PowerPoint - Change font size, line spacing, and indentation Tutorial

In this video, you will learn how to change the font size, line spacing, and indentation in Microsoft 365. The video covers the steps to increase the font size, adjust the line spacing, and move the list to the right for better slide balance.
It also explains how to use the ruler to adjust the space between the text and bullets.
This tutorial will help you enhance the formatting of your slides and create visually appealing presentations.

  • 5:09
  • 2428 views
00:00:07
Now we'll make some changes to its look and formatting.
00:00:10
Since I want to apply a different theme to the presentation,
00:00:14
I'll do that first.
00:00:16
Let's click Design and choose this theme called Facet,
00:00:23
that applies different styles and formatting to the list.
00:00:26
So now those are in place upfront.
00:00:30
This theme uses a small font size for the text.
00:00:33
Let's increase it.
00:00:35
I'll select the placeholder, click Home, Font size and choose 24.
00:00:44
This font size is easier to see and makes use of the space on the slide.
00:00:50
Note that if you want to change the font size for every list in the presentation,
00:00:54
you should change it on the slide master.
00:00:57
We'll work with the slide master in movie 3,
00:01:00
Change list formatting on the slide master.
00:01:05
We've increased the font size, let's also increase the line spacing.
00:01:10
To do that, I'll select the placeholder
00:01:13
and on the Home tab, I'll click Line spacing
00:01:17
where I see that the current setting is 1.0 or single spaced
00:01:22
and I see a preview of other settings.
00:01:25
I don't want quite so much spacing as 1.5, let's open Line spacing options.
00:01:32
This includes settings for indentation as well as spacing.
00:01:35
Under spacing, the list is set to single
00:01:40
but I can add space incrementally in the Before box.
00:01:45
I'll change this from 10 points to 20 and click OK.
00:01:50
So I've added a bit more space to the single spacing
00:01:54
but it's not quite as much as the 1.5 spacing.
00:01:58
Now because we've changed font size and line spacing
00:02:02
I want to mention Autofit
00:02:04
which can affect both of these types of formatting.
00:02:08
To demonstrate Autofit, I'll add 1 more item to this list,
00:02:12
watch closely as I type it: "Our support".
00:02:17
See how the list adjusted when I started typing?
00:02:20
It got more compressed.
00:02:22
It will continue to do so with each additional item.
00:02:26
That's the result of Autofit,
00:02:28
it adjusts line spacing and font size to fit all list items into the placeholder.
00:02:35
We'll delete this last item.
00:02:38
Because you may not want the Autofitting,
00:02:40
whenever it happens, this control appears called Autofit options.
00:02:45
Let's click it.
00:02:47
To undo the autofitting I click Stop fitting text to this placeholder.
00:02:53
The line spacing returns to what it was, I prefer that
00:02:57
so I leave the autofitting undone
00:03:00
and let's say I want to turn off Autofit altogether,
00:03:04
I click the control again and click Control autocorrect options;
00:03:10
in the Autocorrect dialog box, I uncheck Autofit body text to placeholder
00:03:17
and click OK.
00:03:20
Autofit is now off until I turn it back on.
00:03:25
Next I want to move the list to the right a little bit
00:03:28
to balance out the slide more.
00:03:31
To do that, I'll increase its left margin,
00:03:34
I right click the text placeholder and click Format shape.
00:03:39
Then I click Size and properties and Text box.
00:03:45
In the Left margin box, I'll change the setting
00:03:48
from .1 inch to 1 inch.
00:03:52
The text moves to the right as I press the Up arrow for the box.
00:03:56
I'll close the Format shape pane,
00:04:00
the new margin moves the list over nicely.
00:04:04
Now if you ever need to adjust the space between the text and bullets,
00:04:08
a great way is to use Tab markers on the ruler;
00:04:12
to display the ruler, click View and check Ruler.
00:04:17
Now let's say I want to increase the space between text and bullets.
00:04:23
I'll select the text and on the ruler, find this upper tab
00:04:27
on the bottom of the ruler.
00:04:30
I drag the tab and the dotted line shows where the text's left indent will be.
00:04:38
To move the bullets, I drag the tab at the top of the ruler.
00:04:49
Now note that if my list has more than one text level,
00:04:53
I need to select the level of text I want to adjust and then move the tabs.
00:05:02
My agenda list now looks the way I want it to.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We hebben een lijst met bullets gemaakt voor onze Agenda dia.
00:00:07
Nu zullen we enkele wijzigingen aanbrengen van het uiterlijk en opmaak.
00:00:10
Omdat ik een ander thema op de presentatie wil toepassen,
00:00:14
zal ik dat eerst doen.
00:00:16
Klik op Ontwerp en kies dit thema met de naam Facet,
00:00:23
waarmee verschillende stijlen en opmaak in de lijst worden toegepast.
00:00:26
Dus nu zijn die op voorhand geplaatst.
00:00:30
Dit thema gebruikt een kleine lettertypegrootte voor de tekst.
00:00:33
Laten we het verhogen.
00:00:35
Ik selecteer de plaatshouder, klik op Home, Lettertypegrootte en kies 24.
00:00:44
Deze lettertypegrootte is beter zichtbaar en maakt gebruik van de ruimte op de dia.
00:00:50
Let op: als u de lettertypegrootte voor elke lijst in de presentatie wilt wijzigen,
00:00:54
moet u deze in de slide master wijzigen.
00:00:57
We werken met de slide master in film 3,
00:01:00
Wijzig lijstopmaak op de slide master.
00:01:05
We hebben de lettertypegrootte vergroot, maar laten we ook de regelafstand vergroten.
00:01:10
Om dat te doen, selecteer ik de plaatshouder
00:01:13
en op het tabblad Home, klik ik op Regelafstand
00:01:17
waar ik zie dat de huidige instelling 1.0 of een enkele regelafstand is
00:01:22
en ik een voorbeeld van andere instellingen zie.
00:01:25
Ik wil niet zo veel afstand als 1.5, laten we de regelafstand opties openen.
00:01:32
Dit omvat instellingen voor zowel inspringing als spatiëring.
00:01:35
Onder spatiëring is de lijst ingesteld op enkel,
00:01:40
maar ik kan in het vak Eerder incrementeel ruimte toevoegen
00:01:45
Ik zal dit veranderen van 10 punten naar 20 en klik op OK.
00:01:50
Dus heb ik er iets meer ruimte aan de enkele spatie toegevoegd,
00:01:54
maar het is niet zo veel als de 1,5 regelafstand.
00:01:58
Nu, omdat we de lettertypegrootte en regelafstand hebben gewijzigd,
00:02:02
wil ik Automatisch aanpassen vermelden
00:02:04
die beide typen opmaak kan beïnvloeden.
00:02:08
Om Automatisch aanpassen aan te tonen, zal ik nog 1 item toevoegen aan deze lijst,
00:02:12
let goed op tijdens het typen: "Onze ondersteuning".
00:02:17
Ziet u hoe de lijst is aangepast toen ik begon te typen?
00:02:20
Het werd meer gecomprimeerd.
00:02:22
Het zal dit blijven doen bij elk extra item.
00:02:26
Dat is het resultaat van Automatisch aanpassen,
00:02:28
het past de regelafstand en de lettertypegrootte aan zodat alle items op de lijst passen in de plaatshouder.
00:02:35
We zullen dit laatste item verwijderen.
00:02:38
Omdat u Automatisch aanpassen misschien niet wilt,
00:02:40
als het gebeurt, verschijnt dit controle element genaamd Automatische aanpassen opties.
00:02:45
Laten we erop klikken.
00:02:47
Om automatisch aanpassen ongedaan te maken, klik ik Stop passende tekst aan deze plaatshouder.
00:02:53
De regelafstand keert terug naar wat het was, dit heeft mijn voorkeur,
00:02:57
dus laat ik automatisch aanpassen ongedaan maken
00:03:00
en laten we zeggen wanneer ik Automatisch aanpassen helemaal wil uitschakelen,
00:03:04
klik ik opnieuw op controle en klik op Controle autocorrectieopties;
00:03:10
in het Autocorrectie dialoog vak haal ik het vinkje weg bij Automatisch aanpassen hoofdtekst naar plaatshouder
00:03:17
en klik op OK.
00:03:20
Automatisch aanpassen is nu uitgeschakeld totdat ik het weer inschakel.
00:03:25
Vervolgens wil ik de lijst een klein beetje naar rechts verplaatsen
00:03:28
om de dia meer in evenwicht te brengen.
00:03:31
Om dat te doen, verhoog ik de linkermarge,
00:03:34
klik ik met de rechtermuisknop op de plaatshouder tekst en klik op Opmaak vorm.
00:03:39
Vervolgens klik ik op Grootte en eigenschappen en Tekstvak.
00:03:45
In het vak Linkermarge zal ik de instelling wijzigen
00:03:48
van 0,1 inch naar 1 inch.
00:03:52
De tekst wordt naar rechts verplaatst als ik op de Omhoog pijl voor het vak druk.
00:03:56
Ik zal het Opmaak vormvenster sluiten,
00:04:00
de nieuwe marge verplaatst de lijst mooi.
00:04:04
Als u de ruimte tussen de tekst en de bullets ooit moet aanpassen,
00:04:08
is een goede manier om Tabblad markeringen op de liniaal te gebruiken;
00:04:12
om de liniaal weer te geven, klik op Weergave en vink Liniaal aan.
00:04:17
Laten we nu zeggen dat ik de ruimte tussen tekst en kogels wil vergroten.
00:04:23
Ik selecteer de tekst en op de liniaal vindt u dit bovenste tabblad
00:04:27
onder aan de liniaal.
00:04:30
Ik sleep het tabblad en de stippellijn laat zien waar de tekst in het linkerstreepje zal zijn.
00:04:38
Om de bullets te verplaatsen, sleep ik het tabblad bovenaan de liniaal.
00:04:49
Merk nu op dat als mijn lijst meer dan één tekstniveau heeft,
00:04:53
Ik het tekstniveau moet selecteren dat ik wil aanpassen en vervolgens de tabbladen verplaatsen.
00:05:02
Mijn agendalijst ziet er nu uit zoals ik het wil.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich habe eine Aufzählung für die Folie mit den Tagesordnungspunkten erstellt.
00:00:07
Jetzt werde ich einige Änderungen am Aussehen und der Formatierung vornehmen.
00:00:10
Da ich ein anderes Design für die Präsentation verwenden möchte,
00:00:14
mache ich das zuerst.
00:00:16
Ich klicke auf „Entwurf” und wähle dieses Design mit dem Namen „Facette” aus.
00:00:23
Dadurch werden verschiedene Vorlagen und Formatierungen auf die Liste angewendet.
00:00:26
Die sind jetzt also schon mal vorhanden.
00:00:30
Bei diesem Design wird eine kleine Schriftgröße für den Text verwendet.
00:00:33
Die möchte ich vergrößern.
00:00:35
Ich wähle den Platzhalter aus, klicke auf „Start” > „Schriftgrad” und wähle 24 aus.
00:00:44
Diese Schriftgröße ist leichter zu sehen und nutzt den Platz auf der Folie.
00:00:50
Wenn Sie die Schriftgröße für jede Liste in der Präsentation ändern möchten,
00:00:54
sollten Sie die Änderung auf dem Folienmaster vornehmen.
00:00:57
Das Arbeiten mit dem Folienmaster wird in Video 3 zum Thema „Ändern der
00:01:00
Listenformatierung auf dem Folienmaster” erläutert.
00:01:05
Ich habe die Schrift vergrößert und vergrößere jetzt auch den Zeilenabstand.
00:01:10
Dazu wähle ich den Platzhalter aus
00:01:13
und klicke auf der Registerkarte „Start” auf „Zeilenabstand”.
00:01:17
Die aktuelle Einstellung ist 1 bzw. einfacher Zeilenabstand.
00:01:22
Es wird auch eine Vorschau der anderen Einstellungen angezeigt.
00:01:25
Ich möchte nicht ganz so viel Abstand wie bei 1,5, also öffne ich die Zeilenabstandsoptionen.
00:01:32
Diese umfassen Einstellungen für den Einzug und den Abstand.
00:01:35
Unter „Abstand” ist für die Liste „Einfach” festgelegt,
00:01:40
doch kann ich den Abstand im Feld „Vor” schrittweise erhöhen.
00:01:45
Ich ändere den Wert von 10 Pt. in 20 Pt. und klicke auf „OK”.
00:01:50
Ich habe nun etwas mehr Platz als beim einfachen Abstand hinzugefügt,
00:01:54
aber nicht ganz so viel wie bei einem Abstand von 1,5.
00:01:58
Da die Schriftgröße und der Zeilenabstand geändert wurden,
00:02:02
möchte ich kurz auf das automatische Anpassen eingehen,
00:02:04
das sich auf diese beiden Formatierungen auswirken kann.
00:02:08
Um das automatische Anpassen zu demonstrieren, füge ich ein weiteres Element zu dieser Liste hinzu.
00:02:12
Sehen Sie, was geschieht, wenn ich „Unser Support” eingebe.
00:02:17
Haben Sie bemerkt, wie die Liste angepasst wurde, sobald ich mit der Eingabe begonnen habe?
00:02:20
Sie wurde enger zusammengeschoben.
00:02:22
Das geschieht auch bei jedem weiteren hinzugefügten Element.
00:02:26
Das ist das Ergebnis der automatischen Anpassung,
00:02:28
bei der Zeilenabstand und Schriftgröße so angepasst werden, dass alle Listenelemente in den Platzhalter passen.
00:02:35
Ich lösche jetzt dieses letzte Element.
00:02:38
Da Sie das automatische Anpassen möglicherweise nicht wünschen,
00:02:40
wird während dieses Vorgangs ein Steuerelement mit dem Namen „Optionen für das automatische Anpassen” angezeigt.
00:02:45
Ich klicke mal darauf.
00:02:47
Um die automatische Anpassung rückgängig zu machen, klicke ich auf „Kein automatisches Anpassen dieses Platzhalters”.
00:02:53
Der Zeilenabstand nimmt wieder die vorherige Größe an. Das gefällt mir besser,
00:02:57
also behalte ich diese Einstellung für das automatische Anpassen bei.
00:03:00
Wenn ich das automatische Anpassen insgesamt deaktivieren möchte,
00:03:04
klicke ich wieder auf das Steuerelement und dann auf „AutoKorrektur-Optionen steuern”.
00:03:10
Im Dialogfeld „AutoKorrektur” deaktiviere ich die Option „Untertiteltext an Platzhalter automatisch anpassen”
00:03:17
und klicke auf „OK”.
00:03:20
Das automatische Anpassen ist jetzt so lange deaktiviert, bis ich es wieder aktiviere.
00:03:25
Jetzt möchte ich die Liste etwas nach rechts verschieben, damit die Folie
00:03:28
gleichmäßiger gefüllt ist.
00:03:31
Dazu vergrößere ich den linken Rand.
00:03:34
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Textplatzhalter und klicke dann auf „Form formatieren”.
00:03:39
Dann klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und auf „Textfeld”.
00:03:45
Im Feld „Linker Rand” ändere ich die Einstellung
00:03:48
von 0,25 cm in 2,5 cm.
00:03:52
Der Text wird beim Klicken auf den Aufwärtspfeil für das Feld nach rechts verschoben.
00:03:56
Ich schließe das Fenster „Form formatieren”.
00:04:00
Durch den neuen Rand weist die Liste eine ansprechende Position auf.
00:04:04
Wenn Sie den Abstand zwischen dem Text und den Aufzählungszeichen anpassen müssen,
00:04:08
verwenden Sie am besten Tabstoppmarkierungen auf dem Lineal.
00:04:12
Um das Lineal anzuzeigen, klicke ich auf „Ansicht” und aktiviere „Lineal”.
00:04:17
Wenn ich nun den Abstand zwischen dem Text und den Aufzählungszeichen vergrößern möchte,
00:04:23
markiere ich den Text und suche auf dem Lineal nach diesem oberen Tabstopp
00:04:27
am unteren Rand.
00:04:30
Ich ziehe den Tabstopp, und die gepunktete Linie zeigt, an welcher Stelle sich der linke Einzug des Texts befindet.
00:04:38
Um die Aufzählungszeichen zu verschieben, ziehe ich den Tabstopp am oberen Rand des Lineals.
00:04:49
Wenn die Liste mehrere Textebenen aufweist,
00:04:53
muss ich die anzupassende Textebene markieren und dann die Tabstopps verschieben.
00:05:02
Meine Tagesordnungspunkte weisen nun das gewünschte Aussehen auf.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hemos creado una lista con viñetas para nuestra Agenda.
00:00:07
Ahora haremos algunos cambios en su aspecto y formato.
00:00:10
Como quiero aplicar un tema diferente a la presentación,
00:00:14
haré eso primero.
00:00:16
Hago clic en Diseño y escojo este tema llamado Faceta,
00:00:23
que aplica diferentes estilos y formatos a la lista.
00:00:26
Por eso aparecen establecidos de antemano.
00:00:30
Este tema utiliza una fuente pequeña para el texto.
00:00:33
Vamos a aumentarla.
00:00:35
Selecciono el marcador de posición, hago clic en Inicio, Tamaño de fuente y elijo 24.
00:00:44
Este tamaño de fuente es más fácil de ver y aprovecha el espacio de la diapositiva.
00:00:50
Tenga en cuenta que, si desea cambiar el tamaño de fuente para cada lista de la presentación,
00:00:54
debe hacerlo en el patrón de diapositivas.
00:00:57
Trabajaremos con el patrón de diapositivas en el vídeo 3,
00:01:00
"Cambiar formato de lista en el patrón de diapositivas".
00:01:05
Hemos aumentado el tamaño de la fuente; ahora vamos a aumentar el interlineado.
00:01:10
Para ello, seleccionaré el marcador de posición
00:01:13
y, en la pestaña Inicio, haré clic en Interlineado,
00:01:17
donde veo que el ajuste actual es de 1,0 o interlineado simple,
00:01:22
y veo una previsualización de otros ajustes.
00:01:25
No quiero un espaciado tan ancho como 1,5; abramos las Opciones de interlineado.
00:01:32
Aquí se incluyen ajustes de sangría y espaciado.
00:01:35
En Interlineado, la lista está establecida en Simple,
00:01:40
pero puedo añadir espacio de forma gradual en el cuadro Antes de.
00:01:45
Cambiaré esto de 10 a 20 puntos y haré clic en Aceptar.
00:01:50
Así añado algo más de espacio al interlineado simple,
00:01:54
pero no tanto como el espaciado de 1,5.
00:01:58
Ahora, como hemos cambiado el tamaño de fuente y el interlineado,
00:02:02
quiero hablar del Autoajuste,
00:02:04
que puede modificar estos dos tipos de formato.
00:02:08
Para probar el Autoajuste, añadiré un elemento más a esta lista;
00:02:12
observe atentamente mientras lo escribo: "Nuestro apoyo".
00:02:17
¿Ve cómo se ha ajustado la lista al empezar a escribir?
00:02:20
Se ha comprimido más.
00:02:22
Seguirá haciéndolo con cada punto adicional.
00:02:26
Esto es resultado del Autoajuste,
00:02:28
ajusta el interlineado y el tamaño de fuente para que todos los puntos de la lista se adapten al marcador de posición.
00:02:35
Borraremos este último punto.
00:02:38
Como quizás no quiera el Autoajuste,
00:02:40
siempre puede contar con este control llamado Opciones de autoajuste.
00:02:45
Hagamos clic en él.
00:02:47
Para deshacer el Autoajuste, hago clic en No ajustar texto a este marcador de posición.
00:02:53
El interlineado vuelve a su valor original, y lo prefiero así,
00:02:57
por lo que dejo el Autoajuste desactivado.
00:03:00
Digamos que quiero desactivar el Autoajuste por completo;
00:03:04
vuelvo a hacer clic en el control y en Controlar opciones de autocorrección;
00:03:10
en el cuadro de diálogo de Autocorrección, desmarco Autoajustar el texto al marcador de posición,
00:03:17
y pulso Aceptar.
00:03:20
Ahora el Autoajuste está desactivado hasta que vuelva a activarlo.
00:03:25
A continuación, quiero mover la lista un poco hacia la derecha
00:03:28
para equilibrar más la diapositiva.
00:03:31
Para ello, aumentaré el margen izquierdo.
00:03:34
Hago clic derecho en el marcador de posición de texto y hago clic en Formato de forma.
00:03:39
Luego hago clic en Tamaño y propiedades y en Cuadro de texto.
00:03:45
En el cuadro de Margen izquierdo, cambiaré la configuración
00:03:48
de 0,1 a 1 pulgada.
00:03:52
El texto se mueve a la derecha mientras pulso la flecha ascendente del cuadro.
00:03:56
Cerraré el panel Formato de forma;
00:04:00
la lista queda bien con el nuevo margen.
00:04:04
Ahora, si necesita ajustar el espacio entre el texto y las viñetas,
00:04:08
una buena forma es usar los Marcadores de tabulación de la regla.
00:04:12
Para mostrar la regla, haga clic en Vista y marque Regla.
00:04:17
Digamos que quiero aumentar el espacio entre el texto y las viñetas.
00:04:23
Seleccionaré el texto y, en la regla, localizaré este tabulador
00:04:27
en la parte inferior de la regla.
00:04:30
Arrastro el tabulador, y la línea de puntos muestra dónde estará la sangría izquierda del texto.
00:04:38
Para mover las viñetas, arrastro el tabulador de la parte superior de la regla.
00:04:49
Ahora, si mi lista tiene más de un nivel de texto,
00:04:53
debo seleccionar el nivel de texto que quiero ajustar y, luego, mover los tabuladores.
00:05:02
Mi lista de agenda ya tiene el aspecto que quiero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Criamos uma lista com marcadores para nosso slide Agenda.
00:00:07
Agora, vamos fazer algumas alterações em sua aparência e formatação.
00:00:10
Como quero aplicar um tema diferente à apresentação,
00:00:14
vou fazer isso primeiro.
00:00:16
Clicamos em Design e escolhemos este tema chamado Facetado,
00:00:23
que aplica diferentes estilos e formatação à lista.
00:00:26
Estes agora estão em primeiro plano.
00:00:30
Este tema usa um tamanho de fonte menor para o texto.
00:00:33
Vamos aumentá-lo.
00:00:35
Vou selecionar o espaço reservado, clicar em Página Inicial, Tamanho da fonte e escolho 24.
00:00:44
Este tamanho da fonte é mais fácil de ver e usa o espaço no slide.
00:00:50
Observe que se você quiser alterar o tamanho da fonte de todas as listas na apresentação.
00:00:54
deve mudá-lo no Slide Mestre.
00:00:57
Trabalharemos com o Slide Mestre no filme 3,
00:01:00
Alterar formatação da lista no Slide Mestre.
00:01:05
Aumentamos o tamanho da fonte, vamos também aumentar o espaçamento entre linhas.
00:01:10
Para isso, seleciono o espaço reservado
00:01:13
e no menu Página Inicial, clico em Espaçamento entre linhas,
00:01:17
onde vejo que a configuração atual é 1,0 ou espaçamento simples
00:01:22
e vejo uma pré-visualização das outras configurações.
00:01:25
Não quero assim tanto espaçamento quando 1,5, vamos abrir as opções de espaçamento entre linhas.
00:01:32
Isto inclui configurações para Recuos, bem como Espaçamento.
00:01:35
Em espaçamento, a lista está definida como simples,
00:01:40
mas posso adicionar espaço de forma incremental na caixa Antes.
00:01:45
Vou mudar de 10 pontos para 20 e clicar em OK.
00:01:50
Adicionei um pouco mais de espaço ao espaçamento simples,
00:01:54
mas não é tanto quanto o espaçamento 1,5.
00:01:58
Agora, como alteramos o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas,
00:02:02
Quero mencionar o Justificado
00:02:04
que pode afetar ambos os estilos de formatação.
00:02:08
Para demonstrar o Justificado, vou adicionar mais 1 item a esta lista,
00:02:12
observe com atenção enquanto escrevo: «Nosso suporte».
00:02:17
Viu como a lista se ajustou quando comecei a escrever?
00:02:20
Ficou mais comprimida.
00:02:22
Continuará a fazê-lo com cada item adicional.
00:02:26
Este é o resultado do Justificado,
00:02:28
ajusta o espaçamento entre linhas e o tamanho da fonte para se ajustar a todos os itens da lista no espaço reservado.
00:02:35
Vamos eliminar este último item.
00:02:38
Como você pode não querer o Justificado,
00:02:40
sempre que ocorre, surge um controle denominado Opções de Justificado.
00:02:45
Vamos clicar nele.
00:02:47
Para desfazer o justificado, clico em Parar de ajustar texto neste espaço reservado.
00:02:53
O espaçamento entre linhas volta ao que era, eu prefiro assim,
00:02:57
por isso deixo o ajuste automático desfeito
00:03:00
e digamos que quero desligar completamente o Justificado,
00:03:04
clico novamente no controle e em Controlar opções de Correção Automática;
00:03:10
na caixa de diálogo da Correção Automática, desmarco Ajustar automaticamente o corpo do texto ao espaço reservado
00:03:17
e clico em OK.
00:03:20
O Ajuste Automático está agora desligado até o ligar novamente.
00:03:25
Em seguida, quero mover a lista um pouco para a direita
00:03:28
para equilibrar mais o slide.
00:03:31
Para isso, aumento a margem esquerda,
00:03:34
clico no espaço reservado de texto e em Formatar Forma.
00:03:39
Depois clico em Propriedades de Tamanho e Caixa de Texto.
00:03:45
Na caixa da margem esquerda, altero a configuração de
00:03:48
0,254 cm para 2,54 cm.
00:03:52
O texto se move para a direita à medida que pressiono a seta para cima para a caixa.
00:03:56
Vou fechar o painel Formatar Forma,
00:04:00
a nova margem move a lista de forma agradável.
00:04:04
Agora, se você precisar ajustar o espaço entre o texto e os marcadores,
00:04:08
uma excelente forma é usar marcadores na régua;
00:04:12
para mostrar a régua, clique em Exibir e assinale Régua.
00:04:17
Agora, digamos que quero aumentar o espaço entre o texto e os marcadores.
00:04:23
Seleciono o texto e na régua, há este marcador superior
00:04:27
na parte inferior da régua.
00:04:30
Arrasto o recuo e a linha pontilhada mostra onde ficará o avanço esquerdo.
00:04:38
Para mover os marcadores, arrasto o recuo na parte de cima da régua.
00:04:49
Agora note que se minha lista tiver mais do que um nível de texto,
00:04:53
tenho de selecionar o nível de texto que quero ajustar e depois mover os recuos.
00:05:02
Agora minha lista de agenda já está como quero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Abbiamo creato un proiettile elenco per la nostra diapositiva Agenda..
00:00:07
Ora apportiamo alcune modifiche al suo aspetto e alla sua formattazione..
00:00:10
Dal momento che voglio applicare un tema diverso dalla presentazione,.
00:00:14
Lo farò prima io.
00:00:16
Facciamo clic su Progettazione e scegliamo questo tema chiamato Facet,.
00:00:23
che applica stili diversi e la formattazione all'elenco..
00:00:26
Così ora quelli sono sul posto in anticipo.
00:00:30
Questo tema utilizza un piccolo dimensione del carattere per il testo..
00:00:33
Aumentiamolo.
00:00:35
Seleziono il segnaposto, fare clic su Home, Dimensione carattere e scegliere 24..
00:00:44
Questa dimensione del carattere è più facile da vedere e utilizza lo spazio sulla diapositiva..
00:00:50
Si noti che se si desidera modificare il dimensione del carattere per ogni elenco della presentazione, .
00:00:54
è necessario modificarlo nello schema diapositiva.
00:00:57
Lavoreremo con la diapositiva master nel film 3, .
00:01:00
Modificare la formattazione dell'elenco nello schema diapositiva.
00:01:05
Abbiamo aumentato la dimensione del carattere, aumentiamo anche l'interlinea..
00:01:10
Per fare questo, seleziono il segnaposto
00:01:13
e nella scheda Home, Farò clic su Interlinea.
00:01:17
dove vedo che la corrente è 1.0 o a spaziatura singola.
00:01:22
e vedo un'anteprima di altre impostazioni.
00:01:25
Non voglio così tanta spaziatura come 1,5, apriamo le opzioni di interlinea..
00:01:32
Sono incluse le impostazioni per rientro e spaziatura..
00:01:35
Sotto spaziatura, l'elenco è impostato su singolo .
00:01:40
ma posso aggiungere spazio casella Prima in modo incrementale..
00:01:45
Cambierò questo da 10 punta a 20 e fare clic su OK..
00:01:50
Così ho aggiunto un po 'di più spazio sulla spaziatura singola .
00:01:54
ma non è tanto quanto la spaziatura 1.5.
00:01:58
Ora perché siamo cambiati dimensione del carattere e interlinea.
00:02:02
Voglio per menzionare l'adattamento automatico .
00:02:04
che può influenzare entrambi questi tipi di formattazione..
00:02:08
Per dimostrare l'adattamento automatico, Aggiungerò altri 1 elemento a questa lista, .
00:02:12
guardare da vicino come ho digitarlo: "Il nostro supporto"..
00:02:17
Scopri come l'elenco regolato quando ho iniziato a digitare?.
00:02:20
È diventato più compresso.
00:02:22
Continuerà a farlo con ogni elemento aggiuntivo..
00:02:26
Questo è il risultato dell'adattamento automatico,
00:02:28
regola l'interlinea e la dimensione del carattere per adattarsi tutte le voci dell'elenco nel segnaposto..
00:02:35
Elimineremo quest'ultimo elemento.
00:02:38
Poiché potresti non volere l'adattamento automatico,
00:02:40
ogni volta che accade, questo controllo viene visualizzato chiamato opzioni di adattamento automatico..
00:02:45
Clicchiamoci su di esso.
00:02:47
Per annullare l'adattamento automatico, fare clic su Interrompi adattare il testo a questo segnaposto..
00:02:53
L'interlinea torna a quello che era, preferisco che.
00:02:57
così lascio l'autofitting annullato
00:03:00
e diciamo che voglio disattivare completamente l'adattamento automatico,.
00:03:04
Faccio di nuovo clic sul controllo e fare clic su Controlla opzioni di correzione automatica; .
00:03:10
nella finestra di dialogo Correzione automatica, desegno Adattamento automatico del corpo del testo al segnaposto.
00:03:17
e fare clic su OK.
00:03:20
L'adattamento automatico è ora disattivato fino a quando non lo riaccendo..
00:03:25
Avanti voglio spostare l'elenco a destra un po' .
00:03:28
per bilanciare di più la diapositiva.
00:03:31
Per fare questo, aumenterò il suo margine sinistro, .
00:03:34
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul segnaposto del testo e fare clic su Formato forma..
00:03:39
Quindi faccio clic su Dimensioni e proprietà e casella di testo..
00:03:45
Nella casella Margine sinistro, Cambierò l'impostazione.
00:03:48
da 0,1 pollici a 1 pollice.
00:03:52
Il testo si sposta verso destra premere la freccia su per la casella..
00:03:56
Chiudo il Riquadro Formato forma, .
00:04:00
il nuovo margine sposta bene l'elenco.
00:04:04
Ora, se avete bisogno di regolare lo spazio tra il testo e i punti elenco, .
00:04:08
un ottimo modo è quello di utilizzare gli indicatori di tabulazione sul righello; .
00:04:12
per visualizzare il righello, fare clic su Visualizza e selezionare Righello..
00:04:17
Ora diciamo che voglio aumentare lo spazio tra il testo e i punti elenco..
00:04:23
Seleziono il testo e il righello, trova questa linguetta superiore.
00:04:27
nella parte inferiore del righello.
00:04:30
Trascino la linguetta e la linea tratteggiata mostra dove si troverà il rientro sinistro del testo..
00:04:38
Per spostare i punti elenco, trascino nella tabulazione nella parte superiore del righello..
00:04:49
Ora si noti che se la mia lista ha più di un livello di testo, .
00:04:53
Ho bisogno di selezionare il livello di testo che ho modificare e quindi spostare le schede..
00:05:02
La mia lista agenda ora sembra proprio così che voglio..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們創建了一個專案符號 "議程"幻燈片的清單。.
00:00:07
現在,我們將做一些更改 其外觀和格式。.
00:00:10
因為我想應用 不同的主題,以演示,.
00:00:14
我先做。
00:00:16
讓我們點擊"設計"並選擇 這個主題叫做"Facet".
00:00:23
應用不同的樣式 和清單的格式。.
00:00:26
因此,現在這些已經到位了。
00:00:30
這個主題使用一個小 文本的字體大小。.
00:00:33
讓我們增加它。
00:00:35
我將選擇預留位置, 按一下"主頁",字體大小並選擇 24。.
00:00:44
此字體大小更易於查看, 利用幻燈片上的空間。.
00:00:50
請注意,如果要更改 演示文稿中每個清單的字體大小,.
00:00:54
應在幻燈片母版上更改它。
00:00:57
我們將使用幻燈片 主在電影 3,.
00:01:00
更改幻燈片母版上的清單格式。
00:01:05
我們增加了字體大小, 讓我們也增加行間距。.
00:01:10
為此,我將選擇預留位置
00:01:13
在"主頁"選項卡上, 我將按一下行間距.
00:01:17
在那裡我看到,目前 設置為 1.0 或單間距.
00:01:22
我看到其他設置的預覽。
00:01:25
我不想要這麼多的間距 作為 1.5,讓我們打開行間距選項。.
00:01:32
這包括 縮進和間距。.
00:01:35
在間距下,清單 設置為單.
00:01:40
但我可以添加空間 增量在"之前"框中。.
00:01:45
我會從10號換這個 點到 20,然後按一下"確定"。.
00:01:50
所以我又加了一點 空間到單個間距.
00:01:54
但它沒有1.5間距。
00:01:58
現在,因為我們已經改變了 字體大小和行間距.
00:02:02
我想要 提及自動擬合.
00:02:04
這會影響這兩個 格式類型。.
00:02:08
要演示自動擬合, 我將在此清單中再添加 1 個專案,.
00:02:12
密切注意我 鍵入它:"我們的支援"。.
00:02:17
查看清單如何 當我開始打字時調整?.
00:02:20
它得到了更多的壓縮。
00:02:22
它將繼續這樣做 與每個附加項。.
00:02:26
這是自動配合的結果,
00:02:28
它調整行間距和字體大小以適應 所有清單項到預留位置中。.
00:02:35
我們將刪除最後一項。
00:02:38
因為您可能不需要自動擬合,
00:02:40
每當它發生,這個控制項 顯示為"自動擬合"選項。.
00:02:45
讓我們點擊它。
00:02:47
要撤銷自動擬合,請按一下"停止" 將文本擬合到此預留位置。.
00:02:53
行間距返回到 它是什麼,我更喜歡.
00:02:57
所以我離開自動安裝撤銷
00:03:00
比比一下,我想 完全關閉自動配合,.
00:03:04
我再次按一下該控制項,然後 按一下"控制自動校正選項";按一下"控制自動校正"選項。.
00:03:10
在"自動校正"對話方塊中,我取消選中 將正文文本自動擬合為預留位置.
00:03:17
然後按一下"確定"。
00:03:20
自動配合現已關閉 直到我把它打開.
00:03:25
接下來,我想移動清單 向右一點點.
00:03:28
以平衡幻燈片更多。
00:03:31
為此,我將增加 左邊距,.
00:03:34
我按右鍵文本預留位置 並按一下"格式化"形狀。.
00:03:39
然後,我按一下"大小"和 屬性和文字方塊。.
00:03:45
在"左邊距"框中, 我將更改設置.
00:03:48
從 .1 英寸到 1 英寸。
00:03:52
文本向右移動,因為我 按框的向上箭號。.
00:03:56
我會關閉 設置形狀窗格的格式,.
00:04:00
新的邊距很好地移動了清單。
00:04:04
現在,如果你需要調整 文本和專案符號之間的空間,.
00:04:08
一個偉大的方法是 在尺規上使用 Tab 標記;.
00:04:12
顯示尺規, 按一下"查看並選中尺規"。.
00:04:17
現在,讓我們說,我想增加 文本和專案符號之間的空格。.
00:04:23
我將選擇文本,然後 尺子,找到這個上部標籤.
00:04:27
在尺子的底部。
00:04:30
我拖動選項卡和虛線 顯示文本的左縮進位置。.
00:04:38
要移動專案符號,我拖動 尺規頂部的選項卡。.
00:04:49
現在請注意,如果我的清單有 多個文本級別,.
00:04:53
我需要選擇文本級別 想要調整,然後移動選項卡。.
00:05:02
我現在的議程清單 看起來像我想要的一樣.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
箇条書きを作成しました アジェンダスライドのリストを表示します。.
00:00:07
今、私たちはいくつかの変更を加えます その外観と書式設定に。.
00:00:10
私は適用したいので、 プレゼンテーションに異なるテーマ,.
00:00:14
先にやるよ
00:00:16
[デザイン] をクリックして選択してみましょう ファセットと呼ばれるこのテーマ,.
00:00:23
異なるスタイルを適用する とリストへの書式設定。.
00:00:26
だから今、それらは前もって配置されています。
00:00:30
このテーマは、小さなを使用しています テキストのフォント サイズ。.
00:00:33
増やしましょう。
00:00:35
プレースホルダを選択します。 [ホーム] 、[フォント サイズ] をクリックし、[24] を選択します。.
00:00:44
このフォント サイズは見やすく、 スライド上のスペースを利用します。.
00:00:50
を変更する場合は、 プレゼンテーション内のすべてのリストのフォント サイズ、.
00:00:54
スライド マスタで変更する必要があります。
00:00:57
スライドで作業します 映画3のマスター,.
00:01:00
スライド マスタのリストの書式を変更します。
00:01:05
フォントサイズを大きくしました。 行間隔も大きくしてみましょう。.
00:01:10
これを行うには、プレースホルダを選択します。
00:01:13
[ホーム] タブで、 [行間隔] をクリックします。.
00:01:17
私は現在のことを見るところ 設定は 1.0 または単一の間隔です。.
00:01:22
他の設定のプレビューが表示されます。
00:01:25
私はあまり間隔を望んでいない 1.5 として、[ライン間隔] オプションを開きます。.
00:01:32
これには、 インデントと間隔を使用します。.
00:01:35
間隔の下に、リスト は単一に設定されています.
00:01:40
しかし、私はスペースを追加することができます (前] ボックスに増分します。.
00:01:45
これを10から変えよう 20 をポイントし、[OK] をクリックします。.
00:01:50
だから私はもう少し追加しました 単一の間隔へのスペース.
00:01:54
しかし、それは1.5の間隔ほどではありません。
00:01:58
今、私たちは変わったので フォント サイズと行間隔.
00:02:02
私は欲しい オートフィットに言及する.
00:02:04
これらの両方に影響を与える可能性があります 書式設定の種類。.
00:02:08
オートフィットのデモンストレーションを行うには、 このリストに項目をもう1つ追加します。.
00:02:12
私のように注意深く見る 「私たちのサポート」と入力します。.
00:02:17
リストの様子を見る 私は入力を開始したときに調整されましたか?.
00:02:20
それはより圧縮されました。
00:02:22
それはそうし続けるでしょう 各追加項目を使用します。.
00:02:26
オートフィットの結果だ
00:02:28
行間隔とフォント サイズを合わせて調整します。 プレースホルダにすべてのリスト項目を表示します。.
00:02:35
この最後の項目を削除します。
00:02:38
オートフィッティングはいらないかもしれないので、
00:02:40
それが起こるたびに、このコントロール は自動入力オプションと呼ばれるように表示されます。.
00:02:45
クリックしてみましょう。
00:02:47
自動設定を取り消すには[停止]をクリックします。 このプレースホルダにテキストを合わせる。.
00:02:53
行間隔が戻る それが何であったか、私はそれを好む.
00:02:57
だから私はオートフィッティングを元に戻したままにしておきます
00:03:00
と言いましょう オートフィットを完全にオフにし、.
00:03:04
私は再びコントロールをクリックし、 [自動修正オプションの制御] をクリックします。.
00:03:10
[自動修正] ダイアログ ボックスで、[チェックボックスをオフにする] 本文テキストをプレースホルダに自動フィット.
00:03:17
をクリックし、[OK] をクリックします。
00:03:20
オートフィットがオフになりました 私がオンに戻すまで。.
00:03:25
次にリストを移動する 少し右に.
00:03:28
スライドのバランスをとるために、
00:03:31
そのために、私は増やします その左余白,.
00:03:34
テキストプレースホルダを右クリックする をクリックし、[図形の書式設定] をクリックします。.
00:03:39
その後、私はサイズをクリックし、 プロパティとテキスト ボックス。.
00:03:45
左余白ボックスで、 設定を変更します.
00:03:48
.1 インチから 1 インチまで。
00:03:52
テキストが右に移動すると、次の場合 ボックスの上矢印を押します。.
00:03:56
私は閉じます 図形ペインの書式設定,.
00:04:00
新しい余白がリストをうまく移動します。
00:04:04
今、あなたは今まで調整する必要がある場合 テキストと箇条書きの間のスペース、.
00:04:08
素晴らしい方法は、 ルーラーでタブマーカーを使用します。.
00:04:12
ルーラーを表示するには、 [表示] をクリックし、[ルーラー] をオンにします。.
00:04:17
さて、私は増やしたいと言いましょう テキストと箇条書きの間のスペース。.
00:04:23
テキストを選択し、 定規は、この上のタブを見つける.
00:04:27
ルーラーの下部に。
00:04:30
タブと点線をドラッグする は、テキストの左インデントがどこにあるかを示します。.
00:04:38
箇条書きを移動するには、ドラッグします。 ルーラーの上部にあるタブをクリックします。.
00:04:49
今、私のリストは、 複数のテキスト レベル、.
00:04:53
テキスト I のレベルを選択する必要がある タブを調整して移動します。.
00:05:02
今すぐ私の議題リスト 私が望むように見えます。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng ta đã tạo ra một dấu đầu dòng danh sách cho slide chương trình nghị sự của chúng tôi..
00:00:07
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số thay đổi để xem và định dạng của nó..
00:00:10
Vì tôi muốn áp dụng một chủ đề khác nhau để trình bày,.
00:00:14
Tôi sẽ làm điều đó trước.
00:00:16
Hãy nhấp vào thiết kế và chọn chủ đề này được gọi là Facet,.
00:00:23
áp dụng các phong cách khác nhau và định dạng vào danh sách..
00:00:26
Vì vậy, bây giờ những người đang ở nơi trả trước.
00:00:30
Chủ đề này sử dụng một Kích cỡ phông chữ cho văn bản..
00:00:33
Hãy tăng nó.
00:00:35
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ, nhấp vào trang chủ, kích thước phông chữ và chọn 24..
00:00:44
Kích thước phông chữ này dễ xem và làm cho việc sử dụng không gian trên slide..
00:00:50
Lưu ý rằng nếu bạn muốn thay đổi cỡ chữ cho mỗi danh sách trong bản trình bày, .
00:00:54
bạn nên thay đổi nó trên slide Master.
00:00:57
Chúng ta sẽ làm việc với slide Master trong phim 3, .
00:01:00
Thay đổi định dạng danh sách trên slide Master.
00:01:05
Chúng tôi đã tăng kích thước phông chữ, chúng ta cũng tăng khoảng cách dòng..
00:01:10
Để làm điều đó, tôi sẽ chọn trình giữ chỗ
00:01:13
và trên tab Trang chủ, Tôi sẽ nhấp vào khoảng cách dòng.
00:01:17
nơi tôi thấy rằng hiện tại thiết lập là 1,0 hoặc duy nhất khoảng cách.
00:01:22
và tôi thấy một bản xem trước của các thiết lập khác.
00:01:25
Tôi không muốn khoảng cách khá nhiều như 1,5, hãy mở tùy chọn giãn cách dòng..
00:01:32
Điều này bao gồm cài đặt cho thụt lề cũng như khoảng cách..
00:01:35
Trong khoảng cách, danh sách được đặt thành một .
00:01:40
nhưng tôi có thể thêm không gian từng phần trong hộp trước..
00:01:45
Tôi sẽ thay đổi điều này từ 10 điểm đến 20 và nhấn OK..
00:01:50
Vì vậy, tôi đã thêm một chút không gian vào khoảng cách duy nhất .
00:01:54
nhưng nó không phải khá nhiều như 1,5 khoảng cách.
00:01:58
Bây giờ vì chúng ta đã thay đổi Kích thước phông chữ và khoảng cách dòng.
00:02:02
Tôi muốn đề cập đến autofit .
00:02:04
có thể ảnh hưởng đến cả hai loại định dạng..
00:02:08
Để chứng minh autofit, Tôi sẽ thêm thêm 1 mục vào danh sách này, .
00:02:12
xem chặt chẽ như tôi gõ nó: "hỗ trợ của chúng tôi"..
00:02:17
Xem cách danh sách điều chỉnh khi tôi bắt đầu gõ?.
00:02:20
Nó có thêm nén.
00:02:22
Nó sẽ tiếp tục làm như vậy với mỗi mục bổ sung..
00:02:26
Đó là kết quả của autofit,
00:02:28
nó điều chỉnh khoảng cách dòng và kích thước phông chữ để phù hợp Tất cả các mục danh sách vào trình giữ chỗ..
00:02:35
Chúng ta sẽ xóa mục cuối cùng này.
00:02:38
Bởi vì bạn có thể không muốn Autofitting,
00:02:40
bất cứ khi nào nó xảy ra, điều khiển xuất hiện được gọi là tùy chọn autofit..
00:02:45
Hãy nhấp vào nó.
00:02:47
Để hoàn tác autofitting tôi bấm dừng văn bản phù hợp với trình giữ chỗ này..
00:02:53
Khoảng cách dòng trả về những gì nó đã được, tôi thích rằng.
00:02:57
Vì vậy tôi để lại autofitting hoàn tác
00:03:00
và chúng ta hãy nói rằng tôi muốn tắt autofit hoàn toàn,.
00:03:04
Tôi nhấp vào điều khiển một lần nữa và nhấp vào tùy chọn điều khiển AutoCorrect; .
00:03:10
trong hộp thoại AutoCorrect, tôi bỏ chọn Autofit văn bản cơ thể để giữ chỗ.
00:03:17
và nhấn OK.
00:03:20
Autofit hiện đã tắt cho đến khi tôi bật nó trở lại..
00:03:25
Tiếp theo tôi muốn di chuyển danh sách bên phải một chút .
00:03:28
để cân bằng trình bày nhiều hơn.
00:03:31
Để làm điều đó, tôi sẽ tăng lề trái của nó, .
00:03:34
Tôi nhấp chuột phải vào ô trống văn bản và nhấp vào định dạng hình..
00:03:39
Sau đó, tôi nhấp vào kích thước và tính và hộp văn bản..
00:03:45
Trong hộp lề trái, Tôi sẽ thay đổi cài đặt.
00:03:48
từ .1 inch đến 1 inch.
00:03:52
Văn bản di chuyển sang phải như tôi bấm mũi tên lên cho hộp..
00:03:56
Tôi sẽ đóng Định dạng ngăn hình dạng, .
00:04:00
ký quỹ mới di chuyển danh sách trên độc đáo.
00:04:04
Bây giờ nếu bạn cần phải điều chỉnh không gian giữa các văn bản và đạn, .
00:04:08
một cách tuyệt vời là để sử dụng các dấu hiệu tab trên người cai trị; .
00:04:12
để hiển thị người cai trị, nhấp vào xem và kiểm tra thước..
00:04:17
Bây giờ chúng ta hãy nói rằng tôi muốn tăng không gian giữa văn bản và đạn..
00:04:23
Tôi sẽ chọn văn bản và trên người cai trị, tìm tab trên này.
00:04:27
ở dưới cùng của người cai trị.
00:04:30
Tôi kéo tab và dòng rải rác cho thấy nơi thụt lề trái của văn bản sẽ được..
00:04:38
Để di chuyển các viên đạn, tôi kéo tab ở trên cùng của người cai trị..
00:04:49
Bây giờ lưu ý rằng nếu danh sách của tôi có nhiều hơn một cấp độ văn bản, .
00:04:53
Tôi cần phải chọn mức độ văn bản tôi muốn điều chỉnh và sau đó di chuyển các tab..
00:05:02
Danh sách chương trình nghị sự của tôi bây giờ trông theo cách tôi muốn nó..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kami telah membuat sebuah Bullet Daftar untuk slide agenda kita..
00:00:07
Sekarang kita akan membuat beberapa perubahan untuk melihat dan memformat..
00:00:10
Karena saya ingin menerapkan tema yang berbeda untuk presentasi,.
00:00:14
Aku akan melakukan itu pertama.
00:00:16
Mari klik desain dan pilih tema ini disebut facet,.
00:00:23
yang menerapkan gaya yang berbeda dan memformat ke daftar..
00:00:26
Jadi sekarang mereka di tempat dimuka.
00:00:30
Tema ini menggunakan kecil ukuran font untuk teks..
00:00:33
Mari kita meningkatkannya.
00:00:35
Saya akan memilih placeholder, klik halaman utama, ukuran font dan pilih 24..
00:00:44
Ukuran font ini lebih mudah dilihat dan memanfaatkan ruang pada slide..
00:00:50
Perhatikan bahwa jika Anda ingin mengubah ukuran font untuk setiap daftar dalam presentasi, .
00:00:54
Anda harus mengubahnya pada slide Master.
00:00:57
Kita akan bekerja dengan slide Master dalam film 3, .
00:01:00
Ubah daftar pemformatan pada slide Master.
00:01:05
Kami telah meningkatkan ukuran font, Mari kita juga meningkatkan spasi baris..
00:01:10
Untuk melakukan itu, saya akan memilih placeholder
00:01:13
dan pada tab Beranda, Saya akan klik spasi baris.
00:01:17
di mana saya melihat bahwa saat ini pengaturan adalah 1,0 atau spasi tunggal.
00:01:22
dan saya melihat preview dari pengaturan lainnya.
00:01:25
Aku tidak ingin cukup begitu banyak jarak sebagai 1,5, mari buka opsi penentuan spasi baris..
00:01:32
Ini termasuk pengaturan untuk indentasi serta jarak..
00:01:35
Dalam jarak, daftar disetel ke satu .
00:01:40
tapi aku bisa menambahkan Ruang secara bertahap di kotak sebelum..
00:01:45
Aku akan mengubah ini dari 10 mengarah ke 20 dan klik OK..
00:01:50
Jadi saya telah menambahkan sedikit lebih Ruang untuk spasi tunggal .
00:01:54
Tapi itu tidak cukup sebanyak 1,5 jarak.
00:01:58
Sekarang karena kita telah berubah ukuran font dan spasi baris.
00:02:02
Saya ingin untuk menyebutkan Autofit .
00:02:04
yang dapat mempengaruhi kedua jenis pemformatan..
00:02:08
Untuk mendemonstrasikan Autofit, Saya akan menambahkan 1 item lagi ke daftar ini, .
00:02:12
Watch erat seperti yang saya ketik: "dukungan kami"..
00:02:17
Lihat bagaimana daftar disesuaikan ketika saya mulai mengetik?.
00:02:20
Itu punya lebih dikompresi.
00:02:22
Ini akan terus melakukannya dengan setiap item tambahan..
00:02:26
Itulah hasil dari Autofit,
00:02:28
menyesuaikan jarak baris dan ukuran font agar sesuai Semua item daftar ke dalam placeholder..
00:02:35
Kami akan menghapus item terakhir ini.
00:02:38
Karena Anda mungkin tidak ingin Autofitting,
00:02:40
setiap kali terjadi, kontrol ini muncul disebut opsi Autofit..
00:02:45
Mari kita klik.
00:02:47
Untuk membatalkan otomatis saya klik berhenti teks yang pas ke placeholder ini..
00:02:53
Spasi baris kembali ke Apa itu, saya lebih suka bahwa.
00:02:57
Jadi saya meninggalkan autofitting dibatalkan
00:03:00
dan katakanlah saya ingin menonaktifkan Autofit sama sekali,.
00:03:04
Saya klik kontrol lagi dan klik kontrol AutoCorrect pilihan; .
00:03:10
di kotak dialog AutoCorrect, saya hapus centang Teks tubuh Autofit ke placeholder.
00:03:17
dan klik OK.
00:03:20
Autofit kini tidak aktif sampai saya mengaktifkannya kembali..
00:03:25
Berikutnya saya ingin memindahkan daftar ke kanan sedikit .
00:03:28
untuk menyeimbangkan slide lebih.
00:03:31
Untuk melakukan itu, saya akan meningkatkan margin kirinya, .
00:03:34
Saya klik kanan placeholder teks dan klik dibentuk bentuk..
00:03:39
Kemudian saya klik ukuran dan properti dan kotak teks..
00:03:45
Di kotak margin kiri, Saya akan mengubah pengaturan.
00:03:48
dari .1 inci ke 1 inci.
00:03:52
Teks bergerak ke kanan saat saya Tekan panah atas untuk kotak..
00:03:56
Saya akan menutup Format panel bentuk, .
00:04:00
margin baru bergerak daftar lebih baik.
00:04:04
Sekarang jika Anda merasa perlu untuk menyesuaikan Ruang antara teks dan peluru, .
00:04:08
cara yang hebat adalah menggunakan penanda tab pada penggaris; .
00:04:12
untuk menampilkan penggaris, Klik Lihat dan periksa penggaris..
00:04:17
Sekarang Katakanlah saya ingin meningkatkan Ruang antara teks dan peluru..
00:04:23
Saya akan memilih teks dan penguasa, menemukan tab atas ini.
00:04:27
di bagian bawah penggaris.
00:04:30
Saya menyeret tab dan garis titik menunjukkan di mana indent kiri teks akan..
00:04:38
Untuk menggerakkan peluru, saya menyeret tab di bagian atas penggaris..
00:04:49
Sekarang perhatikan bahwa jika daftar saya lebih dari satu level teks, .
00:04:53
Saya harus memilih tingkat teks yang saya ingin menyesuaikan dan kemudian memindahkan tab..
00:05:02
Daftar agenda saya sekarang terlihat seperti yang saya inginkan..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы создали пулю список для нашего слайда Повестки дня..
00:00:07
Теперь мы внести некоторые изменения его внешний вид и форматирование..
00:00:10
Так как я хочу подать заявление на различные темы презентации,.
00:00:14
Я сделаю это первым.
00:00:16
Давайте нажмите Дизайн и выбрать эта тема называется Facet,.
00:00:23
что применяется в разных стилях и форматирование в список..
00:00:26
Так что теперь они на месте авансом.
00:00:30
Эта тема использует небольшой размер шрифта для текста..
00:00:33
Давайте увеличим его.
00:00:35
Я выберу заполнителя, Нажмите Главная, размер шрифта и выбрать 24..
00:00:44
Этот размер шрифта легче увидеть и использует пространство на слайде..
00:00:50
Обратите внимание, что если вы хотите изменить размер шрифта для каждого списка в презентации, .
00:00:54
вы должны изменить его на слайд мастер.
00:00:57
Мы будем работать со слайдом мастер в фильме 3, .
00:01:00
Изменение форматирования списка на мастере слайдов.
00:01:05
Мы увеличили размер шрифта, давайте также увеличим интервал между строками..
00:01:10
Для этого я выберу заполнителя
00:01:13
и на вкладке "Домой", Я накакую расстояние между строкой.
00:01:17
где я вижу, что текущий настройка 1.0 или одной размеся.
00:01:22
и я вижу предварительный просмотр других настроек.
00:01:25
Я не хочу так много интервалов как 1.5, давайте откроем параметры интервала линии..
00:01:32
Это включает в себя настройки для отступов, а также интервалов..
00:01:35
В соответствии с интервалом, список устанавливается для одного .
00:01:40
но я могу добавить пространство постепенно в поле Перед..
00:01:45
Я изутую это с 10 указывает на 20 и нажмите OK..
00:01:50
Так что я добавил немного больше пространство для одного интервала .
00:01:54
но это не так много, как 1,5 интервала.
00:01:58
Теперь, потому что мы изменились размер шрифта и интервал строки.
00:02:02
Я хочу упомянуть Autofit .
00:02:04
которые могут повлиять на оба этих типы форматирования..
00:02:08
Чтобы продемонстрировать Autofit, Я добавлю еще 1 пункт в этот список, .
00:02:12
внимательно следить, как я ввеся: "Наша поддержка"..
00:02:17
Посмотрите, как список скорректированы, когда я начал печатать?.
00:02:20
Он стал более сжатым.
00:02:22
Она будет и впредь делать это с каждым дополнительным пунктом..
00:02:26
Это результат Autofit,
00:02:28
он регулирует расстояние между строкой и размер шрифта, чтобы соответствовать все элементы списка в заполнитель..
00:02:35
Мы удалим этот последний элемент.
00:02:38
Потому что вы не хотите Autofitting,
00:02:40
всякий раз, когда это происходит, этот контроль появляется под названием Autofit вариантов..
00:02:45
Давайте нажимаем на него.
00:02:47
Чтобы отменить автофиттинг я нажимаю Стоп подходящий текст для этого заполнителя..
00:02:53
Расстояние между строками возвращается к что это было, я предпочитаю, чтобы.
00:02:57
так что я оставляю автофиттинг отменить
00:03:00
и предположим, что я хочу выключить Autofit в целом,.
00:03:04
Я нажимаю на элемент управления снова и нажмите Параметры автоматической неисправимой системы управления; .
00:03:10
в диалоговом поле Autocorrect, я контролирую Автофит текст тела для заполнителя.
00:03:17
и нажмите OK.
00:03:20
Автофит теперь выключен пока я не включу его обратно..
00:03:25
Далее я хочу переместить список вправо немного .
00:03:28
сбалансировать слайд больше.
00:03:31
Для этого я увеличу его левая маржа, .
00:03:34
Я право нажмите текст заполнитель и нажмите форму формата..
00:03:39
Тогда я нажимаю Размер и свойства и текстовый ящик..
00:03:45
В левой поле поля, Я изменю настройки.
00:03:48
от 0,1 дюйма до 1 дюйма.
00:03:52
Текст движется вправо, как я нажмите стрелку Up для коробки..
00:03:56
Я закрою Формат формы панели, .
00:04:00
новая маржа перемещает список над красиво.
00:04:04
Теперь, если вам когда-нибудь понадобится настроить пространство между текстом и пулями, .
00:04:08
отличный способ заключается в том, чтобы использовать маркеры tab на линейке; .
00:04:12
чтобы показать правителя, нажмите Просмотр и проверка Правителя..
00:04:17
Теперь предположим, что я хочу увеличить пространство между текстом и пулями..
00:04:23
Я выберу текст и дальше правитель, найти эту верхнюю вкладку.
00:04:27
на дне правителя.
00:04:30
Я перетаскиваю вкладку и пунктирную линию показывает, где текст остался отступ будет..
00:04:38
Чтобы переместить пули, я перетащить вкладка в верхней части линейки..
00:04:49
Теперь обратите внимание, что если мой список имеет более одного уровня текста, .
00:04:53
Мне нужно выбрать уровень текста, который я хотите настроить, а затем переместить вкладки..
00:05:02
Мой список повестки дня сейчас выглядит так, как я хочу..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Създадохме куршум. в списъка за пързалка на програмата..
00:00:07
Сега ще направим някои промени на неговия вид и форматиране..
00:00:10
Тъй като искам да различна тема за презентацията,.
00:00:14
Аз ще направя това първо.
00:00:16
Да кликнете върху Дизайн и изберете тази тема, наречена Facet,.
00:00:23
която прилага различни стилове и форматиране към списъка..
00:00:26
Така че те вече са на местата си.
00:00:30
Тази тема използва размер на шрифта за текста..
00:00:33
Да го увеличим.
00:00:35
Ще избера контейнера, щракнете върху Начало, Размер на шрифта и изберете 24..
00:00:44
Този размер на шрифта е по-лесен за използва пространството на слайда..
00:00:50
Имайте предвид, че ако искате да промените размер на шрифта за всеки списък в презентацията, .
00:00:54
трябва да го промените в образеца на слайда.
00:00:57
Ще работим с плъзгача магистър във филм 3, .
00:01:00
Промяна на форматирането на списъка в образеца за слайд.
00:01:05
Увеличихме размера на шрифта. нека също така да увеличим междуредото разстояние..
00:01:10
За да направя това, ще избера контейнера
00:01:13
и в раздела Начало, Ще кликна върху разстояние между редовете.
00:01:17
където виждам, че ток е 1,0 или с единичен.
00:01:22
и виждам предварителен преглед на други настройки.
00:01:25
Не искам толкова много разстояние. като 1.5, нека отворим опциите за междуселищно разстояние..
00:01:32
Това включва настройки за наклонена от 1000 000 000 000 000 00.
00:01:35
Под разредка списъкът е настроена на един .
00:01:40
но мога да добавя пространство в полето Преди..
00:01:45
Ще променя това от 10 и щракнете върху OK..
00:01:50
Така че аз добавих малко повече пространство към единичното разстояние .
00:01:54
но не е толкова, колкото 1.5 разстояние.
00:01:58
Сега, защото ние се променихме размер на шрифта и междуредов ред.
00:02:02
Искам да се стоя. да споменем автопобиране .
00:02:04
които могат да засегнат и двете форматиране..
00:02:08
За да се демонстрира автопобиране, Ще добавя още 1 елемент в този списък, .
00:02:12
наблюдавам внимателно, напишете: "Нашата подкрепа"..
00:02:17
Вижте как списъкът коригирана, когато започнах да пиша?.
00:02:20
По-голяма е.
00:02:22
Тя ще продължи да прави това с всеки допълнителен елемент..
00:02:26
Това е резултат от автопобирането.
00:02:28
тя регулира междуредовата разредка и размера на шрифта, за да се побере всички елементи на списъка в контейнера..
00:02:35
Ще изтрием този последен елемент.
00:02:38
Тъй като може да не искате автопобиране,
00:02:40
когато това се случи, този контрол се появява опции за автопобиране..
00:02:45
Да го щракна.
00:02:47
За да отмените автопобирането, щракнете върху "Спри" да се помете текст в този контейнер..
00:02:53
Редовата разредка се връща на какво е, предпочитам да.
00:02:57
така че оставям автослушането на непотвърдени
00:03:00
и да кажем, че искам да изключване автопобиране напълно,.
00:03:04
щракна отново върху контролата и кликнете Контрол на опциите за автокоригиране; .
00:03:10
в автокоригиране диалогов прозорец, премахнете отметката Автопобиране на основния текст до контейнера.
00:03:17
и щракнете върху OK.
00:03:20
Автопобирането вече е изключено докато го включа отново..
00:03:25
След това искам да преместя списъка надясно малко .
00:03:28
за да балансирате слайда повече.
00:03:31
За да направя това, ще увелича лявата си граница, .
00:03:34
Десният бутон на мишката върху контейнера за текст и щракнете върху Форматиране на формата..
00:03:39
След това щракнете върху Размер и свойства и текстово поле..
00:03:45
В полето за ляво поле Ще променя настройката.
00:03:48
от 1 инч до 1 инч.
00:03:52
Текстът се движи надясно, докато натиснете стрелката нагоре за кутията..
00:03:56
Ще затворя Форматиране на плота за фигура, .
00:04:00
новото поле премества списъка добре.
00:04:04
Сега ако някога се наложи да се коригира интервала между текста и водещите символи, .
00:04:08
е да се използвайте маркери за табулация за линийката; .
00:04:12
за да се покаже владетеля, щракнете върху Изглед и проверка на линийка..
00:04:17
Сега да речем, че искам да се увеличи интервала между текста и водещите символи..
00:04:23
Ще избера текста и ще владетеля, намерете горния раздел.
00:04:27
на дъното на владетеля.
00:04:30
Влачих раздела и пунктираната линия показва къде ще бъде левият отстъп на текста..
00:04:38
За да преместя куршумите, те местя в горната част на линийката..
00:04:49
Сега имайте предвид, че ако списъкът ми е повече от едно текстово ниво, .
00:04:53
Трябва да избера нивото на текста, искате да коригирате и след това да преместите разделите..
00:05:02
Моят дневен списък сега Изглежда както аз искам..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Am creat un glonț pentru diapozitivul Agendă..
00:00:07
Acum vom face unele modificări la aspectul său și formatarea..
00:00:10
Din moment ce vreau să aplice o temă diferită de prezentare,.
00:00:14
O să fac asta mai întâi.
00:00:16
Să faceți clic pe Proiectare și să alegem această temă numită Fațetă,.
00:00:23
care aplică stiluri diferite și formatarea în listă..
00:00:26
Deci, acum acestea sunt în loc în avans.
00:00:30
Această temă utilizează o mică dimensiunea fontului pentru text..
00:00:33
Să-l mărim.
00:00:35
Voi selecta substituentul, faceți clic pe Pornire, Dimensiune font și alegeți 24..
00:00:44
Această dimensiune de font este mai ușor de văzut și utilizează spațiul de pe diapozitiv..
00:00:50
Rețineți că, dacă doriți să modificați dimensiunea fontului pentru fiecare listă din prezentare, .
00:00:54
ar trebui să-l modificați pe coordonatorul de diapozitive.
00:00:57
Vom lucra cu diapozitivul. maestru în filmul 3, .
00:01:00
Modificați formatarea listei în coordonatorul de diapozitive.
00:01:05
Am mărit dimensiunea fontului. Să mărim și spațierea liniilor..
00:01:10
Pentru a face acest lucru, voi selecta substituentul
00:01:13
și pe fila Pornire, Voi face clic pe Spațiere linii.
00:01:17
în cazul în care văd că curent setarea este de 1,0 sau o singură spațiere.
00:01:22
și văd o previzualizare a altor setări.
00:01:25
Nu vreau atât de multă spațiere. ca 1.5, să deschidem opțiunile de spațiere a liniilor..
00:01:32
Aceasta include setările pentru indentare, precum și spațiere..
00:01:35
Sub spațiere, lista este setat la single .
00:01:40
dar pot adăuga spațiu incremental în caseta Înainte..
00:01:45
Voi schimba acest lucru de la 10 indică spre 20 și faceți clic pe OK..
00:01:50
Deci, am adăugat un pic mai mult spațiu la spațierea unică .
00:01:54
dar nu este la fel de mult ca spațiere 1.5.
00:01:58
Acum, pentru că ne-am schimbat dimensiunea fontului și spațierea liniilor.
00:02:02
Vreau. pentru a menționa Autofit .
00:02:04
care pot afecta atât aceste tipuri de formatare..
00:02:08
Pentru a demonstra potrivirea automată, Voi adăuga un element mai mult la această listă, .
00:02:12
ceas îndeaproape ca am tastați-l: "Sprijinul nostru"..
00:02:17
Vedeți lista ajustate când am început să tastez?.
00:02:20
A devenit mai comprimat.
00:02:22
Acesta va continua să facă acest lucru cu fiecare element suplimentar..
00:02:26
Acesta este rezultatul Autofit,
00:02:28
ajustează spațierea liniilor și dimensiunea fontului pentru a se potrivi toate elementele listei în substituent..
00:02:35
Vom șterge acest ultim element.
00:02:38
Pentru că s-ar putea să nu doriți autofitting,
00:02:40
ori de câte ori se întâmplă, acest control apare denumită Opțiuni potrivire automată..
00:02:45
Să-i dau click.
00:02:47
Pentru a anula potrivirea automată, fac clic pe Oprire potrivirea textului la acest substituent..
00:02:53
Spațierea liniilor revine la ceea ce a fost, eu prefer ca.
00:02:57
așa că am lăsa autofitting nefăcute
00:03:00
și să spunem că vreau să dezactivați complet Potrivire automată,.
00:03:04
Fac clic din nou pe control și faceți clic pe Control opțiuni autocorecție; .
00:03:10
în caseta de dialog Autocorecție, debifez Potrivire automată corp text la substituent.
00:03:17
și faceți clic pe OK.
00:03:20
Potrivirea automată este acum dezactivată până când îl pornesc din nou..
00:03:25
În continuare, doresc să mut lista la dreapta un pic .
00:03:28
pentru a echilibra diapozitivul mai mult.
00:03:31
Pentru a face acest lucru, voi crește marginea sa stângă; .
00:03:34
Fac clic dreapta pe substituentul textului și faceți clic pe Formatare formă..
00:03:39
Apoi fac clic pe Dimensiune și proprietăți și caseta Text..
00:03:45
În caseta margine stânga, Voi schimba setarea.
00:03:48
de la 0,1 inch la 1 inch.
00:03:52
Textul se mută la dreapta pe măsură ce apăsați săgeata în sus pentru casetă..
00:03:56
Voi închide Formatare panou formă, .
00:04:00
noua marjă mută lista peste frumos.
00:04:04
Acum, dacă aveți vreodată nevoie pentru a regla spațiul dintre text și marcatori, .
00:04:08
o modalitate foarte bună este de a utilizați marcatori de tabulatori pe riglă; .
00:04:12
pentru a afișa rigla, faceți clic pe Vizualizare și verificare Riglă..
00:04:17
Acum să spunem că vreau să crească spațiul dintre text și marcatori..
00:04:23
Voi selecta textul și pe riglă, găsiți această filă superioară.
00:04:27
pe partea de jos a riglei.
00:04:30
Trag fila și linia punctată arată unde va fi indentul din stânga al textului..
00:04:38
Pentru a muta gloanțele, trag fila din partea de sus a riglei..
00:04:49
Acum, rețineți că, dacă lista mea a mai mult de un nivel de text; .
00:04:53
Trebuie să selectez nivelul de text doriți să ajustați și apoi să mutați filele..
00:05:02
Lista mea de agendă acum Arată așa vreau eu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ми створили маркірований список для нашого слайда порядку денного..
00:00:07
Тепер ми внесемо деякі зміни до його вигляду та форматування..
00:00:10
Оскільки я хочу застосувати тему для презентації,.
00:00:14
Я зроблю це в першу чергу.
00:00:16
Кнопка Конструктор і вибір ця тема називається Facet,.
00:00:23
, який застосовує різні стилі і форматування списку..
00:00:26
Так що тепер ті, на місці авансом.
00:00:30
У цій темі використовується невелика розмір шрифту для тексту..
00:00:33
Давайте збільшити його.
00:00:35
Я виберу покажчик місця заповнення, на вкладці Основне, Розмір шрифту виберіть 24..
00:00:44
Цей розмір шрифту легше бачити і використовує простір на слайді..
00:00:50
Зауважте, що якщо ви бажаєте змінити розмір шрифту для кожного списку презентації, .
00:00:54
його слід змінити на зразку слайдів.
00:00:57
Ми будемо працювати зі слайдом майстер у кіно 3, .
00:01:00
Змінення форматування списку в зразку слайдів.
00:01:05
Ми збільшили розмір шрифту, давайте також збільшити міжрядковий інтервал..
00:01:10
Для цього я виберу покажчик місця заповнення
00:01:13
і на вкладці Основне Я натиму кнопку Міжрядковий інтервал.
00:01:17
де я бачу, що нинішній значення 1,0 або одинарний інтервал.
00:01:22
і відображається попередній перегляд інших параметрів.
00:01:25
Я не хочу зовсім так багато інтервалів як 1..
00:01:32
Це включає в себе параметри для відступу, а також інтервалів..
00:01:35
У розділі Інтервал у списку встановлено на одинарний .
00:01:40
але я можу додати простір поступово в полі Перед..
00:01:45
Я зміню це з 10 вказує на 20 і натисніть кнопку ОК..
00:01:50
Так що я додав трохи більше пробіл до одного інтервалу .
00:01:54
але це не зовсім так багато, як 1,5 інтервалу.
00:01:58
Тепер, тому що ми змінили розмір шрифту та міжрядковий інтервал.
00:02:02
Я хочу згадати Автодобір .
00:02:04
які можуть вплинути на обидва ці типи форматування..
00:02:08
Щоб продемонструвати автодобір, Я додам ще 1 пункт до цього списку, .
00:02:12
уважно стежити, як я введіть його: "Наша підтримка"..
00:02:17
Дізнайтеся, як список скориговано, коли я почав вводити текст?.
00:02:20
Він отримав більш стиснутий.
00:02:22
Вона буде продовжувати це робити з кожним додатковим пунктом..
00:02:26
Це результат автодобірки,
00:02:28
Він налаштовує міжрядковий інтервал і розмір шрифту відповідно до розміру усі елементи списку в покажчик місця заповнення..
00:02:35
Цей останній елемент буде видалити.
00:02:38
Оскільки ви не можете автодобір,
00:02:40
всякий раз, коли це станеться, цей контроль з'явиться під назвою Параметри автодобірки..
00:02:45
Давайте клацнемо його.
00:02:47
Щоб скасувати автодобір ширини, я натиснути кнопку Зупинити притамувати текст до цього покажчика місця заповнення..
00:02:53
Міжрядковий інтервал повертається до що це було, я вважаю за краще, що.
00:02:57
так що я залишаю автодобір скасовано
00:03:00
і скажімо, я хочу вимкнути автодобір,.
00:03:04
Я знову натислю елемент керування та натисніть кнопку Параметри автовиправлення елемента керування; .
00:03:10
у діалоговому вікні Автовиправлення зніміть прапорець Автодобір основного тексту покажчику місця заповнення.
00:03:17
і натисніть кнопку ОК.
00:03:20
Автодобір ширини вимкнуто поки я не поверну його знову..
00:03:25
Далі потрібно перемістити список праворуч небагато .
00:03:28
щоб збалансувати слайд більше.
00:03:31
Для цього я збільшу ліве поле, .
00:03:34
Клацніть правою кнопкою миші покажчик місця заповнення для тексту і виберіть пункт Формат фігури..
00:03:39
Потім я натисш кнопку Розмір і властивості та текстове поле..
00:03:45
У полі Ліве поле Я зміню настройку.
00:03:48
від 0,1 дюйма до 1 дюйма.
00:03:52
Текст переміщується вправо, як я натисніть стрілку вгору для поля..
00:03:56
Я закрию Область "Формат фігури", .
00:04:00
нове поле переміщує список красиво.
00:04:04
Тепер, якщо вам коли-небудь знадобиться налаштувати між текстом і маркерами, .
00:04:08
відмінний спосіб полягає в тому, щоб використовувати маркери табуляції на лінійці; .
00:04:12
для відображення лінійки, натисніть кнопку Вигляд і перевірте лінійку..
00:04:17
Тепер припустимо, що я хочу збільшити інтервал між текстом і маркерами..
00:04:23
Я виділіть текст і далі лінійка, знайдіть цю верхню вкладку.
00:04:27
на нижній частині лінійки.
00:04:30
Я перетягнув вкладку та пунктирну лінію показує, де буде лівий відступ тексту..
00:04:38
Щоб перемістити маркери, я перетягнув вкладка у верхній частині лінійки..
00:04:49
Тепер зверніть увагу, що якщо мій список має більше одного рівня тексту, .
00:04:53
Мені потрібно вибрати рівень тексту I потрібно настроїти, а потім перемістіть вкладки..
00:05:02
Мій список порядку денного зараз виглядає так, як я хочу його..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir mermi yarattık. bizim Gündem slayt için liste..
00:00:07
Şimdi bazı değişiklikler yapacağız. görünümünü ve biçimlendirmesine..
00:00:10
Ben uygulamak istediğiniz bu yana sunum için farklı tema,.
00:00:14
Önce ben yaparım.
00:00:16
Tasarla'yı tıklatıp seçelim Bu tema Facet denilen,.
00:00:23
farklı stilleri uygular ve listeye biçimlendirme..
00:00:26
Şimdi bunlar peşin olarak yerleştirildi.
00:00:30
Bu tema, küçük bir metin için yazı tipi boyutu..
00:00:33
Hadi arttıralım.
00:00:35
Yer tutucuyu seçeceğim. Ana Sayfa, Yazı Tipi boyutunu tıklatın ve 24'i seçin..
00:00:44
Bu yazı tipi boyutunu görmek daha kolaydır ve slayttaki boşluktan yararlanır..
00:00:50
Eğer değiştirmek istiyorsanız, sunudaki her liste için yazı tipi boyutu, .
00:00:54
slayt yöneticisiüzerinde değiştirmelisiniz.
00:00:57
Slaytla çalışacağız. film 3 usta, .
00:01:00
Slayt asıl'ında liste biçimlendirmesini değiştirin.
00:01:05
Yazı tipi boyutunu arttırdık. satır aralığını da artıralım..
00:01:10
Bunu yapmak için, yer tutucuyu seçeceğim.
00:01:13
ve Ana Sayfa sekmesinde, Satır aralığını tıklatacağım.
00:01:17
nerede görüyorum ki mevcut ayarı 1.0 veya tek aralıklı.
00:01:22
ve diğer ayarların bir önizlemebakın.
00:01:25
Bu kadar boşluk istemiyorum. 1.5 olarak, Satır aralığı seçeneklerini açalım..
00:01:32
Bu ayarları içerir girintisi yanı sıra boşluk..
00:01:35
Aralık altında, liste tek olarak ayarlanır .
00:01:40
ama yer ekleyebilirsiniz Before kutusunda artımlı olarak..
00:01:45
Bunu 10'dan değiştireceğim. 20'ye işaret edin ve Tamam'ı tıklatın..
00:01:50
Bu yüzden biraz daha ekledik tek aralık için boşluk .
00:01:54
ama oldukça 1.5 aralığı kadar değil.
00:01:58
Şimdi çünkü değiştik. yazı tipi boyutu ve satır aralığı.
00:02:02
Ben istiyorum Autofit söz .
00:02:04
bu her ikisini de etkileyebilir biçimlendirme türleri..
00:02:08
Autofit'i göstermek için, Bu listeye 1 öğe daha ekleyeceğim. .
00:02:12
ben olarak yakından izlemek yazın: "Bizim destek"..
00:02:17
Listenin nasıl olduğunu görün yazmaya başladığımda ayarlandı mı?.
00:02:20
Daha fazla sıkıştırıldı.
00:02:22
Bunu yapmaya devam edecektir her ek öğe ile..
00:02:26
Autofit'in sonucu bu.
00:02:28
çizgi aralığını ve yazı tipi boyutunu uyacak şekilde ayarlar tüm liste öğeleri yer tutucuya..
00:02:35
Bu son öğeyi sileceğiz.
00:02:38
Autofitting'ı istemeyebileceğin için,
00:02:40
ne zaman olursa, bu denetim Autofit seçenekleri olarak görünür..
00:02:45
Hadi tıklayalım.
00:02:47
Otomatik montajı geri almak için Dur'a tıklıyorum bu yer tutucuya uygun metin..
00:02:53
Satır aralığı ne olduğunu, ben tercih ederim.
00:02:57
bu yüzden otoyamontaj undone bırakın
00:03:00
ve diyelim ki ben istiyorum Autofit'i tamamen kapatın,.
00:03:04
Ben tekrar kontrol tıklayın ve otomatik düzeltme seçeneklerini tıklatın; .
00:03:10
Otomatik Düzeltme iletişim kutusunda, ben Yer tutucuya gövde metnini otomatik olarak sığdırın.
00:03:17
ve Tamam'ı tıklatın.
00:03:20
Autofit şimdi kapalı Tekrar açıp sana kadar..
00:03:25
Sonra listeyi taşımak istiyorum biraz sağa .
00:03:28
slaytı dengelemek için daha fazla.
00:03:31
Bunu yapmak için, ben artıracağım sol marjı, .
00:03:34
Metin yer tutucuya sağ tıklıyorum ve Biçimi Biçimlendir'i tıklatın..
00:03:39
Sonra Boyut'u tıklatın ve özellikleri ve Metin kutusu..
00:03:45
Sol kenar boşluğu kutusunda, Ayarı değiştireceğim..
00:03:48
0,1 inç'ten 1 inç'e kadar.
00:03:52
Metin sağa doğru hareket eder. kutu için Yukarı oktuşuna basın..
00:03:56
Ben kapatacağım Biçim şekil bölmesi, .
00:04:00
yeni kenar boşluğu güzel üzerinde liste taşır.
00:04:04
Şimdi hiç ayarlamak gerekiyorsa metin ve madde işaretleri arasındaki boşluk, .
00:04:08
harika bir yoldur cetvelüzerinde Sekme işaretçileri kullanın; .
00:04:12
cetveli görüntülemek için, Görünüm ve Cetvel'i denetleyin' i tıklatın..
00:04:17
Şimdi diyelim ki artırmak istiyorum metin ve madde işaretleri arasındaki boşluk..
00:04:23
Metni seçeceğim ve cetvel, bu üst sekme bulmak.
00:04:27
cetvelin altında.
00:04:30
Sekmeyi ve noktalı çizgiyi sürüklüyorum metnin sol girintinin nerede olacağını gösterir..
00:04:38
Mermileri hareket ettirmek için, sürüklüyorum. cetvelin üst kısmındaki sekme..
00:04:49
Şimdi listemde varsa unutmayın birden fazla metin düzeyi, .
00:04:53
Metin düzeyini seçmem gerekir I ayarlamak ve sonra sekmeleri taşımak istiyorum..
00:05:02
Şimdi gündem listem İstediğim gibi görünüyor..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Criámos uma bala. lista para o nosso slide Agenda..
00:00:07
Agora vamos fazer algumas alterações ao seu olhar e formatação..
00:00:10
Uma vez que eu quero aplicar um tema diferente para a apresentação,.
00:00:14
Vou fazê-lo primeiro.
00:00:16
Vamos clicar em Design e escolher este tema chamado Facet,.
00:00:23
que aplica diferentes estilos e formatação para a lista..
00:00:26
Então agora estes estão no lugar de frente.
00:00:30
Este tema usa um pequeno tamanho da fonte para o texto..
00:00:33
Vamos aumentá-lo.
00:00:35
Vou selecionar o espaço reservado, clique em Casa, tamanho de fonte e escolha 24..
00:00:44
Este tamanho de fonte é mais fácil de ver e faz uso do espaço no slide..
00:00:50
Note que se quiser mudar o tamanho da fonte para cada lista na apresentação, .
00:00:54
deve mudá-lo no mestre dos diapositivos.
00:00:57
Vamos trabalhar com o slide mestre no filme 3, .
00:01:00
Altere a formatação da lista no mestre de diapositivos.
00:01:05
Aumentamos o tamanho da fonte, vamos também aumentar o espaçamento da linha..
00:01:10
Para isso, vou selecionar o espaço reservado
00:01:13
e no separador Casa, Vou clicar no espaçamento da linha.
00:01:17
onde vejo que a corrente definição é 1.0 ou espaçado único.
00:01:22
e vejo uma pré-visualização de outras configurações.
00:01:25
Não quero tanto espaçamento. como 1.5, vamos abrir as opções de espaçamento da Linha..
00:01:32
Isto inclui definições para recuo, bem como espaçamento..
00:01:35
Em espaçamento, a lista está definido para solteiro .
00:01:40
mas posso adicionar espaço incrementalmente na caixa Antes..
00:01:45
Vou mudar isto a partir de 10. aponta para 20 e clique EM OK..
00:01:50
Então, adicionei um pouco mais espaço para o espaçamento único .
00:01:54
mas não é tanto como o espaçamento 1,5.
00:01:58
Agora porque nós mudamos tamanho da fonte e espaçamento de linha.
00:02:02
Quero para mencionar Autofit .
00:02:04
que pode afetar ambos estes tipos de formatação..
00:02:08
Para demonstrar a Autofit, Vou adicionar mais 1 item a esta lista, .
00:02:12
observar de perto como eu tipo-lo: "O nosso apoio"..
00:02:17
Veja como a lista ajustado quando comecei a escrever?.
00:02:20
Ficou mais comprimido.
00:02:22
Continuará a fazê-lo. com cada item adicional..
00:02:26
É o resultado da Autofit,
00:02:28
ajusta o espaçamento da linha e o tamanho do tipo de letra para caber todos os itens de lista no espaço reservado..
00:02:35
Vamos apagar este último item.
00:02:38
Porque pode não querer o Autofitting,
00:02:40
sempre que acontece, este controlo aparece chamado de opções de Ajuste Automático..
00:02:45
Vamos clicar.
00:02:47
Para desfazer a adaptação automática clico Parar texto adequado a este espaço reservado..
00:02:53
O espaçamento da linha volta para o que era, prefiro que.
00:02:57
então eu deixo a automontagem desfeita
00:03:00
e vamos dizer que eu quero desligar completamente o Autofit,.
00:03:04
Clico no controlo novamente e clique em Opções de correção automática de controlo; .
00:03:10
na caixa de diálogo de correção automática, descodificar Ajuste automaticamente o texto do corpo para o espaço reservado.
00:03:17
e clique ok.
00:03:20
Autofit está desligado até voltar a ligá-lo..
00:03:25
Em seguida, quero mover a lista para a direita um pouco .
00:03:28
para equilibrar o slide mais.
00:03:31
Para fazer isso, vou aumentar sua margem esquerda, .
00:03:34
Eu clique no espaço reservado de texto e clique na forma de formato..
00:03:39
Então clico em tamanho e propriedades e caixa de texto..
00:03:45
Na margem esquerda, Vou mudar a definição.
00:03:48
de 0,1 polegada a 1 polegada.
00:03:52
O texto move-se para a direita como eu pressione a seta para cima para a caixa..
00:03:56
Vou fechar o Painel de formato, .
00:04:00
a nova margem move a lista para cima bem.
00:04:04
Agora, se precisar de se ajustar o espaço entre o texto e as balas, .
00:04:08
uma grande maneira é utilizar marcadores de separador na régua; .
00:04:12
para mostrar a régua, clique em Ver e verificar Régua..
00:04:17
Agora digamos que quero aumentar o espaço entre texto e balas..
00:04:23
Vou selecionar o texto e a régua, encontrar este separador superior.
00:04:27
no fundo da régua.
00:04:30
Eu arrasto a conta e a linha pontilhada mostra onde o travessão esquerdo do texto estará..
00:04:38
Para mover as balas, arrasto-me a conta no topo da régua..
00:04:49
Agora note que se a minha lista tem mais de um nível de texto, .
00:04:53
Preciso selecionar o nível de texto I quer ajustar e, em seguida, mover as abas..
00:05:02
Minha lista de agenda agora Parece que quero..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Napravili smo metak spisak za slajd naљeg plana..
00:00:07
Sada жemo napraviti neke promene. u svoj izgled i oblikovanje..
00:00:10
Poљto ћelim da primenim. različite tema prezentacije,.
00:00:14
Ja жu to prvo da uradim.
00:00:16
Hajde da kliknemo na dugme Dizajn i odaberemo Ova tema pod nazivom Facet,.
00:00:23
koji primenjuju različite stilove oblikovanje na listu..
00:00:26
Sada su na mestu unapred.
00:00:30
Ova tema koristi malu veličinu fonta za tekst..
00:00:33
Poveжaжemo ga.
00:00:35
Ja жu izabrati иuska za mesto. kliknite na dugme Početno, veličina fonta i odaberite 24..
00:00:44
Ovu veličinu fonta je lakše videti i koristi prostor na slajdu..
00:00:50
Imajte na umu da ako želite da promenite veličina fonta za svaku listu u prezentaciji, .
00:00:54
trebalo bi da ga promenite na masteru slajda.
00:00:57
Radićemo sa slajdom. majstor u filmu 3, .
00:01:00
Promenite oblikovanje liste na masteru slajda.
00:01:05
Poveжali smo veliиinu fonta. Hajde da povećamo i razmak između linije..
00:01:10
Da bih to uradio, ja ću izabrati čuvara mesta.
00:01:13
i na kartici "Kuća", Kliknuću na prored..
00:01:17
Gde vidim da je struja postavka je 1.0 ili jednocifrena.
00:01:22
i vidim pregled drugih postavki.
00:01:25
Ne želim toliko razmaka kao 1.5, hajde da otvorimo opcije razmaka između reda..
00:01:32
To uključuje postavke za uvlačenje pasusa, kao i razmak..
00:01:35
Pod razmakom, lista je podešeno na jednokrevetnu .
00:01:40
Ali mogu da dodam prostor. postepeno u polju "Pre"..
00:01:45
Promeniću ovo sa 10. pokazuje na 20 i kliknite na dugme U redu..
00:01:50
Pa sam dodao još malo razmak do jednog razmaka .
00:01:54
Ali nije toliko razmak od 1,5.
00:01:58
Sada zato što smo se promenili veličina fonta i prored.
00:02:02
Želim da pomenem automatsko uklapanje .
00:02:04
koji mogu da utiču na oba tipove oblikovanja..
00:02:08
Da bi demonstrirao automatsko uklapanje, Dodaću još jednu stavku na ovu listu, .
00:02:12
Paћljivo posmatraj dok ja. otkucajte: "Naša podrška"..
00:02:17
Pogledajte kako je lista podesio kada sam počeo da kucam?.
00:02:20
Bilo je sabijenije.
00:02:22
Nastaviće to da radi sa svakom dodatnom stavkom..
00:02:26
To je rezultat Autofita,
00:02:28
on podešava prored i veličinu fonta tako da se uklapa sve stavke liste u čuvar mesta..
00:02:35
Izbrisaжemo ovu poslednju stavku.
00:02:38
Zato što možda ne želite automatsko uklapanje,
00:02:40
Kad god se to desi, ova kontrola pojavljuje se pod nazivom Opcije automatskog uklapanja..
00:02:45
Hajde da kliknemo.
00:02:47
Da bih opozvali automatsko uklapanje kliknite na dugme "Zaustavi" uklapanje teksta ovom čuvaru mesta..
00:02:53
Prored se vraća u Šta je to bilo, više mi se sviđa.
00:02:57
Pa ostavljam automatsko uklapanje nedovršeno
00:03:00
I recimo da želim potpuno isključite automatsko uklapanje,.
00:03:04
Ponovo kliknem na kontrolu i. kliknite na dugme Kontroliši opcije automatskog ispravljanja; .
00:03:10
u dijalogu Automatsko ispravljanje, opozovetam izbor Automatsko uklapanje tela u čuvar mesta.
00:03:17
i kliknite na dugme U redu.
00:03:20
Automatsko uklapanje je isključeno Dok ga ne ukljuиim..
00:03:25
Sledeće što želim da premestim listu Malo desno .
00:03:28
da biste više izbalansirali slajd.
00:03:31
Da bih to uradio, povećaću se. leva margina, .
00:03:34
Kliknim desnim tasterom miša na čuvar mesta teksta i kliknite na dugme Oblikuj oblik..
00:03:39
Onda kliknem na dugme Veličina i svojstva i okvir za tekst..
00:03:45
U polju Leve margine, Promeniću postavku..
00:03:48
od 0,1 inča do 1 inča.
00:03:52
Tekst se pomera udesno dok ja pritisnite strelicu nagore za polje..
00:03:56
Ja жu zatvoriti. Oblikovanje okna sa oblicima, .
00:04:00
Nova margina lepo pomera listu.
00:04:04
Ako ikada budeљ trebao da se prilagodiљ. razmak između teksta i znakova za nabrajanje, .
00:04:08
Odličan način je da korišćenje označivača kartica na lenjiru; .
00:04:12
da biste prikazali lenjir, kliknite na dugme Prikaži i proveri Lenjir..
00:04:17
Recimo da želim da povećam razmak između teksta i znakova za nabrajanje..
00:04:23
Ja жu izabrati tekst i on. lenjir, pronađi ovu gornju karticu.
00:04:27
na dnu lenjira.
00:04:30
Prevlačim karticu i tačkastu liniju prikazuje gde će biti levo uvlačenje teksta..
00:04:38
Da bih pomerio metke, prevlačim na vrhu lenjira..
00:04:49
Imajte na umu da ako je moja lista više nivoa teksta, .
00:04:53
Moram da izaberem nivo teksta koji želite da podesite, a zatim da premestite kartice..
00:05:02
Moja lista dnevnih reda sada Izgleda onako kako ja ћelim..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
الآن سنقوم ببعض التغييرات إلى شكله وتنسيقه..
00:00:10
منذ أريد أن تطبيق موضوع مختلف للعرض التقديمي،.
00:00:14
سأفعل ذلك أولا
00:00:16
دعونا انقر فوق تصميم واختيار هذا الموضوع يسمى Facet،.
00:00:23
يطبق أنماط مختلفة والتنسيق إلى القائمة..
00:00:26
حتى الآن تلك هي في مكان مقدما.
00:00:30
يستخدم هذا الموضوع صغيرة حجم الخط للنص..
00:00:33
دعونا نزيده.
00:00:35
سأختار العنصر النائب انقر فوق الصفحة الرئيسية وحجم الخط واختر 24..
00:00:44
حجم الخط هذا أسهل في الرؤية و يجعل استخدام المساحة على الشريحة..
00:00:50
لاحظ أنه إذا كنت تريد تغيير حجم الخط لكل قائمة في العرض التقديمي، .
00:00:54
يجب تغييره على الشريحة الرئيسية.
00:00:57
سنعمل مع الشريحة ماجستير في فيلم 3، .
00:01:00
تغيير تنسيق القائمة على الشريحة الرئيسية.
00:01:05
لقد زدنا حجم الخط دعونا أيضا زيادة تباعد الأسطر..
00:01:10
للقيام بذلك، سأختار العنصر النائب
00:01:13
وعلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية، سأضغط على تباعد الأسطر.
00:01:17
حيث أرى أن التيار الإعداد هو 1.0 أو متباعدة واحدة.
00:01:22
وأرى معاينة لإعدادات أخرى.
00:01:25
لا أريد الكثير من التباعد كما 1.5، دعونا فتح خيارات تباعد الأسطر..
00:01:32
يتضمن هذا إعدادات ل المسافة البادئة وكذلك التباعد..
00:01:35
ضمن التباعد، القائمة تم تعيين إلى واحد .
00:01:40
ولكن يمكنني إضافة مساحة بشكل متزايد في المربع قبل..
00:01:45
سأغير هذا من 10 يشير إلى 20 وانقر فوق موافق..
00:01:50
اذا لقد اضفت اكثر المسافة إلى التباعد المفرد .
00:01:54
لكنه ليس تماما بقدر التباعد 1.5.
00:01:58
الآن لأننا تغيرنا حجم الخط وتباعد الأسطر.
00:02:02
أريد لذكر الاحتواء التلقائي .
00:02:04
والتي يمكن أن تؤثر على كل من هذه أنواع التنسيق..
00:02:08
لإظهار الاحتواء التلقائي، سأضيف عنصر واحد لهذه القائمة .
00:02:12
يراقب عن كثب وأنا اكتبه: "دعمنا"..
00:02:17
شاهد كيف يمكن للقائمة تعديل عندما بدأت الكتابة؟.
00:02:20
أصبح أكثر ضغط.
00:02:22
وستواصل القيام بذلك مع كل عنصر إضافي..
00:02:26
هذه نتيجة ل"أوتوفيت"،
00:02:28
يضبط تباعد الأسطر وحجم الخط ليتناسب كافة عناصر القائمة في العنصر النائب..
00:02:35
سنقوم بحذف هذا العنصر الأخير.
00:02:38
لأنك قد لا ترغب في الاحتواء التلقائي،
00:02:40
كلما حدث ذلك، وهذا التحكم تسمى خيارات الاحتواء التلقائي..
00:02:45
دعونا نقر عليه.
00:02:47
للتراجع عن الاحتواء التلقائي، انقر فوق إيقاف النص المناسب لهذا العنصر النائب..
00:02:53
إرجاع تباعد الأسطر إلى ما كان عليه، وأنا أفضل أن.
00:02:57
لذا أترك التعديل التلقائي غير مكتمل
00:03:00
ودعونا نقول أريد أن إيقاف التشغيل التلقائي تماما،.
00:03:04
أنا فوق عنصر التحكم مرة أخرى و انقر فوق خيارات التصحيح التلقائي التحكم; .
00:03:10
في مربع الحوار التصحيح التلقائي، أقوم بإلغاء تحديد إعادة احتواء النص الأساسي تلقائيا إلى عنصر نائب.
00:03:17
وانقر فوق موافق.
00:03:20
الاحتواء التلقائي الآن خارج حتى أعيد تشغيله.
00:03:25
بعد ذلك أريد نقل القائمة إلى اليمين قليلا .
00:03:28
لتحقيق التوازن خارج الشريحة أكثر.
00:03:31
للقيام بذلك، سوف ازيد هامشه الأيسر، .
00:03:34
انقر بزر الماوس الأيمن فوق العنصر النائب للنص وانقر فوق تنسيق الشكل..
00:03:39
ثم انقر فوق حجم و الخصائص ومربع النص..
00:03:45
في مربع الهامش الأيسر، سأغير الإعداد.
00:03:48
من 0.1 بوصة إلى 1 بوصة.
00:03:52
ينتقل النص إلى اليمين كما اضغط على السهم لأعلى للصندوق..
00:03:56
سأغلق جزء شكل التنسيق، .
00:04:00
الهامش الجديد يتحرك القائمة أكثر من لطيف.
00:04:04
الآن إذا كنت بحاجة إلى ضبط أي وقت مضى المسافة بين النص والرموز النقطية، .
00:04:08
طريقة رائعة هي استخدام علامات التبويب على المسطرة؛ .
00:04:12
لعرض المسطرة، انقر فوق عرض والتحقق من المسطرة..
00:04:17
الآن دعونا نقول أريد أن زيادة المسافة بين النص والرموز النقطية..
00:04:23
سأختار النص و على المسطرة، ابحث عن علامة التبويب العلوية هذه.
00:04:27
في أسفل المسطرة.
00:04:30
اسحب علامة التبويب والخط المنقط يظهر أين ستكون المسافة البادئة اليسرى للنص..
00:04:38
لتحريك الرصاص، اسحب علامة التبويب في أعلى المسطرة..
00:04:49
لاحظ الآن أنه إذا كانت قائمتي تحتوي على أكثر من مستوى نص واحد، .
00:04:53
أحتاج إلى تحديد مستوى النص I تريد ضبط ثم نقل علامات التبويب..
00:05:02
قائمة جدول أعمالي الآن يبدو بالطريقة التي أريدها.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
이제 몇 가지 변경 이내 모양과 서식에..
00:00:10
적용하고 싶기 때문에 프리젠 테이션에 다른 테마,.
00:00:14
내가 먼저 그렇게 할 게요.
00:00:16
디자인을 클릭하고 선택해 봅시다. 이 테마는 Facet라고,.
00:00:23
다른 스타일을 적용합니다. 그리고 목록에 서식을 지정합니다..
00:00:26
그래서 지금 그 선불 장소에 있다.
00:00:30
이 테마는 작은 것을 사용합니다. 텍스트의 글꼴 크기입니다..
00:00:33
그것을 증가시키자.
00:00:35
자리 표시자를 선택합니다. 홈, 글꼴 크기를 클릭하고 24를 선택합니다..
00:00:44
이 글꼴 크기는 쉽게 볼 수 있으며 슬라이드의 공간을 사용합니다..
00:00:50
변경하려는 경우 프레젠테이션의 모든 목록에 대한 글꼴 크기, .
00:00:54
슬라이드 마스터에서 변경해야 합니다.
00:00:57
슬라이드와 함께 작동합니다. 영화 3의 마스터, .
00:01:00
슬라이드 마스터의 목록 서식을 변경합니다.
00:01:05
글꼴 크기를 늘렸습니다. 라인 간격도 늘려 봅시다..
00:01:10
이렇게 하려면 자리 표시자를 선택합니다.
00:01:13
홈 탭에서, 줄 간격을 클릭합니다..
00:01:17
현재를 볼 수 있는 곳 설정은 1.0 또는 단일 간격입니다..
00:01:22
그리고 다른 설정의 미리 보기를 참조하십시오.
00:01:25
나는 꽤 많은 간격을 원하지 않는다 1.5로 라인 간격 옵션을 열어 보겠습니다..
00:01:32
여기에는 들여쓰기뿐만 아니라 간격..
00:01:35
간격 아래 목록은 단일로 설정됩니다. .
00:01:40
그러나 공간을 추가할 수 있습니다. 이전 상자에 점진적으로..
00:01:45
10에서 변경하겠습니다. 20을 가리키고 확인을 클릭합니다..
00:01:50
그래서 좀 더 추가했습니다. 단일 간격에 대한 공간 .
00:01:54
하지만 1.5 간격만큼 은은한 것은 아닙니다.
00:01:58
이제 변경했기 때문입니다. 글꼴 크기 및 줄 간격.
00:02:02
내가 원하는 자동 적합성을 언급하려면 .
00:02:04
이 두 가지 모두에 영향을 미칠 수 있는 서식 유형입니다..
00:02:08
자동 적합성을 시연하려면 이 목록에 1개의 항목을 추가하겠습니다. .
00:02:12
내가 보는 대로 면밀히 관찰 입력 : "우리의 지원"..
00:02:17
목록 방법 보기 입력을 시작할 때 조정되나요?.
00:02:20
그것은 더 압축있어.
00:02:22
그것은 그렇게 계속됩니다 각 추가 항목과 함께..
00:02:26
이것이 오토핏의 결과입니다.
00:02:28
라인 간격과 글꼴 크기를 조정합니다. 모든 목록 항목은 자리 표시자로 표시됩니다..
00:02:35
이 마지막 항목은 삭제합니다.
00:02:38
자동 피팅을 원하지 않을 수 있으므로
00:02:40
발생할 때마다 이 컨트롤 자동 맞춤 옵션이라고 나타납니다..
00:02:45
클릭해 봅시다.
00:02:47
자동 피팅을 취소하려면 중지를 클릭합니다. 이 자리 표시자에 텍스트를 피팅합니다..
00:02:53
라인 간격이 그것이 무엇인지, 나는 그것을 선호합니다..
00:02:57
그래서 자동 피팅을 취소 상태로 둡니다.
00:03:00
그리고 내가 하고 싶다고 가정해 봅시다. 자동 맞춤을 완전히 끄고,.
00:03:04
컨트롤을 다시 클릭하고 자동 고침 제어 옵션을 클릭합니다. .
00:03:10
자동 고침 대화 상자에서 선택 취소 자리 표시자로 바디 텍스트를 자동 맞춤.
00:03:17
확인을 클릭합니다.
00:03:20
자동 맞춤이 이제 꺼져 있습니다. 다시 켤 때까지..
00:03:25
다음으로 목록을 이동하려면 오른쪽에 조금 .
00:03:28
슬라이드의 균형을 더 많이 조정합니다.
00:03:31
이를 위해, 나는 증가 할 것이다 왼쪽 여백, .
00:03:34
텍스트 자리 표시자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 형식 모양을 클릭합니다..
00:03:39
그런 다음 크기를 클릭하고 속성 및 텍스트 상자입니다..
00:03:45
왼쪽 여백 상자에, 설정을 변경하겠습니다..
00:03:48
에서 .1 인치 에서 1 인치.
00:03:52
텍스트가 오른쪽으로 이동합니다. 상자의 위로 화살표를 누릅니다..
00:03:56
나는 닫을 거야 형식 모양 창, .
00:04:00
새 여백은 목록을 멋지게 이동합니다.
00:04:04
지금 당신이 이제까지 조정해야하는 경우 텍스트와 글머리 기호 사이의 공간, .
00:04:08
좋은 방법은 눈금자에 탭 마커를 사용합니다. .
00:04:12
눈금자를 표시하려면 보기 보기를 클릭하고 눈금자를 확인합니다..
00:04:17
이제 내가 증가하고 싶다고 가정 해 봅시다. 텍스트와 글머리 기호 사이의 공백입니다..
00:04:23
텍스트를 선택하고 눈금자, 이 상단 탭 찾기.
00:04:27
통치자의 바닥에.
00:04:30
탭과 점선을 드래그합니다. 텍스트의 왼쪽 들여쓰기가 있는 위치를 표시합니다..
00:04:38
총알을 이동하려면 눈금자 상단의 탭입니다..
00:04:49
이제 내 목록에 있는 경우 두 개 이상의 텍스트 수준, .
00:04:53
텍스트 수준을 선택해야 합니다. 조정한 다음 탭을 이동하려고 합니다..
00:05:02
지금 내 의제 목록 내가 원하는 방식으로 보인다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
现在,我们将进行一些更改 到它的外观和格式。.
00:00:10
由于我想申请一个 不同的主题到演示,.
00:00:14
我会先这样做。
00:00:16
让我们单击"设计"并选择 这个主题叫做Facet,.
00:00:23
应用不同样式 和设置列表格式。.
00:00:26
所以现在这些都已经提前到位了。
00:00:30
这个主题使用一个小 文本的字体大小。.
00:00:33
让我们增加它。
00:00:35
我将选择占位符, 单击主页,字体大小,然后选择24。.
00:00:44
此字体大小更易于查看,并且 利用幻灯片上的空间。.
00:00:50
请注意,如果要更改 演示文稿中每个列表的字体大小,.
00:00:54
您应该在幻灯片母版上更改它。
00:00:57
我们将使用幻灯片 电影3中的大师,.
00:01:00
更改幻灯片母版上的列表格式。
00:01:05
我们增加了字体大小, 让我们也增加行距。.
00:01:10
为此,我将选择占位符
00:01:13
,然后在"主页"选项卡上, 我将单击"行距".
00:01:17
我看到当前 设置为 1.0 或单倍行距.
00:01:22
,然后我看到其他设置的预览。
00:01:25
我不想要那么多的间距 作为1.5,让我们打开行距选项。.
00:01:32
这包括的设置 缩进和间距。.
00:01:35
在间距下,列表 设置为单.
00:01:40
但我可以添加空间 增量在"之前"框中。.
00:01:45
我将从10更改此 指向 20,然后单击确定。.
00:01:50
所以我又加了一点 空间到单间距.
00:01:54
但它不如1.5间距那么多。
00:01:58
现在,因为我们改变了 字体大小和行距.
00:02:02
我想要 提及自动装配.
00:02:04
这可能会影响这两者 格式类型。.
00:02:08
要演示自动调整, 我将在此列表中再添加1个项目,.
00:02:12
密切关注我 键入它:"我们的支持"。.
00:02:17
查看列表 在我开始打字时调整了吗?.
00:02:20
它变得更加压缩。
00:02:22
它将继续这样做 与每个附加项目。.
00:02:26
这就是Autofit的结果,
00:02:28
它可以调整行距和字体大小以适合 所有列表项都放入占位符中。.
00:02:35
我们将删除最后一项。
00:02:38
因为您可能不想要自动安装,
00:02:40
每当发生这种情况时,此控件 将显示为"自动调整选项"。.
00:02:45
让我们单击它。
00:02:47
要撤消自动调整,请单击"停止" 使文本适合此占位符。.
00:02:53
行距返回到 那是什么,我更喜欢.
00:02:57
所以我不做自动调整
00:03:00
假设我想 完全关闭自动调整,.
00:03:04
我再次单击该控件,然后 点击 控制自动更正选项;.
00:03:10
在"自动更正"对话框中,取消选中 自动调整正文文本到占位符.
00:03:17
,然后单击确定。
00:03:20
自动健身现已关闭 直到我重新打开它。.
00:03:25
接下来我想移动列表 向右一点.
00:03:28
以进一步平衡幻灯片。
00:03:31
为此,我将增加 它的左边距,.
00:03:34
我右键单击文本占位符 ,然后单击设置形状格式。.
00:03:39
然后我点击大小和 属性和文本框。.
00:03:45
在"左边距"框中, 我将更改设置.
00:03:48
从 0.1 英寸到 1 英寸。
00:03:52
文本随着我向右移动 按框的向上箭头。.
00:03:56
我将关闭 设置形状窗格的格式,.
00:04:00
新的边距很好地移动了列表。
00:04:04
现在,如果您需要调整 文本和项目符号之间的空格,.
00:04:08
一个好方法是 使用标尺上的制表符标记;.
00:04:12
以显示标尺, 单击"查看"并选中"标尺"。.
00:04:17
现在假设我想增加 文本和项目符号之间的空格。.
00:04:23
我将选择文本,然后打开 标尺,找到此上部选项卡.
00:04:27
在尺子的底部。
00:04:30
我拖动选项卡和虚线 显示文本的左缩进位置。.
00:04:38
要移动项目符号,我拖动 标尺顶部的选项卡。.
00:04:49
现在请注意,如果我的列表有 多个文本级别,.
00:04:53
我需要选择文本的级别 I 想要调整,然后移动选项卡。.
00:05:02
我的议程列表现在 看起来我想要的样子。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ตอนนี้เราจะทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เพื่อรูปลักษณ์และการจัดรูปแบบ.
00:00:10
เนื่องจากฉันต้องการสมัคร ธีมที่แตกต่างกันสําหรับงานนําเสนอ.
00:00:14
ผมจะทําก่อน
00:00:16
ลองคลิก ออกแบบ แล้วเลือก ธีมนี้ชื่อว่า Facet.
00:00:23
ที่ใช้ลักษณะที่แตกต่างกัน และการจัดรูปแบบไปยังรายการ.
00:00:26
ดังนั้นตอนนี้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในสถานที่ล่วงหน้า
00:00:30
ชุดรูปแบบนี้ใช้ชุดรูปแบบขนาดเล็ก ขนาดแบบอักษรสําหรับข้อความ.
00:00:33
ลองเพิ่มมัน
00:00:35
ฉันจะเลือกพื้นที่ที่สํารองไว้ คลิก หน้าแรก, ขนาดฟอนต์ แล้วเลือก 24.
00:00:44
ขนาดแบบอักษรนี้ง่ายต่อการดูและ ใช้พื้นที่บนสไลด์.
00:00:50
โปรดสังเกตว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยน ขนาดแบบอักษรสําหรับทุกรายการในงานนําเสนอ .
00:00:54
คุณควรเปลี่ยนแปลงบนต้นแบบภาพนิ่ง
00:00:57
เราจะทํางานกับสไลด์ เชี่ยวชาญในภาพยนตร์ 3, .
00:01:00
เปลี่ยนการจัดรูปแบบรายการบนต้นแบบสไลด์
00:01:05
เราได้เพิ่มขนาดตัวอักษร ลองเพิ่มระยะห่างบรรทัดด้วย.
00:01:10
เมื่อต้องการทําเช่นนั้น ฉันจะเลือกพื้นที่ที่สํารองไว้
00:01:13
และบนแท็บ หน้าแรก ฉันจะคลิก ระยะห่างบรรทัด.
00:01:17
ที่ซึ่งฉันเห็นว่าปัจจุบัน การตั้งค่าเป็น 1.0 หรือเว้นระยะห่างหนึ่งช่อง.
00:01:22
และฉันเห็นตัวอย่างของการตั้งค่าอื่นๆ
00:01:25
ฉันไม่ต้องการระยะห่างมากนัก เป็น 1.5 ให้เปิดตัวเลือกระยะห่างบรรทัด.
00:01:32
ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าสําหรับ การเยื้องและระยะห่าง.
00:01:35
ภายใต้ระยะห่าง รายการ ตั้งเป็นโสด .
00:01:40
แต่ฉันสามารถเพิ่มช่องว่างได้ เพิ่มหน่วยในกล่อง ก่อน.
00:01:45
ผมจะเปลี่ยนนี่จาก 10 ชี้ไปที่ 20 แล้วคลิก ตกลง.
00:01:50
ดังนั้นผมจึงเพิ่มอีกเล็กน้อย เว้นระยะห่างหนึ่งช่อง .
00:01:54
แต่มันไม่มากเท่ากับระยะห่าง 1.5
00:01:58
ตอนนี้เพราะเราเปลี่ยนไปแล้ว ขนาดแบบอักษรและระยะห่างบรรทัด.
00:02:02
ฉันต้องการ เมื่อต้องการพูดถึงการปรับพอดีอัตโนมัติ .
00:02:04
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสองอย่างนี้ ชนิดของการจัดรูปแบบ.
00:02:08
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับพอดีอัตโนมัติ ฉันจะเพิ่มอีก 1 รายการในรายการนี้ .
00:02:12
ดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่ฉัน พิมพ์: "การสนับสนุนของเรา".
00:02:17
ดูวิธีการที่รายการ ปรับเมื่อฉันเริ่มพิมพ์หรือไม่.
00:02:20
มันถูกบีบอัดมากขึ้น
00:02:22
มันจะยังคงทําเช่นนั้น กับแต่ละรายการเพิ่มเติม.
00:02:26
นั่นคือผลของการปรับพอดีอัตโนมัติ
00:02:28
โดยจะปรับระยะห่างบรรทัดและขนาดแบบอักษรให้พอดี ข้อมูลในรายการทั้งหมดลงในพื้นที่ที่สํารองไว้.
00:02:35
เราจะลบรายการสุดท้ายนี้
00:02:38
เพราะคุณอาจไม่ต้องการการปรับพอดีอัตโนมัติ
00:02:40
เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นการควบคุมนี้ ปรากฏเรียกว่าตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
00:02:45
ลองคลิกดู
00:02:47
เมื่อต้องการเลิกทําการปรับพอดีอัตโนมัติ ปรับข้อความให้พอดีกับพื้นที่ที่สํารองไว้นี้.
00:02:53
ระยะห่างบรรทัดจะส่งกลับไปยัง มันเป็นยังไง ฉันชอบที่.
00:02:57
ดังนั้นฉันจึงปล่อยให้การยกเลิกการปรับอัตโนมัติ
00:03:00
และสมมุติว่าผมอยาก ปิดการปรับพอดีอัตโนมัติทั้งหมด.
00:03:04
ฉันคลิกตัวควบคุมอีกครั้งและ คลิก ควบคุมตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ .
00:03:10
ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ ฉันยกเลิกการเลือก ปรับเนื้อความให้พอดีอัตโนมัติกับตัวยึด.
00:03:17
แล้วคลิก ตกลง
00:03:20
การปรับพอดีอัตโนมัติปิดอยู่ในขณะนี้ จนกว่าฉันจะเปิดมันอีกครั้ง.
00:03:25
ถัดไปฉันต้องการย้ายรายการ ไปทางขวาเล็กน้อย .
00:03:28
เพื่อปรับสมดุลของสไลด์ให้มากขึ้น
00:03:31
ในการทําเช่นนั้นฉันจะเพิ่ม ระยะขอบซ้าย .
00:03:34
ฉันคลิกขวาที่ตัวแทนข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง.
00:03:39
จากนั้นฉันคลิกขนาดและ คุณสมบัติ และ กล่องข้อความ.
00:03:45
ในกล่อง ระยะขอบซ้าย ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่า.
00:03:48
จาก .1 นิ้วถึง 1 นิ้ว
00:03:52
ข้อความย้ายไปทางขวาขณะที่ฉัน กดลูกศรขึ้นสําหรับกล่อง.
00:03:56
ฉันจะปิด บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง .
00:04:00
ระยะขอบใหม่จะย้ายรายการไปอย่างสวยงาม
00:04:04
ตอนนี้ถ้าคุณเคยต้องปรับ ช่องว่างระหว่างข้อความและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย .
00:04:08
วิธีที่ดีคือการ ใช้เครื่องหมายแท็บบนไม้บรรทัด .
00:04:12
เพื่อแสดงไม้บรรทัด คลิก ดูและตรวจสอบ ไม้บรรทัด.
00:04:17
ทีนี้สมมุติว่าผมอยากเพิ่ม ช่องว่างระหว่างข้อความและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย.
00:04:23
ฉันจะเลือกข้อความและเปิด ไม้บรรทัด ให้ค้นหาแท็บด้านบนนี้.
00:04:27
ที่ด้านล่างของไม้บรรทัด
00:04:30
ฉันลากแท็บและเส้นประ แสดงตําแหน่งที่การเยื้องซ้ายของข้อความจะอยู่ที่ใด.
00:04:38
เมื่อต้องการย้ายสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แท็บ ที่ด้านบนของไม้บรรทัด.
00:04:49
ตอนนี้โปรดทราบว่าถ้ารายการของฉันมี ระดับข้อความมากกว่าหนึ่งระดับ .
00:04:53
ฉันต้องเลือกระดับของข้อความที่ฉัน ต้องการปรับปรุงแล้วย้ายแท็บ.
00:05:02
รายการวาระการประชุมของฉันตอนนี้ ดูแบบที่ฉันต้องการ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !