PowerPoint - Apply and change a theme Tutorial

In this video, you will learn how to apply and change a theme in PowerPoint.
Themes provide complete slide designs for your presentation, including background design, font styles, colors, and layouts.
You can find different themes by clicking on the Design tab, and preview them by pointing to the thumbnails.
To apply a theme, simply click on one of the thumbnails, and it will be applied to all the slides.
Themes help to coordinate the slide elements and give your presentation a cohesive look.
You can also apply a theme when you first open PowerPoint by choosing from the themes gallery.
PowerPoint offers alternatives within the gallery, including different background designs and color schemes.
Starting with a theme in place allows you to see how it looks with your slide content as you work.
If you want to try a different theme, you can easily apply another one from the gallery.
For those who prefer a more plain slide design, you can start with the Office theme, which is the theme applied when choosing Blank Presentation.
PowerPoint provides several ways to customize any theme's design.
You can choose from alternative backgrounds and color schemes, as well as different font combinations and effects for graphics.
There are also various background styles available.
If you make changes to a theme and want to save it for future use, you can open the themes gallery and click on "Save current theme." This will allow you to use the customized theme in other presentations.
Applying and changing themes in PowerPoint helps to enhance the visual appeal of your slides and create a cohesive presentation design.

  • 5:13
  • 1556 views
00:00:07
and now you're thinking about slide design,
00:00:10
the look of the slides, the background design, font styles,
00:00:15
colors and layouts.
00:00:20
You want the slides to have a bit more visual pop.
00:00:23
How do you get that?
00:00:26
Now's the time to explore themes.
00:00:30
A theme provides a complete slide design for your presentation.
00:00:35
Let's look at some examples.
00:00:37
To find themes, click Design;
00:00:40
the different themes are shown by these thumbnails here.
00:00:45
Notice how when I point to a theme, it previews on the slide.
00:00:51
To see more themes, click this middle arrow which shows the themes row by row.
00:00:56
I'll point to some to show their preview.
00:01:08
To see the full themes gallery, click this bottom arrow
00:01:11
called the More arrow.
00:01:17
To apply a theme, click one of the thumbnails.
00:01:21
The theme is applied to all the slides.
00:01:26
Some details of this theme include a colorful background,
00:01:29
an artful design for the slide number and font styles.
00:01:34
You see a color scheme applied throughout and a range of layouts.
00:01:43
The aim of a theme is to give your presentation
00:01:45
a designer quality look with all the slide elements coordinated.
00:01:51
Another way to apply a theme is when you first open
00:01:53
PowerPoint to start work on a presentation
00:01:56
- in this opening view, you're shown all the themes from the themes gallery.
00:02:03
You'll notice that one of the choices
00:02:05
is this very basic design labelled Blank Presentation.
00:02:09
This also has a theme applied, just a more plain one.
00:02:14
A helpful aspect of this view is that when I click a theme,
00:02:17
I see a larger example of it
00:02:19
and I can click More images to see more examples of its color scheme and layouts.
00:02:26
I also see three additional choices of background design
00:02:29
and color scheme for the theme.
00:02:33
When I click one of these, I see its preview.
00:02:37
This is one way that PowerPoint offers alternatives
00:02:40
to help you get the theme you want.
00:02:43
I'll try this blue version of the theme which is called Ion;
00:02:48
when I click Create, PowerPoint applies the theme to
00:02:51
the new presentation starting with the first slide.
00:02:55
When I click New Slide, the new slide takes on that theme.
00:03:01
An advantage to starting out with the theme in place
00:03:04
is that I see how it looks with my slide content as I work.
00:03:10
If I want to try a different theme, I click Design
00:03:13
and apply another one from the gallery.
00:03:19
Now, maybe you're someone who prefers a more plain slide design.
00:03:24
To start with that, apply the most simple theme,
00:03:27
the Office theme
00:03:30
- this is the theme PowerPoint applies when you choose
00:03:33
Blank Presentation from the opening screen.
00:03:37
What's fun is that you can start with this basic theme and customize it.
00:03:41
PowerPoint gives you several ways to
00:03:43
change any themes design.
00:03:46
To start with, you have the three alternative backgrounds
00:03:49
and color schemes over here in variants
00:03:54
and when you click the More arrow on the lower right here,
00:03:57
you have more options for altering the theme.
00:04:01
Within Colors there's a range of other color schemes available.
00:04:07
Within Fonts, you'll find other font combinations for
00:04:10
the title and body text.
00:04:13
When I point to Fonts in the list,
00:04:15
notice how they preview on the slide.
00:04:28
Effects offer subtle style differences for graphics like shapes
00:04:35
and Background styles includes more background colors,
00:04:39
some light, some dark that go with the current color scheme.
00:04:46
If you alter some aspect of your theme and you want to
00:04:49
save it for future use, open the themes gallery and click
00:04:53
Save current theme at the bottom of the gallery,
00:04:57
then save the theme with a new name.
00:05:05
The customized theme now appears with all the other themes
00:05:07
in the gallery for use with other presentations.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stel u voor dat u dia's voor uw presentatie hebt gemaakt
00:00:07
en nu denkt u aan dia ontwerp,
00:00:10
het uiterlijk van de dia's, het achtergrondontwerp, letterstijlen,
00:00:15
kleuren en layouts.
00:00:20
U wilt dat de dia's een beetje meer visueel eruit springen.
00:00:23
Hoe krijgt u dat?
00:00:26
Dit is het moment om thema's te verkennen.
00:00:30
Een thema biedt een compleet dia-ontwerp voor uw presentatie.
00:00:35
Laten we enkele voorbeelden bekijken.
00:00:37
Om thema's te vinden, klik op Ontwerp;
00:00:40
de verschillende thema's worden hier weergegeven door deze miniaturen.
00:00:45
Merk op dat wanneer ik naar een thema wijs, het een voorbeeld laat zien op de dia.
00:00:51
Als u meer thema's wilt bekijken, klikt u op deze middelste pijl die de thema's rij per rij weergeven.
00:00:56
Ik zal naar een paar wijzen om hun voorbeelden te laten zien.
00:01:08
Als u de volledige thema galerij wilt zien, klikt u op deze onderste pijl,
00:01:11
genaamd de Meer pijl.
00:01:17
Als u een thema wilt toepassen, klikt u op een van de miniaturen.
00:01:21
Het thema wordt toegepast op alle dia's.
00:01:26
Enkele details van dit thema hebben een kleurrijke achtergrond,
00:01:29
een kunstzinnig ontwerp voor het dia nummer en letterstijlen.
00:01:34
U ziet overal een kleurenschema toegepast en een reeks layouts.
00:01:43
Het doel van een thema is om uw presentatie
00:01:45
een designer kwaliteitsuitstraling te geven waarbij alle dia elementen worden gecoördineerd.
00:01:51
Een andere manier om een ​​thema toe te passen, is wanneer u
00:01:53
PowerPoint voor het eerst opent om aan een presentatie te werken
00:01:56
- in deze openingsweergave alle thema's uit de themagalerij getoond worden.
00:02:03
U zult merken dat een van de keuzes
00:02:05
dit basisontwerp is met het label Lege Presentatie.
00:02:09
Dit heeft ook een toegepast thema, alleen een meer eenvoudig thema.
00:02:14
Een nuttig aspect van deze weergave is dat wanneer ik op een thema klik,
00:02:17
ik er een groter exemplaar van zie
00:02:19
en ik op Meer afbeeldingen kan klikken om meer voorbeelden van het kleurenschema en de layouts te bekijken.
00:02:26
Ik zie ook drie extra keuzes van achtergrondontwerp
00:02:29
en kleurenschema voor het thema.
00:02:33
Wanneer ik op een van deze klik, zie ik het voorbeeld ervan.
00:02:37
Op deze manier biedt PowerPoint alternatieven
00:02:40
om u te helpen het gewenste thema te krijgen.
00:02:43
Ik zal deze blauwe versie proberen van het thema dat Ion wordt genoemd;
00:02:48
wanneer ik op Maken klik, past PowerPoint het thema toe
00:02:51
op de nieuwe presentatie, beginnend bij de eerste dia.
00:02:55
Wanneer ik op Nieuwe Dia klik, krijgt de nieuwe dia dat thema.
00:03:01
Een voordeel van het beginnen met het ingevoerde thema is
00:03:04
dat ik zie hoe het eruit ziet met mijn dia inhoud terwijl ik werk.
00:03:10
Als ik een ander thema wil proberen, klik ik op Ontwerp
00:03:13
en pas een andere toe vanuit de galerij.
00:03:19
Misschien bent u iemand die de voorkeur geeft aan een meer eenvoudig dia ontwerp.
00:03:24
Om te beginnen, past u het meest eenvoudige thema toe,
00:03:27
het Office thema
00:03:30
- dit is het thema dat PowerPoint toepast wanneer u
00:03:33
Lege presentatie kiest in het openingsscherm.
00:03:37
Wat leuk is, is dat u kunt beginnen met dit basisthema en het kunt aanpassen.
00:03:41
PowerPoint biedt u verschillende manieren om
00:03:43
elk themaontwerp te wijzigen.
00:03:46
Om te beginnen, heeft u de drie alternatieve achtergronden
00:03:49
en kleurenschema's hier in varianten
00:03:54
en wanneer u hier op de Meer pijl rechtsonder klikt,
00:03:57
heeft u meer opties voor het wijzigen van het thema.
00:04:01
Binnen Kleuren is er een reeks andere kleurenschema's beschikbaar.
00:04:07
Binnen Lettertypen vindt u andere lettertype combinaties voor
00:04:10
de titel en hoofdtekst.
00:04:13
Wanneer ik naar Lettertypen in de lijst wijs,
00:04:15
merk dan op hoe ze een voorbeeld van de dia geven.
00:04:28
Effecten bieden subtiele stijl verschillen voor grafische afbeeldingen zoals vormen
00:04:35
en Achtergrondstijlen bevatten meer achtergrondkleuren,
00:04:39
sommige licht, sommige donker die bij het huidige kleurenschema passen.
00:04:46
Als u een bepaald aspect van uw thema wijzigt en u het
00:04:49
voor toekomstig gebruik wilt opslaan, open de themagalerij en klik op
00:04:53
huidige thema Opslaan onderaan de galerij,
00:04:57
vervolgens slaat u het thema op onder een nieuwe naam.
00:05:05
Het aangepaste thema wordt nu weergegeven met alle andere thema's
00:05:07
in de galerij voor gebruik met andere presentaties.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stellen Sie sich vor, Sie haben Folien für Ihre Präsentation erstellt
00:00:07
und denken jetzt über das Foliendesign, das Aussehen der Folien,
00:00:10
das Hintergrunddesign, Schriftarten, Farben und Layouts
00:00:15
nach.
00:00:20
Sie möchten, dass die Folien optisch herausstehen.
00:00:23
Wie schaffen Sie das?
00:00:26
Jetzt ist es an der Zeit, Designs zu entdecken.
00:00:30
Ein Design stellt Ihnen eine vollständige Foliengestaltung für Ihre Präsentation bereit.
00:00:35
Sehen wir uns einige Beispiele an.
00:00:37
Um Designs zu finden, klicken Sie auf „Design”.
00:00:40
Die verschiedenen Designs werden mit diesen Miniaturansichten hier angezeigt.
00:00:45
Beachten Sie, dass ein Design als Voransicht auf der Folie angezeigt wird, wenn ich darauf zeige.
00:00:51
Um mehr Designs anzusehen, klicken Sie auf diesen Pfeil in der Mitte, der die Designs Reihe für Reihe anzeigt.
00:00:56
Ich zeige auf einige, um deren Voransicht anzusehen.
00:01:08
Um den vollständigen Designkatalog anzusehen, klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten,
00:01:11
der als „Mehr” bezeichnet ist.
00:01:17
Um ein Design anzuwenden, klicken Sie auf eine der Miniaturansichten.
00:01:21
Das Design wird auf alle Folien angewendet.
00:01:26
Einige Details dieses Designs enthalten einen farbigen Hintergrund,
00:01:29
eine künstlerische Gestaltung der Foliennummer und Schriftarten.
00:01:34
Sie sehen ein durchgängig angewendetes Farbschema und eine Reihe von Layouts.
00:01:43
Das Ziel eines Designs ist es, Ihrer Präsentation ein hochwertiges
00:01:45
Designer-Aussehen zu verleihen, bei dem alle Folienelemente aufeinander abgestimmt sind.
00:01:51
Eine weitere Möglichkeit, ein Design anzuwenden, ist beim erstmaligen Öffnen von
00:01:53
PowerPoint, um die Arbeit an einer Präsentation zu beginnen
00:01:56
– in dieser Startansicht werden Ihnen alle Designs aus dem Designkatalog angezeigt.
00:02:03
Sie werden feststellen, dass eine der Möglichkeiten
00:02:05
dieses sehr grundlegende Design ist, das den Namen „Leere Präsentation” trägt.
00:02:09
Auch dieses hat ein Design, lediglich ein sehr einfacheres.
00:02:14
Ein hilfreicher Aspekt dieser Ansicht ist, dass ich mit einem Klick auf ein Design
00:02:17
ein größeres Beispiel davon ansehen kann
00:02:19
und auf „Mehr Bilder” klicken kann, um mehr Beispiele seines Farbschemas und der Layouts zu sehen.
00:02:26
Ich sehe außerdem drei weitere Auswahlmöglichkeiten für das Hindergrunddesign und das
00:02:29
Farbschema des Designs.
00:02:33
Wenn ich auf eines davon klicke, sehe ich die entsprechende Voransicht.
00:02:37
Dies ist ein Weg, auf dem PowerPoint Alternativen anbietet, um Ihnen
00:02:40
zu helfen, das gewünschte Design zu finden.
00:02:43
Ich probiere diese blaue Version des Designs aus, die Ion heißt;
00:02:48
Wenn ich auf „Erstellen” klicke, wendet PowerPoint das Design auf
00:02:51
die neue Präsentation an, beginnend mit der ersten Folie.
00:02:55
Wenn ich auf „Neue Folie” klicke, erhält die neue Folie dieses Design.
00:03:01
Ein Vorteil, von Beginn an mit dem entsprechenden Design
00:03:04
zu arbeiten, ist, dass ich während der Bearbeitung sehe, wie es mit meinem Folieninhalt aussieht.
00:03:10
Wenn ich ein anderes Design ausprobieren möchte, klicke ich auf „Design” und
00:03:13
wende ein anderes aus dem Katalog an.
00:03:19
Jetzt sind Sie vielleicht jemand, der ein simpleres Foliendesign bevorzugt.
00:03:24
Um damit zu beginnen, wenden Sie das grundlegendste Design an,
00:03:27
das Office-Design
00:03:30
– das ist das Design, das PowerPoint verwendet, wenn Sie im Startbildschirm
00:03:33
„Leere Präsentation” auswählen.
00:03:37
Es macht Spaß, mit diesem grundlegenden Design zu beginnen und es dann anzupassen.
00:03:41
PowerPoint bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten,
00:03:43
um ein Design zu verändern.
00:03:46
Zunächst haben Sie die drei alternativen Hintergründe
00:03:49
und Farbschemata hier drüben in Varianten
00:03:54
und wenn Sie hier rechts unten auf den Pfeil „Mehr” klicken,
00:03:57
haben Sie weitere Optionen, um das Design zu verändern.
00:04:01
In „Farben” ist eine Reihe anderer Farbschemata verfügbar.
00:04:07
In „Schriftarten” finden Sie andere Schriftartkombinationen für
00:04:10
Titel und Textkörper.
00:04:13
Wenn ich auf „Schriftarten” in der Liste zeige, können Sie sehen,
00:04:15
wie sie auf der Folie in einer Vorschau angezeigt werden.
00:04:28
„Effekte” ermöglicht subtilere Designunterschiede für Grafiken, wie Formen
00:04:35
und „Hintergrundformate” enthält mehr Hintergrundfarben,
00:04:39
– einige hell, andere dunkel – die zum aktuellen Farbschema passen.
00:04:46
Wenn Sie einen Aspekt Ihres Designs verändern und für den
00:04:49
späteren Gebrauch speichern wollen, öffnen Sie den Designkatalog und klicken Sie auf
00:04:53
„Aktuelles Design speichern” am unteren Ende des Katalogs und speichern Sie
00:04:57
dann das Design unter einem neuen Namen.
00:05:05
Das angepasste Design erscheint jetzt mit allen anderen Designs
00:05:07
im Katalog für den Gebrauch mit anderen Präsentationen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que ha creado diapositivas para su presentación
00:00:07
y ahora está pensando en el diseño,
00:00:10
el aspecto de las diapositivas, el diseño del fondo, los estilos de fuente,
00:00:15
los colores y la composición.
00:00:20
Quiere que sus diapositivas tengan un mayor impacto vidual.
00:00:23
¿Cómo se puede lograr eso?
00:00:26
A continuación, vamos a descubrir los temas.
00:00:30
Un tema proporciona un diseño integral a las diapositivas de su presentación.
00:00:35
Veamos algunos ejemplos.
00:00:37
Para encontrar los temas, haga clic en Diseño.
00:00:40
Los distintos temas se muestran en estas miniaturas.
00:00:45
Fíjese que cuando coloco el cursor sobre un tema, se muestra una vista previa en la diapositiva.
00:00:51
Para ver más temas, haga clic en esta flecha del centro que muestra los temas línea a línea.
00:00:56
Pasaré el cursor por algunos para mostrar sus vistas previas.
00:01:08
Para ver la galería de temas al completo, haga clic en la flecha situada más abajo
00:01:11
denominada Más.
00:01:17
Para aplicar el tema, haga clic en una de las miniaturas.
00:01:21
El tema se aplica a todas las diapositivas.
00:01:26
Algunos detalles de este tema incluyen un fondo colorido,
00:01:29
un diseño artístico para el número de diapositiva y estilos de fuente.
00:01:34
Puede ver un esquema de color aplicado y un rango de diseños.
00:01:43
El objetivo de un tema es dar a su presentación
00:01:45
un diseño de calidad aportando homogeneidad a todos los elementos de la diapositiva.
00:01:51
Otra forma de aplicar un tema es hacerlo en el momento de abrir
00:01:53
PowerPoint para empezar a trabajar en una presentación:
00:01:56
en esta vista inicial, se muestran todos los temas de la galería de temas.
00:02:03
Podrá ver que una de las opciones
00:02:05
es este diseño, que es muy básico, denominado Presentación en blanco.
00:02:09
También incluye un tema, aunque es el mucho más básico que el resto.
00:02:14
Uno de los aspectos más útiles de esta vista es que cuando hago clic en un tema,
00:02:17
veo un ejemplo ampliado del mismo
00:02:19
y puedo hacer clic en Más imágenes para ver más ejemplos del esquema de color y los diseños.
00:02:26
También veo tres opciones adicionales de diseños de fondo
00:02:29
y esquemas de color para este tema.
00:02:33
Cuando hago clic en uno de ellos, veo su vista previa.
00:02:37
Esta es una de las formas en las que PowerPoint ofrece alternativas
00:02:40
para ayudarle a encontrar el tema que busca.
00:02:43
Probaré esta versión azul del tema llamado Ion.
00:02:48
Cuando hago clic en Crear, PowerPoint aplica el tema
00:02:51
a la nueva presentación comenzando por la primera diapositiva.
00:02:55
Cuando hago clic en Nueva diapositiva, la nueva diapositiva incluye ese tema.
00:03:01
Una de las ventajas de comenzar con el tema ya establecido
00:03:04
es que puedo ver cómo queda mi diapositiva mientras trabajo.
00:03:10
Si quiero probar un tema diferente, hago clic en Diseño
00:03:13
y selecciono otro tema de la galería.
00:03:19
Quizás, prefiere un diseño más sencillo para sus diapositivas.
00:03:24
Si es su caso, seleccione el tema más sencillo,
00:03:27
el tema Office:
00:03:30
es el tema que PowerPoint aplica cuando selecciona
00:03:33
Presentación en blanco en la pantalla inicial.
00:03:37
Lo más divertido de esto es que puede comenzar con este tema básico y personalizarlo.
00:03:41
PowerPoint le ofrece varias maneras
00:03:43
de cambiar el diseño de cualquier tema.
00:03:46
Para empezar, tiene los tres esquemas alternativos
00:03:49
de fondos y esquemas de color con sus variantes
00:03:54
y cuando hace clic en la flecha Más situada en la esquina inferior derecha,
00:03:57
tiene más opciones para modificar el tema.
00:04:01
En Colores hay disponible un rango de opciones con otros esquemas de color.
00:04:07
En Fuentes, encontrará otras combinaciones de fuentes
00:04:10
para el título y el cuerpo del texto.
00:04:13
Cuando paso el cursor por las fuentes en la lista,
00:04:15
puede ver cómo se previsualizan en la diapositiva.
00:04:28
Efectos ofrece diferencias sutiles de estilo para los gráficos, como formas,
00:04:35
y Estilos de fondo incluye más colores de fondo,
00:04:39
algunos claros, otros oscuros, que combinan con el actual esquema de color.
00:04:46
Si modifica cualquier aspecto de su tema y desea
00:04:49
guardarlo para el futuro, abra la galería de temas y haga clic en
00:04:53
Guardar tema actual, situado en la parte inferior de la galería,
00:04:57
luego guarde el tema con un nuevo nombre.
00:05:05
El tema personalizado aparece ahora junto al resto de temas
00:05:07
en la galería para su uso en futuras presentaciones.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que você criou slides para a sua apresentação
00:00:07
e agora está pensando sobre o design dos slides,
00:00:10
a aparência deles, o design do plano de fundo, o estilo das fontes,
00:00:15
cores e layouts.
00:00:20
Você quer que os slides tenham um visual um pouco mais pop.
00:00:23
Como fazer isso?
00:00:26
Agora é a hora de explorar os temas.
00:00:30
Um tema fornece um design de slide completo para a sua apresentação.
00:00:35
Vamos ver alguns exemplos.
00:00:37
Para encontrar os temas, clique em Design;
00:00:40
os diferentes temas são mostrados por estas miniaturas aqui.
00:00:45
Observe que quando eu aponto para um tema, consigo pré-visualizá-lo no slide.
00:00:51
Para ver mais temas, clique nesta seta central que mostra os temas linha a linha.
00:00:56
Vou apontar para alguns para exibir seus previews.
00:01:08
Para ver todos os temas da galeria, clique nesta seta inferior,
00:01:11
chamada seta Mais.
00:01:17
Para aplicar um tema, clique em uma das miniaturas.
00:01:21
O tema é aplicado para todos os slides.
00:01:26
Alguns detalhes deste tema incluem um plano de fundo colorido,
00:01:29
um design artístico para o número do slide e estilos de fonte.
00:01:34
Você vê um esquema de cor aplicado ao longo e uma faixa de layouts.
00:01:43
O objetivo de um tema é dar à sua apresentação
00:01:45
uma aparência de qualidade de projetista com todos os elementos do slide coordenados.
00:01:51
Outra forma de aplicar um tema é quando você abre
00:01:53
o PowerPoint para começar a trabalhar na apresentação.
00:01:56
Nesta exibição inicial é mostrado para você todos os temas da galeria de temas.
00:02:03
Você observará que uma das escolhas
00:02:05
é este design muito básico, chamado Apresentação em branco.
00:02:09
Ela também tem um tema aplicado, mas um mais simples.
00:02:14
Um aspecto útil desta exibição é que quando clico em um tema,
00:02:17
vejo um exemplo maior dele
00:02:19
e posso clicar em Mais imagens para ver mais exemplos de seus esquemas de cores e layouts.
00:02:26
Eu também vejo três escolhas adicionais de design do plano de fundo
00:02:29
e do esquema de cores para o tema.
00:02:33
Quando clico em um deles, vejo seu preview.
00:02:37
Esta é uma forma do PowerPoint oferecer alternativas
00:02:40
para ajudar você a obter o tema que deseja.
00:02:43
Vou experimentar esta versão azul do tema chamado Ion;
00:02:48
quando clico em Criar, o PowerPoint aplica o tema
00:02:51
à nova apresentação, começando com o primeiro slide.
00:02:55
Quando clico em Novo slide, o novo slide assume este tema.
00:03:01
Uma vantagem de começar com o tema implantado
00:03:04
é que eu vejo como o conteúdo do meu slide fica enquanto trabalho.
00:03:10
Se eu quiser tentar um tema diferente, clico em Design
00:03:13
e aplico outro a partir da galeria.
00:03:19
Agora, talvez você seja alguém que preferia um design mais simples para o slide.
00:03:24
Para começar com isso, aplique o tema mais simples,
00:03:27
o tema Office.
00:03:30
Este é o tema que o PowerPoint aplica quando você escolhe
00:03:33
apresentação em branco na tela de abertura.
00:03:37
O divertido aqui é que você pode começar com este tema básico e personalizá-lo.
00:03:41
O PowerPoint oferece a você diversas formar para
00:03:43
mudar qualquer design de tema.
00:03:46
Para começar, você tem três planos de fundo alternativos
00:03:49
e esquemas de cores aqui em variantes
00:03:54
e quando você clica na seta Mais no canto inferior direito aqui,
00:03:57
você tem mais opções para alterar o tema.
00:04:01
Dentro de Cores há uma gama de outros esquemas de cores disponíveis.
00:04:07
Dentro de Fontes, você vai encontrar outras combinações de fontes para
00:04:10
o título e o corpo do texto.
00:04:13
Quando aponto para Fonte na lista,
00:04:15
observe como as pré-visualizo no slide.
00:04:28
Efeitos oferecem diferenças sutis de estilo para gráficos, como formas
00:04:35
e estilos de plano de fundo incluem mais cores de planos de fundo,
00:04:39
alguns claros, alguns escuros, dependendo do esquema de cor atual.
00:04:46
Se você alterar alguns aspecto do seu tema e quiser
00:04:49
salvar para uso futuro, abra a galeria de temas e clique em
00:04:53
Salvar tema atual na parte inferior da galeria,
00:04:57
e salve o tema com um novo nome.
00:05:05
O tema personalizado agora aparece com todos os outros temas
00:05:07
na galeria para uso com outras apresentações.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Immagina di aver creato diapositive per la presentazione.
00:00:07
e ora stai pensando sul design delle diapositive, .
00:00:10
l'aspetto delle diapositive, il background design, stili di carattere,.
00:00:15
colori e layout.
00:00:20
Si desidera che le diapositive hanno un po 'più pop visivo..
00:00:23
Come si ottiene?
00:00:26
Ora è il momento di esplorare i temi.
00:00:30
Un tema fornisce un struttura della diapositiva per la presentazione..
00:00:35
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi.
00:00:37
Per trovare i temi, fare clic su Progettazione;
00:00:40
i diversi temi sono mostrate da queste miniature qui..
00:00:45
Si noti come quando si punta a un tema, viene visualizzato in anteprima sulla diapositiva..
00:00:51
Per visualizzare altri temi, fare clic su questo freccia che mostra i temi riga per riga. .
00:00:56
Indicherò alcuni per mostrare la loro anteprima.
00:01:08
Per visualizzare i temi completi raccolta, fare clic su questa freccia inferiore.
00:01:11
chiamata freccia Altro.
00:01:17
Per applicare un tema, fare clic su una delle miniature..
00:01:21
Il tema è applicato a tutte le diapositive..
00:01:26
Alcuni dettagli di questo tema includere uno sfondo colorato,.
00:01:29
un design abile per il numero di diapositiva e gli stili dei caratteri..
00:01:34
Viene applicata una combinazione di colori in tutto e una gamma di layout..
00:01:43
L'obiettivo di un tema è quello di dare la vostra presentazione.
00:01:45
un look di qualità di design con tutti gli elementi di scorrimento coordinati..
00:01:51
Un altro modo per applicare un tema è quando si apre per la prima volta.
00:01:53
PowerPoint per iniziare a lavorare in una presentazione .
00:01:56
- in questa vista di apertura, ti vengono mostrati tutti i temi della galleria dei temi..
00:02:03
Noterete che una delle scelte
00:02:05
è questo disegno molto semplice con l'etichetta Presentazione vuota..
00:02:09
Questo ha anche un tema applicato, solo uno più semplice..
00:02:14
Un aspetto utile di questo vista è che quando clicche su un tema,.
00:02:17
Vedo un esempio più ampio di esso
00:02:19
e posso fare clic su Altre immagini per vedere di più esempi della combinazione di colori e dei layout..
00:02:26
Vedo anche altri tre scelte di progettazione dello sfondo.
00:02:29
e la combinazione di colori per il tema.
00:02:33
Quando faccio clic su uno dei questi, vedo la sua anteprima..
00:02:37
Questo è un modo che PowerPoint offre alternative .
00:02:40
per aiutarti a ottenere il tema che desideri.
00:02:43
Proverò questa versione blu del tema che si chiama Ion; .
00:02:48
quando clicche con Crea, PowerPoint applica il tema a.
00:02:51
la nuova presentazione a partire dalla prima diapositiva..
00:02:55
Quando si fa clic su Nuova diapositiva, nuova diapositiva assume quel tema..
00:03:01
Un vantaggio per iniziare con il tema in atto .
00:03:04
è che vedo come appare con il mio contenuto di diapositiva mentre lavoro..
00:03:10
Se voglio provare un tema diverso, faccio clic su Progettazione .
00:03:13
e applicarne un altro dalla galleria.
00:03:19
Ora, forse sei qualcuno che preferisce un design slide più semplice..
00:03:24
Per cominciare, applicare il tema più semplice, .
00:03:27
tema di Office
00:03:30
- questo è il tema PowerPoint si applica quando si sceglie .
00:03:33
Presentazione vuota dalla schermata di apertura.
00:03:37
La cosa divertente è che puoi iniziare con questo tema di base e personalizzarlo..
00:03:41
PowerPoint offre diversi modi per
00:03:43
cambiare qualsiasi disegno dei temi.
00:03:46
Per cominciare, hai il tre sfondi alternativi.
00:03:49
e combinazioni di colori qui in varianti.
00:03:54
e quando si fa clic sul pulsante Più freccia in basso a destra qui, .
00:03:57
hai più opzioni per modificare il tema..
00:04:01
All'interno di Colori c'è una gamma di altre combinazioni di colori disponibili..
00:04:07
All'interno di Fonts, troverete altre combinazioni di caratteri per.
00:04:10
il titolo e il corpo del testo.
00:04:13
Quando punto Font nell'elenco,
00:04:15
notare come l'anteprima sulla diapositiva.
00:04:28
Gli effetti offrono uno stile sottile differenze per la grafica come le forme.
00:04:35
e stili di sfondo include più colori di sfondo,.
00:04:39
un po 'di luce, un po 'buio che vanno con la combinazione di colori corrente..
00:04:46
Se si modifica qualche aspetto della il tuo tema e vuoi.
00:04:49
salvarlo per un uso futuro, aprirlo la galleria dei temi e fare clic su.
00:04:53
Salvare il tema corrente al fondo della galleria,.
00:04:57
quindi salvare il tema con un nuovo nome.
00:05:05
Il tema personalizzato ora appare con tutti gli altri temi.
00:05:07
nella galleria per utilizzare con altre presentazioni..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
想像您已創建 演示文稿的幻燈片.
00:00:07
現在你在想 關於幻燈片設計,.
00:00:10
幻燈片的外觀, 背景設計,字體樣式,.
00:00:15
顏色和佈局。
00:00:20
您希望幻燈片 有更多的視覺流行。.
00:00:23
你怎麼弄到的?
00:00:26
現在是探索主題的時候了。
00:00:30
主題提供完整的 演示文稿的幻燈片設計。.
00:00:35
讓我們來看看一些例子。
00:00:37
要查找主題,請按一下"設計";按一下"設計";按一下"設計",按一下"設計"。
00:00:40
不同的主題是 此處顯示這些縮略圖。.
00:00:45
請注意,當我指向 主題,它會在幻燈片上預覽。.
00:00:51
要查看更多主題,請按一下此中間 箭頭,顯示主題行。.
00:00:56
我將指向一些顯示他們的預覽。
00:01:08
查看完整主題 庫,按一下此底部箭頭.
00:01:11
稱為更多箭頭。
00:01:17
要應用主題,請按一下 縮略圖之一。.
00:01:21
主題是 應用於所有幻燈片。.
00:01:26
這個主題的一些細節 包括一個豐富多彩的背景,.
00:01:29
巧妙的設計 幻燈片編號和字體樣式。.
00:01:34
您將看到應用了色彩配置 和一系列的佈局。.
00:01:43
主題的目的是 提供您的演示文稿.
00:01:45
設計師品質的外觀與所有 幻燈片元素協調。.
00:01:51
應用 主題是當你第一次打開.
00:01:53
電源點開始工作 在演示文稿上.
00:01:56
- 在此開放視圖中,顯示所有 主題庫中的主題。.
00:02:03
你會注意到,其中一個選擇
00:02:05
是這個非常基本的設計 標記為空白演示文稿。.
00:02:09
這也有一個主題 應用,只是一個更平原的。.
00:02:14
一個有用的方面 觀點是,當我點擊一個主題,.
00:02:17
我看到一個更大的例子
00:02:19
我可以點擊更多圖片查看更多 其色彩配置和佈局的示例。.
00:02:26
我還看到另外三個 背景設計的選擇.
00:02:29
和主題的色彩配置。
00:02:33
當我按一下其中 這些,我看到它的預覽。.
00:02:37
這是一種方法, PowerPoint 提供替代方案.
00:02:40
説明您獲得所需的主題。
00:02:43
我會試試這個藍色版本 主題,這被稱為Ion;.
00:02:48
當我按一下"創建"時, PowerPoint 將主題應用於.
00:02:51
新的演示文稿 從第一張幻燈片開始。.
00:02:55
按一下"新建幻燈片"時, 新的幻燈片採取這個主題。.
00:03:01
開始的優勢 出主題到位.
00:03:04
是我看到它看起來如何 我的工作幻燈片內容。.
00:03:10
如果我想嘗試 不同的主題,我點擊設計.
00:03:13
並從庫中應用另一個。
00:03:19
現在,也許你是一個人誰 喜歡更普通的幻燈片設計。.
00:03:24
首先,請應用 最簡單的主題,.
00:03:27
辦公室主題
00:03:30
- 這是主題 PowerPoint 當您選擇時應用.
00:03:33
從打開螢幕的空白演示文稿。
00:03:37
有趣的是,你可以 從這個基本主題開始,並對其進行自訂。.
00:03:41
PowerPoint 為您提供了多種方法
00:03:43
更改任何主題設計。
00:03:46
首先,您有 三個替代背景.
00:03:49
和色彩配置 在這裡的變種.
00:03:54
當您按一下 右下角的更多箭頭,.
00:03:57
你有更多的 更改主題的選項。.
00:04:01
在顏色中有一個範圍 提供的其他色彩配置。.
00:04:07
在字體中,你會發現 其他字體組合.
00:04:10
標題和正文文本。
00:04:13
當我指向清單中的字體時,
00:04:15
注意它們如何在幻燈片上預覽。
00:04:28
效果提供微妙的風格 圖形(如形狀)的差異.
00:04:35
和背景樣式 包括更多的背景顏色,.
00:04:39
一些光,一些黑暗去 與當前色彩配置。.
00:04:46
如果你改變某些方面 你的主題,你想.
00:04:49
保存以供將來使用,打開 主題庫,然後按一下.
00:04:53
在 畫廊的底部,.
00:04:57
然後用新名稱保存主題。
00:05:05
自訂主題 與所有其他主題一起出現.
00:05:07
在畫廊 與其他演示文稿一起使用。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
作成した想像 プレゼンテーション用のスライド.
00:00:07
そして今、あなたは考えている スライドデザインについて.
00:00:10
スライドの外観、 背景デザイン、フォントスタイル、.
00:00:15
色とレイアウト。
00:00:20
スライドを もう少し視覚的なポップを持っています。.
00:00:23
どうやったんだ?
00:00:26
今はテーマを探求する時間です。
00:00:30
テーマは、完全なを提供します プレゼンテーション用のスライドデザインを使用します。.
00:00:35
いくつかの例を見てみましょう。
00:00:37
テーマを検索するには、[デザイン] をクリックします。
00:00:40
異なるテーマは、 これらのサムネイルがここに表示されます。.
00:00:45
を指し込むときに注意してください。 テーマは、スライド上でプレビューします。.
00:00:51
その他のテーマを表示するには、この中央をクリックします。 行でテーマを表示する矢印。.
00:00:56
私は彼らのプレビューを表示するためにいくつかを指します。
00:01:08
完全なテーマを表示するには ギャラリーをクリックし、この下の矢印をクリックします。.
00:01:11
[モア矢印" と呼ばれています。
00:01:17
テーマを適用するには、 サムネイルの 1 つ。.
00:01:21
テーマは すべてのスライドに適用されます。.
00:01:26
このテーマのいくつかの詳細 カラフルな背景を含む、.
00:01:29
のための芸術的なデザイン スライド番号とフォントスタイル。.
00:01:34
配色パターンが適用されている 全体とレイアウトの範囲。.
00:01:43
テーマの目的は、 プレゼンテーションを行う.
00:01:45
すべてのデザイナーの品質の外観 スライド要素が調整されます。.
00:01:51
を適用する別の方法 テーマは、あなたが最初に開くときです.
00:01:53
作業を開始する PowerPoint プレゼンテーションで.
00:01:56
- このオープニングビューでは、すべてを表示します テーマギャラリーからのテーマ。.
00:02:03
あなたは選択肢の1つに気づくでしょう
00:02:05
これは非常に基本的なデザインです 空白のプレゼンテーションというラベルが付いています。.
00:02:09
これもテーマを持っています 適用され、より単純なもの。.
00:02:14
これの役に立つ側面 ビューは、テーマをクリックすると、.
00:02:17
私はそれのより大きな例を参照してください。
00:02:19
[その他の画像] をクリックすると、詳細を表示できます。 その配色とレイアウトの例。.
00:02:26
私はまた、3つの追加を参照してください 背景デザインの選択.
00:02:29
テーマの配色。
00:02:33
のいずれかをクリックすると、 これら、私はそのプレビューを参照してください。.
00:02:37
これは、その一つの方法です。 パワーポイントは、代替手段を提供しています.
00:02:40
あなたが望むテーマを得るのを助けるために。
00:02:43
私はこの青いバージョンを試してみます イオンと呼ばれるテーマの;.
00:02:48
[作成] をクリックすると、 パワーポイントは、テーマを適用します.
00:02:51
新しいプレゼンテーション 最初のスライドから始まります。.
00:02:55
[新しいスライド] をクリックすると、 新しいスライドは、そのテーマを取ります。.
00:03:01
開始する利点 テーマを合わせて出かける.
00:03:04
私はそれがどのように見えるかを見る 私の仕事として私のスライドの内容。.
00:03:10
私は試してみたい場合は、 異なるテーマをクリックして[デザイン]をクリックします。.
00:03:13
ギャラリーから別のものを適用します。
00:03:19
さて、多分あなたは誰か よりプレーンなスライドデザインを好みます。.
00:03:24
まず、適用します。 最もシンプルなテーマ、.
00:03:27
オフィスのテーマ
00:03:30
- これはテーマパワーポイントです 選択時に適用されます。.
00:03:33
開画面画面から空白のプレゼンテーション。
00:03:37
楽しいのは、できることです。 この基本的なテーマから始めてカスタマイズしてください。.
00:03:41
パワーポイントはあなたにいくつかの方法を提供します
00:03:43
任意のテーマのデザインを変更します。
00:03:46
まず、次の操作を行います。 3つの代替背景.
00:03:49
および配色 バリアントでこっちへ.
00:03:54
をクリックすると、 右下の矢印が.
00:03:57
あなたはより多くを持っています テーマを変更するためのオプション。.
00:04:01
色内には範囲があります 利用可能な他の配色の。.
00:04:07
フォント内では、 その他のフォントの組み合わせ.
00:04:10
タイトルと本文。
00:04:13
リスト内のフォントを指すと、
00:04:15
スライド上でプレビューする方法に注目してください。
00:04:28
効果は微妙なスタイルを提供します 図形のようなグラフィックスの違い.
00:04:35
および背景スタイル より多くの背景色が含まれています,.
00:04:39
いくつかの光、いくつかの暗い行く 現在の配色を使用します。.
00:04:46
いくつかの側面を変更する場合 あなたのテーマとあなたがしたい.
00:04:49
将来の使用のためにそれを保存し、開く テーマギャラリーとクリック.
00:04:53
現在のテーマを保存する ギャラリーの下部,.
00:04:57
その後、テーマを新しい名前で保存します。
00:05:05
カスタマイズされたテーマ 他のすべてのテーマと共に表示される.
00:05:07
ギャラリーで 他のプレゼンテーションと一緒に使用します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hãy tưởng tượng bạn đã tạo slide cho bản trình bày của bạn.
00:00:07
và bây giờ bạn đang suy nghĩ về thiết kế slide, .
00:00:10
giao diện của các trang trình bày, thiết kế nền, kiểu phông chữ,.
00:00:15
màu sắc và bố cục.
00:00:20
Bạn muốn các trang trình bày để có hơn một chút trực quan pop..
00:00:23
Làm thế nào để bạn nhận được điều đó?
00:00:26
Bây giờ là thời gian để khám phá các chủ đề.
00:00:30
Một chủ đề cung cấp đầy đủ thiết kế slide cho bài thuyết trình của bạn..
00:00:35
Hãy xem xét một số ví dụ.
00:00:37
Để tìm chủ đề, hãy nhấp vào thiết kế;
00:00:40
Các chủ đề khác nhau được được hiển thị bởi những hình thu nhỏ này..
00:00:45
Chú ý như thế nào khi tôi trỏ đến một chủ đề, nó xem trước trên slide..
00:00:51
Để xem thêm chủ đề, bấm vào giữa mũi tên hiển thị các chủ đề hàng theo hàng. .
00:00:56
Tôi sẽ trỏ đến một số để hiển thị xem trước của họ.
00:01:08
Để xem các chủ đề đầy đủ thư viện ảnh, bấm vào mũi tên dưới.
00:01:11
gọi là mũi tên thêm.
00:01:17
Để áp dụng chủ đề, hãy nhấp vào một trong các hình thu nhỏ..
00:01:21
Chủ đề là áp dụng cho tất cả các trang trình bày..
00:01:26
Một số chi tiết của chủ đề này bao gồm một nền đầy màu sắc,.
00:01:29
một thiết kế Artful cho số slide và kiểu phông chữ..
00:01:34
Bạn thấy một lược đồ màu được áp dụng trong suốt và một loạt các bố trí..
00:01:43
Mục đích của một chủ đề là để cho bản trình bày của bạn.
00:01:45
một cái nhìn chất lượng thiết kế với tất cả Các yếu tố slide phối hợp..
00:01:51
Một cách khác để áp dụng một chủ đề là khi bạn lần đầu tiên mở.
00:01:53
PowerPoint để bắt đầu làm việc trên một bài thuyết trình .
00:01:56
-trong giao diện mở đầu này, bạn sẽ hiển thị tất cả Các chủ đề từ thư viện Chủ đề..
00:02:03
Bạn sẽ nhận thấy rằng một trong những lựa chọn
00:02:05
là thiết kế rất cơ bản này có nhãn Blank Presentation..
00:02:09
Điều này cũng có một chủ đề áp dụng, chỉ cần một đồng bằng hơn một..
00:02:14
Một khía cạnh hữu ích của điều này xem là khi tôi nhấp vào một chủ đề,.
00:02:17
Tôi thấy một ví dụ lớn hơn của nó
00:02:19
và tôi có thể nhấp vào thêm hình ảnh để xem chi Ví dụ về tông màu và bố cục của nó..
00:02:26
Tôi cũng thấy ba bổ sung sự lựa chọn của thiết kế nền.
00:02:29
và lược đồ màu cho chủ đề.
00:02:33
Khi tôi nhấp vào một trong các này, tôi thấy xem trước của nó..
00:02:37
Đây là một cách mà PowerPoint cung cấp các lựa chọn thay thế .
00:02:40
để giúp bạn có được chủ đề mà bạn muốn.
00:02:43
Tôi sẽ thử phiên bản này màu xanh của chủ đề được gọi là ion; .
00:02:48
Khi tôi nhấp vào tạo, PowerPoint áp dụng chủ đề để.
00:02:51
trình bày mới bắt đầu với slide đầu tiên..
00:02:55
Khi tôi nhấp vào slide mới, slide mới mất trên chủ đề đó..
00:03:01
Một lợi thế để bắt đầu ra với chủ đề tại chỗ .
00:03:04
là tôi thấy nó trông như thế nào với nội dung slide của tôi khi tôi làm việc..
00:03:10
Nếu tôi muốn thử một chủ đề khác nhau, tôi nhấp vào thiết kế .
00:03:13
và áp dụng một hình ảnh khác từ thư viện.
00:03:19
Bây giờ, có thể bạn là một người thích một thiết kế slide đồng bằng hơn..
00:03:24
Để bắt đầu với điều đó, áp dụng chủ đề đơn giản nhất, .
00:03:27
Các chủ đề văn phòng
00:03:30
-đây là PowerPoint chủ đề áp dụng khi bạn chọn .
00:03:33
Trình bày trống từ màn hình mở.
00:03:37
Điều thú vị là bạn có thể bắt đầu với chủ đề cơ bản này và tùy chỉnh nó..
00:03:41
PowerPoint cung cấp cho bạn một số cách để
00:03:43
thay đổi bất kỳ thiết kế chủ đề.
00:03:46
Để bắt đầu, bạn có ba nền thay thế.
00:03:49
và lược đồ màu trên đây trong các biến thể.
00:03:54
và khi bạn nhấp vào Thêm mũi tên ở phía dưới bên phải ở đây, .
00:03:57
bạn có nhiều tùy chọn để thay đổi chủ đề..
00:04:01
Trong màu sắc có một loạt của các lược đồ màu khác có sẵn..
00:04:07
Trong Fonts, bạn sẽ tìm thấy kết hợp phông chữ khác cho.
00:04:10
tiêu đề và văn bản cơ thể.
00:04:13
Khi tôi trỏ đến Fonts trong danh sách,
00:04:15
thông báo cách họ xem trước trên slide.
00:04:28
Hiệu ứng cung cấp phong cách tinh tế sự khác biệt cho đồ họa như hình dạng.
00:04:35
và phong cách nền bao gồm nhiều màu nền,.
00:04:39
một số ánh sáng, một số tối mà đi với lược đồ màu hiện tại..
00:04:46
Nếu bạn thay đổi một số khía cạnh của chủ đề của bạn và bạn muốn.
00:04:49
lưu nó để sử dụng trong tương lai, mở thư viện Chủ đề và nhấp vào.
00:04:53
Lưu chủ đề hiện tại ở dưới cùng của bộ sưu tập,.
00:04:57
sau đó lưu chủ đề với một tên mới.
00:05:05
Các chủ đề tùy chỉnh bây giờ xuất hiện với tất cả các chủ đề khác.
00:05:07
trong bộ sưu tập cho sử dụng với các bài thuyết trình khác..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bayangkan Anda telah membuat slide untuk presentasi Anda.
00:00:07
dan sekarang Anda sedang berpikir tentang desain slide, .
00:00:10
tampilan slide, Desain latar belakang, gaya font,.
00:00:15
warna dan tata letak.
00:00:20
Anda ingin slide untuk memiliki sedikit lebih visual pop..
00:00:23
Bagaimana Anda mendapatkan itu?
00:00:26
Sekarang adalah waktu untuk mengeksplorasi tema.
00:00:30
Sebuah tema memberikan lengkap Desain slide untuk presentasi Anda..
00:00:35
Mari kita lihat beberapa contoh.
00:00:37
Untuk menemukan tema, klik disain;
00:00:40
tema yang berbeda ditunjukkan oleh thumbnail ini di sini..
00:00:45
Perhatikan bagaimana ketika saya menunjuk ke tema, itu preview pada slide..
00:00:51
Untuk melihat tema lainnya, klik tombol tengah ini panah yang menunjukkan tema baris demi baris. .
00:00:56
Saya akan menunjukkan beberapa untuk menampilkan preview mereka.
00:01:08
Untuk melihat tema lengkap Galeri, klik panah bawah ini.
00:01:11
disebut panah lebih.
00:01:17
Untuk menerapkan tema, klik salah satu thumbnail..
00:01:21
Tema ini diterapkan pada semua slide..
00:01:26
Beberapa rincian dari tema ini termasuk latar belakang warna-warni,.
00:01:29
Desain berseni untuk nomor slide dan gaya font..
00:01:34
Anda melihat skema warna diterapkan di seluruh dan berbagai tata letak..
00:01:43
Tujuan dari sebuah tema adalah untuk memberikan presentasi Anda.
00:01:45
kualitas desainer terlihat dengan semua elemen slide yang dikoordinasikan..
00:01:51
Cara lain untuk menerapkan tema adalah ketika Anda pertama kali membuka.
00:01:53
PowerPoint untuk mulai bekerja pada presentasi .
00:01:56
-dalam tampilan pembuka ini, Anda akan diperlihatkan semua tema dari Galeri Tema..
00:02:03
Anda akan melihat bahwa salah satu pilihan
00:02:05
adalah desain yang sangat mendasar ini berlabel presentasi kosong..
00:02:09
Ini juga memiliki tema diterapkan, hanya satu yang lebih polos..
00:02:14
Sebuah aspek yang membantu Tampilan adalah bahwa ketika saya klik tema,.
00:02:17
Saya melihat contoh yang lebih besar dari itu
00:02:19
dan saya bisa klik lebih gambar untuk melihat lebih banyak contoh skema warna dan tata letak..
00:02:26
Saya juga melihat tiga tambahan pilihan desain latar belakang.
00:02:29
dan skema warna untuk tema.
00:02:33
Ketika saya klik salah satu dari ini, saya melihat preview-nya..
00:02:37
Ini adalah salah satu cara yang PowerPoint menawarkan alternatif .
00:02:40
untuk membantu Anda mendapatkan tema yang Anda inginkan.
00:02:43
Saya akan mencoba versi biru ini dari tema yang disebut ion; .
00:02:48
Ketika saya klik buat, PowerPoint menerapkan tema untuk.
00:02:51
presentasi baru dimulai dengan slide pertama..
00:02:55
Ketika saya klik slide baru, slide baru mengambil tema itu..
00:03:01
Keuntungan untuk memulai dengan tema di tempat .
00:03:04
adalah bahwa saya melihat bagaimana tampilannya dengan konten slide saya saat saya bekerja..
00:03:10
Jika saya ingin mencoba tema yang berbeda, saya klik desain .
00:03:13
dan menerapkan satu lagi dari galeri.
00:03:19
Sekarang, mungkin Anda adalah seseorang yang lebih memilih desain slide yang lebih polos..
00:03:24
Untuk memulainya, Terapkan tema yang paling sederhana, .
00:03:27
tema Office
00:03:30
-ini adalah PowerPoint tema berlaku bila Anda memilih .
00:03:33
Presentasi kosong dari layar pembuka.
00:03:37
Apa yang menyenangkan adalah bahwa Anda dapat mulai dengan tema dasar ini dan menyesuaikannya..
00:03:41
PowerPoint memberi Anda beberapa cara untuk
00:03:43
mengubah desain tema.
00:03:46
Untuk mulai dengan, Anda memiliki tiga latar belakang alternatif.
00:03:49
dan skema warna di sini dalam varian.
00:03:54
dan ketika Anda mengklik Lebih panah di kanan bawah di sini, .
00:03:57
Anda memiliki lebih pilihan untuk mengubah tema..
00:04:01
Dalam warna ada berbagai skema warna lain yang tersedia..
00:04:07
Dalam font, Anda akan menemukan kombinasi font lainnya untuk.
00:04:10
judul dan teks tubuh.
00:04:13
Ketika saya menunjuk ke font dalam daftar,
00:04:15
melihat bagaimana mereka preview pada slide.
00:04:28
Efek menawarkan gaya halus perbedaan untuk grafis seperti bentuk.
00:04:35
dan gaya latar belakang mencakup lebih banyak warna latar belakang,.
00:04:39
beberapa cahaya, beberapa gelap yang pergi dengan skema warna saat ini..
00:04:46
Jika Anda mengubah beberapa aspek tema Anda dan Anda ingin.
00:04:49
menyimpannya untuk penggunaan masa depan, buka Galeri Tema dan klik.
00:04:53
Simpan tema saat ini di bawah Galeri,.
00:04:57
kemudian simpan tema dengan nama baru.
00:05:05
Tema yang disesuaikan sekarang muncul dengan semua tema lainnya.
00:05:07
dalam Galeri untuk digunakan dengan presentasi lainnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представьте, что вы создали слайды для презентации.
00:00:07
и теперь вы думаете, о дизайне слайдов, .
00:00:10
внешний вид слайдов, фоновый дизайн, стили шрифтов,.
00:00:15
цвета и макеты.
00:00:20
Вы хотите, чтобы слайды есть немного больше визуального поп-музыки..
00:00:23
Как вы это получите?
00:00:26
Настало время изучить темы.
00:00:30
Тема обеспечивает полное слайд-дизайн для презентации..
00:00:35
Рассмотрим несколько примеров.
00:00:37
Чтобы найти темы, нажмите Дизайн;
00:00:40
различные темы показано на этих эскизов здесь..
00:00:45
Обратите внимание, как, когда я уаю на тема, он превью на слайде..
00:00:51
Чтобы увидеть больше тем, нажмите на эту середину стрелка, которая показывает темы строки за строкой. .
00:00:56
Я усмотрею некоторые, чтобы показать их предварительного просмотра.
00:01:08
Чтобы увидеть полные темы галерея, нажмите на эту нижнюю стрелку.
00:01:11
называется Больше стрелы.
00:01:17
Чтобы применить тему, нажмите один из эскизов..
00:01:21
Тема в том, применяется ко всем слайдам..
00:01:26
Некоторые детали этой темы включают красочный фон,.
00:01:29
хитрый дизайн для слайд-число и стили шрифтов..
00:01:34
Вы видите цветовую схему применяется во всем и ряд макетов..
00:01:43
Цель темы состоит в том, чтобы дать презентацию.
00:01:45
дизайнер качества смотреть со всеми элементы слайда скоординированы..
00:01:51
Еще один способ применения тема, когда вы впервые открыть.
00:01:53
PowerPoint для начала работы на презентации .
00:01:56
- В этом открытии зрения, вы показали все темы из галереи тем..
00:02:03
Вы заметите, что один из вариантов
00:02:05
это очень простой дизайн помечены Пустой Презентация..
00:02:09
Это также имеет тему применяется, просто более простой..
00:02:14
Полезный аспект этого мнение заключается в том, что, когда я нажимаю на тему,.
00:02:17
Я вижу более крупный пример этого
00:02:19
и я могу нажать больше изображений, чтобы увидеть больше примеры его цветовой гаммы и макетов..
00:02:26
Я также вижу три дополнительных выбор фонового дизайна.
00:02:29
и цветовая гамма для темы.
00:02:33
Когда я нажимаю на один из эти, я вижу его предварительного просмотра..
00:02:37
Это один из способов, что PowerPoint предлагает альтернативы .
00:02:40
, чтобы помочь вам получить тему, которую вы хотите.
00:02:43
Я попробую эту синюю версию темы, которая называется Ион; .
00:02:48
когда я нажимаю Создать, PowerPoint применяет тему к.
00:02:51
новая презентация начиная с первого слайда..
00:02:55
Когда я нажимаю на New Slide, новый слайд берет на себя эту тему..
00:03:01
Преимущество для начала с темой на месте .
00:03:04
является то, что я вижу, как это выглядит с мое содержание слайда, как я работаю..
00:03:10
Если я хочу попробовать различные темы, я нажимаю Дизайн .
00:03:13
и применить еще один из галереи.
00:03:19
Теперь, может быть, вы тот, кто предпочитает более простой дизайн слайда..
00:03:24
Для начала примените самая простая тема, .
00:03:27
Тема Управления
00:03:30
- это тема PowerPoint применяется при выборе .
00:03:33
Пустая презентация с экрана открытия.
00:03:37
Что забавно, так это то, что вы можете начните с этой основной темы и настроить его..
00:03:41
PowerPoint дает вам несколько способов
00:03:43
изменить любой дизайн тем.
00:03:46
Начнем с того, что у вас есть три альтернативных фона.
00:03:49
и цветовые схемы здесь в вариантах.
00:03:54
и когда вы нажмете на Больше стрелок на нижнем правом здесь, .
00:03:57
у вас есть больше варианты изменения темы..
00:04:01
В цветах есть диапазон других доступных цветовых схем..
00:04:07
В шрифтах вы найдете другие комбинации шрифтов для.
00:04:10
название и текст тела.
00:04:13
Когда я указать на шрифты в списке,
00:04:15
обратите внимание, как они просматриваются на слайде.
00:04:28
Эффекты предлагают тонкий стиль различия для графики, как формы.
00:04:35
и фоновые стили включает в себя больше фоновых цветов,.
00:04:39
некоторые светлые, некоторые темные, которые идут с текущей цветовой гаммой..
00:04:46
Если вы измените некоторые аспекты ваша тема, и вы хотите.
00:04:49
сохранить его для использования в будущем, открыть галерея тем и нажмите.
00:04:53
Сохранить текущую тему на нижней части галереи,.
00:04:57
затем сохраните тему с новым именем.
00:05:05
Настраиваемая тема сейчас появляется со всеми другими темами.
00:05:07
в галерее для использовать с другими презентациями..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представете си, че сте създали слайдове за вашата презентация.
00:00:07
и сега си мислиш относно дизайна на слайдовете, .
00:00:10
на слайдовете, фон, стилове на шрифта,.
00:00:15
цветове и оформления.
00:00:20
Искате слайдовете да се има малко по-визуално поп..
00:00:23
Как го разбра?
00:00:26
Сега е времето да изследваме теми.
00:00:30
Темата предоставя пълна слайд дизайн за вашата презентация..
00:00:35
Нека да разгледаме някои примери.
00:00:37
За да намерите теми, щракнете върху "Дизайн";
00:00:40
различните теми са показани от тези миниатюри тук..
00:00:45
Забележете как, когато сочя към то визуализира на слайда..
00:00:51
За да видите още теми, кликнете върху това стрелка, която показва реда на темите по ред. .
00:00:56
Ще посоча някои, за да се покаже визуализацията им.
00:01:08
За да видите пълните теми галерия, щракнете върху тази стрелка отдолу.
00:01:11
наречена "Повече стрелка".
00:01:17
За да приложите тема, щракнете върху една от миниатюрите..
00:01:21
Темата е всички слайдове..
00:01:26
Някои детайли от тази тема разноцветен фон,.
00:01:29
дизайн за номера на слайда и стиловете на шрифта..
00:01:34
Виждате приложена цветова схема и редица оформления..
00:01:43
Целта на темата е да се представянето ви.
00:01:45
дизайн качество на вид с всички ните елементи на слайда..
00:01:51
Друг начин за прилагане на темата е, когато за първи път отворите.
00:01:53
PowerPoint за стартиране на работа на представянето .
00:01:56
- в този изглед на отваряне, вие сте показани всички темите от галерията с теми..
00:02:03
Ще забележите, че един от
00:02:05
е този много основен дизайн етикет "Празно представяне"..
00:02:09
Това също така има тема, която по-обикновени..
00:02:14
Полезен аспект на тази изглед е, че когато щракнете върху тема,.
00:02:17
Виждам по-голям пример от него.
00:02:19
и мога да кликна още снимки, за да видя повече примери за своята цветова схема и оформления..
00:02:26
Виждам също така три допълнителни избор на фон дизайн.
00:02:29
цветовата схема за темата.
00:02:33
Когато щракна върху един от тези, виждам визуализацията му..
00:02:37
Това е един от начините, по които PowerPoint предлага алтернативи .
00:02:40
за да ви помогне да получите темата, която искате.
00:02:43
Ще се опитам тази синя версия на темата, която се нарича Йон; .
00:02:48
когато щракна върху Създаване, PowerPoint прилага темата към.
00:02:51
новото представяне започвайки с първия слайд..
00:02:55
Когато щракна върху Нов слайд, нов слайд се на тази тема..
00:03:01
Предимство за стартиране на с темата на място .
00:03:04
е, че виждам как изглежда с слайд съдържанието, докато работя..
00:03:10
Ако искам да опитам различна тема, щракнете върху Дизайн .
00:03:13
и да приложи друг от галерията.
00:03:19
Може би си някой, който да е предпочита по-обикновен дизайн на слайдове..
00:03:24
За да започнете с това, най-простата тема, .
00:03:27
темата на Office
00:03:30
- това е темата PowerPoint се прилага, когато изберете .
00:03:33
Празна презентация от началния екран.
00:03:37
Забавно е, че можеш да си го натопяш. започнете с тази основна тема и я персонализирайте..
00:03:41
PowerPoint ви дава няколко начина да
00:03:43
да промените дизайна на темите.
00:03:46
За начало имате три алтернативни фонове.
00:03:49
и цветови схеми тук във варианти.
00:03:54
и когато щракнете върху Още стрела в долния десен ъгъл, .
00:03:57
имате повече опции за промяна на темата..
00:04:01
В цветовете има обхват цветови схеми..
00:04:07
Шрифтовете ще намерите други комбинации от шрифтове за.
00:04:10
заглавието и основния текст.
00:04:13
Когато сочя към "Шрифтове" в списъка,
00:04:15
забележете как визуализират слайда.
00:04:28
Ефектите предлагат фина стил разлики за графики като фигури.
00:04:35
и стилове за фон включва повече фонови цветове,.
00:04:39
някои светлина, някои тъмни, с текущата цветова схема..
00:04:46
Ако промените някои аспекти на и искате да.
00:04:49
го запишете за бъдеща употреба, отворете галерията с теми и кликнете върху.
00:04:53
Запис на текущата тема в в долната част на галерията,.
00:04:57
след това запишете темата с ново име.
00:05:05
Персонализираната тема сега се появява с всички други теми.
00:05:07
в галерията за да се използва с други презентации..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imaginați-vă că ați creat diapozitive pentru prezentare.
00:00:07
și acum te gândești despre proiectarea diapozitivelor, .
00:00:10
aspectul diapozitivelor, design de fundal, stiluri de font,.
00:00:15
culori și aspecte.
00:00:20
Doriți ca diapozitivele să au un pic mai mult pop vizual..
00:00:23
faci rost de asta?
00:00:26
Acum e momentul pentru a explora teme.
00:00:30
O temă oferă o design de diapozitive pentru prezentare..
00:00:35
Să ne uităm la câteva exemple.
00:00:37
Pentru a găsi teme, faceți clic pe Proiectare;
00:00:40
diferite teme sunt afișate de aceste miniaturi aici..
00:00:45
Observați, atunci când am punctul de la un temă, se previzualizează pe diapozitiv..
00:00:51
Pentru a vedea mai multe teme, faceți clic pe acest mijloc săgeată care afișează temele rând cu rând. .
00:00:56
Voi indica spre unii pentru a arăta previzualizarea lor.
00:01:08
Pentru a vedea temele complete galerie, faceți clic pe această săgeată de jos.
00:01:11
numit săgeata Mai mult.
00:01:17
Pentru a aplica o temă, faceți clic pe una dintre miniaturi..
00:01:21
Tema este aplicate tuturor diapozitivelor..
00:01:26
Unele detalii ale acestei teme includ un fundal colorat,.
00:01:29
un design artistic pentru numărul diapozitivului și stilurile de font..
00:01:34
Vedeți o schemă de culori aplicată de-a lungul și o serie de machete..
00:01:43
Scopul unei teme este de a oferiți prezentarea.
00:01:45
un aspect de calitate designer cu toate elementele de diapozitiv coordonate..
00:01:51
Un alt mod de a aplica o tema este atunci când deschideți pentru prima dată.
00:01:53
PowerPoint pentru a începe lucrul pe o prezentare .
00:01:56
- în această vizualizare de deschidere, vi se arată toate temele din galeria de teme..
00:02:03
Veți observa că una dintre opțiunile
00:02:05
este acest design foarte de bază etichetate Prezentare necompletată..
00:02:09
Acest lucru are, de asemenea, o temă aplicat, doar unul mai simplu..
00:02:14
Un aspect util al acestei vedere este că, atunci când am faceți clic pe o temă,.
00:02:17
Văd un exemplu mai mare de ea
00:02:19
și pot face clic pe Mai multe imagini pentru a vedea mai multe exemple de schema de culori și machete..
00:02:26
Văd, de asemenea, trei suplimentare alegeri de design de fundal.
00:02:29
și schema de culori pentru tema.
00:02:33
Când fac clic pe una dintre acestea, văd previzualizarea sa..
00:02:37
Aceasta este o modalitate prin care PowerPoint oferă alternative .
00:02:40
pentru a vă ajuta să obțineți tema dorită.
00:02:43
Voi încerca această versiune albastră a temei care se numește Ion; .
00:02:48
când fac clic pe Creare, PowerPoint aplică tema.
00:02:51
noua prezentare începând cu primul diapozitiv..
00:02:55
Când fac clic pe Diapozitiv nou, slide nou ia pe această temă..
00:03:01
Un avantaj pentru a începe afară cu tema în loc .
00:03:04
este că văd arată cu conținutul diapozitivului în timp ce lucrez..
00:03:10
Dacă vreau să încerc o temă diferită, fac clic pe Proiectare .
00:03:13
și se aplică un altul de la galerie.
00:03:19
Acum, poate că ești cineva care. preferă un design mai simplu diapozitiv..
00:03:24
Pentru a începe cu asta, se aplică cea mai simplă temă, .
00:03:27
tema Office
00:03:30
- aceasta este tema PowerPoint se aplică atunci când alegeți .
00:03:33
Prezentare necompletată din ecranul de deschidere.
00:03:37
Ce e distractiv este că puteți începe cu această temă de bază și personalizați-l..
00:03:41
PowerPoint vă oferă mai multe moduri de a
00:03:43
schimba orice teme de proiectare.
00:03:46
Pentru a începe cu, aveți trei fundaluri alternative.
00:03:49
și scheme de culori aici, în variante.
00:03:54
și când faceți clic pe Mai multă săgeată în partea de jos aici, .
00:03:57
aveți mai multe pentru modificarea temei..
00:04:01
În cadrul culorilor există o gamă alte scheme de culori disponibile..
00:04:07
În cadrul Fonturilor, veți găsi alte combinații de fonturi pentru.
00:04:10
titlul și corpul textului.
00:04:13
Când arăt spre Fonturi din listă,
00:04:15
observați modul în care acestea previzualizați pe diapozitiv.
00:04:28
Efectele oferă stil subtil diferențe pentru reprezentări grafice, ar fi forme.
00:04:35
și stiluri de fundal include mai multe culori de fundal,.
00:04:39
unele lumina, unele întuneric care merg cu schema de culori curentă..
00:04:46
Dacă modificați un anumit aspect al tema dumneavoastră și doriți să.
00:04:49
salvați-l pentru utilizare viitoare, deschideți galeria de teme și faceți clic pe.
00:04:53
Salvare temă curentă la partea de jos a galeriei,.
00:04:57
apoi salvați tema cu un nume nou.
00:05:05
Tema personalizată acum apare cu toate celelalte teme.
00:05:07
în galeria pentru utilizarea cu alte prezentări..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Уявіть, що ви створили слайди для презентації.
00:00:07
і тепер ви думаєте про оформлення слайдів, .
00:00:10
вигляд слайдів, оформлення тла, стилі шрифтів,.
00:00:15
кольори та макети.
00:00:20
Потрібно, щоб слайди мають трохи більш візуальний поп..
00:00:23
Як ти це робиш?
00:00:26
Тепер настав час, щоб вивчити теми.
00:00:30
Тема містить повний оформлення слайдів для презентації..
00:00:35
Давайте розглянемо деякі приклади.
00:00:37
Щоб знайти теми, натисніть кнопку Конструктор;
00:00:40
різні теми показано цими мініатюрами тут..
00:00:45
Зверніть увагу, як, коли я вказати на на слайді..
00:00:51
Щоб переглянути інші теми, клацніть цю середину стрілка, яка показує рядок тем за рядком. .
00:00:56
Я покажу деяким, щоб показати їх попередній перегляд.
00:01:08
Перегляд повних тем клацніть цю стрілку внизу.
00:01:11
називається стрілка "Додатково".
00:01:17
Щоб застосувати тему, натисніть кнопку один з ескізів..
00:01:21
Тема застосовано до всіх слайдів..
00:01:26
Деякі деталі цієї теми включати барвистий фон,.
00:01:29
мистецький дизайн для номер слайда та стилі шрифтів..
00:01:34
Ви бачите колірну схему, застосовану по всій і діапазоні макетів..
00:01:43
Метою теми є презентацію.
00:01:45
дизайнера якість виглядати з усіма узгоджені елементи слайда..
00:01:51
Ще один спосіб застосувати тема під час першого відкриття.
00:01:53
PowerPoint для початку роботи на презентації .
00:01:56
- у цьому відкритому поданні ви показали всі теми з галереї тем..
00:02:03
Ви помітите, що один з варіантів
00:02:05
це дуже базовий дизайн з міткою Пуста презентація..
00:02:09
Це також має тему застосовується, просто більш простий..
00:02:14
Корисний аспект цього подання полягає в тому, що при натишку теми.
00:02:17
Я бачу більший приклад його
00:02:19
і я можу натиснути більше зображень, щоб побачити більше приклади колірної схеми та макетів..
00:02:26
Я також бачу три додаткові вибір дизайну тла.
00:02:29
і колірну схему для теми.
00:02:33
Коли я натиснаю один з ці, я бачу його попередній перегляд..
00:02:37
Це один із способів, які У програмі PowerPoint передбачено варіанти .
00:02:40
, щоб допомогти вам отримати потрібну тему.
00:02:43
Я постараюся цю синю версію теми, яку називають Іон; .
00:02:48
після натискання кнопки Створити, Застосунок PowerPoint застосовує тему до.
00:02:51
нова презентація починаючи з першого слайда..
00:02:55
Після натискання кнопки Створити слайд новий слайд бере на цю тему..
00:03:01
Перевага початку з темою на місці .
00:03:04
є те, що я бачу, як вона виглядає з вміст слайда під час роботи..
00:03:10
Якщо я хочу спробувати інша тема, я натиму кнопку Конструктор .
00:03:13
і застосуйте ще одну з галереї.
00:03:19
Може бути, ви той, хто віддає перевагу більш простий дизайн слайдів..
00:03:24
Для початку цього застосуйте найпростіша тема, .
00:03:27
тема Office
00:03:30
- Це тема PowerPoint застосовується при виборі .
00:03:33
Пуста презентація з екрана відкриття.
00:03:37
Що весело, що ви можете почати з цієї основної теми і налаштувати її..
00:03:41
У програмі PowerPoint можна кількома способами
00:03:43
змінити будь-який дизайн тем.
00:03:46
Для початку у вас є три альтернативні фони.
00:03:49
і колірні схеми тут, в варіантах.
00:03:54
і коли ви натискаєте кнопку Більше стрілки внизу праворуч тут, .
00:03:57
у вас є більше для зміни теми..
00:04:01
У кольорах є діапазон інших колірних схем..
00:04:07
У межах шрифтів ви знайдете інші комбінації шрифтів для.
00:04:10
заголовок і основний текст.
00:04:13
Коли я наведіть вказівник на пункт Шрифти у списку,
00:04:15
зверніть увагу, як вони попередньо говорять на слайді.
00:04:28
Ефекти пропонують тонкий стиль відмінності для графіки, як-ть фігури.
00:04:35
і стилі тла містить більше кольорів тла,.
00:04:39
світло, деякі темні, які йдуть з поточною колірною схемою..
00:04:46
Якщо змінити певний аспект тему, і ви хочете.
00:04:49
зберегти його для подальшого використання, відкрити колекції тем і натисніть кнопку.
00:04:53
Зберегти поточну тему на в нижній частині галереї,.
00:04:57
потім збережіть тему з новим ім'ям.
00:05:05
Налаштована тема зараз з'явиться з усіма іншими темами.
00:05:07
в галереї для використовувати з іншими презентаціями..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Oluşturduğunuzu düşünün sununuzun slaytları.
00:00:07
ve şimdi düşünüyorsun slayt tasarımı hakkında, .
00:00:10
slaytların görünümü, arka plan tasarımı, yazı tipi stilleri,.
00:00:15
renkler ve düzenler.
00:00:20
Slaytların biraz daha görsel pop var..
00:00:23
Bunu nasıl elde ediyorsun?
00:00:26
Şimdi temaları keşfetme zamanı.
00:00:30
Bir tema tam bir sağlar sununiz için slayt tasarımı..
00:00:35
Bazı örneklere bakalım.
00:00:37
Temaları bulmak için Tasarım'ı tıklatın;
00:00:40
farklı temalar vardır burada bu küçük resimler tarafından gösterilmiştir..
00:00:45
Bir tema, slaytüzerinde önizlemeleri..
00:00:51
Daha fazla tema görmek için bu orta temaları satır satır gösteren ok. .
00:00:56
Önizlemelerini göstermek için bazılarını işaret edeceğim.
00:01:08
Tam temaları görmek için galeri, bu alt ok tıklayın.
00:01:11
Daha fazla ok denir.
00:01:17
Bir tema uygulamak için, küçük resimlerden biri..
00:01:21
Tema tüm slaytlara uygulanır..
00:01:26
Bu temanın bazı ayrıntıları renkli bir arka plan içerir,.
00:01:29
için sanatsal bir tasarım slayt numarası ve yazı tipi stilleri..
00:01:34
Uygulanan bir renk düzeni görüyorsunuz boyunca ve düzenleri bir dizi..
00:01:43
Bir temanın amacı, sunumunuzu yapın.
00:01:45
tüm bir tasarımcı kaliteli bir görünüm slayt öğeleri koordine edilir..
00:01:51
Bir uygulamak için başka bir yol tema ilk açtığınızda.
00:01:53
Çalışmaya başlamak için PowerPoint bir sunumda .
00:01:56
- Bu açılış görünümünde, tüm gösterilir temalar galerisinden temalar..
00:02:03
Fark edeceksiniz ki seçeneklerden biri
00:02:05
Bu çok temel tasarım Boş Sunum olarak etiketlendi..
00:02:09
Bu da bir tema vardır uygulanan, sadece daha düz bir..
00:02:14
Bu yararlı bir yönü bir tema tıklattığınızda,.
00:02:17
Bunun daha büyük bir örneğini görüyorum.
00:02:19
ve daha fazla görmek için daha fazla resim tıklayabilirsiniz renk düzeni ve düzenleri örnekleri..
00:02:26
Ben de üç ek bakın arka plan tasarımı seçenekleri.
00:02:29
ve tema için renk düzeni.
00:02:33
Birini tıklattığınızda Bu, ben önizleme bakın..
00:02:37
Bu bir yoludur. PowerPoint alternatifler sunuyor .
00:02:40
istediğiniz temayı elde yardımcı olmak için.
00:02:43
Ben bu mavi sürümü deneyeceğim ion olarak adlandırılan temanın; .
00:02:48
Oluştur'u tıklattığınızda, PowerPoint temayı.
00:02:51
yeni sunu ilk slayt ile başlar..
00:02:55
Yeni Slayt'ı tıklattığınızda, yeni slayt bu tema alır..
00:03:01
Başlamak için bir avantaj yerinde tema ile dışarı .
00:03:04
ben nasıl göründüğünü görmek olduğunu çalışırken slayt içeriğim..
00:03:10
Eğer denemek istersem farklı tema, Ben Tasarım tıklayın .
00:03:13
ve galeriden başka bir uygulayın.
00:03:19
Şimdi, belki sen. daha sade bir slayt tasarımı tercih eder..
00:03:24
Bununla başlamak için, uygulayın en basit tema, .
00:03:27
Ofis teması
00:03:30
- Bu tema PowerPoint olduğunu seçtiğinizde geçerlidir .
00:03:33
Açılış ekranından Boş Sunu.
00:03:37
Eğlenceli olan şey, bu temel tema ile başlayın ve özelleştirin..
00:03:41
PowerPoint size çeşitli yollar sunar
00:03:43
herhangi bir tema tasarımı değiştirin.
00:03:46
Başlangıç olarak, üç alternatif arka plan.
00:03:49
ve renk şemaları burada varyantları.
00:03:54
ve tıklattığınızda Alt tabakada daha fazla ok var. .
00:03:57
daha fazla var tema değiştirme seçenekleri..
00:04:01
Renkler içinde bir aralık var diğer renk şemaları kullanılabilir..
00:04:07
Fonts içinde, için diğer yazı tipi kombinasyonları.
00:04:10
başlık ve gövde metni.
00:04:13
Listedeki Fontları işaret ettiğimde,
00:04:15
slaytta nasıl önizleme yaptıklarına dikkat edin.
00:04:28
Efektler ince bir stil sunar şekiller gibi grafikler için farklılıklar.
00:04:35
ve Arka plan stilleri daha fazla arka plan rengi içerir,.
00:04:39
biraz ışık, bazı karanlık gitmek geçerli renk düzeni ile..
00:04:46
Eğer bazı yönünü değiştirirseniz tema ve istediğiniz.
00:04:49
ileride kullanmak için kaydedin, açık temalar galerisi ve tıklayın.
00:04:53
Geçerli teonu şu anda kaydet galerinin alt,.
00:04:57
sonra tema yeni bir ad ile kaydedin.
00:05:05
Özelleştirilmiş tema şimdi diğer tüm temalarla birlikte görünür.
00:05:07
için galeride diğer sunularla birlikte kullanın..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que criou slides para a sua apresentação.
00:00:07
e agora estás a pensar sobre design de diapositivos, .
00:00:10
o olhar dos slides, o design de fundo, estilos de fonte,.
00:00:15
cores e layouts.
00:00:20
Quer que os slides. ter um pouco mais de pop visual..
00:00:23
Como é que se consegue isso?
00:00:26
Agora é a hora de explorar temas.
00:00:30
Um tema fornece um completo slide design para a sua apresentação..
00:00:35
Vejamos alguns exemplos.
00:00:37
Para encontrar temas, clique em Design;
00:00:40
os diferentes temas são mostrado por estas miniaturas aqui..
00:00:45
Reparem como quando aponto para um tema, pré-visualiza no slide..
00:00:51
Para ver mais temas, clique neste meio seta que mostra os temas linha a linha. .
00:00:56
Vou apontar para alguns para mostrar a sua pré-estreia.
00:01:08
Para ver todos os temas galeria, clique nesta seta inferior.
00:01:11
chamado de Mais Seta.
00:01:17
Para aplicar um tema, clique em uma das miniaturas..
00:01:21
O tema é aplicado a todos os slides..
00:01:26
Alguns detalhes deste tema incluir um fundo colorido,.
00:01:29
um design artístico para o número de diapositivos e estilos de fonte..
00:01:34
Vê-se um esquema de cores aplicado em toda e uma gama de layouts..
00:01:43
O objetivo de um tema é dar a sua apresentação.
00:01:45
um look de qualidade designer com todos os elementos de diapositivos coordenados..
00:01:51
Outra forma de aplicar um tema é quando se abre pela primeira vez.
00:01:53
PowerPoint para começar a trabalhar em uma apresentação .
00:01:56
- nesta vista de abertura, é mostrado a todos os temas da galeria de temas..
00:02:03
Vai notar que uma das escolhas
00:02:05
é este design muito básico apresentação em branco..
00:02:09
Isto também tem um tema aplicado, apenas um mais simples..
00:02:14
Um aspeto útil deste ver é que quando clico num tema,.
00:02:17
Vejo um exemplo maior.
00:02:19
e posso clicar Mais imagens para ver mais exemplos do seu esquema de cores e layouts..
00:02:26
Também vejo três adicionais escolhas de design de fundo.
00:02:29
e esquema de cores para o tema.
00:02:33
Quando clico num dos estes, vejo a sua pré-estreia..
00:02:37
Esta é uma maneira que PowerPoint oferece alternativas .
00:02:40
para ajudá-lo a ter o tema que quer.
00:02:43
Vou experimentar esta versão azul do tema que é chamado Ion; .
00:02:48
quando clico Criar, PowerPoint aplica o tema para.
00:02:51
a nova apresentação começando com o primeiro slide..
00:02:55
Quando clico em New Slide, o novo slide assume sobre o tema..
00:03:01
Uma vantagem para começar fora com o tema no lugar .
00:03:04
é que eu vejo o que parece com meu conteúdo de slide enquanto trabalho..
00:03:10
Se eu quiser experimentar um tema diferente, clico em Design .
00:03:13
e aplicar outro da galeria.
00:03:19
Agora, talvez seja alguém que prefere um design de diapositivos mais simples..
00:03:24
Para começar com isso, aplicar o tema mais simples, .
00:03:27
o tema do Escritório
00:03:30
- este é o tema PowerPoint aplica-se quando você escolhe .
00:03:33
Apresentação em branco do ecrã de abertura.
00:03:37
O que é divertido é que podes comece com este tema básico e personalize-o..
00:03:41
PowerPoint dá-lhe várias formas de
00:03:43
alterar qualquer design de temas.
00:03:46
Para começar, você tem o três fundos alternativos.
00:03:49
e esquemas de cores aqui em variantes.
00:03:54
e quando clicar no Mais seta na parte inferior aqui, .
00:03:57
tem mais opções para alterar o tema..
00:04:01
Dentro das Cores há uma gama de outros esquemas de cores disponíveis..
00:04:07
Dentro de Fonts, você vai encontrar outras combinações de fontes para.
00:04:10
o título e o texto do corpo.
00:04:13
Quando aponto para Fonts na lista,
00:04:15
note como pré-visualizam no slide.
00:04:28
Os efeitos oferecem um estilo subtil diferenças para gráficos como formas.
00:04:35
e estilos de fundo inclui mais cores de fundo,.
00:04:39
alguma luz, alguma escuridão que vão com o esquema de cores atual..
00:04:46
Se alterar algum aspeto de seu tema e quer.
00:04:49
guardá-lo para uso futuro, abrir a galeria de temas e clique.
00:04:53
Guarde o tema atual no fundo da galeria,.
00:04:57
em seguida, salvar o tema com um novo nome.
00:05:05
O tema personalizado agora aparece com todos os outros temas.
00:05:07
na galeria para usar com outras apresentações..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Zamisli da si stvorio slajdovi za prezentaciju.
00:00:07
A sada razmiљljaљ. o dizajnu slajda, .
00:00:10
izgled slajdova, dizajn pozadine, stilovi fontova,.
00:00:15
boje i rasporede.
00:00:20
Želite da slajdovi Imaj malo viљe vizuelnog popa..
00:00:23
Kako si doљao do toga?
00:00:26
Sada je vreme da istražimo temike.
00:00:30
Tema obezbeđuje kompletnu dizajn slajda za prezentaciju..
00:00:35
Pogledajmo neke primere.
00:00:37
Da biste pronašli stavke, kliknite na dugme "Dizajn";
00:00:40
različite tema su Ove sličice ovde pokazuju ove sličice..
00:00:45
Primećujete kako kada ukaћem na tema, pregleda se na slajdu..
00:00:51
Da biste videli još tema, kliknite na ovu sredinu strelica koja prikazuje red po red tema. .
00:00:56
Pokaћiжu na neke da pokaћu premijeru.
00:01:08
Da biste videli kompletne tema galerija, kliknite na ovu donju strelicu.
00:01:11
zove se "Joљ strela".
00:01:17
Da biste primenili stavku, kliknite na dugme Jedna od sličica..
00:01:21
Tema je. primenjena na sve slajdove..
00:01:26
Neki detalji ove tema uključujući živopisnu pozadinu,.
00:01:29
umetnički dizajn za broj slajda i stilovi fonta..
00:01:34
Vidiš primenjenu šemu boja u celom i nizu rasporeda..
00:01:43
Cilj teme je da dajte prezentaciju.
00:01:45
dizajnerski kvalitetan izgled sa svim koordinisani elementi slajda..
00:01:51
Drugi način da primenite tema je kada prvi put otvorite.
00:01:53
PowerPoint za početak rada na prezentaciji .
00:01:56
- u ovom uvodnom pogledu, svi ste prikazani tema iz galerije tema..
00:02:03
Primetićete da je jedan od izbora
00:02:05
Da li je ovo osnovni dizajn označen kao Prazna prezentacija..
00:02:09
Ovo takođe ima tema Primenjena, samo jednostavnija..
00:02:14
Koristan aspekt ovoga prikaz je da kada kliknem na tum,.
00:02:17
Vidim veći primer toga
00:02:19
i mogu da kliknem na dugme "Još slika" da bih video više primere svoje šeme boja i rasporeda..
00:02:26
Takođe vidim još tri izbor dizajna pozadine.
00:02:29
šemu boja za ovu tema.
00:02:33
Kada kliknem na jedan od Ove, vidim njegov pregled..
00:02:37
Ovo je jedan od naиina da. PowerPoint nudi alternative .
00:02:40
Da ti pomognem da dobijeљ ћeрnu tema.
00:02:43
Probaću ovu plavu verziju. tema koja se zove Jona; .
00:02:48
kada kliknem na dugme "Kreiraj", PowerPoint primenjuje.
00:02:51
nova prezentacija počevši od prvog slajda..
00:02:55
Kada kliknem na dugme "Novi slajd", novi slajd preuzima tu tema..
00:03:01
Prednost za početak napolje sa temom na mestu .
00:03:04
Je li to što vidim kako to izgleda moj sadržaj slajda dok radim..
00:03:10
Ako ћelim da probam. različita tema, kliknem na dugme Dizajn .
00:03:13
i primenite još jednu iz galerije.
00:03:19
Moћda si ti neko ko. preferira jednostavniji dizajn slajdova..
00:03:24
Za početak, prijavite se najjednostavnija tema, .
00:03:27
tema "Office"
00:03:30
- ovo je tema PowerPoint primenjuje se kada odaberete .
00:03:33
Prazna prezentacija sa početnog ekrana.
00:03:37
Ono љto je zabavno je da moћeљ. počnite sa ovom osnovnom temom i prilagodite je..
00:03:41
PowerPoint vam pruža nekoliko načina da
00:03:43
promenite dizajn bilo koje tema.
00:03:46
Za poиetak, imate. tri alternativne pozadine.
00:03:49
šeme boja Ovde u varijantama.
00:03:54
i kada kliknete na Još strela na donjem delu ovde, .
00:03:57
Imaš još opcije za promenu tema..
00:04:01
Unutar Boja postoji domet drugih dostupnih šema boja..
00:04:07
U okviru fontova, naжi жete. ostale kombinacije fontova za.
00:04:10
naslov i telo teksta.
00:04:13
Kada na listi istaknem da su fontovi,
00:04:15
obratite pažnju na to kako pregledaju slajd.
00:04:28
Efekti nude suptilni stil razlike za grafike kao što su oblici.
00:04:35
i stilovi pozadine uključuje više boja pozadine,.
00:04:39
Malo svetla, malo tame koja ide sa trenutnom šemom boja..
00:04:46
Ako promenite neki aspekt tema i ti to ћeliљ..
00:04:49
sačuvaj za buduću upotrebu, otvori galerija tema i kliknite na dugme.
00:04:53
Sačuvaj trenutnu tema na Na dnu galerije,.
00:04:57
zatim sačuvajte tu tema novim imenom.
00:05:05
Prilagođena tema sada pojavljuje se sa svim ostalim temama.
00:05:07
u galeriji za koristite sa drugim prezentacijama..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
والآن أنت تفكر حول تصميم الشرائح، .
00:00:10
مظهر الشرائح، تصميم الخلفية، أنماط الخط،.
00:00:15
الألوان والتخطيطات.
00:00:20
تريد الشرائح إلى يكون أكثر قليلا البوب البصرية..
00:00:23
كيف تحصل على ذلك؟
00:00:26
الآن هو الوقت المناسب لاستكشاف المواضيع.
00:00:30
يوفر السمة اكتمالا تصميم الشرائح للعرض التقديمي..
00:00:35
دعونا ننظر في بعض الأمثلة.
00:00:37
للبحث عن السمات، انقر فوق تصميم؛
00:00:40
المواضيع المختلفة هي تظهر هذه الصور المصغرة هنا..
00:00:45
لاحظ كيف عندما أشير إلى الموضوع ، فإنه معاينات على الشريحة..
00:00:51
لمشاهدة المزيد من السمات، انقر فوق هذا الوسط السهم الذي يظهر المواضيع صفا بعد صف. .
00:00:56
سأشير إلى بعض لإظهار المعاينة الخاصة بهم.
00:01:08
لمشاهدة السمات الكاملة معرض، انقر فوق هذا السهم السفلي.
00:01:11
يسمى سهم أكثر.
00:01:17
لتطبيق سمة، انقر فوق إحدى الصور المصغرة..
00:01:21
الموضوع هو تطبيقها على جميع الشرائح..
00:01:26
بعض التفاصيل حول هذا الموضوع وتشمل خلفية ملونة،.
00:01:29
تصميم بارع ل رقم الشريحة وأنماط الخط..
00:01:34
ترى نظام ألوان مطبقا في جميع أنحاء ومجموعة من التخطيطات..
00:01:43
والهدف من موضوع هو تقديم العرض التقديمي.
00:01:45
نظرة جودة مصمم مع جميع عناصر الشريحة منسقة..
00:01:51
طريقة أخرى لتطبيق الموضوع هو عند فتح لأول مرة.
00:01:53
باور بوينت لبدء العمل على عرض تقديمي .
00:01:56
- في هذا العرض الافتتاحي، تظهر لك كل المواضيع من معرض المواضيع..
00:02:03
ستلاحظ أن أحد الخيارات
00:02:05
هو هذا التصميم الأساسي جدا وصفت عرض فارغ..
00:02:09
هذا أيضا موضوع تطبيقها، مجرد واحد أكثر وضوحا..
00:02:14
جانب مفيد من هذا طريقة العرض هي أنه عندما أنقر فوق سمة،.
00:02:17
أرى مثالا أكبر على ذلك
00:02:19
ويمكنني النقر على المزيد من الصور لرؤية المزيد أمثلة على نظام الألوان والتخطيطات الخاصة به..
00:02:26
أرى أيضا ثلاثة إضافية خيارات تصميم الخلفية.
00:02:29
ونظام الألوان للموضوع.
00:02:33
عند النقر فوق أحد هذه ، أرى المعاينة..
00:02:37
هذه إحدى الطرق التي باور بوينت يقدم بدائل .
00:02:40
لمساعدتك في الحصول على الموضوع الذي تريده.
00:02:43
سأحاول هذا الإصدار الأزرق من الموضوع الذي يسمى ايون؛ .
00:02:48
عندما انقر فوق إنشاء، PowerPoint يطبق السمة على.
00:02:51
العرض التقديمي الجديد بدءا من الشريحة الأولى..
00:02:55
عند النقر فوق شريحة جديدة، الشريحة الجديدة تأخذ على هذا الموضوع..
00:03:01
ميزة للبدء الخروج مع موضوع في مكان .
00:03:04
هو أن أرى كيف يبدو مع محتوى الشريحة أثناء عملي..
00:03:10
إذا كنت ترغب في محاولة موضوع مختلف، وأنا فوق تصميم .
00:03:13
وتطبيق واحد آخر من المعرض.
00:03:19
الآن، ربما أنت شخص يفضل تصميم الشرائح أكثر وضوحا..
00:03:24
للبدء بذلك، قم بتطبيق الموضوع الأكثر بساطة، .
00:03:27
سمة المكتب
00:03:30
- هذا هو موضوع باور بوينت ينطبق عند اختيار .
00:03:33
عرض تقديمي فارغ من الشاشة الافتتاحية.
00:03:37
ما هو ممتع هو أنه يمكنك تبدأ مع هذا الموضوع الأساسي وتخصيصه..
00:03:41
يوفر لك PowerPoint عدة طرق
00:03:43
تغيير أي تصميم المواضيع.
00:03:46
في البداية، لديك ثلاث خلفيات بديلة.
00:03:49
وأنظمة الألوان هنا في المتغيرات.
00:03:54
وعند النقر فوق المزيد من الأسهم في الأسفل هنا .
00:03:57
لديك المزيد خيارات لتغيير الموضوع..
00:04:01
ضمن الألوان هناك مجموعة من أنظمة الألوان الأخرى المتاحة..
00:04:07
ضمن الخطوط، ستجد تركيبات خطوط أخرى ل.
00:04:10
العنوان والنص الأساسي.
00:04:13
عندما أشير إلى الخطوط في القائمة،
00:04:15
لاحظ كيف معاينة على الشريحة.
00:04:28
تأثيرات تقدم نمط خفية الاختلافات للرسومات مثل الأشكال.
00:04:35
وأنماط الخلفية يتضمن المزيد من ألوان الخلفية،.
00:04:39
بعض الضوء، بعض الظلام التي تذهب مع نظام الألوان الحالي..
00:04:46
إذا قمت بتغيير بعض جوانب موضوع الخاص بك وتريد.
00:04:49
حفظه للاستخدام في المستقبل، فتح معرض السمات وانقر فوق.
00:04:53
حفظ السمة الحالية في أسفل المعرض،.
00:04:57
ثم حفظ السمة باسم جديد.
00:05:05
الموضوع المخصص الآن يظهر مع جميع المواضيع الأخرى.
00:05:07
في معرض ل استخدام مع العروض التقديمية الأخرى..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
그리고 지금 당신은 생각하고있다 슬라이드 디자인에 대해, .
00:00:10
슬라이드의 모습, 배경 디자인, 글꼴 스타일,.
00:00:15
색상 및 레이아웃.
00:00:20
슬라이드를 좀 더 시각적 인 팝을 가지고있다..
00:00:23
어떻게 얻을 수 있습니까?
00:00:26
이제 테마를 탐색할 때입니다.
00:00:30
테마는 완전한 프레젠테이션을 위한 슬라이드 디자인입니다..
00:00:35
몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
00:00:37
테마를 찾으려면 디자인을 클릭합니다.
00:00:40
다른 테마는 이 미리보기 이미지에 의해 표시됩니다 여기에..
00:00:45
내가 가리키는 때 어떻게 알 수 테마, 그것은 슬라이드에 미리 보기..
00:00:51
더 많은 테마를 보려면 이 중간을 클릭하십시오. 행별로 테마 행을 표시하는 화살표입니다. .
00:00:56
나는 그들의 미리보기를 보여 일부 가리킬 것이다.
00:01:08
전체 테마를 보려면 갤러리, 이 하단 화살표를 클릭.
00:01:11
더 많은 화살표라고 합니다.
00:01:17
테마를 적용하려면 미리보기 이미지 중 하나입니다..
00:01:21
테마는 모든 슬라이드에 적용됩니다..
00:01:26
이 테마의 몇 가지 세부 사항 다채로운 배경을 포함,.
00:01:29
교묘한 디자인으로 슬라이드 번호 및 글꼴 스타일입니다..
00:01:34
색 구성표가 적용된 것을 볼 수 있습니다. 레이아웃의 범위 에 걸쳐..
00:01:43
테마의 목적은 프레젠테이션 제공.
00:01:45
모든 디자이너 의 품질 모양 슬라이드 요소가 조정되었습니다..
00:01:51
다른 방법으로 테마는 처음 열 때입니다..
00:01:53
작업을 시작하는 파워 포인트 프레젠테이션시 .
00:01:56
- 이 오프닝 뷰에서 모든 것을 표시합니다. 테마 갤러리의 테마..
00:02:03
선택 사항 중 하나가 있음을 알 수 있습니다.
00:02:05
이 매우 기본적인 디자인입니다 빈 프레젠테이션에 레이블이 지정되어 있습니다..
00:02:09
이것은 또한 테마가 있습니다. 적용, 그냥 더 평범한 하나..
00:02:14
이 것의 유용한 측면 테마를 클릭할 때.
00:02:17
나는 그것의 더 큰 예를 참조하십시오
00:02:19
더 많은 이미지를 클릭하여 더 많은 이미지를 볼 수 있습니다. 색상 구성표 및 레이아웃의 예입니다..
00:02:26
또한 3개의 추가 참조 배경 디자인의 선택.
00:02:29
그리고 테마에 대한 색상 구성표.
00:02:33
중 하나를 클릭하면 이것, 나는 그것의 미리보기를 참조하십시오..
00:02:37
이것은 한 가지 방법입니다. 파워 포인트는 대안을 제공합니다 .
00:02:40
당신이 원하는 테마를 얻을 수 있도록.
00:02:43
나는이 파란색 버전을 시도 할 것이다 이온이라고 불리는 주제; .
00:02:48
만들기를 클릭하면 파워포인트는 테마를.
00:02:51
새로운 프레젠테이션 첫 번째 슬라이드부터 시작합니다..
00:02:55
새 슬라이드를 클릭하면 새로운 슬라이드는 그 테마를 취합니다..
00:03:01
시작에 대한 장점 테마를 제자리에 두고 나가 .
00:03:04
나는 그것이 어떻게 보이는지 보는 것입니다. 작업할 때 슬라이드 콘텐츠입니다..
00:03:10
내가 시도하려는 경우 다른 테마, 디자인을 클릭 .
00:03:13
갤러리에서 다른 하나를 적용합니다.
00:03:19
지금, 어쩌면 당신은 사람이야 더 일반 슬라이드 디자인을 선호합니다..
00:03:24
이를 시작하려면 가장 간단한 테마, .
00:03:27
사무실 테마
00:03:30
- 이것은 테마 파워 포인트입니다 선택할 때 적용됩니다. .
00:03:33
오프닝 화면에서 빈 프레젠테이션을 제공합니다.
00:03:37
재미있는 것은 당신이 할 수 있다는 것입니다. 이 기본 테마로 시작하여 사용자 정의할 수 있습니다..
00:03:41
파워 포인트는 당신에게 여러 가지 방법을 제공합니다
00:03:43
테마 디자인을 변경합니다.
00:03:46
시작하려면 세 가지 대체 배경.
00:03:49
및 색 구성표 여기에 변형.
00:03:54
그리고 클릭할 때 오른쪽 아래 쪽에 더 많은 화살표, .
00:03:57
당신은 더 있다 테마를 변경할 수 있는 옵션입니다..
00:04:01
색상 내에 범위가 있습니다. 사용 가능한 다른 색상 구성표의..
00:04:07
글꼴 내에서 다른 글꼴 조합.
00:04:10
제목과 본문 텍스트입니다.
00:04:13
목록에서 글꼴을 가리킬 때,
00:04:15
슬라이드에서 미리 보기를 하는 방법을 알 수 있습니다.
00:04:28
효과는 미묘한 스타일을 제공합니다 모양과 같은 그래픽의 차이.
00:04:35
배경 스타일 더 많은 배경 색이 포함되어 있습니다..
00:04:39
약간의 빛, 가서 일부 어두운 현재 색상 구성표가 있습니다..
00:04:46
일부 측면을 변경하는 경우 당신의 테마와 당신은 할.
00:04:49
향후 사용을 위해 저장, 열기 테마 갤러리 및 클릭.
00:04:53
현재 테마를 저장하여 갤러리 하단,.
00:04:57
그런 다음 테마를 새 이름으로 저장합니다.
00:05:05
지금 사용자 정의 테마 다른 모든 테마와 함께 나타납니다..
00:05:07
갤러리에서 다른 프레젠테이션과 함께 사용하십시오..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
现在你在想 关于滑盖设计,.
00:00:10
幻灯片的外观, 背景设计, 字体样式,.
00:00:15
颜色和布局。
00:00:20
您希望幻灯片 有更多的视觉流行。.
00:00:23
你怎么知道的?
00:00:26
现在是时候探索主题了。
00:00:30
主题提供完整的 滑盖设计为您的演示文稿。.
00:00:35
让我们看一些例子。
00:00:37
要查找主题,请单击 设计;
00:00:40
不同的主题是 由这些缩略图显示 在这里。.
00:00:45
注意当我指向 主题,它在幻灯片上预览。.
00:00:51
要查看更多主题,请点击中间部分 箭头,逐行显示主题。.
00:00:56
我将指向一些以显示其预览。
00:01:08
查看完整主题 图库,单击此底部箭头.
00:01:11
称为"更多"箭头。
00:01:17
要应用主题,请单击 其中一个缩略图。.
00:01:21
主题是 应用于所有幻灯片。.
00:01:26
此主题的一些详细信息 包括一个丰富多彩的背景,.
00:01:29
巧妙的设计 幻灯片编号和字体样式。.
00:01:34
您看到应用了配色方案 贯穿始终和一系列布局。.
00:01:43
主题的目的是 发表演示文稿.
00:01:45
设计师品质的外观 幻灯片元素协调。.
00:01:51
另一种应用方法 主题是您第一次打开时.
00:01:53
开始工作的 PowerPoint 在演示文稿上.
00:01:56
- 在这个打开的视图中,你显示所有 主题库中的主题。.
00:02:03
您会注意到其中一个选择
00:02:05
这是非常基本的设计 标记为空白演示文稿。.
00:02:09
这也有一个主题 应用,只是一个更平淡无奇的。.
00:02:14
这是一个有用的方面 视图是,当我点击一个主题时,.
00:02:17
我看到一个更大的例子
00:02:19
我可以点击 更多图片 查看更多 其配色方案和布局的示例。.
00:02:26
我还看到另外三个 背景设计的选择.
00:02:29
和主题的配色方案。
00:02:33
当我单击其中一个 这些,我看到了它的预览。.
00:02:37
这是一种方式 PowerPoint提供替代方案.
00:02:40
以帮助您获得所需的主题。
00:02:43
我会试试这个蓝色版本 的主题称为离子;.
00:02:48
当我单击"创建"时, PowerPoint 将主题应用于.
00:02:51
新演示文稿 从第一张幻灯片开始。.
00:02:55
当我单击"新建幻灯片"时, 新幻灯片采用了该主题。.
00:03:01
启动的优势 主题到位.
00:03:04
是我看到它看起来如何 工作时的幻灯片内容。.
00:03:10
如果我想尝试一个 不同的主题,我点击设计.
00:03:13
然后从图库中应用另一个。
00:03:19
现在,也许你是一个 更喜欢更朴素的滑盖设计。.
00:03:24
首先,请申请 最简单的主题,.
00:03:27
办公室主题
00:03:30
- 这是主题PowerPoint 适用于您选择.
00:03:33
从打开的屏幕中空白演示文稿。
00:03:37
有趣的是,你可以 从这个基本主题开始并自定义它。.
00:03:41
PowerPoint为您提供了几种方法
00:03:43
更改任何主题设计。
00:03:46
首先,您有 三种替代背景.
00:03:49
和配色方案 在这里的变体.
00:03:54
,然后单击 右下角的更多箭头,.
00:03:57
您还有更多 用于更改主题的选项。.
00:04:01
在"颜色"中有一个范围 其他可用的配色方案。.
00:04:07
在"字体"中,您将找到 的其他字体组合.
00:04:10
标题和正文文本。
00:04:13
当我指向列表中的字体时,
00:04:15
请注意他们如何在幻灯片上预览。
00:04:28
效果提供微妙的风格 形状等图形的差异.
00:04:35
和背景样式 包括更多的背景颜色,.
00:04:39
有些光,有些暗 使用当前配色方案。.
00:04:46
如果您更改了 您的主题,您想要.
00:04:49
保存以供将来使用,打开 主题库,然后单击.
00:04:53
将当前主题保存在 画廊底部,.
00:04:57
,然后使用新名称存储主题。
00:05:05
自定义主题现在 与所有其他主题一起显示.
00:05:07
在图库中用于 与其他演示文稿一起使用。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
และตอนนี้คุณกําลังคิด เกี่ยวกับการออกแบบสไลด์ .
00:00:10
รูปลักษณ์ของสไลด์ การออกแบบพื้นหลัง, สไตล์แบบอักษร,.
00:00:15
สีและเค้าโครง
00:00:20
คุณต้องการให้ภาพนิ่ง มีภาพป๊อปมากขึ้นเล็กน้อย.
00:00:23
เธอได้มันมาได้ยังไง?
00:00:26
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะสํารวจธีม
00:00:30
ชุดรูปแบบให้ที่สมบูรณ์ การออกแบบสไลด์สําหรับงานนําเสนอของคุณ.
00:00:35
ลองดูตัวอย่าง
00:00:37
เมื่อต้องการค้นหาธีม ให้คลิก ออกแบบ; ออกแบบ
00:00:40
ธีมที่แตกต่างกันคือ แสดงโดยรูปขนาดย่อเหล่านี้ที่นี่.
00:00:45
สังเกตว่าเมื่อฉันชี้ไปที่ ชุดรูปแบบ จะแสดงตัวอย่างบนสไลด์.
00:00:51
เมื่อต้องการดูชุดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิกตรงกลางนี้ แสดงธีมทีละแถว .
00:00:56
ฉันจะชี้ไปที่บางคนเพื่อแสดงตัวอย่างของพวกเขา
00:01:08
เมื่อต้องการดูชุดรูปแบบทั้งหมด แกลเลอรี ให้คลิกลูกศรล่างนี้.
00:01:11
เรียกว่าลูกศรเพิ่มเติม
00:01:17
เมื่อต้องการนําชุดรูปแบบไปใช้ ให้คลิก หนึ่งในภาพขนาดย่อ.
00:01:21
ชุดรูปแบบคือ นําไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด.
00:01:26
รายละเอียดบางอย่างของชุดรูปแบบนี้ รวมพื้นหลังที่มีสีสัน.
00:01:29
การออกแบบที่มีศิลปะสําหรับ หมายเลขภาพนิ่งและลักษณะแบบอักษร.
00:01:34
คุณจะเห็นโครงร่างสีที่นําไปใช้ ตลอดและช่วงของรูปแบบ.
00:01:43
จุดมุ่งหมายของธีมคือ นําเสนองานนําเสนอของคุณ.
00:01:45
รูปลักษณ์ที่มีคุณภาพของนักออกแบบกับทั้งหมด องค์ประกอบภาพนิ่งที่ประสานงานกัน.
00:01:51
อีกวิธีหนึ่งในการใช้ ชุดรูปแบบคือเมื่อคุณเปิดครั้งแรก.
00:01:53
PowerPoint เพื่อเริ่มทํางาน บนงานนําเสนอ .
00:01:56
- ในมุมมองเปิดนี้คุณจะแสดงทั้งหมด ชุดรูปแบบจากแกลเลอรีชุดรูปแบบ.
00:02:03
คุณจะสังเกตเห็นว่าหนึ่งในตัวเลือก
00:02:05
นี่คือการออกแบบขั้นพื้นฐานมาก มีป้ายกํากับว่า งานนําเสนอเปล่า.
00:02:09
นอกจากนี้ยังมีธีม ประยุกต์, เพียงหนึ่งธรรมดามากขึ้นของ.
00:02:14
แง่มุมที่เป็นประโยชน์ของสิ่งนี้ เมื่อฉันคลิกชุดรูปแบบ.
00:02:17
ฉันเห็นตัวอย่างที่ใหญ่กว่าของมัน
00:02:19
และฉันสามารถคลิกภาพเพิ่มเติมเพื่อดูเพิ่มเติม ตัวอย่างของโครงร่างสีและเค้าโครงของโครงร่างสี.
00:02:26
ฉันยังเห็นอีกสาม ทางเลือกของการออกแบบพื้นหลัง.
00:02:29
และโครงร่างสีสําหรับชุดรูปแบบ
00:02:33
เมื่อฉันคลิกอันใดอันหนึ่ง เหล่านี้ฉันเห็นตัวอย่างของมัน.
00:02:37
นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ PowerPoint เสนอทางเลือกอื่น .
00:02:40
เพื่อช่วยให้คุณได้รับธีมที่คุณต้องการ
00:02:43
ฉันจะลองรุ่นสีฟ้านี้ ของธีมที่เรียกว่าไอออน .
00:02:48
เมื่อฉันคลิก สร้าง PowerPoint นําธีมไปใช้กับ.
00:02:51
งานนําเสนอใหม่ เริ่มต้นด้วยสไลด์แรก.
00:02:55
เมื่อฉันคลิก สไลด์ใหม่ สไลด์ใหม่จะใช้ในธีมนั้น.
00:03:01
ข้อได้เปรียบในการเริ่มต้น ออกมาพร้อมกับธีมในสถานที่ .
00:03:04
คือฉันเห็นว่ามันดูเป็นยังไง เนื้อหาภาพนิ่งของฉันขณะที่ฉันทํางาน.
00:03:10
ถ้าฉันต้องการลอง ธีมอื่น ฉันคลิก ออกแบบ .
00:03:13
และใช้อีกอันหนึ่งจากแกลเลอรี
00:03:19
ตอนนี้ บางทีคุณอาจเป็นคนที่ ชอบการออกแบบสไลด์ที่ธรรมดากว่า.
00:03:24
ในการเริ่มต้นกับที่นําไปใช้ ธีมที่ง่ายที่สุด .
00:03:27
ชุดรูปแบบของ Office
00:03:30
- นี่คือธีม PowerPoint นําไปใช้เมื่อคุณเลือก .
00:03:33
งานนําเสนอเปล่าจากหน้าจอเปิด
00:03:37
สิ่งที่สนุกคือคุณสามารถ เริ่มต้นด้วยธีมพื้นฐานนี้และปรับแต่ง.
00:03:41
PowerPoint มีหลายวิธีในการ
00:03:43
เปลี่ยนการออกแบบธีมใดๆ
00:03:46
เริ่มต้นด้วยคุณมี พื้นหลังทางเลือกสามแบบ.
00:03:49
และโครงร่างสี ที่นี่ในตัวแปร.
00:03:54
และเมื่อคุณคลิกปุ่ม ลูกศรอีกอันที่ด้านล่างตรงนี้ .
00:03:57
คุณมีมากขึ้น ตัวเลือกสําหรับการเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ.
00:04:01
ภายในสีมีช่วง ของโทนสีอื่นๆที่มีอยู่ของ.
00:04:07
ภายในแบบอักษรคุณจะพบ การผสมแบบอักษรอื่นๆ สําหรับ.
00:04:10
ชื่อเรื่องและเนื้อความ
00:04:13
เมื่อฉันชี้ไปที่ แบบอักษร ในรายการ
00:04:15
สังเกตว่าพวกเขาแสดงตัวอย่างบนสไลด์อย่างไร
00:04:28
เอฟเฟกต์นําเสนอสไตล์ที่ละเอียดอ่อน ความแตกต่างสําหรับกราฟิกเช่นรูปร่าง.
00:04:35
และลักษณะพื้นหลัง มีสีพื้นหลังเพิ่มเติม.
00:04:39
แสงบางมืดที่ไป ด้วยโครงร่างสีปัจจุบัน.
00:04:46
หากคุณเปลี่ยนแง่มุมบางอย่างของ ธีมของคุณและคุณต้องการ.
00:04:49
บันทึกไว้เพื่อใช้ในอนาคตเปิด แกลเลอรีธีมแล้วคลิก.
00:04:53
บันทึกชุดรูปแบบปัจจุบันที่ ด้านล่างของแกลเลอรี่.
00:04:57
จากนั้นให้บันทึกชุดรูปแบบด้วยชื่อใหม่
00:05:05
ชุดรูปแบบที่กําหนดเองตอนนี้ ปรากฏขึ้นพร้อมกับชุดรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด.
00:05:07
ในแกลเลอรีสําหรับ ใช้กับงานนําเสนออื่นๆ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

RELATED COURSES This tutorial is part of the following courses