PowerPoint - Add sound effects to an animation Tutorial

In this video, you will learn how to add sound effects to an animation using Microsoft 365. The video demonstrates step-by-step instructions on adding sound effects to a motion path animation.
First, you click on the Animation tab and preview the animation effect.
Then, you add the sound to the motion path effect by selecting the motion path in the Animation pane and clicking on Effect options.
You can choose from built-in sounds or select your own sound file.
The video also shows how to add background music to the animation by inserting an audio file and adjusting the playback settings.
Finally, you learn how to start the music automatically and play it along with the other effects.
Adding sound effects and background music enhances your animation and creates a more engaging experience for your audience.

  • 4:29
  • 1681 views
00:00:07
but you're unsure how to add them.
00:00:11
For instance here's an animation, a flying witch.
00:00:16
I want to add a witch's laugh to the animation
00:00:20
and to play an eerie tune.
00:00:25
How would I add these sounds to the flying witch?
00:00:28
Let's step through it.
00:00:31
I've clicked the Animations tab so we can work with the animation effect.
00:00:35
Now I'll zoom out in order to show the margins around the slide.
00:00:40
The animation effect is this motion path,
00:00:43
it's applied to the witch graphic.
00:00:47
I'll click Preview to play the effect again,
00:00:50
the witch enters the slide frame from the bottom right corner
00:00:53
and exits out the top left corner.
00:00:56
To add the witch's laugh, we'll click Animation pane
00:01:00
and add the sound to the motion path effect.
00:01:04
In the pane this item represents the motion path effect that's applied.
00:01:09
This little icon indicates that it's a Straight line motion path
00:01:13
and it's applied to picture 2, the witch graphic.
00:01:18
To work with options for the motion path,
00:01:20
we select it in the pane, click this arrow to display its menu and click Effect options.
00:01:27
To make a sound play with the motion path,
00:01:30
we click the arrow next to the sound box.
00:01:34
Currently no sound is applied.
00:01:37
I can apply one of the built in sounds
00:01:40
or choose Other sound to select a file of my own.
00:01:45
This sound file Cackle.wav is the witch's laugh.
00:01:49
I'll select it and click OK.
00:01:52
The sound immediately plays a little preview
00:01:55
and I see that the sound file is now selected in the sound box, I'll click OK.
00:02:03
Let's click Play all to see a preview.
00:02:09
The flying witch now has a laugh,
00:02:12
the laughing sound is part of the motion path effect
00:02:15
and plays when the motion path plays.
00:02:18
I can apply only one sound directly to the motion path.
00:02:22
To add the second sound, the background music, we'll use another method.
00:02:27
We click Insert, then Audio and Audio on my PC.
00:02:35
Here's the sound file I want, Eerie music.wav.
00:02:39
I'll select it and click Insert.
00:02:42
When I insert a sound file by itself,
00:02:45
it's treated as an animation effect and the effect appears in the animation pane.
00:02:50
The file itself gets inserted with a play bar in the middle of the slide,
00:02:55
I'll move it down so we can see it better.
00:02:59
If we look closely at the effect over in the pane,
00:03:03
we see this mouse icon which means the music is set to play
00:03:07
when I click the play bar.
00:03:09
I'll click Play all for a preview.
00:03:13
The witch and her laugh play immediately,
00:03:17
but I have to click Play to start the background music.
00:03:22
Instead I want it to start by itself and play along with the other effects.
00:03:27
To change how the music starts I select the sound icon
00:03:31
and under Audio tools click Playback, next to Start
00:03:36
I'll click the arrow and change On click to Automatically.
00:03:41
Now in the animation pane the sound effect has a clock icon
00:03:46
which means it will start on its own but after the preceding effect.
00:03:51
We'll click its arrow and change the Start after previous setting
00:03:55
to Start with previous.
00:03:59
All effects will now play together.
00:04:02
Let's close the animation pane.
00:04:05
The final thing we'll do is select the sound icon and
00:04:08
drag it off the slide since we don't need to click it to start the music.
00:04:14
Let's have a look at the animation in slideshow view.
00:04:22
With the new sounds, our haunted scene is complete.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stel u voor dat u de perfecte geluidseffecten hebt voor een animatie,
00:00:07
maar u weet niet zeker hoe u ze moet toevoegen.
00:00:11
Hier is bijvoorbeeld een animatie, een vliegende heks.
00:00:16
Ik wil de lach van een heks aan de animatie toevoegen
00:00:20
en een griezelig deuntje spelen.
00:00:25
Hoe zou ik deze geluiden aan de vliegende heks moeten toevoegen?
00:00:28
Laten we de stappen doorlopen.
00:00:31
Ik heb op het tabblad Animaties geklikt, zodat we met het animatie effect kunnen werken.
00:00:35
Nu zoom ik uit om de marges rond de dia te tonen.
00:00:40
Het animatie effect is dit bewegingspad,
00:00:43
het wordt toegepast op de heksafbeelding.
00:00:47
Ik klik op Voorbeeld om het effect opnieuw af te spelen,
00:00:50
de heks verschijnt vanuit de rechter benedenhoek in het dia kader en
00:00:53
en verlaat de dia via de linkerbovenhoek.
00:00:56
Om de lach van de heks toe te voegen, klikken we op het Animatiescherm
00:01:00
en voegen het geluid toe aan het bewegingpad effect.
00:01:04
In het venster geeft dit item het bewegingspad effect weer dat is toegepast.
00:01:09
Dit kleine pictogram geeft aan dat het een bewegingspad in Rechte lijn is
00:01:13
en toegepast is op afbeelding 2, de heksafbeelding.
00:01:18
Om met opties voor het bewegingspad te werken,
00:01:20
selecteren we het in het venster, klik op deze pijl om het menu weer te geven en klik op Effect opties.
00:01:27
Om geluid te maken met het bewegingspad,
00:01:30
klikken we op de pijl naast de sound box.
00:01:34
Momenteel wordt er geen geluid toegepast.
00:01:37
Ik kan een van de ingebouwde geluiden toepassen
00:01:40
of Andere geluiden kiezen om een ​​eigen bestand te selecteren.
00:01:45
Dit geluidsbestand Cackle.wav is de lach van de heks.
00:01:49
Ik selecteer het en klik op OK.
00:01:52
Het geluid speelt meteen een kleine preview
00:01:55
en ik zie dat het geluidsbestand nu geselecteerd is in de sound box, ik zal op OK klikken.
00:02:03
Klik op alles Afspelen om een ​​voorbeeld te zien.
00:02:09
De vliegende heks heeft nu een lach,
00:02:12
het lachgeluid maakt deel uit van het bewegingpad effect
00:02:15
en speelt als het bewegingspad wordt afgespeeld.
00:02:18
Ik kan slechts één geluid rechtstreeks op het bewegingspad toepassen.
00:02:22
Om het tweede geluid, de achtergrond muziek, toe te voegen, gebruiken we een andere methode.
00:02:27
We klikken Invoegen en vervolgens Audio en Audio op mijn pc.
00:02:35
Hier is het geluidsbestand dat ik wil, Eerie music.wav.
00:02:39
Ik zal het selecteren en op Invoegen klikken.
00:02:42
Wanneer ik zelf een geluidsbestand invoeg,
00:02:45
wordt dit als een animatie effect behandeld en verschijnt het effect in het animatievenster.
00:02:50
Het bestand zelf wordt ingevoegd met een afspeelbalk in het midden van de dia,
00:02:55
ik zal het naar beneden verplaatsen, zodat we het beter kunnen zien.
00:02:59
Als we goed kijken naar het effect ervan in het venster,
00:03:03
zien we dit muispictogram, wat betekent dat de muziek wordt afgespeeld
00:03:07
als ik op de afspeelbalk klik.
00:03:09
Ik klik op alles Afspelen voor een preview.
00:03:13
De heks en haar lach spelen onmiddellijk,
00:03:17
maar ik moet op Afspelen klikken om de achtergrondmuziek te starten.
00:03:22
In plaats daarvan wil ik dat het uit zichzelf start en meespeelt met de andere effecten.
00:03:27
Om het afspelen van de muziek te veranderen, selecteer ik het geluidspictogram
00:03:31
en klik onder Audio tools op Afspelen, naast Start.
00:03:36
Ik klik op de pijl en wijzig klik Aan, in klik Automatisch.
00:03:41
Nu heeft In het animatievenster het geluidseffect een klokpictogram
00:03:46
wat betekent dat het uit zichzelf start, maar na het vorige effect.
00:03:51
We klikken op de pijl en veranderen de Start na vorige instelling in
00:03:55
Start met vorige.
00:03:59
Alle effecten zullen nu samen worden afgespeeld.
00:04:02
Laten we het animatievenster sluiten.
00:04:05
Het laatste wat we zullen doen is het geluidspictogram selecteren en
00:04:08
het van de dia slepen, omdat we er niet op hoeven te klikken om de muziek te starten.
00:04:14
Laten we de animatie in de diavoorstelling weergave bekijken.
00:04:22
Met de nieuwe geluiden is onze spook scene compleet.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stellen Sie sich vor, Sie haben den perfekten Soundeffekte für eine Animation,
00:00:07
aber Sie wissen nicht, wie Sie diesen hinzufügen sollen.
00:00:11
Hier ist zum Beispiel eine kleine Animation, eine fliegende Hexe.
00:00:16
Ich möchte ein Hexenlachen zu der Animation hinzufügen und
00:00:20
eine unheimliche Musik abspielen.
00:00:25
Wie kann ich diese Sounds zu der fliegenden Hexe hinzufügen?
00:00:28
Gehen wir es Schritt für Schritt durch.
00:00:31
Ich klicke auf den Animations-Tab, damit wir mit dem Animationseffekt arbeiten können.
00:00:35
Nun zoome ich hinaus, um den Rand der Folie sehen zu können.
00:00:40
Der Animationseffekt ist diese Bewegung,
00:00:43
die auf die Hexengraphik angewandt wird.
00:00:47
Ich klicke auf „Vorschau”, um den Effekt noch einmal abzuspielen.
00:00:50
Die Hexe fliegt aus der unteren rechten Ecke über die Folie und verlässt sie wieder
00:00:53
über die obere linke Ecke.
00:00:56
Um das Lachen der Hexe hinzuzufügen, klicken wir auf das Animationsfeld
00:01:00
und fügen Sound zu dem Bewegungseffekt hinzu.
00:01:04
In diesem Feld steht das Objekt für den Bewegungsablauf, der bearbeitet wird.
00:01:09
Das kleine Symbol zeigt an, dass es sich um eine horizontale geradlinige Bewegung handelt
00:01:13
und diese auf Bild 2 angewendet wird, d. h. die Grafik mit der Hexe.
00:01:18
Um mit Optionen für die Bewegungsbahn zu arbeiten,
00:01:20
wählen wir das Feld aus, klicken auf den Pfeil, um das Menü zu öffnen, und klicken dann auf „Effekt-Optionen”.
00:01:27
Um einen Sound zur Bewegung abzuspielen,
00:01:30
klicken wir auf den Pfeil neben der Soundbox.
00:01:34
Im Augenblick ist kein Sound ausgewählt.
00:01:37
Ich kann entweder einen der vorgegebenen Sounds des Programms
00:01:40
oder einen Sound aus meinen eigenen Dateien auswählen.
00:01:45
Die Sounddatei Cackle.wav ist das Lachen der Hexe.
00:01:49
Ich wähle sie aus und klicke „Ok”.
00:01:52
Der Sound wird sofort in einer kleinen Vorschau abgespielt
00:01:55
und ich kann nun sehen, dass die Sounddatei in der Soundbox ausgewählt ist, also klicke ich auf „Ok”.
00:02:03
Klicken wir nun auf „Alles abspielen”, um die gesamte Vorschau zu sehen.
00:02:09
Die fliegende Hexe hat nun ein Lachen.
00:02:12
Dieser Sound ist Teil des Bewegungseffektes
00:02:15
und wird daher abgespielt, wenn der Bewegungseffekt abgespielt wird.
00:02:18
Ich kann nur einen Sound direkt mit der Bewegung verknüpfen.
00:02:22
Um einen zweiten Sound hinzuzufügen, also eine Hintergrundmusik, muss ich eine andere Methode wählen.
00:02:27
Wir klicken dafür auf „Einfügen”, dann auf „Audio” und „Audio auf meinem Computer”.
00:02:35
Hier ist die Sounddatei, die ich hinzufügen möchte: eine unheimliche Musik, music.wav.
00:02:39
Ich wähle sie aus und klicke auf „Einfügen”.
00:02:42
Wenn ich eine einzelne Audiodatei einfüge,
00:02:45
wird diese als Animationseffekt behandelt und dieser Effekt taucht im Animationsfeld auf.
00:02:50
Die Datei selber wird in eine Abspielleiste in der Mitte der Folie eingefügt.
00:02:55
Ich ziehe diese herunter, damit wir sie besser sehen können.
00:02:59
Wenn wir den Effekt auf dem Feld genau betrachten,
00:03:03
sehen wir den Mauszeiger, was bedeutet, dass die Musik bereit zum Abspielen ist,
00:03:07
wenn ich auf die Leiste klicke.
00:03:09
Ich klicke also „Abspielen”, um eine Vorschau zu hören.
00:03:13
Die Hexe und ihr Lachen sind sofort zu hören,
00:03:17
aber ich muss noch auf „Abspielen” drücken, damit die Hintergrundmusik abgespielt wird.
00:03:22
Stattdessen möchte ich ja, dass diese von ganz alleine mit den anderen Effekten startet.
00:03:27
Um einzustellen, wann die Musik beginnt, wähle ich das Soundsymbol
00:03:31
und klicke unter „Audio-Werkzeuge” auf „Playback”, neben „Start”
00:03:36
klicke ich nun auf den Pfeil und ändere „Bei Klicken” zu „Automatisch”.
00:03:41
Nun ist in dem Animationsfeld ein Uhrensymbol neben dem Soundeffekte zu sehen.
00:03:46
Dies bedeutet, dass der Effekt alleine beginnt, aber erst nach dem vorangehenden Effekt.
00:03:51
Wir klicken auf den dazugehörigen Pfeil und ändern „Start nach dem vorherigen Effekt”
00:03:55
zu „Start mit dem vorherigen Effekt”.
00:03:59
Alle Effekte werden nun gemeinsam abgespielt.
00:04:02
Schließen wir also das Animationsfeld.
00:04:05
Das letzte, was wir noch tun müssen, ist, das Soundsymbol auszuwählen
00:04:08
und von der Folie zu ziehen, da wir es für das Abspielen der Musik ja nicht benötigen.
00:04:14
Schauen wir uns nun die Animation im Vorführmodus an.
00:04:22
Mit dem neuen Sound ist unsere unheimliche Szene komplett.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que tiene los efectos de sonido perfectos para una animación,
00:00:07
pero no sabe bien cómo añadirlos.
00:00:11
Por ejemplo, aquí tenemos una animación de una bruja volando.
00:00:16
Quiero añadirle a la animación una risa de bruja y reproducir
00:00:20
una melodía inquietante.
00:00:25
Pero, ¿cómo añadirle estos sonidos a la bruja voladora?
00:00:28
Vayamos paso a paso.
00:00:31
He hecho clic en la ficha Animaciones para trabajar con el efecto de animación.
00:00:35
Ahora voy a quitar zoom para ver mejor los márgenes que rodean la diapositiva.
00:00:40
El efecto de animación es una trayectoria de
00:00:43
la animación aplicado al gráfico de la bruja.
00:00:47
Hago clic en Vista previa para reproducir
00:00:50
el efecto: la bruja entra en la diapositiva por la esquina inferior derecha
00:00:53
y sale por la esquina superior izquierda.
00:00:56
Para añadir la risa de la bruja, hago clic en el Panel de animación
00:01:00
y añado el sonido al efecto de la trayectoria de la animación.
00:01:04
En el panel, este elemento representa el efecto de la trayectoria de la animación;
00:01:09
este iconito indica que se trata de una trayectoria en línea recta;
00:01:13
se aplica a la Imagen 2, que es el gráfico de la bruja.
00:01:18
Para trabajar con opciones para la trayectoria,
00:01:20
la selecciono en el panel, hago clic en la flecha para desplegar el menú y en Opciones de efectos.
00:01:27
Para hacer que se reproduzca un sonido con la trayectoria de la animación, hago clic
00:01:30
en la flecha que hay junto al cuadro de Sonido.
00:01:34
Ahora mismo no hay ningún sonido.
00:01:37
Puedo aplicar uno de los sonidos integrados o elegir Otro sonido
00:01:40
para seleccionar un archivo propio.
00:01:45
El archivo de sonido Cackle.wav es la risa
00:01:49
de la bruja, lo selecciono y pulso Aceptar.
00:01:52
Se reproduce de inmediato y puedo ver que el archivo de sonido
00:01:55
ha quedado seleccionado en el cuadro de Sonido, así que pulso Aceptar.
00:02:03
Hago clic en Reproducir todo para obtener una vista previa.
00:02:09
La bruja ya tiene risa y el sonido
00:02:12
de la risa forma parte del efecto de la trayectoria de la animación
00:02:15
y se escucha al reproducir la trayectoria de la animación.
00:02:18
Solo puedo aplicar un sonido directamente en la trayectoria de la animación.
00:02:22
Para añadir un segundo sonido (la música de fondo) tendré que emplear otro método.
00:02:27
Hago clic en Insertar, Audio, Audio en mi PC.
00:02:35
Aquí está el archivo de sonido que quiero: Eerie music.wav.
00:02:39
Lo selecciono y pulso Insertar.
00:02:42
Al insertar un archivo de sonido por separado,
00:02:45
se trata como un efecto de animación y el efecto figura en el panel de animación.
00:02:50
El archivo se inserta con una barra de reproducción en el centro de la diapositiva.
00:02:55
Voy a bajarlo un poco para verlo mejor.
00:02:59
Si nos fijamos en el efecto aquí en el panel, vemos este icono del ratón,
00:03:03
lo que significa que la música está configurada para reproducirse cuando
00:03:07
yo haga clic en la barra de reproducción.
00:03:09
Hago clic en Reproducir todo para comprobar.
00:03:13
La bruja y su risa se reproducen inmediatamente,
00:03:17
pero tengo que hacer clic en Reproducir para que suene la música de fondo.
00:03:22
En vez de eso, quiero que suene automáticamente con los demás efectos.
00:03:27
Para cambiar como empieza la música, selecciono el icono de Sonido,
00:03:31
debajo de Herramientas de audio, hago clic en Reproducción y, junto a Inicio,
00:03:36
hago clic en la flecha y lo cambio de En secuencia de clics a Automáticamente.
00:03:41
Ahora, en el panel de animación, el efecto de sonido presenta un icono de un reloj,
00:03:46
que significa que empezará por sí solo, pero después del efecto precedente.
00:03:51
Hago clic en la flecha y cambio la configuración de Iniciar después de
00:03:55
Anterior a Iniciar con Anterior.
00:03:59
Ahora todos los efectos se reproducirán juntos.
00:04:02
Cierro el panel de animación.
00:04:05
Lo último que voy a hacer va a ser seleccionar el icono de sonido
00:04:08
y arrastrarlo fuera de la diapositiva, puesto que ya no lo necesito para iniciar la música.
00:04:14
Veamos ahora la animación en la vista presentación.
00:04:22
Con los nuevos sonidos, nuestra escena embrujada está completa.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que você tem os efeitos sonoros perfeitos para uma animação,
00:00:07
mas não sabe como adicioná-los.
00:00:11
Por exemplo, aqui está uma animação, uma bruxa voadora.
00:00:16
Quero adicionar um riso de bruxa à animação
00:00:20
e reproduzir uma melodia assustadora.
00:00:25
Como posso adicionar estes sons à bruxa voadora?
00:00:28
Vamos ver.
00:00:31
Cliquei no menu Animações para que possamos trabalhar com o efeito de animação.
00:00:35
Agora, vou diminuir o zoom para mostrar as margens ao redor do slide.
00:00:40
O efeito de animação é esta trajetória de movimento,
00:00:43
aplicada ao gráfico da bruxa.
00:00:47
Vou clicar em Pré-visualizar para reproduzir novamente o efeito,
00:00:50
a bruxa entra na moldura do slide a partir do canto inferior direito
00:00:53
e sai pelo canto superior esquerdo.
00:00:56
Para adicionar o riso da bruxa, clicamos no Painel de Animação
00:01:00
e adicionamos o som ao efeito trajetória de movimento.
00:01:04
No painel, este item representa o efeito trajetória de movimento aplicado.
00:01:09
Este pequeno ícone indica que é uma trajetória de movimento em Linha reta
00:01:13
e é aplicado à imagem 2, o gráfico da bruxa.
00:01:18
Para trabalhar com as opções da trajetória de movimento,
00:01:20
as selecionamos no painel, clicamos nesta seta para exibir seu menu e clicamos em Opções de efeito.
00:01:27
Para reproduzir um som com a trajetória de movimento,
00:01:30
clicamos na seta ao lado da caixa de som.
00:01:34
Atualmente, não está aplicado nenhum som.
00:01:37
Posso aplicar um dos sons integrados
00:01:40
ou escolher Outro som para selecionar um arquivo meu.
00:01:45
Este arquivo de som Cackle.wav é o riso da bruxa.
00:01:49
Vou selecioná-lo e clicar em OK.
00:01:52
O som reproduz imediatamente uma pequena pré-visualização
00:01:55
e consigo ver que o arquivo de som está agora selecionado na caixa de som, clico em OK.
00:02:03
Agora, vamos clicar em Reproduzir todos para ver uma pré-visualização.
00:02:09
A bruxa voadora agora tem um riso,
00:02:12
o som do riso faz parte do efeito trajetória de movimento
00:02:15
e toca quando a trajetória de movimento é reproduzida.
00:02:18
Posso aplicar apenas um som diretamente à trajetória de movimento.
00:02:22
Para adicionar um segundo som, música de fundo, vamos usar outro método.
00:02:27
Clicamos em Inserir, depois Áudio e Áudio em meu PC.
00:02:35
Aqui está o arquivo de som que quero, Eerie music.wav.
00:02:39
Vou selecioná-lo e clicar em Inserir.
00:02:42
Quando insiro um arquivo de som por ele mesmo,
00:02:45
é tratado como um efeito de animação e o efeito surge no painel de animação.
00:02:50
O próprio arquivo é inserido com uma barra de reprodução no meio do slide,
00:02:55
vou passá-la para baixo para podermos ver melhor.
00:02:59
Se observamos com atenção o efeito sobre o grupo,
00:03:03
vemos este ícone do mouse, o que significa que a música está configurada para tocar
00:03:07
quando clico na barra de reprodução.
00:03:09
Vou clicar em Reproduzir todos para obter uma pré-visualização.
00:03:13
A bruxa e seu riso tocam imediatamente,
00:03:17
mas tenho de clicar em Reproduzir para iniciar a música de fundo.
00:03:22
Em vez disso, quero que comece por ela mesma juntamente com os outros efeitos.
00:03:27
Para mudar a forma como a música começa, selecione o ícone de som
00:03:31
e em Ferramentas de áudio clico em Playback, ao lado de Iniciar
00:03:36
clico na seta e altero para Ao clicar para Automaticamente.
00:03:41
Agora, no painel de animação, o efeito de som tem um ícone de relógio,
00:03:46
o que significa que começará por ele mesmo, mas após o efeito anterior.
00:03:51
Clicamos em sua seta e mudamos a definição Início após o anterior
00:03:55
para Início com o anterior.
00:03:59
Todos os efeitos serão agora reproduzidos em conjunto.
00:04:02
Vamos fechar o painel de Animação.
00:04:05
A última coisa a fazer é selecionar o ícone de som e
00:04:08
arrastá-lo para fora do slide, uma vez que não temos de clicar nele para iniciar a música.
00:04:14
Vejamos a animação na visualização Apresentação de Slides.
00:04:22
Com os novos sons, nossa cena assombrada está completa.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Immaginate di avere il effetti sonori perfetti per un'animazione.
00:00:07
ma non sei sicuro di come aggiungerli.
00:00:11
Per esempio, ecco un animazione, una strega volante..
00:00:16
Voglio aggiungere una strega ridere per l'animazione .
00:00:20
e di suonare una melodia inquieto.
00:00:25
Come aggiungerei questi suoni alla strega volante?.
00:00:28
Facciamo un passo attraverso di essa.
00:00:31
Ho fatto clic sulle animazioni in modo da poter lavorare con l'effetto di animazione..
00:00:35
Ora lo zoom indietro in ordine per visualizzare i margini intorno alla diapositiva..
00:00:40
L'effetto di animazione è questo percorso di movimento,
00:00:43
viene applicato alla grafica delle streghe.
00:00:47
Farò clic su Anteprima per riprodurre di nuovo l'effetto,
00:00:50
la strega entra nello scivolo cornice dall'angolo in basso a destra .
00:00:53
ed esce dall'angolo in alto a sinistra.
00:00:56
Per aggiungere la risata della strega, faremo clic Animazione riquadro .
00:01:00
e aggiungere il suono al effetto percorso di movimento..
00:01:04
Nel riquadro questo elemento rappresenta l'effetto del percorso animazione applicato..
00:01:09
Questa piccola icona indica che si tratta di un percorso di movimento linea retta.
00:01:13
ed è applicato alla foto 2, la grafica strega..
00:01:18
Per lavorare con le opzioni per il tracciato animato,
00:01:20
selezioniamo nel riquadro, fare clic su questa freccia per visualizzare il relativo menu e fare clic su Opzioni effetto..
00:01:27
Per riprodurre un suono con il percorso di movimento,.
00:01:30
clicchiamo sulla freccia accanto alla casella del suono.
00:01:34
Attualmente non viene applicato alcun suono.
00:01:37
Posso applicare uno dei costruito in suoni .
00:01:40
o scegliere Altro suono per selezionare un file personale.
00:01:45
Questo file audio Cackle.wav è la risata della strega.
00:01:49
Lo seleziono e faccio clic su OK.
00:01:52
Il suono immediatamente riproduce una piccola anteprima .
00:01:55
e vedo che il file audio è ora selezionato nella casella del suono, farò clic su OK..
00:02:03
Clicchiamo su Riproduci per vedere un'anteprima..
00:02:09
La strega volante ora ha una risata,
00:02:12
il suono ridere è parte dell'effetto percorso animazione .
00:02:15
e gioca quando viene riprodotto il percorso di movimento..
00:02:18
Posso applicare un solo suono direttamente al percorso di movimento..
00:02:22
Per aggiungere il secondo suono, lo sfondo musica, useremo un altro metodo..
00:02:27
Clicchiamo su Inserisci, quindi su Audio e audio sul mio PC.
00:02:35
Ecco il file audio Voglio, Inquieto music.wav. .
00:02:39
Lo seleziono e faccio clic su Inserisci.
00:02:42
Quando inserisco un file audio da solo,
00:02:45
viene trattato come un effetto di animazione e l'effetto viene visualizzato nel riquadro animazione..
00:02:50
Il file stesso viene inserito con una barra di riproduzione al centro della diapositiva, .
00:02:55
Lo sposto verso il basso così possiamo vederlo meglio..
00:02:59
Se guardiamo da vicino il effetto nel riquadro, .
00:03:03
vediamo questa icona del mouse che significa la musica è impostata per la riproduzione.
00:03:07
quando clicche sulla barra di riproduzione.
00:03:09
Farò clic su Riproduci tutto per un'anteprima.
00:03:13
La strega e la sua risata giocare immediatamente, .
00:03:17
ma devo fare clic su Riproduci per iniziare la musica di sottofondo..
00:03:22
Invece voglio che inizi da solo e giocare insieme con gli altri effetti..
00:03:27
Per modificare il modo in cui la musica avvio Seleziono l'icona del suono.
00:03:31
e in Strumenti audio fare clic su Riproduzione, accanto a Avvia.
00:03:36
Farò clic sulla freccia e cambia Al clic di fare clic su Automaticamente..
00:03:41
Ora nel riquadro animazione l'effetto sonoro ha un'icona a oro .
00:03:46
il che significa che inizierà sulla sua ma dopo l'effetto precedente..
00:03:51
Faremo clic sulla sua freccia e cambieremo l'impostazione Avvia dopo la precedente.
00:03:55
per iniziare con precedente.
00:03:59
Tutti gli effetti ora giocheranno insieme.
00:04:02
Chiudiamo il riquadro dell'animazione.
00:04:05
L'ultima cosa che faremo selezionare l'icona del suono e.
00:04:08
trascinarlo fuori dalla diapositiva dal momento che non lo facciamo necessario fare clic su di esso per avviare la musica..
00:04:14
Diamo un'occhiata al l'animazione nella vista slideshow..
00:04:22
Con i nuovi suoni, il nostro scena infestata è completa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
想像一下,你有 動畫的完美音效.
00:00:07
但您不確定如何添加它們。
00:00:11
例如,這裡有一個 動畫,一個飛行的女巫。.
00:00:16
我想加一個女巫的 笑到動畫.
00:00:20
和發揮一個可怕的曲調。
00:00:25
我如何添加這些 聲音給飛女巫?.
00:00:28
讓我們一步一步通過它。
00:00:31
我已按一下動畫 選項卡,以便我們可以使用動畫效果。.
00:00:35
現在,我將按順序縮小 以顯示幻燈片周圍的邊距。.
00:00:40
動畫效果是這個運動路徑,
00:00:43
它適用于女巫圖形。
00:00:47
我將按一下"預覽"再次播放效果,
00:00:50
女巫進入幻燈片 從右下角的幀.
00:00:53
並退出左上角。
00:00:56
來補充女巫的笑聲 我們將按一下"動畫"窗格.
00:01:00
並將聲音添加到 運動路徑效果。.
00:01:04
在此專案表示的窗格中 應用的運動路徑效果。.
00:01:09
這個小圖示表示 這是一條直線運動路徑.
00:01:13
並應用 圖片2,女巫圖形。.
00:01:18
要使用運動路徑的選項,
00:01:20
我們在窗格中選擇它,按一下此箭頭 顯示其功能表並按一下"效果"選項。.
00:01:27
做一個聲音播放 與運動路徑,.
00:01:30
我們按一下聲音框旁邊的箭頭。
00:01:34
當前未應用聲音。
00:01:37
我可以應用 內置聲音.
00:01:40
或選擇"其他聲音"來選擇自己的檔。
00:01:45
這個音效檔卡克爾.wav是女巫的笑聲。
00:01:49
我會選擇它,然後按一下"確定"。
00:01:52
聲音立即響起 播放一個小預覽.
00:01:55
我看到音效檔現在 在聲音框中選中,我將按一下"確定"。.
00:02:03
讓我們點擊播放 所有以查看預覽。.
00:02:09
飛女巫現在有笑,
00:02:12
笑的聲音是一部分 運動路徑效果.
00:02:15
和播放時 運動路徑播放。.
00:02:18
我只能應用一個聲音 直接到運動路徑。.
00:02:22
要添加第二個聲音,背景 音樂,我們將使用另一種方法。.
00:02:27
我們按一下"插入",然後按一下"我的電腦上的音訊和音訊"。
00:02:35
這是音效檔 我想要,愛麗音樂.wav。.
00:02:39
我將選擇它,然後按一下"插入"。
00:02:42
當我自己插入音效檔時,
00:02:45
它被視為一個動畫效果, 效果將顯示在動畫窗格中。.
00:02:50
檔本身入 幻燈片中間的播放欄,.
00:02:55
我會把它移下來 這樣我們才能看得更清楚。.
00:02:59
如果我們仔細觀察 在窗格中結束效果,.
00:03:03
我們看到這個滑鼠圖示,這意味著 音樂被設置為播放.
00:03:07
當我按一下播放欄時。
00:03:09
我將按一下"全部播放"進行預覽。
00:03:13
女巫和她的笑聲 立即玩,.
00:03:17
但我必須點擊播放開始 背景音樂。.
00:03:22
相反,我希望它自己開始 並與其他效果一起玩。.
00:03:27
改變音樂的方式 開始 我選擇聲音圖示.
00:03:31
和音訊工具下 按一下"播放",旁邊的"開始".
00:03:36
我會點擊箭頭 將按一下更改為"自動"。.
00:03:41
現在在動畫窗格中 聲音效果有一個時鐘圖示.
00:03:46
這意味著它將開始在其 自己,但後上述效果。.
00:03:51
我們將按一下它的箭頭並更改 上一個設置後的"開始".
00:03:55
以從上一個開頭開始。
00:03:59
所有效果現在將一起播放。
00:04:02
讓我們關閉動畫窗格。
00:04:05
我們要做的最後一件事 是選擇聲音圖示和.
00:04:08
把它拖下幻燈片,因為我們不 需要按一下它才能啟動音樂。.
00:04:14
讓我們來看看 幻燈片視圖中的動畫。.
00:04:22
隨著新的聲音,我們的 鬧鬼的場景是完整的。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
あなたが持っていると想像してください アニメーションのための完璧な効果音.
00:00:07
しかし、あなたはそれらを追加する方法がわからない。
00:00:11
たとえば、次の アニメーション、飛行魔女。.
00:00:16
魔女のを加えたい アニメに笑う.
00:00:20
不気味な曲を演奏する。
00:00:25
私はこれらを追加する方法 飛ぶ魔女に聞こえる?.
00:00:28
一歩踏み出そう
00:00:31
アニメーションをクリックしました タブを使用して、アニメーション効果を使用できます。.
00:00:35
今、私は順番にズームアウトします を使用して、スライドの周囲の余白を表示します。.
00:00:40
アニメーション効果は、このモーションパス、
00:00:43
それは魔女のグラフィックに適用されます。
00:00:47
[プレビュー] をクリックして、もう一度エフェクトを再生します。
00:00:50
魔女がスライドに入る 右下隅からのフレーム.
00:00:53
左上隅から出て行きます。
00:00:56
魔女の笑いを加えるには [アニメーション] ウィンドウをクリックします。.
00:01:00
にサウンドを追加します。 モーション パス効果。.
00:01:04
ペインでは、この項目は次の値を表します。 適用されるモーション パスエフェクト。.
00:01:09
この小さなアイコンは、 直線のモーション パスである.
00:01:13
そしてそれが適用される 写真2に、魔女のグラフィック。.
00:01:18
モーション パスのオプションを使用するには、
00:01:20
ペインで選択し、この矢印をクリックして、 メニューを表示し、[効果] オプションをクリックします。.
00:01:27
サウンドプレイを行うには モーションパスを使用して、.
00:01:30
サウンドボックスの横にある矢印をクリックします。
00:01:34
現在、サウンドは適用されません。
00:01:37
私はのいずれかを適用することができます サウンドを組み込む.
00:01:40
または、[その他のサウンド] を選択して、自分のファイルを選択します。
00:01:45
このサウンドファイルCackle.wavは魔女の笑いです。
00:01:49
選択して [OK] をクリックします。
00:01:52
サウンドはすぐに 少しプレビューを再生します。.
00:01:55
そして、私はサウンドファイルが今あることがわかります サウンドボックスで選択した場合、[OK]をクリックします。.
00:02:03
[再生] をクリックしてみましょう プレビューを表示するには、すべて。.
00:02:09
飛ぶ魔女は今笑いを持っている、
00:02:12
笑い声は一部である モーションパス効果の.
00:02:15
と再生します。 モーション パスが再生されます。.
00:02:18
サウンドは 1 つだけ適用できます。 モーション パスに直接移動します。.
00:02:22
2 番目のサウンドを追加するには、背景 音楽を使用して、別の方法を使用します。.
00:02:27
[挿入] をクリックし、[PC] の [オーディオとオーディオ] をクリックします。
00:02:35
サウンドファイルはこちら 私は、不気味な音楽が欲しい。.
00:02:39
選択して[挿入]をクリックします。
00:02:42
サウンドファイルを単独で挿入すると、
00:02:45
アニメーション効果として扱われ、 効果がアニメーション ペインに表示されます。.
00:02:50
ファイル自体が挿入されます。 スライドの真ん中にあるプレイバー、.
00:02:55
下に移動します だから、私たちはそれをよりよく見ることができます。.
00:02:59
よく見ると ペインに影響を与える.
00:03:03
私たちは、このマウスのアイコンを意味します 音楽が再生するように設定されている.
00:03:07
プレイバーをクリックすると
00:03:09
プレビューの [すべて再生] をクリックします。
00:03:13
魔女と彼女の笑い すぐに再生,.
00:03:17
しかし、私は開始するには、再生をクリックする必要があります バックグラウンドミュージック。.
00:03:22
代わりに、私はそれを単独で開始したい そして他の効果と一緒に遊ぶ。.
00:03:27
音楽の方法を変更するには サウンドアイコンを選択して起動します.
00:03:31
およびオーディオ ツールの下で [再生] をクリックし、[開始] の横にある.
00:03:36
矢印をクリックして [オン] クリックを [自動] に変更します。.
00:03:41
アニメーション ペインで 効果音には時計のアイコンがある.
00:03:46
それは、その上で開始されることを意味します は所有していますが、前の効果の後に使用します。.
00:03:51
矢印をクリックして変更します 前の設定の後に開始.
00:03:55
を切り開き、前から開始します。
00:03:59
すべてのエフェクトが一緒に再生されます。
00:04:02
アニメーション ペインを閉じてみましょう。
00:04:05
最後にやるのは は、サウンドアイコンを選択し、.
00:04:08
スライドからドラッグする 音楽を開始するには、それをクリックする必要があります。.
00:04:14
見てみましょう。 スライドショービューのアニメーション。.
00:04:22
新しい音で、 幽霊のシーンが完成しました。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hãy tưởng tượng bạn có hiệu ứng âm thanh hoàn hảo cho một hình ảnh động.
00:00:07
nhưng bạn không chắc chắn làm thế nào để thêm chúng.
00:00:11
Ví dụ đây là một hoạt hình, một phù thuỷ bay..
00:00:16
Tôi muốn thêm một phù thuỷ của cười với hình ảnh động .
00:00:20
và để chơi một giai điệu kỳ lạ.
00:00:25
Làm thế nào tôi có thêm các âm thanh cho phù thủy bay?.
00:00:28
Hãy bước qua nó.
00:00:31
Tôi đã nhấp vào hình ảnh động để chúng tôi có thể làm việc với các hiệu ứng hoạt hình..
00:00:35
Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ theo thứ tự để hiển thị lề xung quanh slide..
00:00:40
Hiệu ứng hoạt ảnh là đường dẫn chuyển động này,
00:00:43
nó được áp dụng cho các đồ họa phù thủy.
00:00:47
Tôi sẽ nhấp vào xem trước để chơi hiệu ứng một lần nữa,
00:00:50
phù thuỷ đi vào slide khung từ góc dưới bên phải .
00:00:53
và thoát ra khỏi góc trên bên trái.
00:00:56
Để thêm tiếng cười của mụ phù thuỷ, chúng ta sẽ nhấp vào cửa sổ Animation .
00:01:00
và thêm âm thanh vào hiệu ứng đường dẫn chuyển động..
00:01:04
Trong ngăn mục này đại diện cho hiệu ứng đường dẫn chuyển động được áp dụng..
00:01:09
Biểu tượng nhỏ này cho biết rằng đó là đường dẫn chuyển động đường thẳng.
00:01:13
và nó được áp dụng hình 2, đồ họa phù thủy..
00:01:18
Để làm việc với các tùy chọn cho đường dẫn chuyển động,
00:01:20
chúng ta chọn nó trong ngăn, bấm vào mũi tên này để Hiển thị menu của nó và nhấp vào tùy chọn Effect..
00:01:27
Để thực hiện một phát âm thanh với đường dẫn chuyển động,.
00:01:30
chúng ta bấm vào mũi tên bên cạnh hộp âm thanh.
00:01:34
Hiện không có âm thanh được áp dụng.
00:01:37
Tôi có thể áp dụng một trong những âm thanh được xây dựng .
00:01:40
hoặc chọn âm thanh khác để chọn một tập tin của riêng tôi.
00:01:45
Tập tin âm thanh này cackle. wav là cười của phù thuỷ.
00:01:49
Tôi sẽ chọn nó và nhấn OK.
00:01:52
Âm thanh ngay lập tức chơi một chút xem trước .
00:01:55
và tôi thấy rằng các tập tin âm thanh bây giờ là chọn trong hộp âm thanh, tôi sẽ nhấp OK..
00:02:03
Hãy nhấp vào chơi Tất cả để xem bản xem trước..
00:02:09
Các Witch bay bây giờ có một cười,
00:02:12
âm thanh cười là một phần của hiệu ứng đường dẫn chuyển động .
00:02:15
và chơi khi đường dẫn chuyển động đóng..
00:02:18
Tôi chỉ có thể áp dụng một âm thanh trực tiếp đến đường dẫn chuyển động..
00:02:22
Để thêm âm thanh thứ hai, nền âm nhạc, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp khác..
00:02:27
Chúng tôi nhấp vào Insert, sau đó Audio và Audio trên máy tính của tôi.
00:02:35
Đây là tập tin âm thanh Tôi muốn, eerie âm nhạc. wav. .
00:02:39
Tôi sẽ chọn nó và nhấp vào Insert.
00:02:42
Khi tôi chèn một tập tin âm thanh của chính nó,
00:02:45
nó được coi là một hiệu ứng hoạt hình và hiệu ứng xuất hiện trong khung hoạt hình..
00:02:50
Các tập tin chính nó được chèn vào với một thanh chơi ở giữa slide, .
00:02:55
Tôi sẽ di chuyển nó xuống để chúng ta có thể nhìn thấy nó tốt hơn..
00:02:59
Nếu chúng ta nhìn kỹ vào hiệu quả hơn trong ngăn, .
00:03:03
chúng ta thấy biểu tượng chuột này có nghĩa là âm nhạc được thiết lập để phát.
00:03:07
Khi tôi nhấp vào thanh phát.
00:03:09
Tôi sẽ nhấp vào Play tất cả để xem trước.
00:03:13
Các phù thuỷ và cười cô chơi ngay lập tức, .
00:03:17
nhưng tôi phải bấm vào play để bắt đầu nhạc nền..
00:03:22
Thay vào đó tôi muốn nó bắt đầu bằng chính nó và chơi cùng với các hiệu ứng khác..
00:03:27
Để thay đổi cách âm nhạc bắt đầu tôi chọn biểu tượng âm thanh.
00:03:31
và dưới các công cụ âm thanh nhấp vào phát lại, cạnh bắt đầu.
00:03:36
Tôi sẽ nhấp vào mũi tên và thay đổi on bấm để tự động..
00:03:41
Bây giờ trong cửa sổ hoạt hình hiệu ứng âm thanh có biểu tượng đồng hồ .
00:03:46
có nghĩa là nó sẽ bắt đầu vào của riêng mình nhưng sau khi có hiệu lực trước..
00:03:51
Chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên và thay đổi Bắt đầu sau khi cài đặt trước.
00:03:55
để bắt đầu với trước đó.
00:03:59
Tất cả các hiệu ứng bây giờ sẽ chơi với nhau.
00:04:02
Hãy đóng cửa sổ Animation.
00:04:05
Điều cuối cùng chúng tôi sẽ làm chọn biểu tượng âm thanh và.
00:04:08
kéo nó ra khỏi slide vì chúng ta không cần phải bấm vào nó để bắt đầu âm nhạc..
00:04:14
Chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh động trong xem bản trình chiếu..
00:04:22
Với những âm thanh mới, cảnh bị ám ảnh hoàn tất..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bayangkan Anda memiliki efek suara yang sempurna untuk animasi.
00:00:07
tetapi Anda tidak yakin bagaimana menambahkannya.
00:00:11
Misalnya di sini adalah animasi, seorang penyihir terbang..
00:00:16
Saya ingin menambahkan penyihir tertawa untuk animasi .
00:00:20
dan untuk memainkan lagu yang menakutkan.
00:00:25
Bagaimana saya akan menambahkan suara untuk penyihir terbang?.
00:00:28
Mari kita melangkah melewatinya.
00:00:31
Saya telah mengklik animasi tab sehingga kita bisa bekerja dengan efek animasi..
00:00:35
Sekarang aku akan zoom out dalam rangka untuk menampilkan margin di sekitar slide..
00:00:40
Efek animasi adalah jalur gerak ini,
00:00:43
itu berlaku untuk penyihir grafis.
00:00:47
Saya akan klik preview untuk memutar efek lagi,
00:00:50
penyihir memasuki slide bingkai dari sudut kanan bawah .
00:00:53
dan keluar dari sudut kiri atas.
00:00:56
Untuk menambahkan tertawa penyihir, kami akan klik panel animasi .
00:01:00
dan menambahkan suara ke efek jalur gerak..
00:01:04
Pada panel item ini mewakili efek jalur gerak yang diterapkan..
00:01:09
Ikon kecil ini menandakan bahwa itu adalah jalur gerak garis lurus.
00:01:13
dan itu diterapkan Gambar 2, penyihir grafis..
00:01:18
Untuk bekerja dengan opsi untuk jalur gerak,
00:01:20
kita memilihnya di panel, klik panah ini untuk menampilkan menu dan klik opsi effect..
00:01:27
Membuat pemutaran suara dengan jalur gerak,.
00:01:30
kita klik tanda panah di sebelah kotak suara.
00:01:34
Saat ini tidak ada suara yang diterapkan.
00:01:37
Saya dapat menerapkan salah satu dibangun dalam suara .
00:01:40
atau pilih suara lain untuk memilih file saya sendiri.
00:01:45
Ini file suara Cackle. WAV adalah penyihir tertawa.
00:01:49
Saya akan memilihnya dan klik OK.
00:01:52
Suara segera memainkan sedikit preview .
00:01:55
dan saya melihat bahwa file suara sekarang dipilih di kotak suara, saya akan klik OK..
00:02:03
Mari kita klik bermain Semua untuk melihat preview..
00:02:09
Penyihir terbang sekarang memiliki tertawa,
00:02:12
suara tertawa adalah bagian dari efek jalur gerak .
00:02:15
dan bermain ketika gerakan jalan memutar..
00:02:18
Saya hanya dapat menerapkan satu suara langsung ke jalur gerak..
00:02:22
Untuk menambahkan suara kedua, latar belakang musik, kita akan menggunakan metode lain..
00:02:27
Kami klik insert, kemudian audio dan audio pada PC saya.
00:02:35
Berikut adalah file suara Saya ingin, Eerie Music. WAV. .
00:02:39
Saya akan memilihnya dan klik insert.
00:02:42
Ketika saya menyisipkan file suara dengan sendirinya,
00:02:45
itu diperlakukan sebagai efek animasi dan Efek muncul di panel animasi..
00:02:50
File itu sendiri akan disisipkan dengan sebuah bar bermain di tengah slide, .
00:02:55
Aku akan memindahkannya ke bawah sehingga kita bisa melihatnya lebih baik..
00:02:59
Jika kita melihat secara dekat efek pada panel, .
00:03:03
kita melihat ikon mouse ini yang berarti musik diatur untuk memutar.
00:03:07
Ketika saya klik Bar bermain.
00:03:09
Saya akan klik Play All For a preview.
00:03:13
Penyihir dan tertawa bermain segera, .
00:03:17
tapi aku harus klik Play untuk memulai musik latar belakang..
00:03:22
Sebaliknya saya ingin untuk memulai dengan sendirinya dan bermain bersama dengan efek lainnya..
00:03:27
Untuk mengubah cara musik mulai saya memilih ikon suara.
00:03:31
dan di bawah alat audio Klik playback, di samping mulai.
00:03:36
Saya akan mengklik panah dan perubahan klik untuk otomatis..
00:03:41
Sekarang di panel animasi efek suara memiliki ikon jam .
00:03:46
yang berarti akan mulai pada tetapi setelah efek sebelumnya..
00:03:51
Kami akan mengklik panah dan perubahan Awal setelah pengaturan sebelumnya.
00:03:55
untuk memulai dengan sebelumnya.
00:03:59
Semua efek sekarang akan bermain bersama.
00:04:02
Mari kita menutup panel animasi.
00:04:05
Hal terakhir yang akan kita lakukan memilih ikon suara dan.
00:04:08
tarik dari slide karena kami tidak harus mengkliknya untuk memulai musik..
00:04:14
Mari kita lihat animasi dalam tampilan slideshow..
00:04:22
Dengan suara baru, adegan berhantu selesai..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представьте, что у вас есть идеальные звуковые эффекты для анимации.
00:00:07
но вы не знаете, как их добавить.
00:00:11
Например, вот анимация, летающая ведьма..
00:00:16
Я хочу добавить ведьму смеяться над анимацией .
00:00:20
и играть жуткую мелодию.
00:00:25
Как бы я добавил эти звуки летающей ведьмы?.
00:00:28
Давайте пройдите через это.
00:00:31
Я нажал анимации вкладка, чтобы мы могли работать с эффектом анимации..
00:00:35
Теперь я увеличу масштаб в порядке чтобы показать поля вокруг слайда..
00:00:40
Эффект анимации – это путь движения,
00:00:43
он применяется к ведьмы графических.
00:00:47
Я нажимаю Предварительный просмотр, чтобы снова разыграть эффект,
00:00:50
ведьма входит в слайд кадр из нижнего правого угла .
00:00:53
и выходит из верхнего левого угла.
00:00:56
Чтобы добавить смех ведьмы, Мы нажимаем на анимационное панели .
00:01:00
и добавить звук эффект траектории движения..
00:01:04
В панели этот элемент представляет эффект пути движения, который применяется..
00:01:09
Этот маленький значок указывает что это путь движения прямой линии.
00:01:13
и он применяется к изображению 2, ведьма графический..
00:01:18
Для работы с вариантами пути движения,
00:01:20
мы выбираем его в панели, нажмите эту стрелку, чтобы отобразить его меню и нажмите Параметры эффекта..
00:01:27
Чтобы сделать звуковую игру с траекторией движения,.
00:01:30
мы нажимаем стрелку рядом со звуковой коробкой.
00:01:34
В настоящее время звук не применяется.
00:01:37
Я могу применить один из встроенный в звуки .
00:01:40
или выбрать другой звук, чтобы выбрать файл из моих собственных.
00:01:45
Этот звуковой файл Cackle.wav - смех ведьмы.
00:01:49
Я выберу его и нажмите OK.
00:01:52
Звук немедленно играет немного предварительного просмотра .
00:01:55
и я вижу, что звуковой файл в настоящее время выбранный в звуковой коробке, я нажимаю OK..
00:02:03
Давайте нажимаем кнопку Воспроизведение все, чтобы увидеть предварительный просмотр..
00:02:09
Летающая ведьма теперь смеется,
00:02:12
смеющийся звук является частью эффект пути движения .
00:02:15
и играет, когда траектория движения играет..
00:02:18
Я могу применить только один звук непосредственно к траектории движения..
00:02:22
Чтобы добавить второй звук, фон музыка, мы будем использовать другой метод..
00:02:27
Мы нажимаем Вставка, затем аудио и аудио на моем компьютере.
00:02:35
Вот звуковой файл Я хочу, жуткая музыка. .
00:02:39
Я выберу его и нажмите Вставьте.
00:02:42
Когда я вставить звуковой файл сам по себе,
00:02:45
это рассматривается как эффект анимации и эффект отображается в панели анимации..
00:02:50
Сам файл вставляется с игровой бар в середине слайда, .
00:02:55
Я переместю его вниз так что мы можем видеть это лучше..
00:02:59
Если мы внимательно посмотрим на эффект более в стекле, .
00:03:03
мы видим эту мышь значок, который означает, музыка установлена для воспроизведения.
00:03:07
когда я нажимаю на игровой бар.
00:03:09
Я нажимаю Воспроизведение все для предварительного просмотра.
00:03:13
Ведьма и ее смех играть немедленно, .
00:03:17
но я должен нажать Играть, чтобы начать фоновая музыка..
00:03:22
Вместо этого я хочу, чтобы начать сам по себе и играть вместе с другими эффектами..
00:03:27
Чтобы изменить то, как музыка начинается я выбираю значок звука.
00:03:31
и под аудио инструменты нажмите Воспроизведение, рядом с запуском.
00:03:36
Я найму стрелку и изменить на кнопку Автоматически..
00:03:41
Теперь в анимационном стекле звуковой эффект имеет значок часов .
00:03:46
что означает, что он начнет на его собственные, но после предыдущего эффекта..
00:03:51
Мы нажимаем на его стрелку и изменим Начало после предыдущей настройки.
00:03:55
для начала с предыдущего.
00:03:59
Все эффекты теперь будут играть вместе.
00:04:02
Давайте закроем анимационное панели.
00:04:05
Последнее, что мы сделаем выбрать значок звука и.
00:04:08
перетащите его со слайда, так как мы не нужно нажать на него, чтобы начать музыку..
00:04:14
Давайте посмотрим на анимация в слайд-шоу зрения..
00:04:22
С новыми звуками, наши привидениями сцена завершена..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представете си, че имате перфектни звукови ефекти за анимация.
00:00:07
но не сте сигурни как да ги добавите.
00:00:11
Например тук има анимация, летяща вещица..
00:00:16
Искам да добавя една вещица. смея на анимацията .
00:00:20
и да играе зловеща мелодия.
00:00:25
Как бих добавил тези звучи на летящата вещица?.
00:00:28
Да преминем през него.
00:00:31
Кликнах върху анимациите за да можем да работим с анимационния ефект..
00:00:35
Сега ще отдалечавам в ред , за да се покажат полетата около слайда..
00:00:40
Анимационният ефект е тази траектория на движението,
00:00:43
тя се прилага към вещерската графика.
00:00:47
Ще кликна върху Визуализация, за да възпроизведете ефекта отново,
00:00:50
вещицата влиза в слайда рамка от долния десен ъгъл .
00:00:53
и излиза от горния ляв ъгъл.
00:00:56
За да добавим смях на вещицата, ще кликнем анимация панел .
00:01:00
и добавете звука към движение..
00:01:04
В екрана този елемент представлява ефектът на траектория на движението, който се прилага..
00:01:09
Тази малка икона показва, че това е права линия път на движение.
00:01:13
и се прилага на снимка 2, графиката на вещицата..
00:01:18
За да работите с опции за траекторията на движение,
00:01:20
ние го изберете в прозореца, щракнете върху тази стрелка, за да и щракнете върху Опции за ефект..
00:01:27
За да направите звук с траекторията на движение,.
00:01:30
щракнете върху стрелката до кутията за звук.
00:01:34
В момента не се прилага звук.
00:01:37
Мога да кандидатствам за един от вградени в звуци .
00:01:40
или изберете Друг звук, за да изберете файл на моя.
00:01:45
Този файл на Какъл.wav е смехът на вещицата.
00:01:49
Ще го изберете и кликнете върху OK.
00:01:52
Звукът веднага възпроизвежда малко предварителен преглед .
00:01:55
и аз виждам, че звуковия файл е сега изберете в полето за звук, ще кликнете върху OK..
00:02:03
Нека да кликнете върху "Play" всички, за да видите визуализация..
00:02:09
Летящата вещица вече се смее.
00:02:12
смехът е част от на ефекта на траектория на движението .
00:02:15
и играе, когато на движението..
00:02:18
Мога да прилагам само един звук към траекторията на движение..
00:02:22
За да добавите втория звук, фонът ще използваме друг метод..
00:02:27
Щракнете върху Вмъкване, след това Audio и Audio на моя компютър.
00:02:35
Ето звуковия файл Искам, Зловещо. .
00:02:39
Ще го избера и кликнете върху Вмъкване.
00:02:42
Когато вмъкна звуков файл от само себе си,
00:02:45
то се третира като анимационен ефект и ефектът се появява в прозореца за анимация..
00:02:50
Самият файл се вмъква с лента за игра в средата на слайда, .
00:02:55
Ще го преместя надолу за да можем да го видим по-добре..
00:02:59
Ако се вгледаме внимателно в в екрана, .
00:03:03
виждаме тази икона на мишката, което означава, музиката е настроена да възпроизвежда.
00:03:07
когато щракна върху лентата за игра.
00:03:09
Ще кликнете върху Пускане на всички за преглед.
00:03:13
Вещицата и нейният смях играете незабавно, .
00:03:17
но аз трябва да кликнете play да започнете на фоновата музика..
00:03:22
Вместо това искам да започне от само себе си. и да играе заедно с другите ефекти..
00:03:27
Промяна на начина на започва да избира иконата на звука.
00:03:31
и под аудио инструменти щракнете върху Възпроизвеждане, до.
00:03:36
Ще кликнете върху стрелката и промяна на при щракване на Автоматично..
00:03:41
Сега в прозореца за анимация звуковия ефект има икона часовник .
00:03:46
което означава, че ще започне от след предходния ефект..
00:03:51
Ще кликнете върху стрелката и ще промените начало след предишната настройка.
00:03:55
за стартиране с предишни.
00:03:59
Всички ефекти сега ще играят заедно.
00:04:02
Нека затворим прозореца за анимация.
00:04:05
Последното нещо, което ще направим изберете иконата за звук и.
00:04:08
плъзни от слайда, тъй като не трябва да щракнете върху него, за да стартирате музиката..
00:04:14
Нека да погледнем в изглед на слайдшоу..
00:04:22
С новите звуци, нашите обитаван от духове сцена е завършен..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imaginați-vă că aveți efecte sonore perfecte pentru o animație.
00:00:07
dar nu sunteți sigur să le adăugați.
00:00:11
De exemplu, aici este un animație, o vrăjitoare zburătoare..
00:00:16
Vreau să adaug o vrăjitoare. râde la animație .
00:00:20
și pentru a cânta o melodie ciudată.
00:00:25
aș adăuga aceste sună pentru vrăjitoarea zburătoare?.
00:00:28
Să trecem prin ea.
00:00:31
Am făcut clic pe Animații fila astfel încât să putem lucra cu efectul de animație..
00:00:35
Acum voi micșora în ordine pentru a afișa marginile din jurul diapozitivului..
00:00:40
Efectul de animație este această cale de mișcare,
00:00:43
Se aplică graficului vrăjitoarei.
00:00:47
Voi face clic pe Examinare pentru a reda din nou efectul,
00:00:50
vrăjitoarea intră în diapozitiv cadru din colțul din dreapta jos .
00:00:53
și iese din colțul din stânga sus.
00:00:56
Pentru a adăuga râsul vrăjitoarei, vom face clic pe Panoul Animație .
00:01:00
și adăugați sunetul la efect de cale de mișcare..
00:01:04
În panoul pe care îl reprezintă acest element efectul căii de mișcare care se aplică..
00:01:09
Această pictogramă mică indică că este o cale de mișcare în linie dreaptă.
00:01:13
și se aplică la imaginea 2, grafic vrăjitoare..
00:01:18
Pentru a lucra cu opțiuni pentru calea de mișcare,
00:01:20
îl selectăm în panou, faceți clic pe această săgeată pentru a afișează meniul și faceți clic pe Opțiuni efect..
00:01:27
Pentru a face o redare de sunet cu calea de mișcare,.
00:01:30
facem clic pe săgeata de lângă caseta de sunet.
00:01:34
În prezent, nu se aplică niciun sunet.
00:01:37
Pot aplica una dintre construit în sunete .
00:01:40
sau alegeți Alt sunet pentru a selecta un fișier propriu.
00:01:45
Acest fișier de sunet Cackle.wav este râsul vrăjitoarei.
00:01:49
Îl voi selecta și voi face clic pe OK.
00:01:52
Sunetul imediat redă o mică previzualizare .
00:01:55
și văd că fișierul de sunet este acum selectate în caseta de sunet, voi face clic pe OK..
00:02:03
Să faceți clic pe Redare toate pentru a vedea o previzualizare..
00:02:09
Vrăjitoarea zburătoare râde acum,
00:02:12
sunetul râsului face parte din a efectului căii de mișcare .
00:02:15
și joacă atunci când calea de mișcare joacă..
00:02:18
Pot aplica un singur sunet direct pe calea de mișcare..
00:02:22
Pentru a adăuga al doilea sunet, fundalul muzica, vom folosi o altă metodă..
00:02:27
Facem clic pe Inserare, apoi pe Audio și audio pe PC-ul meu.
00:02:35
Iată fișierul de sunet Vreau, muzică eerie.wav. .
00:02:39
Îl voi selecta și voi face clic pe Inserare.
00:02:42
Când introduc un fișier de sunet de la sine,
00:02:45
este tratată ca un efect de animație și efectul apare în panoul de animație..
00:02:50
Fișierul în sine este inserat cu o bară de redare în mijlocul diapozitivului, .
00:02:55
O să-l mut mai jos. ca să o putem vedea mai bine..
00:02:59
Dacă ne uităm cu atenție la efect în panou, .
00:03:03
vedem această pictogramă a mouse-ului, ceea ce înseamnă muzica este setată să redea.
00:03:07
când fac clic pe bara de redare.
00:03:09
Voi face clic pe Redare totală pentru o previzualizare.
00:03:13
Vrăjitoarea și râsul ei joacă imediat, .
00:03:17
dar trebuie să fac clic pe Redare pentru a începe muzica de fundal..
00:03:22
În schimb, vreau să înceapă de la sine și să se joace împreună cu alte efecte..
00:03:27
Pentru a schimba modul în care pornește, selectez pictograma de sunet.
00:03:31
și sub Instrumente audio faceți clic pe Redare, lângă Start.
00:03:36
Voi face clic pe săgeată și modificare La clic la Automat..
00:03:41
Acum, în panoul de animație efectul de sunet are o pictogramă de ceas .
00:03:46
ceea ce înseamnă că va începe pe proprii, dar după efectul precedent..
00:03:51
Vom face clic pe săgeata sa și vom schimba pornirea după setarea anterioară.
00:03:55
pentru a începe cu anteriorul.
00:03:59
Toate efectele vor juca acum împreună.
00:04:02
Să închidem panoul de animație.
00:04:05
Ultimul lucru pe care-l vom face. este selectați pictograma de sunet și.
00:04:08
trageți-l de pe diapozitiv, deoarece noi nu trebuie să faceți clic pe ea pentru a porni muzica..
00:04:14
Să aruncăm o privire la animația în vizualizarea expunere de diapozitive..
00:04:22
Cu noile sunete, scena bântuită este completă..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Уявіть, що у вас є ідеальні звукові ефекти для анімації.
00:00:07
але ви не впевнені, як їх додати.
00:00:11
Наприклад, ось анімація, літаюча відьма..
00:00:16
Я хочу додати відьма сміятися над анімацією .
00:00:20
і грати моторошну мелодію.
00:00:25
Як би я додати ці звучить до літаючої відьми?.
00:00:28
Давайте пройти через це.
00:00:31
Я натиснув анімацію вкладка, щоб ми могли працювати з анімаційним ефектом..
00:00:35
Тепер я зменшу в порядку , щоб відобразити поля навколо слайда..
00:00:40
Анімаційний ефект – це шлях руху,
00:00:43
він застосовується до графіки відьом.
00:00:47
Я натиму кнопку Попередній перегляд, щоб відтворити ефект знову,
00:00:50
відьма входить в слайд кадр від нижнього правого кута .
00:00:53
і виходить з верхнього лівого кута.
00:00:56
Щоб додати сміх відьми, Ми натиснемо кнопку Область анімації .
00:01:00
і додати звук до ефект шляху переміщення..
00:01:04
В області цей елемент застосовано ефект шляху переміщення..
00:01:09
Ця маленька піктограма вказує на що це шлях руху прямої лінії.
00:01:13
і вона застосовується на рисунок 2, графіка відьом..
00:01:18
Щоб працювати з параметрами шляху переміщення,
00:01:20
ми вибираємо його на панелі, натисніть цю стрілку, щоб відобразіть меню та виберіть пункт Параметри ефекту..
00:01:27
Відтворення звуку шляху руху,.
00:01:30
ми натискаємо стрілку поруч зі звуковою скринькою.
00:01:34
Наразі звук не застосовано.
00:01:37
Я можу застосувати одну з вбудовані звуки .
00:01:40
або виберіть Інший звук, щоб вибрати власний файл.
00:01:45
Цей звуковий файл Cackle.wav - це сміх відьми.
00:01:49
Я виберу його та натисніть кнопку OK.
00:01:52
Звук негайно відтворює невеликий попередній перегляд .
00:01:55
і я бачу, що звуковий файл зараз вибрано в звуковому полі, я натиш на кнопку OK..
00:02:03
Кнопка Відтворити все, щоб побачити попередній перегляд..
00:02:09
Літаюча відьма тепер сміється,
00:02:12
сміх звук є частиною ефекту шляху переміщення .
00:02:15
і грає, коли шлях руху відтворюється..
00:02:18
Я можу застосувати лише один звук безпосередньо до шляху переміщення..
00:02:22
Щоб додати другий звук, тло музику, ми будемо використовувати інший метод..
00:02:27
Ми натискаємо вставити, а потім аудіо та аудіо на моєму комп'ютері.
00:02:35
Ось звуковий файл Я хочу, Ері музика. .
00:02:39
Я виділіть його та натисніть кнопку Вставити.
00:02:42
Коли я сам вставляю звуковий файл,
00:02:45
він розглядається як анімаційний ефект і ефект відображається в області анімації..
00:02:50
Сам файл вставляється з посередині слайда, .
00:02:55
Я переміщую його вниз так що ми можемо бачити його краще..
00:02:59
Якщо уважно подивитися на вплив на область, .
00:03:03
ми бачимо цю піктограму миші, що означає музика налаштована на відтворення.
00:03:07
при натиці панелі відтворення.
00:03:09
Я натиму кнопку Відтворити все для попереднього перегляду.
00:03:13
Відьма і її сміх грати негайно, .
00:03:17
але я повинен натиснути кнопку Відтворити, щоб почати фонової музики..
00:03:22
Замість цього я хочу, щоб він почав сам по собі і грати разом з іншими ефектами..
00:03:27
Змінення способу музики запускає піктограму звуку.
00:03:31
і в розділі Знаряддя для аудіо натисніть кнопку Відтворення, поруч із пунктом Пуск.
00:03:36
Я натискаю стрілку та змінити після натискання на Автоматично..
00:03:41
Тепер в області анімації звуковий ефект має піктограму годинника .
00:03:46
що означає, що вона почнеться на власних, але після попереднього ефекту..
00:03:51
Ми клацнемо її стрілку та змінимо початок після попередньої настройки.
00:03:55
на початковий запуск із попереднім.
00:03:59
Всі ефекти тепер будуть грати разом.
00:04:02
Закрийте область анімації.
00:04:05
Останнє, що ми зробимо є вибір значка звуку і.
00:04:08
перетягніть його з слайда, оскільки ми не потрібно клацнути її, щоб розпочати відтворення музики..
00:04:14
Давайте подивимося на анімації в поданні показу слайдів..
00:04:22
З новими звуками, наші привидами сцени завершено..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Eğer var düşünün animasyon için mükemmel ses efektleri.
00:00:07
ancak bunları nasıl ekleyeceğiniz konusunda emin değilseniz.
00:00:11
Örneğin burada bir animasyon, uçan bir cadı..
00:00:16
Bir cadı eklemek istiyorum. animasyon gülmek .
00:00:20
ve ürkütücü bir melodi çalmak için.
00:00:25
Bunları nasıl eklerim? Uçan cadıya ses mi?.
00:00:28
Hadi üzerinden geçelim.
00:00:31
Animasyonları tıklattım sekmesi böylece animasyon etkisi ile çalışabilir..
00:00:35
Şimdi sırayla uzaklaştıracağım. slayt çevresindeki kenar boşluklarını göstermek için..
00:00:40
Animasyon efekti bu hareket yoludur,
00:00:43
Cadı grafiğine uygulanır.
00:00:47
Efekti tekrar oynatmak için Önizleme'ye tıklayacağım.
00:00:50
cadı slayt girer sağ alt köşeden çerçeve .
00:00:53
ve sol üst köşeden çıkar.
00:00:56
Cadının gülüşlerini eklemek için, Animasyon bölmesine tıklayacağız .
00:01:00
ve ses eklemek hareket yolu etkisi..
00:01:04
Bölmede bu öğe temsil uygulanan hareket yolu efekti..
00:01:09
Bu küçük simge, düz bir çizgi hareket yolu olduğunu.
00:01:13
ve uygulanır resim 2, cadı grafik..
00:01:18
Hareket yolu seçenekleriyle çalışmak için,
00:01:20
bölmede seçiyoruz, bu oku tıklatın menüsünü görüntüleyin ve Efekt seçeneklerini tıklatın..
00:01:27
Ses çalmak için hareket yolu ile,.
00:01:30
ses kutusunun yanındaki oka tıklıyoruz.
00:01:34
Şu anda ses uygulanamamaktadır.
00:01:37
Ben birini uygulayabilirsiniz sesler içinde yerleşik .
00:01:40
veya kendi dosyamı seçmek için Diğer ses'i seçin.
00:01:45
Bu ses dosyası Cackle.wav cadının gülüşü.
00:01:49
Seçip Tamam'a tıklayacağım.
00:01:52
Ses hemen küçük bir önizleme çalış .
00:01:55
ve ben ses dosyası şimdi olduğunu görmek ses kutusunda seçilen, Tamam'ı tıklatacağım..
00:02:03
Oynat'ı tıklayalım tüm bir önizleme görmek için..
00:02:09
Uçan cadı şimdi gülüyor.
00:02:12
gülen ses parçası hareket yolu etkisinin .
00:02:15
ve ne zaman oynar hareket yolu oynar..
00:02:18
Sadece bir ses uygulayabilirim. doğrudan hareket yoluna..
00:02:22
İkinci sesi eklemek için arka plan müzik, başka bir yöntem kullanacağız..
00:02:27
Bilgisayarıma Ekle'yi, ardından Ses ve Ses'i tıklatıyoruz.
00:02:35
İşte ses dosyası. Ben, Eerie music.wav istiyorum. .
00:02:39
Seçip Ekle'ye tıklayacağım.
00:02:42
Bir ses dosyanı tek başına eklediğimde,
00:02:45
bir animasyon efekti olarak kabul edilir ve efekt animasyon bölmesinde görünür..
00:02:50
Dosyanın kendisi ile eklenir alır slaytortasında bir oyun çubuğu, .
00:02:55
Aşağı çekeceğim. Böylece daha iyi görebiliriz..
00:02:59
Eğer yakından bakarsak bölmede etkisi, .
00:03:03
biz anlamına gelir bu fare simgesini görmek müzik çalmaya ayarlanır.
00:03:07
Oyun çubuğuna tıkladığımda.
00:03:09
Önizleme için Tümoynat'ı tıklatacağım.
00:03:13
Cadı ve onun gülüşü hemen oynayın, .
00:03:17
ama başlamak için Oynat'ı tıklatmam gerekiyor arka plan müziği..
00:03:22
Onun yerine kendi kendine başlamasını istiyorum. ve diğer etkileri ile birlikte oynayın..
00:03:27
Müziğin nasıl olduğunu değiştirmek için ses simgesini seçerim.
00:03:31
ve Ses araçları altında Başlat'ın yanındaki Oynatma'yı tıklatın.
00:03:36
Oku tıklatacağım ve. otomatik olarak tıklatın..
00:03:41
Şimdi animasyon bölmesinde ses efekti bir saat simgesi vardır .
00:03:46
bu da onun başlayacak anlamına gelir kendi ama önceki etkisinden sonra..
00:03:51
Okunu tıklatıp değiştireceğiz. önceki ayarından sonra Başlat.
00:03:55
ile başlamak için önceki.
00:03:59
Tüm efektler artık birlikte oynayacak.
00:04:02
Animasyon bölmesini kapatalım.
00:04:05
Yapacağımız son şey. ses simgesini seçin ve.
00:04:08
biz olmadığı için slayt tan sürükleyin müziği başlatmak için tıklatmanız gerekir..
00:04:14
Bir göz atalım. slayt gösterisi görünümünde animasyon..
00:04:22
Yeni sesler ile, bizim perili sahne tamamlandı..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que tem o efeitos sonoros perfeitos para uma animação.
00:00:07
mas não tem certeza de como adicioná-los.
00:00:11
Por exemplo, aqui está um animação, uma bruxa voadora..
00:00:16
Quero adicionar uma bruxa rir para a animação .
00:00:20
e tocar uma melodia estranha.
00:00:25
Como eu adicionaria estes Soa para a bruxa voadora?.
00:00:28
Vamos passar por isto.
00:00:31
Cliquei nas Animações separador para que possamos trabalhar com o efeito de animação..
00:00:35
Agora vou ampliar em ordem para mostrar as margens em torno do slide..
00:00:40
O efeito de animação é este caminho de movimento,
00:00:43
é aplicado ao gráfico de bruxa.
00:00:47
Vou clicar em Pré-visualização para reproduzir o efeito novamente,
00:00:50
a bruxa entra no slide quadro do canto inferior direito .
00:00:53
e sai pelo canto superior esquerdo.
00:00:56
Para adicionar o riso da bruxa, vamos clicar painel de animação .
00:01:00
e adicionar o som ao efeito caminho de movimento..
00:01:04
No painel este item representa o efeito caminho de movimento que é aplicado..
00:01:09
Este pequeno ícone indica que é um caminho de movimento de linha reta.
00:01:13
e é aplicada para a imagem 2, o gráfico da bruxa..
00:01:18
Para trabalhar com opções para o caminho do movimento,
00:01:20
selecionamos no painel, clique nesta seta para exibir o seu menu e clicar em opções de Efeito..
00:01:27
Para fazer um som tocar com o caminho do movimento,.
00:01:30
clicamos na seta ao lado da caixa de som.
00:01:34
Atualmente, não é aplicado nenhum som.
00:01:37
Posso aplicar um dos construído em sons .
00:01:40
ou escolher Outro som para selecionar um arquivo meu.
00:01:45
Este ficheiro de som Cackle.wav é o riso da bruxa.
00:01:49
Vou selecioná-lo e clicar ok.
00:01:52
O som imediatamente joga uma pequena pré-visualização .
00:01:55
e vejo que o ficheiro de som é agora selecionado na caixa de som, vou clicar OK..
00:02:03
Vamos clicar em Jogar todos para ver uma pré-visualização..
00:02:09
A bruxa voadora agora tem uma gargalhada,
00:02:12
o som de riso é parte do efeito caminho de movimento .
00:02:15
e joga quando o caminho do movimento joga..
00:02:18
Só posso aplicar um som. diretamente para o caminho do movimento..
00:02:22
Para adicionar o segundo som, o fundo música, vamos usar outro método..
00:02:27
Clicamos em Inserir, depois Áudio e Áudio no meu PC.
00:02:35
Aqui está o ficheiro de som. Quero música eerie. .
00:02:39
Vou selecioná-lo e clicar em Inserir.
00:02:42
Quando insiro um ficheiro de som por si só,
00:02:45
é tratado como um efeito de animação e o efeito aparece no painel de animação..
00:02:50
O próprio ficheiro é inserido com uma barra de jogo no meio do slide, .
00:02:55
Vou movê-lo para baixo. para que possamos vê-lo melhor..
00:02:59
Se olharmos de perto para o efeito sobre o painel, .
00:03:03
vemos este ícone de rato que significa a música está definida para tocar.
00:03:07
quando clico na barra de jogo.
00:03:09
Vou clicar em Reproduzir tudo para uma pré-visualização.
00:03:13
A bruxa e o seu riso jogar imediatamente, .
00:03:17
mas eu tenho que clicar Jogar para começar a música de fundo..
00:03:22
Em vez disso, quero que comece por si só. e jogar junto com os outros efeitos..
00:03:27
Para mudar a forma como a música começa eu seleciono o ícone de som.
00:03:31
e sob ferramentas áudio clique em Reprodução, ao lado de Iniciar.
00:03:36
Vou clicar na seta e alterar No clique para Automaticamente..
00:03:41
Agora no painel de animação o efeito sonoro tem um ícone do relógio .
00:03:46
o que significa que vai começar na sua própria, mas após o efeito anterior..
00:03:51
Vamos clicar na seta e mudar o Início após a definição anterior.
00:03:55
para começar com anteriores.
00:03:59
Todos os efeitos vão agora jogar juntos.
00:04:02
Vamos fechar o painel de animação.
00:04:05
A última coisa que vamos fazer é selecionar o ícone de som e.
00:04:08
arrastá-lo para fora do slide uma vez que não precisa clicar nele para começar a música..
00:04:14
Vamos dar uma olhada no animação na vista slideshow..
00:04:22
Com os novos sons, o nosso cena assombrada é completa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Zamislite da imate savršeni zvučni efekti za animaciju.
00:00:07
Ali niste sigurni kako da ih dodate.
00:00:11
Na primer, evo Animacija, leteća veštica..
00:00:16
Hoću da dodam veštičje Smej se animaciji .
00:00:20
I da sviram jezivu melodiju.
00:00:25
Kako da dodam ovo Zvuиi leteжoj veљtici?.
00:00:28
Hajde da proрemo kroz to.
00:00:31
Kliknuo sam na animacije kartica da bismo mogli da radimo sa efektom animacije..
00:00:35
Sada жu da umanjim red. da biste prikazikli margine oko slajda..
00:00:40
Efekat animacije je ova putanja kretanja,
00:00:43
Primenjuje se na veљtiиju grafiku.
00:00:47
Klikniću na dugme "Pregled" da bih ponovo repremio efekat,
00:00:50
Veštica ulazi u tobogan okvir iz donjeg desnog ugla .
00:00:53
i izlazi iz gornjeg levog ugla.
00:00:56
Da dodam veštičji smeh, kliknućemo na okno za animaciju .
00:01:00
i dodajte zvuk u efekat putanje kretanja..
00:01:04
U oknu ova stavka predstavlja efekat putanje kretanja koji se primenjuje..
00:01:09
Ova mala ikona ukazuje na Da je to prava linija kretanja.
00:01:13
I primenjuje se Na sliku 2, veљtiиju grafiиaru..
00:01:18
Da biste radili sa opcijama za putanju kretanja,
00:01:20
biramo ga u oknu, kliknite na ovu strelicu da biste prikažite njegov meni i izaberite stavku Opcije efekta..
00:01:27
Da bi se zvuk reprodukujao Sa putanjom kretanja,.
00:01:30
kliknemo na strelicu pored zvučnog okvira.
00:01:34
Trenutno se ne primenjuje zvuk.
00:01:37
Mogu da primenim jedan od ugrađeni u zvukove .
00:01:40
ili odaberite drugi zvuk da biste izabrali sopstvenu datoteku.
00:01:45
Ovaj zvučni fajl Cackle.wav je veštičji smeh.
00:01:49
Izabrati ću ga i kliknuti na dugme "U redu".
00:01:52
Zvuk odmah igra mali pregled .
00:01:55
I vidim da je zvučna datoteka sada izabran u okviru za zvuk, klikniću na dugme "U redu"..
00:02:03
Hajde da kliknemo na dugme "Igraj" sve da biste videli pregled..
00:02:09
Leteća veštica se sada smeje.
00:02:12
Zvuk smeha je delom efekta putanje kretanja .
00:02:15
i igra kada Pokretna putanja se igra..
00:02:18
Mogu da primenim samo jedan zvuk direktno na putanju kretanja..
00:02:22
Da biste dodali drugi zvuk, pozadina Muzika, koristićemo drugi metod..
00:02:27
Kliknite na dugme "Umetni", a zatim na mom računaru.
00:02:35
Evo zvučne datoteke Hoжu, jeziva muzika. .
00:02:39
Ja ću ga izabrati i izabrati stavku Umetni.
00:02:42
Kada sam umetnem zvučnu datoteku,
00:02:45
tretira se kao efekat animacije i efekat će se pojaviti u oknu za animaciju..
00:02:50
Sama datoteka se umeće sa traka za reprodukciju na sredini slajda, .
00:02:55
Pomeriжu ga dole. Tako da moћemo bolje da ga vidimo..
00:02:59
Ako paћljivo pogledamo. efekat u oknu, .
00:03:03
vidimo ovu ikonu miša što znači muzika je podešena za reprodukciju.
00:03:07
kada kliknem na traku za reprodukciju.
00:03:09
Izabrati ću da sve repregućuje za pregled.
00:03:13
Veštica i njen smeh Sviraj odmah, .
00:03:17
ali moram da kliknem na dugme "Reprodukuj" da bih počeo pozadinska muzika..
00:03:22
Umesto toga, želim da počne sama i da se igramo zajedno sa ostalim efektima..
00:03:27
Promena načina muzike pokreće, izaberite ikonu zvuka.
00:03:31
i u okviru audio alatki kliknite na dugme Reprodukcija, pored stavke Start.
00:03:36
Kliknuжu na strelu i. promenite na klik u 18.00..
00:03:41
Sada u oknu za animaciju zvučni efekat ima ikonu sata .
00:03:46
љto znaиi da жe poиeti od svog. sopstvenu, ali nakon prethodnog efekta..
00:03:51
Kliknuжemo na njenu strelu i promeniti se. početno posle prethodne postavke.
00:03:55
da biste počeli sa prethodnim.
00:03:59
Svi efekti жe se sada igrati zajedno.
00:04:02
Zatvorimo okno za animaciju.
00:04:05
Poslednja stvar koju жemo da uradimo. je izaberite ikonu zvuka i.
00:04:08
prevucite ga sa slajda pošto mi to ne radimo potrebno je da kliknete na njega da biste započeli muziku..
00:04:14
Hajde da pogledamo animacija u prikazu projekcije slajdova..
00:04:22
Sa novim zvucima, naљi. Ukleta scena je kompletna..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ولكن كنت غير متأكد من كيفية إضافتها.
00:00:11
على سبيل المثال هنا الرسوم المتحركة، ساحرة الطيران..
00:00:16
أريد أن أضيف ساحرة الضحك على الرسوم المتحركة .
00:00:20
وعزف لحن غريب.
00:00:25
كيف يمكنني إضافة هذه أصوات للساحرة الطائرة؟.
00:00:28
دعنا نتخطى ذلك
00:00:31
لقد نقرت على الرسوم المتحركة tab حتى نتمكن من العمل مع تأثير الرسوم المتحركة..
00:00:35
الآن سوف تصغير في النظام لإظهار الهوامش حول الشريحة..
00:00:40
تأثير الحركة هو مسار الحركة هذا،
00:00:43
انها تطبق على الرسم الساحرة.
00:00:47
سأضغط على معاينة لتشغيل التأثير مرة أخرى،
00:00:50
الساحرة يدخل الشريحة إطار من الزاوية اليمنى السفلى .
00:00:53
ويخرج من الزاوية اليسرى العليا.
00:00:56
لإضافة ضحكة الساحرة سنضغط على جزء الحركة .
00:01:00
وإضافة الصوت إلى تأثير مسار الحركة..
00:01:04
في الجزء الذي يمثله هذا العنصر تأثير مسار الحركة المطبق..
00:01:09
يشير هذا الرمز الصغير أنه مسار حركة خط مستقيم.
00:01:13
ويتم تطبيقه إلى الصورة 2، الساحرة الرسم..
00:01:18
للعمل مع خيارات مسار الحركة،
00:01:20
نختاره في الجزء، انقر فوق هذا السهم إلى عرض القائمة الخاصة به وانقر فوق خيارات التأثير..
00:01:27
لجعل الصوت اللعب مع مسار الحركة،.
00:01:30
انقر فوق السهم بجانب مربع الصوت.
00:01:34
حاليا لا يتم تطبيق أي صوت.
00:01:37
يمكنني تطبيق أحد بنيت في الأصوات .
00:01:40
أو اختيار صوت آخر لتحديد ملف خاص بي.
00:01:45
هذا الملف الصوتي كاكل.wav هو ضحكة الساحرة.
00:01:49
سوف حدد ذلك وانقر فوق موافق.
00:01:52
الصوت على الفور يلعب معاينة قليلا .
00:01:55
وأرى أن ملف الصوت الآن المحددة في مربع الصوت، وأنا فوق موافق..
00:02:03
دعونا انقر فوق تشغيل كل ذلك لرؤية معاينة..
00:02:09
الساحرة الطائرة لديها ضحكة الآن
00:02:12
صوت الضحك هو جزء لتأثير مسار الحركة .
00:02:15
ويلعب عندما مسار الحركة يلعب..
00:02:18
يمكنني تطبيق صوت واحد فقط مباشرة إلى مسار الحركة..
00:02:22
لإضافة الصوت الثاني، الخلفية الموسيقى، سنستخدم طريقة أخرى..
00:02:27
نحن انقر فوق إدراج، ثم الصوت والصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
00:02:35
هنا ملف الصوت أريد موسيقى غريبة.wav .
00:02:39
سوف حدد ذلك وانقر فوق إدراج.
00:02:42
عندما أدخل ملف صوت في حد ذاته،
00:02:45
يتم التعامل معها على أنها تأثير الرسوم المتحركة و يظهر التأثير في جزء الحركة..
00:02:50
يتم إدراج الملف نفسه مع شريط اللعب في منتصف الشريحة، .
00:02:55
سأحركه للأسفل حتى نتمكن من رؤيته بشكل أفضل..
00:02:59
إذا نظرنا عن كثب في التأثير في الجزء ، .
00:03:03
نرى هذا الرمز الماوس مما يعني تم تعيين الموسيقى لتشغيل.
00:03:07
عندما انقر فوق شريط اللعب.
00:03:09
سأضغط على تشغيل الكل للمعاينة.
00:03:13
الساحرة وضحكتها اللعب على الفور، .
00:03:17
ولكن يجب أن أنقر على تشغيل لبدء الموسيقى الخلفية..
00:03:22
بدلا من ذلك أريد أن تبدأ من تلقاء نفسها واللعب جنبا إلى جنب مع الآثار الأخرى..
00:03:27
لتغيير كيفية الموسيقى بدء التشغيل، حدد رمز الصوت.
00:03:31
وتحت أدوات الصوت انقر فوق تشغيل، بجوار البدء.
00:03:36
سأضغط على السهم و تغيير عند النقر إلى تلقائيا..
00:03:41
الآن في جزء الحركة تأثير الصوت له رمز الساعة .
00:03:46
مما يعني أنه سيبدأ على الخاصة ولكن بعد التأثير السابق..
00:03:51
سنضغط على سهمه ونغير الإعداد ابدأ بعد السابق.
00:03:55
للبدء مع السابق.
00:03:59
جميع الآثار سوف تلعب الآن معا.
00:04:02
دعونا نغلق جزء الحركة.
00:04:05
الشيء الأخير الذي سنفعله هو تحديد رمز الصوت و.
00:04:08
اسحبه من الشريحة حيث أننا لا تحتاج إلى النقر فوقه لبدء الموسيقى..
00:04:14
دعونا نلقي نظرة على الرسوم المتحركة في عرض الشرائح..
00:04:22
مع الأصوات الجديدة، لدينا المشهد مسكون كاملة..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
하지만 당신은 그들을 추가 하는 방법을 확실 하지 않다.
00:00:11
예를 들어 여기에 애니메이션, 비행 마녀..
00:00:16
나는 마녀의를 추가하고 싶습니다 애니메이션에 웃음 .
00:00:20
섬뜩한 곡을 재생할 수 있습니다.
00:00:25
어떻게 이것들을 추가하나요? 비행 마녀에게 소리?.
00:00:28
그것을 통해 단계하자.
00:00:31
애니메이션을 클릭했습니다. 애니메이션 효과를 사용할 수 있도록 탭합니다..
00:00:35
이제 순서대로 축소하겠습니다. 슬라이드 주위의 여백을 표시합니다..
00:00:40
애니메이션 효과는 이 모션 경로입니다.
00:00:43
마녀 그래픽에 적용됩니다.
00:00:47
미리 보기를 클릭하여 효과를 다시 재생합니다.
00:00:50
마녀가 슬라이드에 들어갑니다. 오른쪽 하단 모서리에서 프레임 .
00:00:53
왼쪽 상단 모서리를 빠져나옵니다.
00:00:56
마녀의 웃음을 더하려면, 애니메이션 창을 클릭합니다. .
00:01:00
사운드를 추가하여 모션 경로 효과..
00:01:04
창에서이 항목은 적용되는 모션 경로 효과입니다..
00:01:09
이 작은 아이콘은 직선 모션 경로임을.
00:01:13
적용 그림 2, 마녀 그래픽..
00:01:18
모션 경로에 대한 옵션으로 작업하려면
00:01:20
창에서 선택하고 이 화살표를 클릭하여 메뉴를 표시하고 효과 옵션을 클릭합니다..
00:01:27
사운드 플레이를 하려면 모션 경로와 함께,.
00:01:30
사운드 박스 옆의 화살표를 클릭합니다.
00:01:34
현재 소리가 적용되지 않습니다.
00:01:37
중 하나를 적용할 수 있습니다. 사운드 내장 .
00:01:40
또는 다른 사운드를 선택하여 내 파일을 선택합니다.
00:01:45
이 사운드 파일 Cackle.wav 마녀의 웃음입니다.
00:01:49
나는 그것을 선택하고 확인을 클릭합니다.
00:01:52
소리가 즉시 약간의 미리보기를 재생합니다. .
00:01:55
그리고 나는 사운드 파일이 지금 것을 볼 수 사운드 박스에서 선택, 나는 확인을 클릭합니다..
00:02:03
재생을 클릭해 봅시다. 모두 미리보기를 볼 수 있습니다..
00:02:09
비행 마녀는 이제 웃음이,
00:02:12
웃음 소리가 부분입니다 모션 경로 효과의 .
00:02:15
재생 할 때 모션 경로가 재생됩니다..
00:02:18
하나의 사운드만 적용할 수 있습니다 모션 경로에 직접 이동합니다..
00:02:22
두 번째 사운드를 추가하려면 배경 음악, 우리는 다른 방법을 사용합니다..
00:02:27
삽입을 클릭한 다음 PC에서 오디오 및 오디오를 클릭합니다.
00:02:35
사운드 파일은 다음과 같습니다. 나는 섬뜩한 음악을 원한다.wav. .
00:02:39
나는 그것을 선택하고 삽입을 클릭합니다.
00:02:42
소리 파일을 단독으로 삽입할 때,
00:02:45
애니메이션 효과로 처리되며 효과는 애니메이션 창에 나타납니다..
00:02:50
파일 자체가 슬라이드 중간에 있는 플레이 바, .
00:02:55
아래로 이동합니다 그래서 우리는 그것을 더 잘 볼 수 있습니다..
00:02:59
자세히 살펴보면 창에 효과가, .
00:03:03
우리는 의미이 마우스 아이콘을 참조하십시오 음악이 재생하도록 설정되어 있습니다..
00:03:07
플레이 바를 클릭하면 됩니다.
00:03:09
미리 보기를 위해 모든 재생을 클릭합니다.
00:03:13
마녀와 그녀의 웃음 즉시 재생, .
00:03:17
하지만 시작 하려면 재생을 클릭 해야 합니다. 배경 음악..
00:03:22
대신 나는 그 자체로 시작하고 싶다. 다른 효과와 함께 재생할 수 있습니다..
00:03:27
음악 방법을 변경하려면 사운드 아이콘을 선택하기 시작합니다..
00:03:31
오디오 도구 및 아래 시작 옆 재생을 클릭합니다..
00:03:36
화살표를 클릭하고 자동으로 클릭으로 변경합니다..
00:03:41
이제 애니메이션 창에 사운드 효과에 시계 아이콘이 있습니다. .
00:03:46
즉, 자신의 하지만 이전 효과 후..
00:03:51
화살표를 클릭하고 변경합니다. 이전 설정 후 시작.
00:03:55
이전으로 시작합니다.
00:03:59
이제 모든 효과가 함께 재생됩니다.
00:04:02
애니메이션 창을 닫겠습니다.
00:04:05
우리가 할 마지막 일 사운드 아이콘을 선택하고.
00:04:08
슬라이드에서 드래그하지 않으므로 음악을 시작하려면 클릭해야 합니다..
00:04:14
살펴 보겠습니다. 슬라이드쇼 뷰의 애니메이션입니다..
00:04:22
새로운 소리와 함께, 우리의 유령의 장면이 완성되었습니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
但是您不确定如何添加它们。
00:00:11
例如,这里有一个 动画,一个飞行的女巫。.
00:00:16
我想添加一个女巫的 对着动画笑.
00:00:20
并播放令人毛骨悚然的曲调。
00:00:25
我将如何添加这些 对飞女巫的声音?.
00:00:28
让我们逐步完成它。
00:00:31
我已单击动画 选项卡,以便我们可以使用动画效果。.
00:00:35
现在,我将按顺序缩小 以显示幻灯片周围的边距。.
00:00:40
动画效果是这个运动路径,
00:00:43
它被应用于女巫图形。
00:00:47
我会点击 预览 再次播放效果,
00:00:50
女巫进入幻灯片 从右下角开始的框架.
00:00:53
并退出左上角。
00:00:56
为了增加女巫的笑声, 我们将单击动画窗格.
00:01:00
并将声音添加到 运动路径效果。.
00:01:04
在窗格中,此项表示 应用的运动路径效果。.
00:01:09
这个小图标表示 它是直线运动路径.
00:01:13
并已应用 到图片2,女巫图形。.
00:01:18
要使用运动路径的选项,
00:01:20
我们在窗格中选择它,单击此箭头以 显示其菜单,然后单击效果选项。.
00:01:27
播放声音 与运动路径,.
00:01:30
我们单击声音框旁边的箭头。
00:01:34
当前未应用任何声音。
00:01:37
我可以申请其中之一 内置声音.
00:01:40
或选择"其他声音"以选择我自己的文件。
00:01:45
这个声音文件咯咯.wav是女巫的笑声。
00:01:49
我将选择它并单击"确定"。
00:01:52
立即发出声音 播放一点预览.
00:01:55
我看到声音文件现在是 在声音框中选择,我将单击"确定"。.
00:02:03
让我们点击播放 全部查看预览。.
00:02:09
飞翔的女巫现在笑了起来,
00:02:12
笑声是一部分 的运动路径效果.
00:02:15
并在播放时播放 运动路径播放。.
00:02:18
我只能应用一个声音 直接到运动路径。.
00:02:22
要添加第二个声音,请添加背景 音乐,我们将使用另一种方法。.
00:02:27
我们单击"插入",然后单击"我的PC上的音频和音频"。
00:02:35
这是声音文件 我想要,怪异的音乐.wav。.
00:02:39
我将选择它并单击插入。
00:02:42
当我自己插入声音文件时,
00:02:45
它被视为动画效果和 效果将显示在动画窗格中。.
00:02:50
文件本身入 幻灯片中间的播放栏,.
00:02:55
我会把它往下移 所以我们可以更好地看到它。.
00:02:59
如果我们仔细观察 在窗格中效果,.
00:03:03
我们看到这个鼠标图标,这意味着 音乐设置为播放.
00:03:07
当我单击播放栏时。
00:03:09
我将单击"全部播放"进行预览。
00:03:13
女巫和她的笑声 立即播放,.
00:03:17
但是我必须单击"播放"才能开始 背景音乐。.
00:03:22
相反,我希望它自己开始 并与其他效果一起玩。.
00:03:27
更改音乐方式 开始 我选择声音图标.
00:03:31
,然后在"音频工具"下 单击"开始"旁边的"播放".
00:03:36
我将单击箭头,然后 将"单击时"更改为"自动"。.
00:03:41
现在在动画窗格中 声音效果有一个时钟图标.
00:03:46
这意味着它将从其 拥有但经过前一个效果。.
00:03:51
我们将单击其箭头并更改 "在上一个设置之后启动".
00:03:55
以从上一个开始。
00:03:59
现在,所有效果将一起播放。
00:04:02
让我们关闭动画窗格。
00:04:05
我们要做的最后一件事 选择声音图标,然后选择.
00:04:08
将其从幻灯片上拖下来,因为我们不 需要单击它才能启动音乐。.
00:04:14
让我们来看看 幻灯片视图中的动画。.
00:04:22
随着新的声音,我们的 闹鬼的场景已经完成。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มพวกเขาได้อย่างไร
00:00:11
ตัวอย่างเช่นนี่คือ แอนิเมชั่น แม่มดบินได้.
00:00:16
ฉันต้องการเพิ่มของแม่มด หัวเราะกับภาพเคลื่อนไหว .
00:00:20
และเล่นเพลงที่น่าขนลุก
00:00:25
ฉันจะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร เสียงกับแม่มดบิน?.
00:00:28
มาเริ่มกันเลยดีกว่า
00:00:31
ฉันได้คลิกภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เราสามารถทํางานกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวได้.
00:00:35
ตอนนี้ฉันจะซูมออกตามลําดับ เพื่อแสดงระยะขอบรอบภาพนิ่ง.
00:00:40
เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวคือเส้นทางการเคลื่อนไหวนี้
00:00:43
มันถูกนําไปใช้กับกราฟิกแม่มด
00:00:47
ฉันจะคลิกแสดงตัวอย่างเพื่อเล่นลักษณะพิเศษอีกครั้ง
00:00:50
แม่มดเข้าสู่สไลด์ เฟรมจากมุมล่างขวา .
00:00:53
และออกจากมุมบนซ้าย
00:00:56
เพื่อเพิ่มเสียงหัวเราะของแม่มด เราจะคลิก บานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว .
00:01:00
และเพิ่มเสียงลงใน ผลเส้นทางการเคลื่อนไหว.
00:01:04
ในบานหน้าต่างรายการนี้แสดงถึง เอฟเฟ็กต์เส้นทางการเคลื่อนไหวที่ใช้.
00:01:09
ไอคอนเล็ก ๆ นี้บ่งบอกถึง ว่ามันเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง.
00:01:13
และมันถูกนําไปใช้ ภาพที่ 2 ภาพกราฟิกแม่มด.
00:01:18
เมื่อต้องการทํางานกับตัวเลือกสําหรับเส้นทางการเคลื่อนไหว
00:01:20
เราเลือกในบานหน้าต่าง ให้คลิกลูกศรนี้เพื่อ แสดงเมนูของเมนูนั้น แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์.
00:01:27
เมื่อต้องการเล่นเสียง ด้วยเส้นทางการเคลื่อนไหว.
00:01:30
เราคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องเสียง
00:01:34
ไม่มีการใช้เสียงอยู่ในขณะนี้
00:01:37
ฉันสามารถใช้หนึ่งใน สร้างในเสียง .
00:01:40
หรือเลือก เสียงอื่นๆ เพื่อเลือกไฟล์ของฉันเอง
00:01:45
ไฟล์เสียงนี้ Cackle.wav เป็นเสียงหัวเราะของแม่มด
00:01:49
ฉันจะเลือกและคลิก ตกลง
00:01:52
เสียงทันที เล่นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ .
00:01:55
และฉันเห็นว่าไฟล์เสียงตอนนี้ เลือกในกล่องเสียง ฉันจะคลิก ตกลง.
00:02:03
ลองคลิกเล่น ทั้งหมดเพื่อดูตัวอย่าง.
00:02:09
แม่มดบินได้หัวเราะแล้ว
00:02:12
เสียงหัวเราะเป็นส่วนหนึ่ง ของเอฟเฟ็กต์เส้นทางการเคลื่อนไหว .
00:02:15
และเล่นเมื่อ เส้นทางการเคลื่อนไหวเล่น.
00:02:18
ฉันสามารถใช้เสียงได้เพียงเสียงเดียว โดยตรงไปยังเส้นทางการเคลื่อนไหวของ.
00:02:22
เมื่อต้องการเพิ่มเสียงที่สอง พื้นหลัง เพลง เราจะใช้วิธีอื่น.
00:02:27
เราคลิก แทรก จากนั้น เสียงและเสียง บนพีซีของฉัน
00:02:35
นี่คือไฟล์เสียง ฉันอยากได้ เพลงน่าขนลุก .wav .
00:02:39
ฉันจะเลือกและคลิก แทรก
00:02:42
เมื่อฉันแทรกแฟ้มเสียงด้วยตัวเอง
00:02:45
มันถือว่าเป็นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและ เอฟเฟ็กต์จะปรากฏในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว.
00:02:50
ตัวแฟ้มจะถูกแทรกด้วย แถบเล่นตรงกลางสไลด์ .
00:02:55
ฉันจะย้ายมันลง เราจะได้เห็นมันดีขึ้น.
00:02:59
ถ้าเรามองอย่างใกล้ชิดที่ ลักษณะพิเศษอยู่ในบานหน้าต่าง .
00:03:03
เราเห็นไอคอนเมาส์นี้ซึ่งหมายความว่า เพลงถูกตั้งค่าให้เล่น.
00:03:07
เมื่อฉันคลิกแถบเล่น
00:03:09
ฉันจะคลิก เล่นทั้งหมด เพื่อดูตัวอย่าง
00:03:13
แม่มดและเสียงหัวเราะของเธอ เล่นทันที, .
00:03:17
แต่ฉันต้องคลิกเล่นเพื่อเริ่ม เพลงประกอบ.
00:03:22
แต่ฉันต้องการให้มันเริ่มด้วยตัวเอง และเล่นพร้อมกับผลกระทบอื่น ๆ.
00:03:27
เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการเล่นเพลง เริ่ม ฉันเลือกไอคอนเสียง.
00:03:31
และภายใต้ เครื่องมือเสียง คลิก การเล่น ถัดจาก เริ่ม.
00:03:36
ฉันจะคลิกลูกศรและ เปลี่ยน เมื่อคลิก เป็น อัตโนมัติ.
00:03:41
ตอนนี้ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ลักษณะพิเศษของเสียงมีไอคอนนาฬิกา .
00:03:46
ซึ่งหมายความว่ามันจะเริ่มต้นบน เป็นเจ้าของ แต่หลังจากผลก่อนหน้านี้.
00:03:51
เราจะคลิกลูกศรและเปลี่ยน เริ่มหลังจากการตั้งค่าก่อนหน้า.
00:03:55
เพื่อเริ่มจากก่อนหน้านี้
00:03:59
เอฟเฟกต์ทั้งหมดจะเล่นด้วยกัน
00:04:02
ลองปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
00:04:05
สิ่งสุดท้ายที่เราจะทํา เลือกไอคอนเสียงและ.
00:04:08
ลากออกจากสไลด์เนื่องจากเราไม่ ต้องคลิกเพื่อเริ่มเพลง.
00:04:14
ลองมาดูกันที่ ภาพเคลื่อนไหวในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่ง.
00:04:22
ด้วยเสียงใหม่ของเรา ฉากผีสิงเสร็จสมบูรณ์.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher