PowerPoint - Working with watermarks Tutorial

In this video, you will learn how to add a watermark in Microsoft Word.
The video covers the steps to add a watermark, including accessing the "Design" tab and clicking on the "Watermark" button.
You can choose from preconfigured watermarks or create your own by importing an image or adding text.
The video also demonstrates how to customize the format of the watermark, such as the language, font, size, and color.
To remove the watermark, you can go back to the "Design" tab and click on "Remove Watermark." Adding a watermark in Microsoft Word can help indicate ownership, confidentiality, or add a logo to your documents.
This tutorial will enhance your skills in working with watermarks in Microsoft Word.

  • 3:49
  • 1645 views
00:00:07
but it's also known as a watermark,
00:00:10
some sort of background image that can appear throughout a PowerPoint presentation,
00:00:13
like a company logo for example.
00:00:16
Watermarks can be used for identification or branding,
00:00:20
for security or illegal purposes or simply as a designer decorative element.
00:00:26
Let's add a watermark to this presentation that identifies it as a draft version.
00:00:31
Click the View tab and open the slide master,
00:00:36
then select the slide master.
00:00:39
By putting the watermark here, it will appear on the background of every slide.
00:00:44
On the Insert tab, click Text box
00:00:48
then draw a large text box
00:00:52
and type Draft.
00:00:54
Select the text,
00:00:58
enter a font size of around 250 to 300
00:01:02
and change the font style if you want.
00:01:06
You may need to widen the text box a bit.
00:01:11
Next, go to the top of the text box
00:01:14
and click this circular arrow called the Rotate handle.
00:01:17
Drag it to the left so the text angles upward and fills the slide.
00:01:24
Then center the text in the text box
00:01:28
and go to the Drawing tools format tab and click Align and Align center.
00:01:34
Then click Align middle.
00:01:38
Next, we need to do something to the watermark
00:01:41
so it doesn't fight with our foreground elements.
00:01:44
Select the text and on the Drawing tools format tab,
00:01:49
click the Format text effects dialog box launcher and this pane opens.
00:01:55
Click the Text options tab and then click the Text fill and outline tab.
00:02:02
Under Text fill, click the Transparency slider
00:02:05
and drag it to about 80.
00:02:08
You need to find the right balance between being too prominent and too much in the background.
00:02:14
Finally click Send backward and Send to back,
00:02:18
this places "draft" on a layer behind the elements on your slide
00:02:22
but just above your slide background.
00:02:25
To make the text even less obtrusive you can come up here to Text fill
00:02:29
and remove the fill
00:02:32
and add an outline color.
00:02:37
Then adjust the Outline transparency.
00:02:47
Close the slide master
00:02:51
and let's see how the watermark looks behind our content.
00:02:55
Check through the slides;
00:03:01
if you need to, go back into the slide master
00:03:04
and readjust the transparency level.
00:03:17
You decide how noticeable you want the watermark to be.
00:03:20
You could even cut it back to 90 percent.
00:03:25
One more thing, if you're happy with a watermark,
00:03:28
you can turn it into an Image file.
00:03:31
Right click the text box and click Save as picture.
00:03:37
Decide where you want to save it, type a name and click Save.
00:03:44
Now you can insert the picture in your next slideshow.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U kunt het een achtergrond afbeelding of semi transparante tekst noemen,
00:00:07
maar het is ook bekend als een watermerk,
00:00:10
een soort achtergrondafbeelding die in een PowerPoint presentatie kan verschijnen,
00:00:13
bijvoorbeeld een bedrijfslogo.
00:00:16
Watermerken kunnen worden gebruikt voor identificatie of branding,
00:00:20
voor veiligheid of illegale doeleinden of gewoon als designer decoratief element.
00:00:26
Laten we een watermerk aan deze presentatie toevoegen die het als een ontwerpversie identificeert.
00:00:31
Klik op het tabblad Weergave en open de slide master
00:00:36
en selecteer vervolgens de slide master.
00:00:39
Door het watermerk hier te plaatsen, verschijnt het op de achtergrond van elke dia.
00:00:44
Klik op het tabblad Invoegen, op Tekstvak,
00:00:48
teken vervolgens een groot tekstvak
00:00:52
en typ Ontwerp.
00:00:54
Selecteer de tekst,
00:00:58
voer een lettertypegrootte van ongeveer 250 tot 300 in
00:01:02
en wijzig de lettertypestijl als u wilt.
00:01:06
Mogelijk moet u het tekstvak een beetje verbreden.
00:01:11
Ga vervolgens naar de bovenkant van het tekstvak
00:01:14
en klik op deze cirkelvormige pijl genaamd de Draaihendel.
00:01:17
Sleep het naar links, zodat de tekst hoeken naar boven en de dia vult.
00:01:24
Centreer vervolgens de tekst in het tekstvak
00:01:28
en ga naar het tabblad Tekenen tools opmaak en klik op Uitlijnen en Uitlijnen middelpunt.
00:01:34
Klik vervolgens op Uitlijnen midden.
00:01:38
Vervolgens moeten we iets doen met het watermerk
00:01:41
zodat het niet strijdt met onze voorgrond elementen.
00:01:44
Selecteer de tekst en klik op het tabblad Tekenen opmaak tools
00:01:49
op Opmaak teksteffecten dialoog vak startvenster en dit venster wordt geopend.
00:01:55
Klik op het tabblad Tekstopties en vervolgens op het tabblad Tekst vullen en outline.
00:02:02
Klik onder Tekst vullen op de schuifbalk Transparantie
00:02:05
en sleep het naar ongeveer 80.
00:02:08
U moet de juiste balans vinden tussen te veel prominent zijn en te veel op de achtergrond.
00:02:14
Klik ten slotte op achterwaarts Verzenden en naar achtergrond Verzenden.
00:02:18
Dit plaatst "ontwerp" op een laag achter de elementen op uw dia
00:02:22
maar net boven uw dia achtergrond.
00:02:25
Om de tekst nog minder opdringerig te maken, kunt u hierheen komen naar Tekst vullen
00:02:29
en het vullen verwijderen
00:02:32
en een outline kleur toevoegen.
00:02:37
Pas vervolgens de Outline transparantie aan.
00:02:47
Sluit de slide master
00:02:51
en laat ons zien hoe het watermerk achter onze inhoud uitziet.
00:02:55
Controleer tussen de dia's;
00:03:01
als het nodig is, gaat u terug naar de slide master
00:03:04
en past het transparantieniveau opnieuw aan.
00:03:17
U beslist zelf hoe merkbaar u het watermerk wilt hebben.
00:03:20
U kunt het zelfs terugbrengen tot 90 procent.
00:03:25
Nog iets, als u een watermerk heel leuk vind,
00:03:28
kunt u er een Afbeeldingsbestand van maken.
00:03:31
Klik met de rechtermuisknop in het tekstvak en klik op Opslaan als afbeelding.
00:03:37
Bepaal waar u het wilt opslaan, typ een naam en klik op Opslaan.
00:03:44
Nu kunt u de afbeelding invoegen in uw volgende diavoorstelling.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sie können es als Hintergrundbild oder halbtransparenten Text bezeichnen,
00:00:07
es ist aber auch bekannt als Wasserzeichen,
00:00:10
eine Art Hintergrundbild, welches in einer PowerPoint-Präsentation erscheinen kann,
00:00:13
so wie ein Firmenlogo beispielsweise.
00:00:16
Wasserzeichen können zur Identifizierung oder Markenkennzeichnung benutzt werden,
00:00:20
aus Sicherheits- oder rechtlichen Gründen oder einfach als dekoratives Gestaltungselement.
00:00:26
Wir wollen bei dieser Präsentation ein Wasserzeichen ergänzen, was als Entwurfsversion erkannt wird.
00:00:31
Klicken Sie auf die Registerkarte „Ansicht” und öffnen Sie den Folienmaster,
00:00:36
wählen Sie dann den Folienmaster aus.
00:00:39
Indem wir das Wasserzeichen hier einfügen, erscheint es auf dem Hintergrund einer jeden Folie.
00:00:44
Auf der Registerkarte „Einfügen”, klicken Sie auf „Textfeld”,
00:00:48
zeichnen dann ein großes Textfeld
00:00:52
und geben „Entwurf” ein.
00:00:54
Wählen Sie den Text aus,
00:00:58
geben Sie eine Schriftgröße von etwa 250 bis 300 ein
00:01:02
und ändern Sie den Textstil, wenn gewünscht.
00:01:06
Sie müssen eventuell das Textfeld noch etwas erweitern.
00:01:11
Gehen Sie danach an das obere Ende des Textfelds
00:01:14
und klicken Sie auf diesen kreisförmigen Pfeil, das sogenannte Drehrad.
00:01:17
Ziehen Sie ihn nach links, damit die Ecken des Texts nach oben zeigen und die Folie ausfüllen.
00:01:24
Zentrieren Sie anschließend den Text im Textfeld
00:01:28
und gehen Sie zur Registerkarte „Zeichenwerkzeuge” und klicken Sie auf „Ausrichten” und „Zentriert ausrichten”.
00:01:34
Klicken Sie dann auf „Mittig ausrichten”.
00:01:38
Als nächstes müssen wir etwas mit dem Wasserzeichen machen,
00:01:41
damit es nicht in Konkurrenz zu unseren Objekten im Vordergrund tritt.
00:01:44
Wählen Sie den Text aus und auf der Registerkarte „Zeichenwerkzeuge”
00:01:49
starten Sie das Dialogfeld „Texteffekte formatieren” und dieses Fenster öffnet sich.
00:01:55
Klicken sie auf die Registerkarte „Textoptionen” und dann klicken Sie auf „Textfüllung” und auf die Registerkarte „Kontur”.
00:02:02
Unter Textfüllung klicken Sie auf den Transparenzregler
00:02:05
und ziehen ihn bis ungefähr auf 80.
00:02:08
Sie müssen die Balance finden zwischen zu aufdringlich und zu sehr im Hintergrund.
00:02:14
Zum Schluss klicken Sie auf „Nach hinten anordnen” und „Hinten anordnen”,
00:02:18
das platziert „Entwurf” auf eine Ebene hinter den Objekten auf Ihrer Folie,
00:02:22
aber noch über Ihrem Folienhintergrund.
00:02:25
Um den Text noch weniger aufdringlich zu machen, können Sie hier auf „Textfüllung”
00:02:29
gehen und die Füllung entfernen
00:02:32
und eine Konturfarbe hinzufügen.
00:02:37
Dann stellen Sie die Transparenz der Kontur ein.
00:02:47
Schließen Sie den Folienmaster
00:02:51
und sehen wir jetzt einmal, wie das Wasserzeichen hinter unserem Inhalt aussieht.
00:02:55
Gehen Sie die Folien durch.
00:03:01
Falls notwendig, gehen Sie zurück zum Folienmaster
00:03:04
und passen Sie die Transparenzstufe neu an.
00:03:17
Sie entscheiden, wie auffällig das Wasserzeichen sein soll.
00:03:20
Sie können es sogar auf 90 Prozent zurücknehmen.
00:03:25
Noch etwas, falls Sie mit Ihrem Wasserzeichen zufrieden sind,
00:03:28
können Sie es in eine Bilddatei umwandeln.
00:03:31
Klicken Sie das Textfeld mit rechts an und klicken Sie auf „Als Bild speichern”.
00:03:37
Entscheiden Sie, wo Sie es speichern möchten, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf „Speichern”.
00:03:44
Jetzt können Sie das Bild in Ihre nächste Dia-Show einfügen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Se conoce como imagen de fondo o texto semitransparente,
00:00:07
y también como marca de agua: es cualquier tipo de imagen, visible
00:00:10
en segundo plano a lo largo de una presentación de PowerPoint,
00:00:13
por ejemplo, el logo de la empresa.
00:00:16
Las marcas de agua se pueden usar con diferentes finalidades: identificación,
00:00:20
imagen de marca, seguridad, legalidad, o como un mero elemento decorativo.
00:00:26
En esta presentación queremos una marca de agua que la identifique como borrador.
00:00:31
Haga clic en la ficha Vista y abra el Patrón de diapositivas.
00:00:36
Ahora, seleccione el patrón de diapositivas.
00:00:39
Al poner la marca de agua aquí, estará de fondo en cada diapositiva.
00:00:44
En la ficha Insertar,
00:00:48
haga clic en Cuadro de texto, dibuje
00:00:52
un gran cuadro y teclee BORRADOR.
00:00:54
Seleccione el texto,
00:00:58
establezca el tamaño de fuente (entre 250 y 300, más o menos)
00:01:02
y cambie el estilo de fuente si quiere.
00:01:06
Es posible que necesite ensanchar el cuadro de texto un poquito.
00:01:11
En el centro del cuadro de texto
00:01:14
verá una flecha circular, llamada Controlador de giro.
00:01:17
Arrástrelo a la izquierda para inclinar el texto hacia arriba y que llene la diapositiva.
00:01:24
Ahora centre el texto en el cuadro de texto;
00:01:28
en las Herramientas de dibujo, vaya a la ficha Formato y haga clic en Alinear,
00:01:34
Alinear verticalmente y Alinear al medio.
00:01:38
Ahora tenemos que hacer algo para que la marca de agua no
00:01:41
chirríe con los elementos que tenemos en primer plano.
00:01:44
Seleccione el texto y, en las Herramientas de imagen de la pestaña Formato, haga clic en
00:01:49
el Selector de cuadro de diálogo del Formato de efectos de texto y se abrirá un panel.
00:01:55
Abra la ficha de Opciones de texto y haga clic en Contorno y relleno de texto.
00:02:02
En Relleno de texto, arrastre el control deslizante de Transparencia
00:02:05
y déjelo en 80, más o menos.
00:02:08
Hay que encontrar el punto medio entre lo estridente y lo imperceptible.
00:02:14
Para terminar, haga clic en Enviar atrás y Enviar al fondo.
00:02:18
Así, BORRADOR se queda en una capa intermedia
00:02:22
entre los elementos y el fondo de la diapositiva.
00:02:25
Para suavizar el texto aún más, puede hacer clic en Relleno de texto
00:02:29
y Sin relleno para quitar el relleno
00:02:32
y añadir un color de contorno.
00:02:37
Después, ajuste la transparencia del contorno.
00:02:47
Cierre el Patrón de diapositivas
00:02:51
y vea como ha quedado la marca de agua por detrás del contenido.
00:02:55
Compruebe las diapositivas.
00:03:01
En caso necesario, vuelva al Patrón de diapositivas
00:03:04
y retoque el nivel de transparencia.
00:03:17
Usted decide cuánto debe notarse la marca de agua.
00:03:20
Podría incluso reducirlo al noventa por ciento.
00:03:25
Por cierto, si le gusta como ha quedado la marca de agua, puede
00:03:28
convertirla en un archivo de imagen.
00:03:31
Haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto y seleccione Guardar como imagen.
00:03:37
Escoja dónde guardarlo, dele un nombre y haga clic en Guardar.
00:03:44
Ahora podrá insertar la imagen en su próxima presentación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Você pode chamar imagem de fundo ou texto semitransparente,
00:00:07
mas também é conhecida como marca d’água,
00:00:10
um tipo de imagem de fundo que pode aparecer ao longo da apresentação de PowerPoint,
00:00:13
como a logomarca de uma empresa, por exemplo.
00:00:16
As marcas d’água podem ser usadas para identificação ou branding,
00:00:20
para segurança ou efeitos ilegais ou simplesmente como um elemento de design.
00:00:26
Vamos adicionar uma marca d’água a esta apresentação para identificá-la como uma versão de esboço.
00:00:31
Clique no menu Exibir e abra o Slide Mestre,
00:00:36
depois selecione o Slide Mestre.
00:00:39
Ao colocar aqui a marca d’água, aparecerá no fundo de todos os slides.
00:00:44
No menu Inserir, clique em Caixa de texto
00:00:48
e depois desenhe uma caixa de texto grande
00:00:52
e escreva Esboço.
00:00:54
Selecione o texto,
00:00:58
insira o tamanho da fonte de 250 a 300
00:01:02
e mude o estilo da fonte, se quiser.
00:01:06
Pode ter de aumentar um pouco a caixa de texto.
00:01:11
Em seguida, vá à parte de cima da caixa de texto
00:01:14
e clique na seta circular chamada botão de Rotação.
00:01:17
Arraste-a para a esquerda para o texto ficar inclinado para cima e preencher o slide.
00:01:24
Depois centralize o texto na caixa de texto
00:01:28
e vá ao menu Formatar em Ferramentas de Desenho e clique em Alinhar e Alinhar ao centro.
00:01:34
Depois clique em Centralizar.
00:01:38
Em seguida, deve fazer algo à marca d’água
00:01:41
para que não entre em conflito com nossos elementos anteriores.
00:01:44
Selecione o texto e nas Ferramentas de Desenho, menu Formatar,
00:01:49
clique na caixa de diálogo dos Efeitos de texto, este grupo se abre.
00:01:55
Clique no separador das Opções de texto e clique na aba Preenchimento e contorno do texto.
00:02:02
Em Preenchimento de texto, clique na barra de Transparência
00:02:05
e arraste-a até cerca de 80.
00:02:08
Tem de encontrar o equilíbrio certo entre muito proeminente e muito no plano de fundo.
00:02:14
Por último, clique em Enviar para trás, Enviar para o fundo,
00:02:18
isto coloca «esboço» em uma camada atrás dos elementos em seu slide,
00:02:22
mas mesmo acima do fundo de seu slide.
00:02:25
Para tornar o texto ainda menos obstrutivo, você pode ir a Preenchimento de texto
00:02:29
e remover o preenchimento
00:02:32
e adicionar uma cor de contorno.
00:02:37
Depois, ajuste a transparência do Contorno.
00:02:47
Feche o Slide Mestre
00:02:51
e vejamos como a marca d’água está atrás de nosso conteúdo.
00:02:55
Veja os slides;
00:03:01
se precisar, volte ao Slide Mestre
00:03:04
e ajuste novamente o nível de transparência.
00:03:17
Você pode decidir quão visível é a marca d’água.
00:03:20
Pode até reduzir em 90 por cento.
00:03:25
Outra coisa, se estiver satisfeito com a marca d’água,
00:03:28
pode torná-la um arquivo de Imagem.
00:03:31
Clique com o botão direito na caixa de texto e clique em Salvar como imagem.
00:03:37
Decida onde quer salvá-la, escreva um nome e clique em Salvar.
00:03:44
Agora, você pode inserir a imagem em sua próxima apresentação de slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Si può chiamare uno sfondo immagine o testo semitrasparente .
00:00:07
ma è anche noto come filigrana, .
00:00:10
una sorta di immagine di sfondo che può vengono visualizzati in tutta una presentazione di PowerPoint,.
00:00:13
come un logo aziendale, per esempio.
00:00:16
Le filigrane possono essere utilizzate per l'identificazione o il branding,.
00:00:20
per motivi di sicurezza o illegali o semplicemente come elemento decorativo di design..
00:00:26
Aggiungiamo una filigrana a questa presentazione che la identifica come versione bozza..
00:00:31
Fare clic sulla scheda Visualizza e aprire lo schema diapositiva,.
00:00:36
quindi seleziona lo schema diapositiva.
00:00:39
Mettendo la filigrana qui, apparirà sullo sfondo di ogni diapositiva..
00:00:44
Nella scheda Inserisci fare clic su Casella di testo
00:00:48
quindi disegnare una casella di testo di grandi dimensioni
00:00:52
e digitare Bozza.
00:00:54
Selezionare il testo,
00:00:58
immettere una dimensione del carattere circa 250-300 .
00:01:02
e modificare lo stile del carattere, se lo si desidera.
00:01:06
Potrebbe essere necessario allargare un po' la casella di testo..
00:01:11
Successivamente, vai all'inizio della casella di testo
00:01:14
e fare clic su questa freccia circolare chiamata maniglia Rotate..
00:01:17
Trascinatelo a sinistra in modo che il testo verso l'alto e riempie la diapositiva..
00:01:24
Quindi centrare il testo nella casella di testo
00:01:28
e andare alla scheda Formato strumenti di disegno e fare clic su Allinea e allinea al centro..
00:01:34
Quindi fare clic su Allinea al centro.
00:01:38
Successivamente, dobbiamo fare qualcosa per la filigrana .
00:01:41
in modo che non combattono con i nostri elementi in primo piano..
00:01:44
Selezionare il testo e nella scheda Scheda Formato strumenti disegno,.
00:01:49
fare clic sul pulsante Formato effetti testo e questo riquadro si apre..
00:01:55
Fare clic sulla scheda Opzioni testo e quindi su fare clic sulla scheda Riempimento testo e contorno..
00:02:02
In Riempimento testo fare clic sul pulsante Dispositivo di scorrimento Trasparenza.
00:02:05
e trascinarlo a circa 80.
00:02:08
È necessario trovare il giusto equilibrio tra l'essere troppo prominente e troppo in background..
00:02:14
Infine fare clic su Invia indietro e Invia in secondo piano, .
00:02:18
questo pone "bozza" su un livello dietro gli elementi sulla diapositiva.
00:02:22
ma appena sopra lo sfondo della diapositiva..
00:02:25
Per rendere il testo ancora meno invadente si può venire qui a Riempimento di testo .
00:02:29
e rimuovere il riempimento
00:02:32
e aggiungere un colore di contorno.
00:02:37
Quindi regolare la trasparenza contorno.
00:02:47
Chiudere lo schema diapositiva
00:02:51
e vediamo come il filigrana guarda dietro il nostro contenuto..
00:02:55
Controllare attraverso le diapositive;
00:03:01
se necessario, tornare indietro nello schema diapositiva .
00:03:04
e regolare il livello di trasparenza.
00:03:17
Sei tu a decidere quanto si incisiva si desidera che la filigrana sia..
00:03:20
Si potrebbe anche tagliare tornare al 90 per cento..
00:03:25
Un'altra cosa, se sei felice con una filigrana, .
00:03:28
è possibile trasformarlo in un file di immagine.
00:03:31
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di testo e fare clic su Salva come immagine..
00:03:37
Decidere dove si desidera salvare digitare un nome e fare clic su Salva..
00:03:44
Ora è possibile inserire il nell'immagine successiva..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
你可以稱之為背景 圖像或半透明文本.
00:00:07
但它也是已知的 作為浮水印,.
00:00:10
某種背景圖像,可以 出現在 PowerPoint 演示文稿中,.
00:00:13
比如公司的標誌。
00:00:16
浮水印可用於 標識或品牌,.
00:00:20
出於安全或非法目的,或 簡單地作為一個設計師的裝飾元素。.
00:00:26
讓我們向此演示文稿添加浮水印 將其標識為草稿版本。.
00:00:31
按一下"查看"選項卡,然後 打開幻燈片母版,.
00:00:36
然後選擇幻燈片母版。
00:00:39
把浮水印放在這裡 它將顯示在每張幻燈片的背景上。.
00:00:44
在"插入"選項卡上,按一下"文本"框
00:00:48
然後畫一個大文字方塊
00:00:52
並鍵入草稿。
00:00:54
選擇文本,
00:00:58
輸入字體大小 約 250 到 300.
00:01:02
並更改字體樣式(如果需要)。
00:01:06
您可能需要 稍微加寬文字方塊。.
00:01:11
接下來,轉到文字方塊的頂部
00:01:14
然後按一下此圓形箭頭 稱為旋轉控制碼。.
00:01:17
向左拖動,以便文本 向上傾斜並填充幻燈片。.
00:01:24
然後在文字方塊中居中
00:01:28
並轉到"繪圖工具"格式選項卡,然後 按一下"對齊"和"對齊中心"。.
00:01:34
然後按一下"對齊中間"。
00:01:38
接下來,我們需要做的是 浮水印的東西.
00:01:41
所以它不戰鬥 我們的前景元素。.
00:01:44
選擇文本,並在 繪圖工具格式選項卡,.
00:01:49
按一下"格式文本"效果 對話方塊啟動器,此窗格將打開。.
00:01:55
按一下"文本"選項選項卡,然後 按一下"文本填充"和"輪廓"選項卡。.
00:02:02
在"文本填充"下,按一下 透明度滑塊.
00:02:05
並拖動到約80。
00:02:08
你需要找到正確的平衡 太突出,在後臺太多。.
00:02:14
最後按一下"發送" 向後和發送回,.
00:02:18
這把"草案"在一個層 幻燈片上的元素後面.
00:02:22
但就在上面 幻燈片背景。.
00:02:25
使文本更少 侵擾,你可以在這裡來文本填充.
00:02:29
並刪除填充
00:02:32
並添加輪廓顏色。
00:02:37
然後調整"輪廓"透明度。
00:02:47
關閉幻燈片母版
00:02:51
讓我們來看看如何 浮水印看後面我們的內容。.
00:02:55
查看幻燈片;
00:03:01
如果需要,回去 到幻燈片母版.
00:03:04
並調整透明度級別。
00:03:17
你決定如何引人注目 你希望浮水印是。.
00:03:20
你甚至可以切割 回到90%。.
00:03:25
還有一件事,如果你是 很高興有浮水印.
00:03:28
您可以將其轉換為影像檔。
00:03:31
按右鍵文字方塊 並按一下"另存為圖片"。.
00:03:37
決定要保存的位置 ,鍵入名稱,然後按一下"保存"。.
00:03:44
現在,您可以插入 圖片在您的下一個幻燈片。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
あなたはそれをバックグラウンドと呼ぶことができます 画像または半透明テキスト.
00:00:07
しかし、それはまた知られている 透かしとして、.
00:00:10
可能な背景画像のいくつかの並べ替え PowerPoint プレゼンテーション全体に表示され、.
00:00:13
たとえば、会社のロゴのように。
00:00:16
透かしは、 識別またはブランディング,.
00:00:20
セキュリティまたは違法な目的のために、または 単にデザイナーの装飾的な要素として。.
00:00:26
このプレゼンテーションに透かしを追加してみましょう ドラフトバージョンとして識別されます。.
00:00:31
[表示] タブをクリックし、 スライド マスタを開きます。.
00:00:36
次に、スライド マスタを選択します。
00:00:39
ここに透かしを付けることによって、 すべてのスライドの背景に表示されます。.
00:00:44
[挿入] タブで、[テキスト] ボックスをクリックします。
00:00:48
次に、大きなテキスト ボックスを描画します。
00:00:52
と入力します。
00:00:54
テキストを選択し、
00:00:58
のフォント サイズを入力します。 約250~300.
00:01:02
必要に応じてフォント スタイルを変更します。
00:01:06
必要な場合があります。 テキスト ボックスを少し広げる。.
00:01:11
次に、テキスト ボックスの先頭に移動します。
00:01:14
この円形の矢印をクリックします。 回転ハンドルと呼ばれる。.
00:01:17
テキストが左にドラッグしてテキストにする 上に角度を付け、スライドを埋めます。.
00:01:24
次に、テキスト ボックスの中央揃え
00:01:28
[図面ツールの書式設定] タブに移動し、 [位置合わせ] と [中心の位置合わせ] をクリックします。.
00:01:34
次に、[中央揃え] をクリックします。
00:01:38
次に、次のことを行う必要があります。 透かしに何か.
00:01:41
だから、それはと戦わない 私たちのフォアグラウンド要素。.
00:01:44
テキストを選択し、 [描画ツール] の書式設定タブ,.
00:01:49
[テキストの書式設定] をクリックします。 ダイアログ ボックスランチャーが開き、このウィンドウが開きます。.
00:01:55
[テキスト オプション] タブをクリックし、 [テキストの塗りつぶしとアウトライン] タブをクリックします。.
00:02:02
[テキストの塗りつぶし] で、 透明度スライダー.
00:02:05
約80にドラッグします。
00:02:08
あなたは存在の間の適切なバランスを見つける必要があります あまりにも目立つし、バックグラウンドであまりにも多く。.
00:02:14
最後に [送信] をクリックします。 後方に戻って、戻って送信し、.
00:02:18
これはレイヤーに「ドラフト」を配置します スライド上の要素の背後にある.
00:02:22
しかし、ちょうど上 スライドの背景を表示します。.
00:02:25
テキストをさらに少なくするには あなたがテキストの塗りつぶしにここに来ることができます.
00:02:29
塗りつぶしを削除します。
00:02:32
を使用してアウトラインカラーを追加します。
00:02:37
次に、アウトラインの透明度を調整します。
00:02:47
スライド マスタを閉じる
00:02:51
そして、どのように見てみましょう 透かしは、私たちのコンテンツの背後に見えます。.
00:02:55
スライドを確認します。
00:03:01
必要に応じれば、戻る スライド マスタに.
00:03:04
透明度レベルを並後調整します。
00:03:17
あなたはどのように顕著であるかを決定します 透かしを使用します。.
00:03:20
あなたもカットすることができます 90%に戻る。.
00:03:25
もう一つ 透かしに満足,.
00:03:28
イメージ ファイルに変換できます。
00:03:31
テキスト ボックスを右クリックします。 をクリックし、[画像として保存] をクリックします。.
00:03:37
保存する場所を決定する 名前を入力し、[保存] をクリックします。.
00:03:44
これで、 次のスライドショーの画像を表示します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bạn có thể gọi nó là một nền tảng hình ảnh hoặc bán văn bản trong suốt .
00:00:07
nhưng nó cũng được biết đến như một watermark, .
00:00:10
một số loại hình nền có thể xuất hiện trong suốt một bản trình bày PowerPoint,.
00:00:13
Ví dụ như logo công ty.
00:00:16
Watermarks có thể được sử dụng cho nhận dạng hoặc xây dựng thương hiệu,.
00:00:20
cho mục đích bảo mật hoặc bất hợp pháp hoặc chỉ đơn giản là một yếu tố trang trí nhà thiết kế..
00:00:26
Hãy thêm Watermark vào bản trình bày này xác định nó như là một phiên bản dự thảo..
00:00:31
Nhấp vào tab xem và mở slide Master,.
00:00:36
sau đó chọn slide Master.
00:00:39
Bằng cách đặt Watermark ở đây, nó sẽ xuất hiện trên nền của mỗi slide..
00:00:44
Trên tab chèn, bấm vào hộp văn bản
00:00:48
sau đó vẽ một hộp văn bản lớn
00:00:52
và nhập bản nháp.
00:00:54
Chọn văn bản,
00:00:58
nhập kích thước phông chữ của khoảng 250 đến 300 .
00:01:02
và thay đổi kiểu phông chữ nếu bạn muốn.
00:01:06
Bạn có thể cần phải mở rộng hộp văn bản một chút..
00:01:11
Tiếp theo, hãy đi tới đầu hộp văn bản
00:01:14
và nhấp vào mũi tên tròn này được gọi là xoay xử lý..
00:01:17
Kéo sang trái để văn bản góc lên và lấp đầy ảnh chiếu..
00:01:24
Sau đó, Trung tâm văn bản trong hộp văn bản
00:01:28
và chuyển đến tab định dạng công cụ vẽ và nhấp vào align and align Center..
00:01:34
Sau đó nhấp vào align giữa.
00:01:38
Tiếp theo, chúng ta cần làm một cái gì đó để Watermark .
00:01:41
Vì vậy nó không chiến đấu với yếu tố tiền cảnh của chúng tôi..
00:01:44
Chọn văn bản và trên Vẽ công cụ định dạng tab,.
00:01:49
nhấp vào hiệu ứng văn bản định dạng trình khởi chạy hộp thoại và ngăn này mở..
00:01:55
Nhấp vào tab tùy chọn văn bản và sau đó nhấp vào tab điền và phác thảo văn bản..
00:02:02
Trong phần điền văn bản, nhấp vào Thanh trượt trong suốt.
00:02:05
và kéo nó vào khoảng 80.
00:02:08
Bạn cần phải tìm sự cân bằng phù hợp giữa quá nổi bật và quá nhiều trong nền..
00:02:14
Cuối cùng nhấp vào gửi lạc hậu và gửi lại, .
00:02:18
địa chỉ này "dự thảo" trên một lớp phía sau các yếu tố trên slide của bạn.
00:02:22
nhưng ngay trên nền slide của bạn..
00:02:25
Để làm cho văn bản thậm chí ít hơn xâm nhập bạn có thể đến đây để điền văn bản .
00:02:29
và loại bỏ các điền
00:02:32
và thêm một màu phác thảo.
00:02:37
Sau đó điều chỉnh độ trong suốt Outline.
00:02:47
Đóng slide Master
00:02:51
và chúng ta hãy xem cách Watermark trông đằng sau nội dung của chúng tôi..
00:02:55
Kiểm tra các slide;
00:03:01
Nếu bạn cần, quay trở lại vào slide Master .
00:03:04
và điều chỉnh lại mức độ trong suốt.
00:03:17
Bạn quyết định cách đáng chú ý bạn muốn Watermark được..
00:03:20
Bạn thậm chí có thể cắt nó trở lại 90 phần trăm..
00:03:25
Một điều nữa, nếu bạn đang hài lòng với một watermark, .
00:03:28
bạn có thể biến nó thành một tập tin hình ảnh.
00:03:31
Nhấp chuột phải vào hộp văn bản và nhấp vào lưu dưới dạng ảnh..
00:03:37
Quyết định nơi bạn muốn lưu , hãy nhập tên và nhấp vào lưu..
00:03:44
Bây giờ bạn có thể chèn hình ảnh trong Slideshow tiếp theo của bạn..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Anda dapat menyebutnya latar belakang gambar atau semi transparan teks .
00:00:07
tetapi juga dikenal sebagai Watermark, .
00:00:10
semacam gambar latar belakang yang dapat muncul di seluruh presentasi PowerPoint,.
00:00:13
seperti logo perusahaan misalnya.
00:00:16
Watermark dapat digunakan untuk identifikasi atau branding,.
00:00:20
untuk tujuan keamanan atau ilegal atau hanya sebagai elemen dekoratif desainer..
00:00:26
Mari Tambahkan watermark pada presentasi ini yang mengidentifkasi sebagai versi draf..
00:00:31
Klik tab tampilan dan membuka slide Master,.
00:00:36
kemudian pilih slide Master.
00:00:39
Dengan meletakkan Watermark di sini, itu akan muncul di latar belakang setiap slide..
00:00:44
Pada tab Sisipkan, klik kotak teks
00:00:48
kemudian gambar kotak teks besar
00:00:52
dan ketikkan draf.
00:00:54
Pilih teks,
00:00:58
Masukkan ukuran font sekitar 250 sampai 300 .
00:01:02
dan mengubah gaya font jika Anda ingin.
00:01:06
Anda mungkin perlu memperluas kotak teks sedikit..
00:01:11
Selanjutnya, masuk ke bagian atas kotak teks
00:01:14
dan klik panah melingkar ini disebut putar menangani..
00:01:17
Seret ke kiri sehingga teks sudut ke atas dan mengisi slide..
00:01:24
Kemudian pusat teks dalam kotak teks
00:01:28
dan pergi ke tab format alat gambar dan Klik align dan align Center..
00:01:34
Lalu klik align Middle.
00:01:38
Selanjutnya, kita perlu melakukan sesuatu ke Watermark .
00:01:41
sehingga tidak bertengkar dengan elemen latar depan kita..
00:01:44
Pilih teks dan Tab format alat menggambar,.
00:01:49
Klik format efek teks peluncur kotak dialog dan panel ini terbuka..
00:01:55
Klik tab opsi teks dan kemudian Klik teks isi dan garis besar tab..
00:02:02
Di bawah isi teks, klik Slider transparansi.
00:02:05
dan tarik ke sekitar 80.
00:02:08
Anda perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara terlalu menonjol dan terlalu banyak di latar belakang..
00:02:14
Akhirnya klik Kirim mundur dan kirim ke belakang, .
00:02:18
tempat ini "draft" pada layer di belakang elemen pada slide Anda.
00:02:22
tapi tepat di atas latar belakang slide Anda..
00:02:25
Untuk membuat teks lebih sedikit menonjol Anda dapat datang ke sini untuk mengisi teks .
00:02:29
dan Hapus FILL
00:02:32
dan Tambahkan warna garis besar.
00:02:37
Lalu Sesuaikan transparansi Outline.
00:02:47
Tutup slide Master
00:02:51
dan mari kita lihat bagaimana Watermark terlihat di belakang konten kami..
00:02:55
Periksa melalui slide;
00:03:01
Jika Anda perlu, kembali ke slide Master .
00:03:04
dan menyesuaikan tingkat transparansi.
00:03:17
Anda memutuskan seberapa terlihat Anda ingin Watermark menjadi..
00:03:20
Anda bahkan bisa memotong kembali ke 90 persen..
00:03:25
Satu hal lagi, jika Anda senang dengan Watermark, .
00:03:28
Anda dapat mengubahnya menjadi file gambar.
00:03:31
Klik kanan kotak teks dan klik Simpan sebagai gambar..
00:03:37
Memutuskan di mana Anda ingin menyimpan , ketik nama dan klik Simpan..
00:03:44
Sekarang Anda dapat memasukkan gambar dalam tayangan slide berikutnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Вы можете назвать это фоном изображение или полупрозрачный текст .
00:00:07
но это также известно, в качестве водяного знака, .
00:00:10
своего рода фоновое изображение, которое может появляются на протяжении всей презентации PowerPoint,.
00:00:13
как логотип компании, например.
00:00:16
Водяные знаки могут быть использованы для идентификация или брендинг,.
00:00:20
для обеспечения безопасности или незаконных целей или просто как дизайнерский декоративный элемент..
00:00:26
Давайте добавим водяной знак к этой презентации который идентифицирует его как черновой вариант..
00:00:31
Нажмите на вкладку View и открыть слайд мастер,.
00:00:36
затем выберите мастер слайдов.
00:00:39
Поставив водяной знак здесь, он появится на фоне каждого слайда..
00:00:44
На вкладке «Вставка» щелкните поле «Текст»
00:00:48
Затем нарисуйте большой текстовый ящик
00:00:52
и тип проекта.
00:00:54
Выберите текст,
00:00:58
введите размер шрифта от 250 до 300 .
00:01:02
и изменить стиль шрифта, если вы хотите.
00:01:06
Возможно, вам придется расширить текстовый ящик немного..
00:01:11
Далее перейдите в верхнюю часть текстового ящика
00:01:14
и нажмите на эту круговую стрелку называется повернуть ручку..
00:01:17
Перетащите его влево, чтобы текст углы вверх и заполняет слайд..
00:01:24
Затем центр текста в текстовом поле
00:01:28
и перейдите на вкладку формата инструментов рисования и нажмите Выравнивание и выравнивание центра..
00:01:34
Затем нажмите Выравнивание середине.
00:01:38
Далее, мы должны сделать что-то водяной знак .
00:01:41
так что он не борется с наши элементы переднего плана..
00:01:44
Выберите текст и на Вкладка формата инструментов рисования,.
00:01:49
нажмите на текстовые эффекты Формата диалоговое окно пусковой установки, и это панели открывается..
00:01:55
Нажмите на вкладку параметры текста, а затем нажмите на вкладку заполнения текста и наброски..
00:02:02
Под текстом заполнить, нажмите Ползунок прозрачности.
00:02:05
и перетащите его примерно до 80.
00:02:08
Вы должны найти правильный баланс между тем, слишком заметным и слишком много в фоновом режиме..
00:02:14
Наконец нажмите Отправить назад и отправить обратно, .
00:02:18
это помещает "проект" на слой за элементами на слайде.
00:02:22
но чуть выше ваш слайд фон..
00:02:25
Чтобы сделать текст еще менее навязчивый вы можете прийти сюда, чтобы текст заполнить .
00:02:29
и удалить заполнить
00:02:32
и добавить цвет контура.
00:02:37
Затем отрегулируйте прозрачность Outline.
00:02:47
Закройте мастер слайдов
00:02:51
и давайте посмотрим, как водяной знак смотрит за нашим содержанием..
00:02:55
Проверьте слайды;
00:03:01
если вам нужно, вернитесь в слайд мастер .
00:03:04
и скорректировать уровень прозрачности.
00:03:17
Вы сами решаете, насколько заметно Вы хотите, чтобы водяной знак был..
00:03:20
Вы даже можете сократить его обратно на 90 процентов..
00:03:25
Еще одна вещь, если вы доволен водяным знаком, .
00:03:28
вы можете превратить его в файл изображения.
00:03:31
Право нажмите на текстовый ящик и нажмите Сохранить как изображение..
00:03:37
Решите, где вы хотите сохранить его, ввените имя и нажмите Сохранить..
00:03:44
Теперь вы можете вставить изображение в следующем слайд-шоу..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Можете да го наречете фон изображение или полупрозрачен текст .
00:00:07
но също така е известно като воден знак, .
00:00:10
някакъв вид фоново изображение, което може да се появяват в презентация на PowerPoint,.
00:00:13
например лого на компанията.
00:00:16
Водните знаци могат да се използват за идентификация или брандиране,.
00:00:20
за сигурност или незаконни цели или просто като дизайнерски декоративен елемент..
00:00:26
Нека добавим воден знак към тази презентация тет като проекто-версия..
00:00:31
Щракнете върху раздела Изглед и отворите образеца на слайда,.
00:00:36
след това изберете образеца за слайд.
00:00:39
Като поставим водния знак тук, ще се появи на фона на всеки слайд..
00:00:44
В раздела Вмъкване щракнете върху текстово поле
00:00:48
след това да се направи голямо текстово поле
00:00:52
и тип Чернови.
00:00:54
Изберете текста,
00:00:58
въведете размер на шрифта от около 250 до 300 .
00:01:02
и променете стила на шрифта, ако искате.
00:01:06
Може да се наложи да разшири малко текстовото поле..
00:01:11
След това отидете в горната част на текстовото поле
00:01:14
и щракнете върху тази кръгова стрелка т.е. се нарича манипулатора за завъртане..
00:01:17
Плъзнете го наляво, така че текстът да се нагоре и запълва слайда..
00:01:24
След това центройте текста в текстовото поле
00:01:28
и отидете на раздела Формат на инструменти за рисуване и щракнете върху Подравняване и Подравняване в средата..
00:01:34
След това щракнете върху Подравняване в средата.
00:01:38
След това трябва да направим нещо за водния знак .
00:01:41
така че не се бори с нашите преден план елементи..
00:01:44
Изберете текста и от Раздел "Формат на инструменти за рисуване",.
00:01:49
щракнете върху форматиране на текстови ефекти отваря се прозорецът на този прозорец..
00:01:55
Щракнете върху раздела Опции за текст и след това щракнете върху раздела Запълване и структура на текст..
00:02:02
Под Запълване с текст щракнете върху Плъзгач за прозрачност.
00:02:05
и го плъзнете до около 80.
00:02:08
Трябва да намерите точния баланс между това да твърде забележими и твърде много на заден план..
00:02:14
Накрая кликнете върху Изпращане назад и Изпрати обратно, .
00:02:18
това поставя "чернова" върху слой зад елементите на слайда.
00:02:22
но малко по-горе на фона на слайда..
00:02:25
За да направите текста още по-малък натрапчиви можете да дойдете тук, за да запълните .
00:02:29
и извадете запълването
00:02:32
и добавете цвят на контура.
00:02:37
След това регулирайте прозрачността на Outline.
00:02:47
Затваряне на образеца за слайд
00:02:51
и да видим как зад нашето съдържание..
00:02:55
Проверете през слайдовете;
00:03:01
Ако се наложи, се върнете в образеца на слайда .
00:03:04
и да пренастроят равнището на прозрачност.
00:03:17
Вие решавате колко забележимо искате да бъде водният знак..
00:03:20
Дори можеш да отрежеш 90 процента..
00:03:25
Още нещо, ако си щастлив с воден знак, .
00:03:28
можете да го превърнете в файл с изображение.
00:03:31
Щракнете с десния бутон върху текстовото поле и щракнете върху Запиши като картина..
00:03:37
Решете къде искате да запишете , въведете име и щракнете върху Запазване..
00:03:44
Сега можете да поставите на следващата ви презентация..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Poți să-i spui fundal. imagine sau text semitransparent .
00:00:07
dar este, de asemenea, cunoscut ca filigran, .
00:00:10
un fel de imagine de fundal care poate apar în întreaga prezentare PowerPoint,.
00:00:13
ar fi un logo-ul companiei, de exemplu.
00:00:16
Filigranele pot fi utilizate pentru identificarea sau brandingul;.
00:00:20
în scopuri de securitate sau ilegale sau pur și simplu ca un element decorativ designer..
00:00:26
Să adăugăm o inscripționare la această prezentare care îl identifică ca versiune schiță..
00:00:31
Faceți clic pe fila Vizualizare și deschideți coordonatorul de diapozitive,.
00:00:36
apoi selectați coordonatorul de diapozitive.
00:00:39
Punând filigranul aici, va apărea pe fundalul fiecărui diapozitiv..
00:00:44
Pe fila Inserare, faceți clic pe Casetă text
00:00:48
apoi desenați o casetă text mare
00:00:52
și tastați Draft.
00:00:54
Selectați textul,
00:00:58
introduceți o dimensiune de font de în jur de 250 până la 300 .
00:01:02
și schimbați stilul fontului dacă doriți.
00:01:06
Este posibil să fie necesar să lărgiți puțin caseta text..
00:01:11
Apoi, accesați partea de sus a casetei text
00:01:14
și faceți clic pe această săgeată circulară numit mânerul Rotire..
00:01:17
Glisați-l la stânga, astfel încât textul unghiuri în sus și umple diapozitivul..
00:01:24
Apoi centrați textul în caseta text
00:01:28
și accesați fila Format instrumente de desen și faceți clic pe Aliniere și aliniere la centru..
00:01:34
Apoi faceți clic pe Aliniere la mijloc.
00:01:38
Apoi, trebuie să facem ceva la filigran .
00:01:41
ca să nu lupte cu elementele noastre din prim-plan..
00:01:44
Selectați textul și pe Fila Formatare instrumente de desen,.
00:01:49
faceți clic pe Formatare efecte text lansator de casete de dialog și se deschide acest panou..
00:01:55
Faceți clic pe fila Opțiuni text, apoi faceți clic pe fila Umplere text și schiță..
00:02:02
Sub Umplere text, faceți clic pe Glisor transparență.
00:02:05
și trageți-l la aproximativ 80.
00:02:08
Trebuie să găsiți echilibrul corect între a fi prea proeminent și prea mult în fundal..
00:02:14
În cele din urmă faceți clic pe Trimitere înapoi și trimitere în spate, .
00:02:18
acest lucru plasează "proiect" pe un strat în spatele elementelor de pe diapozitiv.
00:02:22
dar chiar mai sus fundalul diapozitivului..
00:02:25
Pentru a face textul chiar mai puțin deranjant puteți veni aici pentru a umple text .
00:02:29
și scoateți umplerea
00:02:32
și adăugați o culoare de contur.
00:02:37
Apoi ajustați transparența conturului.
00:02:47
Închiderea coordonatorului de diapozitive
00:02:51
și să vedem filigranul se uită în spatele conținutului nostru..
00:02:55
Verificați prin diapozitive;
00:03:01
dacă aveți nevoie, du-te înapoi în coordonatorul de diapozitive .
00:03:04
și să reajustează nivelul de transparență.
00:03:17
Tu decizi cât de vizibil vrei ca filigranul să fie..
00:03:20
Ai putea chiar să tai. înapoi la 90 la sută..
00:03:25
Încă un lucru, dacă ești. fericit cu un filigran, .
00:03:28
îl puteți transforma într-un fișier Imagine.
00:03:31
Faceți clic dreapta pe caseta text și faceți clic pe Salvare ca imagine..
00:03:37
Decideți unde doriți să salvați tastați un nume și faceți clic pe Salvare..
00:03:44
Acum aveți posibilitatea să inserați imagine în următoarea expunere de diapozitive..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ви можете назвати його фоном зображення або напівпрозорий текст .
00:00:07
але це також відомо як водяний знак, .
00:00:10
певне фонове зображення, яке може відображається в усій презентації PowerPoint,.
00:00:13
наприклад, як логотип компанії.
00:00:16
Водяні знаки можна використовувати для ідентифікації або брендингу,.
00:00:20
для забезпечення або незаконних цілей або просто як дизайнер декоративний елемент..
00:00:26
Додавання водяного знака до презентації , який ідентифікує його як чернетку версії..
00:00:31
Перейдіть на вкладку Вигляд і відкрити зразок слайдів,.
00:00:36
, а потім виберіть зразок слайдів.
00:00:39
Поклавши водяний знак тут, він з'явиться на тлі кожного слайда..
00:00:44
На вкладці Вставлення натисніть кнопку Текстове поле
00:00:48
потім намалюйте велике текстове поле
00:00:52
і введіть Чернетки.
00:00:54
Виділіть текст,
00:00:58
введіть розмір шрифту близько 250 до 300 .
00:01:02
і за необхідності змініть стиль шрифту.
00:01:06
Можливо, знадобиться розширити текстове поле небагато..
00:01:11
Потім перейдіть угору текстового поля
00:01:14
і клацніть цю круглу стрілку називається маркером повороту..
00:01:17
Перетягніть його вліво, щоб текст кутів вгору та заповнює слайд..
00:01:24
Потім по центру тексту в текстовому полі
00:01:28
і перейдіть на вкладку Формат інструментів малювання та виберіть пункт Вирівняти та вирівняти по центру..
00:01:34
Потім натисніть вирівняти посередині.
00:01:38
Далі нам потрібно зробити щось для водяного знака .
00:01:41
так що вона не бореться з наші елементи переднього плану..
00:01:44
Виділіть текст і на Вкладка формату засобів малювання,.
00:01:49
натисніть кнопку Формат текстових ефектів запускач діалогових вікон і відкриється ця область..
00:01:55
Перейдіть на вкладку Параметри тексту, а потім перейдіть на вкладку Текст заливки та структури..
00:02:02
У розділі Заливка тексту натисніть кнопку Повзунок прозорості.
00:02:05
і перетягніть його до приблизно 80.
00:02:08
Вам потрібно знайти правильний баланс між буттям занадто помітним і занадто багато у фоновому режимі..
00:02:14
Нарешті натисніть кнопку Надіслати назад і Повернути назад, .
00:02:18
це розміщує "чернетку" на шарі за елементами на слайді.
00:02:22
але трохи вище тло слайда..
00:02:25
Щоб зменшити текст нав'язливий ви можете прийти сюди, щоб заповнити текст .
00:02:29
і видалити заливку
00:02:32
і додайте колір контуру.
00:02:37
Потім налаштуйте прозорість контуру.
00:02:47
Закриття зразка слайдів
00:02:51
і давайте подивимося, як водяний знак виглядає за нашим вмістом..
00:02:55
Перевірте слайди;
00:03:01
якщо потрібно, повертайся назад у зразок слайдів .
00:03:04
і наламожте рівень прозорості.
00:03:17
Ви самі вирішуєте, наскільки помітно ви хочете, щоб водяний знак був..
00:03:20
Ви навіть могли б скоротити він повернувся до 90 відсотків..
00:03:25
Ще одна річ, якщо ви задоволений водяним знаком, .
00:03:28
ви можете перетворити його на файл зображення.
00:03:31
Клацніть правою кнопкою миші текстове поле і виберіть команду Зберегти як рисунок..
00:03:37
Вибір місця збереження введіть ім'я та натисніть кнопку Зберегти..
00:03:44
Тепер ви можете вставити зображення в наступному слайд-шоу..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Buna arka plan diyebilirsin. görüntü veya yarı saydam metin .
00:00:07
ama aynı zamanda bilinen bir filigran olarak, .
00:00:10
bir tür arka plan görüntüsü powerpoint sunusu boyunca görünür,.
00:00:13
örneğin bir şirket logosu gibi.
00:00:16
Filigranlar için kullanılabilir tanımlama veya markalama,.
00:00:20
güvenlik veya yasa dışı amaçlarla veya sadece bir tasarımcı dekoratif unsur olarak..
00:00:26
Bu sunuya filigran ekleyelim bir taslak sürümü olarak tanımlar..
00:00:31
Görünüm sekmesini tıklatın ve slayt yöneticisini açın,.
00:00:36
ardından slayt yöneticisini seçin.
00:00:39
Filigranı buraya koyarak, her slaytın arka planında görünür..
00:00:44
Ekle sekmesinde Metin kutusunu tıklatın
00:00:48
sonra büyük bir metin kutusu çizmek
00:00:52
ve Taslak yazın.
00:00:54
Metni seçin,
00:00:58
bir yazı tipi boyutu girin 250-300 civarı .
00:01:02
ve isterseniz yazı tipi stilini değiştirin.
00:01:06
İhtiyaç duyabilirsiniz metin kutusunu biraz genişletin..
00:01:11
Ardından, metin kutusunun üst bölümüne gidin
00:01:14
ve bu dairesel ok tıklayın rotate kolu denir..
00:01:17
Metnin sola sürüklemesi açıları yukarı doğru ve slayt doldurur..
00:01:24
Ardından metin kutusundaki metni ortalayın
00:01:28
ve Çizim araçları biçim sekmesine gidin ve Ortasını Hizala'yı tıklatın..
00:01:34
Ardından Ortayı Hizala'yı tıklatın.
00:01:38
Sonra, yapmamız gereken. filigran bir şey .
00:01:41
bu yüzden ile mücadele etmez ön plan elemanlarımız..
00:01:44
Metni seçin ve Çizim araçları biçim sekmesi,.
00:01:49
metin efektlerini biçimlendir'i tıklatın iletişim kutusu başlatıcısı ve bu bölme açılır..
00:01:55
Metin seçenekleri sekmesini tıklatın ve ardından Metin dolgusu ve anahat sekmesini tıklatın..
00:02:02
Metin dolgusu altında, Saydamlık kaydırıcısı.
00:02:05
ve yaklaşık 80 sürükleyin.
00:02:08
Varlık arasında doğru dengeyi bulmak gerekir çok belirgin ve arka planda çok fazla..
00:02:14
Son olarak Gönder'i tıklatın geriye doğru ve geri gönder, .
00:02:18
bu bir katman üzerinde "taslak" yerleştirir slaytınızdaki öğelerin arkasında.
00:02:22
ama hemen üstünde slayt arka planınız..
00:02:25
Metni daha da az yapmak için rahatsız edici metin doldurmak için buraya gelebilir .
00:02:29
ve dolgu kaldırmak
00:02:32
ve bir anahat rengi ekleyin.
00:02:37
Ardından Anahat saydamlığı nı ayarlayın.
00:02:47
Slayt yöneticisini kapatma
00:02:51
ve bakalım nasıl filigran içeriğimizin arkasına bakar..
00:02:55
Slaytları kontrol edin;
00:03:01
Gerekirse, geri dön. slayt yöneticisine .
00:03:04
ve şeffaflık düzeyini kolayca belirleyin.
00:03:17
Ne kadar dikkat çekici olduğuna siz karar verirsiniz Filigran olmasını istiyorsun..
00:03:20
Hatta kesebilirsin. yüzde 90'a geri döndü..
00:03:25
Bir şey daha, eğer. bir filigran ile mutlu, .
00:03:28
bir Resim dosyasına dönüştürebilirsiniz.
00:03:31
Metin kutusunu sağ tıklatın ve resim olarak Kaydet'i tıklatın..
00:03:37
Nerede kaydetmek istediğinize karar verin bir ad yazın ve Kaydet'i tıklatın..
00:03:44
Şimdi ekleyebilirsiniz sonraki slayt gösterisinde resim..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pode chamá-lo de fundo texto de imagem ou semi-transparente .
00:00:07
mas também é conhecido como uma marca de água, .
00:00:10
algum tipo de imagem de fundo que pode aparecer ao longo de uma apresentação de PowerPoint,.
00:00:13
como um logotipo da empresa, por exemplo.
00:00:16
Marcas de água podem ser usadas para identificação ou marca,.
00:00:20
por razões de segurança ou ilegais ou simplesmente como um elemento decorativo designer..
00:00:26
Vamos adicionar uma marca de água a esta apresentação que o identifica como uma versão de projeto..
00:00:31
Clique no separador Ver e abrir o mestre de diapositivos,.
00:00:36
em seguida, selecione o mestre de diapositivos.
00:00:39
Colocando a marca de água aqui, aparecerá no fundo de cada diapositivo..
00:00:44
No separador Inserir, clique na caixa de texto
00:00:48
em seguida, desenhar uma grande caixa de texto
00:00:52
e tipo Draft.
00:00:54
Selecione o texto,
00:00:58
entrar num tamanho de fonte de cerca de 250 a 300 .
00:01:02
e mudar o estilo de letra, se quiser.
00:01:06
Pode precisar. alargar um pouco a caixa de texto..
00:01:11
Em seguida, vá para o topo da caixa de texto
00:01:14
e clique nesta seta circular chamado de pega Rota..
00:01:17
Arraste-o para a esquerda para que o texto ângulos para cima e preenche o slide..
00:01:24
Em seguida, centrar o texto na caixa de texto
00:01:28
e ir para o separador de formato de ferramentas de desenho e clique em Alinhar e Alinhar no centro..
00:01:34
Em seguida, clique em Alinhar no meio.
00:01:38
A seguir, temos de fazer. algo para a marca de água .
00:01:41
para que não lute com nossos elementos de primeiro plano..
00:01:44
Selecione o texto e no Separador de formato de ferramentas de desenho,.
00:01:49
clique nos efeitos de texto do formato lançador de caixa de diálogo e este painel abre-se..
00:01:55
Clique no separador opções de Texto e, em seguida, clique no separador de preenchimento de texto e contorno..
00:02:02
Em Preenchimento de texto, clique no Slider de transparência.
00:02:05
e arrastá-lo para cerca de 80.
00:02:08
Tens de encontrar o equilíbrio certo entre ser muito proeminente e muito no fundo..
00:02:14
Finalmente clique em Enviar para trás e Enviar para trás, .
00:02:18
este coloca "rascunho" em uma camada por trás dos elementos no seu slide.
00:02:22
mas logo acima seu fundo de diapositivos..
00:02:25
Para fazer o texto ainda menos obtrusivo pode vir aqui para preencher texto .
00:02:29
e remover o preenchimento
00:02:32
e adicionar uma cor de contorno.
00:02:37
Em seguida, ajuste a transparência do contorno.
00:02:47
Feche o mestre de diapositivos
00:02:51
e vamos ver como o marca de água olha para trás do nosso conteúdo..
00:02:55
Verifique através dos slides;
00:03:01
se precisar, volte. para o mestre slide .
00:03:04
e reajustar o nível de transparência.
00:03:17
Você decide o quão percetível Quer que a marca de água seja..
00:03:20
Até podia cortar. de volta a 90 por cento..
00:03:25
Mais uma coisa, se estiver. feliz com uma marca de água, .
00:03:28
pode transformá-lo num ficheiro Image.
00:03:31
Clique à direita na caixa de texto e clique em Guardar como imagem..
00:03:37
Decida onde quer salvar , digite um nome e clique em Guardar..
00:03:44
Agora pode inserir o imagem na sua próxima apresentação de diapositivos..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Možeš to nazvati pozadinom slika ili poluprozirni tekst .
00:00:07
Ali je takoрe poznato. Kao vodeni žig, .
00:00:10
neka vrsta slike u pozadini koja može pojavljuje se u PowerPoint prezentaciji,.
00:00:13
kao logo kompanije, na primer.
00:00:16
Vodeni žigovi se mogu koristiti za identifikacija ili žigosanje,.
00:00:20
u bezbednosne ili nezakonite svrhe ili jednostavno kao dizajnerski dekorativni element..
00:00:26
Dodajmo vodeni žig ovoj prezentaciji koji ga identifikuje kao verziju radne verzije..
00:00:31
Izaberite karticu Prikaz i otvorite master slajda,.
00:00:36
zatim izaberite master slajda.
00:00:39
Stavljanjem vodenog žiga ovde, pojaviće se na pozadini svakog slajda..
00:00:44
Na kartici Umetanje izaberite stavku Okvir za tekst
00:00:48
zatim nacrtati veliki okvir za tekst
00:00:52
i otkucajte Promaja.
00:00:54
Izaberite tekst,
00:00:58
unesite veličinu fonta oko 250 do 300 .
00:01:02
i promenite stil fonta ako želite.
00:01:06
Možda će ti trebati malo proširite okvir za tekst..
00:01:11
Zatim idi na vrh okvira za tekst
00:01:14
i kliknite na ovu kružnu strelicu Zove se Rotate drška..
00:01:17
Prevucite ga nalevo tako da tekst uglove nagore i popunjava slajd..
00:01:24
Zatim centriranje teksta u okviru za tekst
00:01:28
i idite na karticu "Alatke za crtanje" i kliknite na dugme Poravnaj i poravnaj u sredini..
00:01:34
Zatim kliknite na dugme Poravnaj sredinu.
00:01:38
Sledeće, moramo da uradimo Nešto vodenim žigom .
00:01:41
Da se ne bi borio sa Naљi elementi u prvom planu..
00:01:44
Izaberite tekst i na Kartica "Alatke za crtanje" ,.
00:01:49
klik na efekte oblikovanja teksta otvarač dijaloga i otvoriće se ovo okno..
00:01:55
Izaberite karticu "Opcije teksta", a zatim izaberite karticu "Popunjavanje teksta i prikaz strukture"..
00:02:02
U okviru Popuna teksta kliknite na dugme Klizač za prozirnost.
00:02:05
I odvuci na oko 80.
00:02:08
Moraљ da naрeљ pravu ravnoteћu izmeрu biжa. Previљe istaknuto i previљe u pozadini..
00:02:14
Konačno kliknite na dugme Pošalji unazad i pošalji nazad, .
00:02:18
ovo stavlja "promaja" na sloj iza elemenata na slajdu.
00:02:22
Ali tik iznad pozadinu slajda..
00:02:25
Da tekst bude još manji nametljiv, možete doći ovde da popunite SMS .
00:02:29
i ukloniti popunu
00:02:32
i dodajte boju prikaza strukture.
00:02:37
Zatim podesite prozirnost prikaza strukture.
00:02:47
Zatvaranje mastera slajda
00:02:51
I da vidimo kako vodeni žig gleda iza našeg sadržaja..
00:02:55
Proveri kroz slajdove;
00:03:01
Ako treba, vrati se u master slajda .
00:03:04
i samo nivo transparentnosti.
00:03:17
Ti odlučuješ koliko je primetno Ћeliљ da vodeni znak bude..
00:03:20
Mogao bi čak i da sečeš Vratio se na 90 procenata..
00:03:25
Joљ neљto, ako si. Sreжan sa vodenim žigom, .
00:03:28
možete da je pretvorite u datoteku slike.
00:03:31
Kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst i kliknite na dugme Sačuvaj kao sliku..
00:03:37
Odlučite gde želite da sačuvate otkucajte ime i kliknite na dugme Sačuvaj..
00:03:44
Sada možete da umetnete u sledećoj projekciji slajdova..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ولكن من المعروف أيضا كعلامة مائية، .
00:00:10
نوع من صورة الخلفية التي يمكن تظهر في عرض تقديمي ل PowerPoint،.
00:00:13
مثل شعار الشركة على سبيل المثال.
00:00:16
يمكن استخدام العلامات المائية ل تحديد الهوية أو العلامة التجارية،.
00:00:20
لأغراض أمنية أو غير قانونية أو ببساطة كمصمم عنصر الزخرفية..
00:00:26
دعونا نضيف علامة مائية إلى هذا العرض التقديمي التي تحدده كمسودة نسخة..
00:00:31
انقر فوق علامة التبويب عرض و فتح الشريحة الرئيسية،.
00:00:36
ثم حدد الشريحة الرئيسية.
00:00:39
بوضع العلامة المائية هنا وسوف تظهر على خلفية كل شريحة..
00:00:44
في علامة التبويب إدراج، انقر فوق مربع نص
00:00:48
ثم رسم مربع نص كبير
00:00:52
ونوع مسودة.
00:00:54
حدد النص،
00:00:58
إدخال حجم خط حوالي 250 إلى 300 .
00:01:02
وتغيير نمط الخط إذا أردت.
00:01:06
قد تحتاج إلى توسيع مربع النص قليلا..
00:01:11
بعد ذلك، انتقل إلى أعلى مربع النص
00:01:14
وانقر فوق هذا السهم الدائري تسمى مقبض التدوير..
00:01:17
اسحبه إلى اليسار حتى النص زوايا لأعلى ويملأ الشريحة..
00:01:24
ثم توسيط النص في مربع النص
00:01:28
ثم انتقل إلى علامة التبويب تنسيق أدوات الرسم و انقر فوق محاذاة ومحاذاة مركز..
00:01:34
ثم انقر فوق محاذاة الوسط.
00:01:38
بعد ذلك، نحن بحاجة إلى القيام به شيء ما للعلامة المائية .
00:01:41
حتى لا تقاتل مع عناصر المقدمة لدينا..
00:01:44
حدد النص وعلى علامة التبويب تنسيق أدوات الرسم،.
00:01:49
انقر فوق تنسيق تأثيرات النص مربع الحوار قاذفة وهذا الجزء يفتح..
00:01:55
انقر فوق علامة التبويب خيارات النص ثم انقر فوق علامة التبويب تعبئة النص والمخطط التفصيلي..
00:02:02
ضمن تعبئة النص، انقر فوق شريط تمرير الشفافية.
00:02:05
واسحبه الى حوالي 80
00:02:08
تحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح بين أن تكون بارزة جدا والكثير في الخلفية..
00:02:14
أخيرا انقر فوق إرسال إلى الخلف وإرسال إلى الخلف، .
00:02:18
هذا يضع "مسودة" على طبقة خلف العناصر الموجودة على الشريحة.
00:02:22
ولكن فقط فوق خلفية الشريحة..
00:02:25
لجعل النص أقل مزعجة يمكنك أن تأتي إلى هنا لملء النص .
00:02:29
وإزالة التعبئة
00:02:32
وإضافة لون مخطط تفصيلي.
00:02:37
ثم ضبط شفافية المخطط التفصيلي.
00:02:47
إغلاق الشريحة الرئيسية
00:02:51
ودعونا نرى كيف العلامة المائية تبدو وراء المحتوى الخاص بنا..
00:02:55
تحقق من خلال الشرائح;
00:03:01
إذا كنت بحاجة إلى ذلك، عد إلى الشريحة الرئيسية .
00:03:04
وإعادة ضبط مستوى الشفافية.
00:03:17
أنت تقرر مدى ملاحظتها تريد العلامة المائية أن تكون..
00:03:20
هل يمكن أن تقطع حتى العودة إلى 90 في المئة..
00:03:25
شيء آخر، إذا كنت سعيد مع علامة مائية، .
00:03:28
يمكنك تحويله إلى ملف صورة.
00:03:31
انقر بزر الماوس الأيمن فوق مربع النص وانقر فوق حفظ كصورة..
00:03:37
تحديد المكان الذي تريد حفظه اكتب اسما وانقر فوق حفظ..
00:03:44
الآن يمكنك إدراج الصورة في عرض الشرائح الخاص بك المقبل..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
但它也是众所周知的 作为水印,.
00:00:10
某种背景图像,可以 出现在整个PowerPoint演示文稿中,.
00:00:13
例如,像公司徽标。
00:00:16
水印可用于 识别或品牌,.
00:00:20
出于安全或非法目的,或 简单地作为设计师的装饰元素。.
00:00:26
让我们在此演示文稿中添加一个水印 将其标识为草稿版本。.
00:00:31
单击视图选项卡,然后 打开幻灯片母版,.
00:00:36
,然后选择幻灯片母版。
00:00:39
通过在这里放置水印, 它将出现在每张幻灯片的背景上。.
00:00:44
在插入选项卡上,单击文本框
00:00:48
,然后绘制一个大文本框
00:00:52
,然后键入草稿。
00:00:54
选择文本,
00:00:58
输入字体大小 大约250到300.
00:01:02
并根据需要更改字体样式。
00:01:06
您可能需要 稍微加宽文本框。.
00:01:11
接下来,转到文本框的顶部
00:01:14
,然后单击此圆形箭头 称为旋转手柄。.
00:01:17
将其拖动到左侧,使文本 向上倾斜并填充幻灯片。.
00:01:24
然后将文本框中的文本居中
00:01:28
,然后转到绘图工具格式选项卡和 单击"对齐"和"居中对齐"。.
00:01:34
然后单击"中间对齐"。
00:01:38
接下来,我们需要做的 水印的东西.
00:01:41
所以它不会与 我们的前景元素。.
00:01:44
选择文本,然后在 绘图工具格式选项卡,.
00:01:49
单击设置文本格式效果 对话框启动器,此窗格随即打开。.
00:01:55
单击文本选项选项卡,然后 单击文本填充和轮廓选项卡。.
00:02:02
在"文本填充"下,单击 透明度滑块.
00:02:05
并将其拖动到大约80。
00:02:08
你需要在存在之间找到适当的平衡 太突出,背景太多。.
00:02:14
最后点击发送 向后发送和向后发送,.
00:02:18
这会将"草稿"放在图层上 幻灯片上元素的后面.
00:02:22
但就在上面 幻灯片背景。.
00:02:25
使文本更少 突兀的你可以来这里进行文本填充.
00:02:29
并删除填充物
00:02:32
并添加轮廓颜色。
00:02:37
然后调整轮廓透明度。
00:02:47
关闭幻灯片母版
00:02:51
让我们看看如何 水印位于我们内容的后面。.
00:02:55
检查幻灯片;
00:03:01
如果需要,请返回 进入幻灯片母版.
00:03:04
并重新调整透明度级别。
00:03:17
由您决定如何引人注目 您希望水印。.
00:03:20
您甚至可以切割 它回到90%。.
00:03:25
还有一件事,如果你是 满意水印,.
00:03:28
你可以把它变成一个图像文件。
00:03:31
右键单击文本框 ,然后单击另存为图片。.
00:03:37
确定要保存的位置 中,键入名称,然后单击"保存"。.
00:03:44
现在,您可以插入 下一张幻灯片中的图片。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
แต่มันก็เป็นที่รู้จักกัน เป็นลายน้ํา .
00:00:10
ภาพพื้นหลังบางประเภทที่สามารถ ปรากฏตลอดงานนําเสนอ PowerPoint.
00:00:13
เช่น โลโก้บริษัท เป็นต้น
00:00:16
ลายน้ําสามารถใช้สําหรับ การระบุตัวตนหรือการสร้างแบรนด์.
00:00:20
เพื่อความปลอดภัยหรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือ เพียงแค่เป็นองค์ประกอบตกแต่งของนักออกแบบ.
00:00:26
ลองเพิ่มลายน้ําลงในงานนําเสนอนี้ ที่ระบุว่าเป็นรุ่นแบบร่าง.
00:00:31
คลิกแท็บ มุมมอง และ เปิดต้นแบบสไลด์.
00:00:36
จากนั้นเลือกต้นแบบสไลด์
00:00:39
โดยใส่ลายน้ําไว้ตรงนี้ โดยจะปรากฏบนพื้นหลังของภาพนิ่งทุกภาพ.
00:00:44
บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ
00:00:48
แล้ววาดกล่องข้อความขนาดใหญ่
00:00:52
และพิมพ์ แบบร่าง
00:00:54
เลือกข้อความ
00:00:58
ใส่ขนาดแบบอักษรของ ประมาณ 250 ถึง 300 .
00:01:02
และเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรถ้าคุณต้องการ
00:01:06
คุณอาจต้อง ขยายกล่องข้อความให้กว้างขึ้นเล็กน้อย.
00:01:11
จากนั้น ไปที่ด้านบนของกล่องข้อความ
00:01:14
แล้วคลิกลูกศรวงกลมนี้ เรียกว่าจุดจับหมุน.
00:01:17
ลากไปทางซ้ายเพื่อให้ข้อความ มุมขึ้นและเติมสไลด์.
00:01:24
จากนั้นจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางกล่องข้อความ
00:01:28
และไปที่แท็บ รูปแบบ เครื่องมือการวาด และ คลิก จัดแนวและจัดแนวกึ่งกลาง.
00:01:34
จากนั้นคลิก จัดแนวตรงกลาง
00:01:38
ต่อไปเราต้องทํา บางสิ่งบางอย่างกับลายน้ํา .
00:01:41
ดังนั้นมันจึงไม่ต่อสู้กับ องค์ประกอบเบื้องหน้าของเรา.
00:01:44
เลือกข้อความและบน แท็บรูปแบบเครื่องมือการวาด.
00:01:49
คลิก จัดรูปแบบเอฟเฟ็กต์ข้อความ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ และบานหน้าต่างนี้จะเปิดขึ้น.
00:01:55
คลิกแท็บ ตัวเลือกข้อความ แล้ว คลิกแท็บ สีเติมข้อความและเค้าร่าง.
00:02:02
ภายใต้ สีเติมข้อความ ให้คลิกที่ปุ่ม แถบเลื่อนความโปร่งใส.
00:02:05
และลากไปที่ประมาณ 80
00:02:08
คุณต้องหาความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการเป็น โดดเด่นเกินไปและมากเกินไปในพื้นหลัง.
00:02:14
สุดท้ายคลิก ส่ง ย้อนกลับและย้ายไปไว้ข้างหลัง, .
00:02:18
สิ่งนี้จะวาง "แบบร่าง" บนเลเยอร์ ด้านหลังองค์ประกอบบนสไลด์ของคุณ.
00:02:22
แต่ข้างบน พื้นหลังสไลด์ของคุณ.
00:02:25
เมื่อต้องการทําให้ข้อความน้อยลง รบกวนคุณสามารถมาที่นี่เพื่อเติมข้อความ .
00:02:29
และเอาการเติมออก
00:02:32
และเพิ่มสีเค้าร่าง
00:02:37
จากนั้นปรับความโปร่งใสของเค้าร่าง
00:02:47
ปิดต้นแบบสไลด์
00:02:51
และเรามาดูกันว่า ลายน้ําดูอยู่ด้านหลังเนื้อหาของเรา.
00:02:55
ตรวจสอบผ่านสไลด์
00:03:01
ถ้าอยากกลับไป ก็กลับไปซะ ลงในต้นแบบสไลด์ .
00:03:04
และปรับระดับความโปร่งใส
00:03:17
คุณตัดสินใจว่าจะสังเกตเห็นได้อย่างไร คุณต้องการให้ลายน้ําเป็น.
00:03:20
คุณสามารถตัดได้ มันย้อนกลับไป 90 เปอร์เซ็นต์.
00:03:25
อีกอย่างนึง ถ้าคุณ มีความสุขกับลายน้ํา .
00:03:28
คุณสามารถเปลี่ยนเป็นแฟ้มรูปได้
00:03:31
คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ.
00:03:37
ตัดสินใจว่าคุณต้องการบันทึกที่ใด พิมพ์ชื่อแล้วคลิก บันทึก.
00:03:44
ตอนนี้คุณสามารถแทรก ในสไลด์โชว์ถัดไปของคุณ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeap AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

Rappel

Afficher