PowerPoint - Add a picture watermark Tutorial

In this video, you will learn how to add a picture watermark in Microsoft Word.
The video demonstrates how to open the watermark gallery, select a custom picture, and insert it into the document.
By default, Word centers the picture vertically and scales it to extend to the left and right margins.
The image is also washed out or made semi-transparent to avoid visual distraction.
You can adjust the scaling and remove the washout effect if desired.
The video advises choosing a recognizable image that doesn't compete with the foreground text.
It also suggests previewing the document in print to ensure the watermark's appearance.
Additionally, the video explains that watermarks in Word are treated as headers or footers, allowing you to resize, move, and format them like any other picture or shape.
This knowledge opens up various possibilities for creating unique watermarks.
Adding a picture watermark can enhance your documents and make them more visually appealing.

  • 4:36
  • 1470 views
00:00:06
but this time instead of putting it on the slide master,
00:00:09
we'll add it to the slide itself and then copy it to another slide.
00:00:13
Keep in mind that if you want the watermark on more than just a few slides,
00:00:16
it makes more sense to use the slide master
00:00:19
because it saves you from having to manually copy the watermark.
00:00:25
Go to the Insert tab, click Shapes and select a rectangle,
00:00:31
then draw it on this slide.
00:00:34
On the Drawing tools format tab click Shape outline and click No outline,
00:00:41
then click Shape fill and Picture.
00:00:45
Browse for the picture you want
00:00:48
and click Insert.
00:00:52
We're adding the picture to the Fill property of the shape
00:00:55
instead of directly to the slide
00:00:56
because this way we have more options to work with
00:00:59
including Transparency.
00:01:02
By default, the picture stretches to fill the shape,
00:01:05
to get it to the right aspect ratio, go to the Picture tools format tab,
00:01:10
click Crop and then click Fit
00:01:16
and drag the Crop Handles to crop out the empty space around the picture.
00:01:23
Click Crop again to turn it off.
00:01:29
Now we can press Shift and drag the corner handles to
00:01:32
resize the picture without changing the aspect ratio
00:01:36
and then move the picture into place.
00:01:40
Next we need to tweak the formatting to make the picture work as a watermark.
00:01:45
First click Send backward and Send to back.
00:01:49
Then click the Format shape dialog box launcher and the Fill in line tab.
00:01:55
Add transparency until the foreground elements are clearly visible
00:01:59
but make sure it's not so transparent the viewer won't know what the picture is.
00:02:04
Watermark pictures are tricky because you have to find
00:02:06
an image that is easily recognizable
00:02:09
but doesn't fight for dominance with the foreground elements.
00:02:12
You'll want to avoid images with lots of fine detail
00:02:16
and images like this will take too much effort for the viewer to figure out.
00:02:20
This picture of kid works because the viewer will know
00:02:23
immediately what it is and how it relates but it contains a lot of detail.
00:02:28
So we can use these options to reduce some detail
00:02:30
so the image will blend in better with the background.
00:02:33
On the Picture tab,
00:02:38
you can try Brightness and Contrast and Color options
00:02:43
like Saturation and Recolor.
00:02:48
Also try using Sharpness to remove detail.
00:02:53
The Effects tab has artistic effects.
00:02:57
For this picture, let's add the Line drawing effect
00:03:01
and increase the pencil size.
00:03:05
Click away from the picture to get a better idea of
00:03:07
how everything looks without the selection border.
00:03:10
If you find you can't select the picture again because
00:03:12
it's behind other objects, go to the Home tab,
00:03:16
click Select and open the Selection pane.
00:03:21
Now you can select the picture by clicking it in the list.
00:03:27
So once you're happy with the watermark, you can save it
00:03:29
as a picture and insert it in other slides.
00:03:33
Or you can simply copy it to the clipboard.
00:03:37
Move to another slide and then paste it.
00:03:45
Right click the picture and send it to the back layer.
00:03:51
Now let's say we decide we want to change the look of our presentation,
00:03:54
by going to the Design tab and applying a theme like Ion for example.
00:04:00
As you can see, your choice of watermark picture depends
00:04:03
greatly on the design you choose for your slides.
00:04:06
In this case all we need to do is adjust the picture
00:04:08
settings to help it blend in with the design
00:04:11
but you may need to find a new picture.
00:04:13
Also since we didn't use the slide master,
00:04:16
we'll need to copy the finished picture to the other slides manually.
00:04:31
So now you know how to add text to picture watermarks.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we een watermerk afbeelding toevoegen achter deze tekst,
00:00:06
maar deze keer zullen we het in plaats van het op de slide master te plaatsen,
00:00:09
aan de dia zelf toevoegen en vervolgens naar een andere dia kopiëren.
00:00:13
Houd er rekening mee dat als u het watermerk op meer dan slechts een paar dia's wilt hebben,
00:00:16
het logischer is om de slide master te gebruiken,
00:00:19
omdat u hierdoor het watermerk niet handmatig hoeft te kopiëren.
00:00:25
Ga naar het tabblad Invoegen, klik op Vormen en selecteer een rechthoek
00:00:31
en teken deze op deze dia.
00:00:34
Op het tabblad Tekenen hulpmiddelen opmaak klik op Omtrek overzicht en klik Geen omtrek,
00:00:41
klik vervolgens op Vorm vullen en Afbeelding.
00:00:45
Blader naar de gewenste afbeelding
00:00:48
en klik op Invoegen.
00:00:52
We voegen de afbeelding toe aan de Vullingseigenschap van de vorm
00:00:55
in plaats van rechtstreeks aan de dia,
00:00:56
omdat we op deze manier meer opties hebben om mee te werken,
00:00:59
waaronder Transparantie.
00:01:02
Standaard wordt de afbeelding uitgerekt om de vorm te vullen,
00:01:05
om de juiste beeldverhouding te krijgen, ga naar het tabblad Afbeelding tools opmaak,
00:01:10
klik op Bijsnijden en klik vervolgens op Passen
00:01:16
en sleep de Bijsnijd Hendels om de lege ruimte rondom de foto weg te snijden.
00:01:23
Klik nogmaals op Bijsnijden om het uit te schakelen.
00:01:29
Nu kunnen we op Shift drukken en de hoekgrepen verslepen om
00:01:32
de grootte van de afbeelding aan te passen zonder de beeldverhouding te wijzigen en de
00:01:36
afbeelding vervolgens op zijn plaats te bewegen.
00:01:40
Vervolgens moeten we de opmaak aanpassen om de afbeelding als watermerk te laten werken.
00:01:45
Klik eerst op Verzenden achterwaarts en Verzenden naar achteren.
00:01:49
Klik vervolgens op het Opmaak vorm dialoog vak starter en het tabblad lijnsgewijs Vullen.
00:01:55
Voeg transparantie toe totdat de voorgrond elementen duidelijk zichtbaar zijn,
00:01:59
maar zorg ervoor dat het niet zo transparant is dat de kijker niet weet wat de afbeelding is.
00:02:04
Watermerk afbeeldingen zijn lastig omdat u
00:02:06
een afbeelding moet vinden die gemakkelijk herkenbaar is,
00:02:09
maar niet vecht voor dominantie met de voorgrond elementen.
00:02:12
U wilt afbeeldingen met veel kleine details vermijden
00:02:16
en afbeeldingen zoals deze kost de kijker teveel moeite om erachter te komen.
00:02:20
Deze afbeelding van kind werkt, omdat de kijker
00:02:23
meteen zal begrijpen wat het is en hoe het zich verhoudt, maar het bevat veel details.
00:02:28
Dus we kunnen deze opties gebruiken om wat details te verkleinen,
00:02:30
zodat de afbeelding er beter met de achtergrond in past.
00:02:33
Op het tabblad Afbeelding
00:02:38
kunt u de opties Helderheid en Contrast en Kleur,
00:02:43
zoals Kleurverzadiging en Opnieuw kleuren proberen.
00:02:48
Probeer ook Scherpte te gebruiken om details te verwijderen.
00:02:53
Het tabblad Effecten heeft artistieke effecten.
00:02:57
Laten we voor deze afbeelding het Lijn tekening effect toevoegen
00:03:01
en de potloodgrootte vergroten.
00:03:05
Klik weg van de afbeelding om een ​​beter idee te krijgen
00:03:07
hoe alles eruitziet zonder de selectierand.
00:03:10
Als u merkt dat u de afbeelding niet meer kunt selecteren omdat
00:03:12
deze zich achter andere objecten bevindt, gaat u naar het tabblad Home,
00:03:16
klik op Selecteren en open het Selectie venster.
00:03:21
Nu kunt u de afbeelding selecteren door erop te klikken in de lijst.
00:03:27
Dus als u eenmaal tevreden bent met het watermerk, kunt u het
00:03:29
als een afbeelding opslaan en in andere dia's invoegen.
00:03:33
Of u kunt het eenvoudig kopiëren naar het klembord.
00:03:37
Ga naar een andere dia en plak deze.
00:03:45
Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en stuur deze naar de achtergrondlaag.
00:03:51
Stel dat we besluiten dat we het uiterlijk van onze presentatie willen wijzigen,
00:03:54
door naar het tabblad Ontwerp te gaan en bijvoorbeeld een thema als Ion toe te passen.
00:04:00
Zoals u kunt zien, hangt de keuze van de watermerk afbeelding
00:04:03
sterk af van het ontwerp dat u voor uw dia's kiest.
00:04:06
In dit geval volstaat het om de afbeelding
00:04:08
instellingen aan te passen zodat deze beter passen bij het ontwerp,
00:04:11
maar u moet mogelijk een nieuwe afbeelding zoeken.
00:04:13
Omdat we de slide master niet hebben gebruikt,
00:04:16
moeten we de voltooide afbeelding ook handmatig naar de andere dia's kopiëren.
00:04:31
Dus nu weet u hoe u tekst aan watermerken moet toevoegen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Fügen wir einmal ein Wasserzeichenbild hinter diesen Text ein,
00:00:06
allerdings diesmal nicht auf den Folienmaster,
00:00:09
sondern wir fügen es auf der Folie selbst ein und kopieren es dann auf eine weitere Folie.
00:00:13
Denken Sie daran, dass Sie das Wasserzeichen auf mehr als ein paar Folien benötigen,
00:00:16
es ist sinnvoller, den Folienmaster zu benutzen,
00:00:19
weil Sie sich dadurch das manuelle Kopieren des Wasserzeichens sparen.
00:00:25
Gehen Sie auf die Registerkarte „Einfügen”, klicken Sie auf „Formen”, wählen Sie ein Rechteck
00:00:31
und zeichnen Sie es auf die Folie.
00:00:34
Auf der Registerkarte „Zeichenwerkzeuge Format” klicken Sie auf „Formumrandung” und auf „Keine Umrandung”,
00:00:41
danach auf „Formfüllung” und „Bild”.
00:00:45
Suchen Sie das gewünschte Bild
00:00:48
und klicken Sie auf „Einfügen”.
00:00:52
Wir fügen das Bild zur Füllungs-Eigenschaft der Form
00:00:55
anstatt direkt zur Folie hinzu,
00:00:56
weil wir dadurch mehr Arbeitsoptionen haben,
00:00:59
einschließlich „Transparenz”.
00:01:02
Standardmäßig wird das Bild gestreckt, um die Form auszufüllen.
00:01:05
Um es auf die richtigen Proportionen zu bringen, gehen Sie in die Registerkarte „Bildwerkzeuge”,
00:01:10
klicken auf „Zuschneiden” und dann auf „Anpassen”
00:01:16
und ziehen die Zuschneidemarkierungen zum Ausschneiden des leeren Raums um das Bild herum.
00:01:23
Klicken Sie erneut auf „Zuschneiden”, um es zu deaktivieren.
00:01:29
Jetzt können wir die Umschalttaste drücken und die Eckmarkierungen ziehen zur
00:01:32
Anpassung der Bildgröße, ohne dabei das Seitenverhältnis zu ändern,
00:01:36
und dann das Bild an seine Stelle verschieben.
00:01:40
Als nächstes müssen wir die Formatierung optimieren, damit das Bild als Wasserzeichen funktioniert.
00:01:45
Klicken Sie zuerst auf „Nach hinten anordnen” und „Hinten anordnen”.
00:01:49
Starten Sie dann das Dialogfenster zur Formformatierung und die Registerkarte „Linie ausfüllen”.
00:01:55
Fügen Sie Transparenz hinzu, bis die Objekte im Vordergrund deutlich sichtbar sind,
00:01:59
aber gehen Sie mit der Transparenz nicht so weit, dass der Betrachter nicht weiß, was das Bild ist.
00:02:04
Wasserzeichenbilder sind schwierig, weil Sie ein Bild finden müssen,
00:02:06
welches leicht erkennbar ist,
00:02:09
aber nicht in Konkurrenz zu den Vordergrund-Objekten tritt.
00:02:12
Sie werden Bilder vermeiden wollen mit vielen feinen Details
00:02:16
sowie Bilder wie dieses, was für den Betrachter nur mit viel Aufwand zu erkennen ist.
00:02:20
Das Bild des Kindes funktioniert, weil der Betrachter sofort erkennt,
00:02:23
was es ist und worauf es sich bezieht, allerdings enthält es viele Details.
00:02:28
Wir können diese Optionen dafür verwenden, um die Details etwas zu reduzieren,
00:02:30
so wird das Bild besser in den Hintergrund übergehen.
00:02:33
Auf der Registerkarte „Bild”
00:02:38
können Sie Helligkeits-, Kontrast- und Farboptionen
00:02:43
wie „Sättigung” und „Einfärben” ausprobieren.
00:02:48
Versuchen Sie auch die Verwendung von „Schärfe”, um Details zu entfernen.
00:02:53
In der Registerkarte „Effekte” gibt es künstlerische Effekte.
00:02:57
Für dieses Bild wollen wir den Strichzeichnungseffekt hinzufügen
00:03:01
und die Pinselgröße vergrößern.
00:03:05
Klicken Sie vom Bild weg, um einen besseren Eindruck davon zu erhalten,
00:03:07
wie alles aussieht ohne den Auswahlrahmen.
00:03:10
Wenn Sie feststellen, dass Sie das Bild nicht wieder auswählen können, da
00:03:12
es hinter anderen Objekten liegt, gehen Sie zur Registerkarte „Start”,
00:03:16
klicken Sie auf „Auswahl” und öffnen Sie das Auswahl-Fenster.
00:03:21
Jetzt können Sie das Bild mit einem Klick in der Liste auswählen.
00:03:27
Sobald Sie zufrieden sind mit dem Wasserzeichen, können Sie es als
00:03:29
Bild speichern und in andere Folien einfügen.
00:03:33
Oder Sie können es einfach in die Zwischenablage kopieren.
00:03:37
Gehen Sie zu einer anderen Folie und fügen Sie es dort ein.
00:03:45
Klicken Sie das Bild mit rechts an und ordnen Sie es auf der hinteren Ebene an.
00:03:51
Jetzt können wir uns dafür entscheiden, das Erscheinungsbild unserer Präsentation zu ändern,
00:03:54
und gehen dazu auf die Registerkarte „Design” und verwenden ein Design wie beispielsweise „Ion”.
00:04:00
Wie Sie sehen können, hängt Ihre Auswahl des Wasserzeichenbildes
00:04:03
sehr vom Design ab, das Sie für Ihre Folien auswählen.
00:04:06
In diesem Fall brauchen wir lediglich die Bildeinstellungen anzupassen,
00:04:08
damit es besser mit dem Design harmoniert,
00:04:11
aber möglicherweise müssen Sie auch ein neues Bild finden.
00:04:13
Da wir den Folienmaster zudem nicht benutzt haben,
00:04:16
müssen wir das fertige Bild manuell in die anderen Folien kopieren.
00:04:31
Jetzt wissen Sie jedenfalls, wie man Text zu Wasserzeichenbildern hinzufügt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a añadir una marca de agua de imagen detrás del texto, pero,
00:00:06
esta vez, en vez de ponerla en el patrón de diapositivas,
00:00:09
lo haremos en la propia diapositiva y la copiaremos a otra diapositiva.
00:00:13
Recuerde que, si quisiera tener la marca de agua en muchas diapositivas,
00:00:16
le convendría más usar el patrón de diapositivas, ya que le ahorrará
00:00:19
el trabajo de copiar la marca de agua de forma individual.
00:00:25
Vaya a la ficha Insertar, haga clic en Formas, seleccione un rectángulo
00:00:31
y trácelo en la diapositiva.
00:00:34
En la ficha Formato de las Herramientas de dibujo, haga clic en Contorno de forma y Sin contorno;
00:00:41
seguidamente, en Relleno de forma e Imagen.
00:00:45
Busque la imagen que quiera
00:00:48
y confirme pulsando Insertar.
00:00:52
Añadimos la imagen en la propiedad de relleno de la forma, en vez de
00:00:55
hacerlo directamente en la diapositiva,
00:00:56
porque así tenemos más opciones con las que trabajar,
00:00:59
entre ellas, la transparencia.
00:01:02
De forma predeterminada, la imagen se ajusta hasta llenar la forma.
00:01:05
Para obtener la relación de aspecto idónea, vaya a la ficha Formato de las Herramientas de imagen,
00:01:10
haga clic en Recortar y en Ajustar
00:01:16
y arrastre las asas de recorte para recortar los huecos que rodean la imagen.
00:01:23
Pulse de nuevo Recortar para desactivarlo.
00:01:29
Ahora podemos pulsar Mayús y arrastrar los controladores de las esquinas
00:01:32
para cambiar el tamaño de la imagen sin cambiar la relación de aspecto
00:01:36
y después mover la imagen a su sitio.
00:01:40
Lo siguiente es retocar el formato para que la imagen parezca una marca de agua.
00:01:45
Primero, haga clic en Enviar atrás y Enviar al fondo.
00:01:49
Después, haga clic en el selector de cuadro de diálogo de Formato de forma y en la ficha Relleno.
00:01:55
Aumente la transparencia hasta que los elementos en primer plano se vean
00:01:59
con claridad, pero no tanto como para que cueste distinguir lo que es.
00:02:04
Las imágenes de marca de agua son complicadas porque deben
00:02:06
ser fácilmente reconocibles,
00:02:09
pero sin robarles protagonismo a los elementos que hay en primer plano.
00:02:12
Es mejor evitar imágenes con mucho detalle e imágenes
00:02:16
como esta, en las que cuesta distinguir lo que pone.
00:02:20
Esta imagen del niño funciona bien porque se reconoce al instante
00:02:23
lo que es y su relación con el tema, pero tiene demasiado detalle.
00:02:28
Podemos usar estas opciones para reducir el nivel de detalle
00:02:30
y que la imagen se funda mejor con el fondo.
00:02:33
En la ficha Imagen, pruebe
00:02:38
a ajustar el Brillo y el Contraste, u opciones de Color, como las de
00:02:43
Saturación y Volver a colorear.
00:02:48
Puede jugar también con la Nitidez para reducir el nivel de detalle.
00:02:53
La ficha Efectos incluye Efectos artísticos.
00:02:57
A esta imagen le vamos a poner el efecto Dibujo de línea y vamos
00:03:01
a aumentar el Tamaño de lápiz.
00:03:05
Haga clic fuera de la imagen para ver mejor
00:03:07
cómo quedará todo sin el borde de selección.
00:03:10
Si no puede volver a seleccionar la imagen porque ha quedado
00:03:12
detrás de otros objetos, vaya a la ficha Inicio, haga clic en Seleccionar
00:03:16
y abra el Panel de selección.
00:03:21
Ahora ya puede seleccionar la imagen haciendo clic sobre ella en la lista.
00:03:27
Cuando la marca de agua esté a su gusto,
00:03:29
puede guardarla como imagen e insertarla en otras diapositivas.
00:03:33
Otra posibilidad es copiarla al portapapeles,
00:03:37
ir a otra diapositiva y pegarla allí.
00:03:45
Haga clic con el botón derecho sobre la imagen y envíela al fondo.
00:03:51
Ahora digamos que queremos cambiar la apariencia de la presentación
00:03:54
aplicando un tema como Ion, por ejemplo, desde la ficha Diseño.
00:04:00
Como ve, la elección de imagen para una marca de agua depende
00:04:03
en gran medida del diseño que elija para las dispositivas.
00:04:06
En este caso, lo que tenemos que hacer es ajustar la configuración
00:04:08
de la imagen hasta conseguir que combine bien con el diseño,
00:04:11
aunque posiblemente necesite otra imagen.
00:04:13
Recuerde que no hemos usado el patrón
00:04:16
de diapositivas y, por tanto, tendremos que copiar la imagen terminada individualmente.
00:04:31
Pues ahora ya sabe añadir marcas de agua con texto y con imágenes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos adicionar uma marca d’água da imagem atrás deste texto,
00:00:06
mas desta vez, você deve mudá-la no Slide Mestre,
00:00:09
vamos adicioná-la ao próprio slide e depois copiá-la para outro slide.
00:00:13
Lembre-se que se quiser a marca d’água em mais do que alguns slides,
00:00:16
faz mais sentido usar o Slide Mestre
00:00:19
uma vez que faz com que não tenha de copiar manualmente a marca d’água.
00:00:25
Vá ao menu Inserir, clique em Formas e selecione um retângulo,
00:00:31
e depois desenhe-o neste slide.
00:00:34
Nas Ferramentas de Desenho, menu Formatar, clique em Contorno da forma e clique em Sem contorno,
00:00:41
depois, clique em Preenchimento da forma e Imagem.
00:00:45
Navegue para a imagem que quer
00:00:48
e clique em Inserir.
00:00:52
Estamos adicionando a imagem às Propriedades de preenchimento da forma,
00:00:55
em vez de ir diretamente ao slide
00:00:56
uma vez que, assim, você tem mais opções para escolher
00:00:59
incluindo a Transparência.
00:01:02
Por padrão, a imagem estica para preencher a forma,
00:01:05
para que tenha a relação de aparência correta, vá às Ferramentas de imagem, menu Formatar,
00:01:10
clique em Recortar e depois em Ajustar
00:01:16
e arraste os Botões do recorte para cortar o espaço vazio em redor da imagem.
00:01:23
Clique novamente em Recortar para desligar.
00:01:29
Agora, você pode pressionar Shift e arrastar os cantos para
00:01:32
redimensionar a imagem sem mudar a relação de aparência
00:01:36
e, depois, colocar a imagem no local.
00:01:40
Em seguida, temos de mudar a formatação para que a imagem funcione como uma marca d’água.
00:01:45
Primeiro, clique em Enviar para trás e Enviar para o fundo.
00:01:49
Depois, clique na caixa de diálogo Formatar forma e no menu Linha de preenchimento.
00:01:55
Adicionar a transparência até os elementos em primeiro plano ficarem claramente visíveis,
00:01:59
mas certifique-se que não é tão transparente que o observador não saberá o que é a imagem.
00:02:04
As imagens de marcas d’água de imagem são difíceis pois tem de encontrar
00:02:06
uma imagem que seja facilmente reconhecível,
00:02:09
mas que não brigue por dominância com os elementos em primeiro plano.
00:02:12
Você vai querer evitar imagens com muitos detalhes finos
00:02:16
e imagens como esta requerem muito esforço para que o observador as perceba.
00:02:20
Esta imagem funciona porque o observador saberá
00:02:23
imediatamente o que é e como se relaciona, mas contém muitos detalhes.
00:02:28
Assim, podemos usar estas opções para reduzir alguns detalhes
00:02:30
para que a imagem se misture melhor com o fundo.
00:02:33
No menu Imagem,
00:02:38
Você pode experimentar opções de Brilho, Contraste e Cor
00:02:43
como Saturação e Colorir novamente.
00:02:48
Tente ainda usar Ajustar Nitidez para remover os detalhes.
00:02:53
O menu Efeitos tem efeitos artísticos.
00:02:57
Para esta imagem, vamos adicionar o efeito Desenhar linha
00:03:01
e aumentar o tamanho do lápis.
00:03:05
Clique fora da imagem para ter uma ideia melhor da
00:03:07
aparência geral sem a margem de seleção.
00:03:10
Se você perceber que não consegue selecionar novamente a imagem por
00:03:12
estar por trás de outros objetos, vá ao menu Página Inicial,
00:03:16
clique em Selecionar e abra o grupo de Seleção.
00:03:21
Agora pode selecionar a imagem clicando nela na lista.
00:03:27
Por isso, depois de estar feliz com a marca d’água, pode salvá-la
00:03:29
como uma imagem e inseri-la nos outros slides.
00:03:33
Ou pode simplesmente copiá-la para a área de transferência.
00:03:37
Ir para outro slide e depois colá-la.
00:03:45
Clique com o botão direito na imagem e envie-a para a camada de trás.
00:03:51
Agora, vamos imaginar que decidimos que queremos mudar a aparência de nossa apresentação,
00:03:54
indo ao separador Design e aplicando um tema como Íon, por exemplo.
00:04:00
Como você pode ver, sua escolha de imagem de marca d’água depende
00:04:03
muito do design que escolhe para seus slides.
00:04:06
Neste caso, só temos de ajustar as definições
00:04:08
de imagem para ajudar a se misturar com o design,
00:04:11
mas você poderá ter de encontrar uma nova imagem.
00:04:13
Além disso, uma vez que não usamos o Slide Mestre,
00:04:16
teremos de copiar a imagem terminada manualmente para os outros slides.
00:04:31
Agora, você já sabe como adicionar texto a marcas d’água de imagens.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aggiungiamo un'immagine filigrana dietro questo testo,.
00:00:06
ma questa volta invece di mettendolo sullo schema slide, .
00:00:09
lo aggiungeremo alla diapositiva stessa e quindi copiarlo in un'altra diapositiva..
00:00:13
Tenere presente che se si desidera filigrana su più di poche diapositive, .
00:00:16
ha più senso per utilizzare lo schema diapositiva.
00:00:19
perché ti salva da dover copiare manualmente la filigrana..
00:00:25
Vai alla scheda Inserisci, fare clic su Forme e selezionare un rettangolo,.
00:00:31
poi disegnarlo su questa diapositiva.
00:00:34
Nel formato Strumenti di disegno fare clic su Contorno forma e fare clic su Nessun contorno,.
00:00:41
quindi fai clic su Riempimento forma e Immagine.
00:00:45
Cercare l'immagine desiderata
00:00:48
e fare clic su Inserisci.
00:00:52
Stiamo aggiungendo l'immagine a la proprietà Fill della forma.
00:00:55
invece di direttamente alla diapositiva
00:00:56
perché in questo modo abbiamo hanno più opzioni con cui lavorare.
00:00:59
compresa la trasparenza.
00:01:02
Per impostazione predefinita, l'immagine si estende per riempire la forma, .
00:01:05
per arrivare all'aspetto giusto per passare alla scheda Formato strumenti immagine, .
00:01:10
fare clic su Ritaglia e quindi su Adatta
00:01:16
e trascinare le maniglie di ritaglio per ritagliare lo spazio vuoto intorno all'immagine..
00:01:23
Fare di nuovo clic su Ritaglia per disattivarlo.
00:01:29
Ora possiamo premere Shift e trascinare le maniglie d'angolo per.
00:01:32
ridimensionare l'immagine senza modifica delle proporzioni .
00:01:36
e quindi spostare l'immagine in posizione.
00:01:40
Successivamente è necessario modificare la formattazione per far funzionare l'immagine come filigrana. .
00:01:45
Per prima cosa fate clic su Porta indietro e SuC in secondo piano.
00:01:49
Quindi fare clic sulla finestra di dialogo Formato forma pulsante di visualizzazione e la scheda Riempi in linea..
00:01:55
Aggiungere la trasparenza fino a gli elementi in primo piano sono chiaramente visibili .
00:01:59
ma assicurarsi che non è così trasparente lo spettatore non saprà qual è l'immagine..
00:02:04
Le immagini della filigrana sono difficile perché si deve trovare .
00:02:06
un'immagine facilmente riconoscibile
00:02:09
ma non combatte per il dominio con gli elementi in primo piano..
00:02:12
Ti consigliamo di evitare le immagini con un sacco di dettagli fini.
00:02:16
e immagini come questa ci vorranno troppo sforzo per lo spettatore di capire..
00:02:20
Questa foto di kid funziona perché lo spettatore saprà.
00:02:23
immediatamente quello che è e come si riferisce, ma contiene un sacco di dettagli..
00:02:28
Quindi possiamo usare queste opzioni per ridurre alcuni dettagli .
00:02:30
così l'immagine si fonderà in meglio con lo sfondo..
00:02:33
Nella scheda Immagine,
00:02:38
si può provare Luminosità e Opzioni Contrasto e Colore.
00:02:43
come Saturazione e Ricolorazione.
00:02:48
Provare anche a utilizzare Nitidezza per rimuovere i dettagli..
00:02:53
La scheda Effetti ha effetti artistici.
00:02:57
Per questa immagine, aggiungiamo l'effetto Disegno linea .
00:03:01
e aumentare la dimensione della matita.
00:03:05
Fare clic all'clic all'indirizzo per avere un'idea migliore di .
00:03:07
come tutto sembra senza il bordo di selezione..
00:03:10
Se scopri che non puoi selezionare di nuovo l'immagine perché.
00:03:12
è dietro altri oggetti, vai alla scheda Home, .
00:03:16
Fare clic su Seleziona e aprire il riquadro di selezione.
00:03:21
Ora è possibile selezionare la casella di l'immagine facendo clic su di essa nell'elenco..
00:03:27
Quindi, una volta che sei felice con la filigrana, è possibile salvarlo.
00:03:29
come un'immagine e inserirlo in altre diapositive..
00:03:33
Oppure si può semplicemente copiarlo negli appunti..
00:03:37
Passare a un altro scorrere e incollarlo..
00:03:45
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e inviarlo allo strato posteriore..
00:03:51
Ora diciamo che decidiamo di desidera cambiare l'aspetto della nostra presentazione, .
00:03:54
accedendo alla scheda Progettazione e applicare un tema come Ion per esempio..
00:04:00
Come potete vedere, la vostra scelta dell'immagine della filigrana dipende.
00:04:03
molto sul design scelta per le diapositive..
00:04:06
In questo caso tutto ciò di cui abbiamo bisogno da fare è regolare l'immagine.
00:04:08
impostazioni per aiutarlo a fondersi in con il design .
00:04:11
ma potrebbe essere necessario trovare una nuova immagine.
00:04:13
Anche perché non abbiamo usato lo schema slide,
00:04:16
avremo bisogno di copiare il finito l'immagine alle altre diapositive manualmente..
00:04:31
Così ora si sa come aggiungere filigrana da testo a immagine..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們添加圖片 此文本後面的浮水印,.
00:00:06
但這次,而不是 把它放在幻燈片母版上,.
00:00:09
我們將添加到幻燈片本身和 然後將其複製到另一張幻燈片。.
00:00:13
請記住,如果你想 浮水印不僅僅是幾張幻燈片上,.
00:00:16
它更有意義 使用幻燈片母版.
00:00:19
因為它把你從 必須手動複製浮水印。.
00:00:25
轉到"插入"選項卡, 按一下"形狀"並選取矩形,.
00:00:31
然後在這張幻燈片上繪製它。
00:00:34
在繪圖工具格式上 選項卡按一下"形狀輪廓"並按一下"無輪廓",.
00:00:41
然後按一下"形狀填充"和"圖片"。
00:00:45
流覽所需的圖片
00:00:48
並按一下"插入"。
00:00:52
我們將圖片添加到 形狀的填充屬性.
00:00:55
而不是直接到幻燈片
00:00:56
因為這樣我們 有更多的選項可用於.
00:00:59
包括透明度。
00:01:02
預設情況下,圖片 拉伸以填充形狀,.
00:01:05
使其正確 比率,轉到"圖片工具"格式選項卡,.
00:01:10
按一下"裁剪",然後按一下"適合"
00:01:16
並將裁剪手柄拖動到裁剪 出圖片周圍的空白空間。.
00:01:23
再次按一下"裁剪"可將其關閉。
00:01:29
現在,我們可以按 Shift 和 將角控點拖動到.
00:01:32
調整圖片大小,無需 更改縱橫比.
00:01:36
然後將圖片移動到原位。
00:01:40
接下來,我們需要調整格式 使圖片作為浮水印工作。.
00:01:45
第一個按一下"向後發送"和"發送回"。
00:01:49
然後按一下"格式形狀"對話方塊 框啟動器和"填寫行"選項卡。.
00:01:55
添加透明度,直到 前景元素清晰可見.
00:01:59
但要確保它不是那麼透明 觀眾不會知道圖片是什麼。.
00:02:04
浮水印圖片是 棘手,因為你必須找到.
00:02:06
易於識別的圖像
00:02:09
但不為統治而戰 與前景元素。.
00:02:12
您需要避免圖像 有很多細節.
00:02:16
像這樣的圖像將採取太多 努力讓觀眾弄清楚。.
00:02:20
這張孩子的作品 因為觀眾會知道.
00:02:23
立即它是什麼,它是如何 相關,但它包含了很多細節。.
00:02:28
因此,我們可以使用這些選項 減少一些細節.
00:02:30
所以圖像將融合在 更好的背景。.
00:02:33
在"圖片"選項卡上,
00:02:38
你可以嘗試亮度和 對比度和顏色選項.
00:02:43
像飽和度和重新著色。
00:02:48
也嘗試使用 可去除細節的銳度。.
00:02:53
"效果"選項卡具有美術效果。
00:02:57
對於此圖片,讓我們添加 線條繪製效果.
00:03:01
並增加鉛筆的大小。
00:03:05
點擊遠離圖片 得到一個更好的想法.
00:03:07
一切看起來如何 沒有選擇邊框。.
00:03:10
如果你發現你不能 再次選擇圖片,因為.
00:03:12
它在其他物體後面 轉到"主頁"選項卡,.
00:03:16
按一下"選擇"並打開"選擇"窗格。
00:03:21
現在,您可以選擇 圖片,點擊清單中的圖片。.
00:03:27
所以一旦你高興了 浮水印,你可以保存它.
00:03:29
作為圖片和 將其插入其他幻燈片中。.
00:03:33
或者你可以簡單地 將其複製到剪貼簿。.
00:03:37
移動到另一個 幻燈片,然後粘貼它。.
00:03:45
按右鍵圖片, 發送到後層。.
00:03:51
現在,讓我們說,我們決定我們 想要改變我們演示文稿的外觀,.
00:03:54
通過進入"設計"選項卡,然後 例如,應用像 Ion 這樣的主題。.
00:04:00
正如您所看到的,您的選擇 浮水印圖片取決於.
00:04:03
大大在設計上 為幻燈片選擇。.
00:04:06
在這種情況下,我們需要的 要做的是調整圖片.
00:04:08
設置,以説明它融入 與設計.
00:04:11
但你可能需要找到一張新照片
00:04:13
而且因為我們沒有使用幻燈片母版,
00:04:16
我們需要複製完成 圖片到其他幻燈片手動。.
00:04:31
所以,現在你知道如何添加 文本到圖片浮水印。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
画像を追加しよう このテキストの背後にある透かし,.
00:00:06
しかし、今回は代わりに スライドマスタに置く.
00:00:09
スライド自体に追加し、 次に、別のスライドにコピーします。.
00:00:13
あなたが望むなら、注意してください。 いくつかのスライド以上の透かし、.
00:00:16
それはもっと理にかなっている スライド マスタを使用するには.
00:00:19
それはからあなたを救うので 透かしを手動でコピーする必要があります。.
00:00:25
[挿入] タブに移動します。 [図形] をクリックし、四角形を選択します。.
00:00:31
次に、このスライドに描画します。
00:00:34
[描画ツール] 形式 タブは[アウトラインの形状]をクリックし、[アウトラインなし] をクリックします。.
00:00:41
次に、[図形の塗りつぶしと図] をクリックします。
00:00:45
必要な画像を参照する
00:00:48
をクリックし、[挿入] をクリックします。
00:00:52
画像を追加します。 図形の塗りつぶしプロパティ.
00:00:55
スライドに直接表示する代わりに
00:00:56
なぜなら、この方法で私たちは で動作するより多くのオプションを持っている.
00:00:59
透明性を含む。
00:01:02
デフォルトでは、 図形を塗りつぶすためにストレッチ、.
00:01:05
それを正しい方向に向かうために 比率を表示し、[ピクチャ ツールの書式] タブに移動します。.
00:01:10
[トリミング] をクリックし、[フィット] をクリックします。
00:01:16
トリミングハンドルをドラッグしてトリミング 絵の周りの空きスペースを外に出す.
00:01:23
もう一度[トリミング]をクリックしてオフにします。
00:01:29
今、私たちはシフトを押すことができます コーナー ハンドルをドラッグして.
00:01:32
画像のサイズを変更する 縦横比の変更.
00:01:36
画像を所定の位置に移動します。
00:01:40
次に、書式設定を微調整する必要があります 画像を透かしとして機能させるには。.
00:01:45
[後方に送信] をクリックし、[戻る] をクリックします。
00:01:49
次に、[図形の書式設定] ダイアログ ボックスをクリックします。 ボックスランチャーと[行に塗りつぶす]タブ。.
00:01:55
まで透明度を追加する 前景要素がはっきりと見える.
00:01:59
しかし、それがそれほど透明でないことを確認してください 視聴者は画像が何であるかを知りません。.
00:02:04
透かしの写真は あなたが見つける必要があるので、トリッキー.
00:02:06
容易に認識できるイメージ
00:02:09
しかし、支配のために戦わない フォアグラウンド要素を使用します。.
00:02:12
画像を避けたい 細かいディテールの多くと.
00:02:16
そして、このような画像は、あまりにも多くを取るだろう 視聴者が理解するための努力。.
00:02:20
子供の作品のこの写真 視聴者が知っているので.
00:02:23
すぐにそれが何であるか、どのように 関連するが、それは多くの詳細が含まれています。.
00:02:28
したがって、これらのオプションを使用できます。 いくつかの詳細を減らすために.
00:02:30
イメージがブレンドされます。 背景でより良い。.
00:02:33
[ピクチャ] タブで、
00:02:38
あなたは明るさを試すことができますし、 コントラストと色のオプション.
00:02:43
彩度と色を変更します。
00:02:48
また、使用してみる ディテールを除去するシャープネス。.
00:02:53
[効果] タブには芸術的効果があります。
00:02:57
この写真では、追加してみましょう 線画効果.
00:03:01
鉛筆のサイズを大きくします。
00:03:05
画像から離れてクリックします より良い考えを得るために.
00:03:07
すべてがどのように見えるか 選択枠なし。.
00:03:10
見つかった場合は、 画像をもう一度選択する.
00:03:12
他のオブジェクトの後ろだ [ホーム] タブに移動します。.
00:03:16
[選択] ウィンドウをクリックして開きます。
00:03:21
これで、 リスト内でクリックして画像を表示します。.
00:03:27
だから、一度あなたが満足したら 透かしは、それを保存することができます.
00:03:29
画像として、 他のスライドに挿入します。.
00:03:33
または、単に クリップボードにコピーします。.
00:03:37
別の移動 スライドして貼り付けします。.
00:03:45
画像を右クリックして、 バックレイヤーに送信します。.
00:03:51
さて、我々が決める 私たちのプレゼンテーションの外観を変更したい、.
00:03:54
[デザイン] タブに移動し、 例えば、イオンのようなテーマを適用します。.
00:04:00
ご覧の通り、お客様の選択 透かし画像の依存.
00:04:03
デザインに大きく を選択すると、スライドに対して選択できます。.
00:04:06
この場合、必要なのは 行うには、画像を調整します.
00:04:08
それが溶け込むのに役立つ設定 デザイン付き.
00:04:11
しかし、あなたは新しい画像を見つける必要があるかもしれません。
00:04:13
また、スライドマスタを使用しなかったため、
00:04:16
完成したファイルをコピーする必要があります 他のスライドを手動で使用できます。.
00:04:31
だから今、あなたは追加する方法を知っている 透かしを図に表示するテキスト。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy thêm một hình ảnh Watermark đằng sau văn bản này,.
00:00:06
nhưng lần này thay vì Đặt nó trên slide Master, .
00:00:09
chúng ta sẽ thêm nó vào bản chiếu và sau đó sao chép nó vào một slide khác..
00:00:13
Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn Watermark trên nhiều hơn chỉ là một vài slide, .
00:00:16
nó làm cho ý nghĩa hơn để sử dụng slide Master.
00:00:19
bởi vì nó giúp bạn tiết kiệm từ phải tự sao chép Watermark..
00:00:25
Chuyển đến tab chèn, nhấp vào hình dạng và chọn một chữ nhật,.
00:00:31
sau đó vẽ nó trên slide này.
00:00:34
Trên định dạng công cụ vẽ tab nhấp vào hình dạng phác thảo và nhấp không phác thảo,.
00:00:41
sau đó nhấp vào hình dạng điền và hình ảnh.
00:00:45
Duyệt tìm ảnh bạn muốn
00:00:48
và nhấp vào chèn.
00:00:52
Chúng ta đang thêm hình ảnh vào thuộc tính fill của hình.
00:00:55
thay vì trực tiếp đến ảnh chiếu
00:00:56
bởi vì cách này chúng ta có nhiều lựa chọn hơn để làm việc với.
00:00:59
bao gồm cả tính minh bạch.
00:01:02
Theo mặc định, hình ảnh kéo dài để lấp đầy hình dạng, .
00:01:05
để có được nó vào đúng khía cạnh , hãy chuyển đến tab định dạng công cụ hình ảnh, .
00:01:10
nhấp vào cây trồng và sau đó nhấp vào phù hợp
00:01:16
và kéo xử lý cây trồng để cắt xén không gian trống xung quanh hình ảnh..
00:01:23
Nhấp vào xén lần nữa để tắt.
00:01:29
Bây giờ chúng ta có thể nhấn Shift và kéo tay cầm góc để.
00:01:32
thay đổi kích thước hình ảnh mà không thay đổi tỷ lệ khía cạnh .
00:01:36
và sau đó di chuyển hình ảnh vào nơi.
00:01:40
Tiếp theo chúng ta cần phải tinh chỉnh định dạng để làm cho hình ảnh làm việc như một watermark. .
00:01:45
Đầu tiên bấm gửi lùi và gửi lại.
00:01:49
Sau đó nhấp vào định dạng hình hộp thoại hộp phóng và điền vào dòng tab..
00:01:55
Thêm tính minh bạch cho đến khi Các yếu tố tiền cảnh có thể nhìn thấy rõ ràng .
00:01:59
nhưng chắc chắn rằng nó không phải như vậy minh bạch người xem sẽ không biết hình ảnh là gì..
00:02:04
Hình ảnh Watermark được khó khăn bởi vì bạn phải tìm .
00:02:06
một hình ảnh dễ nhận biết
00:02:09
nhưng không đấu tranh cho sự thống trị với các yếu tố tiền cảnh..
00:02:12
Bạn sẽ muốn tránh hình ảnh với rất nhiều chi tiết tốt.
00:02:16
và hình ảnh như thế này sẽ mất quá nhiều cố gắng để người xem tìm ra..
00:02:20
Điều này hình ảnh của kid làm việc bởi vì người xem sẽ biết.
00:02:23
ngay lập tức nó là gì và làm thế nào nó liên quan nhưng nó có chứa rất nhiều chi tiết..
00:02:28
Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng các tùy chọn này để giảm bớt một số chi tiết .
00:02:30
Vì vậy hình ảnh sẽ pha trộn trong tốt hơn với nền..
00:02:33
Trên tab ảnh,
00:02:38
bạn có thể thử độ sáng và Độ tương phản và màu sắc tùy chọn.
00:02:43
như Saturation và recolor.
00:02:48
Cũng thử sử dụng Độ sắc nét để loại bỏ chi tiết..
00:02:53
Tab Effects có hiệu ứng nghệ thuật.
00:02:57
Đối với ảnh này, hãy thêm hiệu ứng vẽ đường .
00:03:01
và tăng kích thước bút chì.
00:03:05
Nhấp chuột ra khỏi hình ảnh để có được một ý tưởng tốt hơn về .
00:03:07
mọi thứ trông như thế nào không có đường viền lựa chọn..
00:03:10
Nếu bạn thấy bạn không thể chọn hình ảnh một lần nữa vì.
00:03:12
nó đằng sau các đối tượng khác, đi đến tab Trang chủ, .
00:03:16
bấm chọn và mở cửa sổ lựa chọn.
00:03:21
Bây giờ bạn có thể chọn hình ảnh bằng cách nhấp vào nó trong danh sách..
00:03:27
Vì vậy, một khi bạn hài lòng với Watermark, bạn có thể lưu nó.
00:03:29
như là một hình ảnh và chèn nó vào các trang trình bày khác..
00:03:33
Hoặc bạn có thể chỉ cần sao chép nó vào clipboard..
00:03:37
Di chuyển đến một trượt và sau đó dán nó..
00:03:45
Nhấp chuột phải vào hình ảnh và gửi nó vào layer Back..
00:03:51
Bây giờ chúng ta hãy nói rằng chúng tôi quyết định muốn thay đổi giao diện của bản trình bày của chúng tôi, .
00:03:54
bằng việc đi tới tab thiết kế và áp dụng một chủ đề như ion ví dụ..
00:04:00
Như bạn có thể thấy, sự lựa chọn của bạn hình ảnh Watermark phụ thuộc.
00:04:03
rất nhiều về thiết kế bạn chọn cho các trang trình bày của mình..
00:04:06
Trong trường hợp này tất cả chúng ta cần để làm là điều chỉnh hình ảnh.
00:04:08
Các thiết lập để giúp nó pha trộn trong với thiết kế .
00:04:11
nhưng bạn có thể cần phải tìm một hình ảnh mới.
00:04:13
Cũng vì chúng tôi không sử dụng slide Master,
00:04:16
chúng ta sẽ cần phải sao chép kết ảnh vào các slide khác theo cách thủ công..
00:04:31
Vì vậy, bây giờ bạn biết làm thế nào để thêm hình mờ..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari kita tambahkan gambar Watermark di belakang teks ini,.
00:00:06
tapi kali ini bukan meletakkannya pada slide Master, .
00:00:09
kita akan menambahkannya ke slide itu sendiri dan kemudian salin ke slide lain..
00:00:13
Perlu diingat bahwa jika Anda ingin watermark pada lebih dari sekedar beberapa slide, .
00:00:16
itu membuat lebih masuk akal untuk menggunakan slide Master.
00:00:19
karena menghemat dari harus menyalin Watermark secara manual..
00:00:25
Pergi ke tab insert, Klik bentuk dan pilih persegi panjang,.
00:00:31
kemudian gambar pada slide ini.
00:00:34
Pada format alat gambar tab klik bentuk garis besar dan klik tidak ada garis besar,.
00:00:41
kemudian klik shape FILL dan Picture.
00:00:45
Browse gambar yang Anda inginkan
00:00:48
dan klik Sisipkan.
00:00:52
Kami menambahkan gambar ke Isi properti dari bentuk.
00:00:55
bukan langsung ke slide
00:00:56
karena cara ini kita memiliki lebih banyak opsi untuk bekerja.
00:00:59
termasuk transparansi.
00:01:02
Secara default, gambar peregangan untuk mengisi bentuk, .
00:01:05
untuk mendapatkannya ke aspek yang tepat , masuk ke tab format alat gambar, .
00:01:10
Klik crop dan kemudian klik Fit
00:01:16
dan seret gagang potong untuk memotong Ruang kosong di sekitar gambar..
00:01:23
Klik crop lagi untuk mematikannya.
00:01:29
Sekarang kita dapat menekan Shift dan Seret pengendali sudut ke.
00:01:32
mengubah ukuran gambar tanpa mengubah rasio aspek .
00:01:36
dan kemudian Pindahkan gambar ke tempatnya.
00:01:40
Selanjutnya kita perlu men-tweak format untuk membuat gambar bekerja sebagai Watermark. .
00:01:45
Pertama klik Kirim ke belakang dan kirim ke belakang.
00:01:49
Kemudian klik format shape dialog Box Launcher dan tab FILL in line..
00:01:55
Tambahkan transparansi hingga elemen latar depan terlihat jelas .
00:01:59
tapi pastikan itu tidak begitu transparan penampil tidak akan tahu apa gambarnya..
00:02:04
Gambar Watermark sulit karena Anda harus menemukan .
00:02:06
gambar yang mudah dikenali
00:02:09
tetapi tidak berjuang untuk dominasi dengan elemen latar depan..
00:02:12
Anda akan ingin menghindari gambar dengan banyak detail halus.
00:02:16
dan gambar seperti ini akan mengambil terlalu banyak upaya untuk pemirsa untuk mencari tahu..
00:02:20
Gambar anak ini bekerja karena penonton akan tahu.
00:02:23
segera apa itu dan bagaimana berhubungan tetapi mengandung banyak detail..
00:02:28
Jadi kita bisa menggunakan opsi ini untuk mengurangi beberapa detail .
00:02:30
sehingga gambar akan berbaur lebih baik dengan latar belakang..
00:02:33
Pada tab gambar,
00:02:38
Anda dapat mencoba brightness Opsi kontras dan warna.
00:02:43
seperti saturasi dan recolor.
00:02:48
Juga mencoba menggunakan Ketajaman untuk menghilangkan detail..
00:02:53
Tab Effects memiliki efek artistik.
00:02:57
Untuk gambar ini, mari kita tambahkan efek gambar garis .
00:03:01
dan meningkatkan ukuran pensil.
00:03:05
Klik jauh dari gambar untuk mendapatkan ide yang lebih baik .
00:03:07
Bagaimana semuanya terlihat tanpa pemilihan perbatasan..
00:03:10
Jika Anda menemukan Anda tidak dapat memilih gambar lagi karena.
00:03:12
itu di belakang benda lain, Buka tab Beranda, .
00:03:16
Klik Pilih dan Buka panel seleksi.
00:03:21
Sekarang Anda dapat memilih gambar dengan mengkliknya dalam daftar..
00:03:27
Jadi setelah Anda puas dengan tanda air, Anda dapat menyimpannya.
00:03:29
sebagai gambar dan memasukkannya ke slide lain..
00:03:33
Atau Anda hanya dapat menyalinnya ke clipboard..
00:03:37
Pindah ke yang lain geser lalu tempelkan..
00:03:45
Klik kanan gambar dan mengirimkannya ke lapisan belakang..
00:03:51
Sekarang Katakanlah kita memutuskan kita ingin mengubah tampilan presentasi kami, .
00:03:54
dengan membuka tab desain dan menerapkan tema seperti ion misalnya..
00:04:00
Seperti yang dapat Anda lihat, pilihan Anda gambar Watermark tergantung.
00:04:03
sangat pada desain Anda pilih untuk slide Anda..
00:04:06
Dalam hal ini semua yang kita butuhkan lakukan adalah mengatur gambar.
00:04:08
pengaturan untuk membantu dengan desain .
00:04:11
tetapi Anda mungkin perlu menemukan gambar baru.
00:04:13
Juga karena kita tidak menggunakan slide Master,
00:04:16
kita harus menyalin gambar ke slide lain secara manual..
00:04:31
Jadi sekarang Anda tahu bagaimana untuk menambahkan teks untuk gambar Watermark..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте добавим картинку водяной знак за этим текстом,.
00:00:06
но на этот раз вместо положить его на слайд мастер, .
00:00:09
Мы добавим его в слайд себя и затем скопировать его на другой слайд..
00:00:13
Имейте в виду, что если вы хотите водяной знак на более чем несколько слайдов, .
00:00:16
это имеет больше смысла использовать мастер слайдов.
00:00:19
потому что это спасает вас от необходимости вручную копировать водяной знак..
00:00:25
Перейдите на вкладку Insert, нажмите формы и выберите прямоугольник,.
00:00:31
затем нарисуйте его на этом слайде.
00:00:34
О формате инструментов рисования вкладка нажмите Контур формы и нажмите Нет контура,.
00:00:41
Затем нажмите Форма заполнить и изображение.
00:00:45
Просмотрите фотографию, которую вы хотите
00:00:48
и нажмите Вставка.
00:00:52
Мы добавляем картинку к Свойство заполнения формы.
00:00:55
вместо непосредственно на слайд
00:00:56
потому что таким образом мы есть больше возможностей для работы с.
00:00:59
включая прозрачность.
00:01:02
По умолчанию изображение тянется, чтобы заполнить форму, .
00:01:05
чтобы получить его в правильном аспекте отношение, перейдите на вкладку формата инструментов Picture, .
00:01:10
нажмите Урожай, а затем нажмите Fit
00:01:16
и перетащите ручки урожая для обрезки из пустого пространства вокруг картины..
00:01:23
Нажмите Урожай снова, чтобы выключить его.
00:01:29
Теперь мы можем нажать Shift и перетащите угловые ручки, чтобы.
00:01:32
если ею будут мизей, без изменение соотношения аспектов .
00:01:36
а затем переместить картину на место.
00:01:40
Далее нам нужно настроить форматирование чтобы сделать картину работать в качестве водяного знака. .
00:01:45
Первый клик Отправить назад и отправить обратно.
00:01:49
Затем нажмите диалог формы формата коробка пусковой установки и заполнить в строке вкладке..
00:01:55
Добавить прозрачность до тех пор, пока элементы переднего плана хорошо видны .
00:01:59
но убедитесь, что это не так прозрачно зритель не будет знать, что картина..
00:02:04
Водяные знаки фотографии сложно, потому что вы должны найти .
00:02:06
изображение, которое легко узнаваемо
00:02:09
но не борется за господство с элементами переднего плана..
00:02:12
Вы хотите, чтобы избежать изображений с большим количеством мелких деталей.
00:02:16
и изображения, как это займет слишком много усилия для зрителя, чтобы выяснить..
00:02:20
Эта картина ребенок работает потому что зритель будет знать,.
00:02:23
сразу же, что это такое и как это относится, но он содержит много деталей..
00:02:28
Таким образом, мы можем использовать эти варианты чтобы уменьшить некоторые детали .
00:02:30
так что изображение будет сочетаться в лучше с фоном..
00:02:33
На вкладке «Изображение»
00:02:38
Вы можете попробовать яркость и Параметры контрастности и цвета.
00:02:43
как насыщенность и recolor.
00:02:48
Также попробуйте использовать Резкость для удаления деталей..
00:02:53
Вкладка Эффекты имеет художественные эффекты.
00:02:57
Для этой картины, давайте добавим Эффект рисования линии .
00:03:01
и увеличить размер карандаша.
00:03:05
Нажмите от картинки чтобы получить лучшее представление о .
00:03:07
как все выглядит без границы выбора..
00:03:10
Если вы обнаружите, что не можете выбрать картинку еще раз, потому что.
00:03:12
это за другими объектами, перейдите на вкладку «Домой», .
00:03:16
нажмите Выберите и откройте панели выбора.
00:03:21
Теперь вы можете выбрать изображение, нажав на него в списке..
00:03:27
Так как только вы счастливы с водяной знак, вы можете сохранить его.
00:03:29
как картинка и вставьте его в другие слайды..
00:03:33
Или вы можете просто скопировать его на буфер обмена..
00:03:37
Переезд в другой слайд, а затем вставить его..
00:03:45
Право нажмите на картинку и отправить его на задний слой..
00:03:51
Теперь предположим, что мы решаем, что мы хотите изменить внешний вид нашей презентации, .
00:03:54
путем идти к вкладке конструкции и применения темы, как Ион, например..
00:04:00
Как видите, ваш выбор изображение водяного знака зависит.
00:04:03
значительно на дизайн вы выбираете для слайдов..
00:04:06
В этом случае все, что нам нужно сделать, это настроить картинку.
00:04:08
настройки, которые помогут ему вписаться в с дизайном .
00:04:11
но вам может понадобиться найти новую картину.
00:04:13
Кроме того, так как мы не использовали слайд мастер,
00:04:16
Нам нужно скопировать готовое изображение на другие слайды вручную..
00:04:31
Так что теперь вы знаете, как добавить текст для изображения водяных знаков..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нека добавим картина воден знак зад този текст,.
00:00:06
но този път вместо поставянето му върху слайда, .
00:00:09
ще го добавим към самия слайд и ще след това го копирайте в друг слайд..
00:00:13
Имайте предвид, че ако искате да на повече от няколко слайда, .
00:00:16
по-логично е за използване на образеца слайд.
00:00:19
защото ви спасява от ръчно да копирате водния знак..
00:00:25
Отидете в раздела Вмъкване, кликнете върху Фигури и изберете правоъгълник,.
00:00:31
след това го нарисувайте на този слайд.
00:00:34
В формат на инструменти за рисуване щракнете върху раздела Структура на фигурата и щракнете върху Без структура,.
00:00:41
след това щракнете върху Фигура запълване и Картина.
00:00:45
Преглед за картината, която искате
00:00:48
и кликнете върху Вмъкване.
00:00:52
Добавяме снимката към свойството "Запълване" на фигурата.
00:00:55
вместо директно към слайда
00:00:56
защото по този начин ние да работи с повече възможности.
00:00:59
включително прозрачността.
00:01:02
По подразбиране картината участъци за запълване на формата, .
00:01:05
да го закараме в правилния аспект формат, отидете в раздела Формат на инструменти .
00:01:10
щракнете върху Изрязване и след това върху Побиране
00:01:16
и плъзнете манипулаторите за изрязване, за да за да излезете от празното пространство около картината..
00:01:23
Щракнете върху "Изрязване" отново, за да го изключите.
00:01:29
Сега можем да натиснете Shift и плъзнете ъгловите манипулатори, за да.
00:01:32
преоразмеряване на картината без промяна на аспектното съотношение .
00:01:36
и след това преместете снимката на място.
00:01:40
След това трябва да променим форматирането за да работи картината като воден знак. .
00:01:45
Първо щракнете върху Изпрати назад и Изпрати назад.
00:01:49
След това кликнете върху Форматиране на фигура диалогов прозорец и раздела Попълване в ред..
00:01:55
Добавете прозрачност, докато на преден план са ясно видими .
00:01:59
но се уверете, че не е толкова прозрачен зрителят няма да знае каква е картината..
00:02:04
Снимките с воден знак са трудно, защото трябва да .
00:02:06
изображение, което е лесно разпознаваемо
00:02:09
но не се бори за господство на преден план..
00:02:12
Ще искате да избегнете изображения с много фини детайли.
00:02:16
изображения като това ще отнеме твърде много на зрителя да разбере..
00:02:20
Тази снимка на детето работи защото зрителят ще.
00:02:23
незабавно какво е и как но съдържа много подробности..
00:02:28
Така че можем да използваме тези опции да намалите някои детайли .
00:02:30
така че изображението ще се слее в по-добре с фона..
00:02:33
В раздела Картина
00:02:38
можете да опитате Яркост и Опции за контраст и цвят.
00:02:43
Като насищане и преоцвет.
00:02:48
Опитайте също да използвате Рязкост за премахване на детайла..
00:02:53
Разделът Ефекти има художествени ефекти.
00:02:57
За тази снимка нека да добавим ефект на чертане на линия .
00:03:01
и увеличете размера на молива.
00:03:05
Щракнете настрани от снимката да се получи по-добра представа за .
00:03:07
как изглежда всичко без границата на избор..
00:03:10
Ако откриете, че не можете изберете отново картината, защото.
00:03:12
то е зад други обекти, отидете на Начало раздел, .
00:03:16
щракнете върху Избор и отворете екрана избор.
00:03:21
Сега можете да изберете снимката, като щракнете върху нея в списъка..
00:03:27
Така че, след като сте доволни от с воден знак, можете да го.
00:03:29
като картина и в други слайдове..
00:03:33
Или просто можете да копирайте го в клипборда..
00:03:37
Преместване в друга и след това го поставете..
00:03:45
Кликнете с десния бутон на мишката върху я изпратете на задния слой..
00:03:51
Сега да кажем, че ние решаваме да променим външния вид на нашата презентация, .
00:03:54
като отидете в раздела Дизайн и като например Ion..
00:04:00
Както виждате, вашият избор на картина с воден знак.
00:04:03
значително върху дизайна изберете за вашите слайдове..
00:04:06
В този случай всичко, което ни е нужно да направите е да регулирате.
00:04:08
настройки, които да му помогнат да се с дизайна .
00:04:11
но може да се наложи да намерите нова картина.
00:04:13
Също така, тъй като не използвахме слайда,
00:04:16
ще трябва да копираме готовия картината към другите слайдове ръчно..
00:04:31
Така че сега знаете как да добавите текст към водните знаци на картината..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să adăugăm o imagine filigran în spatele acestui text,.
00:00:06
dar de data aceasta în loc de punându-l pe coordonatorul de diapozitive, .
00:00:09
îl vom adăuga la diapozitivul în sine și apoi copiați-l într-un alt diapozitiv..
00:00:13
Rețineți că, dacă doriți filigran pe mai mult de câteva diapozitive, .
00:00:16
are mai mult sens pentru a utiliza coordonatorul de diapozitive.
00:00:19
pentru că vă salvează de la trebuie să copiați manual filigranul..
00:00:25
Accesați fila Inserare, faceți clic pe Forme și selectați un dreptunghi,.
00:00:31
apoi desenați-l pe acest diapozitiv.
00:00:34
În formatul Instrumente de desen fila faceți clic pe Contur formă și faceți clic pe Fără schiță,.
00:00:41
apoi faceți clic pe Umplere formă și Imagine.
00:00:45
Răsfoiți după imaginea dorită
00:00:48
și faceți clic pe Inserare.
00:00:52
Adăugăm imaginea la proprietatea Umplere a formei.
00:00:55
în loc de direct la diapozitiv
00:00:56
pentru că în acest fel am au mai multe opțiuni pentru a lucra cu.
00:00:59
inclusiv transparența.
00:01:02
În mod implicit, imaginea se întinde pentru a umple forma, .
00:01:05
pentru a ajunge la aspectul potrivit raport, accesați fila Format instrumente imagine, .
00:01:10
faceți clic pe Trunchiere, apoi pe Potrivire
00:01:16
și glisați ghidajele de trunchiere pentru a trunchia spațiul gol din jurul imaginii..
00:01:23
Faceți clic din nou pe Trunchiere pentru a o dezactiva.
00:01:29
Acum putem apăsa shift și glisați ghidajele de colț în.
00:01:32
redimensionarea imaginii fără modificarea raportului de aspect .
00:01:36
și apoi mutați imaginea în loc.
00:01:40
În continuare avem nevoie pentru a tweak formatarea pentru ca imaginea să funcționeze ca filigran. .
00:01:45
Mai întâi faceți clic pe Trimitere înapoi și Trimitere în spate.
00:01:49
Apoi faceți clic pe dialogul Formatare formă lansator de casete și fila Completare linie..
00:01:55
Adăugați transparență până la elementele din prim-plan sunt clar vizibile .
00:01:59
dar asigurați-vă că nu este atât de transparent privitorul nu va ști care este imaginea..
00:02:04
Imaginile filigran sunt complicat, deoarece trebuie să găsiți .
00:02:06
o imagine ușor de recunoscut
00:02:09
dar nu luptă pentru dominare cu elementele din prim-plan..
00:02:12
Veți dori să evitați imaginile cu o mulțime de detalii fine.
00:02:16
și imagini ca aceasta va dura prea mult efort pentru privitorul să dau seama..
00:02:20
Această imagine de lucrări copil pentru că privitorul va ști.
00:02:23
imediat ceea ce este și modul în care aceasta se referă, dar conține o mulțime de detalii..
00:02:28
Deci, putem folosi aceste opțiuni pentru a reduce unele detalii .
00:02:30
astfel încât imaginea se va amesteca în mai bine cu fundal..
00:02:33
Pe fila Imagine,
00:02:38
puteți încerca Luminozitate și Opțiuni contrast și culoare.
00:02:43
ar fi Saturație și Recolor.
00:02:48
De asemenea, încercați să utilizați Claritate pentru a elimina detaliile..
00:02:53
Fila Efecte are efecte artistice.
00:02:57
Pentru această imagine, să adăugăm efectul Desenare linie .
00:03:01
și de a crește dimensiunea creion.
00:03:05
Faceți clic departe de imagine pentru a vă face o idee mai bună despre .
00:03:07
arată totul fără bordura de selecție..
00:03:10
Dacă găsești că nu poți. selectați din nou imaginea, deoarece.
00:03:12
este în spatele altor obiecte, accesați fila Pornire, .
00:03:16
faceți clic pe Selectare și deschideți panoul Selecție.
00:03:21
Acum puteți selecta imagine făcând clic pe ea în listă..
00:03:27
Deci, odată ce sunteți fericit cu filigranul, îl puteți salva.
00:03:29
ca imagine și introduceți-l în alte diapozitive..
00:03:33
Sau puteți pur și simplu copiați-l în clipboard..
00:03:37
Mutarea la alta glisați și apoi lipiți-l..
00:03:45
Faceți clic dreapta pe imagine și trimite-l la stratul din spate..
00:03:51
Acum să spunem că vom decide doresc să schimbe aspectul prezentării noastre, .
00:03:54
mergând la fila Proiectare și aplicarea unei teme ca Ion, de exemplu..
00:04:00
După puteți vedea, alegerea ta de imagine filigran depinde.
00:04:03
foarte mult pe design pe care le alegeți pentru diapozitive..
00:04:06
În acest caz, tot ce avem nevoie de făcut este să ajustați imaginea.
00:04:08
setări pentru a-l ajuta să se integreze în cu designul .
00:04:11
dar poate fi necesar să găsiți o nouă imagine.
00:04:13
De asemenea, din moment ce nu am folosit coordonatorul de diapozitive,
00:04:16
Va trebui să copiem terminat imagine la celelalte diapozitive manual..
00:04:31
Deci, acum știi să adăugați text pentru a ilustra inscripționările..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте додамо зображення водяний знак за цим текстом,.
00:00:06
але цього разу замість покласти його на зразок слайдів, .
00:00:09
ми додамо його до самого слайда і потім скопіюйте його на інший слайд..
00:00:13
Майте на увазі, що якщо ви хочете водяний знак на кількох слайдах, .
00:00:16
має більше сенсу використання зразка слайдів.
00:00:19
тому що це рятує вас від скопіювати водяний знак вручну..
00:00:25
Перейдіть на вкладку Вставлення, натисніть кнопку Фігури та виберіть прямокутник,.
00:00:31
потім намалюйте його на цьому слайді.
00:00:34
У форматі засобів малювання вкладка "Контур фігури" та виберіть пункт "Без контуру",.
00:00:41
, а потім виберіть пункт Заливка фігури та Рисунок.
00:00:45
Пошук потрібного зображення
00:00:48
і натисніть кнопку Вставити.
00:00:52
Ми додаємо зображення до Властивість Заливка фігури.
00:00:55
замість безпосереднього слайда
00:00:56
тому що таким чином ми мають більше можливостей для роботи з.
00:00:59
включаючи прозорість.
00:01:02
За промовчанням рисунок тягнеться, щоб заповнити форму, .
00:01:05
щоб отримати його в правильному аспекті перейдіть на вкладку Формат контекстної вкладки Знаряддя для зображення, .
00:01:10
натисніть кнопку Обтинання, а потім виберіть пункт Припасувати
00:01:16
і перетягніть маркери обтинання, щоб обітнути вільного місця навколо зображення..
00:01:23
Натисніть кнопку Обітнути ще раз, щоб вимкнути його.
00:01:29
Тепер ми можемо натиснути Shift і перетягніть кутові маркери до.
00:01:32
змінити розмір зображення без зміна пропорцій .
00:01:36
а потім перемістіть зображення на місце.
00:01:40
Далі нам потрібно налаштувати форматування щоб зробити малюнок водяним знаком. .
00:01:45
Спочатку натисніть кнопку Повернути назад і Надіслати на задній.
00:01:49
Потім натисніть на Формат фігури діалог і вкладку Заповніть рядок..
00:01:55
Додати прозорість до елементи переднього плану чітко видно .
00:01:59
але переконайтеся, що це не так прозоро глядач не буде знати, що таке картина..
00:02:04
Зображення водяних знаків складно, тому що ви повинні знайти .
00:02:06
зображення, яке легко розпізнається
00:02:09
але не бореться за домінування з елементами переднього плану..
00:02:12
Ви хочете, щоб уникнути зображень з великою кількістю дрібних деталей.
00:02:16
і зображення, як це займе занадто багато зусилля для глядача, щоб з'ясувати..
00:02:20
Ця картина дитини працює тому що глядач буде знати.
00:02:23
відразу, що це таке і як вона але містить багато деталей..
00:02:28
Таким чином, ми можемо використовувати ці варіанти , щоб зменшити деякі деталі .
00:02:30
таким чином, зображення буде змішуватися в краще з фоном..
00:02:33
На вкладці Рисунок
00:02:38
ви можете спробувати яскравість і Параметри контрастності та кольору.
00:02:43
як насиченість і реколор.
00:02:48
Також спробуйте використовувати Різкість видалення деталей..
00:02:53
Вкладка "Ефекти" має художні ефекти.
00:02:57
Для цього зображення давайте додамо Ефект малювання лінії .
00:03:01
і збільшити розмір олівця.
00:03:05
Клацніть на відстані від зображення щоб отримати краще уявлення про .
00:03:07
як все виглядає без межі виділення..
00:03:10
Якщо ви виявите, що не можете знову вибрати зображення, оскільки.
00:03:12
це за іншими об'єктами, перейдіть на вкладку Основне, .
00:03:16
натисніть кнопку Виділити та відкрийте область виділення.
00:03:21
Тепер ви можете вибрати клацнувши його у списку..
00:03:27
Отже, як тільки ви задоволені водяного знака, його можна зберегти.
00:03:29
як зображення та вставте його в інші слайди..
00:03:33
Або ви можете просто копіювати його до буфера обміну даними..
00:03:37
Перехід до іншого і вставте його..
00:03:45
Клацніть правою кнопкою миші зображення та відправити його на задній шар..
00:03:51
Тепер припустимо, ми вирішимо, що ми хочете змінити зовнішній вигляд нашої презентації, .
00:03:54
, на вкладці Конструктор і застосування теми, наприклад Ion..
00:04:00
Як ви можете бачити, ваш вибір рисунок водяного знака залежить.
00:04:03
значно на дизайні виберіть для слайдів..
00:04:06
У цьому випадку все, що нам потрібно зробити, це налаштувати зображення.
00:04:08
установок, які допомагають їй змішуватися з дизайном .
00:04:11
але вам може знадобитися знайти нову картину.
00:04:13
Крім того, оскільки ми не використовуємо зразок слайдів,
00:04:16
нам потрібно скопіювати готову зображення на інші слайди вручну..
00:04:31
Так що тепер ви знаєте, як додати текст для водних знаків зображення..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Resim ekleyelim bu metnin arkasındaki filigran,.
00:00:06
ama bu sefer yerine slayt ustası üzerine koyarak, .
00:00:09
slaytın kendisine ekleyeceğiz ve sonra başka bir slaytkopyalayın..
00:00:13
Eğer isterseniz unutmayın birkaç slayttan daha fazla filigran, .
00:00:16
daha mantıklı slayt yöneticisini kullanmak için.
00:00:19
çünkü sizi filigranı el ile kopyalamak zorunda..
00:00:25
Ekle sekmesine gidin, Şekilleri tıklatın ve bir dikdörtgen seçin,.
00:00:31
sonra bu slayt üzerine çizin.
00:00:34
Çizim araçları biçiminde sekmesi anahat şekli'ni tıklatın ve Anahat Yok'u tıklatın,.
00:00:41
ardından Dolgu ve Resim'i tıklatın.
00:00:45
İstediğindiğiniz resme göz atın
00:00:48
ve Ekle'yi tıklatın.
00:00:52
Resmi ekliyoruz. şeklin Dolgu özelliği.
00:00:55
doğrudan slayt yerine
00:00:56
çünkü bu şekilde biz çalışmak için daha fazla seçenek var.
00:00:59
Şeffaflık dahil.
00:01:02
Varsayılan olarak, resim şekli doldurmak için uzanır, .
00:01:05
doğru yönü elde etmek için oranı, Resim araçları biçim sekmesine gidin, .
00:01:10
Kırpma'yı tıklatın ve ardından Sığdır'ı tıklatın
00:01:16
ve kırpma için Kırpma Tutamaçları sürükleyin resmin etrafındaki boş alan dışarı..
00:01:23
Kapatmak için Yeniden Kırpma'yı tıklatın.
00:01:29
Şimdi Shift tuşuna basabiliriz ve köşe tutamaklarını sürükleme.
00:01:32
olmadan resmi yeniden boyutlandırma en boy oranını değiştirme .
00:01:36
ve sonra resmi yerine taşıyın.
00:01:40
Sonraki biz biçimlendirme çimdik gerekir resmin filigran olarak çalışmasını sağlamak için. .
00:01:45
Önce geri gönder ve geri gönder'i tıklatın.
00:01:49
Ardından Biçim şekli iletişim kutusunu tıklatın kutu başlatıcısı ve Satır ı Doldur sekmesi..
00:01:55
Kadar saydamlık ekleyin ön plan öğeleri açıkça görülebilir .
00:01:59
ama o kadar şeffaf olmadığından emin olun görüntüleyici resmin ne olduğunu bilmeyecek..
00:02:04
Filigran resimleri vardır bulmak zorunda çünkü zor .
00:02:06
kolayca tanınabilir bir görüntü
00:02:09
ama hakimiyet için savaşmaz ön planda elemanları ile..
00:02:12
Resimlerden kaçınmak isteyeceksiniz ince ayrıntı çok.
00:02:16
ve bu gibi görüntüler çok fazla alacak anlamak için izleyici için çaba..
00:02:20
Çocuk eserleri Bu resim çünkü izleyici bilecek.
00:02:23
hemen ne olduğunu ve nasıl ilgilidir ama çok fazla ayrıntı içerir..
00:02:28
Böylece bu seçenekleri kullanabiliriz. bazı ayrıntıları azaltmak için .
00:02:30
böylece görüntü uyum sağlayacaktır arka plan ile daha iyi..
00:02:33
Resim sekmesinde,
00:02:38
parlaklık ve deneyebilirsiniz Kontrast ve Renk seçenekleri.
00:02:43
Doygunluk ve Recolor gibi.
00:02:48
Ayrıca kullanmayı deneyin Ayrıntıyı kaldırmak için netlik..
00:02:53
Efektler sekmesinin sanatsal etkileri vardır.
00:02:57
Bu resim için, ekleyelim Çizgi çizim efekti .
00:03:01
ve kalem boyutunu artırmak.
00:03:05
Resimden uzağa tıklayın daha iyi bir fikir almak için .
00:03:07
her şey nasıl görünüyor seçim sınırı olmadan..
00:03:10
Eğer bulursanız, yapamazsınız resmi yeniden seçin çünkü.
00:03:12
Diğer nesnelerin arkasında, Ana Sayfa sekmesine gidin, .
00:03:16
Seç'i tıklatın ve Seçim bölmesini açın.
00:03:21
Şimdi seçebilirsiniz listeye tıklayarak resim..
00:03:27
Yani bir kez mutlu filigran, bunu kaydedebilirsiniz.
00:03:29
bir resim olarak ve diğer slaytlara ekleyin..
00:03:33
Ya da sadece panoya kopyalayın..
00:03:37
Başka bir yere taşıyın kaydırın ve yapıştırın..
00:03:45
Resme sağ tıklayın ve arka katmana gönderin..
00:03:51
Şimdi diyelim ki biz karar sunumumuzun görünümünü değiştirmek istiyorum, .
00:03:54
Tasarım sekmesine giderek ve örneğin Ion gibi bir tema uygulayarak..
00:04:00
Gördüğünüz gibi, seçiminiz filigran resmi bağlıdır.
00:04:03
büyük ölçüde tasarım slaytlarınız için seçim yapabilirsiniz..
00:04:06
Bu durumda ihtiyacımız olan tek şey yapmak için resmi ayarlamak.
00:04:08
uyum sağlamasına yardımcı olacak ayarlar tasarım ile .
00:04:11
ama yeni bir resim bulmak gerekebilir.
00:04:13
Ayrıca slayt yöneticisini kullanmadığımız için,
00:04:16
biz bitmiş kopyalamak gerekir diğer slaytlara el ile resim..
00:04:31
Yani artık nasıl ekleyin biliyorum filigranları resmetmek için metin..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos adicionar uma imagem marca de água por trás deste texto,.
00:00:06
mas desta vez em vez de colocando-o no mestre de diapositivos, .
00:00:09
vamos adicioná-lo ao slide em si e em seguida, copiá-lo para outro slide..
00:00:13
Tenha em mente que se quiser o marca de água em mais do que apenas alguns slides, .
00:00:16
faz mais sentido para usar o mestre slide.
00:00:19
porque o salva de ter que copiar manualmente a marca de água..
00:00:25
Vá ao separador Inserir, clique em Formas e selecione um retângulo,.
00:00:31
em seguida, desenhá-lo neste slide.
00:00:34
No formato de ferramentas de desenho clique em aba para definir o esboço de forma e clique em No outline,.
00:00:41
em seguida, clique em Preenchimento de forma e imagem.
00:00:45
Procure a imagem que deseja
00:00:48
e clique em Inserir.
00:00:52
Estamos adicionando a imagem para a propriedade fill da forma.
00:00:55
em vez de diretamente para o slide
00:00:56
porque desta forma nós têm mais opções para trabalhar com.
00:00:59
incluindo Transparência.
00:01:02
Por padrão, a imagem estica para preencher a forma, .
00:01:05
para levá-lo para o aspeto certo relação, ir para o separador de formato de ferramentas Imagem, .
00:01:10
clique em Crop e, em seguida, clique em Fit
00:01:16
e arrastar as alças de colheita para a colheita fora o espaço vazio em torno da imagem..
00:01:23
Clique em Crop novamente para desligá-lo.
00:01:29
Agora podemos pressionar Shift e arrastar as alças de canto para.
00:01:32
redimensionar a imagem sem alterar o rácio de aspeto .
00:01:36
e, em seguida, mover a imagem para o lugar.
00:01:40
Em seguida, precisamos ajustar a formatação para fazer a imagem funcionar como uma marca de água. .
00:01:45
Primeiro clique Enviar para trás e enviar para trás.
00:01:49
Em seguida, clique no diálogo de formação do formato lançador de caixas e o separador de linha Preenchimento..
00:01:55
Adicione transparência até os elementos de primeiro plano são claramente visíveis .
00:01:59
mas certifique-se de que não é tão transparente o espectador não saberá o que é a imagem..
00:02:04
As imagens da marca de água são complicado porque você tem que encontrar .
00:02:06
uma imagem que é facilmente reconhecível
00:02:09
mas não luta pelo domínio com os elementos de primeiro plano..
00:02:12
Vai querer evitar imagens com muitos detalhes finos.
00:02:16
e imagens como esta vai levar muito esforço para o espectador descobrir..
00:02:20
Esta foto de criança funciona porque o espectador saberá.
00:02:23
imediatamente o que é e como relaciona-se, mas contém um monte de detalhes..
00:02:28
Para que possamos usar estas opções para reduzir alguns detalhes .
00:02:30
para que a imagem se misture melhor com o fundo..
00:02:33
No separador Imagem,
00:02:38
você pode tentar brilho e Opções de contraste e cor.
00:02:43
Como saturação e recolor.
00:02:48
Tente também usar Nitidez para remover detalhes..
00:02:53
O separador Effects tem efeitos artísticos.
00:02:57
Para esta imagem, vamos adicionar o efeito de desenho de linha .
00:03:01
e aumentar o tamanho do lápis.
00:03:05
Clique longe da imagem para ter uma ideia melhor de .
00:03:07
como tudo parece sem a fronteira de seleção..
00:03:10
Se descobrir que não pode. selecionar a imagem novamente, porque.
00:03:12
está por trás de outros objetos, ir para o separador Casa, .
00:03:16
clique em Selecionar e abrir o painel de seleção.
00:03:21
Agora pode selecionar o imagem clicando-o na lista..
00:03:27
Então, uma vez que você está feliz com a marca de água, pode salvá-la.
00:03:29
como uma imagem e insiu-lo em outros slides..
00:03:33
Ou pode simplesmente copiá-lo para a área de transferência..
00:03:37
Mude-se para outro deslizar e, em seguida, colá-lo..
00:03:45
Clique à direita na imagem e enviá-lo para a camada de trás..
00:03:51
Agora vamos dizer que nós decidimos que quer mudar o aspeto da nossa apresentação, .
00:03:54
indo para o separador Design e aplicando um tema como Ion, por exemplo..
00:04:00
Como pode ver, a sua escolha de imagem marca de água depende.
00:04:03
muito sobre o projeto escolhes para os teus slides..
00:04:06
Neste caso, tudo o que precisamos fazer é ajustar a imagem.
00:04:08
configurações para ajudá-lo a misturar-se em com o design .
00:04:11
mas talvez precises de encontrar uma nova fotografia.
00:04:13
Também já que não usamos o mestre de diapositivos,
00:04:16
vamos precisar de copiar o acabado imagem para os outros slides manualmente..
00:04:31
Então agora sabe como adicionar texto para imagem marcas de água..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hajde da dodamo sliku vodeni žig iza ovog teksta,.
00:00:06
ali ovog puta umesto da Stavljajuжi ga na master slajda, .
00:00:09
Dodaćemo ga na sam slajd i zatim ga kopirajte na drugi slajd..
00:00:13
Imajte na umu da ako želite vodeni žig na više od nekoliko slajdova, .
00:00:16
Ima više smisla korišćenje mastera slajda.
00:00:19
zato љto te spaљava od ručno kopiranje vodenog žiga..
00:00:25
Idite na karticu "Umetanje" kliknite na dugme Oblici i izaberite pravougaonik,.
00:00:31
zatim ga nacrtati na ovom slajdu.
00:00:34
U formatu alatki za crtanje izaberite stavku Prikaz strukture oblika i izaberite stavku Bez prikaza strukture,.
00:00:41
zatim izaberite stavku Popuna oblika i Slika.
00:00:45
Potraži sliku koju želite
00:00:48
i kliknite na dugme Umetni.
00:00:52
Dodajemo sliku u. svojstvo "Popuni oblik".
00:00:55
umesto direktno na slajd
00:00:56
Zato љto na ovaj naиin mi. imaju više opcija za rad sa.
00:00:59
uključujući transparentnost.
00:01:02
Slika je podrazumevano istezanje da bi se popunio oblik, .
00:01:05
Da bi se to 10. odnos, idite na karticu "Oblikovanje alatki za slike", .
00:01:10
kliknite na dugme Izreži, a zatim izaberite stavku Uklopi
00:01:16
i prevucite regulatore za izreze u izrez prazan prostor oko slike..
00:01:23
Kliknite ponovo na dugme "Izreži" da biste ga isključili.
00:01:29
Sada moћemo da pritisnemo Smenu i. prevucite ugaone regulatore u.
00:01:32
ponovnom veličinom slike bez promena odnosa širina/visina .
00:01:36
a zatim premestite sliku na mesto.
00:01:40
Sledeće što treba da utisnemo oblikovanje da bi slika radila kao vodeni žig. .
00:01:45
Prvo kliknite na dugme Pošalji unazad i pošalji nazad.
00:01:49
Zatim kliknite na dijalog Oblikovanje oblika lanser kutija i karticu "Popuniti red"..
00:01:55
Dodaj prozirnost dok elementi u prvom planu su jasno vidljivi .
00:01:59
Ali se pobrini da ne bude tako providno Gledalac neće znati šta je slika..
00:02:04
Slike vodenog žiga su nezgodno jer moraљ da naрeљ. .
00:02:06
slika koja je lako prepoznatljiva
00:02:09
Ali se ne bori za dominaciju. sa elementima u prvom planu..
00:02:12
Ћeleжeљ da izbegneљ slike. Sa mnogo finih detalja.
00:02:16
A ovakve slike će trebati previše da bi gledalac shvatio..
00:02:20
Ova slika deteta funkcioniše zato što će gledalac znati.
00:02:23
šta je to i kako ali sadrži mnogo detalja..
00:02:28
Tako da možemo da koristimo ove opcije da biste smanjili neke detalje .
00:02:30
tako da će se slika uklopiti Bolje sa pozadinom..
00:02:33
Na kartici "Slika"
00:02:38
Možete da probate "Svetlina" i Opcije kontrasta i boje.
00:02:43
Kao zasiжenje i prebojanje.
00:02:48
Takođe pokušajte da koristite Oštrina da se uklone detalji..
00:02:53
Kartica "Efekti" ima umetničke efekte.
00:02:57
Za ovu sliku, dodamo efekat crtanja linije .
00:03:01
i povećajte veličinu olovke.
00:03:05
Kliknite daleko od slike da 2018. .
00:03:07
Kako sve izgleda bez ivice selekcije..
00:03:10
Ako naрeљ da ne moћeљ. ponovo izaberite sliku zato što.
00:03:12
Iza drugih predmeta, idite na karticu "Kuća", .
00:03:16
kliknite na dugme Izaberi i otvorite okno za izbor.
00:03:21
Sada možete da izaberete tako što ćete kliknuti na njega na listi..
00:03:27
Dakle, jednom kad budeљ sreжan sa. Vodeni žig, možeš ga sačuvati.
00:03:29
kao sliku i umetnuti u druge slajdove..
00:03:33
Ili jednostavno možeš Kopiraj u ostavu..
00:03:37
Premeštanje na drugo nalepi ga, a zatim nalepi..
00:03:45
Kliknite desnim tasterom miša na sliku i Pošalji ga u zadnji sloj..
00:03:51
Recimo da odluиimo da. Želite da promenite izgled naše prezentacije, .
00:03:54
odlaski na karticu "Dizajn" i primena tema kao što je Ion, na primer..
00:04:00
Kao što vidite, vaš izbor slika vodenog žiga zavisi od.
00:04:03
u velikoj meri na dizajnu odaberite slajdove..
00:04:06
U ovom slučaju sve što nam treba da biste podesili sliku.
00:04:08
postavke koje će mu pomoći da se uklopi sa dizajnom .
00:04:11
Ali moћda жeљ morati da naрeљ novu sliku.
00:04:13
Takoрe poљto nismo koristili master slajda,
00:04:16
Moraćemo da kopiramo gotov. ručno na druge slajdove..
00:04:31
Sada znaš kako da dodaš tekst u vodene žigove slike..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
ولكن هذه المرة بدلا من وضعه على الشريحة الرئيسية، .
00:00:09
سنضيفه إلى الشريحة نفسها و ثم نسخها إلى شريحة أخرى..
00:00:13
نضع في اعتبارنا أنه إذا كنت تريد العلامة المائية على أكثر من مجرد بضع شرائح، .
00:00:16
فمن المنطقي أكثر لاستخدام الشريحة الرئيسية.
00:00:19
لأنه يوفر لك من الحاجة إلى نسخ العلامة المائية يدويا..
00:00:25
انتقل إلى علامة التبويب إدراج، انقر فوق الأشكال وحدد مستطيلا،.
00:00:31
ثم رسمه على هذه الشريحة.
00:00:34
على تنسيق أدوات الرسم انقر فوق مخطط تفصيلي للشكل وانقر فوق لا مخطط تفصيلي،.
00:00:41
ثم انقر فوق تعبئة الشكل والصورة.
00:00:45
استعراض للصورة التي تريدها
00:00:48
وانقر فوق إدراج.
00:00:52
نحن نضيف الصورة إلى خاصية تعبئة الشكل.
00:00:55
بدلا من مباشرة إلى الشريحة
00:00:56
لأنه بهذه الطريقة لديك المزيد من الخيارات للعمل مع.
00:00:59
بما في ذلك الشفافية.
00:01:02
افتراضيا، الصورة تمتد لملء الشكل، .
00:01:05
للوصول إلى الجانب الصحيح النسبة، انتقل إلى علامة التبويب تنسيق أدوات الصورة، .
00:01:10
انقر فوق اقتصاص ثم انقر فوق احتواء
00:01:16
واسحب مقابض الاقتصاص للاقتصاص خارج المساحة الفارغة حول الصورة..
00:01:23
انقر فوق Crop (اقتصاص) مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
00:01:29
الآن يمكننا الضغط على Shift و اسحب مقابض الزاوية إلى.
00:01:32
تغيير حجم الصورة بدون تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع .
00:01:36
ثم نقل الصورة إلى مكانها.
00:01:40
المقبل نحن بحاجة إلى قرص التنسيق لجعل الصورة تعمل كعلامة مائية. .
00:01:45
انقر أولا فوق إرسال للخلف وإرسال إلى الخلف.
00:01:49
ثم انقر فوق مربع الحوار تنسيق الشكل قاذفة مربع وملء في سطر علامة التبويب..
00:01:55
إضافة الشفافية حتى العناصر الأمامية واضحة للعيان .
00:01:59
ولكن تأكد من انها ليست شفافة جدا المشاهد لن يعرف ما هي الصورة..
00:02:04
صور العلامة المائية هي صعبة لأنه يجب عليك أن تجد .
00:02:06
صورة يسهل التعرف عليها
00:02:09
لكن لا يقاتل من أجل الهيمنة مع العناصر الأمامية..
00:02:12
ستحتاج إلى تجنب الصور مع الكثير من التفاصيل الدقيقة.
00:02:16
وصور كهذه ستأخذ الكثير جهد للمشاهد لمعرفة ذلك..
00:02:20
هذه الصورة لطفل يعمل لأن المشاهد سيعرف.
00:02:23
على الفور ما هو وكيف يتعلق لكنه يحتوي على الكثير من التفاصيل..
00:02:28
حتى نتمكن من استخدام هذه الخيارات لتقليل بعض التفاصيل .
00:02:30
بحيث يتمتزج الصورة في أفضل مع الخلفية..
00:02:33
في علامة التبويب صورة،
00:02:38
يمكنك تجربة السطوع و خيارات التباين واللون.
00:02:43
مثل التشبع وإعادة تلوين.
00:02:48
حاول أيضا استخدام الحدة لإزالة التفاصيل..
00:02:53
علامة التبويب تأثيرات له تأثيرات فنية.
00:02:57
لهذه الصورة، دعونا نضيف تأثير رسم الخط .
00:03:01
وزيادة حجم قلم رصاص.
00:03:05
انقر بعيدا عن الصورة للحصول على فكرة أفضل عن .
00:03:07
كيف يبدو كل شيء بدون حد التحديد..
00:03:10
إذا وجدت أنك لا تستطيع حدد الصورة مرة أخرى لأن.
00:03:12
انها وراء أشياء أخرى، انتقل إلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية، .
00:03:16
انقر فوق تحديد وفتح جزء التحديد.
00:03:21
الآن يمكنك تحديد الصورة بالنقر فوقها في القائمة..
00:03:27
لذا عندما تكون سعيدا العلامة المائية، يمكنك حفظه.
00:03:29
كصورة و إدراجه في الشرائح الأخرى..
00:03:33
أو يمكنك ببساطة نسخها إلى الحافظة..
00:03:37
الانتقال إلى آخر الشريحة ثم لصقه..
00:03:45
انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة و أرسله إلى الطبقة الخلفية..
00:03:51
الآن دعونا نقول أننا نقرر تريد تغيير مظهر عرضنا التقديمي، .
00:03:54
من خلال الانتقال إلى علامة التبويب تصميم و تطبيق سمة مثل أيون على سبيل المثال..
00:04:00
كما ترون، اختيارك من صورة العلامة المائية يعتمد.
00:04:03
إلى حد كبير على تصميم اخترت الشرائح الخاصة بك..
00:04:06
في هذه الحالة كل ما نحتاجه للقيام به هو ضبط الصورة.
00:04:08
إعدادات لمساعدتها على المزج في مع التصميم .
00:04:11
ولكن قد تحتاج إلى العثور على صورة جديدة.
00:04:13
أيضا بما أننا لم نستخدم الشريحة الرئيسية
00:04:16
سنحتاج لنسخ الانتهاء الصورة إلى الشرائح الأخرى يدويا..
00:04:31
حتى الآن كنت تعرف كيفية إضافة نص لصور العلامات المائية..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
하지만 이번에는 대신 슬라이드 마스터에 넣어, .
00:00:09
슬라이드 자체에 추가하고 그런 다음 다른 슬라이드에 복사합니다..
00:00:13
원하는 경우 몇 슬라이드 이상에 워터 마크, .
00:00:16
그것은 더 의미가 슬라이드 마스터를 사용하려면.
00:00:19
그것은 에서 당신을 저장하기 때문에 워터마크를 수동으로 복사해야 합니다..
00:00:25
삽입 탭으로 이동, 셰이프를 클릭하고 사각형을 선택합니다..
00:00:31
그런 다음 이 슬라이드에 그립니다.
00:00:34
그리기 도구 형식에서 탭 셰이프 윤곽선을 클릭하고 윤곽을 클릭하지 않습니다..
00:00:41
그런 다음 모양 채우기와 그림을 클릭합니다.
00:00:45
원하는 그림 찾아보기
00:00:48
삽입을 클릭합니다.
00:00:52
우리는 사진을 추가하고 있습니다. 셰이프의 채우기 속성.
00:00:55
슬라이드에 직접 가는 대신
00:00:56
왜냐하면 이런 식으로 우리는 더 많은 작업 옵션.
00:00:59
투명성을 포함합니다.
00:01:02
기본적으로 그림은 모양을 채우기 위해 스트레칭, .
00:01:05
올바른 측면에 그것을 얻으려면 비율, 그림 도구 형식 탭으로 이동, .
00:01:10
자르기 를 클릭한 다음 맞춤을 클릭합니다.
00:01:16
자르기 핸들을 드래그하여 자르기 그림 주위의 빈 공간을 내다보며..
00:01:23
자르기를 다시 클릭하여 끕니다.
00:01:29
이제 우리는 시프트를 누르고 코너 핸들을 드래그하여.
00:01:32
사진 의 크기를 조정하지 않고 가로세로 비율 변경 .
00:01:36
그런 다음 그림을 제자리로 옮킨다.
00:01:40
다음으로 서식을 조정해야 합니다. 그림을 워터마크로 작동하도록 합니다. .
00:01:45
먼저 뒤로 보내기를 클릭하고 뒤로 보내기합니다.
00:01:49
그런 다음 형식 모양 대화 상자를 클릭합니다. 상자 런처와 라인 탭 채우기..
00:01:55
투명도를 추가할 때까지 전경 원소가 선명하로 표시됩니다. .
00:01:59
그러나 그렇게 투명하지 않은지 확인하십시오. 뷰어는 그림이 무엇인지 알지 못합니다..
00:02:04
워터 마크 사진은 당신이 찾아야하기 때문에 까다로운 .
00:02:06
쉽게 알아볼 수 있는 이미지
00:02:09
하지만 지배를 위해 싸우지 않습니다. 전경 원소와 함께..
00:02:12
이미지를 피하려는 경우 세부 사항의 제비.
00:02:16
이와 같은 이미지는 너무 많이 걸릴 것입니다. 시청자가 알아내기 위한 노력..
00:02:20
아이의이 사진은 작품 시청자가 알 수 있기 때문에.
00:02:23
그것이 무엇인지, 어떻게 즉시 관련이 있지만 많은 세부 사항이 포함되어 있습니다..
00:02:28
따라서 이러한 옵션을 사용할 수 있습니다. 몇 가지 세부 사항을 줄이기 위해 .
00:02:30
이미지가 혼합되므로 배경이 더 좋습니다..
00:02:33
그림 탭에서,
00:02:38
밝기를 시도할 수 있으며 대비 및 색상 옵션.
00:02:43
채도 및 색상 재색처럼.
00:02:48
또한 사용해 보십시오. 선명도는 세부 사항을 제거합니다..
00:02:53
효과 탭에는 예술적 효과가 있습니다.
00:02:57
이 그림을 보려면 추가해 보겠습니다. 선 드로잉 효과 .
00:03:01
연필 크기를 늘립니다.
00:03:05
사진에서 멀리 클릭 더 나은 아이디어를 얻으려면 .
00:03:07
모든 것이 어떻게 보이는지 선택 테두리가 없습니다..
00:03:10
당신이 찾을 경우 당신은 할 수 없습니다 그림을 다시 선택하기 때문에.
00:03:12
그것은 다른 개체 뒤에, 홈 탭으로 이동, .
00:03:16
선택 창을 선택하고 엽니다.
00:03:21
이제 목록에서 클릭하여 그림을 클릭합니다..
00:03:27
그래서 일단 당신이 행복 해요 워터 마크, 당신은 그것을 저장할 수 있습니다.
00:03:29
그림으로 다른 슬라이드에 삽입합니다..
00:03:33
또는 당신은 단순히 할 수 있습니다 클립보드에 복사합니다..
00:03:37
다른 것으로 이동 슬라이드를 한 다음 붙여 넣습니다..
00:03:45
사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뒤로 레이어로 보냅니다..
00:03:51
이제 우리가 결정한다고 가정 해 봅시다. 우리의 프리젠 테이션의 모양을 변경하고 싶습니다, .
00:03:54
디자인 탭으로 이동하여 예를 들어 Ion과 같은 테마를 적용합니다..
00:04:00
당신이 볼 수 있듯이, 당신의 선택 워터 마크 그림의 따라 달라집니다.
00:04:03
디자인에 크게 슬라이드를 선택합니다..
00:04:06
이 경우 필요한 모든 것 할 일은 그림을 조정하는 것입니다..
00:04:08
혼합하는 데 도움이 되는 설정 디자인으로 .
00:04:11
하지만 새 그림을 찾아야 할 수도 있습니다.
00:04:13
또한 슬라이드 마스터를 사용하지 않았기 때문에
00:04:16
완성된 것을 복사해야 합니다. 수동으로 다른 슬라이드에 그림..
00:04:31
그래서 지금 당신은 추가하는 방법을 알고 그림 워터 마크텍스트입니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
但这次不是 把它放在幻灯片母版上,.
00:00:09
我们将它添加到幻灯片本身,然后 ,然后将其拷贝到另一张幻灯片。.
00:00:13
请记住,如果您想要 水印不仅仅是几张幻灯片,.
00:00:16
它更有意义 以使用幻灯片母版.
00:00:19
因为它可以节省您 必须手动复制水印。.
00:00:25
转到"插入"选项卡, 单击"形状",然后选择一个矩形,.
00:00:31
然后在这张幻灯片上绘制它。
00:00:34
关于绘图工具格式 选项卡单击形状轮廓,然后单击无轮廓,.
00:00:41
,然后点按"形状填充和图片"。
00:00:45
浏览所需的图片
00:00:48
,然后单击插入。
00:00:52
我们将图片添加到 形状的 Fill 属性.
00:00:55
而不是直接到幻灯片
00:00:56
因为这样我们 有更多选项可供使用.
00:00:59
包括透明度。
00:01:02
默认情况下,图片 拉伸以填充形状,.
00:01:05
使其正确方面 比率,转到"图片工具格式"选项卡,.
00:01:10
单击裁剪,然后单击适合
00:01:16
并拖动裁剪手柄进行裁剪 出图片周围的空白区域。.
00:01:23
再次单击裁剪以将其关闭。
00:01:29
现在,我们可以按 Shift 并 将角手柄拖动到.
00:01:32
调整图片大小,无需 更改宽高比.
00:01:36
,然后将图片移动到位。
00:01:40
接下来,我们需要调整格式 以使图片用作水印。.
00:01:45
首先单击"向后发送"和"向后发送"。
00:01:49
然后单击"设置形状格式"对话框 框启动器和"填充行"选项卡。.
00:01:55
添加透明度,直到 前景元素清晰可见.
00:01:59
但要确保它不是那么透明 观众不会知道图片是什么。.
00:02:04
水印图片是 棘手,因为你必须找到.
00:02:06
易于识别的图像
00:02:09
但不为统治地位而战 与前景元素。.
00:02:12
您需要避免使用图片 有很多细节.
00:02:16
像这样的图像会花费太多 努力让观众弄清楚。.
00:02:20
这张孩子的作品 因为观众会知道.
00:02:23
立即是什么以及它是如何 相关,但它包含很多细节。.
00:02:28
因此,我们可以使用这些选项 减少一些细节.
00:02:30
因此图像将融合在 更好的背景。.
00:02:33
在"图片"选项卡上,
00:02:38
您可以尝试亮度和 对比度和颜色选项.
00:02:43
如饱和度和重新着色。
00:02:48
也尝试使用 锐度可去除细节。.
00:02:53
"效果"选项卡具有艺术效果。
00:02:57
对于这张图片,让我们添加 线条绘制效果.
00:03:01
并增加铅笔大小。
00:03:05
点击离开图片 以便更好地了解.
00:03:07
一切看起来如何 没有选择边框。.
00:03:10
如果您发现您不能 再次选择图片,因为.
00:03:12
它位于其他物体的后面, 转到"主页"选项卡,.
00:03:16
单击选择并打开选择窗格。
00:03:21
现在,您可以选择 图片,在列表中单击它。.
00:03:27
所以一旦你满意了 水印,你可以保存它.
00:03:29
作为图片和 将其插入其他幻灯片中。.
00:03:33
或者你可以简单地 将其复制到剪贴板。.
00:03:37
移动到另一个 滑动,然后粘贴。.
00:03:45
右键单击图片,然后 将其发送到后层。.
00:03:51
现在假设我们决定我们 想改变我们演示文稿的外观,.
00:03:54
通过转到"设计"选项卡,然后 例如,应用像Ion这样的主题。.
00:04:00
如您所见,您的选择 的水印图片取决于.
00:04:03
大大在设计上 您可以选择幻灯片。.
00:04:06
在这种情况下,我们所需要的一切 要做的就是调整图片.
00:04:08
帮助其融入的设置 与设计.
00:04:11
但你可能需要找到一张新图片。
00:04:13
另外,由于我们没有使用幻灯片母版,
00:04:16
我们需要复制完成的 图片手动到其他幻灯片。.
00:04:31
所以现在你知道如何添加 文本到图片水印。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
แต่คราวนี้แทนที่จะเป็น วางมันลงบนต้นแบบสไลด์ .
00:00:09
เราจะเพิ่มลงในสไลด์เองและ จากนั้นคัดลอกไปยังสไลด์อื่น.
00:00:13
โปรดทราบว่าหากคุณต้องการ ลายน้ําบนภาพนิ่งมากกว่าสองสามภาพ .
00:00:16
มันสมเหตุสมผลกว่า เมื่อต้องการใช้ต้นแบบภาพนิ่ง.
00:00:19
เพราะมันช่วยคุณจาก ต้องคัดลอกลายน้ําด้วยตนเอง.
00:00:25
ไปที่แท็บ แทรก คลิก รูปร่าง แล้วเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้า.
00:00:31
จากนั้นวาดบนภาพนิ่งนี้
00:00:34
บนรูปแบบเครื่องมือการวาด คลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิก ไม่มีเค้าร่าง.
00:00:41
แล้วคลิก สีเติมรูปร่าง และ รูปภาพ
00:00:45
เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการ
00:00:48
แล้วคลิก แทรก
00:00:52
เรากําลังเพิ่มรูปภาพลงใน คุณสมบัติ 'เติม' ของรูปร่าง.
00:00:55
แทนที่จะไปยังสไลด์โดยตรง
00:00:56
เพราะทางนี้เรา มีตัวเลือกเพิ่มเติมในการทํางานกับ.
00:00:59
รวมถึงความโปร่งใส
00:01:02
โดยค่าเริ่มต้น รูปภาพ เหยียดเพื่อเติมรูปร่าง .
00:01:05
เพื่อให้ถูกต้อง อัตราส่วน ให้ไปที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือรูปภาพ .
00:01:10
คลิก ครอบตัด แล้วคลิก พอดี
00:01:16
แล้วลากจุดจับครอบตัดเพื่อครอบตัด เว้นพื้นที่ว่างรอบรูปภาพ.
00:01:23
คลิก ครอบตัด อีกครั้งเพื่อปิด
00:01:29
ตอนนี้เราสามารถกด Shift และ ลากจุดจับมุมไปยัง.
00:01:32
ปรับขนาดรูปภาพโดยไม่มี การเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาว .
00:01:36
แล้วย้ายรูปภาพเข้าที่
00:01:40
ต่อไปเราต้องปรับแต่งการจัดรูปแบบ เพื่อให้รูปภาพทํางานเป็นลายน้ํา .
00:01:45
ขั้นแรก ให้คลิก ส่งไปข้างหลัง และ ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด
00:01:49
แล้วคลิกกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ตัวเปิดใช้กล่อง และแท็บ เติมในบรรทัด.
00:01:55
เพิ่มความโปร่งใสจนถึง องค์ประกอบเบื้องหน้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน .
00:01:59
แต่ต้องแน่ใจว่ามันไม่โปร่งใสนัก ผู้ชมจะไม่ทราบว่ารูปภาพคืออะไร.
00:02:04
ภาพลายน้ําคือ ยุ่งยากเพราะคุณต้องหา .
00:02:06
ภาพที่จดจําได้ง่าย
00:02:09
แต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อการปกครอง ด้วยองค์ประกอบเบื้องหน้า.
00:02:12
คุณจะต้องหลีกเลี่ยงภาพ มีจํานวนมากของรายละเอียดที่ดี.
00:02:16
และภาพเช่นนี้จะใช้เวลามากเกินไป ความพยายามสําหรับผู้ชมที่จะคิดออก.
00:02:20
ภาพนี้ของเด็กทํางาน เพราะผู้ชมจะรู้.
00:02:23
ทันทีว่ามันคืออะไรและอย่างไร เกี่ยวข้อง แต่มันมีรายละเอียดมากมาย.
00:02:28
ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้ ลดรายละเอียดบางอย่าง .
00:02:30
ดังนั้นภาพจะผสมผสานใน ดีกว่ากับพื้นหลัง.
00:02:33
บนแท็บ รูปภาพ
00:02:38
คุณสามารถลองความสว่างและ ตัวเลือกความคมชัดและสี.
00:02:43
เช่น ความอิ่มตัวและการเปลี่ยนสี
00:02:48
ลองใช้ ความคมชัดเพื่อลบรายละเอียด.
00:02:53
แท็บ เอฟเฟ็กต์ มีเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์
00:02:57
สําหรับรูปภาพนี้ ลองเพิ่ม ลักษณะพิเศษการวาดเส้น .
00:03:01
และเพิ่มขนาดดินสอของ
00:03:05
คลิกออกจากรูปภาพ เพื่อให้มีความคิดที่ดีขึ้น .
00:03:07
ทุกอย่างมีลักษณะอย่างไร ไม่มีเส้นขอบส่วนที่เลือก.
00:03:10
ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถ เลือกรูปภาพอีกครั้งเนื่องจาก.
00:03:12
มันอยู่หลังวัตถุอื่น ไปที่แท็บ หน้าแรก .
00:03:16
คลิก เลือก และเปิดบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก
00:03:21
ตอนนี้คุณสามารถเลือก รูปภาพโดยการคลิกที่รูปภาพนั้นในรายการ.
00:03:27
ดังนั้นเมื่อคุณมีความสุขกับ ลายน้ําคุณสามารถบันทึกได้.
00:03:29
เป็นภาพและ แทรกลงในภาพนิ่งอื่น.
00:03:33
หรือคุณสามารถเพียงแค่ คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด.
00:03:37
ย้ายไปยังอีกรายการหนึ่ง เลื่อนแล้ววาง.
00:03:45
คลิกขวาที่รูปภาพและ ส่งไปที่ชั้นหลัง.
00:03:51
ทีนี้สมมุติว่าเราตัดสินใจว่าเรา ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของการนําเสนอของเรา .
00:03:54
โดยไปที่แท็บ ออกแบบ และ การนําธีมเช่นไอออนไปใช้เป็นต้น.
00:04:00
อย่างที่คุณเห็นทางเลือกของคุณ ของรูปภาพลายน้ําขึ้นอยู่กับ.
00:04:03
อย่างมากในการออกแบบ คุณเลือกสําหรับสไลด์ของคุณ.
00:04:06
ในกรณีนี้ทั้งหมดที่เราต้องการ สิ่งที่ต้องทําคือปรับรูปภาพ.
00:04:08
การตั้งค่าเพื่อช่วยให้กลมกลืน ด้วยการออกแบบ .
00:04:11
แต่คุณอาจต้องหารูปภาพใหม่
00:04:13
และเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ต้นแบบสไลด์
00:04:16
เราจะต้องคัดลอกเสร็จแล้ว รูปภาพไปยังภาพนิ่งอื่นๆ ด้วยตนเอง.
00:04:31
ดังนั้นตอนนี้คุณรู้วิธีเพิ่ม ข้อความเป็นรูปภาพลายน้ํา.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher