:00:56
Als u naar een dia wilt gaan, klikt u op de knop Alle Dia's Bekijken
00:01:01
en klik op een miniatuur.
00:01:04
Als u het dia nummer weet, kunt u dit typen en op Enter drukken
00:01:11
en als u een aangepaste voorstelling wilt uitvoeren die u in PowerPoint hebt gemaakt,
00:01:15
klik op de knop Opties
00:01:17
en selecteert u vervolgens een voorstelling.
00:01:22
Uw notities zijn hier.
00:01:24
Om de grootte van de tekst te wijzigen, klik op deze knoppen.
00:01:33
Gebruik de muis om door de tekst te scrollen
00:01:38
of druk op Controleren en de pijl omlaag of pijl omhoog.
00:01:47
Onder de grote monitor heeft u gereedschap en opties.
00:01:50
Klik op de pen om een laserpen, pen of markeerstift te selecteren.
00:01:55
U kunt ook pen kleuren wijzigen en alle inkt op de dia wissen.
00:02:02
Klik op deze knop om een ​​gebied op de dia te selecteren om in te zoomen;
00:02:09
klik er nogmaals op om naar de normale grootte te zoomen.
00:02:13
Uiteindelijk maakt deze knop het scherm zwart.
00:02:16
U kunt dat doen als u de aandacht van het publiek van het scherm afleidt.
00:02:21
Hierboven heeft u een timer die start wanneer u met de diavoorstelling begint;
00:02:24
u kunt het pauzeren of
00:02:27
opnieuw instellen.
00:02:30
En hier is een klok.
00:02:32
Dit zijn dus de besturingselementen die u waarschijnlijk tijdens een show zult gebruiken.
00:02:38
Heel ver hier vandaan, een beetje uit de weg,
00:02:40
heeft u een aantal andere opties die u minder vaak zult gebruiken.
00:02:43
Klik hier om uw taakbalk weer te geven als u naar een ander programma wilt overschakelen
00:02:49
en klik hier om de diavoorstelling op elk gewenst moment te beëindigen.
00:02:52
U kunt ook op Escape drukken.
00:02:55
Er is nog een laatste opmerking, ga naar de knop Opties en
00:02:58
klik op Help om alle sneltoetsen te bekijken die beschikbaar zijn in de presentator weergave.
00:03:08
Dat is dus de weergave van de presentator; druk op Alt F5 op elk gewenst moment om het eens te proberen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Das Publikum ist eingetroffen und Sie sind bereit zum Start Ihrer PowerPoint-Präsentation.
00:00:08
Die aktuelle Folie erscheint auf dem großen Monitor
00:00:10
und hier können Sie sehen, was als nächstes kommt.
00:00:12
Wenn Sie bereit sind, gehen Sie zur nächsten Folie oder Animation weiter oder beginnen Ihren Vortrag.
00:00:17
Sie können auf einen der Monitore klicken,
00:00:20
den Vorwärtspfeil anklicken oder die Leertaste drücken.
00:00:28
Diese Folie beginnt mit einem Titel.
00:00:31
Der Vorschaumonitor zeigt, dass beim Wechsel zur nächsten Folie
00:00:34
der erste Punkt animiert wird,
00:00:37
danach der zweite Punkt und so weiter.
00:00:41
Beachten Sie, dass Sie keine Animationen oder Übergänge im Presenter View sehen,
00:00:44
aber keine Sorge, sie werden auf dem Publikumsbildschirm fantastisch aussehen.
00:00:48
Um zurückzugelangen, drücken Sie den Zurück-Pfeil oder die Rücktaste.
00:00:56
Wenn Sie zu einer Folie springen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle Folien anzeigen”
00:01:01
und klicken auf ein Vorschaubild.
00:01:04
Falls Sie die Foliennummer kennen, können Sie diese eingeben und Enter drücken,
00:01:11
und wenn Sie eine benutzerdefinierte Show abspielen möchten, die Sie mit PowerPoint erstellt haben,
00:01:15
klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen”
00:01:17
und wählen eine Show aus.
00:01:22
Ihre Notizen befinden sich hier.
00:01:24
Um die Größe des Textes zu ändern, klicken Sie auf diese Schaltflächen.
00:01:33
Benutzen Sie die Maus zum Scrollen des Texts
00:01:38
oder drücken Sie die Control-Taste und den Abwärts- oder Aufwärts-Pfeil.
00:01:47
Unter dem großen Monitor haben Sie Ihre Tools und Optionen.
00:01:50
Klicken Sie auf den Stift, um einen Laser-Pointer, Stift oder Textmarker auszuwählen.
00:01:55
Sie können auch die Stiftfarben ändern und die Tinte auf der Folie löschen.
00:02:02
Klicken Sie auf diese Schaltfläche zur Auswahl eines Folien-Bereiches, um in diesen hineinzuzoomen.
00:02:09
Klicken Sie erneut, um wieder zur Normalgröße zurück zu zoomen.
00:02:13
Schließlich schaltet diese Schaltfläche den Bildschirm schwarz.
00:02:16
Das können Sie einsetzen, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Publikums vom Bildschirm ablenken möchten.
00:02:21
Hier oben finden Sie einen Timer, welcher losläuft, sobald Sie Ihre Slideshow starten.
00:02:24
Sie können ihn anhalten
00:02:27
oder zurücksetzen.
00:02:30
Und hier gibt es noch eine Uhr.
00:02:32
Dies sind also die Steuerelemente, die Sie am wahrscheinlichsten während einer Show verwenden.
00:02:38
Hier oben, etwas abseits,
00:02:40
haben Sie noch andere Optionen, welche weniger häufig zum Einsatz kommen.
00:02:43
Klicken Sie hier zur Anzeige Ihrer Taskleiste, wenn Sie in ein anderes Programm umschalten möchten,
00:02:49
und hier können Sie klicken, um die Diashow jederzeit zu beenden.
00:02:52
Sie können auch die Escape-Taste drücken.
00:02:55
Eine letzte Sache gibt es noch. Gehen Sie auf die Schaltfläche „Optionen” und
00:02:58
klicken Sie auf „Hilfe”, um alle Tastatur-Kurzbefehle anzuzeigen, die im Presenter View verfügbar sind.
00:03:08
Das ist also Presenter View; klicken Sie Alt-F5 jederzeit für einen Versuch.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
La audiencia se ha instalado y está a punto de empezar la presentación.
00:00:08
La diapositiva actual se muestra en el monitor grande
00:00:10
y aquí puede ver lo siguiente.
00:00:12
Cuando esté preparado avance a la siguiente diapositiva o animación y empiece a hablar
00:00:17
Puede hacer clic en el monitor,
00:00:20
hacer clic en la flecha de avanzar o presionar la barra espaciadora.
00:00:28
La diapositiva comienza con un título.
00:00:31
La vista preliminar del monitor muestra que la próxima vez que avancemos con las diapositivas
00:00:34
la primera viñeta estará animada,
00:00:37
después la segunda viñeta y así sucesivamente.
00:00:41
Tenga en cuenta que no verá animaciones o transiciones en la vista de presentador,
00:00:44
pero, no se preocupe, estarán bien en la pantalla del público.
00:00:48
Si quiere volver atrás, presione la flecha hacia atrás o la tecla de retroceso.
00:00:56
Si quiere saltar a una diapositiva, haga clic en el botón Ver todas las diapositivas
00:01:01
y haga clic en una vista en miniatura.
00:01:04
Si sabe el número de la diapositiva, puede escribirlo y presionar Intro
00:01:11
y, si quiere ejecutar una presentación personalizada que ha creado en PowerPoint,
00:01:15
haga clic en el botón Opciones
00:01:17
y, después, seleccione una presentación.
00:01:22
Sus notas están aquí.
00:01:24
Para cambiar el tamaño del texto haga clic en estos botones.
00:01:33
Use el ratón para desplazarse por el texto
00:01:38
o presione Control y la flecha hacia arriba o hacia abajo.
00:01:47
Bajo la pantalla grande tiene las herramientas y opciones.
00:01:50
Haga clic en el lápiz para seleccionar un puntero láser, lápiz o marcador.
00:01:55
También puede elegir los colores del lápiz y borrar toda la tinta de la diapositiva.
00:02:02
Haga clic en este botón para seleccionar una zona de la diapositiva para hacer zoom en ella;
00:02:09
haga clic de nuevo para volver al tamaño normal.
00:02:13
Finalmente, este botón apaga la pantalla.
00:02:16
Puede hacer esto si necesita centrar la atención de la audiencia fuera de la pantalla.
00:02:21
Aquí tiene un cronómetro que empieza cuando inicia la presentación de diapositivas;
00:02:24
puede ponerlo en pausa
00:02:27
o reiniciarlo.
00:02:30
Y aquí tiene un reloj.
00:02:32
Estos son los controles que usará más probablemente durante una presentación.
00:02:38
Aquí, menos a mano,
00:02:40
tiene otras opciones que usará con menor frecuencia.
00:02:43
Haga clic aquí para mostrar la barra de tareas si quiere cambiar a un programa diferente
00:02:49
y puede hacer clic aquí para finalizar la presentación en cualquier momento.
00:02:52
También puede presionar Escape.
00:02:55
Hay una última cosa: vaya al botón Opciones y
00:02:58
haga clic en Ayuda para ver todos los atajos de teclado disponibles en la vista de presentador.
00:03:08
Esta es la vista presentador; presione Alt-F5 en cualquier momento para probarla.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O público já se acomodou e você está quase pronto para começar a apresentação.
00:00:08
O slide atual aparece no monitor grande
00:00:10
e aqui você pode ver o que vem a seguir.
00:00:12
Quando estiver pronto, avance para o próximo slide ou animação e comece a falar.
00:00:17
Você tanto pode clicar no monitor,
00:00:20
na seta avançar, quanto pressionar a barra de espaço.
00:00:28
Este slide começa com um título.
00:00:31
O monitor de pré-visualização mostra que da próxima vez que avançarmos os slides,
00:00:34
o primeiro marcador será apresentado,
00:00:37
depois o segundo, e assim em diante.
00:00:41
Observe que você não vê animações ou transições no Modo de exibição do apresentador,
00:00:44
mas não se preocupe, eles aparecerão da forma correta na tela do público.
00:00:48
Se quiser voltar, pressione a seta voltar ou a tecla backspace.
00:00:56
Se quiser pular um slide, clique no botão Ver todos os slides
00:01:01
e clique em uma miniatura.
00:01:04
Se quiser saber o número do slide, você pode digitá-lo e pressionar Enter;
00:01:11
e se quiser executar uma apresentação personalizada criada por você no PowerPoint,
00:01:15
clique no botão Opções
00:01:17
e então selecione uma apresentação.
00:01:22
Suas anotações estão aqui.
00:01:24
Para alterar o tamanho do texto, clique nestes botões.
00:01:33
Use o mouse para tolar o texto
00:01:38
ou pressione Ctrl e as setas para cima e para baixo.
00:01:47
Sob o grande monitor, você tem suas ferramentas e opções.
00:01:50
Clique na caneta para selecionar um apontador de laser, caneta ou marcador.
00:01:55
Você também pode alterar as cores da caneta e apagar toda a tinta no slide.
00:02:02
Clique neste botão para selecionar uma área no slide para aplicar zoom;
00:02:09
clique novamente para voltar ao tamanho normal.
00:02:13
Por fim, este botão escurece a tela.
00:02:16
Você pode fazer isso se precisar tirar o foco do público da tela.
00:02:21
Aqui em cima você tem um cronômetro que começa quando você inicia a apresentação de slides;
00:02:24
você pode pará-lo
00:02:27
ou reiniciá-lo.
00:02:30
E aqui há um relógio.
00:02:32
Estes são os controles que você mais vai precisar durante uma apresentação.
00:02:38
Aqui, quase fora do caminho,
00:02:40
você tem algumas outras opções que você vai usar com menos frequência.
00:02:43
Clique aqui para exibir sua barra de tarefas, se quiser trocar para um programa diferente
00:02:49
e você pode clicar aqui para finalizar a apresentação de slides a qualquer momento.
00:02:52
Você também pode pressionar Escape.
00:02:55
Uma última coisa, vá ao botão Opções e
00:02:58
clique em Ajuda para ver todos os atalhos de teclado disponíveis no Modo de exibição do apresentador.
00:03:08
Este é o Modo de exibição do apresentador; pressione Alt-F5 a qualquer momento para experimentá-lo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Il pubblico si è stabilito e tu sei circa pronto per iniziare la presentazione. .
00:00:08
La diapositiva corrente mostra sul grande monitor
00:00:10
e qui si può vedere cosa sta arrivando..
00:00:12
Quando si è pronti a la diapositiva o l'animazione successiva e iniziare il discorso. .
00:00:17
Si può fare clic su uno dei monitor, .
00:00:20
fare clic sulla freccia in avanti o premere la barra spaziatrice..
00:00:28
Questa diapositiva inizia con un titolo.
00:00:31
Il monitor di anteprima mostra che la prossima volta che avanziamo le diapositive .
00:00:34
il primo proiettile si animerà,
00:00:37
poi il secondo proiettile e così via.
00:00:41
Si noti che non verrà visualizzato animazioni o transizioni nella vista Relatore, .
00:00:44
ma non ti preoccupare faranno guardare bene sullo schermo del pubblico..
00:00:48
Se si desidera tornare indietro premere, il freccia indietro o il tasto backspace..
00:00:56
Se si desidera passare a un diapositiva, fare clic sul pulsante Visualizza tutte le diapositive.
00:01:01
e fare clic su una miniatura.
00:01:04
Se si conosce il numero della diapositiva, è possibile digitarlo e premere Invio .
00:01:11
e se si desidera eseguire un personalizzato mostrare che è stato creato in PowerPoint,.
00:01:15
fare clic sul pulsante Opzioni
00:01:17
e quindi selezionare uno spettacolo.
00:01:22
I tuoi appunti sono qui.
00:01:24
Per modificare le dimensioni testo, fare clic su questi pulsanti..
00:01:33
Utilizzare il mouse per scorrere il testo
00:01:38
o premere Control e freccia verso il basso o verso l'alto..
00:01:47
Sotto il grande monitor hai i tuoi strumenti e opzioni..
00:01:50
Fare clic sulla penna per selezionare un puntatore laser, penna o evidenziatore..
00:01:55
È inoltre possibile modificare i colori della penna e cancellare tutto l'inchiostro sulla diapositiva..
00:02:02
Fare clic su questo pulsante per selezionare un'area della diapositiva in cui ingrandire; .
00:02:09
fare di nuovo clic per eseguire lo zoom alle dimensioni normali.
00:02:13
Infine questo pulsante si snerisce dallo schermo.
00:02:16
Puoi farlo se hai bisogno di concentrare il l'attenzione del pubblico lontano dallo schermo. .
00:02:21
Quassù si ha un timer che inizia quando si inizia la presentazione; .
00:02:24
si può mettere in pausa
00:02:27
o resettarlo.
00:02:30
E qui c'è un orologio.
00:02:32
Quindi questi sono i controlli che sei più probabile che l'uso durante uno spettacolo..
00:02:38
Fino a qui, un po' fuori strada,
00:02:40
hai alcune altre opzioni che userai meno spesso..
00:02:43
Fare clic qui per visualizzare l'attività se si desidera passare a un programma diverso .
00:02:49
e si può cliccare qui per terminare la presentazione in qualsiasi momento..
00:02:52
È anche possibile premere ESC.
00:02:55
C'è un'ultima cosa, vai al pulsante Opzioni e.
00:02:58
fare clic su Guida per visualizzare tutta la tastiera Tasti di scelta rapida disponibili nella visualizzazione Relatore..
00:03:08
Ecco, questa è la vista del presentatore; passeggiata Alt-F5 in qualsiasi momento per fare un tentativo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
觀眾已經安定下來,你 準備開始演示。.
00:00:08
當前幻燈片顯示在大顯示器上
00:00:10
在這裡 你可以看到接下來會發生什麼。.
00:00:12
當你準備好前進到 下一張幻燈片或動畫,然後開始您的演講。.
00:00:17
您可以 按一下任一監視器,.
00:00:20
按一下前進箭頭或 按空格鍵。.
00:00:28
此幻燈片以標題開頭。
00:00:31
預覽監視器顯示 下一次我們前進的幻燈片.
00:00:34
第一個專案符號將動畫上,
00:00:37
然後是第二顆子彈,等等。
00:00:41
請注意,您不會看到 簡報者視圖中的動畫或過渡,.
00:00:44
但不要擔心他們會 觀眾在螢幕上看起來不錯。.
00:00:48
如果你想回去按, 後箭頭或退空間鍵。.
00:00:56
如果你想跳到 幻燈片,按一下"查看所有幻燈片"按鈕.
00:01:01
並按一下縮略圖。
00:01:04
如果您知道幻燈片編號, 您可以鍵入它,然後按 Enter.
00:01:11
如果你想運行一個自訂 顯示您在 PowerPoint 中創建的,.
00:01:15
按一下"選項"按鈕
00:01:17
然後選擇一個節目。
00:01:22
你的筆記在這裡。
00:01:24
要更改 文本,按一下這些按鈕。.
00:01:33
使用滑鼠滾動文本
00:01:38
或按"控制"和 向下或向上箭號。.
00:01:47
在大顯示器下面 你有你的工具和選擇。.
00:01:50
按一下筆以選擇 雷射筆、筆或螢光筆。.
00:01:55
您還可以更改筆顏色 並擦除幻燈片上的所有墨蹟。.
00:02:02
按一下此按鈕以選擇 要放大的幻燈片上的區域;.
00:02:09
再次按一下以縮放至正常大小。
00:02:13
最後,此按鈕會從螢幕上黑掉。
00:02:16
如果需要關注 觀眾的注意力遠離螢幕。.
00:02:21
在這裡,你有一個計時器, 開始投影片放映時開始;.
00:02:24
你可以暫停它
00:02:27
或重置它。
00:02:30
這兒有個鐘
00:02:32
所以這些是你的控制項 最有可能在節目中使用。.
00:02:38
在這裡,有點出路,
00:02:40
你有一些其他的選擇 你會使用較少。.
00:02:43
按一下此處顯示您的任務 酒吧,如果你想切換到其他程式.
00:02:49
您可以點擊此處 隨時結束投影片放映。.
00:02:52
您也可以按逃生。
00:02:55
還有最後一件事 轉到"選項"按鈕,然後.
00:02:58
按一下"説明"以查看所有鍵盤 簡報者視圖中可用的快捷方式。.
00:03:08
這就是簡報者視圖;按 Alt-F5隨時給它一個嘗試。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
観客は落ち着いて、あなたは プレゼンテーションを開始する準備ができています。.
00:00:08
現在のスライドは、大きなモニターに表示されます
00:00:10
そしてこっちへ 何が起こっているのか見ることができます。.
00:00:12
準備ができたら 次のスライドまたはアニメーションを使用して、トークを開始します。.
00:00:17
できます いずれかのモニタをクリックします。.
00:00:20
前方矢印をクリックするか、 スペースバーを押します。.
00:00:28
このスライドはタイトルから始まります。
00:00:31
プレビュー モニタには、次の表示が表示されます。 次回スライドを進める時.
00:00:34
最初の弾丸は、
00:00:37
その後、2番目の弾丸など。
00:00:41
表示されることに注意してください。 発表者ビューのアニメーションまたはトランジション、.
00:00:44
しかし、彼らが心配する必要はありません 観客の画面にうまく見える.
00:00:48
押し戻したい場合は、 戻る矢印またはバックスペースキーを使用します。.
00:00:56
にジャンプする場合は、 スライドする場合は、[すべてのスライドを表示] ボタンをクリックします。.
00:01:01
をクリックし、サムネイルをクリックします。
00:01:04
スライド番号がわかっている場合は、 入力して Enter キーを押す.
00:01:11
カスタムを実行する場合 PowerPoint で作成したことを示す.
00:01:15
[オプション] ボタンをクリックします。
00:01:17
をクリックし、ショーを選択します。
00:01:22
君のメモはこっちだ
00:01:24
のサイズを変更するには、 テキストをクリックし、これらのボタンをクリックします。.
00:01:33
マウスを使用してテキストをスクロールする
00:01:38
またはコントロールを押すと 下または上の矢印。.
00:01:47
大きなモニターの下 ツールとオプションがあります。.
00:01:50
ペンをクリックして、 レーザーポインター、ペンまたは蛍光ペン。.
00:01:55
ペンの色を変更することもできます。 を使用して、スライド上のすべてのインクを消去します。.
00:02:02
このボタンをクリックして選択します。 スライド上の領域を拡大します。.
00:02:09
もう一度クリックすると、通常のサイズにズームします。
00:02:13
最後に、このボタンは画面から黒くなります。
00:02:16
あなたが焦点を当てる必要がある場合は、それを行うことができます 観客の注意を画面から離れて。.
00:02:21
ここまでは、タイマーを持っています スライドショーを開始すると開始されます。.
00:02:24
あなたはそれを一時停止することができます
00:02:27
またはリセットします。
00:02:30
こっちに時計がある
00:02:32
だから、これらはあなたがしているコントロールです ショー中に使用する可能性が最も高いです。.
00:02:38
ここから来たわ けがん
00:02:40
あなたは他のいくつかのオプションを持っています 使用頻度が低いとします。.
00:02:43
タスクを表示するには、ここをクリックしてください 別のプログラムに切り替える場合はバー.
00:02:49
ここをクリックして、 いつでもスライドショーを終了してください。.
00:02:52
エスケープを押すこともできます。
00:02:55
最後に一つ [オプション] ボタンに移動し、.
00:02:58
[ヘルプ] をクリックすると、すべてのキーボードが表示されます。 プレゼンター ビューで使用できるショートカット。.
00:03:08
これはプレゼンタービューです。プレス Alt-F5いつでも試してみてください。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Các đối tượng đã định cư tại và bạn đang sẵn sàng để bắt đầu trình bày. .
00:00:08
Slide hiện tại Hiển thị trên màn hình lớn
00:00:10
và trên đây bạn có thể xem những gì đang đến..
00:00:12
Khi bạn đã sẵn sàng tiến tới các slide tiếp theo hoặc hình ảnh động và bắt đầu nói chuyện của bạn. .
00:00:17
Bạn có thể nhấp vào một trong hai màn hình, .
00:00:20
bấm vào mũi tên phía trước hoặc nhấn thanh không gian..
00:00:28
Slide này bắt đầu với một tiêu đề.
00:00:31
Màn hình xem trước Hiển thị rằng thời gian tiếp theo chúng tôi tiến các slide .
00:00:34
viên đạn đầu tiên sẽ hoạt họa,
00:00:37
sau đó là viên đạn thứ hai và như vậy.
00:00:41
Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy hình ảnh động hoặc chuyển tiếp trong trình xem .
00:00:44
nhưng đừng lo lắng họ sẽ nhìn tốt trên màn hình của khán giả..
00:00:48
Nếu bạn muốn quay lại báo chí, mũi tên trở lại hoặc phím backspace..
00:00:56
Nếu bạn muốn nhảy đến một trượt, bấm vào nút Xem tất cả trang trình bày.
00:01:01
và nhấp vào hình thu nhỏ.
00:01:04
Nếu bạn biết số slide, bạn có thể gõ nó và nhấn Enter .
00:01:11
và nếu bạn muốn chạy một tùy chỉnh cho thấy rằng bạn đã tạo trong PowerPoint,.
00:01:15
bấm vào nút tùy chọn
00:01:17
và sau đó chọn một hiển thị.
00:01:22
Ghi chú của ông ở trên đây.
00:01:24
Để thay đổi kích cỡ của văn bản, bấm vào các nút này..
00:01:33
Sử dụng chuột để di chuyển văn bản
00:01:38
hoặc nhấn Control và mũi tên xuống hoặc lên..
00:01:47
Bên dưới màn hình lớn bạn có các công cụ và tùy chọn của bạn..
00:01:50
Nhấp vào bút để chọn một laser con trỏ, bút hoặc highlighter..
00:01:55
Bạn cũng có thể thay đổi màu bút và xóa tất cả các mực trên slide..
00:02:02
Nhấp vào nút này để chọn một khu vực trên slide để phóng to; .
00:02:09
bấm vào nó một lần nữa để phóng to kích thước bình thường.
00:02:13
Cuối cùng nút này người da đen ra khỏi màn hình.
00:02:16
Bạn có thể làm điều đó nếu bạn cần tập trung sự chú ý của khán giả khỏi màn hình. .
00:02:21
Ở đây bạn có một bộ đếm thời gian mà bắt đầu khi bạn bắt đầu trình chiếu; .
00:02:24
bạn có thể tạm dừng nó
00:02:27
hoặc đặt lại nó.
00:02:30
Và ở đây có một đồng hồ.
00:02:32
Vì vậy, đây là những điều khiển bạn đang nhất có thể sử dụng trong một show..
00:02:38
Đường lên ở đây, loại ra khỏi con đường,
00:02:40
bạn có một số tùy chọn khác rằng bạn sẽ sử dụng ít thường xuyên hơn..
00:02:43
Click vào đây để hiển thị công việc của bạn thanh nếu bạn muốn chuyển sang một chương trình khác .
00:02:49
và bạn có thể bấm vào đây để kết thúc trình chiếu bất cứ lúc nào..
00:02:52
Bạn cũng có thể nhấn Escape.
00:02:55
Có một điều cuối cùng, đi đến nút tùy chọn và.
00:02:58
bấm Trợ giúp để xem tất cả bàn phím phím tắt có sẵn trong trình xem trình bày..
00:03:08
Vì vậy, đó là người trình bày xem; Báo chí Alt-F5 bất cứ lúc nào để cho nó một thử..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para penonton telah menetap di dan Anda tentang siap untuk memulai presentasi. .
00:00:08
Slide saat ini menunjukkan pada monitor besar
00:00:10
dan di sini Anda dapat melihat apa yang akan terjadi..
00:00:12
Ketika Anda sudah siap untuk slide atau animasi berikutnya dan memulai pembicaraan Anda. .
00:00:17
Kamu bisa Klik salah satu monitor, .
00:00:20
Klik panah maju atau tekan spasi..
00:00:28
Slide ini dimulai dengan judul.
00:00:31
Monitor pratinjau menunjukkan bahwa waktu berikutnya kita memajukan slide .
00:00:34
peluru pertama akan menghidupkan,
00:00:37
kemudian peluru kedua dan seterusnya.
00:00:41
Perhatikan bahwa Anda tidak akan melihat animasi atau transisi dalam tampilan presenter, .
00:00:44
Tapi jangan khawatir mereka akan terlihat bagus di layar audiens..
00:00:48
Jika Anda ingin kembali tekan, belakang atau tombol spasi mundur..
00:00:56
Jika Anda ingin melompat ke slide, klik tombol Lihat semua slide.
00:01:01
dan klik thumbnail.
00:01:04
Jika Anda mengetahui nomor slide, Anda dapat mengetikkannya dan tekan Enter .
00:01:11
dan jika Anda ingin menjalankan menunjukkan bahwa Anda buat di PowerPoint,.
00:01:15
Klik tombol pilihan
00:01:17
lalu pilih acara.
00:01:22
Catatan Anda di sini.
00:01:24
Untuk mengubah ukuran teks, klik tombol ini..
00:01:33
Gunakan mouse untuk menggulir teks
00:01:38
atau tekan Control dan panah bawah atau atas..
00:01:47
Di bawah monitor besar Anda memiliki alat dan opsi..
00:01:50
Klik pena untuk memilih pointer laser, pena atau stabilo..
00:01:55
Anda juga dapat mengubah warna pena dan menghapus semua tinta pada slide..
00:02:02
Klik tombol ini untuk memilih Area pada slide untuk memperbesar; .
00:02:09
klik lagi untuk memperbesar ukuran normal.
00:02:13
Akhirnya tombol ini kulit hitam dari layar.
00:02:16
Anda dapat melakukannya jika Anda perlu untuk memfokuskan perhatian audiens jauh dari layar. .
00:02:21
Di sini Anda memiliki timer yang dimulai ketika Anda memulai slideshow; .
00:02:24
Anda dapat menjedanya
00:02:27
atau mengatur ulang.
00:02:30
Dan di sini ada jam.
00:02:32
Jadi ini adalah kontrol yang Anda paling mungkin untuk digunakan selama pertunjukan..
00:02:38
Jalan di sini, jenis keluar dari jalan,
00:02:40
Anda memiliki beberapa pilihan lain yang akan Anda gunakan lebih jarang..
00:02:43
Klik di sini untuk menampilkan tugas Anda Bar jika Anda ingin beralih ke program yang berbeda .
00:02:49
dan Anda dapat klik di sini untuk mengakhiri tayangan slide setiap saat..
00:02:52
Anda juga dapat menekan Escape.
00:02:55
Ada satu hal terakhir, pergi ke tombol Options dan.
00:02:58
Klik bantuan untuk melihat semua keyboard Pintasan yang tersedia di tampilan presenter..
00:03:08
Jadi itu presenter View; Tekan Alt-F5 Kapan saja untuk mencobanya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Аудитория поселилась в и вы о готовы начать презентацию. .
00:00:08
Текущий слайд показывает на большом мониторе
00:00:10
и здесь Вы можете видеть, что идет вверх..
00:00:12
Когда вы будете готовы следующий слайд или анимацию и начать разговор. .
00:00:17
Вы можете нажмите любой монитор, .
00:00:20
нажмите на перемотка вперед стрелку или нажмите на планку пространства..
00:00:28
Этот слайд начинается с заголовка.
00:00:31
Монитор предварительного просмотра показывает что в следующий раз, когда мы заранее слайды .
00:00:34
первая пуля одушевит,
00:00:37
затем вторая пуля и так далее.
00:00:41
Обратите внимание, что вы не увидите анимации или переходы в представлении докладчика, .
00:00:44
но не волнуйтесь, они будут хорошо выглядеть на экране аудитории..
00:00:48
Если вы хотите вернуться к прессе, задняя стрелка или клавиша backspace..
00:00:56
Если вы хотите перейти к слайд, нажмите кнопку «Увидеть все слайды».
00:01:01
и нажмите на миниатюру.
00:01:04
Если вы знаете номер слайда, Вы можете ввести его и нажмите Enter .
00:01:11
и если вы хотите запустить пользовательский показать, что вы создали в PowerPoint,.
00:01:15
нажмите кнопку Параметры
00:01:17
, а затем выбрать шоу.
00:01:22
Твои записи здесь.
00:01:24
Изменить размер текст, нажмите эти кнопки..
00:01:33
Используйте мышь для прокрутки текста
00:01:38
или нажмите контроль и стрелки вниз или вверх..
00:01:47
Под большим монитором у вас есть инструменты и опции..
00:01:50
Нажмите на ручку, чтобы выбрать лазерная указка, ручка или маркер..
00:01:55
Вы также можете изменить цвета пера и стереть все чернила на слайде..
00:02:02
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать область на слайде, чтобы увеличить в; .
00:02:09
нажмите его еще раз, чтобы увеличить до нормального размера.
00:02:13
Наконец эта кнопка отключается от экрана.
00:02:16
Вы можете сделать это, если вам нужно сосредоточить внимание на внимание аудитории от экрана. .
00:02:21
Здесь у вас есть таймер, который начинается, когда вы начинаете слайд-шоу; .
00:02:24
Вы можете приостановить его
00:02:27
или сбросить его.
00:02:30
А вот и часы.
00:02:32
Так что это элементы управления вы скорее всего, использовать во время шоу..
00:02:38
Путь сюда, вроде как в сторону,
00:02:40
у вас есть некоторые другие варианты которые вы будете использовать реже..
00:02:43
Нажмите здесь, чтобы показать свою задачу бар, если вы хотите перейти на другую программу .
00:02:49
и вы можете нажать здесь, чтобы конец слайд-шоу в любое время..
00:02:52
Вы также можете нажать Escape.
00:02:55
Есть одна последняя вещь, перейдите на кнопку Параметры и.
00:02:58
нажмите Справка, чтобы увидеть всю клавиатуру ярлыки, доступные в представлении докладчика..
00:03:08
Так вот ведущий зрения; Нажмите Alt-F5 в любое время, чтобы дать ему попробовать..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Публиката се настани и вие сте готови да започнат презентацията. .
00:00:08
Текущият слайд показва на големия монитор
00:00:10
и ето тук можете да видите какво предстои..
00:00:12
Когато сте готови да следващия слайд или анимация и започнете разговора. .
00:00:17
Можеш щракнете върху монитора, .
00:00:20
кликнете върху стрелката за натиснете клавиша за интервал..
00:00:28
Този слайд започва със заглавие.
00:00:31
Мониторът за визуализация показва че следващия път, когато напреднем, .
00:00:34
първото куршумче ще се оживи,
00:00:37
след това втория куршум и така нататък.
00:00:41
Обърнете внимание, че няма да видите анимации или преходи в изглед на представящия, .
00:00:44
но не се притеснявайте, те ще Да, но не се съмна..
00:00:48
Ако искате да се върнете на клавиша назад или клавиша назад..
00:00:56
Ако искате да плъзнете, щракнете върху бутона "Виж всички слайдове".
00:01:01
и щракнете върху миниатюра.
00:01:04
Ако знаете номера на слайда, можете да го въведете и натиснете Enter .
00:01:11
и ако искате да стартирате показва, че сте създали в PowerPoint,.
00:01:15
кликнете върху Бутона Опции
00:01:17
и след това изберете шоу.
00:01:22
Бележките ти са тук.
00:01:24
За да промените размера на текста, щракнете върху тези бутони..
00:01:33
Използвайте мишката за превъртане на текста
00:01:38
или натиснете Контрол и нагоре или надолу..
00:01:47
Под големия монитор имате вашите инструменти и опции..
00:01:50
Щракнете върху перото, за да изберете лазерна показалка, писалка или маркер..
00:01:55
Можете също да променяте цветовете на перото и изтрийте всички ръкописи от слайда..
00:02:02
Щракнете върху този бутон, за да изберете област на слайда, в която да увеличите мащаба; .
00:02:09
щракнете върху него отново, за да увеличите до нормален размер.
00:02:13
Накрая този бутон се натиска от екрана.
00:02:16
Можете да направите това, ако се наложи да вниманието на публиката от екрана. .
00:02:21
Тук горе имаш таймер, който започва, когато започнете слайдшоуто; .
00:02:24
можете да го поставите на пауза
00:02:27
или го нулирайте.
00:02:30
А ето тук има часовник.
00:02:32
Значи това са контролите, които ти си. използват по време на шоуто..
00:02:38
Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не
00:02:40
имате някои други опции които ще използвате по-рядко..
00:02:43
Щракнете тук, за да покажете вашата задача ако искате да превключите към друга програма .
00:02:49
и можете да щракнете тук, за да за да завършите слайдшоуто по всяко време..
00:02:52
Можете също така да натиснете Escape.
00:02:55
Има още едно нещо. отидете на Настроики и.
00:02:58
щракнете върху Помощ, за да видите всички в изгледа на представящия..
00:03:08
Така че това е да представите; Натиснете Alt-F5 по всяко време, за да го пробвам..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Publicul s-a instalat și tu ești. despre gata pentru a începe prezentarea. .
00:00:08
Diapozitivele curente se afișează pe monitorul mare
00:00:10
și aici Puteți vedea ce urmează..
00:00:12
Când sunteți gata avans pentru a următorul diapozitiv sau animație și începeți discuția. .
00:00:17
poţi faceți clic pe oricare dintre monitoare, .
00:00:20
faceți clic pe săgeata înainte sau pe săgeata apăsați bara de spațiu..
00:00:28
Acest diapozitiv începe cu un titlu.
00:00:31
Monitorul de examinare afișează că data viitoare când vom avansa slide-uri .
00:00:34
primul glonț se va anima,
00:00:37
apoi al doilea glonț și așa mai departe.
00:00:41
Observați că nu veți vedea animații sau tranziții în vizualizarea prezentator, .
00:00:44
dar nu vă faceți griji vor arata bine pe ecranul publicului..
00:00:48
Dacă doriți să reveniți la presă, săgeata din spate sau tasta backspace..
00:00:56
Dacă doriți să săriți la o diapozitiv, faceți clic pe butonul Vedeți toate diapozitivele.
00:01:01
și faceți clic pe o miniatură.
00:01:04
Dacă știți numărul diapozitivului, aveți posibilitatea să tastați și să apăsați enter .
00:01:11
și dacă doriți să executați un obicei arată că ați creat în PowerPoint,.
00:01:15
faceți clic pe butonul Opțiuni
00:01:17
și apoi selectați un spectacol.
00:01:22
Notițele tale sunt aici.
00:01:24
Pentru a modifica dimensiunea text, faceți clic pe aceste butoane..
00:01:33
Utilizarea mouse-ului pentru a defila textul
00:01:38
sau apăsați Control și săgeata în jos sau în sus..
00:01:47
Sub monitorul mare aveți instrumentele și opțiunile dumneavoastră..
00:01:50
Faceți clic pe creion pentru a selecta un indicator laser, stilou sau instrument de evidențiere..
00:01:55
De asemenea, puteți modifica culorile creionului și ștergeți toată cerneala de pe diapozitiv..
00:02:02
Faceți clic pe acest buton pentru a selecta o zonă de pe diapozitiv pentru a mări; .
00:02:09
faceți clic din nou pentru a mări la dimensiunea normală.
00:02:13
În cele din urmă acest buton negru de pe ecran.
00:02:16
Puteți face acest lucru dacă trebuie să vă concentrați atenția publicului departe de ecran. .
00:02:21
Aici sus ai un cronometru care. începe când începeți expunerea de diapozitive; .
00:02:24
puteți să-l întrerupeți
00:02:27
sau resetați-l.
00:02:30
Și aici e un ceas.
00:02:32
Deci astea sunt controalele pe care le ai. cel mai probabil să utilizeze în timpul unui spectacol..
00:02:38
Până aici, cam la o parte,
00:02:40
aveți alte opțiuni pe care le veți folosi mai rar..
00:02:43
Faceți clic aici pentru a afișa activitatea dvs. dacă doriți să comutați la un alt program .
00:02:49
și puteți face clic aici pentru a să încheie slideshow-ul în orice moment..
00:02:52
Puteți apăsa, de asemenea, Escape.
00:02:55
Mai e un lucru. accesați butonul Opțiuni și.
00:02:58
faceți clic pe Ajutor pentru a vedea toate tastaturile comenzile rapide disponibile în vizualizarea prezentator..
00:03:08
Deci asta e vizualizarea prezentatorului; Apăsaţi Alt-F5 oricând să-l încercați..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Аудиторія оселилася, і ви про готовність почати презентацію. .
00:00:08
Поточний показ слайдів на великому моніторі
00:00:10
і сюди ви можете побачити, що відбувається..
00:00:12
Коли будете готові перейти до наступний слайд або анімація і почати розмову. .
00:00:17
Ти можеш клацніть будь-який монітор, .
00:00:20
натисніть стрілку вперед або натисніть пробіл..
00:00:28
Цей слайд починається з заголовка.
00:00:31
Монітор попереднього перегляду показує що наступного разу, коли ми просуваємо слайди .
00:00:34
перша куля буде анімувати,
00:00:37
потім друга куля і так далі.
00:00:41
Зверніть увагу, що ви не побачите анімації або переходи в режимі доповідача, .
00:00:44
але не хвилюйтеся, вони будуть добре виглядати на екрані аудиторії..
00:00:48
Якщо ви хочете повернутися натискати, стрілка назад або клавішу backspace..
00:00:56
Якщо ви хочете перейти до слайд, натисніть кнопку Переглянути всі слайди.
00:01:01
і клацніть ескіз.
00:01:04
Якщо вам з'є номер слайда, можна ввести його та натиснути клавішу Enter .
00:01:11
і якщо ви хочете запустити настроюваний показати, що ви створили в програмі PowerPoint,.
00:01:15
натисніть кнопку Параметри
00:01:17
а потім виберіть шоу.
00:01:22
Ваші нотатки тут.
00:01:24
Щоб змінити розмір натисніть ці кнопки..
00:01:33
Використовуйте мишу для прокручування тексту
00:01:38
або натисніть Контроль і стрілкою вниз або вгору..
00:01:47
Під великим монітором у вас є інструменти і варіанти..
00:01:50
Клацніть перо, щоб вибрати лазерний вказівник, перо або маркер..
00:01:55
Також можна змінити кольори пера і стерти всі чорнило на слайді..
00:02:02
Натисніть цю кнопку, щоб вибрати область на слайді для збільшення; .
00:02:09
клацніть його ще раз, щоб збільшити до звичайного розміру.
00:02:13
Нарешті, ця кнопка затемніє від екрану.
00:02:16
Ви можете зробити це, якщо вам потрібно зосередити увагу на увагу аудиторії подалі від екрану. .
00:02:21
Тут у вас є таймер, який запускається після запуску показу слайдів; .
00:02:24
ви можете призупинити його
00:02:27
або скиньте його.
00:02:30
А ось і тут годинник.
00:02:32
Таким чином, ці елементи керування ви швидше за все, використовувати під час шоу..
00:02:38
Іди сюди, ніби з дороги,
00:02:40
у вас є інші варіанти що ви будете використовувати рідше..
00:02:43
Клацніть тут, щоб відобразити завдання панель, якщо потрібно перейти до іншої програми .
00:02:49
і ви можете натиснути тут, щоб завершити показ слайдів у будь-який час..
00:02:52
Ви також можете натиснути escape.
00:02:55
Є одна остання річ, перейдіть до кнопки Параметри та.
00:02:58
натисніть кнопку Довідка, щоб переглянути всю клавіатуру ярлики, доступні в режимі доповідача..
00:03:08
Отже, це режим доповідача; Натисніть Alt-F5 в будь-який час, щоб дати йому спробувати..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Seyirci yerleşti ve sen. hakkında sunum başlamak için hazır. .
00:00:08
Geçerli slayt büyük monitörde gösterir
00:00:10
ve burada Neler olacağını görebilirsin..
00:00:12
Hazır olduğunuzda sonraki slayt veya animasyon ve konuşma başlar. .
00:00:17
Şunları yapabilirsiniz monitöre tıklayın, .
00:00:20
ileri ok veya boşluk çubuğuna basın..
00:00:28
Bu slayt bir başlıkla başlar.
00:00:31
Önizleme monitörü gösterir bir dahaki sefere slaytları ilerleteceğiz .
00:00:34
Ilk kurşun, animasyon olacak
00:00:37
sonra ikinci kurşun ve benzeri.
00:00:41
Göremeyeceğiniz dikkat edin sunucu görünümünde animasyonlar veya geçişler, .
00:00:44
ama onlar olacak endişelenmeyin seyircinin ekranında iyi görünüyorsun..
00:00:48
Eğer tekrar basın dönmek istiyorsanız, arka ok veya arka boşluk tuşu..
00:00:56
Eğer bir atlamak istiyorsanız slayt, Tüm Slaytları Gör düğmesini tıklatın.
00:01:01
ve bir küçük resmi tıklatın.
00:01:04
Slayt numarasını biliyorsanız, yazabilir ve Enter tuşuna basabilirsiniz .
00:01:11
ve bir özel çalıştırmak istiyorsanız PowerPoint'te oluşturduğunuzu gösterir,.
00:01:15
Seçenekler düğmesini tıklatın
00:01:17
ve sonra bir gösteri seçin.
00:01:22
Notların burada.
00:01:24
Boyutunu değiştirmek için metin, bu düğmeleri tıklatın..
00:01:33
Metni kaydırmak için fareyi kullanma
00:01:38
veya Kontrol tuşuna basın ve aşağı veya yukarı ok..
00:01:47
Büyük monitörün altında araçlarınız ve seçenekleriniz var..
00:01:50
Bir lazer işaretçi, kalem veya vurgulayıcı..
00:01:55
Kalem renklerini de değiştirebilirsiniz ve slayttaki tüm mürekteyi silin..
00:02:02
Seçmek için bu düğmeyi tıklatın yakınlaştırmak için slaytta bir alan; .
00:02:09
normal boyuta yakınlaştırmak için tekrar tıklatın.
00:02:13
Son olarak bu düğme ekrandan siyahlar.
00:02:16
Eğer odaklanmak gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz izleyicilerin dikkatini ekrandan uzaklaştırın. .
00:02:21
Burada bir zamanlayıcın var. slayt gösterisine başladığınızda başlar; .
00:02:24
duraklatabilirsiniz
00:02:27
veya sıfırlayın.
00:02:30
Ve burada bir saat var.
00:02:32
Yani bu kontroller. büyük olasılıkla bir gösteri sırasında kullanmak..
00:02:38
Buradan yukarı, yoldan biraz uzak,
00:02:40
başka seçenekleriniz var daha az sıklıkta kullanacağınız..
00:02:43
Görevinizi göstermek için buraya tıklayın farklı bir programa geçmek istiyorsanız bar .
00:02:49
ve buraya tıklayabilirsiniz slayt gösterisini herhangi bir zamanda sonla..
00:02:52
Ayrıca Escape tuşuna basabilirsiniz.
00:02:55
Son bir şey daha var. Seçenekler düğmesine gidin ve.
00:02:58
tüm klavyeyi görmek için Yardım'ı tıklatın sunucu görünümünde kullanılabilir kısayollar..
00:03:08
Yani sunucu görünümü; Basın Alt-F5 bir denemek için her zaman..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O público instalou-se e tu. sobre pronto para começar a apresentação. .
00:00:08
O slide atual mostra no grande monitor
00:00:10
e aqui pode ver o que está por vir..
00:00:12
Quando estiver pronto para avançar para o próximo slide ou animação e começar a sua conversa. .
00:00:17
É possível clique em qualquer um dos monitores, .
00:00:20
clique na seta para a frente ou pressione a barra espacial..
00:00:28
Este slide começa com um título.
00:00:31
O monitor de pré-visualização mostra que da próxima vez que avançarmos os slides .
00:00:34
a primeira bala vai animar,
00:00:37
em seguida, a segunda bala e assim por diante.
00:00:41
Note que não vai ver animações ou transições na vista do apresentador, .
00:00:44
mas não se preocupe que vai fica bem no ecrã do público..
00:00:48
Se quiser voltar a pressionar, seta para trás ou a chave do espaço traseiro..
00:00:56
Se quiser saltar para um slide, clique no botão Ver Todos os Slides.
00:01:01
e clique numa miniatura.
00:01:04
Se souber o número do diapositivo, pode digitá-lo e premir Enter .
00:01:11
e se quiser executar um costume mostrar que criaste no PowerPoint,.
00:01:15
clique no botão Opções
00:01:17
e, em seguida, selecione um show.
00:01:22
Suas notas estão aqui.
00:01:24
Para mudar o tamanho do texto, clique nestes botões..
00:01:33
Use o rato para deslocar o texto
00:01:38
ou pressionar Controlo e a seta para baixo ou para cima..
00:01:47
Debaixo do grande monitor tem as suas ferramentas e opções..
00:01:50
Clique na caneta para selecionar um ponteiro laser, caneta ou marcador..
00:01:55
Também pode alterar as cores da caneta e apagar toda a tinta no slide..
00:02:02
Clique neste botão para selecionar uma área no slide para ampliar; .
00:02:09
clique novamente para zoom para o tamanho normal.
00:02:13
Finalmente este botão apaga-se do ecrã.
00:02:16
Podes fazer isso se precisares de concentrar o atenção do público longe do ecrã. .
00:02:21
Aqui em cima você tem um temporizador que começa quando começa a apresentação de diapositivos; .
00:02:24
você pode fazer uma pausa
00:02:27
ou reiniciá-lo.
00:02:30
E aqui há um relógio.
00:02:32
Então estes são os controlos que tu és mais provável de usar durante um show..
00:02:38
Até aqui, fora do caminho,
00:02:40
você tem algumas outras opções que vai usar menos vezes..
00:02:43
Clique aqui para mostrar a sua tarefa bar se quiser mudar para um programa diferente .
00:02:49
e pode clicar aqui para terminar a apresentação de diapositivos a qualquer momento..
00:02:52
Também pode premir Escape.
00:02:55
Há uma última coisa, ir para o botão Opções e.
00:02:58
clique em Ajudar a ver todo o teclado atalhos disponíveis na vista do apresentador..
00:03:08
Então esta é a visão do apresentador; imprensa Alt-F5 a qualquer hora para tentar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Publika se smestila, a ti si. o spremanju za početak prezentacije. .
00:00:08
Trenutni slajd prikazuje na velikom monitoru
00:00:10
I ovamo Moћeљ da vidiљ љta se sprema..
00:00:12
Kada budete spremni da sledeći slajd ili animaciju i za početak razgovora. .
00:00:17
Možeš kliknite na bilo koji monitor, .
00:00:20
kliknite na strelicu napred ili pritisnite razmaknu traku..
00:00:28
Ovaj slajd počinje naslovom.
00:00:31
Monitor za pregled prikazuje Da sledeći put kad unapredimo slajdove .
00:00:34
Prvi metak жe animirati.
00:00:37
Onda drugi metak i tako dalje.
00:00:41
Primećuješ da nećeš videti animacije ili prelaze u prikazu prezentatora, .
00:00:44
Ali ne brini, oni жe. Lepo izgledaj na ekranu publike..
00:00:48
Ako ћeliљ da se vratiљ, strelica na leđima ili taster u zadnjem prostoru..
00:00:56
Ako želite da skočite na kliknite na dugme "Prikaži sve slajdove".
00:01:01
i kliknite na sličicu.
00:01:04
Ako znaљ broj slajda, možete da ga otkucate i pritisnete taster Enter .
00:01:11
i ako želite da pokrenete prilagođeni prikaži koje ste kreirali u u ugnjektu PowerPoint,.
00:01:15
kliknite na dugme Opcije
00:01:17
a zatim izaberite emisiju.
00:01:22
Tvoje beleške su ovde.
00:01:24
Da biste promenili veličinu tekst, kliknite na ovu dugmad..
00:01:33
Korišćenje miša za pomeranje teksta
00:01:38
ili pritisnite taster Kontrola i strelicu nadole ili nagore..
00:01:47
Ispod velikog monitora imate alat i opcije..
00:01:50
Kliknite na olovku da biste izabrali laserski pokazivač, olovka ili marker..
00:01:55
Takođe možete da promenite boje olovke i izbrišite svo mastilo na slajdu..
00:02:02
Kliknite na ovo dugme da biste izabrali oblast na slajdu da biste uvećali; .
00:02:09
ponovo kliknite na njega da biste uvećali na normalnu veličinu.
00:02:13
Konačno ovo dugme zacrni sa ekrana.
00:02:16
Moћeљ to da uradiљ ako treba da se fokusiraљ na. Paћnja publike daleko od ekrana. .
00:02:21
Ovde gore imate tajmer koji počinje kada započnete projekciju slajdova; .
00:02:24
Možeš da ga pauziraš
00:02:27
ili da ga resetujete.
00:02:30
A ovde je sat.
00:02:32
Znači ovo su kontrole koje koji će se najverovatnije koristiti tokom emisije..
00:02:38
Ovde gore, nekako s puta,
00:02:40
Imaš neke druge opcije koje жeљ reрe koristiti..
00:02:43
Kliknite ovde da biste prikazili zadatak traka ako želite da se prebacite na drugi program .
00:02:49
i možete kliknuti ovde da biste da završite projekciju slajdova u bilo kom trenutku..
00:02:52
Takođe možete da pritisnete taster Escape.
00:02:55
Ima joљ neљto. idite na dugme Opcije i.
00:02:58
kliknite na dugme "Pomoć" da biste videli svu tastaturu prečice dostupne u prikazu prezentatora..
00:03:08
Znaиi to je pogled na prezentatora; Pritisnite taster Alt-F5 kad god hoжeљ da pokuљaљ..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
تظهر الشريحة الحالية على الشاشة الكبيرة
00:00:10
وهنا يمكنك أن ترى ما هو قادم..
00:00:12
عندما تكون مستعدا للتقدم إلى الشريحة التالية أو الرسوم المتحركة وتبدأ الحديث. .
00:00:17
يمكنك انقر فوق أي من جهازي العرض، .
00:00:20
انقر فوق السهم للأمام أو اضغط على شريط المسافة..
00:00:28
تبدأ هذه الشريحة بعنوان.
00:00:31
شاشة المعاينة تظهر أنه في المرة القادمة التي نتقدم الشرائح .
00:00:34
سوف تحرك الرصاصة الأولى على،
00:00:37
ثم الرصاصة الثانية وهلم جرا.
00:00:41
لاحظ أنك لن ترى الرسوم المتحركة أو الانتقالات في طريقة عرض مقدم العرض، .
00:00:44
لكن لا تقلقوا سوف تبدو جيدة على شاشة الجمهور..
00:00:48
إذا كنت تريد العودة الصحافة ، و السهم الخلفي أو مفتاح مساحة خلفية..
00:00:56
إذا كنت ترغب في القفز إلى شريحة، انقر فوق الزر عرض كافة الشرائح.
00:01:01
وانقر فوق صورة مصغرة.
00:01:04
إذا كنت تعرف رقم الشريحة، يمكنك كتابتها واضغط على Enter .
00:01:11
وإذا كنت تريد تشغيل مخصص إظهار إنشاء في PowerPoint،.
00:01:15
انقر على زر خيارات
00:01:17
ثم حدد عرض.
00:01:22
ملاحظاتك هنا
00:01:24
لتغيير حجم النص، انقر فوق هذه الأزرار..
00:01:33
استخدام الماوس لتمرير النص
00:01:38
أو اضغط على التحكم و السهم لأسفل أو لأعلى..
00:01:47
تحت الشاشة الكبيرة لديك أدواتك وخياراتك..
00:01:50
انقر فوق القلم لتحديد مؤشر ليزر، قلم أو قلم تمييز..
00:01:55
يمكنك أيضا تغيير ألوان القلم ومسح كل الحبر على الشريحة..
00:02:02
انقر فوق هذا الزر لتحديد منطقة على الشريحة للتكبير؛ .
00:02:09
انقر فوقه مرة أخرى للتكبير إلى الحجم الطبيعي.
00:02:13
وأخيرا هذا الزر أسود قبالة الشاشة.
00:02:16
يمكنك أن تفعل ذلك إذا كنت بحاجة إلى التركيز على انتباه الجمهور بعيدا عن الشاشة. .
00:02:21
هنا لديك جهاز توقيت يبدأ عند بدء عرض الشرائح; .
00:02:24
يمكنك إيقافه مؤقتا
00:02:27
أو إعادة تعيينها.
00:02:30
و هنا هناك ساعة
00:02:32
اذا هذه هي الضوابط التي الأكثر احتمالا للاستخدام أثناء العرض..
00:02:38
الطريق إلى هنا، نوع من الخروج من الطريق،
00:02:40
لديك بعض الخيارات الأخرى التي ستستخدمها بشكل أقل.
00:02:43
انقر هنا لإظهار مهمتك شريط إذا كنت ترغب في التبديل إلى برنامج مختلف .
00:02:49
ويمكنك النقر هنا ل إنهاء عرض الشرائح في أي وقت..
00:02:52
يمكنك أيضا الضغط على Escape.
00:02:55
هناك شيء أخير انتقل إلى زر خيارات و.
00:02:58
انقر فوق تعليمات لرؤية كل لوحة المفاتيح الاختصارات المتوفرة في طريقة عرض مقدم العرض..
00:03:08
إذا هذا هو عرض مقدم العرض؛ كبس Alt-F5 في أي وقت لتجربتها..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
현재 슬라이드는 큰 모니터에 표시됩니다.
00:00:10
그리고 여기 당신은 무슨 일이 일어날지 볼 수 있습니다..
00:00:12
준비가 되면 다음 슬라이드 또는 애니메이션을 시작하고 대화를 시작합니다. .
00:00:17
당신은 할 수 있어요 모니터를 클릭합니다. .
00:00:20
앞으로 화살표를 클릭하거나 스페이스 바를 누릅니다..
00:00:28
이 슬라이드는 제목으로 시작합니다.
00:00:31
미리 보기 모니터는 다음에 슬라이드를 진행할 때 .
00:00:34
첫 번째 글머리 기호는 애니메이션,
00:00:37
그런 다음 두 번째 총알 등등.
00:00:41
표시되지 않습니다. 발표자 보기의 애니메이션 또는 전환, .
00:00:44
하지만 그들은 거 야 걱정 하지 마세요 청중의 화면에 잘 보입니다..
00:00:48
다시 눌러 가고 싶다면 뒤로 화살표 또는 백스페이스 키입니다..
00:00:56
당신이 에 점프하려는 경우 슬라이드, 모든 슬라이드 보기 버튼을 클릭.
00:01:01
미리보기 이미지를 클릭합니다.
00:01:04
슬라이드 번호를 알고 있는 경우 입력하고 Enter를 누를 수 있습니다. .
00:01:11
그리고 당신은 사용자 정의를 실행하려는 경우 파워포인트에서 만든 것을 보여,.
00:01:15
옵션 버튼을 클릭합니다.
00:01:17
그런 다음 쇼를 선택합니다.
00:01:22
메모는 여기에 있습니다.
00:01:24
의 크기를 변경하려면 텍스트를 클릭합니다..
00:01:33
마우스를 사용하여 텍스트를 스크롤합니다.
00:01:38
또는 제어 및 아래 또는 위 화살표입니다..
00:01:47
큰 모니터 아래 도구와 옵션이 있습니다..
00:01:50
펜을 클릭하여 레이저 포인터, 펜 또는 하이라이터..
00:01:55
펜 색상을 변경할 수도 있습니다. 슬라이드의 모든 잉크를 지웁울 수 있습니다..
00:02:02
이 단추를 클릭하여 선택합니다. 슬라이드의 영역을 확대합니다. .
00:02:09
다시 클릭하여 일반 크기로 확대합니다.
00:02:13
마지막으로이 버튼은 화면에서 검은색으로 표시됩니다.
00:02:16
집중해야 하는 경우 화면에서 관객의 시선을 사로잡습니다. .
00:02:21
여기까지 당신은 타이머가 슬라이드쇼를 시작할 때 시작됩니다. .
00:02:24
일시 중지할 수 있습니다.
00:02:27
또는 재설정합니다.
00:02:30
그리고 여기 시계가 있습니다.
00:02:32
그래서 이들은 당신이 하는 컨트롤입니다. 쇼 중에 사용할 가능성이 가장 높습니다..
00:02:38
여기까지, 길에서 일종의,
00:02:40
당신은 몇 가지 다른 옵션이 있습니다 덜 자주 사용할 수 있습니다..
00:02:43
작업을 표시하려면 여기를 클릭하십시오. 다른 프로그램으로 전환하려는 경우 .
00:02:49
여기를 클릭하면 언제든지 슬라이드쇼를 종료합니다..
00:02:52
당신은 또한 탈출을 누를 수 있습니다.
00:02:55
마지막 한 가지가 있습니다. 옵션 버튼으로 이동하여.
00:02:58
도움말을 클릭하여 모든 키보드를 볼 수 있습니다. 발표자 보기에서 사용할 수 있는 바로 가기입니다..
00:03:08
발표자 보기입니다. 누르다 Alt-F5 언제든지 시도해 볼 수 있습니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
大显示器上的当前幻灯片
00:00:10
和这里 你可以看到即将发生的事情。.
00:00:12
当您准备好时,请提前到达 下一张幻灯片或动画,然后开始您的演讲。.
00:00:17
您可以 单击任一监视器,.
00:00:20
单击向前箭头或 按空格键。.
00:00:28
本幻灯片以标题开头。
00:00:31
预览监视器显示 下次我们推进幻灯片时.
00:00:34
第一个项目符号将动画,
00:00:37
然后是第二个项目符号,依此类推。
00:00:41
请注意,您不会看到 演示者视图中的动画或过渡,.
00:00:44
但不要担心他们会 在观众的屏幕上看起来很好。.
00:00:48
如果要返回,请按 后退箭头或退格键。.
00:00:56
如果要跳转到 幻灯片,单击"查看所有幻灯片"按钮.
00:01:01
,然后单击缩略图。
00:01:04
如果您知道幻灯片编号, 您可以键入它并按回车键.
00:01:11
如果要运行自定义 显示您在PowerPoint中创建的,.
00:01:15
单击选项按钮
00:01:17
,然后选择一个节目。
00:01:22
您的笔记在这里。
00:01:24
要更改的大小 文本,单击这些按钮。.
00:01:33
使用鼠标滚动文本
00:01:38
或按控制和 向下或向上箭头。.
00:01:47
大显示器下方 你有你的工具和选项。.
00:01:50
单击触控笔以选择 激光笔、笔或荧光笔。.
00:01:55
您还可以更改笔颜色 并擦除幻灯片上的所有墨迹。.
00:02:02
单击此按钮可选择 幻灯片上要放大的区域;.
00:02:09
再次单击它以缩放到正常大小。
00:02:13
最后,此按钮从屏幕上变黑。
00:02:16
如果您需要集中精力,则可以这样做 观众的注意力从屏幕上移开。.
00:02:21
在这里,你有一个计时器 从开始幻灯片放映时开始;.
00:02:24
您可以暂停它
00:02:27
或重置它。
00:02:30
这边有一个时钟。
00:02:32
所以这些是你的控制 最有可能在演出期间使用。.
00:02:38
一路走到这里,有点偏僻,
00:02:40
您还有其他选择 您将不经常使用。.
00:02:43
单击此处显示您的任务 酒吧,如果你想切换到不同的程序.
00:02:49
你可以点击这里 随时结束幻灯片放映。.
00:02:52
您也可以按 Escape。
00:02:55
还有最后一件事, 转到"选项"按钮,然后.
00:02:58
单击"帮助"以查看所有键盘 演示者视图中可用的快捷方式。.
00:03:08
这就是演示者的观点;压 Alt-F5随时尝试一下。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
ภาพนิ่งปัจจุบันแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่
00:00:10
และตรงนี้ คุณจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น.
00:00:12
เมื่อคุณพร้อมจะก้าวหน้า สไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไปและเริ่มการพูดคุยของคุณ .
00:00:17
คุณสามารถ คลิกจอภาพใดจอภาพหนึ่ง .
00:00:20
คลิกลูกศรไปข้างหน้า หรือ กดแถบพื้นที่.
00:00:28
ภาพนิ่งนี้เริ่มต้นด้วยชื่อเรื่อง
00:00:31
หน้าจอแสดงตัวอย่างจะแสดง ว่าในครั้งต่อไปที่เราเลื่อนสไลด์ .
00:00:34
กระสุนนัดแรกจะเคลื่อนไหว
00:00:37
จากนั้นกระสุนนัดที่สองและอื่น ๆ
00:00:41
สังเกตว่าคุณจะไม่เห็น ภาพเคลื่อนไหวหรือช่วงการเปลี่ยนภาพในมุมมองของผู้นําเสนอ .
00:00:44
แต่ไม่ต้องกังวลพวกเขาจะ ดูดีบนหน้าจอของผู้ชม.
00:00:48
ถ้าคุณต้องการกลับไปกด ลูกศรย้อนกลับหรือคีย์ backspace.
00:00:56
ถ้าคุณต้องการข้ามไปยัง สไลด์ ให้คลิกปุ่ม ดูสไลด์ทั้งหมด.
00:01:01
แล้วคลิกรูปขนาดย่อ
00:01:04
ถ้าคุณทราบหมายเลขสไลด์ คุณสามารถพิมพ์แล้วกด Enter .
00:01:11
และถ้าคุณต้องการเรียกใช้ 'กําหนดเอง' แสดงว่าคุณได้สร้างใน PowerPoint แล้ว.
00:01:15
คลิกปุ่ม ตัวเลือก
00:01:17
แล้วเลือกรายการ
00:01:22
โน๊ตของคุณอยู่ทางนี้
00:01:24
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของ คลิกปุ่มเหล่านี้.
00:01:33
ใช้เมาส์เพื่อเลื่อนข้อความ
00:01:38
หรือกด ตัวควบคุม และ ลูกศรลงหรือขึ้น.
00:01:47
ใต้จอภาพขนาดใหญ่ คุณมีเครื่องมือและตัวเลือกของคุณ.
00:01:50
คลิกปากกาเพื่อเลือก ตัวชี้เลเซอร์ ปากกา หรือปากกาเน้นข้อความ.
00:01:55
คุณยังสามารถเปลี่ยนสีปากกาได้ด้วย และลบหมึกทั้งหมดบนสไลด์.
00:02:02
คลิกปุ่มนี้เพื่อเลือก พื้นที่บนสไลด์เพื่อขยาย .
00:02:09
คลิกอีกครั้งเพื่อย่อ/ขยายให้มีขนาดปกติ
00:02:13
ในที่สุดปุ่มนี้ก็มืดลงจากหน้าจอ
00:02:16
คุณสามารถทําได้หากคุณต้องการโฟกัส ความสนใจของผู้ชมห่างจากหน้าจอ .
00:02:21
บนนี้คุณมีตัวจับเวลาว่า เริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มการนําเสนอภาพนิ่ง .
00:02:24
คุณสามารถหยุดชั่วคราวได้
00:02:27
หรือรีเซ็ต
00:02:30
และตรงนี้มีนาฬิกา
00:02:32
นี่คือการควบคุมที่คุณเป็น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ในระหว่างการแสดง.
00:02:38
ทางนี้ ออกนอกลู่นอกทาง
00:02:40
คุณมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณจะใช้น้อยลง.
00:02:43
คลิกที่นี่เพื่อแสดงงานของคุณ ถ้าคุณต้องการสลับไปยังโปรแกรมอื่น .
00:02:49
และคุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อ สิ้นสุดการนําเสนอภาพนิ่งได้ตลอดเวลา.
00:02:52
คุณยังสามารถกด Escape ได้อีกด้วย
00:02:55
มีสิ่งสุดท้าย ไปที่ปุ่ม ตัวเลือก และ.
00:02:58
คลิก 'วิธีใช้' เพื่อดูแป้นพิมพ์ทั้งหมด ทางลัดที่พร้อมใช้งานในมุมมองของผู้นําเสนอ.
00:03:08
นั่นคือมุมมองของผู้นําเสนอ กด Alt-F5 ได้ตลอดเวลาเพื่อลอง.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher