PowerPoint - Apply paths to layered pictures Tutorial

In this video, you will learn about applying paths to layered pictures using Microsoft 365. The video covers the process of adding paths to images in a layered format, allowing for more precise editing and manipulation.
This technique can enhance the visual appeal of your pictures and give you more control over their appearance.
By mastering this skill, you will be able to create professional-looking images that stand out.
This tutorial is designed to provide you with a clear and concise understanding of how to apply paths to layered pictures in Microsoft 365, ensuring optimal SEO visibility for your content.

  • 5:28
  • 1321 views
00:00:06
we played this animation sequence in which pictures fade in at the center
00:00:10
and then move left and right on motion paths.
00:00:14
A tricky part of the sequence is that the pictures are stacked in front of each other.
00:00:19
How do you apply motion paths or other effects to the items you can't see?
00:00:23
I'm going to show you some tools that help.
00:00:27
Let's look at the slide at an earlier stage.
00:00:30
I've started by positioning everything where I want it to end up on the slide
00:00:34
and applying the Fade entrance effect
00:00:36
using the order I want.
00:00:44
Now I'll stack the pictures in the center and then apply the motion paths.
00:00:50
I'll close the Animation pane for now.
00:00:53
When I stack things I like controlling the front to back order,
00:00:57
so for Holly's picture which appears first,
00:00:59
I'll right click and choose Bring to front.
00:01:03
Remember these commands, they're useful when you want to
00:01:06
move something behind or forward.
00:01:10
For Lola's picture I'll choose Send backward, so she'll stack behind Holly
00:01:15
and for Mark's picture I'll choose Send to back which puts him at the back.
00:01:21
There's a quick way to stack and center the pictures.
00:01:24
First, I'll select them all.
00:01:26
I'm pressing Ctrl as I click, then in Picture tools,
00:01:33
I'll click Align objects.
00:01:36
This is a great set of commands for positioning things.
00:01:39
I want to align selected objects relative to each other
00:01:43
rather than to the slide and that's checked here.
00:01:49
Then I'll click Align center
00:01:52
- that both stacks and centers the pictures.
00:01:55
One thing I did to prepare the pictures was to crop them all
00:01:58
to be the same size so they would stack evenly.
00:02:03
Now I'll open the next handy tool which is the Selection pane;
00:02:07
it's also part of the Picture tools.
00:02:10
The Selection pane lists every item on the slide;
00:02:14
pictures, captions and the title placeholder.
00:02:18
The pictures are currently selected on the slide and
00:02:21
they're also selected in the pane.
00:02:24
I can select items on the slide by selecting them in the Selection pane.
00:02:29
Holly's caption selects that shape on the slide,
00:02:32
Lola's caption selects that shape, Title selects the title placeholder.
00:02:39
Another thing I can do is name each item so it's descriptive.
00:02:43
PowerPoint uses names like "placeholder 5" or "rectangle 3"
00:02:48
but you can double click and retype what you want.
00:02:51
But the real benefit of the Selection pane is that I can
00:02:54
use these icons shaped like an eye to hide things on the slide.
00:02:59
So for example, if I want to work just with Lola's picture,
00:03:02
I can point to the eye next to Holly's picture
00:03:05
and click it and that hides Holly and shows Lola.
00:03:10
To re-display Holly, I click the icon again.
00:03:15
This will help me add the motion paths.
00:03:18
Holly's picture's in front so I can easily add her path.
00:03:21
I can select her picture by clicking in the pane.
00:03:25
I click Animations, Add animation because Holly already has a fade effect
00:03:31
and Lines.
00:03:33
There's the path and it's selected.
00:03:36
Using Effect options, I'll make it go to the left.
00:03:41
Now to work with Lola's picture, I'm going to hide Holly.
00:03:45
In the Selection pane, I'll close the eye for Holly's picture
00:03:49
and now I can work with Lola's picture.
00:03:52
I select the picture, click Add animation, apply the path
00:03:57
and make it a right pointing path.
00:04:01
That takes care of the motion paths and very important,
00:04:04
I have to remember to re-display Holly's picture in the Selection pane.
00:04:12
So to recap, three tools that helped me work with layered
00:04:16
pictures were the arrange commands such as Bring to front,
00:04:21
the Align commands in Picture tools
00:04:27
and the Selection pane also in Picture tools.
00:04:32
I can close the Selection pane now.
00:04:35
Now I just need to order the animation effects.
00:04:38
I'll open the Animation pane and do that quickly.
00:04:43
Here are the motion paths.
00:04:45
I'll drag the one for Holly's picture up
00:04:48
to follow the entrance of her picture
00:04:51
and I'll do the same with the motion path for Lola's picture.
00:04:55
I'll drag it up to follow the entrance of her picture.
00:04:59
I'll set them both to Start after previous
00:05:01
so they move on the path after they enter.
00:05:08
While they're selected, I'll change their duration and
00:05:10
make it shorter at one second
00:05:14
and finally I'll click Play all to see the sequence.
00:05:20
Now you have all the tools you need to create
00:05:22
great animations using motion paths.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In video 1, de introductie van de cursus,
00:00:06
speelden we een animatie-sequentie af waarin de afbeeldingen in het midden vervagen
00:00:10
en daarna naar links en rechts gaan volgens een animatiepad.
00:00:14
Een lastig deel van de sequentie is dat de afbeeldingen op elkaar gestapeld liggen.
00:00:19
Hoe pas je animatiepaden of andere effecten toe op objecten die je niet kunt zien?
00:00:23
Ik ga jullie een aantal hulpmiddelen laten zien die nuttig kunnen zijn.
00:00:27
Laten we kijken naar de dia op een eerder moment.
00:00:30
Ik ben begonnen met alles te plaatsen waar ik het op de dia wil laten uitkomen
00:00:34
en het toepassen van het begineffect geleidelijk scherper weergeven
00:00:36
in de volgorde die ik wil.
00:00:44
Nu stapel ik de afbeeldingen in het midden en pas de animatiepaden toe.
00:00:50
Ik sluit nu voorlopig het Animatiepaneel af.
00:00:53
Als ik dingen stapel, bepaal ik graag de volgorde van voor naar achteren;
00:00:57
om dus de foto van Holly als eerste te laten verschijnen,
00:00:59
klik ik met de rechter muisknop en kies voor Naar voren brengen.
00:01:03
Onthoud deze opdrachten, ze zijn nuttig als je iets
00:01:06
naar voren of achteren wilt verplaatsen.
00:01:10
Voor de foto van Lola kies ik voor Naar achteren, zodat ze achter Holly terechtkomt;
00:01:15
voor de foto van Mark kies ik voor Naar achtergrond, waardoor hij achteraan terechtkomt.
00:01:21
Er bestaat een snelle manier om de foto's te stapelen en te centreren.
00:01:24
Eerst selecteer ik ze allemaal.
00:01:26
Ik houd Ctrl ingedrukt tijdens het klikken; dan klik ik in Fotohulpmiddelen
00:01:33
op Objecten uitlijnen.
00:01:36
Dit is een geweldige set opdrachten om dingen te positioneren.
00:01:39
Ik wil de geselecteerde objecten relatief ten opzichte van elkaar uitlijnen
00:01:43
in plaats van ten opzichte van de dia; dat is hier aangevinkt.
00:01:49
Daarna klik ik op Centraal uitlijnen,
00:01:52
waardoor de foto's zowel gestapeld als gecentreerd worden.
00:01:55
Eén ding dat ik heb gedaan om de foto's voor te bereiden, was om ze allemaal bij te snijden
00:01:58
zodat ze dezelfde maat hadden en netjes gestapeld konden worden.
00:02:03
Nu zal ik het volgende handige hulpmiddel openen, het Selectiepaneel;
00:02:07
dit paneel maakt ook deel uit van de Fotohulpmiddelen.
00:02:10
Het Selectiepaneel toont een lijst met alle objecten op de dia;
00:02:14
foto's, teksten en de plaatshouder voor de titel.
00:02:18
De foto's zijn op het moment geselecteerd op de dia en
00:02:21
ze zijn ook geselecteerd in het paneel.
00:02:24
Ik kan objecten op de dia selecteren door ze in het Selectiepaneel te selecteren.
00:02:29
Het onderschrift van Holly selecteert die vorm op de dia,
00:02:32
het onderschrift van Lola selecteert die vorm, Titel selecteert de plaatshouder van de titel.
00:02:39
Iets anders dat ik kan doen is elk object benoemen, zodat het beschrijvend is.
00:02:43
PowerPoint gebruikt namen zoals "plaatshouder 5" of "rechthoek 3",
00:02:48
maar je kunt erop dubbelklikken en typen wat je wilt.
00:02:51
Het echte voordeel van het Selectiepaneel is echter dat ik
00:02:54
deze pictogrammen, die er als een oog uitzien, kan gebruiken om dingen op de dia te verbergen.
00:02:59
Als ik dus bijvoorbeeld alleen met Lola's foto wil werken,
00:03:02
kan ik naar het oog wijzen dat naast Holly's foto staat,
00:03:05
erop klikken en op die manier Holly verbergen en Lola laten zien.
00:03:10
Om Holly opnieuw te tonen, klik ik nog een keer op het pictogram.
00:03:15
Dit zal me helpen bij het toevoegen van de animatiepaden.
00:03:18
De foto van Holly ligt bovenop, dus ik kan haar pad eenvoudig toevoegen.
00:03:21
Ik kan haar foto selecteren door in het paneel te klikken.
00:03:25
Ik klik op Animaties, Animatie toevoegen omdat Holly al een effect
00:03:31
en lijnen heeft.
00:03:33
Daar is het pad en het is geselecteerd.
00:03:36
Met de Effectopties kan ik hem naar links laten gaan.
00:03:41
Om nu met Lola's foto te werken, ga ik Holly verbergen.
00:03:45
In het Selectiepaneel sluit ik het oog voor Holly's foto;
00:03:49
nu kan ik werken met Lola's foto.
00:03:52
Ik selecteer de foto, klik op Animatie toevoegen, pas het pad toe
00:03:57
en maak er een pad van dat naar rechts wijst.
00:04:01
Dat regelt de animatiepaden en, heel belangrijk,
00:04:04
ik moet eraan denken om de foto van Holly opnieuw zichtbaar te maken in het Selectiepaneel.
00:04:12
Samenvattend, drie hulpmiddelen die me hebben geholpen met gestapelde
00:04:16
foto's waren de hulpmiddelen voor ordenen, zoals Naar voren brengen,
00:04:21
de Uitlijn-opdrachten in Fotohulpmiddelen
00:04:27
en het Selectiepaneel, ook in Fotohulpmiddelen.
00:04:32
Ik kan nu het Selectiepaneel sluiten.
00:04:35
Nu hoef ik alleen nog maar de animatie-effecten in de juiste volgorde te zetten.
00:04:38
Ik open het Animatiepaneel en doe dat snel.
00:04:43
Hier zijn de animatiepaden.
00:04:45
Ik sleep het pad voor Holly's foto omhoog,
00:04:48
om op het verschijnen van haar foto te volgen;
00:04:51
we doen hetzelfde met het animatiepad van Lola's foto.
00:04:55
Ik sleep hem omhoog om om op het verschijnen van haar foto te volgen.
00:04:59
Ik zet ze allebei op Na vorige starten
00:05:01
zodat ze bewegen op het pad nadat ze zijn verschenen.
00:05:08
Terwijl ze geselecteerd zijn, wijzig ik ook de duur en
00:05:10
maak die korter, één seconde.
00:05:14
Daarna klik ik uiteindelijk op Alles afspelen om de sequentie te bekijken.
00:05:20
Nu heb je alle hulpmiddelen die je nodig hebt om geweldige
00:05:22
animaties met animatiepaden te maken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Im 1. Film, der Kurseinführung
00:00:06
haben wir diese Animationssequenz abgespielt, bei der ein Bild in der Mitte eingeblendet wird
00:00:10
und sich dann nach links und rechts auf Bewegungspfaden bewegt.
00:00:14
Ein Problem bei der Sequenz ist, dass die Bilder übereinander gestapelt werden.
00:00:19
Wie können Sie Bewegungspfade oder andere Effekte auf Objekte anwenden, die Sie nicht sehen?
00:00:23
Ich werde Ihnen dafür ein paar hilfreiche Tools zeigen.
00:00:27
Schauen wir einmal auf die Folie in einem früheren Stadium.
00:00:30
Ich beginne damit, alles dort zu positionieren, wo ich es am Ende auf der Folie haben möchte,
00:00:34
und wende den Einblend-Eingangseffekt
00:00:36
in der von mir gewünschten Reihenfolge an.
00:00:44
Jetzt staple ich die Bilder in die Mitte und weise dann die Bewegungspfade zu.
00:00:50
Ich schließe das Animationsfenster jetzt erst einmal.
00:00:53
Wenn ich Elemente staple, mag ich es, die Kontrolle über die Anordnung von vorn nach hinten zu haben,
00:00:57
deshalb klicke ich rechts auf Hollys Bild,
00:00:59
was zuerst erscheint, und wähle „Vorn anordnen”.
00:01:03
Denken Sie wieder an diese Funktionen, sie sind nützlich, wenn Sie etwas
00:01:06
nach hinten oder nach vorn bewegen möchten.
00:01:10
Für Lolas Bild wähle ich „Nach hinten anordnen”, damit es hinter Holly liegt,
00:01:15
und für Marks Bild wähle ich „Hinten anordnen”, was es nach hinten verschiebt.
00:01:21
Es gibt eine schnelle Methode zum Stapeln und Zentrieren der Bilder.
00:01:24
Als erstes wähle ich sie alle aus.
00:01:26
Ich drücke auf Strg während ich klicke, danach in „Bildwerkzeuge”
00:01:33
klicke ich auf „Objekte ausrichten”.
00:01:36
Die ist eine großartige Gruppe von Befehlen zum Positionieren von Elementen.
00:01:39
Ich möchte die ausgewählten Objekte aufeinander ausrichten
00:01:43
anstatt auf die Folie und das wird hier aktiviert.
00:01:49
Dann klicke ich auf „Zentriert ausrichten”
00:01:52
– dadurch werden die Bilder gleichzeitig gestapelt und zentriert.
00:01:55
Etwas, was ich zur Vorbereitung der Bilder getan habe, war, sie alle zuzuschneiden,
00:01:58
damit sie die gleiche Größe haben und gleichmäßig aufeinandergestapelt werden können.
00:02:03
Jetzt öffne ich das nächste praktische Werkzeug – das Auswahlfenster:
00:02:07
Es ist ebenso Teil der Bildwerkzeuge.
00:02:10
Im Auswahlfenster ist jedes Element der Folie aufgelistet:
00:02:14
Bilder, Bildunterschriften und die Titelplatzhalter.
00:02:18
Die Bilder sind aktuell auf der Folie ausgewählt und
00:02:21
deshalb sind sie auch in dem Fenster ausgewählt.
00:02:24
Ich kann Objekte auf der Folie auswählen, indem ich sie im Auswahlfenster markiere.
00:02:29
Hollys Bildunterschrift wählt diese Form auf der Folie aus,
00:02:32
Lolas Bildunterschrift markiert diese Form, „Titel” markiert den Titelplatzhalter.
00:02:39
Außerdem kann ich noch jedes Objekt benennen, so dass es selbsterklärend ist.
00:02:43
PowerPoint benutzt Namen wie „Platzhalter 5” oder „Rechteck 3”,
00:02:48
aber Sie können darauf doppelklicken und nach Wunsch neu benennen.
00:02:51
aber der wahre Nutzen des Auswahlfensters liegt darin, dass ich
00:02:54
diese augenförmigen Symbole benutzen kann, um Objekte auf der Folie auszublenden.
00:02:59
Wenn ich beispielsweise gerade mit Lolas Bild arbeiten möchte,
00:03:02
kann ich auf das Auge neben Hollys Bild gehen
00:03:05
und darauf klicken, wodurch Holly verborgen und Lola angezeigt wird.
00:03:10
Um Holly wieder sichtbar zu machen, klicke ich erneut auf das Symbol.
00:03:15
Das hilft mir beim Hinzufügen der Bewegungspfade.
00:03:18
Wenn Hollys Bild vorn ist, kann ich einfach ihren Pfad hinzufügen.
00:03:21
Ich kann ihr Bild auswählen, indem ich es im Fenster anklicke.
00:03:25
Ich klicke auf „Animationen”, „Animation hinzufügen”, weil Holly bereits einen Einblend-Effekt
00:03:31
und Linien hat.
00:03:33
Da ist der Pfad und er ist ausgewählt.
00:03:36
Mithilfe der Effektoptionen lasse ich es nach links bewegen.
00:03:41
Um jetzt mit Lolas Bild zu arbeiten, werde ich Holly verbergen.
00:03:45
Im Auswahlfenster schließe ich das Auge für Hollys Bild
00:03:49
und jetzt kann ich mit Lolas Bild arbeiten.
00:03:52
Ich wähle das Bild, klicke auf „Animation hinzufügen”, weise einen Pfad zu
00:03:57
und lasse ihn nach rechts bewegen.
00:04:01
Das kümmert sich um die Bewegungspfade und sehr wichtig,
00:04:04
ich muss daran denken, wieder Hollys Bild sichtbar zu machen im Auswahlfenster.
00:04:12
Kurz zusammengefasst, drei Tools, die mir bei der Arbeit mit Bildern in Ebenen
00:04:16
helfen, sind die Anordnungsbefehle wie „Nach vorn anordnen”,
00:04:21
die Ausrichtungsbefehle in den Bildwerkzeugen
00:04:27
und das Auswahlfenster, ebenfalls in „Bildwerkzeuge”.
00:04:32
Ich kann das Auswahlfenster jetzt schließen.
00:04:35
Nun muss ich noch die Animationseffekte anordnen.
00:04:38
Ich öffne dazu das Animationsfenster und erledige das schnell.
00:04:43
Hier sind die Bewegungspfade.
00:04:45
ich ziehe denjenigen für Hollys Bild nach oben,
00:04:48
um dem Auftauchen ihres Bildes zu folgen,
00:04:51
und mache dasselbe mit dem Bewegungspfad für Lolas Bild.
00:04:55
Ich ziehe ihn nach oben, um dem Auftauchen ihres Bildes zu folgen.
00:04:59
Ich setze sie beide auf „Start nach vorherigem”,
00:05:01
damit sie sich nach ihrem Auftauchen auf dem Pfad bewegen.
00:05:08
Während sie ausgewählt sind, ändere ich ihre Dauer und
00:05:10
verkürze sie um eine Sekunde
00:05:14
und schließlich klicke ich auf „Alle abspielen”, um die Sequenz anzusehen.
00:05:20
Nun verfügen Sie über das notwendige Handwerkszeug zur Erstellung von
00:05:22
großartigen Animationen mithilfe von Bewegungspfaden.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En el video 1, el curso de introducción,
00:00:06
reprodujimos esta secuencia de animación en la que las fotos se atenúan en el centro
00:00:10
y después se mueven a la izquierda y a la derecha con animaciones de trayectoria.
00:00:14
Una parte complicada de la secuencia es que las fotos están apiladas unas delante de otras.
00:00:19
¿Cómo aplicar animaciones de trayectoria u otros efectos a objetos que no puede ver?
00:00:23
Voy a mostrarle algunas herramientas de ayuda.
00:00:27
Vamos a mirar la diapositiva en un estado anterior.
00:00:30
He empezado posicionando todo donde quiero que se termine la diapositiva
00:00:34
y aplicando el efecto de entrada de Atenuación
00:00:36
usando el orden que quiero.
00:00:44
Ahora apilo las fotos en el centro y después aplico las animaciones de trayectoria.
00:00:50
Por ahora, cerraré el panel de Animación.
00:00:53
Cuando apilo cosas me gusta controlar el orden de delante a atrás,
00:00:57
así que en la foto de Holly, que es la que aparece primero,
00:00:59
hago clic con el botón derecho y elijo Traer al frente.
00:01:03
Recuerde estos comandos, son útiles cuando quiere
00:01:06
mover algo hacia delante o hacia detrás.
00:01:10
Para la foto de Lola, elegiré Enviar al fondo, así que se apilará detrás de la de Holly
00:01:15
y para la foto de Mark elegiré Enviar atrás que lo sitúa en la parte de atrás.
00:01:21
Hay una forma rápida de apilar y centrar las fotos.
00:01:24
Primero, las seleccionaré todas.
00:01:26
Presiono Control mientras hago clic, después en Herramientas de Fotografía
00:01:33
hago clic en Alinear objetos.
00:01:36
Es un interesante conjunto de comandos para posicionar cosas.
00:01:39
Quiero alinear los objetos seleccionados entre sí
00:01:43
en vez de con la diapositiva y esto se comprueba aquí.
00:01:49
Después haré clic en Alinear en el centro
00:01:52
- que apila y centra las fotos.
00:01:55
Una cosa que hice para preparar las fotos fue cortarlas todas para
00:01:58
que tengan el mismo tamaño y se puedan apilar uniformemente.
00:02:03
Ahora abriré la siguiente práctica herramienta que es el panel de Selección;
00:02:07
también es parte de las herramientas de Fotografía.
00:02:10
El panel de Selección lista cada objeto en la diapositiva;
00:02:14
fotos, títulos y el marcador de posición del título.
00:02:18
Las fotografías están ahora seleccionadas en la diapositiva y
00:02:21
también están seleccionadas en el panel.
00:02:24
Puedo seleccionar elementos en la diapositiva seleccionándolos en el panel de Selección.
00:02:29
El pie de foto de Holly selecciona esta forma en la diapositiva,
00:02:32
El pie de foto de Lola selecciona esa forma, Título selecciona el marcador de posición del título.
00:02:39
Otra cosa que puedo hacer es nombrar cada elemento para que sea descriptivo.
00:02:43
PowerPoint usa nombres como "marcador de posición 5" o "rectángulo 3"
00:02:48
pero puede hacer doble clic y volver a escribir lo que quiera.
00:02:51
Pero el beneficio real del panel de Selección es que puedo
00:02:54
usar estos iconos con forma de ojo para ocultar cosas en la diapositiva.
00:02:59
Así, si por ejemplo quiero trabajar solo con la foto de Lola,
00:03:02
puedo marcar el ojo al lado de la foto de Holly
00:03:05
y hacer clic sobre él y esto oculta a Holly y muestra a Lola.
00:03:10
Para volver a mostrar a Holly, vuelvo a hacer clic en el icono.
00:03:15
Esto me ayudará a añadir más animaciones de trayectoria.
00:03:18
La foto de Holly está delante por lo que puedo añadirle fácilmente una trayectoria.
00:03:21
Puedo seleccionar su foto haciendo clic en el panel.
00:03:25
Hago clic en Animaciones, Añadir animación porque Holly ya tiene un efecto de atenuación
00:03:31
y Líneas.
00:03:33
Esta es la trayectoria y está seleccionada.
00:03:36
Usando opciones de Efecto, la haré desplazarse a la izquierda.
00:03:41
Ahora para trabajar con la foto de Lola, voy a ocultar a Holly.
00:03:45
En el panel de Selección, cerraré el ojo para la foto de Holly
00:03:49
y ahora puedo trabajar con la foto de Lola.
00:03:52
Selecciono la foto, hago clic en Añadir animación, aplico la trayectoria
00:03:57
y la convierto en una trayectoria correctamente señalada.
00:04:01
Esto se ocupa de las animaciones de trayectoria y muy importante,
00:04:04
tengo que recordar volver a mostrar la foto de Holly en el panel de selección.
00:04:12
Para recapitular, tres herramientas que me ayudaron a trabajar con fotos
00:04:16
en capas fueron los comandos de colocación como Traer al frente,
00:04:21
los comandos de Alineación en herramientas de Fotografía
00:04:27
y el panel de Selección también en herramientas de Fotografía.
00:04:32
Ahora puedo cerrar el panel de Selección.
00:04:35
Ahora, solo necesito ordenar los efectos de animación.
00:04:38
Abriré el panel de Animación y lo haré rápido.
00:04:43
Aquí están las animaciones de trayectoria.
00:04:45
Arrastrará una hacia arriba para la foto de Holly
00:04:48
para seguir la entrada de su foto
00:04:51
y haré lo mismo con la animación de trayectoria para la foto de Lola.
00:04:55
La arrastraré hacia arriba para seguir la entrada de su foto.
00:04:59
Configuraré ambas para Empezar después de la previa
00:05:01
de forma que se muevan en la trayectoria una vez que entren.
00:05:08
Mientras están seleccionadas, cambiaré la duración y
00:05:10
la haré menor de un segundo
00:05:14
y finalmente haré clic en Reproducir todo para ver la secuencia.
00:05:20
Ahora tiene todas las herramientas que necesita para crear
00:05:22
buenas animaciones usando animaciones de trayectoria.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
No vídeo 1, introdução no curso,
00:00:06
reproduzimos esta sequência de animação em que as imagens aparecem no centro
00:00:10
e, depois, vão para a esquerda e direita nas trajetórias de animação.
00:00:14
Uma parte complicada da sequência é as imagens estarem agrupadas à frente umas das outras.
00:00:19
Como você aplica as trajetórias de animação ou outros efeitos aos itens que não consegue ver?
00:00:23
Vou mostrar para você algumas ferramentas que ajudam.
00:00:27
Vamos ver o slide em uma fase anterior.
00:00:30
Comecei posicionando tudo onde quero que fiquem no slide
00:00:34
e aplicando o efeito de entrada Esmaecer
00:00:36
pela ordem que quero.
00:00:44
Agora, vou agrupar as imagens no centro e depois aplicar as trajetórias de animação.
00:00:50
Vou fechar o grupo de Animação por agora.
00:00:53
Quando agrupo as coisas gosto de controlar a ordem da frente para trás,
00:00:57
por isso, para a imagem da Holly que aparece primeiro,
00:00:59
clico com o botão direito e escolho Trazer para a frente.
00:01:03
Lembre-se destes comandos, são úteis quando você quer
00:01:06
mover qualquer coisa para trás ou para a frente.
00:01:10
Para a imagem da Lola escolherei Enviar para trás, por isso ela vai ficar por trás da Holly
00:01:15
e quanto à imagem do Mark, vou escolher Enviar para o fundo, que o coloca na parte de trás.
00:01:21
Há uma forma rápida de agrupar e centralizar as imagens.
00:01:24
Primeiro, vou selecionar todas.
00:01:26
Vou pressionar Ctrl à medida que clico, depois em Ferramentas de imagem,
00:01:33
Vou clicar em Alinhar objetos.
00:01:36
Este é um ótimo conjunto de comandos para posicionar as coisas.
00:01:39
Quero alinhar os objetos selecionados em relação uns aos outros
00:01:43
em vez de em relação ao slide e isso é marcado aqui.
00:01:49
Depois, clico em Centralizar
00:01:52
- isto agrupa e centra as imagens.
00:01:55
Uma coisa que fiz para preparar as imagens foi recortá-las todas
00:01:58
para que tenham o mesmo tamanho e fiquem agrupadas de forma uniforme.
00:02:03
Agora, vou abrir a próxima ferramenta útil, que é o grupo de Seleção;
00:02:07
também faz parte das ferramentas de imagem.
00:02:10
O grupo de seleção lista todos os itens no slide;
00:02:14
imagens, legendas e os marcadores de título.
00:02:18
As imagens estão atualmente selecionadas no slide e
00:02:21
estão também selecionadas no grupo.
00:02:24
Posso selecionar itens no slide os selecionando no grupo de seleção.
00:02:29
A legenda da Holly seleciona essa forma no slide,
00:02:32
a da Lola seleciona essa forma, Título seleciona o marcador de título.
00:02:39
Outra coisa que posso fazer é nomear cada item para que seja descritivo.
00:02:43
O PowerPoint usa nomes como «marcador 5» ou «retângulo 3»,
00:02:48
mas pode fazer duplo clique e escrever novamente o que quiser.
00:02:51
Mas o verdadeiro benefício do grupo de Seleção é que posso
00:02:54
usar estes ícones em forma de olho para esconder coisas no slide.
00:02:59
Por exemplo, se eu quiser trabalhar só com a imagem da Lola,
00:03:02
posso colocar o olho ao lado da imagem da Holly
00:03:05
e clicar nele e isto esconde a Holly e mostra a Lola.
00:03:10
Para visualizar novamente a Holly, clico de novo no ícone.
00:03:15
Isto me ajudará a adicionar trajetórias de animação.
00:03:18
A imagem da Holly está à frente para que eu possa adicionar facilmente sua trajetória.
00:03:21
Posso selecionar sua imagem clicando no grupo.
00:03:25
Clico em Animações, Adicionar animação uma vez que a Holly já tem o efeito Esmaecer
00:03:31
e Linhas.
00:03:33
Ali está a trajetória e está selecionada.
00:03:36
Usando as opções de Efeito, faço com que vá para a esquerda.
00:03:41
Agora, para trabalhar com a imagem da Lola, vou ocultar a Holly.
00:03:45
No grupo Seleção, vou fechar o olho para a imagem da Holly
00:03:49
e agora posso trabalhar com a imagem da Lola.
00:03:52
Seleciono a imagem, clico em Adicionar animação, aplico a trajetória
00:03:57
e torno-a uma trajetória que aponta para a direita.
00:04:01
Isto resolve as trajetórias de animação e, muito importante,
00:04:04
Tenho de me lembrar de exibir novamente a imagem da Holly no grupo de Seleção.
00:04:12
Para recapitular, três das ferramentas que me ajudaram a trabalhar com imagens
00:04:16
estratificadas foram os comandos de organização como Trazer para a frente,
00:04:21
os comandos Alinhar nas ferramentas de imagem
00:04:27
e o grupo Seleção também nas ferramentas de Imagem.
00:04:32
Posso, agora, fechar o grupo seleção.
00:04:35
Agora, só preciso ordenar os efeitos de animação.
00:04:38
Vou abrir o grupo Animação e fazer isso rapidamente.
00:04:43
Aqui estão as trajetórias de animação.
00:04:45
Vou arrastar a da imagem da Holly para cima
00:04:48
para se seguir à entrada de sua imagem
00:04:51
e farei o mesmo para a trajetória de animação da imagem da Lola.
00:04:55
Vou arrastá-la para cima para se seguir à entrada de sua imagem.
00:04:59
Vou definir ambas para um Início após o anterior
00:05:01
para que se movam na trajetória após sua entrada.
00:05:08
Com as imagens selecionadas, vou mudar sua duração e
00:05:10
torná-la mais curta com um segundo
00:05:14
e, por último, vou clicar em Reproduzir todos para ver a sequência.
00:05:20
Agora, você tem todas as ferramentas que precisa para criar
00:05:22
ótimas animações com trajetórias de animação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Nel film 1, l'introduzione del corso,
00:00:06
abbiamo giocato questa sequenza di animazione in che le immagini svaniscono al centro.
00:00:10
e poi spostare a sinistra e a destra sui percorsi di movimento..
00:00:14
Una parte difficile della sequenza è che il le immagini sono impilate l'una di fronte all'altra..
00:00:19
Come si applicano i percorsi animazione o altri effetti per gli elementi che non puoi vedere?.
00:00:23
Vi mostrerò alcuni strumenti che aiutano..
00:00:27
Diamo un'occhiata al diapositiva in una fase precedente..
00:00:30
Ho iniziato posizionando tutto dove voglio che finisca sulla diapositiva .
00:00:34
e l'applicazione dell'effetto ingresso Dissolvenza
00:00:36
usando l'ordine che voglio.
00:00:44
Ora io impilare le immagini nel centro, quindi applicare i tracciati animati..
00:00:50
Chiudo il riquadro Animazione per il momento..
00:00:53
Quando impilare le cose che mi piacciono controllare l'ordine da davanti a dietro, .
00:00:57
così per l'immagine di Holly che appare per prima,
00:00:59
Faccio clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Porta in primo piano..
00:01:03
Ricordate questi comandi, sono utili quando si vuole.
00:01:06
spostare qualcosa dietro o in avanti.
00:01:10
Per l'immagine di Lola scelgo Invia all'indietro, così lei stack dietro Holly .
00:01:15
e per l'immagine di Mark sceglierò Rispedisci indietro che lo mette sul retro..
00:01:21
C'è un modo rapido per impilare e centrare le immagini..
00:01:24
In primo luogo, li seleziono tutti.
00:01:26
Premo Ctrl come I fare clic, quindi in Strumenti immagine, .
00:01:33
Farò clic su Allinea oggetti.
00:01:36
Questo è un grande insieme di comandi per il posizionamento delle cose..
00:01:39
Voglio allineare selezionato oggetti relativi l'uno all'altro.
00:01:43
piuttosto che alla diapositiva e questo è controllato qui..
00:01:49
Quindi farò clic allinea al centro
00:01:52
- che impila e centra le immagini.
00:01:55
Una cosa che ho fatto per preparare le immagini è stato quello di ritagliare tutti.
00:01:58
per essere della stessa dimensione in modo da impilare in modo uniforme..
00:02:03
Ora aprirò il prossimo pratico che è il riquadro di selezione; .
00:02:07
è anche parte degli strumenti Immagine..
00:02:10
Il riquadro di selezione elenca ogni elemento sulla diapositiva;.
00:02:14
immagini, didascalie e il segnaposto del titolo..
00:02:18
Le immagini sono attualmente selezionato nella diapositiva e.
00:02:21
sono anche selezionati nel riquadro.
00:02:24
È possibile selezionare gli elementi sulla diapositiva selezionandoli nel riquadro Selezione..
00:02:29
La didascalia di Holly seleziona quella forma sulla diapositiva, .
00:02:32
La didascalia di Lola seleziona quella forma, Titolo seleziona il segnaposto del titolo..
00:02:39
Un'altra cosa che posso fare è nominare ogni elemento in modo che sia descrittivo..
00:02:43
PowerPoint usa nomi come "segnaposto 5" o "rettangolo 3".
00:02:48
ma si può raddoppiare fare clic e ridigitare ciò che si desidera..
00:02:51
Ma il vero vantaggio della Riquadro di selezione è che posso.
00:02:54
utilizzare queste icone a forma di un occhio per nascondere le cose sulla diapositiva..
00:02:59
Quindi, per esempio, se voglio per lavorare solo con l'immagine di Lola,.
00:03:02
Posso indicare il occhio accanto alla foto di Holly.
00:03:05
e fare clic su di esso e che nasconde Holly e mostra Lola..
00:03:10
Per rivisualizzare Holly, Faccio di nuovo clic sull'icona..
00:03:15
Questo mi aiuterà aggiungere i percorsi animazione..
00:03:18
L'immagine di Holly è davanti così posso facilmente aggiungere il suo percorso..
00:03:21
Posso selezionare la sua foto facendo clic nel riquadro..
00:03:25
Faccio clic su Animazioni, Aggiungi animazione perché Holly ha già un effetto dissolvenza.
00:03:31
e Linee.
00:03:33
C'è il percorso ed è selezionato.
00:03:36
Utilizzo delle opzioni Effetto, Lo farò andare a sinistra..
00:03:41
Ora per lavorare con Lola immagine, ho intenzione di nascondere Holly..
00:03:45
Nel riquadro Selezione, Chiudo l'occhio per la foto di Holly .
00:03:49
e ora posso lavorare con l'immagine di Lola..
00:03:52
Seleziono l'immagine, faccio clic su Aggiungere un'animazione, applicare il percorso.
00:03:57
e renderlo un percorso di puntamento a destra.
00:04:01
Che si prende cura del percorsi di movimento e molto importante, .
00:04:04
Devo ricordarmi di ri-visualizzare Immagine di Holly nel riquadro di selezione..
00:04:12
Quindi, per ricapitolare, tre strumenti che mi ha aiutato a lavorare con stratificati.
00:04:16
le immagini sono state la disposizione comandi come Porta in primo piano, .
00:04:21
i comandi Allinea in Strumenti immagine.
00:04:27
e il riquadro di selezione anche in Strumenti immagine..
00:04:32
Posso chiudere il riquadro di selezione ora.
00:04:35
Ora ho solo bisogno di ordinare gli effetti di animazione..
00:04:38
Aprirò l'animazione pannello e farlo rapidamente..
00:04:43
Ecco i percorsi di movimento.
00:04:45
Trascino quello per Foto di Holly.
00:04:48
per seguire l'ingresso della sua foto
00:04:51
e farò lo stesso con il percorso di movimento per l'immagine di Lola..
00:04:55
Lo trascino verso l'alto per seguire l'ingresso della sua immagine..
00:04:59
Li imposterò entrambi su Start dopo il precedente
00:05:01
in modo che si spostino sul sentiero dopo essere entrati.
00:05:08
Mentre sono selezionati, Cambierò la loro durata e.
00:05:10
renderlo più breve a un secondo
00:05:14
e infine farò clic su Riproduci tutto per vedere la sequenza..
00:05:20
Ora avete tutti i strumenti necessari per creare .
00:05:22
grandi animazioni utilizzando percorsi di movimento.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在電影 1 中,課程介紹,
00:00:06
我們玩這個動畫序列 哪些圖片在中心淡出.
00:00:10
然後向左移動 和在運動路徑上。.
00:00:14
序列的一個棘手的部分是 圖片堆疊在一起。.
00:00:19
如何應用運動路徑或 其他效果的專案,你看不到?.
00:00:23
我要告訴你 一些工具,以説明。.
00:00:27
讓我們來看看 在早期階段滑動。.
00:00:30
我開始定位一切 我希望它結束在幻燈片上.
00:00:34
並應用淡入淡出入口效果
00:00:36
使用我想要的訂單。
00:00:44
現在,我將堆疊在 中心,然後應用運動路徑。.
00:00:50
我會關閉 動畫窗格。.
00:00:53
當我堆放我喜歡的東西 控制前到後的順序,.
00:00:57
所以對於霍莉的照片,它首先出現,
00:00:59
我按右鍵 選擇"將"帶到前面"。.
00:01:03
記住這些命令, 他們很有用,當你想.
00:01:06
移動的東西後面或向前。
00:01:10
對於蘿拉的照片,我會選擇發送 落後,所以她會堆疊在霍莉後面.
00:01:15
和馬克的圖片,我會選擇 送他回來,這讓他在後面。.
00:01:21
有一個快速的方法 堆疊和居中的圖片。.
00:01:24
首先,我將選擇它們。
00:01:26
我按Ctrl,因為我 按一下,然後在圖片工具中,.
00:01:33
我將按一下"對齊物件"。
00:01:36
這是一個偉大的集 命令定位東西。.
00:01:39
我想對齊選定的 物件相對於彼此.
00:01:43
而不是幻燈片 這在這裡檢查。.
00:01:49
然後,我將按一下"對齊中心"
00:01:52
- 堆疊和居中的圖片。
00:01:55
我做的一件事準備 圖片是裁剪他們所有.
00:01:58
大小相同 這樣他們才會均勻地堆疊。.
00:02:03
現在,我將打開下一個方便 工具,即"選擇"窗格;.
00:02:07
這也是一部分 圖片工具。.
00:02:10
"選擇"窗格清單 幻燈片上的每個專案;.
00:02:14
圖片、標題和 標題預留位置。.
00:02:18
圖片當前 在幻燈片上選擇,然後.
00:02:21
它們也在窗格中被選中。
00:02:24
我可以根據以下選擇幻燈片上的專案 在"選擇"窗格中選擇它們。.
00:02:29
霍莉的標題選擇 幻燈片上的形狀,.
00:02:32
蘿拉的標題選擇那個形狀, 標題選擇標題預留位置。.
00:02:39
我能做的另一件事就是名字 每個專案,所以它是描述性的。.
00:02:43
PowerPoint 使用名稱,如 "預留位置 5" 或"矩形 3".
00:02:48
但你可以加倍 按一下並重新鍵入所需的內容。.
00:02:51
但真正的好處是 選擇窗格是我可以.
00:02:54
使用這些圖示形狀像 眼睛隱藏幻燈片上的東西。.
00:02:59
例如,如果我想 只用蘿拉的照片.
00:03:02
我可以指出 眼睛旁邊的霍莉的照片.
00:03:05
並點擊它,並說 隱藏霍莉和顯示蘿拉。.
00:03:10
要重新顯示霍莉, 我再次按一下該圖示。.
00:03:15
這將有助於我 添加運動路徑。.
00:03:18
霍莉的照片在前面 這樣我就能輕鬆添加她的路徑。.
00:03:21
我可以選擇她的照片 通過按一下窗格中。.
00:03:25
按一下"動畫",添加動畫 因為霍莉已經有褪色效果了.
00:03:31
和行。
00:03:33
有路徑,它被選中。
00:03:36
使用效果選項, 我會讓它向左走。.
00:03:41
現在與蘿拉的 圖片,我要隱藏霍莉。.
00:03:45
在"選擇"窗格中, 我會閉上眼睛看霍莉的照片.
00:03:49
現在我可以 與蘿拉的照片工作。.
00:03:52
我選擇圖片,按一下 添加動畫,應用路徑.
00:03:57
並使其成為一條正確的指向路徑。
00:04:01
負責 運動路徑和非常重要,.
00:04:04
我必須記住重新顯示 霍莉在"選擇"窗格中的照片。.
00:04:12
因此,回顧一下,三個工具 幫我工作分層.
00:04:16
圖片是安排 命令,如將前面,.
00:04:21
對齊命令 在圖片工具中.
00:04:27
和"選擇"窗格 也在圖片工具中。.
00:04:32
我現在可以關閉"選擇"窗格。
00:04:35
現在我只需要 訂購動畫效果。.
00:04:38
我將打開動畫 窗格,並快速做到這一點。.
00:04:43
下面是運動路徑。
00:04:45
我會拖動一個 霍莉的照片.
00:04:48
跟隨她的照片的入口
00:04:51
我會做同樣的 洛拉圖片的運動路徑。.
00:04:55
我會把它拖到跟前 她的照片的入口。.
00:04:59
我會把兩者都設置為"開始"
00:05:01
所以他們進入後會沿著小路移動。
00:05:08
當它們被選中時, 我會改變他們的持續時間.
00:05:10
一秒鐘就變短了
00:05:14
最後,我會點擊播放所有 以查看序列。.
00:05:20
現在,你有所有 您需要創建的工具.
00:05:22
使用運動路徑的動畫。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
映画1では、コース紹介、
00:00:06
私たちは、このアニメーションシーケンスを再生しました どの写真が中央でフェードインする.
00:00:10
その後、左に移動 モーション パス上で右に移動します。.
00:00:14
シーケンスのトリッキーな部分は、 写真は互いの前に積み重ねられます。.
00:00:19
モーション パスまたは あなたが見ることができないアイテムに他の効果?.
00:00:23
見せてやる 役立ついくつかのツール。.
00:00:27
見てみましょう より早い段階でスライドします。.
00:00:30
私はすべてを配置することによって始めました スライド上で終了する場所.
00:00:34
フェードエントランスエフェクトを適用する
00:00:36
私が望む順序を使用して。
00:00:44
今、私は写真を積み重ねます を中心にして、モーション パスを適用します。.
00:00:50
私は閉じます 今のところ、アニメーション ペイン。.
00:00:53
好きなものを積み重ねるとき 前面からバックオーダーを制御し、.
00:00:57
最初に現れるホリーの絵は
00:00:59
私は右クリックして、 [前面に表示] を選択します。.
00:01:03
これらのコマンドを覚えておいてください、 彼らはあなたがしたいときに便利です.
00:01:06
後ろに何かを移動したり、前方に移動します。
00:01:10
ローラの写真のために私は送信を選択します 後ろ向きに、彼女はホリーの後ろに積み重ねるでしょう.
00:01:15
マークの写真のために私は選ぶ 後ろに彼を置く背中に送信します。.
00:01:21
簡単な方法があります 画像を積み重ねて中央に表示します。.
00:01:24
まず、すべてを選択します。
00:01:26
私はCtrlを押している 画像ツールをクリックしてから、.
00:01:33
[オブジェクトの位置合わせ] をクリックします。
00:01:36
これは素晴らしいセットです。 物事を配置するためのコマンド。.
00:01:39
選択した位置揃えが必要 互いに相対的なオブジェクト.
00:01:43
スライドではなく そして、それはここでチェックされます。.
00:01:49
次に、[中心を揃える] をクリックします。
00:01:52
- 写真を積み重ねて中心にする
00:01:55
私が準備するためにした一つのこと 写真はそれらをすべてトリミングするものでした.
00:01:58
同じサイズである 彼らは均等に積み重ねるようにします。.
00:02:03
今、私は次の便利を開きます 選択ペインであるツール。.
00:02:07
それも一部です ピクチャツールの。.
00:02:10
[選択] ウィンドウの一覧 スライド上のすべての項目。.
00:02:14
写真、キャプション、 タイトルプレースホルダ。.
00:02:18
写真は現在 スライドで選択され、.
00:02:21
ペインでも選択されます。
00:02:24
スライド上の項目を選択できます。 選択ウィンドウで選択します。.
00:02:29
ホリーのキャプションが選択されます スライド上のその形状、.
00:02:32
ローラのキャプションは、その形状を選択し、 タイトルは、タイトルプレースホルダを選択します。.
00:02:39
私にできるもう一つのことは名前です 各項目は説明的です。.
00:02:43
パワーポイントは、次のような名前を使用します "プレースホルダ 5" または "四角形 3".
00:02:48
しかし、あなたは倍増することができます をクリックして、必要なものを再入力します。.
00:02:51
しかし、の本当の利益 選択ペインは、私ができることです.
00:02:54
のような形のこれらのアイコンを使用する スライド上の物事を隠すために目。.
00:02:59
だから、例えば、私が望むなら ローラの写真だけで働くために、.
00:03:02
私は指し指摘することができます ホリーの絵の横の目.
00:03:05
それをクリックし、それをクリックして、 ホリーを隠し、ローラを示しています。.
00:03:10
ホリーを再表示するには、 アイコンをもう一度クリックします。.
00:03:15
これは私を助けるでしょう モーション パスを追加します。.
00:03:18
ホリーの写真が正面にある だから私は簡単に彼女のパスを追加することができます。.
00:03:21
私は彼女の写真を選ぶことができる ペインをクリックします。.
00:03:25
[アニメーション] をクリックし、アニメーションを追加する ホリーはすでにフェード効果を持っているので.
00:03:31
とライン。
00:03:33
パスが選択され、選択されています。
00:03:36
効果オプションの使用、 左に行かせてあげる.
00:03:41
今ローラのと一緒に働くために 写真を撮って、私はホリーを隠すつもりです。.
00:03:45
選択ウィンドウでは、 ホリーの写真に目を閉じて.
00:03:49
そして今、私はすることができます ローラの絵と一緒に仕事をする.
00:03:52
画像を選択し、 アニメーションを追加し、パスを適用する.
00:03:57
それを正しいポインティングパスにします。
00:04:01
それはの世話をします モーションパスと非常に重要な、.
00:04:04
私は再表示することを覚えておく必要があります [選択] ウィンドウの [ホリー] の図。.
00:04:12
要約すると、3つのツール それは私が階層化された作業を助けた.
00:04:16
写真はアレンジでした 「前面に持って来る」などのコマンド.
00:04:21
[整列] コマンド ピクチャ ツールで.
00:04:27
および選択ウィンドウ ピクチャツールでも使用できます。.
00:04:32
[選択] ウィンドウを閉じることができます。
00:04:35
今、私はただする必要があります アニメーション効果を並べ替える。.
00:04:38
アニメーションを開きます ペインを表示し、すばやく行います。.
00:04:43
モーション パスを次にします。
00:04:45
私は1のためにドラッグします ホリーの写真アップ.
00:04:48
彼女の絵の入り口に従う
00:04:51
と私は同じことをします ローラの絵のためのモーションパス。.
00:04:55
私は後に続くためにそれをドラッグします 彼女の絵の入り口。.
00:04:59
私は前の後に開始するように両方を設定します
00:05:01
彼らは入った後にパス上を移動します。
00:05:08
彼らが選択されている間 私は彼らの期間を変更し、.
00:05:10
1秒で短くする
00:05:14
最後に[すべて再生]をクリックします を使用してシーケンスを表示します。.
00:05:20
今、あなたはすべてのを持っています 作成する必要があるツール.
00:05:22
モーションパスを使用して素晴らしいアニメーション。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong phim 1, khóa học giới thiệu,
00:00:06
chúng tôi chơi chuỗi hoạt hình này trong hình ảnh mờ dần ở trung tâm.
00:00:10
và sau đó di chuyển sang trái và ngay trên đường dẫn chuyển động..
00:00:14
Một phần khó khăn của trình tự là hình ảnh được xếp chồng lên nhau ở phía trước của nhau..
00:00:19
Làm thế nào để bạn áp dụng đường dẫn chuyển động hoặc hiệu ứng khác cho các mục mà bạn không thể nhìn thấy?.
00:00:23
Tôi sẽ cho bạn thấy một số công cụ giúp đỡ..
00:00:27
Hãy nhìn vào trượt ở giai đoạn trước đó..
00:00:30
Tôi đã bắt đầu bằng vị trí mọi thứ nơi tôi muốn nó kết thúc trên slide .
00:00:34
và áp dụng hiệu ứng vào Fade
00:00:36
bằng cách sử dụng thứ tự tôi muốn.
00:00:44
Bây giờ tôi sẽ ngăn xếp các hình ảnh trong Trung tâm và sau đó áp dụng các đường dẫn chuyển động..
00:00:50
Tôi sẽ đóng Cửa sổ hoạt hình cho bây giờ..
00:00:53
Khi tôi ngăn xếp những điều tôi thích kiểm soát phía trước để quay lại trật tự, .
00:00:57
như vậy cho hình ảnh của Holly xuất hiện đầu tiên,
00:00:59
Tôi sẽ nhấp chuột phải và chọn mang về phía trước..
00:01:03
Hãy nhớ các lệnh này, chúng hữu ích khi bạn muốn.
00:01:06
di chuyển một cái gì đó phía sau hoặc chuyển tiếp.
00:01:10
Đối với hình ảnh của Lola tôi sẽ chọn Send lạc hậu, vì vậy cô sẽ stack phía sau Holly .
00:01:15
và cho hình ảnh của Mark tôi sẽ chọn Gửi đến trở lại mà đặt ông ở phía sau..
00:01:21
Có một cách nhanh chóng để ngăn xếp và Trung tâm các hình ảnh..
00:01:24
Trước tiên, tôi sẽ chọn tất cả.
00:01:26
Tôi đang nhấn Ctrl như tôi nhấp chuột, sau đó trong công cụ hình ảnh, .
00:01:33
Tôi sẽ nhấp vào align Objects.
00:01:36
Đây là một tập hợp tuyệt vời của lệnh cho việc định vị..
00:01:39
Tôi muốn align chọn đối tượng liên quan đến nhau.
00:01:43
chứ không phải là slide và đó là kiểm tra ở đây..
00:01:49
Sau đó, tôi sẽ nhấp align Center
00:01:52
-mà cả hai ngăn xếp và các trung tâm hình ảnh.
00:01:55
Một điều tôi đã làm để chuẩn bị những hình ảnh là để cắt tất cả.
00:01:58
có cùng kích thước để họ ngăn xếp đồng đều..
00:02:03
Bây giờ tôi sẽ mở các tiện ích tiếp theo công cụ đó là lựa chọn cửa sổ; .
00:02:07
nó cũng là một phần của các công cụ hình ảnh..
00:02:10
Cửa sổ lựa chọn danh sách mỗi mục trên slide;.
00:02:14
hình ảnh, chú thích và trình giữ chỗ tiêu đề..
00:02:18
Các hình ảnh hiện đang được chọn trên slide và.
00:02:21
chúng cũng được chọn trong ngăn.
00:02:24
Tôi có thể chọn các mục trên slide bằng cách chọn chúng trong khung lựa chọn..
00:02:29
Chú thích của Holly chọn hình đó trên ảnh chiếu, .
00:02:32
Chú thích của Lola chọn hình dạng đó, Tiêu đề chọn trình giữ chỗ tiêu đề..
00:02:39
Một điều tôi có thể làm là tên mỗi mục để nó mô tả..
00:02:43
PowerPoint sử dụng tên như "giữ chỗ 5" hoặc "hình chữ nhật 3".
00:02:48
nhưng bạn có thể gấp đôi nhấp chuột và gõ lại những gì bạn muốn..
00:02:51
Nhưng lợi ích thực sự của Khung lựa chọn là tôi có thể.
00:02:54
sử dụng các biểu tượng có hình như một mắt để ẩn mọi thứ trên slide..
00:02:59
Vì vậy, ví dụ, nếu tôi muốn để làm việc chỉ với hình ảnh của Lola,.
00:03:02
Tôi có thể trỏ đến mắt cạnh hình ảnh của Holly.
00:03:05
và nhấp vào nó và giấu Holly và cho thấy Lola..
00:03:10
Để tái Hiển thị Holly, Tôi nhấp vào biểu tượng một lần nữa..
00:03:15
Điều này sẽ giúp tôi Thêm đường dẫn chuyển động..
00:03:18
Holly của picture's ở phía trước Vì vậy tôi có thể dễ dàng thêm con đường của mình..
00:03:21
Tôi có thể chọn hình ảnh của mình bằng cách nhấp vào ô..
00:03:25
Tôi nhấp vào hình ảnh động, thêm Animation bởi vì Holly đã có một hiệu ứng mờ dần.
00:03:31
và Lines.
00:03:33
Có đường dẫn và nó được chọn.
00:03:36
Sử dụng các tùy chọn Effect, Tôi sẽ làm cho nó đi sang trái..
00:03:41
Bây giờ để làm việc với Lola của hình ảnh, tôi sẽ ẩn Holly..
00:03:45
Trong cửa sổ lựa chọn, Tôi sẽ đóng mắt cho hình ảnh của Holly .
00:03:49
và bây giờ tôi có thể làm việc với hình ảnh của Lola..
00:03:52
Tôi chọn hình ảnh, nhấp vào Thêm hình ảnh động, áp dụng đường dẫn.
00:03:57
và làm cho nó một con đường trỏ đúng.
00:04:01
Điều đó sẽ chăm sóc của đường dẫn chuyển động và rất quan trọng, .
00:04:04
Tôi phải nhớ để hiển thị lại Hình ảnh của Holly trong khung lựa chọn..
00:04:12
Vì vậy, để recap, ba công cụ đã giúp tôi làm việc với các lớp.
00:04:16
hình ảnh được sắp xếp Các lệnh như mang đến mặt trước, .
00:04:21
Các lệnh align trong công cụ hình ảnh.
00:04:27
và ngăn chọn cũng trong công cụ hình ảnh..
00:04:32
Tôi có thể đóng cửa sổ lựa chọn ngay bây giờ.
00:04:35
Bây giờ tôi chỉ cần để các hiệu ứng hình ảnh động..
00:04:38
Tôi sẽ mở Animation cửa sổ và làm điều đó một cách nhanh chóng..
00:04:43
Dưới đây là các đường dẫn chuyển động.
00:04:45
Tôi sẽ kéo một cho Holly của hình ảnh lên.
00:04:48
để làm theo lối vào của hình ảnh của mình
00:04:51
và tôi sẽ làm tương tự với các đường chuyển động cho hình ảnh của Lola..
00:04:55
Tôi sẽ kéo nó lên để làm theo lối vào hình ảnh của cô..
00:04:59
Tôi sẽ thiết lập cả hai để bắt đầu sau khi trước đó
00:05:01
để họ di chuyển trên con đường sau khi họ nhập vào.
00:05:08
Trong khi họ đang chọn, Tôi sẽ thay đổi thời gian của họ và.
00:05:10
làm cho nó ngắn hơn tại một giây
00:05:14
và cuối cùng tôi sẽ nhấp vào chơi tất cả để xem chuỗi..
00:05:20
Bây giờ bạn có tất cả các công cụ bạn cần để tạo .
00:05:22
hình ảnh động tuyệt vời bằng cách sử dụng đường dẫn.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Dalam film 1, kursus pengantar,
00:00:06
Kami memainkan urutan animasi ini dalam yang gambar memudar di pusat.
00:00:10
dan kemudian bergerak ke kiri dan kanan pada jalur gerak..
00:00:14
Bagian yang sulit dari urutan adalah bahwa gambar ditumpuk di depan satu sama lain..
00:00:19
Bagaimana Anda menerapkan jalur gerak atau efek lain untuk item yang tidak dapat Anda lihat?.
00:00:23
Aku akan menunjukkan kepada Anda beberapa alat yang membantu..
00:00:27
Mari kita lihat slide pada tahap awal..
00:00:30
Saya sudah mulai dengan memposisikan semuanya di mana saya ingin berakhir pada slide .
00:00:34
dan menerapkan efek masuk Fade
00:00:36
menggunakan urutan yang saya inginkan.
00:00:44
Sekarang saya akan menumpuk gambar di Pusat dan kemudian menerapkan jalur gerak..
00:00:50
Saya akan menutup Panel animasi untuk saat ini..
00:00:53
Ketika saya tumpukan hal yang saya suka mengontrol urutan depan ke belakang, .
00:00:57
sehingga untuk gambar Holly yang muncul pertama,
00:00:59
Aku akan klik kanan dan Pilih bawa ke depan..
00:01:03
Ingat perintah ini, mereka berguna ketika Anda ingin.
00:01:06
memindahkan sesuatu ke belakang atau ke depan.
00:01:10
Untuk gambar Lola aku akan memilih Send mundur, jadi dia akan stack di belakang Holly .
00:01:15
dan untuk gambar Markus saya akan memilih Kirim ke belakang yang menempatkan dia di belakang..
00:01:21
Ada cara cepat untuk menumpuk dan memusatkan gambar..
00:01:24
Pertama, saya akan memilih semuanya.
00:01:26
Aku menekan Ctrl seperti yang saya Klik, kemudian di alat Picture, .
00:01:33
Saya akan klik align Objects.
00:01:36
Ini adalah satu set besar perintah untuk memposisikan sesuatu..
00:01:39
Saya ingin menyelaraskan dipilih objek relatif terhadap satu sama lain.
00:01:43
bukan ke slide dan itu diperiksa di sini..
00:01:49
Kemudian saya akan klik align Center
00:01:52
-bahwa baik tumpukan dan pusat gambar.
00:01:55
Satu hal yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri gambar adalah untuk memotong mereka semua.
00:01:58
ukuran yang sama sehingga mereka akan menumpuk merata..
00:02:03
Sekarang aku akan membuka berguna berikutnya alat yang merupakan panel seleksi; .
00:02:07
itu juga merupakan bagian dari alat Picture..
00:02:10
Panel pemilihan mencantumkan setiap item pada slide;.
00:02:14
Gambar, keterangan dan placeholder judul..
00:02:18
Gambar saat ini dipilih pada slide dan.
00:02:21
mereka juga dipilih di panel.
00:02:24
Saya dapat memilih item pada slide dengan memilih mereka di panel Selection..
00:02:29
Keterangan Holly memilih yang terbentuk pada slide, .
00:02:32
Keterangan Lola memilih bentuk itu, Judul akan memilih placeholder judul..
00:02:39
Hal lain yang bisa saya lakukan adalah nama setiap item sehingga deskriptif..
00:02:43
PowerPoint menggunakan nama seperti "placeholder 5" atau "persegi panjang 3".
00:02:48
tetapi Anda dapat menggandakan Klik dan ketik ulang apa yang Anda inginkan..
00:02:51
Tapi manfaat nyata dari Panel seleksi adalah bahwa saya dapat.
00:02:54
menggunakan ikon ini berbentuk seperti mata untuk menyembunyikan sesuatu pada slide..
00:02:59
Jadi misalnya, jika saya ingin bekerja hanya dengan gambar Lola,.
00:03:02
Saya dapat menunjuk ke mata di samping gambar Holly.
00:03:05
dan klik dan menyembunyikan Holly dan menunjukkan Lola..
00:03:10
Untuk menampilkan kembali Holly, Saya klik ikon lagi..
00:03:15
Ini akan membantu saya menambahkan jalur gerak..
00:03:18
Holly di depan sehingga saya dapat dengan mudah menambahkan jalannya..
00:03:21
Saya dapat memilih fotonya dengan mengklik di panel..
00:03:25
Saya klik animasi, tambahkan animasi karena Holly sudah memiliki efek memudar.
00:03:31
dan Lines.
00:03:33
Ada jalan dan itu dipilih.
00:03:36
Menggunakan opsi Effect, Aku akan membuatnya pergi ke kiri..
00:03:41
Sekarang untuk bekerja dengan lola's Gambar, aku akan menyembunyikan Holly..
00:03:45
Di panel seleksi, Aku akan menutup mata untuk Holly gambar .
00:03:49
dan sekarang saya bisa bekerja dengan gambar Lola..
00:03:52
Saya memilih gambar, klik Tambahkan animasi, menerapkan path.
00:03:57
dan menjadikannya jalan penunjuk yang benar.
00:04:01
Yang mengurus jalan gerak dan sangat penting, .
00:04:04
Aku harus ingat untuk kembali menampilkan Gambar Holly di panel Selection..
00:04:12
Jadi untuk rekap, tiga alat yang membantu saya bekerja dengan berlapis.
00:04:16
gambar yang mengatur perintah seperti bawa ke depan, .
00:04:21
perintah align di alat gambar.
00:04:27
dan panel Selection juga dalam alat Picture..
00:04:32
Saya dapat menutup panel seleksi sekarang.
00:04:35
Sekarang saya hanya perlu agar efek animasi..
00:04:38
Aku akan membuka animasi dan melakukannya dengan cepat..
00:04:43
Berikut adalah jalur gerak.
00:04:45
Aku akan menyeret satu untuk Gambar Holly up.
00:04:48
untuk mengikuti pintu masuk fotonya
00:04:51
dan aku akan melakukan hal yang sama dengan jalur gerak untuk gambar Lola..
00:04:55
Saya akan menyeretnya ke atas untuk mengikuti pintu masuk fotonya..
00:04:59
Aku akan menetapkan mereka berdua untuk mulai setelah sebelumnya
00:05:01
sehingga mereka bergerak di jalan setelah mereka masuk.
00:05:08
Sementara mereka dipilih, Aku akan mengubah durasi dan.
00:05:10
membuatnya lebih pendek pada satu detik
00:05:14
dan akhirnya saya akan klik Mainkan semua untuk melihat urutan..
00:05:20
Sekarang Anda memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk membuat .
00:05:22
animasi besar menggunakan jalur gerak.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В фильме 1, введение курса,
00:00:06
мы играли эту анимацию последовательность в какие фотографии исчезают в центре.
00:00:10
а затем двигаться влево и прямо на пути движения..
00:00:14
Сложная часть последовательности заключается в том, что фотографии укладываются друг перед другом..
00:00:19
Как вы применяете пути движения или другие эффекты для элементов, которые вы не видите?.
00:00:23
Я покажу тебе. некоторые инструменты, которые помогают..
00:00:27
Давайте посмотрим на слайд на более ранней стадии..
00:00:30
Я начал с позиционирования все где я хочу, чтобы в конечном итоге на слайде .
00:00:34
и применение эффекта входа Fade
00:00:36
используя заказ, который я хочу.
00:00:44
Теперь я буду стек фотографии в центр, а затем применить пути движения..
00:00:50
Я закрою Анимация панели на данный момент..
00:00:53
Когда я укладываю вещи, которые мне нравятся контроль переднего к заднему порядку, .
00:00:57
так что для картины Холли, которая появляется в первую очередь,
00:00:59
Я направо нажмите и выбрать Принесите на фронт..
00:01:03
Запомните эти команды, они полезны, когда вы хотите.
00:01:06
двигаться что-то позади или вперед.
00:01:10
Для фотографии Лолы я выберу Отправить назад, так что она будет стек за Холли .
00:01:15
и для картины Марка я выберу Отправить в спину, которая ставит его на спине..
00:01:21
Есть быстрый способ стек и центр фотографии..
00:01:24
Во-первых, я выберу их все.
00:01:26
Я нажимаю Ctrl, как я нажмите кнопку, затем в инструментах Picture, .
00:01:33
Я нажимаю на объекты выравнивания.
00:01:36
Это большой набор команды для позиционирования вещей..
00:01:39
Я хочу выровнять выбранные объекты по отношению друг к другу.
00:01:43
а не на слайд и это проверено здесь..
00:01:49
Тогда я нажимаю на центр выравнивания
00:01:52
- что и стеки и центры фотографии.
00:01:55
Одна вещь, которую я сделал, чтобы подготовить фотографии должны были обрезать их все.
00:01:58
быть того же размера чтобы они складывали равномерно..
00:02:03
Теперь я открою следующий удобный инструмент, который является выбор панели; .
00:02:07
это также часть инструментов Изображения..
00:02:10
Список отборочных панелей каждый элемент на слайде;.
00:02:14
фотографии, подписи и заполнителем титула..
00:02:18
Фотографии в настоящее время выбран на слайде и.
00:02:21
они также выбраны в панели.
00:02:24
Я могу выбрать элементы на слайде выбирая их в панели выбора..
00:02:29
Подпись Холли выбирает эта форма на слайде, .
00:02:32
Подпись Лолы выбирает эту форму, Название выбирает правообладателя..
00:02:39
Еще одна вещь, которую я могу сделать, это имя каждый элемент, так что это описательно..
00:02:43
PowerPoint использует такие имена, как "заполнитель 5" или "rectangle 3".
00:02:48
но вы можете удвоить нажмите и перепечатайте то, что вы хотите..
00:02:51
Но реальная выгода от Выбор панели является то, что я могу.
00:02:54
использовать эти значки в форме глаза, чтобы скрыть вещи на слайде..
00:02:59
Так, например, если я хочу работать только с фотографией Лолы,.
00:03:02
Я могу указать на глаз рядом с изображением Холли.
00:03:05
и нажмите на него, и что прячет Холли и показывает Лолу..
00:03:10
Чтобы повторно отобразить Холли, Я нажимаю значок еще раз..
00:03:15
Это поможет мне добавить пути движения..
00:03:18
Фотография Холли впереди так что я могу легко добавить ее путь..
00:03:21
Я могу выбрать ее фотографию нажав на панели..
00:03:25
Я нажимаю анимации, Добавить анимацию потому что Холли уже имеет эффект увядать.
00:03:31
и Линии.
00:03:33
Есть путь, и он выбран.
00:03:36
Используя параметры Effect, Я сделаю так, чтобы он ушел влево..
00:03:41
Теперь для работы с Лолой фотография, я собираюсь скрыть Холли..
00:03:45
В панели выбора, Я закрою глаза на фотографию Холли .
00:03:49
и теперь я могу работать с фотографией Лолы..
00:03:52
Я выбираю картинку, нажмите Добавить анимацию, применить путь.
00:03:57
и сделать его правильным указывающим путем.
00:04:01
Это заботится о движения пути и очень важно, .
00:04:04
Я должен помнить, чтобы повторно отобразить Фотография Холли в отборочной панели..
00:04:12
Итак, напомним, три инструмента , которые помогли мне работать с слоистых.
00:04:16
фотографии были организовать такие команды, как Bring на фронт, .
00:04:21
Команды выравнивания в инструменты изображения.
00:04:27
и отборочное панели также в инструментах изображения..
00:04:32
Я могу закрыть панели отбора сейчас.
00:04:35
Теперь мне просто нужно заказать эффекты анимации..
00:04:38
Я открою анимацию панели и сделать это быстро..
00:04:43
Вот пути движения.
00:04:45
Я буду тащить один для Холли фотография вверх.
00:04:48
следовать за входом в ее картину
00:04:51
и я сделаю то же самое с путь движения для картины Лолы..
00:04:55
Я буду тащить его, чтобы следовать вход в ее картину..
00:04:59
Я наставлю их обоих, чтобы начать после предыдущего
00:05:01
поэтому они двигаются по пути после входа.
00:05:08
Пока они выбраны, Я изутую их продолжительность и.
00:05:10
сделать его короче в одну секунду
00:05:14
и, наконец, я нажимаю Играть все чтобы увидеть последовательность..
00:05:20
Теперь у вас есть все инструменты, необходимые для создания .
00:05:22
большие анимации с использованием движения пути.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Във филм 1, въведението на курса,
00:00:06
ние сме играли тази анимационна последователност в кои снимки избледняват в центъра.
00:00:10
и след това се движи наляво и право по траекториите на движението..
00:00:14
Сложната част от последователността е, че снимките са подредени една пред друга..
00:00:19
Как прилагате траектории на движение или други ефекти на елементите, които не виждате?.
00:00:23
Ще ти покажа. инструменти, които помагат..
00:00:27
Нека да разгледаме пързалка на по-ранен етап..
00:00:30
Започнах, като разположих всичко. където искам да се окаже на слайда .
00:00:34
и прилагане на входния ефект на фаада
00:00:36
с поръчката, която искам.
00:00:44
Сега ще подредя снимките в на движение в центъра и след това нанесете траекторията на движението..
00:00:50
Ще затворя Екран за анимация за сега..
00:00:53
Когато се натрупвам неща, които харесвам контролиране на фронта към задния ред, .
00:00:57
За снимката на Холи, която се появява първа,
00:00:59
Ще щракнете с десния бутон и изберете "Изведи напред"..
00:01:03
Запомни тези команди, те са полезни, когато искате да.
00:01:06
да преместите нещо зад или напред.
00:01:10
За снимката на Лола ще избера "Изпрати" назад, така че тя ще се подрежда зад Холи .
00:01:15
и за снимката на Марк ще избера Изпратете отзад, което го поставя отзад..
00:01:21
Има бърз начин да се центриране на картините..
00:01:24
Първо, ще ги избера всички.
00:01:26
Натискам Ctrl, докато щракнете върху, след това в Инструменти за .
00:01:33
Ще кликна върху подравняване на обекти.
00:01:36
Това е голям набор от команди за позициониране на нещата..
00:01:39
Искам да подравните избраните обектите, които са свързани един спрямо друг.
00:01:43
вместо към слайда и това се проверява тук..
00:01:49
След това ще кликнете върху Подравняване в центъра
00:01:52
- и двете купчини и центриране на снимките.
00:01:55
Направих нещо, за да се подготвя. снимките са да ги изрежете всички.
00:01:58
да бъде с еднакъв размер така че те ще се натрупват равномерно..
00:02:03
Сега ще отворя следващия удобен инструмент, който е панела за избор; .
00:02:07
това е също част на инструментите за картина..
00:02:10
Екранът за избор се показва всеки елемент на слайда;.
00:02:14
снимки, надписи и заглавен контейнер..
00:02:18
Снимките в момента са изберете в слайда и.
00:02:21
те също са избрани в прозореца.
00:02:24
Мога да избирам елементи от слайда, като изберете ги в екрана Избор..
00:02:29
Надписът на Холи избира формата на слайда, .
00:02:32
Надписът на Лола избира тази форма, Заглавието избира контейнера за заглавие..
00:02:39
Друго нещо, което мога да направя е да се назова всеки елемент, така че да е описателен..
00:02:43
PowerPoint използва имена като "контейнер 5" или "правоъгълник 3".
00:02:48
но можете да кликнете и въведете отново това, което искате..
00:02:51
Но реалната полза от Екранът за избор е, че мога.
00:02:54
използвайте тези икони, оформени за да скриете нещата по слайда..
00:02:59
Така например, ако искам да работя само с картината на Лола,.
00:03:02
Мога да посоча окото до снимката на Холи.
00:03:05
и кликнете върху него и че Крие Холи и показва Лола..
00:03:10
За да покаже отново Холи, Кликвам отново върху иконата..
00:03:15
Това ще ми помогне да добавите траекториите на движението..
00:03:18
Снимката на Холи е отпред. за да мога лесно да добавя пътя й..
00:03:21
Мога да избера снимката й. като щракнете в панела..
00:03:25
Щракнете върху анимации, добавяне на анимация Защото Холи вече има избледняващ ефект.
00:03:31
и линии.
00:03:33
Ето пътя и е избран.
00:03:36
Използване на опциите за ефект, Ще го накарам да отиде наляво..
00:03:41
Сега да работим с Лола Ще скрия Холи..
00:03:45
В екрана за избор Ще затворя окото за снимката на Холи .
00:03:49
и сега мога да да работите с картината на Лола..
00:03:52
Избирам снимката, щракнете върху Добавяне на анимация, прилагане на пътя.
00:03:57
и да го направи прав път.
00:04:01
Това се грижи за движение и много важни, .
00:04:04
Трябва да запомня да се показ Снимката на Холи в екрана за избор..
00:04:12
Така че да се направи отново, три инструмента които ми помогнаха да работя с пластове.
00:04:16
снимки бяха команди като "Изведи напред", .
00:04:21
командите за подравняване в инструменти за картини.
00:04:27
и панела за избор също в инструменти за картинка..
00:04:32
Мога да затворя екрана за избор сега.
00:04:35
Сега просто трябва да да поръчате анимационните ефекти..
00:04:38
Ще отворя анимацията и направете това бързо..
00:04:43
Ето траекторията на движението.
00:04:45
Ще влача този за Снимката на Холи.
00:04:48
да следва входа на снимката си
00:04:51
и ще направя същото с движение за снимката на Лола..
00:04:55
Ще го влача, за да го следвам на входа на снимката..
00:04:59
Ще ги зададат и двете да започнат след предишното
00:05:01
така че те се движат по пътя, след като влязат.
00:05:08
Докато са избрани, Ще променя тяхната продължителност и.
00:05:10
да стане по-кратък в секунда
00:05:14
и накрая ще кликнете върху Играйте всички , за да видите последователността..
00:05:20
Сега имате всички инструменти, които трябва да създадете .
00:05:22
големи анимации, използващи траектории на движение.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
În filmul 1, introducerea cursului,
00:00:06
am jucat această secvență de animație în care imagini se estompează în centru.
00:00:10
apoi deplasați-vă la stânga și chiar pe căile de mișcare..
00:00:14
O parte complicată a secvenței este că imaginile sunt stivuite în fața celuilalt..
00:00:19
aplicați căile de mișcare sau alte efecte asupra elementelor pe care nu le puteți vedea?.
00:00:23
O să-ți arăt. unele instrumente care ajuta..
00:00:27
Să ne uităm la într-o etapă anterioară..
00:00:30
Am început prin poziționarea totul unde vreau să ajungă pe diapozitiv .
00:00:34
și aplicarea efectului de intrare Fade
00:00:36
folosind comanda dorită.
00:00:44
Acum voi stiva imaginile în și apoi aplicați căile de mișcare..
00:00:50
Voi închide Panoul de animație pentru moment..
00:00:53
Când am stiva lucruri îmi place controlul comenzii față-spate; .
00:00:57
Deci, pentru poza lui Holly, care apare prima,
00:00:59
Voi face clic dreapta și alegeți Aduceți în față..
00:01:03
Amintiți-vă aceste comenzi, sunt utile atunci când doriți să.
00:01:06
muta ceva în spatele sau înainte.
00:01:10
Pentru poza Lolei voi alege Trimite înapoi, astfel încât ea va stiva în spatele Holly .
00:01:15
și pentru poza lui Mark voi alege Trimite în spate, ceea ce-l pune în spate..
00:01:21
Există o cale rapidă de a. stivă și centrul de imagini..
00:01:24
În primul rând, le voi selecta pe toate.
00:01:26
Apăs Ctrl în timp ce faceți clic, apoi în Instrumente imagine, .
00:01:33
Voi face clic pe Aliniere obiecte.
00:01:36
Acesta este un set mare de comenzi pentru poziționarea lucrurilor..
00:01:39
Doresc să aliniez selectat obiecte în raport cu altele.
00:01:43
mai degrabă decât la diapozitiv și asta e verificat aici..
00:01:49
Apoi voi face clic pe Aliniere la centru
00:01:52
- că atât stive și centrează imaginile.
00:01:55
Un lucru am făcut pentru a pregăti imaginile a fost de a le trunchia pe toate.
00:01:58
să aibă aceeași dimensiune astfel încât acestea s-ar stiva uniform..
00:02:03
Acum voi deschide următoarea la îndemână instrument care este panoul Selecție; .
00:02:07
este, de asemenea, o parte instrumentelor Imagine..
00:02:10
Listele panoului Selecție fiecare element de pe diapozitiv;.
00:02:14
imagini, legende și substituentul titlului..
00:02:18
Imaginile sunt în prezent selectate pe diapozitiv și.
00:02:21
acestea sunt, de asemenea, selectate în panou.
00:02:24
Pot selecta elemente din diapozitiv după selectarea lor în panoul Selecție..
00:02:29
Legenda lui Holly selectează acea formă de pe diapozitiv, .
00:02:32
Legenda Lolei selectează acea formă, Titlul selectează substituentul pentru titlu..
00:02:39
Un alt lucru pe care îl pot face este să numesc fiecare element, astfel încât este descriptiv..
00:02:43
PowerPoint utilizează nume precum "substituent 5" sau "dreptunghi 3".
00:02:48
dar puteți dubla faceți clic și tastați din nou ce doriți..
00:02:51
Dar beneficiul real al Panoul de selecție este că pot.
00:02:54
utilizați aceste pictograme în formă de ochi pentru a ascunde lucrurile de pe diapozitiv..
00:02:59
Deci, de exemplu, dacă vreau pentru a lucra doar cu poza Lolei,.
00:03:02
Pot indica spre ochi lângă poza lui Holly.
00:03:05
și faceți clic pe ea și că o ascunde pe Holly și o arată pe Lola..
00:03:10
Pentru a re-afișa Holly, Fac clic din nou pe pictogramă..
00:03:15
Asta mă va ajuta. adăugați căile de mișcare..
00:03:18
Poza lui Holly e în față. ca să-i pot adăuga cu ușurință calea..
00:03:21
Pot să-i selectez poza. făcând clic în panou..
00:03:25
Fac clic pe Animații, Adăugare animație pentru că Holly are deja un efect de estompare.
00:03:31
și Linii.
00:03:33
Acolo e calea și e selectată.
00:03:36
Utilizând opțiunile Efect, O să-l fac să meargă la stânga..
00:03:41
Acum, pentru a lucra cu Lola Poză, o voi ascunde pe Holly..
00:03:45
În panoul Selecție, Voi închide ochii pentru poza lui Holly. .
00:03:49
și acum pot lucrează cu poza Lolei..
00:03:52
Selectez imaginea, fac clic pe Adăugarea animației, aplicarea căii.
00:03:57
și să o facă o cale de indicare dreapta.
00:04:01
Care are grijă de căi de mișcare și foarte important, .
00:04:04
Trebuie să-mi amintesc să re-afișa Imaginea lui Holly din panoul Selecție..
00:04:12
Deci, pentru a recapitula, trei instrumente care m-au ajutat să lucrez cu stratificat.
00:04:16
imaginile au fost aranja comenzi, ar fi Aducere în față, .
00:04:21
comenzile Aliniere în Instrumente imagine.
00:04:27
și panoul Selecție de asemenea, în instrumentele Imagine..
00:04:32
Se poate închide panoul Selecție acum.
00:04:35
Acum trebuie doar să. pentru a comanda efectele de animație..
00:04:38
Voi deschide Animația panoul și de a face acest lucru rapid..
00:04:43
Aici sunt căile de mișcare.
00:04:45
O voi trage pe cea pentru. Poza lui Holly e sus..
00:04:48
să urmeze intrarea imaginii ei
00:04:51
și voi face același lucru cu calea de mișcare pentru imaginea Lolei..
00:04:55
O să-l târăsc ca să-l urmez. intrarea în poza ei..
00:04:59
Le voi seta pe amândouă la Start după
00:05:01
astfel încât acestea să se deplaseze pe calea după ce intră.
00:05:08
În timp ce sunt selectate, Le voi schimba durata și..
00:05:10
face mai scurt la o secundă
00:05:14
și în cele din urmă voi face clic pe Play toate pentru a vedea secvența..
00:05:20
Acum aveți toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a crea .
00:05:22
animații excelente folosind căi de mișcare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
У фільмі 1 вступ курсу,
00:00:06
ми грали цю послідовність анімації в зображення, які згасають у центрі.
00:00:10
а потім переміщуватися ліворуч і прямо на шляхах руху..
00:00:14
Складна частина послідовності полягає в тому, що малюнки складені один перед одним..
00:00:19
Як застосовувати шляхи переміщення або інші ефекти до елементів, які не відображаються?.
00:00:23
Я тобі покажу. деякі інструменти, які допомагають..
00:00:27
Давайте подивимося на слайд на ранній стадії..
00:00:30
Я почав з позиціонування все де потрібно, щоб він у кінцевому підсумку на слайді .
00:00:34
і застосування ефекту входу "Поява"
00:00:36
за допомогою потрібного замовлення.
00:00:44
Тепер я буду складати фотографії в центр, а потім застосуйте шляхи переміщення..
00:00:50
Я закрию Область анімації на даний момент..
00:00:53
Коли я стек речі, які мені подобаються контроль переднього замовлення, .
00:00:57
отже, для картини Холлі, яка спочатку з'являється,
00:00:59
Я значок на й клацну правою кнопкою миші та виберіть елемент Передня план..
00:01:03
Запам'ятати ці команди, вони корисні, коли ви хочете.
00:01:06
перемістити щось позаду або вперед.
00:01:10
Для зображення Лоли я вибираю Надіслати назад, так що вона буде стек позаду Холлі .
00:01:15
і для зображення Марка я вибираю Відправте назад, який ставить його на спину..
00:01:21
Існує швидкий спосіб стек і по центру зображень..
00:01:24
По-перше, я вибив їх усіх.
00:01:26
Я натискаю Ctrl, як я клацніть, а потім на контекстній вкладці Знаряддя для зображень .
00:01:33
Я натиму Вирівняти об'єкти.
00:01:36
Це великий набір для позиціонування речей..
00:01:39
Я хочу вирівняти вибране об'єкти один до одного.
00:01:43
а не до слайда і це перевірено тут..
00:01:49
Потім я натиму Вирівняти по центру
00:01:52
- що обидва стеки і центри фотографії.
00:01:55
Одна річ, яку я зробив, щоб підготувати фотографії було обрізати їх всі.
00:01:58
бути однаковим розміром так що вони будуть стек рівномірно..
00:02:03
Тепер я відкрию наступний зручний інструмент, який є областю виділення; .
00:02:07
Це також частина на контекстній вкладці «Рисунок»..
00:02:10
Списки області виділення кожен елемент на слайді;.
00:02:14
зображення, підписи та покажчик місця заповнення заголовка..
00:02:18
Зображення в даний час виділено на слайді та.
00:02:21
вони також вибрані в області.
00:02:24
Можна вибрати елементи на слайді за виділення їх в області виділення..
00:02:29
Підпис Холлі вибирає цю фігуру на слайді, .
00:02:32
Підпис Лоли вибирає цю фігуру, Заголовок вибирає покажчик місця заповнення заголовка..
00:02:39
Інша річ, яку я можу зробити, це ім'я кожного елемента, так що це опис..
00:02:43
У програмі PowerPoint використовуються такі імена "покажчик місця заповнення 5" або "прямокутник 3".
00:02:48
але ви можете подвоїти клацніть і введіть ще один потрібний текст..
00:02:51
Але реальна користь Область виділення полягає в тому, що я можу.
00:02:54
використовувати ці піктограми, як щоб приховати речі на слайді..
00:02:59
Так, наприклад, якщо я хочу працювати тільки з картиною Лоли,.
00:03:02
Я можу вказати на око поруч із зображенням Холлі.
00:03:05
і натисніть на неї, і що ховає Холлі і показує Лолу..
00:03:10
Щоб повторно відобразити Холлі, Я натиснаю значок ще раз..
00:03:15
Це допоможе мені додати шляхи переміщення..
00:03:18
Картина Холлі попереду так що я можу легко додати її шлях..
00:03:21
Я можу вибрати її картину клацнувши область..
00:03:25
Я натисок Анімація, Додати анімацію тому що Холлі вже має ефект зникнення.
00:03:31
і лінії.
00:03:33
Є шлях, і він вибраний.
00:03:36
Використання параметрів ефекту, Я зроблю це ліворуч..
00:03:41
Тепер для роботи з Лола я сховаю Холлі..
00:03:45
В області виділення Я закрию очі на картину Холлі .
00:03:49
і тепер я можу працювати з фотографією Лоли..
00:03:52
Я вибиваю зображення, натисніть кнопку Додавання анімації, застосування контуру.
00:03:57
і зробити його правильним шляхом, що вказує.
00:04:01
Це піклується про шляхи руху і дуже важливі, .
00:04:04
Я повинен пам'ятати, щоб повторно відобразити Зображення Холлі в області виділення..
00:04:12
Таким чином, щоб нагадати, три інструменти що допомогло мені працювати з шаром.
00:04:16
фотографії були організувати такі команди, як "Вивести на передній план", .
00:04:21
Команди Вирівняти на контекстній вкладці Знаряддя для зображень.
00:04:27
та область виділення також у розділі Знаряддя для зображення..
00:04:32
Зараз можна закрити область виділення.
00:04:35
Тепер мені просто потрібно замовити анімаційні ефекти..
00:04:38
Я відкрию анімацію і зробити це швидко..
00:04:43
Ось шляхи руху.
00:04:45
Я перетягну один для Холлі картина вгору.
00:04:48
слідувати вході в її картину
00:04:51
і я зроблю те ж саме з шлях руху для картини Лоли..
00:04:55
Я перетягну його, щоб слідувати вхід її картини..
00:04:59
Я встановіть їх як на Початок після попереднього
00:05:01
так що вони рухаються по шляху після того, як вони вступають.
00:05:08
Поки їх вибрано, Я зміню їх тривалість і.
00:05:10
зробити коротше в одну секунду
00:05:14
і, нарешті, я натинаю Відтворити всі , щоб побачити послідовність..
00:05:20
Тепер у вас є всі інструменти, які потрібно створити .
00:05:22
чудові анімації за допомогою шляхів переміщення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Film 1'de, kurs tanıtımı,
00:00:06
biz bu animasyon dizisi oynadı hangi resimler in merkezinde solmaya.
00:00:10
ve sonra sola hareket ve hareket yolları üzerinde sağ..
00:00:14
Dizinin zor bir parçası, resimler birbirlerinin önünde yığılmış..
00:00:19
Hareket yollarını nasıl uygularsınız veya göremediğiniz öğelerin diğer etkileri?.
00:00:23
Sana göstereceğim. yardımcı olan bazı araçlar..
00:00:27
Bakalım. daha önceki bir aşamada slayt..
00:00:30
Her şeyi konumlandırarak başladım. slaytta bitmesini istediğim yerde .
00:00:34
ve Fade giriş efektini uygulama
00:00:36
istediğim sırayı kullanarak.
00:00:44
Şimdi resimleri istifleyeceğim. orta ve daha sonra hareket yollarını uygulayın..
00:00:50
Ben kapatacağım Şimdilik animasyon bölmesi..
00:00:53
Sevdiğim şeyleri istiflediğimde önden arkaya sırayla kontrol etmek, .
00:00:57
Holly'nin ilk görünen resmi için,
00:00:59
Ben sağ tıklayın ve öne getir'i seçin..
00:01:03
Bu komutları hatırlayın, istediğiniz zaman yararlıdırlar.
00:01:06
bir şeyi geri veya ileri hareket ettirin.
00:01:10
Lola'nın resmi için Gönder'i seçeceğim geriye doğru, bu yüzden Holly arkasında yığını olacak .
00:01:15
ve Mark'ın resmi için ben seçeceğim Geri gönder, bu da onu arkada bırakıyor..
00:01:21
Hızlı bir yol var. yığın ve orta resimleri..
00:01:24
Önce hepsini seçeceğim.
00:01:26
Ctrl'ye bastığım gibi. tıklatın, ardından Resim araçlarında, .
00:01:33
Nesneleri Hizala'yı tıklatacağım.
00:01:36
Bu büyük bir dizi şeyleri konumlandırma küçlisi için komutlar..
00:01:39
Seçili hizalamak istiyorum nesnelerbirbirine göre.
00:01:43
slayt yerine Ve bu da burada kontrol edildi..
00:01:49
Sonra Merkezi Hizala'yı tıklatacağım
00:01:52
- bu hem yığınları ve merkezleri resimleri.
00:01:55
Hazırlanmak için yaptığım bir şey var. resimler hepsini kırpmak oldu.
00:01:58
aynı boyutta olmak böylece eşit bir şekilde istiflerlerdi..
00:02:03
Şimdi bir sonraki kullanışlıyı açacağım. Seçim bölmesi olan araç; .
00:02:07
aynı zamanda bir parçası Resim araçları..
00:02:10
Seçim bölmesi listeleri slayttaki her öğe;.
00:02:14
resimler, altyazılar ve başlık yer tutucu..
00:02:18
Resimler şu anda slaytta seçilen ve.
00:02:21
bölmede de seçilirler.
00:02:24
Slayttaki öğeleri seçim bölmesinde seçilir..
00:02:29
Holly'nin resim yazısı seçer slayttaki bu şekil, .
00:02:32
Lola'nın başlığı bu şekli seçer, Başlık yer tutucuyu seçer..
00:02:39
Yapabileceğim başka bir şey de isim. her öğe bu yüzden açıklayıcı..
00:02:43
PowerPoint gibi adlar kullanır "yer tutucu 5" veya "dikdörtgen 3".
00:02:48
ama iki katına çıkabilir tıklatın ve istediğinizi yeniden yazın..
00:02:51
Ama gerçek yararı Seçim bölmesi ben olabilir.
00:02:54
şeklindeki bu simgeleri kullanın slayt şeyler gizlemek için göz..
00:02:59
Yani örneğin, eğer istersem Sadece Lola'nın resmiyle çalışmak için,.
00:03:02
Ben işaret edebilirsiniz Holly'nin resminin yanındaki göz.
00:03:05
ve tıklayın ve bu Holly gizler ve Lola gösterir..
00:03:10
Holly'i yeniden görüntülemek için, Simgeyi tekrar tıklatıyorum..
00:03:15
Bu bana yardımcı olacak hareket yollarını ekleyin..
00:03:18
Holly'nin resmi önde. Böylece onun yolunu kolayca ekleyebilirim..
00:03:21
Resmini seçebilirim. bölmeye tıklayarak..
00:03:25
Animasyonlar'a tıklıyorum, animasyon ekleyin Çünkü Holly zaten bir solma etkisi vardır.
00:03:31
ve Hatları.
00:03:33
İşte yol ve seçili.
00:03:36
Efekt seçeneklerini kullanma, Sola doğru gideceğim..
00:03:41
Şimdi Lola's ile çalışmak için Resim, Holly'i saklayacağım..
00:03:45
Seçim bölmesinde, Holly'nin resminin gözünü kapatacağım. .
00:03:49
ve şimdi ben Lola'nın resmiyle çalış..
00:03:52
Resmi seçiyorum, Animasyon ekleme, yolu uygulama.
00:03:57
ve doğru bir işaret yolu olun.
00:04:01
Bu ilgilenir hareket yolları ve çok önemli, .
00:04:04
Yeniden sergilemeyi unutmam. Holly'nin Seçim bölmesindeki resmi..
00:04:12
Yani özetlemek için, üç araç bana katmanlı çalışma yardımcı oldu.
00:04:16
resimler düzenlemek edildi öne Getir gibi komutlar, .
00:04:21
Hizalama komutları resim araçlarında.
00:04:27
ve Seçim bölmesi resim araçlarında da..
00:04:32
Seçim bölmesini şimdi kapatabilirim.
00:04:35
Şimdi sadece. animasyon efektlerini sipariş edin..
00:04:38
Animasyonu açacağım. bölmeve hızlı bir şekilde yapmak..
00:04:43
İşte hareket yolları.
00:04:45
Bir tanesini sürükleyeceğim. Holly'nin resmi yukarı.
00:04:48
resminin girişini takip etmek
00:04:51
ve ben de aynı şeyi yapacağım Lola'nın resmi için hareket yolu..
00:04:55
Takip etmek için sürükleyeceğim. resminin girişi..
00:04:59
Her ikisini de önceki başlangıç için ayarlayacağım
00:05:01
Onlar girdikten sonra yola devam ederler.
00:05:08
Onlar seçilirken, Sürelerini değiştireceğim ve..
00:05:10
bir saniyede daha kısa hale
00:05:14
ve son olarak tüm oynat'a tıklayacağım sırasını görmek için..
00:05:20
Şimdi tüm var oluşturmak için gereken araçlar .
00:05:22
hareket yolları kullanarak büyük animasyonlar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
No filme 1, a introdução do curso,
00:00:06
jogamos esta sequência de animação em que as imagens desaparecem no centro.
00:00:10
e, em seguida, mover-se para a esquerda e direito em caminhos de movimento..
00:00:14
Uma parte complicada da sequência é que o as imagens são empilhadas na frente uma da outra..
00:00:19
Como se aplicam caminhos de movimento ou outros efeitos para os itens que não consegue ver?.
00:00:23
Vou mostrar-lhe. algumas ferramentas que ajudam..
00:00:27
Vamos olhar para o deslizar numa fase mais precoce..
00:00:30
Comecei por posicionar tudo. onde eu quero que acabe no slide .
00:00:34
e aplicando o efeito de entrada Fade
00:00:36
usando a ordem que quero.
00:00:44
Agora vou empilhar as fotos no centro e, em seguida, aplicar os caminhos de movimento..
00:00:50
Vou fechar o Painel de animação por enquanto..
00:00:53
Quando empilho coisas que gosto controlando a ordem da frente para trás, .
00:00:57
assim para a imagem de Holly que aparece primeiro,
00:00:59
Vou clicar direito e escolher Trazer para a frente..
00:01:03
Lembre-se destes comandos, eles são úteis quando você quer.
00:01:06
mover algo para trás ou para a frente.
00:01:10
Para a foto de Lola eu vou escolher Enviar para trás, então ela vai empilhar atrás de Holly .
00:01:15
e para a foto de Mark vou escolher Mande para trás o que o coloca na parte de trás..
00:01:21
Há uma maneira rápida de pilha e centro as imagens..
00:01:24
Primeiro, vou selecioná-los todos.
00:01:26
Estou pressionando ctrl como eu clique, em seguida, em ferramentas de imagem, .
00:01:33
Vou clicar em alinhar objetos.
00:01:36
Este é um grande conjunto de comandos para posicionar as coisas..
00:01:39
Quero alinhar selecionado objetos em relação uns aos outros.
00:01:43
em vez de deslizar e que é verificado aqui..
00:01:49
Então clicarei no centro de alinhamento
00:01:52
- que tanto empilha e centra as imagens.
00:01:55
Uma coisa que fiz para me preparar. as imagens era para crop-los todos.
00:01:58
ser do mesmo tamanho para que empilhem uniformemente..
00:02:03
Agora vou abrir o próximo útil ferramenta que é o painel de seleção; .
00:02:07
é também parte das ferramentas Picture..
00:02:10
As listas de painéis de seleção cada item no slide;.
00:02:14
imagens, legendas e o espaço reservado para o título..
00:02:18
As fotos estão atualmente selecionado no slide e.
00:02:21
também são selecionados no painel.
00:02:24
Posso selecionar itens no diapositivo selecionando-os no painel de seleção..
00:02:29
A legenda de Holly seleciona que forma no slide, .
00:02:32
A legenda de Lola seleciona esta forma, O título seleciona o espaço reservado para o título..
00:02:39
Outra coisa que posso fazer é nomear. cada item para que seja descritivo..
00:02:43
PowerPoint usa nomes como "espaço reservado 5" ou "retângulo 3".
00:02:48
mas você pode dobrar clique e retipe o que quiser..
00:02:51
Mas o verdadeiro benefício do Painel de seleção é que eu posso.
00:02:54
usar estes ícones em forma de um olho para esconder as coisas no slide..
00:02:59
Então, por exemplo, se eu quiser para trabalhar apenas com a imagem de Lola,.
00:03:02
Posso apontar para o olho ao lado da imagem de Holly.
00:03:05
e clicar nele e que esconde Holly e mostra Lola..
00:03:10
Para voltar a exibir Holly, Clico no ícone de novo..
00:03:15
Isto vai ajudar-me. adicionar os caminhos de movimento..
00:03:18
A foto da Holly está na frente. para que eu possa facilmente adicionar o seu caminho..
00:03:21
Posso selecionar a foto dela. clicando no painel..
00:03:25
Clico em Animações, Adiciono animação porque Holly já tem um efeito de desvanecimento.
00:03:31
e Linhas.
00:03:33
Ali está o caminho e é selecionado.
00:03:36
Usando opções de Efeito, Vou fazê-lo ir para a esquerda..
00:03:41
Agora para trabalhar com Lola's Foto, vou esconder Holly..
00:03:45
No painel de seleção, Vou fechar o olho para a foto da Holly. .
00:03:49
e agora posso trabalhar com a foto de Lola..
00:03:52
Eu seleciono a imagem, clique Adicione animação, aplique o caminho.
00:03:57
e torná-lo um caminho certo apontando.
00:04:01
Que cuida do caminhos de movimento e muito importante, .
00:04:04
Tenho que me lembrar de voltar a exibir. A foto da Holly no painel de seleção..
00:04:12
Então, para recapitular, três ferramentas que me ajudou a trabalhar com camadas.
00:04:16
imagens foram a organização comandos como Bring to front, .
00:04:21
os comandos Align em ferramentas de imagem.
00:04:27
e o painel de seleção também em ferramentas de imagem..
00:04:32
Posso fechar o painel de seleção agora.
00:04:35
Agora só preciso. ordenar os efeitos de animação..
00:04:38
Vou abrir a Animação painel e fazer que rapidamente..
00:04:43
Aqui estão os caminhos do movimento.
00:04:45
Vou arrastar o único para A foto da Holly para cima.
00:04:48
para seguir a entrada da sua imagem
00:04:51
e eu vou fazer o mesmo com o caminho de movimento para a imagem de Lola..
00:04:55
Vou arrastá-lo para seguir a entrada da sua imagem..
00:04:59
Vou definir ambos para começar depois de anterior
00:05:01
para que se movam no caminho depois de entrarem.
00:05:08
Enquanto são selecionados, Vou mudar a sua duração e.
00:05:10
torná-lo mais curto em um segundo
00:05:14
e, finalmente, vou clicar Play tudo para ver a sequência..
00:05:20
Agora você tem todos os ferramentas que precisa de criar .
00:05:22
grandes animações usando caminhos de movimento.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
U filmu 1, predstavljanje kursa,
00:00:06
odigrali smo ovu sekvencu animacije u koje slike izblede u centru.
00:00:10
a zatim se pomerite nalevo I pravo na pokretne staze..
00:00:14
Komplikovan deo sekvence je da je slike su naslagane jedna ispred druge..
00:00:19
Kako primenjujete putanje kretanja ili drugi efekti na stavke koje ne možete da vidite?.
00:00:23
Pokazaću ti neki alat koji pomaћe..
00:00:27
Pogledajmo. slajd u ranijoj fazi..
00:00:30
Počeo sam pozicioniranjem svega Gde želim da završi na slajdu .
00:00:34
primena efekta ulaza "Postepeno"
00:00:36
korišćenje porudžbine koju želim.
00:00:44
Sada жu da složim slike u. u centru, a zatim primenite putanje kretanja..
00:00:50
Ja жu zatvoriti. Okno za animaciju za sada..
00:00:53
Kada slažem stvari koje volim Kontrolišući prednji i zadnji red, .
00:00:57
Za Holinu sliku koja se prvo pojavljuje,
00:00:59
Kliknuжu desno i. Izaberi "Dovedi napred"..
00:01:03
Zapamti ove komande, korisne su kada to želite.
00:01:06
pomerite nešto iza ili napred.
00:01:10
Za Lolinu sliku, odabraжu Send. Unazad, tako da жe se slagati iza Holi. .
00:01:15
I za Markovu sliku ja жu izabrati. Poљalji nazad љto ga stavlja pozadi..
00:01:21
Postoji brz naиin da se. stegnite i centrirajte slike..
00:01:24
Prvo жu ih sve izabrati.
00:01:26
Pritiskam Ctrl dok ja kliknite, a zatim u alatki za slike, .
00:01:33
Kliknuću na dugme "Poravnaj objekte".
00:01:36
Ovo je odliиan set. komande za pozicioniranje stvari..
00:01:39
Želim da poravnam izabrano objekti u odnosu na druge.
00:01:43
umesto na slajd A to je provereno ovde..
00:01:49
Onda ću kliknuti na poravnanje u sredini
00:01:52
- koji se slaže i centrira slike.
00:01:55
Jednu stvar sam uradio da se pripremim Slike su trebale sve da ih iseže.
00:01:58
da bude iste veličine Da bi se slali uoрeki..
00:02:03
Sada жu otvoriti sledeжi sluиaj. alatka koja je okno za izbor; .
00:02:07
To je takođe deo alatke za slike..
00:02:10
Liste okna za izbor svaku stavku na slajdu;.
00:02:14
slike, natpisi i čuvar mesta naslova..
00:02:18
Slike su trenutno izabran na slajdu i.
00:02:21
takođe su izabrani u oknu.
00:02:24
Mogu da izaberem stavke na slajdu tako što biranje u oknu za izbor..
00:02:29
Hollyna slika bira Taj oblik na slajdu, .
00:02:32
Lolini natpis bira taj oblik, Naslov bira čuvar mesta naslova..
00:02:39
Još jedna stvar koju mogu da uradim je da imenujem svaka stavka tako da je opisna..
00:02:43
PowerPoint koristi imena kao što su "čuvar mesta 5" ili "pravougaonik 3".
00:02:48
Ali možeš da udvostručiš kliknite i ponovo otkucajte ono što želite..
00:02:51
Ali prava korist od Okno za izbor je da mogu.
00:02:54
koristite ove ikone u obliku Da sakrijem stvari na toboganu..
00:02:59
Na primer, ako ћelim. Da radim samo sa Lolinim slikom,.
00:03:02
Mogu da ukaћem na. Oko pored Holine slike.
00:03:05
i kliknite na njega i ono Krije Holi i pokazuje Lolu..
00:03:10
Da biste ponovo prikazali Holi, Ponovo kliknem na ikonu..
00:03:15
Ovo će mi pomoći dodajte putanje kretanja..
00:03:18
Holina slika je ispred Tako da mogu lako da dodam njen put..
00:03:21
Mogu da izaberem njenu sliku klikom u oknu..
00:03:25
Kliknem na animacije, dodam animaciju Zato što Holi već ima efekat bledeće.
00:03:31
i linije.
00:03:33
Tu je put i odabran je.
00:03:36
Korišćenje opcija efekta, Nateraću ga da ide levo..
00:03:41
A sada da radim sa Lolinim Slika, sakriжu Holi..
00:03:45
U oknu za izbor, Zatvoriću oko za Holinu sliku. .
00:03:49
I sada mogu Radi sa Lolinim slikom..
00:03:52
Biram sliku, kliknite Dodaj animaciju, primeni putanju.
00:03:57
I neka bude ispravna putkaиka staza.
00:04:01
To жe se pobrinuti za. kretanje i veoma važne, .
00:04:04
Moram da zapamtim da ponovo prikažem Holina slika u oknu za izbor..
00:04:12
Da re reimiramo, tri alata To mi je pomoglo da radim sa slojevitim.
00:04:16
slike su bile organizovane komande kao što je "Donesi napred", .
00:04:21
komande "Poravnaj" u alatkama za slike.
00:04:27
i okno za izbor takođe u alatkama za slike..
00:04:32
Sada mogu da zatvorim okno za izbor.
00:04:35
Sada samo treba. da naručite efekte animacije..
00:04:38
Otvoriću animaciju. okna i uradi to brzo..
00:04:43
Ovde su pokretne staze.
00:04:45
Ja жu povuжi onu za. Holina slika gore.
00:04:48
da prati ulaz njene slike
00:04:51
I ja жu isto da uradim sa. Put kretanja za Lolinu sliku..
00:04:55
Odvuжi жu ga gore da ga pratim. Ulaz njene slike..
00:04:59
Podesiжu ih oboje na poиetak posle prethodnog.
00:05:01
Tako da se kreжu na putu nakon љto uрu.
00:05:08
Dok su izabrani, Promeniću im trajanje i.
00:05:10
Da ga sniћa u sekundi.
00:05:14
I na kraju жu kliknuti na Dugme "Igraj sve". Da vidim sekvencu..
00:05:20
Sada imate sve alatke koje su vam potrebne za kreiranje .
00:05:22
velike animacije pomoću putanja pokreta.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
لعبنا هذا التسلسل الرسوم المتحركة في الصور التي تتلاشى في المركز.
00:00:10
ثم تحرك يسارا والحق على مسارات الحركة..
00:00:14
جزء صعب من التسلسل هو أن الصور مكدسة أمام بعضها البعض..
00:00:19
كيف يمكنك تطبيق مسارات الحركة أو تأثيرات أخرى على العناصر التي لا يمكنك رؤيتها؟.
00:00:23
سوف أريك بعض الأدوات التي تساعد..
00:00:27
دعونا ننظر إلى الشريحة في مرحلة سابقة..
00:00:30
لقد بدأت بوضع كل شيء حيث أريد أن ينتهي بها المطاف على الشريحة .
00:00:34
وتطبيق تأثير مدخل تتلاشى
00:00:36
باستخدام النظام أريد.
00:00:44
الآن سوف كومة الصور في مركز ثم تطبيق مسارات الحركة..
00:00:50
سأغلق جزء الحركة في الوقت الحالي..
00:00:53
عندما أتكدس الأشياء التي أحبها السيطرة على الجبهة إلى النظام الخلفي، .
00:00:57
حتى لصورة هولي الذي يظهر أولا،
00:00:59
سأضغط بزر الماوس الأيمن و اختر إحضار إلى الأمام..
00:01:03
تذكر هذه الأوامر، أنها مفيدة عندما تريد.
00:01:06
تحرك شيئا وراء أو إلى الأمام.
00:01:10
لصورة لولا سأختار إرسال إلى الوراء، حتى انها سوف كومة وراء هولي .
00:01:15
وبالنسبة لصورة مارك سأختار أرسل إلى الخلف مما يضعه في الخلف.
00:01:21
هناك طريقة سريعة كومة ووسط الصور..
00:01:24
أولا، سأختارهم جميعا.
00:01:26
أنا أضغط على Ctrl كما أنا انقر فوق ، ثم في أدوات الصورة ، .
00:01:33
سأضغط على محاذاة الكائنات.
00:01:36
هذه مجموعة رائعة من أوامر لتحديد المواقع الأشياء..
00:01:39
أريد محاذاة المحدد الكائنات بالنسبة لبعضها البعض.
00:01:43
بدلا من الشريحة وهذا هو التحقق هنا..
00:01:49
ثم سأضغط على محاذاة الوسط
00:01:52
- أن كلا من مكدسات وتوسيط الصور.
00:01:55
شيء واحد فعلته للتحضير وكانت الصور لاقتصاص كل منهم.
00:01:58
أن يكون بنفس الحجم حتى يتكدسوا بالتساوي.
00:02:03
الآن سأفتح النافيد التالي الأداة التي هي جزء التحديد؛ .
00:02:07
كما انها جزء من أدوات الصورة..
00:02:10
قوائم جزء التحديد كل عنصر على الشريحة؛.
00:02:14
الصور، التسميات التوضيحية و العنصر النائب العنوان..
00:02:18
الصور موجودة حاليا المحددة على الشريحة و.
00:02:21
كما أنها محددة في الجزء.
00:02:24
يمكنني تحديد العناصر الموجودة على الشريحة حسب تحديدها في جزء التحديد..
00:02:29
التسمية التوضيحية هولي يختار ذلك الشكل على الشريحة، .
00:02:32
التسمية التوضيحية لولا يختار هذا الشكل، يحدد العنوان العنصر النائب للعنوان..
00:02:39
شيء آخر يمكنني القيام به هو الاسم كل عنصر حتى انها وصفية..
00:02:43
يستخدم PowerPoint أسماء مثل "العنصر النائب 5" أو "المستطيل 3".
00:02:48
ولكن يمكنك مضاعفة انقر فوق ثم أعد كتابة ما تريد..
00:02:51
ولكن الفائدة الحقيقية من جزء التحديد هو أنه يمكنني.
00:02:54
استخدام هذه الرموز على شكل العين لإخفاء الأشياء على الشريحة..
00:02:59
على سبيل المثال، إذا أردت للعمل فقط مع صورة لولا،.
00:03:02
يمكنني أن أشير إلى العين بجانب صورة هولي.
00:03:05
وانقر عليه وذلك يخفي هولي ويظهر لولا..
00:03:10
لإعادة عرض هولي، انقر فوق الرمز مرة أخرى..
00:03:15
هذا سيساعدني إضافة مسارات الحركة..
00:03:18
صورة هولي في المقدمة حتى أتمكن من إضافة طريقها بسهولة..
00:03:21
يمكنني تحديد صورتها بالنقر فوق في الجزء ..
00:03:25
أنا فوق الرسوم المتحركة، إضافة الرسوم المتحركة لأن هولي لديها بالفعل تأثير تلاشي.
00:03:31
وخطوط.
00:03:33
هناك الطريق وهو محدد.
00:03:36
باستخدام خيارات التأثير، سأجعله يذهب إلى اليسار..
00:03:41
الآن للعمل مع لولا الصورة، أنا ستعمل إخفاء هولي..
00:03:45
في جزء التحديد، سأغلق عيني على صورة هولي .
00:03:49
والآن أستطيع العمل مع صورة لولا..
00:03:52
أنا حدد الصورة، انقر فوق إضافة حركة، وتطبيق المسار.
00:03:57
وجعله مسار توجيه الصحيح.
00:04:01
التي تعتني مسارات الحركة ومهم جدا، .
00:04:04
يجب أن أتذكر أن أعيد العرض صورة هولي في جزء التحديد..
00:04:12
وخلاصة القول ، ثلاث أدوات التي ساعدتني على العمل مع الطبقات.
00:04:16
وكانت الصور ترتيب أوامر مثل إحضار إلى الأمام، .
00:04:21
أوامر المحاذاة في أدوات الصورة.
00:04:27
وجزء التحديد أيضا في أدوات الصورة..
00:04:32
يمكنني إغلاق جزء التحديد الآن.
00:04:35
الآن أنا فقط بحاجة إلى ترتيب تأثيرات الحركة..
00:04:38
سأفتح الرسوم المتحركة جزء والقيام بذلك بسرعة..
00:04:43
هنا مسارات الحركة.
00:04:45
سأسحب واحد ل صورة هولي.
00:04:48
لمتابعة مدخل صورتها
00:04:51
وسأفعل نفس الشيء مع مسار الحركة لصورة لولا..
00:04:55
سأسحبه للمتابعة مدخل صورتها..
00:04:59
سوف تعيين لهم على حد سواء إلى ابدأ بعد السابق
00:05:01
لذا يتحركون على الطريق بعد دخولهم.
00:05:08
بينما يتم اختيارهم، سأغير مدتهم و.
00:05:10
اجعلها أقصر في ثانية واحدة
00:05:14
وأخيرا سأضغط على تشغيل الكل لرؤية التسلسل..
00:05:20
الآن لديك كل الأدوات التي تحتاج إلى إنشاء .
00:05:22
الرسوم المتحركة كبيرة باستخدام مسارات الحركة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
이 애니메이션 시퀀스를 재생했습니다. 어떤 사진이 중앙에서 페이드 인.
00:00:10
왼쪽으로 이동 그리고 바로 모션 경로에..
00:00:14
시퀀스의 까다로운 부분은 사진은 서로 앞에 쌓여 있습니다..
00:00:19
모션 경로를 어떻게 적용하거나 볼 수 없는 항목에 대한 다른 효과?.
00:00:23
내가 보여줄거야 도움이 되는 몇 가지 도구입니다..
00:00:27
살펴 보자 이전 단계에서 슬라이드합니다..
00:00:30
나는 모든 것을 배치하여 시작했습니다. 슬라이드에서 끝내고 싶은 곳 .
00:00:34
페이드 입구 효과 적용
00:00:36
내가 원하는 순서를 사용 하 여.
00:00:44
이제 사진을 쌓아 두겠습니다. 그런 다음 모션 경로를 적용합니다..
00:00:50
나는 닫을 거야 지금은 애니메이션 창입니다..
00:00:53
내가 좋아하는 물건을 쌓을 때 전면에서 백 오더까지 제어, .
00:00:57
그래서 먼저 나타나는 홀리의 사진에 대한,
00:00:59
마우스오른쪽 클릭하고 전면에 가져오기를 선택합니다..
00:01:03
이러한 명령을 기억, 원하는 경우 유용합니다..
00:01:06
뒤로 또는 앞으로 무언가를 이동합니다.
00:01:10
롤라의 사진을 보려면 보내기를 선택하겠습니다. 뒤로, 그래서 그녀는 홀리 뒤에 스택거릴거야 .
00:01:15
그리고 마크의 그림을 위해 내가 선택할 것이다 뒤로 보내주세요..
00:01:21
빠른 방법이 있습니다. 사진을 스택하고 중앙에 놓습니다..
00:01:24
첫째, 나는 그들 모두를 선택합니다.
00:01:26
나는 Ctrl을 누르고 있어. 다음 을 클릭, 사진 도구에서, .
00:01:33
개체 정렬을 클릭합니다.
00:01:36
이것은 훌륭한 세트입니다. 사물의 위치 지정 명령입니다..
00:01:39
선택한 정렬을 원합니다. 서로 를 기준으로 하는 객체.
00:01:43
슬라이드보다는 그리고 그것은 여기에서 확인됩니다..
00:01:49
그런 다음 정렬 센터를 클릭합니다.
00:01:52
- 모두 스택과 사진을 중심으로.
00:01:55
내가 준비하기 위해 한 가지 사진은 그들 모두를 자르는 것이었습니다..
00:01:58
같은 크기로 그래서 그들은 고르게 쌓을 것입니다..
00:02:03
이제 다음 편리한 오픈합니다. 선택 창인 도구; .
00:02:07
또한 부분입니다. 그림 도구의..
00:02:10
선택 창 목록 슬라이드의 모든 항목;.
00:02:14
사진, 캡션 및 제목 자리 표시자입니다..
00:02:18
사진은 현재 슬라이드에서 선택되었으며.
00:02:21
창에서 선택됩니다.
00:02:24
슬라이드에서 항목을 선택할 수 있습니다. 선택 창에서 선택합니다..
00:02:29
홀리의 캡션은 선택 슬라이드의 셰이프, .
00:02:32
롤라의 캡션은 해당 모양을 선택합니다. 제목은 제목 자리 표시자를 선택합니다..
00:02:39
내가 할 수있는 또 다른 일은 이름입니다 각 항목은 설명이 되도록 합니다..
00:02:43
파워 포인트는 같은 이름을 사용 "자리 표시자 5" 또는 "사각형 3".
00:02:48
하지만 당신은 두 배로 할 수 있습니다 원하는 것을 클릭하고 다시 입력합니다..
00:02:51
그러나 선택 창은 내가 할 수 있다는 것입니다.