PowerPoint - Animate pictures and shapes Tutorial

In this video, you will learn how to animate pictures and shapes using Microsoft 365. The video covers the process of selecting objects, adding animations, and choosing effect options.
It demonstrates how to use entrance animations for pictures and emphasis animations for shapes.
The Animation pane is introduced as a tool for managing animations and their order.
The video also explains how to adjust the timing of animations and synchronize them with mouse clicks.
By following these steps, you will be able to create engaging and visually appealing presentations.
This knowledge will help you enhance your slides and captivate your audience.

  • 4:17
  • 1368 views
00:00:05
select what you want to animate, add an animation then choose Effect options.
00:00:10
Let's think about what we can do with this slide.
00:00:12
The point of the slide is to introduce each person.
00:00:15
So let's do that by using an entrance animation to bring in each picture.
00:00:19
Select the first picture, go to the Animations tab, and open the gallery.
00:00:25
We could do a motion animation like Fly in
00:00:29
but let's try a simple Fade animation instead.
00:00:34
That's nice, because it supports the design.
00:00:36
Let's also do something with the shapes behind each picture.
00:00:40
For these we need to use an Emphasis animation because
00:00:43
the shapes will already be on the slide.
00:00:45
There is Wave again.
00:00:49
It's interesting, but we need something a bit more subtle, like Fill color.
00:00:57
In Effect options changes the color to orange.
00:01:04
That will work.
00:01:05
Next we need to copy these animations and options to the other pictures and shapes.
00:01:10
Here's an easy way to do that.
00:01:12
Select the first picture then double click the Animation painter.
00:01:17
Now all you have to do is click the other pictures
00:01:19
and the animation and settings are copied.
00:01:23
Click Animation painter again to turn it off.
00:01:26
Now we'll do the same for the shapes.
00:01:39
All the animations are in place but we're not done yet.
00:01:42
Click Preview.
00:01:45
The animations play correctly but not in the right order.
00:01:52
To fix that, open the Animation pane.
00:01:57
This is an essential tool for working with animations.
00:02:00
It lists all the animations in the order they occur
00:02:04
and the names of the objects that are being animated.
00:02:07
It's also a timeline that shows how long each animation runs
00:02:11
and it shows how each animation is triggered or starts.
00:02:16
Notice that the names of the objects are not necessarily
00:02:18
related to where they appear on the slide.
00:02:20
Click an object to see which animation is associated with it.
00:02:24
For example the first picture is the first animation.
00:02:30
First let's put the animations in the right order.
00:02:32
To do that click an animation and drag it to a new position.
00:02:37
We want the first picture to animate with the first shape,
00:02:41
the second picture with the second shape,
00:02:44
and the third picture with the third shape.
00:02:47
Click here to preview the animation.
00:02:55
Looks like everything is running in the right order.
00:02:58
But next we need to change when the animations play.
00:03:02
Currently each animation is set to start with a mouse click.
00:03:06
That means we need to click once to run a picture, then
00:03:08
again to run the shape, then again to run the next picture and so on.
00:03:13
What we want is for each picture to start with a click
00:03:16
and for the shapes behind each picture to start at the same time.
00:03:20
So here's how we fix that.
00:03:22
Right click the first shape and select Start with previous.
00:03:27
Now the shape animation will start when the picture animation starts.
00:03:31
Let's also do that with the two remaining shapes.
00:03:38
Press Shift-F5 to run the current slide.
00:03:42
When we, the picture fades in and the shape changes colors.
00:03:47
And that goes for the second and third picture in shape too,
00:03:51
almost perfect.
00:03:53
But let's do one more thing.
00:03:55
These bars in the timeline display the duration of each animation.
00:03:59
Click the right border of each shape and drag it to the left
00:04:03
to shorten the duration of the color change.
00:04:05
Use the screen tip to set an end time of 1 second.
00:04:10
Of course you can do a lot more with shapes and pictures
00:04:12
and clip art and all the other objects but now you have a good start.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Het proces van het animeren van elk object is hetzelfde,
00:00:05
selecteer wat u wilt animeren, voeg een animatie toe en kies Effectopties.
00:00:10
Laten we eens nadenken over wat we met deze dia kunnen doen.
00:00:12
De bedoeling van de dia is om elke persoon voor te stellen.
00:00:15
Dus laten we dat doen door een entreeanimatie te gebruiken om elke afbeelding in te brengen.
00:00:19
Selecteer de eerste afbeelding, ga naar het tabblad Animaties en open de galerij.
00:00:25
We zouden een bewegings animatie zoals Fly in kunnen gebruiken,
00:00:29
maar laten we in plaats daarvan een eenvoudige Fade animatie proberen.
00:00:34
Dat is leuk, omdat het het ontwerp ondersteunt.
00:00:36
Laten we ook iets doen met de vormen achter elke afbeelding.
00:00:40
Hiervoor moeten we een Nadruk animatie gebruiken omdat
00:00:43
de vormen al op de dia staan.
00:00:45
Daar is weer Wave.
00:00:49
Het is interessant, maar we hebben iets subtielers nodig, zoals de Vul kleur.
00:00:57
In Effectopties verandert de kleur in oranje.
00:01:04
Dat moet werken.
00:01:05
Vervolgens moeten we deze animaties en opties naar de andere afbeeldingen en vormen kopiëren.
00:01:10
Hier is een eenvoudige manier om dat te doen.
00:01:12
Selecteer de eerste afbeelding en dubbelklik vervolgens op de Animatieschilder.
00:01:17
Nu hoeft u alleen maar op de andere afbeeldingen te klikken
00:01:19
en de animatie en instellingen worden gekopieerd.
00:01:23
Klik nogmaals op Animatie schilder om het uit te schakelen.
00:01:26
Nu doen we hetzelfde voor de vormen.
00:01:39
Alle animaties zijn op hun plaats maar we zijn nog niet klaar.
00:01:42
Klik op Voorbeeld.
00:01:45
De animaties worden correct afgespeeld, maar niet in de juiste volgorde.
00:01:52
Om dit op te lossen, opent u het Animatievenster.
00:01:57
Dit is een essentiële tool voor het werken met animaties.
00:02:00
Het geeft een overzicht van alle animaties in de volgorde waarin ze voorkomen
00:02:04
en de namen van de objecten die geanimeerd worden.
00:02:07
Het is ook een tijdlijn die laat zien hoe lang elke animatie wordt uitgevoerd
00:02:11
en hoe elke animatie wordt getriggerd of start.
00:02:16
Merk op dat de namen van de objecten niet noodzakelijk
00:02:18
gerelateerd zijn aan waar ze op de dia verschijnen.
00:02:20
Klik op een object om te zien welke animatie ermee verbonden is.
00:02:24
De eerste afbeelding is bijvoorbeeld de eerste animatie.
00:02:30
Laten we eerst de animaties in de juiste volgorde plaatsen.
00:02:32
Om dat te doen, klik op een animatie en sleep deze naar een nieuwe positie.
00:02:37
We willen dat de eerste afbeelding met de eerste vorm begint te animeren,
00:02:41
de tweede afbeelding met de tweede vorm
00:02:44
en de derde afbeelding met de derde vorm.
00:02:47
Klik hier om een ​​voorbeeld van de animatie te bekijken.
00:02:55
Het lijkt erop dat alles in de juiste volgorde wordt uitgevoerd.
00:02:58
Maar daarna moeten we veranderen wanneer de animaties worden afgespeeld.
00:03:02
Momenteel is elke animatie ingesteld om te starten met een muisklik.
00:03:06
Dat betekent dat we één keer moeten klikken om een ​​afbeelding uit te voeren, dan
00:03:08
opnieuw om de vorm uit te voeren, dan nog een keer om de volgende afbeelding uit te voeren, enzovoort.
00:03:13
Wat we willen is dat elke afbeelding start met een klik
00:03:16
en dat de vormen achter elke afbeelding tegelijkertijd starten.
00:03:20
Dus hier ziet u hoe we dat oplossen.
00:03:22
Klik met de rechtermuisknop op de eerste vorm en selecteer Start met vorige.
00:03:27
Nu begint de vormanimatie wanneer de afbeelding animatie start.
00:03:31
Laten we dat ook doen met de twee overgebleven vormen.
00:03:38
Druk op Shift F5 om de huidige dia te openen.
00:03:42
Wanneer we de afbeelding vervagen verandert de vorm van kleur.
00:03:47
En dat geldt ook voor de tweede en derde afbeelding in vorm,
00:03:51
bijna perfect.
00:03:53
Maar laten we nog een ding doen.
00:03:55
Deze balken in de tijdlijn geven de duur van elke animatie weer.
00:03:59
Klik op de rechter rand van elke vorm en sleep deze naar links
00:04:03
om de duur van de kleurverandering in te korten.
00:04:05
Gebruik de scherm tip om een ​​eindtijd van 1 seconde in te stellen.
00:04:10
Natuurlijk kunt u veel meer doen met vormen en afbeeldingen
00:04:12
en clipart en alle andere objecten, maar nu hebt u een goede start.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Das Verfahren zum Animieren von Objekten ist jeweils das gleiche:
00:00:05
Sie markieren, was Sie animieren möchten, fügen eine Animation hinzu und wählen dann die Effektoptionen aus.
00:00:10
Lassen Sie uns mal schauen, was wir mit dieser Folie anstellen können.
00:00:12
Hier geht es darum, die einzelnen Personen vorzustellen.
00:00:15
Also verwende ich erst einmal einen Eingangseffekt, um die einzelnen Bilder einzublenden.
00:00:19
Wählen Sie das erste Bild aus. Wechseln Sie zur Registerkarte „Animationen”, und öffnen Sie den Katalog.
00:00:25
Ich könnte nun eine Bewegungsanimation wie „Einfliegen” verwenden,
00:00:29
aber lassen Sie es uns zunächst mit einer einfachen Animation wie „Verblassen” versuchen.
00:00:34
Das sieht schon gut aus, denn damit wird das Design unterstützt.
00:00:36
Jetzt kann ich mich noch mit den Formen hinter jedem Bild befassen.
00:00:40
Hierfür müssen Sie eine Animation vom Typ „Betont” auswählen, da
00:00:43
sich die Formen bereits auf der Folie befinden.
00:00:45
Hier wird auch „Welle” noch einmal angeboten.
00:00:49
Interessanter Effekt, aber wir brauchen etwas Subtileres, wie „Füllfarbe”.
00:00:57
Unter „Effektoptionen” ändere ich jetzt die Farbe in Orange.
00:01:04
Das sieht schon gut aus.
00:01:05
Im nächsten Schritt kopiere ich diese Animationen und Optionen auf die anderen Bilder und Formen.
00:01:10
Das ist ein Kinderspiel:
00:01:12
Markieren Sie das erste Bild und doppelklicken Sie dann auf „Animation übertragen”.
00:01:17
Nun müssen Sie nur noch auf die anderen Bilder klicken
00:01:19
und die Animation und die Einstellungen werden übertragen.
00:01:23
Klicken Sie erneut auf „Animation übertragen”, um den Befehl zu deaktivieren.
00:01:26
Für die Formen gehe ich nun ebenso vor.
00:01:39
Alle Animationen wurden nun übertragen, ich bin aber noch nicht fertig.
00:01:42
Ich klicke auf „Vorschau”.
00:01:45
Die Animationen werden ordungsgemäß wiedergegeben, allerdings stimmt die Reihenfolge noch nicht.
00:01:52
Um dieses Problem zu beheben, öffne ich den Animationsbereich.
00:01:57
Dies ist ein wichtiges Tool für die Arbeit mit Animationen.
00:02:00
Hier werden alle Animationen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie erscheinen
00:02:04
und es werden auch die Namen der Objekte angegeben, die animiert wurden.
00:02:07
Darüber hinaus wird mithilfe einer Zeitskala angegeben, wie viel Zeit die jeweilige Animation benötigt
00:02:11
und es wird angegeben, wie jede Animation ausgelöst (oder gestartet) wird.
00:02:16
Wie Sie sehen, beziehen sich die Namen der Objekte nicht unbedingt auf
00:02:18
deren Position auf der Folie.
00:02:20
Klicken Sie auf ein Objekt, um zu sehen, welche Animation hiermit verbunden ist.
00:02:24
So ist das erste Bild beispielsweise die erste Animation.
00:02:30
Im ersten Schritt werde ich die Animationen nun in die richtige Reihenfolge bringen.
00:02:32
Hierzu klicke ich auf eine Animation und ziehe sie dann an die neue Position.
00:02:37
Ich möchte, dass das erste Bild zusammen mit der ersten Form animiert wird,
00:02:41
das zweite Bild mit der zweiten Form
00:02:44
und das dritte Bild mit der dritten Form.
00:02:47
Sie klicken hier, um die Animation in der Vorschau zu betrachten.
00:02:55
Wie es aussieht, läuft jetzt alles in der richtigen Reihenfolge ab.
00:02:58
Ich muss allerdings noch ändern, wann die Animationen wiedergegeben werden.
00:03:02
Zurzeit ist jede Animation so eingestellt, dass sie mit einem Mausklick gestartet wird.
00:03:06
Dies bedeutet, dass ich einmal klicken muss, damit die Bildanimation ausgeführt wird, dann
00:03:08
noch einmal, um die Animation der Form zu starten, und noch einmal, um die nächste Bildanimation auszuführen und so weiter.
00:03:13
Ich möchte jedoch, dass jede Bildanimation mit einem Klick gestartet wird
00:03:16
und dass Animationen der Formen hinter jedem Bild gleichzeitig gestartet werden.
00:03:20
Ich zeige Ihnen nun, wie diese Einstellung vorgenommen wird.
00:03:22
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erste Form und wählen Sie dann „Mit vorherigem beginnen” aus.
00:03:27
Nun wird die Animation der Form zusammen mit der Bildanimation gestartet.
00:03:31
Diese Schritte wiederhole ich nun für die beiden verbleibenden Formen.
00:03:38
Drücken Sie UMSCHALT+F5, um die Animationen auf der aktuellen Folie auszuführen.
00:03:42
Wenn ich klicke, verblassen die Bilder und die Formen ändern die Farben.
00:03:47
Das gilt auch für das zweite und das dritte Bild und die dazugehörigen Formen.
00:03:51
Schon fast perfekt.
00:03:53
Ich möchte Ihnen aber noch etwas anderes zeigen.
00:03:55
Mit diesen Balken hier auf der Zeitskala wird die Dauer jeder Animation angezeigt.
00:03:59
Klicken Sie auf den rechten Rand einer jeden Form, und ziehen Sie ihn nach links,
00:04:03
um die Dauer des Farbwechsels zu verkürzen.
00:04:05
Mithilfe des QuickInfos können Sie das Ende bei einer Sekunde festlegen.
00:04:10
Mit Formen und Bildern, mit ClipArts und allen anderen Objekten können Sie
00:04:12
natürlich noch sehr viel mehr anstellen, aber hiermit haben Sie bereits einen guten Ausgangspunkt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
El proceso de animación de cualquier objeto es el mismo,
00:00:05
seleccione lo que quiera animar, añada una animación, después elija Opciones de efectos.
00:00:10
Vamos a pensar sobre lo que podemos hacer con esta diapositiva.
00:00:12
El objetivo de la diapositiva es presentar a todas las personas.
00:00:15
Así que vamos a hacerlo usando una animación de entrada para cada foto.
00:00:19
Seleccione la primera foto, vaya a la pestaña Animaciones y abra la galería.
00:00:25
Podríamos hacer una animación de movimiento como Fly in
00:00:29
pero vamos a probar con una animación de atenuación.
00:00:34
Esta es bonita porque combina con el diseño.
00:00:36
También, vamos a hacer algo con las formas de detrás de cada foto.
00:00:40
Para estas tenemos que usar una animación de Énfasis porque
00:00:43
las formas ya estarán en la diapositiva.
00:00:45
Está la Ola.
00:00:49
Es interesante, pero necesitamos algo un poco más sutil, como un color de Relleno.
00:00:57
En Opciones de Efectos cambie el color a naranja.
00:01:04
Funcionará.
00:01:05
Después tenemos que copiar estas animaciones y opciones en las otras fotos y formas.
00:01:10
Esta es una forma fácil de hacerlo.
00:01:12
Seleccione la primera foto, después haga doble clic en el pintor de Animación.
00:01:17
Ahora todo lo que tiene que hacer es hacer clic en las otras fotos
00:01:19
y las animaciones y las configuraciones se copian.
00:01:23
Haga clic de nuevo en el pintor de Animación para desactivarlo.
00:01:26
Ahora haremos lo mismo con las formas.
00:01:39
Todas las animaciones están implementadas pero todavía no hemos acabado.
00:01:42
Haga clic en Vista previa.
00:01:45
Las animaciones se ejecutan correctamente pero no en el orden adecuado.
00:01:52
Para arreglarlo, abra el panel de Animación.
00:01:57
Esta es una herramienta esencial para trabajar con animaciones.
00:02:00
Lista todas las animaciones en el orden en el que tienen lugar
00:02:04
y los nombres de los objetos que están animados.
00:02:07
También es un cronograma que muestra lo que dura cada animación
00:02:11
y muestra cómo se lanza cada animación o cómo empieza.
00:02:16
Tenga en cuenta que los nombres de los objetos no están necesariamente
00:02:18
relacionados con el lugar en el que aparecen en la diapositiva.
00:02:20
Haga clic en el objeto para ver qué animación tiene asociada.
00:02:24
Por ejemplo, la primera foto es la primera animación.
00:02:30
Primero vamos a poner las animaciones en el orden correcto.
00:02:32
Para hacerlo haga clic en la animación y arrástrela a la nueva posición.
00:02:37
Queremos que la primera foto se anime con la primera forma,
00:02:41
la segunda foto con la segunda forma,
00:02:44
y la tercera foto con la tercera forma.
00:02:47
Haga clic aquí para tener una vista previa de la animación.
00:02:55
Parece que todo está funcionando en el orden correcto.
00:02:58
Pero lo siguiente que necesitamos cambiar es el momento en el que la animación se ejecuta.
00:03:02
Actualmente cada animación está configurada para empezar con un clic de ratón.
00:03:06
Esto quiere decir que necesitamos hacer clic cada vez para activar una foto, después
00:03:08
otra vez para activar la forma, después de nuevo para activar la siguiente foto y así sucesivamente.
00:03:13
Lo que queremos es que cada foto empiece con un clic
00:03:16
y que cada forma que está detrás de cada foto empiece al mismo tiempo.
00:03:20
Esta es la forma de arreglarlo.
00:03:22
Haga clic en la primera forma y seleccione Empezar con previo.
00:03:27
Ahora la animación de la forma empezará cuando empiece la animación de la foto.
00:03:31
Vamos a hacer lo mismo con las dos formas restantes.
00:03:38
Presione Shift-F5 para activar la presente diapositiva.
00:03:42
Cuando lo hacemos, la imagen se atenúa y la forma cambia de color.
00:03:47
Y esto sucede también con las fotos segunda y tercera y también con las formas,
00:03:51
casi perfecto.
00:03:53
Pero vamos a hacer una cosa más.
00:03:55
Estas barras del cronograma muestran la duración de cada animación.
00:03:59
Haga clic en el borde de cada forma y arrástrela hacia la izquierda
00:04:03
para disminuir la duración del cambio de color.
00:04:05
Use el puntero para establecer un tiempo final de 1 segundo.
00:04:10
Por supuesto, puede hacer mucho más con las formas y fotos
00:04:12
y con clip art y todos los otros objetos, pero por el momento es un buen comienzo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
O processo de animação de qualquer objeto é o mesmo,
00:00:05
selecione o que você quer animar, adicione uma animação e escolha Opções de Efeito.
00:00:10
Vamos pensar no que podemos fazer com este slide.
00:00:12
O objetivo do slide é apresentar cada pessoa.
00:00:15
Vamos fazer isso usando uma animação de entrada em cada imagem.
00:00:19
Selecione a primeira imagem, vá ao menu Animações e abra a galeria.
00:00:25
Podíamos fazer uma animação em movimento como Surgir,
00:00:29
mas vamos tentar uma simples animação Esvanecer.
00:00:34
É bom, porque suporta o design.
00:00:36
Vamos também fazer algo com as formas atrás de cada imagem.
00:00:40
Para estas precisamos usar uma animação de Ênfase porque
00:00:43
as formas já estarão no slide.
00:00:45
Cá está o Vaivém novamente.
00:00:49
É interessante, mas precisamos de algo mais sutil, como Cor de Preenchimento.
00:00:57
Nas Opções de Efeito, mudar a cor para laranja.
00:01:04
Assim está bem.
00:01:05
Em seguida, temos de copiar estas animações e opções para as outras imagens e formas.
00:01:10
Aqui está uma forma fácil de fazer isso.
00:01:12
Selecione a primeira imagem e depois clique duas vezes no Pincel de Animação.
00:01:17
Agora, basta clicar nas outras imagens
00:01:19
e a animação e as configurações são copiadas.
00:01:23
Clique novamente no Pincel de Animação para desligá-lo.
00:01:26
Agora, vamos fazer o mesmo para as formas.
00:01:39
Todas as animações estão implementadas, mas ainda não terminamos.
00:01:42
Clique em Pré-visualização.
00:01:45
As animações são reproduzidas corretamente, mas não pela ordem certa.
00:01:52
Para solucionar isso, abra o painel de Animação.
00:01:57
Esta é uma ferramenta essencial para trabalhar com animações.
00:02:00
Enumera todas as animações pela ordem em que ocorreram
00:02:04
e os nomes dos objetos que estão sendo animados.
00:02:07
É também um cronograma que mostra durante quanto tempo cada animação funciona
00:02:11
e mostra como cada animação é acionada ou iniciada.
00:02:16
Observe que os nomes dos objetos não estão necessariamente
00:02:18
relacionados com o lugar onde aparecem no slide.
00:02:20
Clique em um objeto para ver qual a animação que está associada a ele.
00:02:24
Por exemplo, a primeira imagem é a primeira animação.
00:02:30
Em primeiro lugar, vamos colar as animações pela ordem certa.
00:02:32
Para isso, clique em uma animação e a arraste para uma nova posição.
00:02:37
Queremos que a primeira imagem seja animada com a primeira forma,
00:02:41
a segunda imagem com a segunda forma
00:02:44
e a terceira imagem com a terceira forma.
00:02:47
Clique aqui para pré-visualizar a animação.
00:02:55
Parece que está tudo funcionando na ordem correta.
00:02:58
Mas, em seguida, precisamos de quando as animações são reproduzidas.
00:03:02
Atualmente, cada animação está configurada para começar com um clique do mouse.
00:03:06
Isso significa que temos de clicar uma vez para acionar uma imagem, depois,
00:03:08
novamente para acionar a forma, depois, outra vez para acionar a próxima imagem e assim por diante.
00:03:13
O que queremos é que cada imagem comece com um clique
00:03:16
e que as formas por trás de cada imagem iniciem ao mesmo tempo.
00:03:20
Veja como o corrigimos.
00:03:22
Clique com o botão direito do mouse na primeira forma e selecione Início com o anterior.
00:03:27
Agora, a animação da forma começará quando a animação da imagem começar.
00:03:31
Vamos também fazer isso com as duas outras formas.
00:03:38
Pressione Shift-F5 para reproduzir o atual slide.
00:03:42
Ao fazer isso, a imagem desaparece e a forma muda de cor.
00:03:47
E o mesmo se aplica à segunda e terceira imagens na forma,
00:03:51
quase perfeito.
00:03:53
Mas vamos fazer mais uma coisa.
00:03:55
Estas barras no cronograma mostram a duração de cada animação.
00:03:59
Clique na margem direita de cada forma e a arraste para a esquerda
00:04:03
para encurtar a duração da mudança de cor.
00:04:05
Use o canto da tela para definir um tempo final de 1 segundo.
00:04:10
Claro que você pode fazer muito mais com formas e imagens
00:04:12
e clip art e todos os outros objetos, mas, por agora, já é um bom começo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Il processo di animazione qualsiasi oggetto è lo stesso, .
00:00:05
selezionare ciò che si desidera animare, aggiungere un animazione, quindi scegliete Opzioni effetto..
00:00:10
Pensiamo a cosa possiamo fare con questa diapositiva..
00:00:12
Il punto della diapositiva è per introdurre ogni persona..
00:00:15
Quindi cerchiamo di farlo utilizzando un l'animazione di ingresso per portare ogni immagine..
00:00:19
Selezionare la prima immagine, passare alla Animazioni e aprire la raccolta. .
00:00:25
Potremmo fare una mozione animazione come Fly in.
00:00:29
ma proviamo un semplice Animazione di dissolvenza..
00:00:34
Questo è bello, perché supporta il design..
00:00:36
Facciamo anche qualcosa con le forme dietro ogni immagine..
00:00:40
Per questi abbiamo bisogno di usare un Enfatizzare l'animazione perché.
00:00:43
le forme saranno essere già sulla diapositiva..
00:00:45
C'è di nuovo Wave.
00:00:49
È interessante, ma abbiamo bisogno qualcosa di un po 'più sottile, come colore di riempimento..
00:00:57
In Opzioni effetto cambia il colore in arancione..
00:01:04
Funzionerà.
00:01:05
Poi abbiamo bisogno di copiare queste animazioni e opzioni per le altre immagini e forme..
00:01:10
Ecco un modo semplice per farlo.
00:01:12
Selezionare la prima immagine, quindi fare doppio clic su Pittore animazione..
00:01:17
Ora tutto quello che dovete fare è fare clic sulle altre immagini .
00:01:19
e l'animazione e vengono copiate..
00:01:23
Fare clic su Animazione pittore di nuovo per spegnerlo..
00:01:26
Ora faremo lo stesso per le forme.
00:01:39
Tutte le animazioni sono in posto, ma non abbiamo ancora finito..
00:01:42
Fare clic su Anteprima.
00:01:45
Le animazioni vengono riprodotte correttamente ma non nell'ordine giusto..
00:01:52
Per risolvere il problema, aprire il riquadro Animazione.To fix that, open the Animation pane.
00:01:57
Questo è uno strumento essenziale per lavorare con le animazioni..
00:02:00
Elenca tutte le animazioni nell'ordine in cui si verificano.
00:02:04
e i nomi degli oggetti che sono in fase di animazione..
00:02:07
E 'anche una linea temporale che mostra la durata dell'esecuzione di ogni animazione.
00:02:11
e mostra come ogni l'animazione viene attivata o avviata..
00:02:16
Si noti che i nomi dei gli oggetti non sono necessariamente.
00:02:18
relativi a dove vengono visualizzati sulla diapositiva..
00:02:20
Fare clic su un oggetto per vedere quale l'animazione è associata ad esso..
00:02:24
Ad esempio, il primo l'immagine è la prima animazione..
00:02:30
Per prima cosa mettiamo il animazioni nell'ordine corretto..
00:02:32
A tale scopo, fare clic su un'animazione e trascinarlo in una nuova posizione..
00:02:37
Vogliamo la prima immagine per animare con la prima forma, .
00:02:41
la seconda immagine con la seconda forma, .
00:02:44
e la terza immagine con la terza forma.
00:02:47
Fare clic qui per visualizzare l'anteprima dell'animazione.
00:02:55
Sembra che tutto sia nell'ordine corretto..
00:02:58
Ma poi dobbiamo cambiare durante la riproduzione delle animazioni..
00:03:02
Attualmente ogni animazione è per iniziare con un clic del mouse..
00:03:06
Ciò significa che dobbiamo fare clic su una volta per eseguire una foto, quindi.
00:03:08
ancora una volta per eseguire la forma, poi di nuovo per eseguire l'immagine successiva e così via..
00:03:13
Quello che vogliamo è per ogni immagine per iniziare con un clic.
00:03:16
e per le forme dietro ogni l'immagine per iniziare contemporaneamente..
00:03:20
Quindi, ecco come risolvere questo problema.
00:03:22
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla prima forma e selezionare Inizia con precedente..
00:03:27
Ora l'animazione della forma inizierà all'avvio dell'animazione dell'immagine..
00:03:31
Facciamolo anche con le due forme rimanenti..
00:03:38
Premere Maiusc-F5 per eseguire la diapositiva corrente..
00:03:42
Quando noi, l'immagine svanisce in e la forma cambia colore..
00:03:47
E questo vale per il seconda e terza immagine in forma troppo, .
00:03:51
quasi perfetto.
00:03:53
Ma facciamo un'altra cosa.
00:03:55
Queste barre nella timeline visualizzare la durata di ogni animazione..
00:03:59
Fare clic sul bordo destro ogni forma e trascinarla verso sinistra .
00:04:03
per accorciare il durata della variazione di colore..
00:04:05
Utilizzare la descrizione comandi per un'ora di fine di 1 secondo..
00:04:10
Naturalmente si può fare molto altro con forme e immagini.
00:04:12
e ClipArt e tutti gli altri oggetti, ma ora avete un buon inizio..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
動畫製作過程 任何物件都是一樣的,.
00:00:05
選擇要設置動畫的內容,添加 動畫,然後選擇"效果"選項。.
00:00:10
讓我們來想一想 我們可以用這張幻燈片做。.
00:00:12
幻燈片的要點是 介紹每個人。.
00:00:15
因此,讓我們通過使用 入口動畫,使每張圖片。.
00:00:19
選擇第一張圖片,轉到 動畫選項卡,並打開庫。.
00:00:25
我們可以做一個動作 動畫,如飛入.
00:00:29
但讓我們嘗試一個簡單的 改為淡入淡出動畫。.
00:00:34
很好,因為 它支援設計。.
00:00:36
讓我們也做一些事情 每張圖片後面的形狀。.
00:00:40
對於這些,我們需要使用 強調動畫,因為.
00:00:43
形狀將 已在幻燈片上。.
00:00:45
又有波浪了。
00:00:49
這很有趣,但我們需要 更微妙的東西,如填充顏色。.
00:00:57
效果選項 將顏色更改為橙色。.
00:01:04
這將工作。
00:01:05
接下來,我們需要複製這些動畫和 選項。.
00:01:10
下面是一個簡單的方法。
00:01:12
然後選擇第一張圖片 按兩下動畫畫家。.
00:01:17
現在你要做的就是 按一下其他圖片.
00:01:19
和動畫和 將複製設置。.
00:01:23
按一下動畫 畫家再次關閉它。.
00:01:26
現在,我們將對形狀執行相同的操作。
00:01:39
所有動畫都在 地方,但我們還沒有完成。.
00:01:42
按一下"預覽"。
00:01:45
動畫播放正確 但不是以正確的順序。.
00:01:52
要解決此問題,請打開"動畫"窗格。
00:01:57
這是一個必不可少的工具 用於動畫。.
00:02:00
它列出所有動畫 在它們發生的順序.
00:02:04
和物件的名稱 正在動畫。.
00:02:07
這也是一個時間表, 顯示每個動畫的執行時間.
00:02:11
它顯示了如何每個 動畫被觸發或啟動。.
00:02:16
請注意, 物件不一定.
00:02:18
與它們的位置有關 顯示在幻燈片上。.
00:02:20
按一下物件以查看哪個物件 動畫與它相關聯。.
00:02:24
例如,第一個 圖片是第一個動畫。.
00:02:30
首先,讓我們把 以正確的順序進行動畫。.
00:02:32
為此,按一下動畫 並將其拖動到新位置。.
00:02:37
我們想要第一張圖片 使用第一個形狀進行動畫處理,.
00:02:41
第二張圖片 用第二個形狀,.
00:02:44
和第三個圖片與第三個形狀。
00:02:47
按一下此處預覽動畫。
00:02:55
看起來一切都是 以正確的順序運行。.
00:02:58
但接下來我們需要改變 當動畫播放時。.
00:03:02
目前,每個動畫 設置為以滑鼠按一下開始。.
00:03:06
這意味著我們需要按一下 一旦運行圖片,然後.
00:03:08
再次運行形狀,然後再次 運行下一張圖片,等等。.
00:03:13
我們想要的只是每個 圖片以按一下開頭.
00:03:16
和每個形狀後面 圖片同時啟動。.
00:03:20
因此,下面是我們解決方法。
00:03:22
按右鍵第一個形狀 並選擇"從上一個開始"。.
00:03:27
現在,形狀動畫將開始 圖片動畫啟動時。.
00:03:31
讓我們也做到這一點 剩下的兩個形狀。.
00:03:38
按 Shift-F5 到 運行當前幻燈片。.
00:03:42
當我們,圖片褪色 形狀會改變顏色。.
00:03:47
這適用于 第二和第三圖片的形狀太,.
00:03:51
幾乎完美。
00:03:53
但是,讓我們再做一件事。
00:03:55
時間表中的這些橫條圖 顯示每個動畫的持續時間。.
00:03:59
按一下 每個形狀,並將其拖動到左側.
00:04:03
縮短 顏色更改的持續時間。.
00:04:05
使用工具提示設置 結束時間為 1 秒。.
00:04:10
當然,你可以做很多 更多與形狀和圖片.
00:04:12
和剪貼畫和所有其他 物件,但現在你有一個良好的開端。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
アニメーション化のプロセス 任意のオブジェクトが同じです。.
00:00:05
アニメートする項目を選択し、 アニメーションは[エフェクト]オプションを選択します。.
00:00:10
何を考えよう このスライドで行うことができます。.
00:00:12
スライドのポイントは、 一人一人を紹介します。.
00:00:15
それでは、それを使用して行いましょう。 各画像を持って来るために入り口アニメーション。.
00:00:19
最初の画像を選択し、 [アニメーション] タブをクリックし、ギャラリーを開きます。.
00:00:25
私たちは動きを行うことができます フライインのようなアニメーション.
00:00:29
しかし、簡単に試してみましょう 代わりにアニメーションをフェードします。.
00:00:34
それはいいですね。 デザインをサポートしています。.
00:00:36
また、何かをしてみましょう 各画像の背後にある図形。.
00:00:40
これらには、 アニメーションを強調する.
00:00:43
図形は、 既にスライド上にあります。.
00:00:45
再びウェーブがあります。
00:00:49
面白いけど、必要だ 塗りつぶしの色のように、もう少し微妙なもの。.
00:00:57
有効オプション 色をオレンジに変更します。.
00:01:04
上手くいく
00:01:05
次に、これらのアニメーションをコピーし、 他の画像や図形のオプションを選択できます。.
00:01:10
簡単な方法を次に進める方法があります。
00:01:12
最初の画像を選択してから [アニメーション]をダブルクリックします。.
00:01:17
今、君はしなければならない 他の画像をクリックします。.
00:01:19
とアニメーションと 設定がコピーされます。.
00:01:23
[アニメーション] をクリックします。 再び画家はそれをオフにします。.
00:01:26
次に、図形についても同じことを行います。
00:01:39
すべてのアニメーションが しかし、まだ終わっていません。.
00:01:42
[プレビュー] をクリックします。
00:01:45
アニメーションが正しく再生される しかし、正しい順序ではありません。.
00:01:52
この問題を解決するには、[アニメーション] ウィンドウを開きます。
00:01:57
これは不可欠なツールです アニメーションを操作するための。.
00:02:00
すべてのアニメーションが一覧表示されます。 彼らが発生する順序で.
00:02:04
オブジェクトの名前 アニメーション化されています。.
00:02:07
また、タイムラインです。 各アニメーションの実行時間を示します。.
00:02:11
そして、それはそれぞれの方法を示しています アニメーションがトリガーまたは開始されます。.
00:02:16
の名前に注意してください。 オブジェクトは必ずしも.
00:02:18
彼らがどこに関連する がスライドに表示されます。.
00:02:20
オブジェクトをクリックして、オブジェクトを表示します。 アニメーションが関連付けられています。.
00:02:24
たとえば、最初の 画像は最初のアニメーションです。.
00:02:30
最初に置きましょう 正しい順序でアニメーションを使用します。.
00:02:32
これを行うには、アニメーションをクリックします。 をクリックして新しい位置にドラッグします。.
00:02:37
私たちは、最初の写真が欲しい 最初の図形を使用してアニメートするには、.
00:02:41
2番目の写真 2番目の形状で、.
00:02:44
3 番目の図形を持つ 3 番目の画像。
00:02:47
アニメーションをプレビューするには、ここをクリックします。
00:02:55
すべてがそうであるように見える 正しい順序で実行されます。.
00:02:58
しかし、次に我々は変わる必要がある アニメーションが再生されるとき。.
00:03:02
現在、各アニメーションは、 マウスクリックで開始するように設定します。.
00:03:06
つまり、クリックする必要があります。 一度画像を実行し、その後.
00:03:08
図形をもう一度実行し、再び を使用して、次の図などを実行します。.
00:03:13
私たちが望むのは、それぞれです クリックで開始する画像.
00:03:16
そして、それぞれの背後にある図形のために 同時に開始する画像。.
00:03:20
それでは、この問題を解決する方法を次に説明します。
00:03:22
最初の図形を右クリックします。 をクリックし、[前の値で開始] を選択します。.
00:03:27
これでシェイプ アニメーションが開始されます。 ピクチャ アニメーションが開始されます。.
00:03:31
また、次の操作を行います。 残りの 2 つの図形。.
00:03:38
Shift-F5 を押すと、 現在のスライドを実行します。.
00:03:42
私たちが、絵がフェードインすると 図形の色が変わります。.
00:03:47
そして、それは 形の2番目と3番目の絵も、.
00:03:51
ほぼ完璧。
00:03:53
しかし、もう一つやってみよう。
00:03:55
タイムライン内のこれらのバー 各アニメーションの継続時間を表示します。.
00:03:59
右の境界線をクリックします。 各図形を左にドラッグします。.
00:04:03
を短くするには、 色の変更の期間。.
00:04:05
画面の先端を使用して設定する 1 秒の終了時刻。.
00:04:10
もちろん、あなたは多くを行うことができます 図形や画像を使用した詳細.
00:04:12
クリップアートと他のすべての オブジェクトが、今、あなたは良いスタートを持っています。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Quá trình Animating bất kỳ đối tượng nào là như nhau, .
00:00:05
chọn những gì bạn muốn tạo hiệu ứng, hãy thêm hoạt hình sau đó chọn tùy chọn Effect..
00:00:10
Hãy suy nghĩ về những gì chúng tôi có thể làm với slide này..
00:00:12
Điểm của slide được để giới thiệu cho mỗi người..
00:00:15
Vì vậy, hãy làm điều đó bằng cách sử dụng một lối vào hoạt hình để mang lại trong mỗi bức ảnh..
00:00:19
Chọn ảnh đầu tiên, đi tới Tab hoạt ảnh, và mở thư viện. .
00:00:25
Chúng tôi có thể làm một chuyển động hoạt hình như Fly in.
00:00:29
nhưng chúng ta hãy thử một cách đơn giản Thay vào đó mờ dần..
00:00:34
Đó là tốt đẹp, bởi vì Nó hỗ trợ thiết kế..
00:00:36
Hãy cũng làm điều gì đó với hình dạng đằng sau mỗi bức ảnh..
00:00:40
Đối với những chúng ta cần phải sử dụng một Nhấn mạnh hoạt hình vì.
00:00:43
Các hình dạng sẽ đã được trên slide..
00:00:45
Có Wave một lần nữa.
00:00:49
Thật thú vị, nhưng chúng ta cần một chút tinh tế hơn, giống như màu fill..
00:00:57
Trong tùy chọn Effect thay đổi màu cam..
00:01:04
Điều đó sẽ làm việc.
00:01:05
Tiếp theo chúng ta cần sao chép các hình ảnh động và tùy chọn cho các hình ảnh và hình dạng khác..
00:01:10
Đây là một cách dễ dàng để làm điều đó.
00:01:12
Chọn hình ảnh đầu tiên sau đó nhấp đúp vào họa sĩ Animation..
00:01:17
Bây giờ tất cả các bạn phải làm là bấm vào các hình ảnh khác .
00:01:19
và hình ảnh động và cài đặt được sao chép..
00:01:23
Nhấp vào hoạt hình họa sĩ một lần nữa để tắt nó đi..
00:01:26
Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự cho các hình dạng.
00:01:39
Tất cả các hình ảnh động trong nơi mà chúng tôi chưa thực hiện được nêu ra..
00:01:42
Nhấp vào xem trước.
00:01:45
Các hình ảnh động chơi một cách chính xác nhưng không phải theo thứ tự đúng..
00:01:52
Để khắc phục điều đó, mở cửa sổ Animation.
00:01:57
Đây là một công cụ cần thiết để làm việc với hình ảnh động..
00:02:00
Nó liệt kê tất cả các hình ảnh động theo thứ tự chúng xảy ra.
00:02:04
và tên của các đối tượng đang được hoạt hình..
00:02:07
Nó cũng là một Timeline cho thấy bao lâu mỗi hoạt hình chạy.
00:02:11
và nó cho thấy cách mỗi hoạt hình được kích hoạt hoặc bắt đầu..
00:02:16
Lưu ý rằng tên của đối tượng không nhất thiết phải.
00:02:18
liên quan đến nơi họ xuất hiện trên ảnh chiếu..
00:02:20
Nhấp vào một đối tượng để xem hoạt hình được liên kết với nó..
00:02:24
Ví dụ đầu tiên là hình ảnh động đầu tiên..
00:02:30
Trước tiên hãy đặt hình ảnh động theo thứ tự đúng..
00:02:32
Để làm điều đó nhấp vào một hình ảnh động và kéo nó đến một vị trí mới..
00:02:37
Chúng tôi muốn hình ảnh đầu tiên để animate với hình dạng đầu tiên, .
00:02:41
hình thứ hai với hình dạng thứ hai, .
00:02:44
và hình thứ ba với hình dạng thứ ba.
00:02:47
Click vào đây để xem trước các hình ảnh động.
00:02:55
Có vẻ như mọi thứ đều chạy theo thứ tự đúng..
00:02:58
Nhưng tiếp theo chúng ta cần phải thay đổi khi hình ảnh động phát..
00:03:02
Hiện nay mỗi hoạt hình là thiết lập để bắt đầu với một nhấp chuột..
00:03:06
Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải bấm một lần để chạy một hình ảnh, sau đó.
00:03:08
một lần nữa để chạy hình dạng, sau đó một lần nữa để chạy các hình ảnh tiếp theo và như vậy..
00:03:13
Những gì chúng tôi muốn là cho mỗi hình ảnh để bắt đầu với một nhấp chuột.
00:03:16
và cho các hình dạng đằng sau mỗi hình ảnh để bắt đầu cùng một lúc..
00:03:20
Vì vậy, đây là cách chúng tôi khắc phục điều đó.
00:03:22
Nhấp chuột phải vào hình dạng đầu tiên và chọn bắt đầu với trước đó..
00:03:27
Bây giờ hình ảnh động sẽ bắt đầu khi hình ảnh động bắt đầu..
00:03:31
Hãy cũng làm điều đó với hai hình dạng còn lại..
00:03:38
Nhấn Shift-F5 để chạy slide hiện tại..
00:03:42
Khi chúng tôi, hình ảnh mất dần trong và hình dạng thay đổi màu sắc..
00:03:47
Và điều đó đi cho hình ảnh thứ hai và thứ ba trong hình dạng quá, .
00:03:51
gần như hoàn hảo.
00:03:53
Nhưng chúng ta hãy làm một điều nữa.
00:03:55
Các thanh này trong dòng thời gian Hiển thị thời lượng của mỗi hoạt ảnh..
00:03:59
Nhấp vào đường viền bên phải của mỗi hình dạng và kéo nó sang bên trái .
00:04:03
để rút ngắn thời gian thay đổi màu..
00:04:05
Sử dụng Mẹo màn hình để cài đặt thời gian kết thúc 1 giây..
00:04:10
Tất nhiên bạn có thể làm rất nhiều nhiều hơn với hình dạng và hình ảnh.
00:04:12
và clip nghệ thuật và tất cả các khác đối tượng nhưng bây giờ bạn có một khởi đầu tốt..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Proses menganimasikan objek apapun adalah sama, .
00:00:05
memilih apa yang ingin Anda Animasikan, tambahkan animasi kemudian memilih opsi effect..
00:00:10
Mari kita berpikir tentang apa yang dapat kita lakukan dengan slide ini..
00:00:12
Titik slide untuk memperkenalkan setiap orang..
00:00:15
Jadi, mari kita lakukan itu dengan menggunakan masuk animasi untuk membawa setiap gambar..
00:00:19
Pilih gambar pertama, pergi ke Animasi tab, dan membuka galeri. .
00:00:25
Kita bisa melakukan gerakan animasi seperti Fly In.
00:00:29
Tapi mari kita coba sederhana Fade animasi sebagai gantinya..
00:00:34
Itu bagus, karena mendukung desain..
00:00:36
Mari kita juga melakukan sesuatu dengan bentuk di balik setiap gambar..
00:00:40
Untuk ini kita perlu menggunakan Penekanan animasi karena.
00:00:43
bentuknya akan sudah berada di slide..
00:00:45
Ada Wave lagi.
00:00:49
Ini menarik, tetapi kita perlu sesuatu yang sedikit lebih halus, seperti warna FILL..
00:00:57
Dalam opsi efek mengubah warna menjadi oranye..
00:01:04
Itu akan berhasil.
00:01:05
Selanjutnya kita perlu menyalin animasi ini dan pilihan untuk gambar dan bentuk lainnya..
00:01:10
Berikut adalah cara mudah untuk melakukan itu.
00:01:12
Pilih gambar pertama Klik dua kali pelukis animasi..
00:01:17
Sekarang yang harus Anda lakukan adalah Klik gambar lainnya .
00:01:19
dan animasi dan pengaturan akan disalin..
00:01:23
Klik animasi pelukis lagi untuk mematikannya..
00:01:26
Sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk bentuknya.
00:01:39
Semua animasi berada dalam tempat tapi kami belum selesai..
00:01:42
Klik pratinjau.
00:01:45
Animasi diputar dengan benar tapi tidak dalam urutan yang benar..
00:01:52
Untuk memperbaikinya, Buka panel Animation.
00:01:57
Ini adalah alat penting untuk bekerja dengan animasi..
00:02:00
Ini daftar semua animasi dalam urutan mereka terjadi.
00:02:04
dan nama objek yang sedang animasi..
00:02:07
Ini juga merupakan Timeline yang menunjukkan berapa lama setiap animasi berjalan.
00:02:11
dan menunjukkan bagaimana masing-masing animasi dipicu atau dimulai..
00:02:16
Perhatikan bahwa nama objek belum tentu.
00:02:18
terkait dengan tempat mereka muncul pada slide..
00:02:20
Klik objek untuk melihat animasi dikaitkan dengannya..
00:02:24
Misalnya pertama gambar adalah animasi pertama..
00:02:30
Pertama mari kita meletakkan animasi dalam urutan yang benar..
00:02:32
Untuk melakukan itu klik animasi dan seret ke posisi baru..
00:02:37
Kami ingin gambar pertama untuk menghidupkan dengan bentuk pertama, .
00:02:41
gambar kedua dengan bentuk kedua, .
00:02:44
dan gambar ketiga dengan bentuk ketiga.
00:02:47
Klik di sini untuk melihat pratinjau animasi.
00:02:55
Tampak seperti semuanya berjalan dalam urutan yang benar..
00:02:58
Tapi selanjutnya kita perlu mengubah saat animasi diputar..
00:03:02
Saat ini masing-masing animasi set untuk memulai dengan klik mouse..
00:03:06
Itu berarti kita perlu mengklik satu kali untuk menjalankan gambar,.
00:03:08
lagi untuk menjalankan bentuk, kemudian lagi untuk menjalankan gambar berikutnya dan seterusnya..
00:03:13
Yang kita inginkan adalah untuk setiap gambar untuk memulai dengan satu klik.
00:03:16
dan untuk bentuk di belakang gambar untuk memulai pada saat yang sama..
00:03:20
Jadi, inilah cara kita memperbaikinya.
00:03:22
Klik kanan bentuk pertama dan pilih mulai dengan sebelumnya..
00:03:27
Sekarang bentuk animasi akan mulai saat animasi gambar dimulai..
00:03:31
Mari kita juga melakukannya dengan dua bentuk yang tersisa..
00:03:38
Tekan Shift-F5 untuk menjalankan slide saat ini..
00:03:42
Ketika kita, gambar memudar di dan bentuk berubah warna..
00:03:47
Dan itu berlaku untuk bentuk gambar kedua dan ketiga, .
00:03:51
hampir sempurna.
00:03:53
Tapi mari kita lakukan satu hal lagi.
00:03:55
Bar ini di Timeline Menampilkan durasi setiap animasi..
00:03:59
Klik tepi kanan masing-masing bentuk dan tarik ke kiri .
00:04:03
untuk mempersingkat Durasi perubahan warna..
00:04:05
Gunakan ujung layar untuk mengatur waktu akhir 1 detik..
00:04:10
Tentu saja Anda dapat melakukan banyak lebih banyak dengan bentuk dan gambar.
00:04:12
dan clip art dan semua yang lain objek tetapi sekarang Anda memiliki awal yang baik..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Процесс анимации любой объект одинаков, .
00:00:05
выбрать то, что вы хотите, чтобы оживить, добавить Затем анимация выбирает параметры Эффекта..
00:00:10
Давайте подумаем о том, что мы можем сделать с этим слайдом..
00:00:12
Смысл слайда в том, представить каждого человека..
00:00:15
Так что давайте сделаем это с помощью вход анимации, чтобы принести в каждой картине..
00:00:19
Выберите первую картинку, перейдите на Анимация вкладке, и открыть галерею. .
00:00:25
Мы могли бы сделать движение анимация, как летать в.
00:00:29
но давайте попробуем простой Fade анимации вместо..
00:00:34
Это хорошо, потому что он поддерживает дизайн..
00:00:36
Давайте также сделать что-то с формы за каждой картинкой..
00:00:40
Для этого мы должны использовать Анимация акцента, потому что.
00:00:43
формы будут уже быть на слайде..
00:00:45
Снова волна.
00:00:49
Это интересно, но нам нужно что-то немного более тонкое, как заполнить цвет..
00:00:57
Параметры эффекта меняет цвет на оранжевый..
00:01:04
Это сработает.
00:01:05
Далее нам нужно скопировать эти анимации и варианты для других фотографий и форм..
00:01:10
Вот простой способ сделать это.
00:01:12
Выберите первую картинку, а затем дважды нажмите на художника анимации..
00:01:17
Теперь все, что вам нужно сделать, это нажмите на другие фотографии .
00:01:19
и анимации и настройки копируются..
00:01:23
Нажмите Анимация художник снова, чтобы выключить его..
00:01:26
Теперь мы сделаем то же самое для форм.
00:01:39
Все анимации находятся в место, но мы еще не сделали..
00:01:42
Нажмите Предварительный просмотр.
00:01:45
Анимация играет правильно но не в правильном порядке..
00:01:52
Чтобы исправить это, откройте анимационное панели.
00:01:57
Это важный инструмент для работы с анимацией..
00:02:00
В нем перечислены все анимации в том порядке, в каком они происходят.
00:02:04
и названия объектов которые анимированы..
00:02:07
Это также хронология, которая показывает, как долго работает каждая анимация.
00:02:11
и это показывает, как каждый анимация срабатывает или запускается..
00:02:16
Обратите внимание, что названия объекты не обязательно.
00:02:18
связанных с тем, где они появляются на слайде..
00:02:20
Нажмите на объект, чтобы увидеть, какие анимация связана с ним..
00:02:24
Например, первый картинка является первой анимацией..
00:02:30
Сначала давайте ставим анимации в правильном порядке..
00:02:32
Для этого нажмите анимацию и перетащить его на новую позицию..
00:02:37
Мы хотим, чтобы первая фотография оживить с первой формой, .
00:02:41
вторая картина со второй формой, .
00:02:44
и третья картинка с третьей формой.
00:02:47
Нажмите здесь, чтобы просмотреть анимацию.
00:02:55
Похоже, все работает в правильном порядке..
00:02:58
Но в следующий раз мы должны изменить когда анимация играет..
00:03:02
В настоящее время каждая анимация для начала с щелчком мыши..
00:03:06
Это означает, что мы должны нажать один раз, чтобы запустить картину, то.
00:03:08
снова запустить форму, а затем снова для запуска следующей картины и так далее..
00:03:13
То, что мы хотим для каждого изображение, чтобы начать с щелчка мыши.
00:03:16
и для форм за каждым картина, чтобы начать в то же время..
00:03:20
Итак, вот как мы это исправим.
00:03:22
Нажмите правой кнопкой первой формы и выберите Начало с предыдущим..
00:03:27
Теперь начнется анимация формы когда начинается анимация изображения..
00:03:31
Давайте также сделаем это с две оставшиеся фигуры..
00:03:38
Нажмите Shift-F5 к запустить текущий слайд..
00:03:42
Когда мы, картина исчезает в и форма меняет цвета..
00:03:47
И это касается вторая и третья картина в форме тоже, .
00:03:51
почти идеально.
00:03:53
Но давайте сделаем еще одну вещь.
00:03:55
Эти бары в временной шкале отображение продолжительности каждой анимации..
00:03:59
Нажмите на правую границу каждой формы и перетащите его влево .
00:04:03
чтобы сократить продолжительность изменения цвета..
00:04:05
Используйте наконечник экрана, чтобы установить время окончания 1 секунда..
00:04:10
Конечно, вы можете сделать многое больше с формами и картинками.
00:04:12
и клип искусства и все другие объектов, но теперь у вас есть хорошее начало..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Процесът на анимиране всеки предмет е един и същ, .
00:00:05
изберете какво искате да анимирате, добавете след това изберете Опции за ефект..
00:00:10
Нека да помислим какво можем да направим с този слайд..
00:00:12
Точката на слайда е да въведе всеки човек..
00:00:15
Така че нека да направим това, като използваме входна анимация, за да внесете всяка снимка..
00:00:19
Изберете първата снимка, отидете на Анимации и отворете галерията. .
00:00:25
Можем да направим нещо. анимация като Fly в.
00:00:29
но нека да се опитаме един прост Вместо това се затихва анимацията..
00:00:34
Това е хубаво, защото тя поддържа дизайна..
00:00:36
Нека да направим и нещо с фигурите зад всяка картина..
00:00:40
За тези Анимация за акценти, защото.
00:00:43
фигурите ще вече са на слайда..
00:00:45
Пак е вълна.
00:00:49
Интересно е, но ние се нуждаем от нещо малко по-фин, като запълване на цвят..
00:00:57
Опции за действие променя цвета на оранжево..
00:01:04
Това ще проработи.
00:01:05
След това трябва да копираме тези анимации и да опциите към другите картини и форми..
00:01:10
Ето един лесен начин да направите това.
00:01:12
Изберете първата картина, след щракнете двукратно върху художника за анимация..
00:01:17
Сега всичко, което трябва да направиш е да се занимаваш с това. щракнете върху другите снимки .
00:01:19
и анимациите и настройките се копират..
00:01:23
Кликнете върху Анимация художник, за да го изключите..
00:01:26
Сега ще направим същото за формите.
00:01:39
Всички анимации са в но все още не сме приключили..
00:01:42
Кликнете върху Визуализация.
00:01:45
Анимациите се възпроизвеждат правилно но не в правилния ред..
00:01:52
За да коригирате това, отворете прозореца "Анимация".
00:01:57
Това е важен инструмент, който за работа с анимации..
00:02:00
В него са изброени всички анимации в реда, в който се срещат.
00:02:04
и имената на обектите които се анимационни..
00:02:07
Също така е времева линия, която показва колко дълго се изпълнява всяка анимация.
00:02:11
и показва как всяка или започва анимацията..
00:02:16
Забележете, че имената на предмети не са непременно.
00:02:18
свързани с това къде на екрана..
00:02:20
Щракнете върху обект, за да видите кой анимацията е свързана с нея..
00:02:24
Например първата снимка е първата анимация..
00:02:30
Първо да поставим анимации в правилния ред..
00:02:32
За да направите това, щракнете върху анимация и го плъзнете до нова позиция..
00:02:37
Искаме първата снимка. да се оживи с първата форма, .
00:02:41
втората снимка с втората форма, .
00:02:44
и третата картина с третата форма.
00:02:47
Щракнете тук, за да визуализирате анимацията.
00:02:55
Изглежда всичко е наред. в правилния ред..
00:02:58
Но след това трябва да променим когато се възпроизвеждат анимациите..
00:03:02
Понастоящем всяка анимация да започне с щракване с мишката..
00:03:06
Това означава, че трябва да кликнете веднъж, за да стартирате картина,.
00:03:08
отново, за да изпълните за да стартирате следващата снимка и т.н..
00:03:13
Това, което искаме, е за всеки за да започнете с щракване.
00:03:16
и за формите зад всяка да започнете по едно и също време..
00:03:20
Ето как ще го оправим.
00:03:22
Щракнете с десния бутон върху първата фигура и изберете Стартиране с предишния..
00:03:27
Сега ще започне анимацията на формата когато се стартира анимацията на картината..
00:03:31
Да го направим и с останалите две форми..
00:03:38
Натиснете Shift-F5 за пуснете текущия слайд..
00:03:42
Когато ние, картината избледнява в и формата променя цветовете..
00:03:47
И това важи и за втора и трета картина във форма, .
00:03:51
почти перфектно.
00:03:53
Но нека направим още едно нещо.
00:03:55
Тези ленти във времевата линия показва продължителността на всяка анимация..
00:03:59
Щракнете върху дясната граница на всяка фигура и я плъзнете наляво .
00:04:03
за съкращаване на продължителността на промяната на цвета..
00:04:05
Използвайте върха на екрана, за да зададете време за завършване от 1 секунда..
00:04:10
Разбира се, че можеш да направиш много. повече с форми и картини.
00:04:12
и графични колекции и всички други обекти, но сега имате добро начало..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Procesul de animare orice obiect este același, .
00:00:05
selectați ceea ce doriți să animați, adăugați un animația, apoi alegeți Opțiuni efect..
00:00:10
Să ne gândim la ce. putem face cu acest diapozitiv..
00:00:12
Punctul diapozitivului este pentru a introduce fiecare persoană..
00:00:15
Deci, haideți să facem asta prin utilizarea unui animație de intrare pentru a aduce în fiecare imagine..
00:00:19
Selectați prima imagine, mergeți la Animații și deschideți galeria. .
00:00:25
Am putea face o moțiune. animație ar fi Fly in.
00:00:29
dar să încercăm un simplu Se estompează animația în schimb..
00:00:34
Asta e frumos, pentru că sprijină designul..
00:00:36
Să facem, de asemenea, ceva cu formele din spatele fiecărei imagini..
00:00:40
Pentru acestea trebuie să folosim un Animație de accentuare, deoarece.
00:00:43
formele vor să fie deja pe diapozitiv..
00:00:45
Iată-l din nou pe Wave.
00:00:49
E interesant, dar avem nevoie de. ceva un pic mai subtil, ar fi culoarea de umplere..
00:00:57
În opțiunile Efect schimbă culoarea în portocaliu..
00:01:04
Asta va merge.
00:01:05
În continuare avem nevoie pentru a copia aceste animații și celelalte imagini și forme..
00:01:10
Iată o modalitate ușoară de a face asta.
00:01:12
Selectați prima imagine, apoi faceți dublu clic pe pictorul animație..
00:01:17
Acum tot ce trebuie să faci este să. faceți clic pe celelalte imagini .
00:01:19
și animația și setările sunt copiate..
00:01:23
Faceți clic pe Animație pictor din nou să-l opriți..
00:01:26
Acum vom face același lucru pentru forme.
00:01:39
Toate animațiile sunt în loc, dar nu am terminat încă..
00:01:42
Faceți clic pe Examinare.
00:01:45
Animațiile se redau corect dar nu în ordinea corectă..
00:01:52
Pentru a remedia această problemă, deschideți panoul Animație.
00:01:57
Acesta este un instrument esențial pentru lucrul cu animații..
00:02:00
Acesta listează toate animațiile în ordinea în care apar.
00:02:04
și numele obiectelor care sunt animate..
00:02:07
Este, de asemenea, o cronologie care arată cât timp se execută fiecare animație.
00:02:11
și arată modul în care fiecare animația este declanșată sau pornește..
00:02:16
Observați că numele obiectele nu sunt neapărat.
00:02:18
legate de locul în care apar pe diapozitiv..
00:02:20
Faceți clic pe un obiect pentru a vedea care animația este asociată cu aceasta..
00:02:24
De exemplu, prima imaginea este prima animație..
00:02:30
În primul rând să punem animații în ordinea corectă..
00:02:32
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe o animație și trageți-l într-o poziție nouă..
00:02:37
Vrem prima imagine pentru a anima cu prima formă, .
00:02:41
a doua imagine cu a doua formă, .
00:02:44
și a treia imagine cu a treia formă.
00:02:47
Faceți clic aici pentru a examina animația.
00:02:55
Se pare că totul este. rulează în ordinea corectă..
00:02:58
Dar în continuare trebuie să ne schimbăm. când se redau animațiile..
00:03:02
În prezent, fiecare animație este setat pentru a începe cu un clic de mouse..
00:03:06
Asta înseamnă că trebuie să faceți clic pe o dată pentru a rula o imagine, apoi.
00:03:08
din nou pentru a rula forma, apoi din nou pentru a rula imaginea următoare și așa mai departe..
00:03:13
Ceea ce ne dorim este pentru fiecare imagine pentru a începe cu un clic.
00:03:16
și pentru formele din spatele fiecărui imagine pentru a începe în același timp..
00:03:20
Deci, iată vom rezolva asta.
00:03:22
Faceți clic dreapta pe prima formă și selectați Pornire cu anteriorul..
00:03:27
Acum, animația formei va începe când începe animația imagine..
00:03:31
Să facem, de asemenea, că, cu cele două forme rămase..
00:03:38
Apăsați Shift-F5 la executați diapozitivul curent..
00:03:42
Când noi, imaginea se estompează în iar forma își schimbă culorile..
00:03:47
Și asta e valabil pentru. a doua și a treia imagine în formă prea, .
00:03:51
aproape perfect.
00:03:53
Dar hai să mai facem un lucru.
00:03:55
Aceste bare din cronologie durata fiecărei animații..
00:03:59
Faceți clic pe bordura din dreapta a fiecare formă și glisați-o la stânga .
00:04:03
pentru a scurta durata modificării culorii..
00:04:05
Utilizați vârful ecranului pentru a seta un timp de sfârșit de 1 secundă..
00:04:10
Bineînțeles că poți face multe. mai multe cu forme și imagini.
00:04:12
și miniaturi și toate celelalte obiecte, dar acum aveți un început bun..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Процес інгімації будь-який об'єкт однаковий, .
00:00:05
виберіть елемент, який потрібно додати анімації, а потім виберіть параметри ефектів..
00:00:10
Давайте думати про те, що ми можемо зробити з цим слайдом..
00:00:12
Суть слайда представити кожну людину..
00:00:15
Отже, давайте зробимо це за допомогою вхід анімації, щоб принести в кожній картині..
00:00:19
Виберіть перше зображення, перейдіть до Вкладка Анімація та відкрийте колекцію. .
00:00:25
Ми могли б зробити клопотання анімація, як літати в.
00:00:29
але давайте спробуємо простий Натомість анімація зникнення..
00:00:34
Це приємно, тому що він підтримує дизайн..
00:00:36
Давайте також щось робити з фігури за кожною рисунка..
00:00:40
Для цих ми повинні використовувати Анімація виділення, оскільки.
00:00:43
фігури будуть уже на слайді..
00:00:45
Є хвиля знову.
00:00:49
Це цікаво, але нам потрібно щось трохи більш тонке, як Колір заливки..
00:00:57
Параметри ефекту змінює колір на помаранчевий..
00:01:04
Це буде працювати.
00:01:05
Далі нам потрібно скопіювати ці анімації та параметри для інших зображень і фігур..
00:01:10
Ось простий спосіб зробити це.
00:01:12
Виберіть перше зображення, а потім двічі клацніть за зразком анімації..
00:01:17
Тепер все, що вам потрібно зробити, це клацніть інші зображення .
00:01:19
анімації та копіюються параметри..
00:01:23
Натисніть кнопку Анімація художник знову, щоб вимкнути його..
00:01:26
Тепер ми зробимо те ж саме для фігур.
00:01:39
Всі анімації знаходяться в місце, але ми ще не зробили..
00:01:42
Натисніть кнопку Попередній перегляд.
00:01:45
Анімація відтворюється правильно але не в правильному порядку..
00:01:52
Щоб виправити це, відкрийте область Анімація.
00:01:57
Це важливий інструмент для роботи з анімацією..
00:02:00
У ньому перелічено всі анімації в порядку, в порядку, в який вони відбуваються.
00:02:04
та імена об'єктів які анімовані..
00:02:07
Це також часова шкала, яка показує, як довго проходить кожна анімація.
00:02:11
і це показує, як кожен спрацьовує або запускається анімація..
00:02:16
Зверніть увагу, що імена об'єкти не обов'язково.
00:02:18
пов'язані з де вони з'явиться на слайді..
00:02:20
Клацніть об'єкт, щоб дізнатися, які анімація пов'язана з нею..
00:02:24
Наприклад, перший зображення є першою анімацією..
00:02:30
Спочатку давайте покладемо анімації в правильному порядку..
00:02:32
Для цього клацніть анімацію і перетягніть його на нове місце..
00:02:37
Ми хочемо, щоб перша картина анімувати першою формою, .
00:02:41
друге зображення з другою формою, .
00:02:44
і третє зображення з третьою формою.
00:02:47
Клацніть тут, щоб переглянути анімацію.
00:02:55
Схоже, що все працює у правильному порядку..
00:02:58
Але далі нам потрібно змінити під час відтворення анімації..
00:03:02
В даний час кожна анімація встановити, щоб почати з клацанням мишею..
00:03:06
Це означає, що ми повинні натиснути один раз, щоб запустити зображення, то.
00:03:08
знову, щоб запустити форму, а потім знову , щоб запустити наступну картинку і так далі..
00:03:13
Те, що ми хочемо, це для кожного зображення, щоб почати з клацанням.
00:03:16
і для фігур за кожним зображення, щоб почати одночасно..
00:03:20
Отже, ось як ми це виправляємо.
00:03:22
Клацніть правою кнопкою миші першу фігуру і виберіть Почати з попереднього..
00:03:27
Тепер почнеться анімація фігури під час запуску анімації зображення..
00:03:31
Давайте також зробимо це з дві інші фігури..
00:03:38
Натисніть shift-F5 до запустити поточний слайд..
00:03:42
Коли ми, картина зникає в і форма змінює кольори..
00:03:47
І це стосується друге і третє зображення у формі теж, .
00:03:51
майже ідеально.
00:03:53
Але давайте зробимо ще одну річ.
00:03:55
Ці смуги на шкалі часу показувати тривалість кожної анімації..
00:03:59
Клацніть праву межу кожна фігура та перетягніть її ліворуч .
00:04:03
щоб скоротити тривалість зміни кольору..
00:04:05
Використання екранного кінчика для встановлення час закінчення 1 секунди..
00:04:10
Звичайно, ви можете багато чого зробити більше з фігурами та зображеннями.
00:04:12
і графіки, а також всі інші об'єктів, але тепер у вас є хороший початок..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Animatörleme süreci herhangi bir nesne aynıdır, .
00:00:05
canlandırmak istediğiniz i seçin, animasyon sonra Efekt seçeneklerini seçin..
00:00:10
Ne olduğunu düşünelim. Bu slaytla yapabiliriz..
00:00:12
Slaytın noktası her kişi tanıtmak için..
00:00:15
O zaman bunu bir giriş animasyon her resim getirmek için..
00:00:19
İlk resmi seçin, Animasyonlar sekmesi ve galeriyi açın. .
00:00:25
Bir önerge verebiliriz. Fly in gibi animasyon.
00:00:29
ama basit bir deneyelim Bunun yerine animasyonu solmaz..
00:00:34
Bu çok hoş, çünkü. tasarımı destekler..
00:00:36
Bir de bir şeyler yapalım. her resmin arkasındaki şekiller..
00:00:40
Bunlar için bir Vurgu animasyon çünkü.
00:00:43
şekiller olacak zaten slayt üzerinde olmak..
00:00:45
Yine Wave var.
00:00:49
İlginç, ama ihtiyacımız var. biraz daha ince bir şey, Dolgu rengi gibi..
00:00:57
In Effect seçenekleri rengi turuncuya değiştirir..
00:01:04
Bu işe yarayacak.
00:01:05
Sonra bu animasyonları kopyalamak gerekir ve diğer resimlere ve şekillere seçenekler..
00:01:10
Bunu yapmanın kolay bir yolu var.
00:01:12
Sonra ilk resmi seçin animasyon ressamı çift tıklatın..
00:01:17
Şimdi tek yapman gereken. diğer resimleri tıklatın .
00:01:19
ve animasyon ve ayarları kopyalanır..
00:01:23
Animasyon'u tıklatın kapatmak için tekrar ressam..
00:01:26
Şimdi biz de şekiller için aynısını yapacağız.
00:01:39
Tüm animasyonlar içinde yer ama henüz işimiz bitmedi..
00:01:42
Önizleme'yi tıklatın.
00:01:45
Animasyonlar doğru oynatın ama doğru sırada değil..
00:01:52
Bunu düzeltmek için Animasyon bölmesini açın.
00:01:57
Bu önemli bir araçtır animasyonlar ile çalışmak için..
00:02:00
Tüm animasyonları listeler oluştukları sırada.
00:02:04
ve nesnelerin adları bu animasyonlu ediliyor..
00:02:07
Aynı zamanda bir zaman çizelgesi. her animasyonun ne kadar süreyle çalıştığını gösterir.
00:02:11
ve nasıl her gösterir animasyon tetiklenir veya başlatılır..
00:02:16
Dikkat edin ki, bu kişilerin isimleri nesneler mutlaka değildir.
00:02:18
nerede oldukları ile ilgili slaytta görünür..
00:02:20
Hangisini görmek için bir nesneyi tıklatın animasyon ile ilişkilidir..
00:02:24
Örneğin ilk resim ilk animasyondur..
00:02:30
Önce şunu koyalım. animasyonlar doğru sırada..
00:02:32
Bunu yapmak için bir animasyonu tıklatın ve yeni bir konuma sürükleyin..
00:02:37
İlk resmi istiyoruz. ilk şekli ile animasyon için, .
00:02:41
ikinci resim ikinci şekli ile, .
00:02:44
ve üçüncü şekil ile üçüncü resim.
00:02:47
Animasyonu önizlemek için burayı tıklatın.
00:02:55
Görünüşe göre her şey. doğru sırada çalışıyor..
00:02:58
Ama sonra değişmemiz gerek. animasyonlar oynattığında..
00:03:02
Şu anda her animasyon fare tıklamasıyla başlayacak şekilde ayarlayın..
00:03:06
Bu da demek oluyor ki, bir kez bir resim çalıştırmak için, sonra.
00:03:08
yine şekli çalıştırmak için, sonra tekrar sonraki resmi çalıştırmak için ve benzeri..
00:03:13
İstediğimiz şey her biri için. bir tıklamayla başlamak için resim.
00:03:16
ve her arkasındaki şekiller için aynı anda başlamak için resim..
00:03:20
Bunu şu şekilde düzelteceğiz.
00:03:22
İlk şekle sağ tıklayın ve önceki ile Başlat'ı seçin..
00:03:27
Şimdi şekil animasyonu başlayacak resim animasyonu başladığında..
00:03:31
Bunu da. kalan iki şekil..
00:03:38
Shift-F5 tuşuna basın geçerli slaydı çalıştırın..
00:03:42
Biz, resim kaybolur ve şekil renkleri değiştirir..
00:03:47
Ve bu da şeklinde ikinci ve üçüncü resim de, .
00:03:51
neredeyse mükemmel.
00:03:53
Ama bir şey daha yapalım.
00:03:55
Zaman çizelgesindeki bu çubuklar her animasyonun süresini görüntüleyin..
00:03:59
Sağ kenarlığı tıklatın her şekil ve sola sürükleyin .
00:04:03
kısaltmak için renk değiştirme süresi..
00:04:05
Ayarlamak için ekran ipucunu kullanma 1 saniyelik bir bitiş süresi..
00:04:10
Tabii ki çok şey yapabilirsin. şekiller ve resimlerle daha fazla.
00:04:12
ve küçük resim ve tüm diğer nesneleri ama şimdi iyi bir başlangıç var..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
O processo de animação qualquer objeto é o mesmo, .
00:00:05
selecionar o que quer animar, adicionar um animação, em seguida, escolher opções De efeito..
00:00:10
Vamos pensar sobre o que podemos fazer com este slide..
00:00:12
O ponto do slide é para apresentar cada pessoa..
00:00:15
Então vamos fazê-lo usando um animação de entrada para trazer cada imagem..
00:00:19
Selecione a primeira imagem, vá ao Separador de animações, e abra a galeria. .
00:00:25
Podemos fazer uma moção. animação como Fly em.
00:00:29
mas vamos tentar um simples Em vez disso, desvaneça a animação..
00:00:34
É bom, porque. suporta o design..
00:00:36
Vamos também fazer algo com as formas por trás de cada imagem..
00:00:40
Para estes precisamos usar um Animação de ênfase porque.
00:00:43
as formas vão já estar no slide..
00:00:45
Há a Wave de novo.
00:00:49
É interessante, mas precisamos algo um pouco mais subtil, como a cor fill..
00:00:57
Opções em Vigor muda a cor para laranja..
00:01:04
Isto vai funcionar.
00:01:05
Em seguida, precisamos copiar estas animações e opções para as outras imagens e formas..
00:01:10
Aqui está uma maneira fácil de fazer isso.
00:01:12
Selecione a primeira imagem então clique duplo no pintor de animação..
00:01:17
Agora tudo o que tem que fazer é clique nas outras imagens .
00:01:19
e a animação e as definições são copiadas..
00:01:23
Clique em Animação pintor novamente para desligá-lo..
00:01:26
Agora faremos o mesmo pelas formas.
00:01:39
Todas as animações estão em lugar, mas ainda não terminamos..
00:01:42
Clique em Pré-visualização.
00:01:45
As animações jogam corretamente mas não na ordem certa..
00:01:52
Para consertar isso, abra o painel de animação.
00:01:57
Esta é uma ferramenta essencial para trabalhar com animações..
00:02:00
Lista todas as animações na ordem que ocorrem.
00:02:04
e os nomes dos objetos que estão a ser animados..
00:02:07
É também uma linha do tempo que mostra o tempo que cada animação corre.
00:02:11
e mostra como cada um a animação é desencadeada ou começa..
00:02:16
Note que os nomes do objetos não são necessariamente.
00:02:18
relacionado com o local onde aparecer no slide..
00:02:20
Clique num objeto para ver qual a animação está associada a isso..
00:02:24
Por exemplo, o primeiro imagem é a primeira animação..
00:02:30
Primeiro vamos colocar o animações na ordem certa..
00:02:32
Para fazer isso clique numa animação e arrastá-lo para uma nova posição..
00:02:37
Queremos a primeira imagem para animar com a primeira forma, .
00:02:41
a segunda imagem com a segunda forma, .
00:02:44
e a terceira imagem com a terceira forma.
00:02:47
Clique aqui para pré-visualizar a animação.
00:02:55
Parece que tudo é funcionando na ordem certa..
00:02:58
Mas a seguir temos de mudar quando as animações tocam..
00:03:02
Atualmente cada animação é definido para começar com um clique de rato..
00:03:06
Isso significa que temos de clicar uma vez para executar uma imagem, em seguida,.
00:03:08
novamente para executar a forma, então novamente para executar o próximo filme e assim por diante..
00:03:13
O que queremos é para cada um imagem para começar com um clique.
00:03:16
e para as formas por trás de cada imagem para começar ao mesmo tempo..
00:03:20
Eis como resolvemos isto.
00:03:22
Clique à direita na primeira forma e selecione Comece com o anterior..
00:03:27
Agora a animação de forma vai começar quando a animação da imagem começa..
00:03:31
Vamos também fazer isso com as duas formas restantes..
00:03:38
Mudança de Imprensa-F5 para executar o slide de corrente..
00:03:42
Quando nós, a imagem desaparece em e a forma muda de cor..
00:03:47
E que vai para o segunda e terceira imagem em forma também, .
00:03:51
quase perfeito.
00:03:53
Mas vamos fazer mais uma coisa.
00:03:55
Estas barras na linha do tempo mostrar a duração de cada animação..
00:03:59
Clique na borda certa de cada forma e arrastá-lo para a esquerda .
00:04:03
para encurtar o duração da mudança de cor..
00:04:05
Use a ponta do ecrã para definir um tempo final de 1 segundo..
00:04:10
Claro que pode fazer muito. mais com formas e imagens.
00:04:12
e clip art e todos os outros objetos, mas agora tem um bom começo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Proces animiranja bilo koji objekat je isti, .
00:00:05
izaberite ono što želite da animirate, dodajte animacija, zatim odaberite opcije efekta..
00:00:10
Razmislimo o čemu Moћemo da uradimo sa ovim slajdom..
00:00:12
Tačka slajda je da predstavim svaku osobu..
00:00:15
Pa, uradimo to koristeći ulaznu animaciju da biste uneli svaku sliku..
00:00:19
Izaberite prvu sliku, idite na Kartice "Animacije" i otvorite galeriju. .
00:00:25
Možemo da pokrenemo inicijativu animacija kao "Fly in".
00:00:29
Ali hajde da pokušamo jednostavno Fade animation instead..
00:00:34
To je lepo, jer. Podržava dizajn..
00:00:36
Hajde da uradimo i neљto sa. oblike iza svake slike..
00:00:40
Za ovo moramo da koristimo Animacija naglašavanja zato što.
00:00:43
oblici će Veж sam na slajdu..
00:00:45
Opet je Wave.
00:00:49
Interesantno je, ali nam treba. Neљto suptilnije, kao boja za popunjavanje..
00:00:57
Opcije u efektu menja boju u narandžastu..
00:01:04
To će uspeti.
00:01:05
Sledeжe љto nam treba da kopiramo ove animacije i. drugim slikama i oblicima..
00:01:10
Evo lakog naиina da to uradite.
00:01:12
Zatim izaberite prvu sliku kliknite dvaput na slikar animacije..
00:01:17
Sada sve što treba da uradiš je kliknite na ostale slike .
00:01:19
animacije i animacije i postavke se kopiraju..
00:01:23
Kliknite na dugme Animacija slikar ponovo da ga isključi..
00:01:26
Sada жemo isto uraditi i za oblike.
00:01:39
Sve animacije su u Mesto, ali još nismo gotova..
00:01:42
Kliknite na dugme Pregled.
00:01:45
Animacije se ispravno reprodukuju Ali ne pravim redosledom..
00:01:52
Da biste to popravili, otvorite okno "Animacija".
00:01:57
Ovo je esencijalna alatka za rad sa animacijama..
00:02:00
Navodi sve animacije redosledom koji se dešava.
00:02:04
imena objekata koji se animira..
00:02:07
To je takoрe i vremenska osa koja. prikazuje koliko dugo traje svaka animacija.
00:02:11
i pokazuje kako svaki od njih animacija se aktivira ili pokreće..
00:02:16
Primećujete da su imena objekti nisu nužno.
00:02:18
povezano sa mestom gde oni pojaviće se na slajdu..
00:02:20
Kliknite na objekat da biste videli koji animacija je povezana sa njom..
00:02:24
Na primer, prvi slika je prva animacija..
00:02:30
1. animacije u pravom redosledu..
00:02:32
Da biste to uradite, kliknite na animaciju i prevucite ga na novi položaj..
00:02:37
Želimo prvu sliku da biste animirali prvim oblikom, .
00:02:41
druga slika sa drugim oblikom, .
00:02:44
i treću sliku sa trećim oblikom.
00:02:47
Kliknite ovde da biste pregledali animaciju.
00:02:55
Izgleda da je sve. Trиi pravim redosledom..
00:02:58
Ali sledeće što moramo da promenimo kada se animacije reprodukuju..
00:03:02
Trenutno je svaka animacija podesite da počne klikom miša..
00:03:06
To znači da moramo da kliknemo jednom da biste pokrenili sliku, onda.
00:03:08
ponovo da biste pokrenili oblik, a zatim ponovo da pokrenem sledeću sliku i tako dalje..
00:03:13
Ono što mi želimo je za svakog od nas slika za početak klikom.
00:03:16
i za oblike iza svakog od njih da biste počeli u isto vreme..
00:03:20
Evo kako to da popravimo.
00:03:22
Kliknite desnim tasterom miša na prvi oblik i izaberite stavku Započni sa prethodnim..
00:03:27
Sada će animacija oblika početi kada se animacija slike pokrene..
00:03:31
Hajde da to uradimo i sa preostala dva oblika..
00:03:38
Pritisnite taster Shift-F5 na pokrenite trenutni slajd..
00:03:42
Kada mi, slika izbledi i oblik menja boje..
00:03:47
A to važi i za druga i treća slika takođe u obliku, .
00:03:51
Skoro savrљeno.
00:03:53
Ali hajde da uradimo joљ jednu stvar.
00:03:55
Ove rešetke u vremenskoj osi prikazivanje trajanja svake animacije..
00:03:59
Kliknite na desnu ivicu svaki oblik i prevucite ga nalevo .
00:04:03
da biste skratili trajanje promene boje..
00:04:05
Korišćenje vrha ekrana za podešavanje Vreme završetka od 1 sekunde..
00:04:10
Naravno da možeš mnogo više sa oblicima i slikama.
00:04:12
i clip art i sve ostale Ali sada imate dobar poиetak..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
حدد ما تريد تحريكه، إضافة ثم اختر خيارات التأثير..
00:00:10
دعونا نفكر في ما يمكننا القيام به مع هذه الشريحة..
00:00:12
نقطة الشريحة هي لتقديم كل شخص..
00:00:15
لذلك دعونا نفعل ذلك باستخدام مدخل الرسوم المتحركة لجلب كل صورة..
00:00:19
حدد الصورة الأولى، انتقل إلى علامة التبويب "حركات" ، ثم افتح المعرض. .
00:00:25
يمكننا أن نفعل اقتراحا الرسوم المتحركة مثل يطير في.
00:00:29
ولكن دعونا نحاول بسيطة تتلاشى الرسوم المتحركة بدلا من ذلك..
00:00:34
هذا لطيف، لأن وهو يدعم التصميم..
00:00:36
دعونا نفعل شيئا أيضا مع الأشكال خلف كل صورة..
00:00:40
لهذه نحن بحاجة إلى استخدام التركيز على الحركة لأن.
00:00:43
الأشكال سوف يكون بالفعل على الشريحة..
00:00:45
هناك موجة مرة أخرى.
00:00:49
هذا مثير للإهتمام، لكننا بحاجة شيء أكثر دهاء قليلا، مثل لون التعبئة..
00:00:57
خيارات التأثير تغيير اللون إلى اللون البرتقالي..
00:01:04
هذا سينجح
00:01:05
المقبل نحن بحاجة لنسخ هذه الرسوم المتحركة و خيارات للصور والأشكال الأخرى..
00:01:10
إليك طريقة سهلة للقيام بذلك.
00:01:12
حدد الصورة الأولى ثم انقر نقرا مزدوجا فوق الرسام الرسوم المتحركة..
00:01:17
الآن كل ما عليك فعله هو انقر فوق الصور الأخرى .
00:01:19
والرسوم المتحركة و يتم نسخ الإعدادات..
00:01:23
انقر فوق الحركة الرسام مرة أخرى لإيقاف تشغيله..
00:01:26
الآن سنفعل الشيء نفسه بالنسبة للأشكال.
00:01:39
جميع الرسوم المتحركة في المكان ولكننا لم تنته بعد..
00:01:42
انقر فوق معاينة.
00:01:45
يتم تشغيل الرسوم المتحركة بشكل صحيح لكن ليس بالترتيب الصحيح.
00:01:52
لإصلاح ذلك، افتح جزء الحركة.
00:01:57
هذه أداة أساسية للعمل مع الرسوم المتحركة..
00:02:00
يسرد جميع الرسوم المتحركة بالترتيب الذي تحدث به.
00:02:04
وأسماء الكائنات التي يتم تحريكها..
00:02:07
كما أنه جدول زمني يوضح المدة التي يتم تشغيل كل حركة بها.
00:02:11
ويظهر كيف كل يتم تشغيل الحركة أو بدء تشغيلها..
00:02:16
لاحظ أن أسماء الكائنات ليست بالضرورة.
00:02:18
تتعلق حيث أنها على الشريحة..
00:02:20
انقر فوق كائن لمعرفة أي الرسوم المتحركة مقترنة به..
00:02:24
على سبيل المثال الأول الصورة هي الحركة الأولى..
00:02:30
أولا دعونا نضع الرسوم المتحركة بالترتيب الصحيح..
00:02:32
للقيام بذلك انقر فوق حركة واسحبه إلى موضع جديد..
00:02:37
نريد الصورة الأولى لتحريك مع الشكل الأول، .
00:02:41
الصورة الثانية بالشكل الثاني .
00:02:44
والصورة الثالثة مع الشكل الثالث.
00:02:47
انقر هنا لمعاينة الرسوم المتحركة.
00:02:55
يبدو أن كل شيء تشغيل في الترتيب الصحيح..
00:02:58
ولكن بعد ذلك نحن بحاجة إلى تغيير عند تشغيل الرسوم المتحركة..
00:03:02
حاليا كل الرسوم المتحركة تعيين لبدء بنقرة ماوس..
00:03:06
وهذا يعني أننا بحاجة إلى النقر فوق مرة واحدة لتشغيل صورة، ثم.
00:03:08
مرة أخرى لتشغيل الشكل، ثم مرة أخرى لتشغيل الصورة التالية وهلم جرا..
00:03:13
ما نريده هو لكل صورة لتبدأ بنقرة واحدة.
00:03:16
وللأشكال وراء كل الصورة للبدء في نفس الوقت..
00:03:20
لذا إليك كيف نصلح ذلك.
00:03:22
انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشكل الأول وحدد ابدأ مع السابق..
00:03:27
الآن سيتم بدء تشغيل حركة الشكل عند بدء تشغيل حركة الصورة..
00:03:31
دعونا نفعل ذلك أيضا مع الشكلين المتبقيين..
00:03:38
اضغط على Shift-F5 إلى تشغيل الشريحة الحالية..
00:03:42
عندما تتلاشى الصورة والشكل يغير الألوان..
00:03:47
وهذا ينطبق على الصورة الثانية والثالثة في الشكل أيضا، .
00:03:51
مثالي تقريبا.
00:03:53
ولكن دعونا نفعل شيئا آخر.
00:03:55
هذه الأشرطة في المخطط الزمني عرض مدة كل حركة..
00:03:59
انقر على الحد الأيمن ل كل شكل واسحبه إلى اليسار .
00:04:03
لتقصير مدة تغيير اللون..
00:04:05
استخدام تلميح الشاشة لتعيين وقت نهاية 1 ثانية..
00:04:10
بالطبع يمكنك أن تفعل الكثير أكثر مع الأشكال والصور.
00:04:12
وقصاصات فنية وكل الآخرين الكائنات ولكن الآن لديك بداية جيدة..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
选择要制作动画的内容,添加 动画,然后选择效果选项。.
00:00:10
让我们想想 我们可以用这张幻灯片来做。.
00:00:12
幻灯片的要点是 介绍每个人。.
00:00:15
因此,让我们通过使用 入口动画,以引入每张图片。.
00:00:19
选择第一张图片,转到 "动画"选项卡,然后打开图库。.
00:00:25
我们可以做一个动议 动画像飞进.
00:00:29
但让我们尝试一个简单的 改为淡入淡出动画。.
00:00:34
这很好,因为 它支持设计。.
00:00:36
让我们也做一些事情 每张图片后面的形状。.
00:00:40
对于这些,我们需要使用 强调动画,因为.
00:00:43
形状将 已在幻灯片上。.
00:00:45
又来了Wave。
00:00:49
这很有趣,但我们需要 一些更微妙的东西,比如填充颜色。.
00:00:57
效果选项 将颜色更改为橙色。.
00:01:04
这将奏效。
00:01:05
接下来,我们需要复制这些动画,然后 其他图片和形状的选项。.
00:01:10
这里有一个简单的方法来做到这一点。
00:01:12
选择第一张图片,然后选择 双击动画画家。.
00:01:17
现在你所要做的就是 点击其他图片.
00:01:19
和动画和 将复制设置。.
00:01:23
单击"动画" 画家再次将其关闭。.
00:01:26
现在,我们将对形状执行相同的操作。
00:01:39
所有动画都在 地方,但我们还没有完成。.
00:01:42
单击"预览"。
00:01:45
动画可以正常播放 但不是按正确的顺序。.
00:01:52
要解决此问题,请打开动画窗格。
00:01:57
这是一个必不可少的工具 用于处理动画。.
00:02:00
它列出了所有动画 按其出现的顺序.
00:02:04
和对象的名称 正在动画中。.
00:02:07
这也是一个时间表 显示每个动画的运行时间.
00:02:11
它显示了如何每个 动画被触发或启动。.
00:02:16
请注意,名称 对象不一定是.
00:02:18
与他们的位置相关 出现在幻灯片上。.
00:02:20
单击某个对象以查看哪个对象 动画与它相关联。.
00:02:24
例如,第一个 图片是第一个动画。.
00:02:30
首先,让我们把 动画按正确的顺序排列。.
00:02:32
为此,请单击动画 并将其拖动到新位置。.
00:02:37
我们想要第一张照片 使用第一个形状进行动画处理,.
00:02:41
第二张图片 与第二个形状,.
00:02:44
和第三张图片与第三个形状。
00:02:47
单击此处预览动画。
00:02:55
看起来一切都是 以正确的顺序运行。.
00:02:58
但接下来我们需要改变 当动画播放时。.
00:03:02
目前每个动画都是 设置为从鼠标单击开始。.
00:03:06
这意味着我们需要单击 运行一张图片一次,然后.
00:03:08
再次运行形状,然后再次运行 以运行下一张图片,依此类推。.
00:03:13
我们想要的是每个人 图片开始点击.
00:03:16
以及每个背后的形状 图片同时开始。.
00:03:20
因此,以下是我们解决这个问题的方法。
00:03:22
右键单击第一个形状 ,然后选择从上一个开始。.
00:03:27
现在,形状动画将开始 当图片动画开始时。.
00:03:31
让我们也这样做 其余两个形状。.
00:03:38
按 Shift-F5 键 运行当前幻灯片。.
00:03:42
当我们,图片淡入 并且形状会改变颜色。.
00:03:47
这适用于 第二张和第三张图片的形状也很好,.
00:03:51
近乎完美。
00:03:53
但是,让我们再做一件事。
00:03:55
时间轴中的这些条形 显示每个动画的持续时间。.
00:03:59
单击的右边框 每个形状并将其向左拖动.
00:04:03
以缩短 颜色变化的持续时间。.
00:04:05
使用屏幕提示进行设置 结束时间为 1 秒。.
00:04:10
当然,你可以做很多事情 更多与形状和图片.
00:04:12
和剪贴画以及所有其他 对象,但现在你有一个良好的开端。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
เลือกสิ่งที่คุณต้องการทําให้เคลื่อนไหว จากนั้นเลือกตัวเลือก เอฟเฟ็กต์.
00:00:10
ลองคิดดูว่าอะไร เราสามารถทําได้ด้วยสไลด์นี้.
00:00:12
จุดของสไลด์คือ เพื่อแนะนําแต่ละคน.
00:00:15
ลองทํากันโดยใช้ ภาพเคลื่อนไหวทางเข้าเพื่อนํามาในแต่ละภาพ.
00:00:19
เลือกรูปภาพแรก ไปที่ปุ่ม แท็บ ภาพเคลื่อนไหว แล้วเปิดแกลเลอรี .
00:00:25
เราสามารถทําการเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวเช่นบินใน.
00:00:29
แต่ลองทําแบบง่ายๆ ค่อยๆ ปรากฏภาพเคลื่อนไหวแทน.
00:00:34
ดีจัง เพราะ รองรับการออกแบบ.
00:00:36
มาทําอะไรกับกันเถอะ รูปร่างที่อยู่เบื้องหลังแต่ละรูปภาพ.
00:00:40
สําหรับสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นต้องใช้ เน้นภาพเคลื่อนไหวเนื่องจาก.
00:00:43
รูปร่างจะ อยู่บนภาพนิ่งแล้ว.
00:00:45
มีเวฟอีกแล้ว
00:00:49
มันน่าสนใจ แต่เราต้องการ สิ่งที่บอบบางกว่าเล็กน้อยเช่นสีเติม.
00:00:57
ในตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม.
00:01:04
มันจะได้ผล
00:01:05
ต่อไปเราต้องคัดลอกภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้และ ตัวเลือกไปยังรูปภาพและรูปร่างอื่นๆ.
00:01:10
นี่คือวิธีง่ายๆในการทําเช่นนั้น
00:01:12
เลือกภาพแรกจากนั้น ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว.
00:01:17
ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือ คลิกรูปภาพอื่นๆ .
00:01:19
และภาพเคลื่อนไหวและ การตั้งค่าจะถูกคัดลอก.
00:01:23
คลิก ภาพเคลื่อนไหว จิตรกรอีกครั้งเพื่อปิดมัน.
00:01:26
ตอนนี้เราจะทําเช่นเดียวกันสําหรับรูปร่าง
00:01:39
ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ใน สถานที่ แต่เรายังไม่เสร็จ.
00:01:42
คลิก แสดงตัวอย่าง
00:01:45
ภาพเคลื่อนไหวเล่นได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ใช่ในลําดับที่ถูกต้อง.
00:01:52
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว
00:01:57
นี่เป็นเครื่องมือสําคัญ สําหรับการทํางานกับภาพเคลื่อนไหว.
00:02:00
มันแสดงรายการภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด ตามลําดับที่เกิดขึ้น.
00:02:04
และชื่อของวัตถุ ที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่.
00:02:07
นอกจากนี้ยังเป็นไทม์ไลน์ที่ แสดงระยะเวลาที่ภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพทํางาน.
00:02:11
และมันแสดงให้เห็นว่าแต่ละ ภาพเคลื่อนไหวจะถูกทริกเกอร์หรือเริ่มต้น.
00:02:16
โปรดสังเกตว่าชื่อของ วัตถุไม่จําเป็นต้องเป็น.
00:02:18
เกี่ยวข้องกับที่ที่พวกเขา จะปรากฏบนสไลด์.
00:02:20
คลิกวัตถุเพื่อดูว่าอันไหน ภาพเคลื่อนไหวจะเชื่อมโยงกับมัน.
00:02:24
ตัวอย่างเช่นครั้งแรก รูปภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวแรก.
00:02:30
ก่อนอื่นเรามาใส่ ภาพเคลื่อนไหวในลําดับที่ถูกต้อง.
00:02:32
เมื่อต้องการทําเช่นนั้น ให้คลิกภาพเคลื่อนไหว แล้วลากไปยังตําแหน่งใหม่.
00:02:37
เราต้องการภาพแรก เพื่อทําให้รูปร่างแรกเคลื่อนไหว .
00:02:41
ภาพที่สอง ด้วยรูปร่างที่สอง .
00:02:44
และภาพที่สามที่มีรูปร่างที่สาม
00:02:47
คลิกที่นี่เพื่อแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว
00:02:55
ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะ ทํางานในลําดับที่ถูกต้อง.
00:02:58
แต่ต่อไปเราต้องเปลี่ยน เมื่อภาพเคลื่อนไหวเล่น.
00:03:02
ขณะนี้ภาพเคลื่อนไหวแต่ละเรื่องคือ ตั้งค่าให้เริ่มต้นด้วยการคลิกเมาส์.
00:03:06
นั่นหมายความว่าเราต้องคลิก หนึ่งครั้งเพื่อเรียกใช้รูปภาพแล้ว.
00:03:08
อีกครั้งเพื่อเรียกใช้รูปร่างแล้วอีกครั้ง เพื่อเรียกใช้รูปภาพถัดไปและอื่นๆ.
00:03:13
สิ่งที่เราต้องการคือสําหรับแต่ละ รูปภาพเพื่อเริ่มต้นด้วยการคลิก.
00:03:16
และสําหรับรูปร่างที่อยู่เบื้องหลังแต่ละ รูปภาพที่จะเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน.
00:03:20
ดังนั้นนี่คือวิธีที่เราแก้ไข
00:03:22
คลิกขวาที่รูปร่างแรก แล้วเลือก เริ่ม กับก่อนหน้านี้.
00:03:27
ตอนนี้การเคลื่อนไหวของรูปร่างจะเริ่มขึ้น เมื่อภาพเคลื่อนไหวของรูปภาพเริ่มต้นขึ้น.
00:03:31
ลองทําด้วย รูปร่างที่เหลืออยู่สองรูป.
00:03:38
กด Shift-F5 ถึง เรียกใช้ภาพนิ่งปัจจุบัน.
00:03:42
เมื่อเราภาพจางหายไปใน และรูปร่างจะเปลี่ยนสี.
00:03:47
และนั่นสําหรับ ภาพที่สองและสามในรูปร่างเกินไป, .
00:03:51
เกือบสมบูรณ์แบบ
00:03:53
แต่ลองทําอีกอันหนึ่ง
00:03:55
แถบเหล่านี้ในเส้นเวลา แสดงระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวแต่ละเรื่อง.
00:03:59
คลิกเส้นขอบขวาของ แต่ละรูปร่างแล้วลากไปทางซ้าย .
00:04:03
ย่อให้สั้นลง ระยะเวลาของการเปลี่ยนสี.
00:04:05
ใช้คําแนะนําบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า เวลาสิ้นสุดของ 1 วินาที.
00:04:10
แน่นอนคุณสามารถทําอะไรได้มากมาย เพิ่มเติมด้วยรูปร่างและรูปภาพ.
00:04:12
และภาพตัดปะและอื่น ๆ ทั้งหมด วัตถุ แต่ตอนนี้คุณมีการเริ่มต้นที่ดี.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher