PowerPoint - Change list formatting on the slide master Tutorial

In this video, you will learn how to change list formatting on the slide master.
The video demonstrates how to make changes to the slide master to affect the formatting of bulleted lists in each master layout.
It covers changing font size, line spacing, indentation, and the type of bullet used.
This tutorial will help you improve the formatting of bulleted lists in your presentations.

  • 5:22
  • 1864 views
00:00:07
not just on one or two slides.
00:00:10
So we'll make all our changes on the slide master.
00:00:15
To open the slide master, click View, Slide master.
00:00:21
To change all bulleted lists,
00:00:23
we'll select the slide master thumbnail, the one at the top
00:00:27
and change formatting for the list placeholder and text here.
00:00:33
That will affect the bulleted list formatting in each of the master layouts.
00:00:40
We'll make changes similar to those we made in movie 2:
00:00:43
change font size, line spacing, and indentation.
00:00:47
And we'll also change the type of bullet we're using.
00:00:51
Let's start with font size.
00:00:53
Because this is the slide master, we see the font size,
00:00:57
spacing, and bullet for each level of text.
00:01:01
To change the font size for the top level, I'll select that line,
00:01:05
click Home, and look in the font size box
00:01:08
which shows the font size of 18.
00:01:11
I'll open the list and change it to 24.
00:01:16
Notice that the bullet size increases in proportion to the font size.
00:01:21
I also want to increase the font size for second level text
00:01:25
so I'll select it and choose 20.
00:01:30
I won't worry about the next three levels of text because I don't use those.
00:01:35
Let's see how the larger font sizes look on the slides,
00:01:39
I click Normal to switch to normal view.
00:01:42
The Agenda slide shows just the top-level text with the larger font,
00:01:47
and the next slide, Our values,
00:01:49
shows the second level text as well.
00:01:52
Let's look at the other lists.
00:01:56
I like the larger font sizes but I think we should
00:01:59
increase the line spacing as well.
00:02:01
Let's go back to the slide master: I click View slide master
00:02:06
and select the slide master thumbnail.
00:02:09
Selecting the text placeholder I click Home, Line spacing.
00:02:14
The list is currently set at 1.0
00:02:16
or single spacing.
00:02:19
To increase line spacing for just the top-level text,
00:02:22
I'll click in that line and click Line spacing, Line spacing options.
00:02:28
Under Spacing, in the Before box
00:02:30
I'll increase the spacing from 10 points to 20 and click OK.
00:02:36
So with this increase, a list of top-level text,
00:02:40
like the Agenda list, will change from single spacing shown here
00:02:44
to slightly more than single spacing, which will look like this.
00:02:49
Note that I haven't changed the line spacing for the other text levels.
00:02:54
So in a list like this, the second-level text keeps
00:02:57
its original spacing but there's a bit more space above the top level text.
00:03:03
I like that.
00:03:06
Now on the slide master, let's add more space on the left margin
00:03:09
of the list by right clicking the placeholder and clicking Format shape.
00:03:14
Then we click Size and properties,
00:03:17
Text box, and in the Left margin box, increase the number
00:03:22
from 0.1 inch to 0.5 inches.
00:03:25
As I increase the number, the list moves to the right.
00:03:29
So all lists in the presentation will now have more space on the left.
00:03:34
Let's close the format shape pane.
00:03:38
Now let's have fun with the type of bullet we're using for the list.
00:03:41
I'll zoom in for a closer look.
00:03:44
The theme has a green arrow for a bullet.
00:03:47
I like it but I could choose something else if I wanted.
00:03:51
To see other options, I'll select the placeholder and
00:03:54
click the arrow next to Bullets on the Home tab.
00:03:58
As we point to these alternative bullet styles, we see how they would look.
00:04:06
For more choices, click Bullets and numbering.
00:04:10
I'd like something different so I'll click Picture.
00:04:14
This gives me the option to browse for a picture file of my own
00:04:18
or to search for one on the web.
00:04:39
The new picture bullet is inserted on the slide master in
00:04:42
various sizes to match each text level.
00:04:46
I'll zoom back out.
00:04:49
We're finished with our changes to the slide master, so
00:04:52
let's click Normal and look at the various bulleted lists
00:04:55
with the new formatting.
00:04:57
Changes to look for include increased lines spacing between top level items,
00:05:02
a bigger left margin and the new picture bullet.
00:05:06
As I look through all the slides, I see the changes
00:05:09
reflected in every type of list.
00:05:12
I like the improvements.
00:05:14
Now it's clear how much the slide master helps
00:05:17
when I want to change bulleted list formatting, for all my lists.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In deze presentatie willen we de lijstopmaak overal wijzigen,
00:00:07
niet alleen op een of twee dia's.
00:00:10
Dus we zullen al onze wijzigingen aanbrengen in de slide master.
00:00:15
Als u de slide master wilt openen, klikt u op Weergave, Slide master.
00:00:21
Als u alle lijsten met bullets wilt wijzigen,
00:00:23
selecteren we de slide master miniatuur, degene bovenaan
00:00:27
en wijzigen de opmaak voor de plaatshouder lijst en tekst hier.
00:00:33
Dat is van invloed op de opgemaakte bullet lijst in elk van de master layouts.
00:00:40
We zullen vergelijkbare wijzigingen aanbrengen als in film 2:
00:00:43
lettertypegrootte, regelafstand en inspringing wijzigen.
00:00:47
En we zullen ook het type kogel dat we gebruiken veranderen.
00:00:51
Laten we beginnen met het lettertypegrootte.
00:00:53
Omdat dit de slide master is, zien we de lettertypegrootte,
00:00:57
spatiëring en bullet voor elk tekstniveau.
00:01:01
Om de lettertypegrootte voor het hoogste niveau te wijzigen, selecteer ik die regel,
00:01:05
klik ik op Start en zoek ik in het lettertypegrootte vak
00:01:08
naar het lettertypegrootte van 18.
00:01:11
Ik zal de lijst openen en wijzigen in 24.
00:01:16
Merk op dat de de bullet grootte toeneemt in verhouding tot de lettertypegrootte.
00:01:21
Ik wil ook de lettertypegrootte voor tekst op het tweede niveau vergroten
00:01:25
dus selecteer ik het en kies 20.
00:01:30
Ik maak me geen zorgen over de volgende drie tekstniveaus omdat ik die niet gebruik.
00:01:35
Laten we eens kijken hoe de grotere lettertypegroottes er uitzien op de dia's,
00:01:39
Ik klik op Normaal om over te schakelen naar de normale weergave.
00:01:42
De Agenda dia toont alleen de tekst op het hoogste niveau met het grotere lettertype
00:01:47
en de volgende dia, Onze waarden,
00:01:49
toont ook de tekst op het tweede niveau.
00:01:52
Laten we de andere lijsten bekijken.
00:01:56
Ik vind de grotere lettertypen leuk, maar ik denk dat we ook de
00:01:59
regelafstand moeten vergroten.
00:02:01
Laten we teruggaan naar de slide master: klik op Weergave slide master
00:02:06
en selecteer de slide master miniatuur.
00:02:09
Om de plaatshouder te selecteren klik op Start, Regelafstand.
00:02:14
De lijst is momenteel ingesteld op 1,0
00:02:16
of enkele spatiëring.
00:02:19
Als u de regelafstand alleen voor de tekst op het hoogste niveau wilt vergroten,
00:02:22
klik ik in die regel en klik op Regelafstand, Regelafstand opties.
00:02:28
Onder Afstand, in het vak Vóór,
00:02:30
verhoog ik de spatiëring van 10 punten naar 20 en klik ik op OK.
00:02:36
Dus met deze verhoging zal een lijst met tekst op het hoogste niveau,
00:02:40
zoals de Agendalijst, veranderen van enkele afstand die hier wordt getoond
00:02:44
in iets meer dan enkele spatiëring, wat er als volgt uitziet.
00:02:49
Merk op dat ik de regelafstand voor de andere tekstniveaus niet heb gewijzigd.
00:02:54
Dus in een lijst als deze behoudt de tekst op het tweede niveau
00:02:57
de oorspronkelijke spatiëring, maar er is een beetje meer ruimte boven de tekst op het hoogste niveau.
00:03:03
Dat vind ik leuk.
00:03:06
Laten we nu in de slide master meer ruimte toevoegen aan de linkermarge
00:03:09
van de lijst door met de rechtermuisknop op de plaatshouder te klikken en Opmaak vorm te selecteren.
00:03:14
Vervolgens klikken we op Grootte en eigenschappen,
00:03:17
Tekstvak en in het Linkermarge vak verhoog het aantal
00:03:22
van 0,1 inch naar 0,5 inch.
00:03:25
Naarmate ik het nummer verhoog, wordt de lijst naar rechts verplaatst.
00:03:29
Dus hebben alle lijsten in de presentatie nu meer ruimte aan de linkerkant.
00:03:34
Laten we het deelvenster vorm opmaak sluiten.
00:03:38
Laten we nu plezier maken met het bullet type dat we gebruiken voor de lijst.
00:03:41
Ik zoom in voor een kijkje dichterbij.
00:03:44
Het thema heeft een groene pijl voor een kogel.
00:03:47
Ik vind het leuk, maar ik zou iets anders kunnen kiezen als ik dat wilde.
00:03:51
Als u andere opties wilt bekijken, selecteer de plaatshouder en
00:03:54
klik op de pijl naast Bullets op het tabblad Start.
00:03:58
Als we naar deze alternatieve bullet stijlen wijzen, zien we hoe ze eruit zouden zien.
00:04:06
Klik voor meer keuzes op Bullets en nummering.
00:04:10
Ik wil iets anders, dus klik ik op Afbeelding.
00:04:14
Dit geeft me de mogelijkheid om naar een eigen afbeelding bestand te zoeken
00:04:18
of er een op het web te zoeken.
00:04:39
De nieuwe afbeelding bullet wordt ingevoegd in de slide master in
00:04:42
verschillende grootten om overeen te komen met elk tekstniveau.
00:04:46
Ik zoom uit.
00:04:49
We zijn klaar met onze wijzigingen in de slide master, dus
00:04:52
laten we op Normaal klikken en de verschillende bullet lijsten
00:04:55
met de nieuwe opmaak bekijken.
00:04:57
Veranderingen om te zoeken zijn onder meer een grotere regelafstand tussen items op het hoogste niveau,
00:05:02
een grotere linkermarge en de nieuwe afbeelding bullet.
00:05:06
Terwijl ik door alle dia's kijk, zie ik de wijzigingen
00:05:09
in elk type lijst gereflecteerd.
00:05:12
Ik hou van verbeteringen.
00:05:14
Nu is het duidelijk hoeveel de slide master helpt
00:05:17
wanneer ik bullets lijstformats wil wijzigen voor al mijn lijsten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bei dieser Präsentation möchte ich für alle Listen die Formatierung ändern
00:00:07
und nicht nur auf einer oder zwei Folien.
00:00:10
Deshalb nehme ich alle Änderungen auf dem Folienmaster vor.
00:00:15
Um den Folienmaster zu öffnen, klicke ich auf „Ansicht” > „Folienmaster”.
00:00:21
Zum Ändern aller Aufzählungen
00:00:23
wähle ich die Miniaturansicht des Folienmasters aus – diese hier ganz oben –
00:00:27
und ändere hier die Formatierung für den Listenplatzhalter und den Text.
00:00:33
Dies wirkt sich auf die Formatierung von Aufzählungen in jedem Masterlayout aus.
00:00:40
Ich nehme ähnliche Änderungen wie in Video 2 zum
00:00:43
Ändern von Schriftgröße, Zeilenabstand und Einzug vor.
00:00:47
Außerdem ändere ich den verwendeten Typ von Aufzählungszeichen.
00:00:51
Ich beginne mit der Schriftgröße.
00:00:53
Da dies der Folienmaster ist, werden Schriftgröße, Abstand
00:00:57
und Aufzählungszeichen für jede Textebene angezeigt.
00:01:01
Um die Schriftgröße für die oberste Ebene zu ändern, markiere ich diese Zeile,
00:01:05
klicke auf „Start” und sehe mir das Feld „Schriftgrad” an.
00:01:08
Hier ist ein Schriftgrad von 18 angegeben.
00:01:11
Ich öffne die Liste und ändere den Wert in 24.
00:01:16
Beachten Sie, dass die Größe des Aufzählungszeichens proportional zur Schriftgröße zunimmt.
00:01:21
Ich möchte auch die Schriftgröße für Text der zweiten Ebene erhöhen.
00:01:25
Ich markiere also den Text und wähle 20 aus.
00:01:30
Um die nächsten drei Textebenen kümmere ich mich nicht, weil ich sie nicht verwende.
00:01:35
Schauen wir mal, wie die größeren Schriften auf den Folien aussehen.
00:01:39
Ich klicke auf „Normal”, um zur Normalansicht zu wechseln.
00:01:42
Auf der Folie mit der Tagesordnung wird nur der Text der obersten Ebene mit der größeren Schrift angezeigt,
00:01:47
und auf der nächsten Folie, „Unsere Werte”,
00:01:49
ist auch Text auf zweiter Ebene zu sehen.
00:01:52
Schauen wir uns mal die anderen Listen an.
00:01:56
Mir gefallen die größeren Schriften, doch ich finde, der
00:01:59
Zeilenabstand sollte auch vergrößert werden.
00:02:01
Dazu kehre ich zum Folienmaster zurück. Ich klicke auf „Ansicht” > „Folienmaster”
00:02:06
und wähle die Miniaturansicht des Folienmasters aus.
00:02:09
Ich wähle den Textplatzhalter aus und klicke auf „Start'”> „Zeilenabstand”.
00:02:14
Die Liste ist derzeit auf 1
00:02:16
bzw. einen einfachen Abstand gesetzt.
00:02:19
Um den Zeilenabstand nur für den Text der oberster Ebene zu vergrößern,
00:02:22
klicke ich in diese Zeile und dann auf „Zeilenabstand” > „Zeilenabstandsoptionen”.
00:02:28
Unter „Abstand” vergrößere ich im Feld „Vor”
00:02:30
den Abstand von 10 Pt. auf 20 Pt. und klicke auf „OK”.
00:02:36
Durch diesen erhöhten Wert weist eine Liste mit Text der obersten Ebene,
00:02:40
wie die Tagesordnung, keinen einfachen Abstand mehr wie hier,
00:02:44
sondern einen etwas größeren Abstand wie hier auf.
00:02:49
Da ich den Zeilenabstand für die anderen Textebenen nicht geändert habe,
00:02:54
behält bei einer Liste wie dieser der Text der zweiten Ebene
00:02:57
den ursprünglichen Abstand bei, aber es ist ein etwas größerer Abstand über dem Text der obersten Ebene vorhanden.
00:03:03
Das gefällt mir!
00:03:06
Jetzt werde ich auf dem Folienmaster einen größeren Abstand am linken Rand
00:03:09
der Liste hinzufügen. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Platzhalter und wähle „Form formatieren” aus.
00:03:14
Dann klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” >
00:03:17
„Textfeld” und erhöhe im Feld „Linker Rand” den Wert von
00:03:22
0,25 cm auf 1,25 cm.
00:03:25
Während ich die Zahl erhöhe, verschiebt sich die Liste nach rechts.
00:03:29
Nun weisen alle Listen in der Präsentation einen größeren Abstand am linken Rand auf.
00:03:34
Jetzt schließe ich das Fenster „Form formatieren”.
00:03:38
Als Nächstes werde ich mich mit dem Typ der Aufzählungszeichen befassen, der für die Liste verwendet wird.
00:03:41
Ich vergrößere die Ansicht, um das Ganze genauer zu sehen.
00:03:44
Das Design bietet einen grünen Pfeil als Aufzählungszeichen.
00:03:47
Das gefällt mir, aber ich könnte auf Wunsch auch etwas anderes auswählen.
00:03:51
Um weitere Optionen anzuzeigen, wähle ich den Platzhalter aus und
00:03:54
klicke auf der Registerkarte „Start” auf den Pfeil neben „Aufzählungszeichen”.
00:03:58
Wenn ich auf diese alternativen Aufzählungszeichen zeige, wird deren Aussehen dargestellt.
00:04:06
Zum Anzeigen weiterer Auswahlmöglichkeiten klicke ich auf „Nummerierung und Aufzählungszeichen”.
00:04:10
Ich möchte etwas anderes, also klicke ich auf „Bild”.
00:04:14
Hier kann ich zu einer eigenen Bilddatei navigieren
00:04:18
oder im Web danach suchen.
00:04:39
Das neue grafische Aufzählungszeichen wird im Folienmaster
00:04:42
in verschiedenen Größen entsprechend den jeweiligen Textebenen eingefügt.
00:04:46
Ich verkleinere die Ansicht wieder.
00:04:49
Damit sind meine Änderungen am Folienmaster beendet.
00:04:52
Ich klicke also auf „Normal” und sehe mir die verschiedenen Aufzählungen
00:04:55
mit der neuen Formatierung an.
00:04:57
Änderungen, auf die ich achte, sind der größere Zeilenabstand zwischen Elementen der obersten Ebene,
00:05:02
ein größerer linker Rand und das neue grafische Aufzählungszeichen.
00:05:06
Beim Durchlaufen der Folien ist zu sehen, dass die Änderungen
00:05:09
auf jeden Listentyp angewendet wurden.
00:05:12
Das gefällt mir.
00:05:14
Sie haben gesehen, wie hilfreich der Folienmaster ist,
00:05:17
wenn die Formatierung von Aufzählungen für alle Listen geändert werden soll.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En esta presentación, queremos cambiar el formato de lista en toda la presentación,
00:00:07
no solo en una o dos diapositivas.
00:00:10
Así que haremos todos los cambios en el patrón de diapositivas.
00:00:15
Para abrir el patrón de diapositivas, haga clic en Vista, Patrón de diapositivas.
00:00:21
Para cambiar todas las listas con viñetas,
00:00:23
seleccionaremos la miniatura del patrón de diapositivas, la de la parte superior
00:00:27
y cambiaremos el formato de la lista en el marcador de posición y texto aquí.
00:00:33
Esto afectará al formato de la lista con viñeta en todos los diseños del patrón.
00:00:40
Haremos cambios similares a los que hicimos en el video 2:
00:00:43
cambio de tamaño de fuente, espaciado de línea y sangría.
00:00:47
Y también cambiaremos el tipo de viñeta que estamos usando.
00:00:51
Vamos a empezar con el tamaño de fuente.
00:00:53
Puesto que estamos en el patrón de diapositivas, vemos el tamaño de fuente,
00:00:57
espaciado y viñeta para cada nivel del texto.
00:01:01
Para cambiar el tamaño de fuente para el nivel superior, seleccionaré esta línea,
00:01:05
hago clic en Inicio y miro en el cuadro de tamaño de fuente
00:01:08
que muestra un tamaño de fuente de 18.
00:01:11
Abriré la lista y lo cambiaré a 24.
00:01:16
Tenga en cuenta que el tamaño de la viñeta aumenta proporcionalmente al tamaño de la fuente.
00:01:21
También quiero aumentar el tamaño de la fuente para el segundo nivel de texto
00:01:25
así que lo seleccionaré y elegiré 20.
00:01:30
No me preocuparé de los tres siguientes niveles de texto porque no los voy a usar.
00:01:35
Vamos a ver el tamaño de las fuentes en las diapositivas.
00:01:39
Hago clic en Normal para cambiar a vista normal.
00:01:42
La diapositiva Agenda muestra el texto del nivel superior con la fuente mayor,
00:01:47
y la siguiente diapositiva, Nuestros valores,
00:01:49
muestra también el segundo nivel de texto.
00:01:52
Vamos a mirar las otras listas.
00:01:56
Me gustan los tamaños de fuente mayores, pero creo que
00:01:59
deberíamos aumentar también el espaciado.
00:02:01
Vamos a volver al patrón de diapositivas: hago clic en Vista Patrón de diapositivas
00:02:06
y selecciono las miniaturas del patrón de diapositivas.
00:02:09
Seleccionando el marcador de posición de texto hago clic en Inicio, espaciado de línea.
00:02:14
La lista está configurada actualmente a 1.0
00:02:16
o espaciado sencillo.
00:02:19
Para aumentar el espaciado de línea solo para el texto de nivel superior,
00:02:22
haré clic en esta línea y clic en espaciado de línea, opciones de espaciado de línea.
00:02:28
Bajo espaciado, en el cuadro Antes de
00:02:30
Aumentaré el espaciado de 10 a 20 puntos y haré clic en OK.
00:02:36
Así, con este aumento, una lista del nivel superior de texto,
00:02:40
como la lista Agenda, cambiará del espaciado sencillo mostrado aquí
00:02:44
a un poco más que el espaciado sencillo, que tendrá este aspecto.
00:02:49
Tenga en cuenta que no he cambiado el espaciado de línea para los otros niveles.
00:02:54
Así que en una lista como esta, el texto del segundo nivel se mantiene
00:02:57
con su espaciado original pero hay un poco más de espacio por encima del texto del nivel superior.
00:03:03
Me gusta así.
00:03:06
Ahora en el patrón de diapositivas, vamos a añadir más espacio en el margen izquierdo
00:03:09
de la lista haciendo clic con el botón derecho en el marcador de posición y haciendo clic en Formato de forma.
00:03:14
Después hacemos clic en Tamaño y propiedades,
00:03:17
cuadro de texto y en el cuadro del margen izquierdo, aumentamos el número
00:03:22
de 0.1 pulgadas a 0.5 pulgadas.
00:03:25
En cuanto aumento el número, la lista se mueve a la derecha.
00:03:29
Así, todas las listas en la presentación tendrán ahora más espacio a la izquierda.
00:03:34
Vamos a cerrar el panel de formato de forma.
00:03:38
Ahora vamos a divertirnos con el tipo de viñeta que usamos para la lista.
00:03:41
Haré zoom para verla más de cerca.
00:03:44
El tema tiene una flecha verde como viñeta.
00:03:47
Me gusta, pero podría elegir otra cosa si quisiera.
00:03:51
Para ver las opciones, selecciono el marcador de posición y
00:03:54
hago clic en la flecha al lado de Viñetas en la pestaña Inicio.
00:03:58
Si marcamos estas alternativas de estilo de viñetas, vemos su aspecto.
00:04:06
Para más opciones, hago clic en Numeración y viñetas.
00:04:10
Me gustaría algo diferente, por lo que hago clic en Imagen.
00:04:14
Esto me da la opción de navegar para buscar un archivo propio de imágenes
00:04:18
o para buscar uno en la web.
00:04:39
La nueva imagen de viñeta se inserta en el patrón de diapositivas en
00:04:42
varios tamaños para adaptarse a cada nivel de texto.
00:04:46
Quito el zoom.
00:04:49
Hemos acabado con los cambios en el patrón de diapositivas, así
00:04:52
que vamos a hacer clic en Normal y ver las diferentes listas con viñetas
00:04:55
con los nuevos formatos.
00:04:57
Los cambios que hay que buscar son el aumento del espaciado de línea entre los elementos del nivel superior,
00:05:02
un margen izquierdo mayor y la nueva imagen de viñeta.
00:05:06
Cuando miro en todas las diapositivas, veo los cambios
00:05:09
reflejados en cada tipo de lista.
00:05:12
Me gustan las mejoras.
00:05:14
Ahora resulta claro lo que ayuda el patrón de diapositivas
00:05:17
cuando quiero cambiar el formato de todas las listas de viñetas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta apresentação, queremos alterar a formatação da lista em todos os locais,
00:00:07
e não apenas em um ou dois slides.
00:00:10
Vamos fazer todas as alterações no Slide Mestre.
00:00:15
Para abrir o Slide Mestre, clique em Exibir, Slide Mestre de Slides.
00:00:21
Para alterar todas as listas com marcas,
00:00:23
selecionados a miniatura do Slide Mestre, a de cima
00:00:27
e alteramos a formatação deste espaço reservado de lista e texto aqui.
00:00:33
Isso afetará a formatação da lista com marcadores em cada um dos layouts mestres.
00:00:40
Faremos alterações semelhantes às feitas no filme 2:
00:00:43
alterar tamanho da fonte, espaçamento entre linhas e avanço.
00:00:47
E vamos mudar também o tipo de marcador que estamos usando.
00:00:51
Vamos começar pelo tamanho da fonte.
00:00:53
Como este é o Slide Mestre, vemos o tamanho da fonte,
00:00:57
o espaçamento e a marca de cada nível de texto.
00:01:01
Para alterar o tamanho da fonte para o nível superior, seleciono essa linha,
00:01:05
clico em Página Inicial e procuro na caixa de tamanho da fonte
00:01:08
que mostra o tamanho da fonte 18.
00:01:11
Abro a lista e altero para 24.
00:01:16
Observe que o tamanho do marcador aumenta em proporção ao tamanho da fonte.
00:01:21
Também quero aumentar o tamanho da fonte para o texto do segundo nível,
00:01:25
por isso, seleciono e escolho 20.
00:01:30
Não vou me preocupar com os próximos três níveis de texto porque não os uso.
00:01:35
Vejamos como ficam os tamanhos maiores da fonte nos slides,
00:01:39
clico em exibir Normal para trocar para a visualização normal.
00:01:42
O slide Agenda mostra apenas o texto do nível superior com o tamanho de letra maior,
00:01:47
e o próximo slide, Nossos valores,
00:01:49
mostra o texto do segundo nível também.
00:01:52
Vejamos as outras listas.
00:01:56
Gosto dos tamanhos de letra maiores, mas acho que
00:01:59
também devemos aumentar o espaçamento entre linhas.
00:02:01
Vamos voltar ao Slide Mestre: Clico em Exibir, Slide Mestre
00:02:06
e seleciono a miniatura do Slide Mestre.
00:02:09
Ao selecionar o espaço reservado de texto, clico em Página Inicial, Espaçamento entre linhas.
00:02:14
A lista está atualmente definida em 1.0
00:02:16
ou espaçamento simples.
00:02:19
Para aumentar o espaçamento entre linhas apenas para o texto do nível superior,
00:02:22
clico nessa linha e em Espaçamento entre linhas, opções de espaçamento entre linhas.
00:02:28
Em Espaçamento, na caixa Antes,
00:02:30
aumento o espaçamento de 10 pontos para 20 e clico em OK.
00:02:36
Com este aumento, uma lista de texto do nível superior,
00:02:40
como a lista da Agenda, passará do espaçamento simples aqui mostrado
00:02:44
para um pouco mais do que o espaçamento simples, que ficará assim.
00:02:49
Observe que não alterei o espaçamento entre linhas dos outros níveis de texto.
00:02:54
Em uma lista como esta, o texto do segundo nível mantém
00:02:57
seu espaçamento original, mas há um pouco mais de espaço acima do texto do nível superior.
00:03:03
Gosto disso.
00:03:06
Agora no Slide Mestre, vamos adicionar mais espaço na margem esquerda
00:03:09
da lista, clicando com o botão direito do mouse no espaço reservado e clicando em Formatar Forma.
00:03:14
Depois clicamos em Tamanho e Propriedades,
00:03:17
Caixa de Texto, e na caixa da margem esquerda, aumentamos o número de
00:03:22
0,254 cm para 1,27 cm.
00:03:25
À medida que aumento o número, a lista move-se para a direita.
00:03:29
Agora todas as listas na apresentação terão mais espaço do lado esquerdo.
00:03:34
Vamos fechar o painel Formatar Forma.
00:03:38
Agora vamos nos divertir com o tipo de marcadores que vamos usar para esta lista.
00:03:41
Vou ampliar para vermos com mais atenção.
00:03:44
O tema tem uma seta verde como marca.
00:03:47
Gosto dela, mas posso escolher outra coisa, se quiser.
00:03:51
Para ver outras opções, seleciono o espaço reservado e
00:03:54
clico na seta ao lado de Marcadores no menu Página Inicial.
00:03:58
À medida que apontamos para estes estilos de marcadores alternativos, vemos sua aparência.
00:04:06
Para mais opções, clique em Marcadores e Numeração.
00:04:10
Queria algo mais diferente, por isso clico em Imagem.
00:04:14
Isto me dá a opção de procurar um arquivo de imagem meu
00:04:18
ou de procurar um na internet.
00:04:39
O novo marcador de imagem está inserido no Slide Mestre em
00:04:42
vários tamanhos para combinar com cada nível.
00:04:46
Vou reduzir o zoom.
00:04:49
Terminamos nossas alterações no Slide Mestre, por isso
00:04:52
clicamos em exibir Normal e analisamos as várias listas com marcadores
00:04:55
com a nova formatação.
00:04:57
As alterações a serem analisadas incluem o aumento do espaçamento entre linhas entre itens do nível superior,
00:05:02
uma margem esquerda maior e o novo marcador de imagem.
00:05:06
À medida que observo todos os slides, vejo as alterações refletidas
00:05:09
em todos os tipos de lista.
00:05:12
Gosto das melhorias.
00:05:14
Agora está claro o quanto o slide mestre ajuda
00:05:17
quando eu quero mudar a formatação de listas com marcadores em todas minhas listas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In questa presentazione, vogliamo modificare la formattazione dell'elenco ovunque,.
00:00:07
non solo su una o due diapositive.
00:00:10
Quindi faremo tutti i nostri modifiche nello schema diapositiva..
00:00:15
Per aprire lo schema diapositiva, Fare clic su Visualizza, Schema diapositiva..
00:00:21
Per modificare tutti gli elenchi puntati,
00:00:23
selezioniamo lo schema diapositiva miniatura, quella in alto .
00:00:27
e modificare la formattazione per l'elenco segnaposto e il testo qui..
00:00:33
Questo influenzerà l'elenco puntato formattazione in ciascuno dei layout principali..
00:00:40
Apportiamo modifiche simili a quelli che abbiamo fatto nel film 2:.
00:00:43
modificare la dimensione del carattere, la linea spaziatura e rientro..
00:00:47
E cambieremo anche il tipo di proiettile che stiamo usando..
00:00:51
Iniziamo con la dimensione del carattere.
00:00:53
Perché questa è la diapositiva maestro, vediamo la dimensione del carattere,.
00:00:57
spaziatura e punto elenco per ogni livello di testo..
00:01:01
Per modificare la dimensione del carattere per il livello superiore, seleziono quella linea,.
00:01:05
fare clic su Home e cercare nella casella della dimensione del carattere.
00:01:08
che mostra la dimensione del carattere di 18.
00:01:11
Aprirò l'elenco e cambiarlo in 24..
00:01:16
Si noti che la dimensione del punto elenco aumenta in proporzione alla dimensione del carattere..
00:01:21
Voglio anche aumentare la dimensione del carattere per il testo di secondo livello .
00:01:25
quindi lo seleziono e scelgo 20.
00:01:30
Non mi preoccuperò per i prossimi tre livelli di testo perché non li uso..
00:01:35
Vediamo come il più grande caratteri aspetto sulle diapositive, .
00:01:39
Faccio clic su Normale per passare alla visualizzazione normale..
00:01:42
La diapositiva Agenda mostra solo il testo di primo livello con il carattere più grande, .
00:01:47
e la diapositiva successiva, I nostri valori,
00:01:49
mostra anche il testo di secondo livello.
00:01:52
Diamo un'occhiata alle altre liste.
00:01:56
Mi piace il carattere più grande dimensioni, ma penso che dovremmo.
00:01:59
aumentare anche l'interlinea.
00:02:01
Torniamo alla diapositiva schema: faccio clic su Visualizza schema diapositiva .
00:02:06
e selezionare il anteprima dello schema diapositiva..
00:02:09
Selezione del segnaposto di testo Faccio clic su Home, Interlinea..
00:02:14
L'elenco è attualmente impostato su 1.0
00:02:16
o una spaziatura singola.
00:02:19
Per aumentare l'interlinea per solo il testo di primo livello, .
00:02:22
Farò clic su quella linea e cliccherò su Interlinea, opzioni Interlinea..
00:02:28
In Spaziatura, nella casella Prima
00:02:30
Aumenterò la spaziatura da 10 punta a 20 e fare clic su OK..
00:02:36
Quindi, con questo aumento, un elenco di testo di primo livello,.
00:02:40
come l'elenco Agenda, cambierà dalla spaziatura singola mostrata qui.
00:02:44
a poco più di un singolo spaziatura, che sarà simile a questo..
00:02:49
Si noti che non ho modificato il l'interlinea per gli altri livelli di testo..
00:02:54
Quindi, in una lista come questa, il testo di secondo livello mantiene.
00:02:57
la sua spaziatura originale, ma c'è un po' più spazio sopra il testo di livello superiore..
00:03:03
Mi piace.
00:03:06
Ora sullo schema diapositiva, aggiungiamo più spazio sul margine sinistro.
00:03:09
dell'elenco facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante segnaposto e facendo clic su Formato forma. .
00:03:14
Quindi si fa clic su Dimensioni e proprietà,
00:03:17
Casella di testo e nella casella sinistra casella di margine, aumentare il numero.
00:03:22
da 0,1 pollici a 0,5 pollici.
00:03:25
Aumentando il numero, l'elenco si sposta verso destra..
00:03:29
Quindi tutte le liste nella presentazione avrà più spazio a sinistra..
00:03:34
Chiudiamo il riquadro della forma del formato.
00:03:38
Ora divertiamoci con il tipo di proiettile che stiamo usando per la lista..
00:03:41
Ingrandirò per dare un'occhiata più da vicino.
00:03:44
Il tema ha un freccia verde per un proiettile..
00:03:47
Mi piace, ma ho potuto scegliere qualcos'altro se volevo..
00:03:51
Per visualizzare altre opzioni, selezionare il segnaposto e.
00:03:54
fare clic sulla freccia accanto a Elenchi puntati nella scheda Home..
00:03:58
Come puntiamo a queste alternative stili di proiettile, vediamo come apparirebbero..
00:04:06
Per altre opzioni, fare clic su Elenchi puntati e numerati..
00:04:10
Vorrei qualcosa diverso in modo che io fare clic immagine..
00:04:14
Questo mi dà la possibilità di cercare un file di immagine del mio.
00:04:18
o per cercare per uno sul web..
00:04:39
Il nuovo punto elenco dell'immagine è inserito sullo schema diapositiva in.
00:04:42
di varie dimensioni per corrisponde a ogni livello di testo..
00:04:46
Lo zoom indietro.
00:04:49
Abbiamo finito con il nostro modifiche allo schema diapositiva, quindi.
00:04:52
facciamo clic su Normale e guardiamo presso i vari elenchi puntati.
00:04:55
con la nuova formattazione.
00:04:57
Le modifiche da cercare includono spaziatura delle linee tra gli elementi di livello superiore, .
00:05:02
un margine sinistro più grande e la nuovo punto elenco immagine..
00:05:06
Mentre guardo attraverso tutte le diapositive, vedo le modifiche.
00:05:09
si riflette in ogni tipo di elenco.
00:05:12
Mi piacciono i miglioramenti.
00:05:14
Ora è chiaro quanto lo schema diapositiva aiuta .
00:05:17
quando voglio cambiare l'elenco puntato formattazione, per tutte le mie liste..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在本演示中,我們希望 隨處更改清單格式,.
00:00:07
不只是在一兩張幻燈片上。
00:00:10
因此,我們將使我們所有的 幻燈片母版上的更改。.
00:00:15
要打開幻燈片母版, 按一下"查看,滑動母版"。.
00:00:21
要更改所有專案符號清單,
00:00:23
我們將選擇幻燈片母版 縮略圖,頂部的縮略圖.
00:00:27
更改清單的格式 預留位置和文本在這裡。.
00:00:33
這將影響專案符號清單 在每個主佈局中設置格式。.
00:00:40
我們將做出類似的更改 那些我們在電影2:.
00:00:43
更改字體大小、行數 間距和縮進。.
00:00:47
我們還將更改 我們使用的子彈類型。.
00:00:51
讓我們從字體大小開始。
00:00:53
因為這是幻燈片 主人,我們看到字體大小,.
00:00:57
間距和專案符號 對於每個級別的文本。.
00:01:01
更改 的字體大小 頂層,我會選擇那行,.
00:01:05
按一下"主頁",然後 查看字體大小框.
00:01:08
顯示字體大小 18。
00:01:11
我會打開清單 並將其更改為 24。.
00:01:16
請注意,專案符號大小 與字體大小成比例增加。.
00:01:21
我也想增加 第二級文本的字體大小.
00:01:25
所以我會選擇它,並選擇20。
00:01:30
我不會擔心接下來的三個 文本級別,因為我不使用這些。.
00:01:35
讓我們看看如何更大 字體大小在幻燈片上查看,.
00:01:39
我按一下"正常"以 切換到普通視圖。.
00:01:42
"議程"幻燈片僅顯示 字體較大的頂層文本,.
00:01:47
和下一張幻燈片,我們的價值觀,
00:01:49
還顯示第二級文本。
00:01:52
讓我們來看看其他清單。
00:01:56
我喜歡較大的字體 大小,但我認為我們應該.
00:01:59
增加行間距。
00:02:01
讓我們回到幻燈片 母版:按一下"查看幻燈片母版".
00:02:06
並選擇 幻燈片母版縮略圖。.
00:02:09
選擇文本預留位置 我按一下"主頁",行間距。.
00:02:14
清單當前設置為 1.0
00:02:16
或單間距。
00:02:19
增加行間距 只是頂級文本,.
00:02:22
我將按一下該行,然後按一下 行間距,行間距選項。.
00:02:28
在"間距"下,在"之前"框中
00:02:30
我將從 10 增加間距 點到 20,然後按一下"確定"。.
00:02:36
因此,隨著這一增長, 頂級文本的清單,.
00:02:40
像議程清單,將改變 從此處顯示的單間距.
00:02:44
略多於單 間距,如下所示。.
00:02:49
請注意,我沒有更改 其他文本級別的行間距。.
00:02:54
因此,在這樣的清單中, 第二級文本保留.
00:02:57
其原始間距,但有一個位 頂級文本上方的更多空間。.
00:03:03
我喜歡。
00:03:06
現在在幻燈片母版上, 讓我們在左邊距上添加更多空間.
00:03:09
清單通過按右鍵 預留位置並按一下"格式"形狀。.
00:03:14
然後,我們按一下大小和屬性,
00:03:17
文字方塊,在左側 邊距框,增加數位.
00:03:22
從 0.1 英寸到 0.5 英寸。
00:03:25
隨著我增加人數, 清單向右移動。.
00:03:29
因此,演示文稿中的所有清單 將在左側有更多的空間。.
00:03:34
讓我們關閉格式形狀窗格。
00:03:38
現在,讓我們來享受一下類型 我們用於清單的子彈。.
00:03:41
我將放大以仔細查看。
00:03:44
主題具有 專案符號的綠色箭頭。.
00:03:47
我喜歡它,但我可以選擇 如果我想的話,還有別的事。.
00:03:51
要查看其他選項,我將 選擇預留位置和.
00:03:54
按一下旁邊的箭頭 "主頁"選項卡上的專案符號。.
00:03:58
正如我們指出這些替代 專案符號樣式,我們看到他們的樣子。.
00:04:06
有關更多選項,請按一下 專案符號和編號。.
00:04:10
我想要些東西 不同,所以我會點擊圖片。.
00:04:14
這使我可以選擇 流覽我自己的圖片檔.
00:04:18
或搜索 在網路上的一個。.
00:04:39
新的圖片專案是 插入在 中的幻燈片母版上.
00:04:42
各種尺寸 匹配每個文本級別。.
00:04:46
我將縮小。
00:04:49
我們完成了我們的 更改幻燈片母版,因此.
00:04:52
讓我們點擊"正常",看看 在各種專案符號清單中.
00:04:55
使用新的格式。
00:04:57
要查找的更改包括增加 頂級項之間的行間距,.
00:05:02
更大的左邊距和 新的圖片子彈。.
00:05:06
當我看通過所有 幻燈片,我看到的變化.
00:05:09
反映在每種類型的清單中。
00:05:12
我喜歡這些改進。
00:05:14
現在很清楚了 幻燈片母版有助於.
00:05:17
當我想更改專案符號清單時 格式化,我所有的清單。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
このプレゼンテーションでは、 どこでもリストの書式を変更し、.
00:00:07
1 つまたは 2 つのスライドだけではありません。
00:00:10
だから、私たちはすべてを作ります スライド マスタの変更を行います。.
00:00:15
スライド マスタを開くには、 [表示] 、[スライド マスタ] をクリックします。.
00:00:21
すべての箇条書きリストを変更するには、
00:00:23
スライド マスタを選択します。 サムネイル、上部のサムネイル.
00:00:27
およびリストの書式設定を変更する プレースホルダとテキストはこちらです。.
00:00:33
箇条書きリストに影響します。 各マスタ レイアウトの書式設定。.
00:00:40
同様の変更を行います 私たちが映画2で作ったものに:.
00:00:43
フォント サイズ、行を変更する 間隔、およびインデント。.
00:00:47
また、 使用している箇条書きの種類。.
00:00:51
フォントサイズから始めましょう。
00:00:53
これはスライドですので マスター、我々はフォントサイズを参照してください、.
00:00:57
間隔、および箇条書き テキストの各レベルに対して。.
00:01:01
フォント サイズを変更するには トップレベルでは、その行を選択します。.
00:01:05
[ホーム] をクリックし、 フォント サイズ ボックスを見る.
00:01:08
フォント サイズが 18 を示します。
00:01:11
リストを開きます 24 に変更します。.
00:01:16
箇条書きのサイズに注意してください。 フォント サイズに比例して増加します。.
00:01:21
私はまた、増加させたい 第 2 レベルのテキストのフォント サイズ.
00:01:25
だから私はそれを選択し、20を選択します。
00:01:30
私は次の3つについて心配しません 私はそれらを使用していないので、テキストのレベル。.
00:01:35
どのように大きいかを見てみましょう フォントサイズはスライドに表示され、.
00:01:39
[標準] をクリックします。 通常のビューに切り替えます。.
00:01:42
議題スライドは、単に示しています 大きなフォントを持つ最上位のテキスト、.
00:01:47
そして次のスライド、私たちの価値観、
00:01:49
には、2 番目のレベルのテキストも表示されます。
00:01:52
他のリストを見てみましょう。
00:01:56
私は大きなフォントが好きです サイズが、私は我々がすべきだと思います.
00:01:59
行間隔も大きくします。
00:02:01
スライドに戻りましょう マスター: [スライド マスタの表示] をクリックします。.
00:02:06
を選択し、 スライドマスターサムネイル。.
00:02:09
テキストプレースホルダの選択 [ホーム] 、[行間隔] をクリックします。.
00:02:14
リストは現在 1.0 に設定されています。
00:02:16
または単一の間隔。
00:02:19
行間隔を大きくするには トップレベルのテキストだけ、.
00:02:22
その行をクリックして、 線の間隔、線の間隔オプション。.
00:02:28
[間隔] ボックスの [前] ボックス
00:02:30
間隔を 10 から増やします 20 をポイントし、[OK] をクリックします。.
00:02:36
したがって、この増加に伴い、 最上位テキストの一覧、.
00:02:40
アジェンダリストのように、変更されます ここに示す単一の間隔から.
00:02:44
単一よりわずかに多い 間隔は次のようになります。.
00:02:49
を変更していないことに注意してください。 他のテキスト レベルの行間隔。.
00:02:54
だから、このようなリストでは、 第 2 レベルのテキストが保持されます。.
00:02:57
その元の間隔が、少しあります 最上位のテキストの上にスペースが増えます。.
00:03:03
それは好きです。
00:03:06
今、スライドマスタで、 左余白にスペースを追加しよう.
00:03:09
右クリックしてリストの [プレースホルダ] をクリックし、[書式設定] 図形をクリックします。.
00:03:14
次に、[サイズとプロパティ] をクリックします。
00:03:17
テキスト ボックス、および左側 マージンボックス、数を増やす.
00:03:22
0.1 インチから 0.5 インチまで。
00:03:25
数を増やすにつれて リストが右に移動します。.
00:03:29
したがって、プレゼンテーション内のすべてのリスト 左側にスペースが増えます。.
00:03:34
書式図形ペインを閉じてみましょう。
00:03:38
それでは、タイプを楽しみましょう リストに使用している箇条書きの。.
00:03:41
詳しく見てみておきます。
00:03:44
テーマは、 弾丸の緑色の矢印。.
00:03:47
私はそれが好きですが、私は選択することができます 私が望むなら何か他のもの。.
00:03:51
他のオプションを表示するには、 プレースホルダを選択し、.
00:03:54
横にある矢印をクリックします。 [ホーム] タブの箇条書き。.
00:03:58
我々はこれらの代替案を指し指摘するように 弾丸のスタイルは、我々は彼らがどのように見えるかを参照してください。.
00:04:06
その他の選択肢については、 箇条書きと段落番号。.
00:04:10
何かお知り下がりたいの が異なるので、[画像] をクリックします。.
00:04:14
これは私にオプションを与えます 自分の画像ファイルを参照する.
00:04:18
または検索する ウェブ上の1つのために。.
00:04:39
新しい画像の箇条書きは スライド マスタに挿入.
00:04:42
様々なサイズ 各テキスト レベルに一致します。.
00:04:46
縮小する
00:04:49
私たちは、私たちと終わりました スライド マスタを変更するので、.
00:04:52
[標準] をクリックして表示します。 さまざまな箇条書きリストで.
00:04:55
新しい書式設定を使用します。
00:04:57
検索する変更の増加 最上位項目間の行間隔、.
00:05:02
より大きな左マージンと 新しい画像の箇条書き。.
00:05:06
私はすべてのを通して見るように スライド、私は変更を参照してください.
00:05:09
すべての種類のリストに反映されます。
00:05:12
私は改善が好きです。
00:05:14
今、それはどのくらいの明らかです スライドマスタが役立ちます.
00:05:17
箇条書きリストを変更する場合 すべてのリストの書式設定。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong bản trình bày này, chúng tôi muốn thay đổi định dạng danh sách ở mọi nơi,.
00:00:07
không chỉ trên một hoặc hai slide.
00:00:10
Vì vậy, chúng tôi sẽ làm cho tất cả thay đổi trên slide Master..
00:00:15
Để mở slide Master, nhấp vào xem, chiếu chủ..
00:00:21
Để thay đổi tất cả danh sách có dấu đầu dòng,
00:00:23
chúng ta sẽ chọn slide Master hình thu nhỏ, một ở phía trên cùng .
00:00:27
và thay đổi định dạng cho danh sách giữ chỗ và văn bản ở đây..
00:00:33
Điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh sách có dấu đầu dòng định dạng trong mỗi bố cục chủ..
00:00:40
Chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi tương tự cho những người chúng tôi thực hiện trong phim 2:.
00:00:43
thay đổi kích thước phông chữ, dòng khoảng cách và thụt lề..
00:00:47
Và chúng ta cũng sẽ thay đổi loại đạn chúng ta đang sử dụng..
00:00:51
Hãy bắt đầu với kích thước phông chữ.
00:00:53
Bởi vì đây là slide chủ, chúng ta thấy kích thước phông chữ,.
00:00:57
khoảng cách, và đạn cho mỗi cấp độ văn bản..
00:01:01
Để thay đổi cỡ chữ cho cấp cao nhất, tôi sẽ chọn dòng đó,.
00:01:05
bấm Trang chủ, và nhìn vào hộp kích thước phông chữ.
00:01:08
cho thấy kích thước phông chữ là 18.
00:01:11
Tôi sẽ mở danh sách và thay đổi nó thành 24..
00:01:16
Lưu ý rằng kích thước đạn tăng tỷ lệ kích thước phông chữ..
00:01:21
Tôi cũng muốn tăng cỡ chữ cho văn bản cấp 2 .
00:01:25
Vì vậy tôi sẽ chọn nó và chọn 20.
00:01:30
Tôi sẽ không lo lắng về ba kế tiếp cấp văn bản bởi vì tôi không sử dụng những..
00:01:35
Hãy xem cách lớn hơn Kích thước phông chữ nhìn vào các trang trình bày, .
00:01:39
Tôi bấm bình thường để chuyển sang chế cảnh bình thường..
00:01:42
Slide chương trình nghị sự chỉ văn bản cấp cao nhất với phông chữ lớn hơn, .
00:01:47
và slide tiếp theo, các giá trị của chúng
00:01:49
cho thấy các văn bản cấp độ thứ hai là tốt.
00:01:52
Hãy xem các danh sách khác.
00:01:56
Tôi thích phông chữ lớn hơn Kích thước nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên.
00:01:59
cũng tăng khoảng cách dòng.
00:02:01
Hãy quay trở lại slide tổng thể: tôi nhấp vào View slide Master .
00:02:06
và chọn hình thu nhỏ của slide Master..
00:02:09
Chọn trình giữ chỗ văn bản Tôi bấm vào trang chủ, Line Spacing..
00:02:14
Danh sách hiện được đặt tại 1,0
00:02:16
hoặc khoảng cách đơn.
00:02:19
Để tăng khoảng cách dòng cho chỉ là văn bản cấp cao nhất, .
00:02:22
Tôi sẽ bấm vào dòng đó và nhấp vào Giãn cách dòng, tùy chọn giãn cách dòng..
00:02:28
Trong khoảng cách, trong hộp trước
00:02:30
Tôi sẽ tăng khoảng cách từ 10 điểm đến 20 và nhấn OK..
00:02:36
Vì vậy, với sự tăng này, một danh sách các văn bản cấp cao nhất,.
00:02:40
như danh sách chương trình nghị sự, sẽ thay đổi từ một khoảng cách duy nhất được hiển thị ở đây.
00:02:44
hơn một chút so với khoảng cách, mà sẽ như thế này..
00:02:49
Lưu ý rằng tôi đã không thay đổi khoảng cách dòng cho các cấp văn bản khác..
00:02:54
Vì vậy, trong một danh sách như thế này, văn bản cấp 2 giữ.
00:02:57
khoảng cách ban đầu của nó nhưng có một chút thêm không gian phía trên văn bản cấp cao nhất..
00:03:03
Tôi thích điều đó.
00:03:06
Bây giờ trên slide Master, Hãy thêm không gian trên lề trái.
00:03:09
danh sách bằng cách nhấp chuột phải vào giữ chỗ và nhấp vào định dạng hình. .
00:03:14
Sau đó, chúng ta click kích thước và tính
00:03:17
Hộp văn bản, và ở bên trái margin Box, tăng số lượng.
00:03:22
từ 0,1 inch đến 0,5 inch.
00:03:25
Khi tôi tăng số lượng, danh sách di chuyển sang phải..
00:03:29
Vì vậy, tất cả các danh sách trong trình bày bây giờ sẽ có thêm không gian ở bên trái..
00:03:34
Hãy đóng khung hình định dạng.
00:03:38
Bây giờ chúng ta hãy vui vẻ với các loại của đạn chúng ta đang sử dụng cho danh sách..
00:03:41
Tôi sẽ phóng to cho một cái nhìn gần hơn.
00:03:44
Theme này có mũi tên màu xanh lá cây cho một viên đạn..
00:03:47
Tôi thích nó nhưng tôi có thể chọn cái gì khác nếu tôi muốn..
00:03:51
Để xem các tùy chọn khác, tôi sẽ chọn trình giữ chỗ và.
00:03:54
bấm vào mũi tên bên cạnh Bullets trên tab Trang chủ..
00:03:58
Như chúng ta trỏ đến những thay thế phong cách bullet, chúng tôi xem làm thế nào họ sẽ xem xét..
00:04:06
Để biết thêm lựa chọn, hãy nhấp vào Đạn và số..
00:04:10
Tôi muốn một cái gì đó khác nhau vì vậy tôi sẽ nhấp vào hình ảnh..
00:04:14
Điều này mang lại cho tôi tùy chọn để duyệt cho một tập tin hình ảnh của riêng tôi.
00:04:18
hoặc để tìm kiếm cho một trên web..
00:04:39
Các viên đạn hình ảnh mới là lắp vào ảnh chiếu chủ trong.
00:04:42
Kích cỡ khác nhau để phù hợp với mỗi cấp độ văn bản..
00:04:46
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:04:49
Chúng tôi đã hoàn tất với chúng tôi thay đổi cho chủ slide, do đó,.
00:04:52
Hãy nhấp vào bình thường và nhìn tại các danh sách có dấu đầu dòng khác nhau.
00:04:55
với định dạng mới.
00:04:57
Thay đổi để tìm bao gồm tăng dòng khoảng cách giữa các mục cấp cao nhất, .
00:05:02
lề trái lớn hơn và đạn hình ảnh mới..
00:05:06
Khi tôi nhìn qua tất cả các slide, tôi thấy những thay đổi.
00:05:09
phản ánh trong mọi loại danh sách.
00:05:12
Tôi thích những cải tiến.
00:05:14
Bây giờ nó rõ ràng bao nhiêu slide Master giúp .
00:05:17
Khi tôi muốn thay đổi danh sách có dấu đầu dòng định dạng, cho tất cả các danh sách của tôi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dalam presentasi ini, kita ingin mengubah format daftar di mana-mana,.
00:00:07
tidak hanya pada satu atau dua slide.
00:00:10
Jadi kita akan membuat semua perubahan pada slide Master..
00:00:15
Untuk membuka slide Master, Klik View, slide Master..
00:00:21
Untuk mengubah semua daftar Bullet,
00:00:23
kita akan memilih slide Master thumbnail, yang ada di bagian atas .
00:00:27
dan mengubah format untuk daftar placeholder dan teks di sini..
00:00:33
Yang akan mempengaruhi daftar Bullet pemformatan di setiap Master Layouts..
00:00:40
Kami akan membuat perubahan yang serupa untuk mereka yang kami buat di film 2:.
00:00:43
mengubah ukuran font, baris jarak, dan indentasi..
00:00:47
Dan kami juga akan mengubah jenis peluru yang kita gunakan..
00:00:51
Mari kita mulai dengan ukuran font.
00:00:53
Karena ini adalah slide Master, kita melihat ukuran font,.
00:00:57
jarak, dan peluru untuk setiap tingkat teks..
00:01:01
Untuk mengubah ukuran font tingkat atas, saya akan memilih baris,.
00:01:05
Klik Home, dan Lihat di kotak ukuran font.
00:01:08
yang menunjukkan ukuran font 18.
00:01:11
Aku akan membuka daftar dan mengubahnya menjadi 24..
00:01:16
Perhatikan bahwa ukuran peluru meningkat sebanding dengan ukuran font..
00:01:21
Saya juga ingin meningkatkan ukuran font untuk teks tingkat kedua .
00:01:25
Jadi saya akan memilihnya dan memilih 20.
00:01:30
Aku tidak akan khawatir tentang tiga berikutnya tingkat teks karena saya tidak menggunakan itu..
00:01:35
Mari kita lihat bagaimana lebih besar ukuran font terlihat pada slide, .
00:01:39
Saya klik normal untuk beralih ke tampilan normal..
00:01:42
Slide agenda hanya menunjukkan teks tingkat atas dengan font yang lebih besar, .
00:01:47
dan slide berikutnya, nilai kami,
00:01:49
menampilkan teks tingkat kedua juga.
00:01:52
Mari kita lihat daftar lainnya.
00:01:56
Saya suka font yang lebih besar ukuran tapi saya pikir kita harus.
00:01:59
menambah jarak baris juga.
00:02:01
Mari kita kembali ke slide Master: saya klik Lihat slide Master .
00:02:06
dan pilih slide Master thumbnail..
00:02:09
Memilih placeholder teks Saya klik Home, spasi baris..
00:02:14
Daftar saat ini ditetapkan pada 1,0
00:02:16
atau spasi tunggal.
00:02:19
Untuk menambah jarak baris untuk hanya teks tingkat atas, .
00:02:22
Saya akan klik di baris dan klik Spasi baris, opsi penentuan spasi baris..
00:02:28
Di bawah spasi, di kotak sebelum
00:02:30
Saya akan meningkatkan jarak dari 10 mengarah ke 20 dan klik OK..
00:02:36
Jadi dengan peningkatan ini, Daftar teks tingkat atas,.
00:02:40
seperti daftar agenda, akan berubah dari spasi tunggal yang ditunjukkan di sini.
00:02:44
untuk sedikit lebih dari satu spasi, yang akan terlihat seperti ini..
00:02:49
Perhatikan bahwa saya belum mengubah spasi baris untuk tingkat teks lainnya..
00:02:54
Jadi dalam daftar seperti ini, teks tingkat kedua terus.
00:02:57
jarak aslinya tapi ada sedikit lebih banyak ruang di atas teks tingkat atas..
00:03:03
Aku suka itu.
00:03:06
Sekarang pada slide Master, Mari kita menambahkan lebih banyak ruang pada margin kiri.
00:03:09
Daftar dengan mengklik kanan placeholder dan mengklik format shape. .
00:03:14
Kemudian kita klik ukuran dan properti,
00:03:17
Kotak teks, dan di sebelah kiri margin Box, meningkatkan jumlah.
00:03:22
dari 0,1 inci ke 0,5 inci.
00:03:25
Ketika saya meningkatkan jumlah, Daftar bergerak ke kanan..
00:03:29
Jadi semua daftar dalam presentasi sekarang akan memiliki lebih banyak ruang di sebelah kiri..
00:03:34
Mari kita menutup panel bentuk format.
00:03:38
Sekarang mari kita bersenang-senang dengan jenis peluru yang kita gunakan untuk daftar..
00:03:41
Aku akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:03:44
Tema ini memiliki panah hijau untuk peluru..
00:03:47
Aku suka tapi aku bisa memilih sesuatu yang lain jika saya ingin..
00:03:51
Untuk melihat opsi lain, saya akan Pilih placeholder dan.
00:03:54
Klik tanda panah di samping Peluru pada tab Home..
00:03:58
Seperti yang kita arahkan ke alternatif ini gaya peluru, kita melihat bagaimana mereka akan terlihat..
00:04:06
Untuk pilihan lainnya, klik Peluru dan penomoran..
00:04:10
Saya ingin sesuatu berbeda jadi saya akan klik gambar..
00:04:14
Ini memberi saya pilihan untuk menelusuri untuk file gambar saya sendiri.
00:04:18
atau untuk mencari untuk satu di web..
00:04:39
Peluru gambar baru disisipkan pada slide Master di.
00:04:42
berbagai ukuran untuk mencocokkan setiap tingkat teks..
00:04:46
Aku akan tampilannya kembali.
00:04:49
Kita sudah selesai dengan perubahan pada slide Master, sehingga.
00:04:52
Mari kita klik normal dan lihat di berbagai daftar Bullet.
00:04:55
dengan format baru.
00:04:57
Perubahan untuk mencari termasuk peningkatan jarak garis antara item tingkat atas, .
00:05:02
margin kiri yang lebih besar dan peluru gambar baru..
00:05:06
Ketika saya melihat melalui semua slide, saya melihat perubahan.
00:05:09
tercermin dalam setiap jenis daftar.
00:05:12
Saya suka perbaikan.
00:05:14
Sekarang jelas berapa banyak slide Master membantu .
00:05:17
Ketika saya ingin mengubah daftar Bullet format, untuk semua daftar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В этой презентации мы хотим изменить форматирование списка везде,.
00:00:07
не только на одном или двух слайдах.
00:00:10
Таким образом, мы сделаем все наши изменения на мастере слайдов..
00:00:15
Чтобы открыть слайд-мастер, нажмите Просмотр, Слайд мастер..
00:00:21
Чтобы изменить все списки пулями,
00:00:23
Мы выберем мастера слайдов миниатюра, одна в верхней части .
00:00:27
и изменить форматирование списка заполнитель и текст здесь..
00:00:33
Это повлияет на список пулями форматирование в каждом из основных макетов..
00:00:40
Мы будем вносить изменения, аналогичные для тех, кого мы сделали в фильме 2:.
00:00:43
изменение размера шрифта, строки интервалы, и отступы..
00:00:47
И мы также изменим тип пули мы используем..
00:00:51
Начнем с размера шрифта.
00:00:53
Потому что это слайд мастер, мы видим размер шрифта,.
00:00:57
интервал, и пуля для каждого уровня текста..
00:01:01
Изменить размер шрифта для верхний уровень, я выберу эту строку,.
00:01:05
нажмите Кнопку Домой, и заглянуть в коробку размера шрифта.
00:01:08
который показывает размер шрифта 18.
00:01:11
Я открою список и изменить его на 24..
00:01:16
Обратите внимание, что размер пули увеличивается пропорционально размеру шрифта..
00:01:21
Я также хочу увеличить размер шрифта для текста второго уровня .
00:01:25
так что я выберу его и выберу 20.
00:01:30
Я не буду беспокоиться о следующих трех уровни текста, потому что я не использую их..
00:01:35
Давайте посмотрим, как больше размеры шрифтов выглядят на слайдах, .
00:01:39
Я нажимаю Нормальный переключиться на нормальный вид..
00:01:42
Слайд Повестки дня показывает только текст верхнего уровня с большим шрифтом, .
00:01:47
и следующий слайд, Наши ценности,
00:01:49
показывает текст второго уровня, а также.
00:01:52
Давайте посмотрим на другие списки.
00:01:56
Мне нравится больший шрифт размеры, но я думаю, что мы должны.
00:01:59
увеличить интервал линии, а также.
00:02:01
Вернемся к слайду мастер: Я нажимаю Просмотр слайд мастер .
00:02:06
и выберите слайд мастер эскиз..
00:02:09
Выбор заполнителя текста Я нажимаю Главная, Линия интервал..
00:02:14
Список в настоящее время установлен на уровне 1,0
00:02:16
или одного интервала.
00:02:19
Увеличить интервал между строками для только текст верхнего уровня, .
00:02:22
Я найму в этой строке и нажмите Расстояние между строками, параметры интервала линии..
00:02:28
Под интервалом, в поле Перед
00:02:30
Я увеличу интервал с 10 указывает на 20 и нажмите OK..
00:02:36
Таким образом, с этим увеличением, список текста верхнего уровня,.
00:02:40
как список Повестки дня, изменится от одного интервала показано здесь.
00:02:44
немного больше, чем один интервал, который будет выглядеть так..
00:02:49
Обратите внимание, что я не изменил интервал между строками для других уровней текста..
00:02:54
Таким образом, в списке, как это, текст второго уровня сохраняет.
00:02:57
его первоначальное расстояние, но есть немного больше места над текстом верхнего уровня..
00:03:03
Мне нравится.
00:03:06
Теперь на слайд мастер, давайте добавим больше места на левом краю.
00:03:09
из списка, справа нажав на заполнитель и щелчок формы формата. .
00:03:14
Затем мы нажимаем Размер и свойства,
00:03:17
Текстовый ящик, и в левой маржа поле, увеличить число.
00:03:22
от 0,1 дюйма до 0,5 дюйма.
00:03:25
По мере того, как я увеличивать число, список перемещается вправо..
00:03:29
Таким образом, все списки в презентации теперь будет иметь больше места слева..
00:03:34
Давайте закроем панели формы формата.
00:03:38
Теперь давайте веселиться с типом пули мы используем для списка..
00:03:41
Я приблизимся к более внимательному взгляду.
00:03:44
Тема имеет зеленая стрелка для пули..
00:03:47
Мне нравится, но я мог бы выбрать что-то другое, если бы я хотел..
00:03:51
Чтобы увидеть другие варианты, я выбрать заполнителя и.
00:03:54
нажмите на стрелку рядом с Пули на вкладке "Домой"..
00:03:58
Как мы указать на эти альтернативные пуля стилей, мы видим, как они будут выглядеть..
00:04:06
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Пули и промерные..
00:04:10
Я хотела бы что-нибудь разные, поэтому я нажимаю На картинку..
00:04:14
Это дает мне возможность просматривать для файла изображения моей собственной.
00:04:18
или для поиска для одного в Интернете..
00:04:39
Новая картина пуля вставляется на слайд мастер в.
00:04:42
различных размеров, чтобы соответствуют каждому уровню текста..
00:04:46
Я увеличу масштаб.
00:04:49
Мы закончили с нашими изменения в мастер слайдов, так что.
00:04:52
Давайте нажимаем Нормальный и посмотреть на различных пулями списки.
00:04:55
с новым форматированием.
00:04:57
Изменения, которые нужно искать, включают увеличение интервал между элементами верхнего уровня, .
00:05:02
больше левой маржи и новая пуля изображения..
00:05:06
Как я смотрю через все слайды, я вижу изменения.
00:05:09
отражены в каждом типе списка.
00:05:12
Мне нравятся улучшения.
00:05:14
Теперь ясно, сколько мастер слайдов помогает .
00:05:17
когда я хочу изменить пулевой список форматирования, для всех моих списков..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В тази презентация искаме да промяна на форматирането на списъка навсякъде,.
00:00:07
не само на един или два слайда.
00:00:10
Така ще направим всичко, което можем да промени в образеца на слайда..
00:00:15
За да отворите образеца за слайд, щракнете върху Изглед, Образец за слайд..
00:00:21
За да промените всички списъци с водещи символи,
00:00:23
ще изберем образеца слайд миниатюрата, тази в горната част .
00:00:27
и промяна на форматирането за списъка за да се заметне тук..
00:00:33
Това ще се отрази на списъка с водещи символи форматиране във всяка от мастер оформленията..
00:00:40
Ще направим промени подобни на тези, които направихме във филм 2:.
00:00:43
промяна на размера на шрифта, линия разстояние и отстъп..
00:00:47
Също така ще променим тип куршум, който използваме..
00:00:51
Нека започнем с размера на шрифта.
00:00:53
Защото това е образец, виждаме размера на шрифта,.
00:00:57
разстояние и водещ символ за всяко ниво на текста..
00:01:01
За да промените размера на шрифта за най-горното ниво, ще избера тази линия,.
00:01:05
щракнете върху Начало и погледнете в полето за размер на шрифта.
00:01:08
на шрифта от 18.
00:01:11
Ще отворя списъка и да го промените на 24..
00:01:16
Обърнете внимание, че размерът на куршума увеличава пропорционално на размера на шрифта..
00:01:21
Искам също да увелича размер на шрифта за текст от второ ниво .
00:01:25
така че аз ще го изберете и изберете 20.
00:01:30
Няма да се тревожа за следващите три. нивата на текст, защото не използвам тези..
00:01:35
Да видим как по-големите са размерите на шрифта изглеждат на .
00:01:39
Щракнете върху Нормален за превключите към нормален изглед..
00:01:42
Слайдшоуто на Програмата показва само текста от най-горно ниво с по-големия шрифт, .
00:01:47
и следващия слайд, Нашите ценности,
00:01:49
показва и текста на второто ниво.
00:01:52
Да погледнем в другите списъци.
00:01:56
Харесва ми по-големия шрифт размери, но мисля, че трябва да.
00:01:59
увеличите и междуредовата разредка.
00:02:01
Да се върнем на пързалката. образец: Щракнете върху Преглед на образеца на слайда .
00:02:06
и изберете миниатюра на слайд образец..
00:02:09
Избор на контейнер за текст Аз щракнете върху Начало, Ред от разстояние..
00:02:14
Списъкът е зададен на 1.0
00:02:16
или една разредка.
00:02:19
За да увеличите междуредовата разредка за само текста от най-горно ниво, .
00:02:22
Ще кликна в този ред и кликнете Редова разредка, Опции за междуредова разредка..
00:02:28
Под разредка, в полето "Преди"
00:02:30
Ще увелича разредката от 10 и щракнете върху OK..
00:02:36
Така че с това увеличение списък с текста от най-високо ниво,.
00:02:40
като списъка на програмата, ще се от единична разредка, показана тук.
00:02:44
малко повече от един разстояние, което ще изглежда така..
00:02:49
Имайте предвид, че не съм променил редовата разредка за останалите нива на текст..
00:02:54
Така че в списък като този, текстът от второ ниво.
00:02:57
първоначалното му разстояние, но има малко повече място над текста на най-горното ниво..
00:03:03
Това ми харесва.
00:03:06
Сега на слайда образец, нека добавим повече място в лявата граница.
00:03:09
списъка, като щракнете с десния бутон върху и щракнете върху Форматиране на фигура. .
00:03:14
След това щракнете върху Размер и свойства,
00:03:17
Текстово поле и вляво поле, увеличете броя на.
00:03:22
от 0.1 инча до 0.5 инча.
00:03:25
Колкото повече се увеличава броят, се премества надясно..
00:03:29
Така че всички списъци в презентацията сега ще има повече място вляво..
00:03:34
Нека затворим панела за формата на формата.
00:03:38
Сега нека да се забавляваме с типа на куршума, който използваме за списъка..
00:03:41
Ще увеличим за по-отблизо.
00:03:44
Темата има зелена стрелка за куршум..
00:03:47
Харесва ми, но мога да избера нещо друго, ако исках..
00:03:51
За да видите други опции, ще изберете контейнера и.
00:03:54
кликнете върху стрелката до "Водещи символи" в раздела "Начало"..
00:03:58
Както посочваме тези алтернативни ще видим как ще изглеждат..
00:04:06
За повече възможности за избор кликнете върху Куршуми и номериране..
00:04:10
Бих искал нещо различно, така че аз ще щракнете върху Снимка..
00:04:14
Това ми дава възможност да преглед за файл с картина на моя собствен.
00:04:18
или да търсите за един в мрежата..
00:04:39
Новият символ за снимка е в слайда в.
00:04:42
различни размери, за да съвпадат с всяко ниво на текст..
00:04:46
Ще отдалеча от мащаба.
00:04:49
Приключихме с нашия се променя в образеца на слайда,.
00:04:52
нека да кликнете върху Нормално и да изглежда в различните списъци с водещи символи.
00:04:55
с новото форматиране.
00:04:57
Промените, които търсенето на между елементите от най-горно ниво, .
00:05:02
по-голям ляво марж и нова снимка куршум..
00:05:06
Докато гледам през всички слайдове, виждам промените.
00:05:09
отразено във всеки вид списък.
00:05:12
Харесвам подобренията.
00:05:14
Сега е ясно колко образецът на слайда помага .
00:05:17
когато искам да променя списъка с водещи символи форматиране, за всичките си списъци..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
În această prezentare, dorim să modificați formatarea listei peste tot,.
00:00:07
nu doar pe unul sau două diapozitive.
00:00:10
Deci, vom face toate noastre modificări în coordonatorul de diapozitive..
00:00:15
Pentru a deschide coordonatorul de diapozitive, faceți clic pe Vizualizare, Coordonator de diapozitive..
00:00:21
Pentru a modifica toate listele cu marcatori,
00:00:23
vom selecta coordonatorul de diapozitive miniatură, cea din partea de sus .
00:00:27
și modificarea formatării pentru listă substituent și text aici..
00:00:33
Asta va afecta lista cu marcatori formatarea în fiecare dintre aspectele principale..
00:00:40
Vom face modificări similare la cele pe care le-am făcut în filmul 2:.
00:00:43
modificare dimensiune font, linie spațiere și indentare..
00:00:47
Și vom schimba, de asemenea, tipul de glonț pe care-l folosim..
00:00:51
Să începem cu dimensiunea fontului.
00:00:53
Pentru că acesta este diapozitivul maestru, vom vedea dimensiunea fontului,.
00:00:57
spațiere și marcator pentru fiecare nivel de text..
00:01:01
Pentru a modifica dimensiunea fontului pentru nivelul de sus, voi selecta această linie,.
00:01:05
faceți clic pe Pornire și caută în caseta dimensiune font.
00:01:08
care arată dimensiunea fontului de 18.
00:01:11
Voi deschide lista. și schimbați-l la 24..
00:01:16
Observați că dimensiunea glonțului crește proporțional cu dimensiunea fontului..
00:01:21
De asemenea, doresc să cresc dimensiune font pentru textul de nivel doi .
00:01:25
așa că voi selecta și alege 20.
00:01:30
Nu-mi voi face griji pentru următoarele trei. nivelurile de text, deoarece eu nu folosesc aceste..
00:01:35
Să vedem mai mare dimensiunile fonturilor se uită pe diapozitive, .
00:01:39
Fac clic pe Normal pentru a treceți la vizualizarea normală..
00:01:42
Diapozitivul Agendă afișează doar textul de nivel superior cu fontul mai mare, .
00:01:47
și următorul diapozitiv, valorile noastre,
00:01:49
afișează și textul de al doilea nivel.
00:01:52
Să ne uităm la celelalte liste.
00:01:56
Îmi place fontul mai mare dimensiuni, dar cred că ar trebui să.
00:01:59
crește spațierea liniilor, de asemenea.
00:02:01
Să ne întoarcem la diapozitiv. coordonator: Fac clic pe Vizualizare coordonator de diapozitive .
00:02:06
și selectați miniatură coordonator de diapozitive..
00:02:09
Selectarea substituentului de text Fac clic pe Pornire, Spațiere linii..
00:02:14
Lista este setată în prezent la 1.0
00:02:16
sau spațiere unică.
00:02:19
Pentru a mări spațierea liniilor pentru doar textul de nivel superior, .
00:02:22
Voi face clic în această linie și faceți clic pe Spațiere linii, opțiuni de spațiere a liniilor..
00:02:28
Sub Spațiere, în caseta Înainte
00:02:30
Voi mări distanța de la 10 indică spre 20 și faceți clic pe OK..
00:02:36
Deci, cu această creștere, o lista de texte de nivel superior;.
00:02:40
ar fi lista Agendei, se va schimba de la spațierea unică afișată aici.
00:02:44
la puțin mai mult decât unică spațiere, care va arata astfel..
00:02:49
Rețineți că nu am modificat spațierea liniilor pentru celelalte niveluri de text..
00:02:54
Deci, într-o listă ca asta, textul de nivel doi se păstrează.
00:02:57
spațierea sa inițială, dar există un pic mai mult spațiu deasupra textului de nivel superior..
00:03:03
îmi place.
00:03:06
Acum, pe coordonatorul de diapozitive, să adăugăm mai mult spațiu pe marginea din stânga.
00:03:09
a listei, făcând clic dreapta pe substituent și faceți clic pe Formatare formă. .
00:03:14
Apoi facem clic pe Dimensiune și proprietăți,
00:03:17
Casetă text, iar în stânga caseta de margine, creșteți numărul.
00:03:22
de la 0,1 inch la 0,5 inci.
00:03:25
Pe măsură ce cresc numărul, lista se mută la dreapta..
00:03:29
Deci, toate listele din prezentare va avea acum mai mult spațiu pe stânga..
00:03:34
Să închidem panoul de formatare a formei.
00:03:38
Acum hai să ne distrăm cu tipul de glonț pe care îl folosim pentru listă..
00:03:41
Voi mări pentru o privire mai atentă.
00:03:44
Tema are un săgeată verde pentru un glonț..
00:03:47
Îmi place, dar aș putea alege altceva, dacă am vrut..
00:03:51
Pentru a vedea alte opțiuni, voi selectați substituentul și.
00:03:54
faceți clic pe săgeata de lângă Marcatori pe fila Pornire..
00:03:58
Pe măsură ce arătăm aceste alternative stiluri de glonț, vom vedea ar arata..
00:04:06
Pentru mai multe opțiuni, faceți clic pe Gloanțe și numerotare..
00:04:10
Aș vrea ceva. diferite, așa că voi face clic pe Imagine..
00:04:14
Acest lucru îmi oferă opțiunea de a răsfoiți după un fișier imagine al meu.
00:04:18
sau pentru a căuta pentru unul de pe web..
00:04:39
Noul marcator imagine este inserat în coordonatorul de diapozitive în.
00:04:42
diferite dimensiuni pentru a se potrivesc cu fiecare nivel de text..
00:04:46
O să mă retrag.
00:04:49
Am terminat cu. modificări ale coordonatorului de diapozitive, astfel încât.
00:04:52
să faceți clic pe Normal și să ne uităm la diferite liste cu marcatori.
00:04:55
cu noua formatare.
00:04:57
Modificările de căutat includ creșterea spațierea liniilor între elementele de nivel superior, .
00:05:02
o marjă mai mare la stânga și nou glonț imagine..
00:05:06
În timp ce mă uit prin toate diapozitive, văd modificările.
00:05:09
reflectate în fiecare tip de listă.
00:05:12
Îmi plac îmbunătățirile.
00:05:14
Acum este clar cât de mult coordonatorul de diapozitive ajută .
00:05:17
când doresc să schimb lista cu marcatori formatare, pentru toate listele mele..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У цій презентації ми хочемо змінювати форматування списку скрізь,.
00:00:07
не тільки на одному або двох слайдах.
00:00:10
Таким чином, ми зробимо всі наші зміни у зразку слайдів..
00:00:15
Щоб відкрити зразок слайдів, виберіть пункт Вигляд, Зразок слайдів..
00:00:21
Щоб змінити всі маркіровані списки,
00:00:23
ми виведемо зразок слайдів ескіз, який у верхній частині .
00:00:27
і зміна форматування списку покажчик місця заповнення та текст тут..
00:00:33
Це вплине на маркірований список форматування в кожному зразку макетів..
00:00:40
Ми внесемо аналогічні зміни тим, кого ми зробили у фільмі 2:.
00:00:43
змінити розмір шрифту, рядок інтервалів і відступів..
00:00:47
І ми також змінимо тип кулі, яку ми використовуємо..
00:00:51
Почнемо з розміру шрифту.
00:00:53
Тому що це слайд головний, ми бачимо розмір шрифту,.
00:00:57
інтервали та маркери для кожного рівня тексту..
00:01:01
Змінення розміру шрифту для верхнього рівня, я вибив цей рядок,.
00:01:05
на вкладці Основне, а потім пошук у полі розміру шрифту.
00:01:08
, який показує розмір шрифту 18.
00:01:11
Я відкрию список і змінити його на 24..
00:01:16
Зверніть увагу, що розмір маркера збільшується пропорційно розміру шрифту..
00:01:21
Я також хочу збільшити розмір шрифту для тексту другого рівня .
00:01:25
так що я вибираю його і вибрати 20.
00:01:30
Я не буду турбуватися про найближчі три рівні тексту, оскільки я не використовую їх..
00:01:35
Давайте подивимося, як більше розміри шрифтів виглядають на слайдах, .
00:01:39
Я натисш кнопку Звичайний, щоб перемкнутися у звичайний режим..
00:01:42
На слайді Порядок денний відображається тексту верхнього рівня з більшим шрифтом, .
00:01:47
і наступний слайд, Наші цінності,
00:01:49
також показує текст другого рівня.
00:01:52
Давайте розглянемо інші списки.
00:01:56
Мені подобається більший шрифт але я думаю, ми повинні.
00:01:59
також збільшити міжрядковий інтервал.
00:02:01
Повернемося до слайда зразок: я натишу кнопку Переглянути зразок слайдів .
00:02:06
і виберіть ескіз зразка слайдів..
00:02:09
Виділення покажчика місця заповнення для тексту Я натишки Головна, Міжрядковий інтервал..
00:02:14
Список в даний час встановлений на 1,0
00:02:16
або одинарний інтервал.
00:02:19
Збільшення міжрядкового інтервалу для лише текст верхнього рівня, .
00:02:22
Я натисш у цьому рядку та натисніть кнопку Міжрядковий інтервал, параметри міжрядкового інтервалу..
00:02:28
У розділі Інтервал у полі Перед
00:02:30
Я збільшу інтервал від 10 вказує на 20 і натисніть кнопку ОК..
00:02:36
Таким чином, з цим збільшенням, список тексту верхнього рівня,.
00:02:40
як список порядку денного, зміниться з одного інтервалу, показаного тут.
00:02:44
трохи більше, ніж одинарний інтервал, який буде виглядати наступним чином..
00:02:49
Зверніть увагу, що я не змінив міжрядковий інтервал для інших рівнів тексту..
00:02:54
Таким чином, у списку, як це, текст другого рівня зберігає.
00:02:57
його первісний інтервал, але є трохи більше пробілу над текстом верхнього рівня..
00:03:03
Мені це подобається.
00:03:06
Тепер у зразку слайдів, Давайте додамо більше місця на лівому полі.
00:03:09
списку, клацнувши правою кнопкою миші на покажчик місця заповнення та натисніть кнопку Формат фігури. .
00:03:14
Потім ми натискаємо Розмір і властивості,
00:03:17
Текстове поле, а ліворуч поле поля поля, збільшити число.
00:03:22
від 0,1 дюйма до 0,5 дюйма.
00:03:25
Коли я збільшую кількість, список переміщується вправо..
00:03:29
Таким чином, всі списки у презентації тепер буде мати більше місця ліворуч..
00:03:34
Закрийте область форматування фігури.
00:03:38
Тепер давайте розважитися з типом маркера, який ми використовуємо для списку..
00:03:41
Я збільшу для більш детального вигляду.
00:03:44
Тема має зелена стрілка для кулі..
00:03:47
Мені подобається, але я міг би вибрати щось інше, якщо я хочу..
00:03:51
Щоб переглянути інші варіанти, я виберіть покажчик місця заповнення та.
00:03:54
клацніть стрілку поруч із Маркери на вкладці Основне..
00:03:58
Як ми вказуємо на ці альтернативи куля стилів, ми бачимо, як вони будуть виглядати..
00:04:06
Щоб отримати додаткові варіанти вибору, натисніть кнопку Маркери та нумерація..
00:04:10
Я б хотів щось тому я натиму кнопку Зображення..
00:04:14
Це дає мені можливість пошук файлу зображення з власним.
00:04:18
або для пошуку для одного в Інтернеті..
00:04:39
Новий маркер рисунка вставлено в зразок слайдів у.
00:04:42
різних розмірів для відповідає кожному текстовому рівні..
00:04:46
Я зменшув масштаб.
00:04:49
Ми закінчили з нашими зміни в зразку слайдів, тому.
00:04:52
давайте натиснемо Звичайний і подивимося у різних маркірованих списках.
00:04:55
з новим форматуванням.
00:04:57
Зміни, які потрібно шукати, включають збільшення між рядками між елементами верхнього рівня, .
00:05:02
більшого лівого поля та нова куля зображення..
00:05:06
Як я дивлюся через всі слайди, я бачу зміни.
00:05:09
відображено в кожному типі списку.
00:05:12
Мені подобаються вдосконалення.
00:05:14
Тепер ясно, скільки зразок слайдів допомагає .
00:05:17
коли потрібно змінити маркірований список для всіх списків..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bu sunumda, her yerde liste biçimlendirmesini değiştirme,.
00:00:07
sadece bir veya iki slayt üzerinde değil.
00:00:10
Bu yüzden tüm yapacağız slayt ana üzerinde değişiklikler..
00:00:15
Slayt yöneticisini açmak için, Görünüm, Slayt yöneticisi'ni tıklatın..
00:00:21
Tüm madde işaretli listeleri değiştirmek için,
00:00:23
slayt yöneticisini seçeceğiz küçük resim, üstteki .
00:00:27
ve liste için biçimlendirmeyi değiştirin yer tutucu ve metin burada..
00:00:33
Bu, madde işaretli listeyi etkileyecektir ana düzenlerin her birinde biçimlendirme..
00:00:40
Benzer değişiklikler yapacağız. film 2'de yaptıklarımıza:.
00:00:43
yazı tipi boyutunu, satırı değiştirme aralık ve girintinasyon..
00:00:47
Ve biz de değiştireceğiz kullandığımız mermi türü..
00:00:51
Yazı tipi boyutuyla başlayalım.
00:00:53
Çünkü bu slayt usta, yazı tipi boyutunu görüyoruz,.
00:00:57
aralık ve madde işareti her metin düzeyi için..
00:01:01
Yazı tipi boyutunu değiştirmek için en üst seviye, ben bu satırı seçeceğim,.
00:01:05
Ana Sayfa'yı tıklatın ve yazı tipi boyutu kutusuna bakın.
00:01:08
18 yazı tipi boyutunu gösterir.
00:01:11
Listeyi açacağım. ve 24 olarak değiştirin..
00:01:16
Dikkat edin, madde işareti boyutu yazı tipi boyutuyla orantılı olarak artar..
00:01:21
Ben de artırmak istiyorum ikinci düzey metin için yazı tipi boyutu .
00:01:25
bu yüzden onu seçeceğim ve 20 seçin.
00:01:30
Önümüzdeki üç kişi için endişelenmeyeceğim. metin düzeyleri ben bunları kullanmayın çünkü..
00:01:35
Bakalım nasıl büyük yazı tipi boyutları slaytlarda, .
00:01:39
Normal'e tıklıyorum normal görünüme geçin..
00:01:42
Gündem slaytı sadece daha büyük yazı tipine sahip üst düzey metin, .
00:01:47
ve bir sonraki slayt, Değerlerimiz,
00:01:49
ikinci düzey metni de gösterir.
00:01:52
Diğer listelere bakalım.
00:01:56
Ben büyük yazı tipi gibi boyutları ama biz gerektiğini düşünüyorum.
00:01:59
çizgi aralığını da artırın.
00:02:01
Slayta geri dönelim. ana: Slayt yöneticisini görüntüle'yi tıklatın .
00:02:06
ve seçin slayt ana küçük resim..
00:02:09
Metin yer tutucuyu seçme Ana Sayfa, Satır aralığına tıklıyorum..
00:02:14
Liste şu anda 1.0 olarak ayarlanır
00:02:16
veya tek aralık.
00:02:19
Satır aralığını artırmak için sadece üst düzey metin, .
00:02:22
Ben bu satırı tıklayın ve tıklayın Satır aralığı, Satır aralığı seçenekleri..
00:02:28
Aralık altında, Önceler kutusunda
00:02:30
Aralığı 10'dan çıkaracağım. 20'ye işaret edin ve Tamam'ı tıklatın..
00:02:36
Yani bu artış ile, bir üst düzey metin listesi,.
00:02:40
Gündem listesi gibi, değişecek burada gösterilen tek aralıktan.
00:02:44
tek bir şeyden biraz daha fazla aralık, bu gibi görünecektir..
00:02:49
Değiştirmediğimi unutmayın diğer metin düzeyleri için satır aralığı..
00:02:54
Yani böyle bir listede, ikinci düzey metin tutar.
00:02:57
orijinal aralıkları ama biraz var üst düzey metnin üzerinde daha fazla alan..
00:03:03
Hoşuma gidiyor.
00:03:06
Şimdi slayt ustasına, sol kenar boşluğuna daha fazla alan ekleyelim.
00:03:09
sağ tıklayarak listenin yer tutucu ve Biçim şekline tıklayın. .
00:03:14
Sonra Boyut ve özellikleri tıklıyoruz,
00:03:17
Metin kutusu ve Sol kenar boşluğu kutusu, sayıyı artırmak.
00:03:22
0,1 inç'ten 0,5 inç'e kadar.
00:03:25
Sayıyı arttırdın, liste sağa doğru hareket eder..
00:03:29
Yani sunumdaki tüm listeler şimdi solda daha fazla alan olacaktır..
00:03:34
Biçim şekli bölmesini kapatalım.
00:03:38
Şimdi türü ile eğlenelim liste için kullandığımız mermi..
00:03:41
Daha yakından bakmak için yakınlaştıracağım.
00:03:44
Tema bir bir mermi için yeşil ok..
00:03:47
Hoşuma ama seçebilirim. Eğer istersem başka bir şey..
00:03:51
Diğer seçenekleri görmek için, yer tutucuyu seçin ve.
00:03:54
yanındaki oku tıklatın Ana Sayfa sekmesindeki mermiler..
00:03:58
Biz bu alternatif işaret olarak mermi stilleri, nasıl görüneceklerini görüyoruz..
00:04:06
Daha fazla seçenek için, Mermiler ve numaralandırma..
00:04:10
Bir şey istiyorum. farklı bu yüzden Resim tıklayacağım..
00:04:14
Bu bana seçenek verir kendi resim dosyam için göz atın.
00:04:18
veya aramak için web üzerinde biri için..
00:04:39
Yeni resim lisi, slayt yöneticisine eklenen.
00:04:42
için çeşitli boyutlarda her metin düzeyini eşleştirin..
00:04:46
Uzaklaştıracağım.
00:04:49
Bizim işimizbitti. slayt üst'ünde değişiklikler, bu nedenle.
00:04:52
Normal'e tıklayalım ve bakalım çeşitli madde işaretli listelerde.
00:04:55
yeni biçimlendirme ile.
00:04:57
Aramak için değişiklikler artmış içerir üst düzey öğeler arasında boşluk çizgileri, .
00:05:02
daha büyük bir sol kenar boşluğu ve yeni resim mermi..
00:05:06
Ben tüm üzerinden bakmak gibi slaytlar, değişiklikleri görmek.
00:05:09
her tür listeye yansıtılır.
00:05:12
Gelişmeleri seviyorum.
00:05:14
Şimdi ne kadar olduğu belli. slayt ana yardımcı olur .
00:05:17
madde işaretli listeyi değiştirmek istediğimde biçimlendirme, tüm listelerim için..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta apresentação, queremos alterar a formatação da lista em todos os lugares,.
00:00:07
não apenas em um ou dois slides.
00:00:10
Então vamos fazer todos os nossos mudanças no mestre de diapositivos..
00:00:15
Para abrir o mestre dos diapositivos, clique em Ver, Slide master..
00:00:21
Para alterar todas as listas de balas,
00:00:23
vamos selecionar o mestre slide miniatura, o que está no topo .
00:00:27
e mudar formatação para a lista espaço reservado e texto aqui..
00:00:33
Isso vai afetar a lista de balas formatação em cada um dos layouts principais..
00:00:40
Vamos fazer mudanças semelhantes para aqueles que fizemos no filme 2:.
00:00:43
alterar tamanho de fonte, linha espaçamento, e recuo..
00:00:47
E também vamos mudar o tipo de bala que estamos a usar..
00:00:51
Vamos começar com o tamanho da fonte.
00:00:53
Porque este é o slide mestre, vemos o tamanho da fonte,.
00:00:57
espaçamento, e bala para cada nível de texto..
00:01:01
Para alterar o tamanho da fonte para o nível superior, vou selecionar esta linha,.
00:01:05
clique em casa, e olhar na caixa de tamanho de fonte.
00:01:08
que mostra o tamanho da fonte de 18.
00:01:11
Vou abrir a lista. e mudá-lo para 24..
00:01:16
Note que o tamanho da bala aumenta proporcionalmente ao tamanho do tipo de letra..
00:01:21
Eu também quero aumentar o tamanho da fonte para texto de segundo nível .
00:01:25
então vou selecioná-lo e escolher 20.
00:01:30
Não me preocuparei com os próximos três. níveis de texto porque eu não uso estes..
00:01:35
Vamos ver como o maior tamanhos de fonte olhar nos slides, .
00:01:39
Clico normal para mudar para a vista normal..
00:01:42
O slide da Agenda mostra apenas o texto de nível superior com a fonte maior, .
00:01:47
e o próximo slide, os nossos valores,
00:01:49
mostra o texto de segundo nível também.
00:01:52
Vamos ver as outras listas.
00:01:56
Gosto da fonte maior tamanhos, mas eu acho que devemos.
00:01:59
aumentar o espaçamento da linha também.
00:02:01
Vamos voltar ao slide. mestre: Clico Ver o mestre do diapositivo .
00:02:06
e selecionar o slide master miniatura..
00:02:09
Selecionando o espaço reservado de texto Clico em "Home, Line Espaçamento"..
00:02:14
A lista está atualmente definida em 1.0
00:02:16
ou espaçamento único.
00:02:19
Para aumentar o espaçamento de linha para apenas o texto de alto nível, .
00:02:22
Vou clicar nessa linha e clicar Espaçamento de linha, opções de espaçamento de linha..
00:02:28
Sob Espaçamento, na caixa Antes
00:02:30
Vou aumentar o espaço a partir de 10 aponta para 20 e clique EM OK..
00:02:36
Assim, com este aumento, um lista de texto de topo,.
00:02:40
como a lista de agenda, vai mudar de espaçamento único mostrado aqui.
00:02:44
a um pouco mais do que solteiro espaçamento, que vai ficar assim..
00:02:49
Note que eu não mudei o espaçamento de linha para os outros níveis de texto..
00:02:54
Então, numa lista como esta, o texto de segundo nível mantém.
00:02:57
seu espaçamento original, mas há um pouco mais espaço acima do texto de nível superior..
00:03:03
Eu gosto disso.
00:03:06
Agora no mestre dos diapositivos, vamos adicionar mais espaço na margem esquerda.
00:03:09
da lista, clicando à direita o espaço reservado e formato de clique. .
00:03:14
Em seguida, clicamos tamanho e propriedades,
00:03:17
Caixa de texto, e na esquerda caixa de margem, aumentar o número.
00:03:22
de 0,1 polegadas a 0,5 polegadas.
00:03:25
À medida que aumento o número, a lista move-se para a direita..
00:03:29
Assim, todas as listas na apresentação agora terá mais espaço à esquerda..
00:03:34
Vamos fechar o painel de formato.
00:03:38
Agora vamos nos divertir com o tipo de bala que estamos a usar para a lista..
00:03:41
Vou aproximar-me para ver mais de perto.
00:03:44
O tema tem um seta verde para uma bala..
00:03:47
Eu gosto, mas posso escolher outra coisa, se eu quisesse..
00:03:51
Para ver outras opções, vou selecionar o espaço reservado e.
00:03:54
clique na seta ao lado de Balas na conta da casa..
00:03:58
Como apontamos para estas alternativas estilos de bala, vemos como ficariam..
00:04:06
Para mais escolhas, clique Balas e numerações..
00:04:10
Gostaria de algo. diferente para que eu clica imagem..
00:04:14
Isto dá-me a opção de navegue por um arquivo de imagem da minha própria.
00:04:18
ou para pesquisar para um na web..
00:04:39
A nova imagem é inserido no mestre diapositivo em.
00:04:42
vários tamanhos para corresponder a cada nível de texto..
00:04:46
Vou voltar a fazer zoom.
00:04:49
Estamos terminando com a nossa alterações ao mestre diapositivo, de modo.
00:04:52
vamos clicar normal e olhar nas várias listas de balas.
00:04:55
com a nova formatação.
00:04:57
As alterações a procurar incluem o aumento espaçamento de linhas entre itens de nível superior, .
00:05:02
uma margem esquerda maior e o nova imagem bala..
00:05:06
Enquanto olho através de todos os slides, vejo as mudanças.
00:05:09
refletida em todos os tipos de listas.
00:05:12
Gosto das melhorias.
00:05:14
Agora está claro quanto o mestre slide ajuda .
00:05:17
quando quero mudar a lista de balas formatação, para todas as minhas listas..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U ovoj prezentaciji, želimo da promenite oblikovanje liste svuda,.
00:00:07
Ne samo na jednom ili dva slajda.
00:00:10
Tako da жemo uиiniti sve naљe. promene na masteru slajda..
00:00:15
Da biste otvorili master slajda, kliknite na dugme Prikaži, master slajda..
00:00:21
Da biste promenili sve liste sa znakovima za nabrajanje,
00:00:23
mi ćemo izabrati master slajda. sličica, ona na vrhu .
00:00:27
i promena oblikovanja za listu čuvar mesta i tekst ovde..
00:00:33
To će uticati na listu sa znakovima za nabrajanje oblikovanje u svakom od glavnih rasporeda..
00:00:40
Napravićemo slične promene. onima koje smo napravili u filmu 2:.
00:00:43
promena veličine fonta, linije razmak i uvlačenje..
00:00:47
Takoрe жemo promeniti. Tip metka koji koristimo..
00:00:51
Poиnimo sa veliиinom fonta.
00:00:53
Zato što je ovo slajd Gospodaru, vidimo veličinu fonta,.
00:00:57
razmak i metak za svaki nivo teksta..
00:01:01
Promena veličine fonta za Na najvišem nivou, ja ću izabrati tu liniju,.
00:01:05
kliknite na dugme "Početno" i pogledajte u polju za veličinu fonta.
00:01:08
koji prikazuje veličinu fonta od 18.
00:01:11
Otvoriću listu. I promeni na 24..
00:01:16
Primećujete da je veličina znaka za nabrajanje povećava proporciju sa veličinom fonta..
00:01:21
Takoрe ћelim da poveжam. veličina fonta za tekst drugog nivoa .
00:01:25
Tako da жu ga izabrati i izabrati 20.
00:01:30
Neću brinuti za sledeća tri nivoe teksta zato što ih ne koristim..
00:01:35
Da vidimo kako će biti veći veličine fontova pogledajte slajdove, .
00:01:39
Kliknuo sam na dugme "Normalno" da prebacite se na normalan prikaz..
00:01:42
Slajd "Dnevni red" prikazuje samo tekst najvišeg nivoa sa većim fontom, .
00:01:47
I sledeжi slajd, naљe vrednosti,
00:01:49
prikazuje i tekst drugog nivoa.
00:01:52
Pogledajmo ostale liste.
00:01:56
Sviđa mi se veći font Veličine, ali mislim da bi trebalo.
00:01:59
povećajte i razmak između linije.
00:02:01
Vratimo se na tobogan master: Kliknem na dugme Prikaži master slajda .
00:02:06
i izaberite sličica mastera slajda..
00:02:09
Izbor čuvara mesta teksta Kliknem na dugme "Kuća", "Red"..
00:02:14
Lista je trenutno postavljena na 1.0
00:02:16
ili razmak.
00:02:19
Povećanje proreda za Samo tekst najvišeg nivoa, .
00:02:22
Kliknuжu u taj red i kliknuti. Razmak između reda, opcije proreda..
00:02:28
U okviru Razmak, u polju "Pre"
00:02:30
Poveжaжu razmak sa 10. pokazuje na 20 i kliknite na dugme U redu..
00:02:36
Dakle, sa ovim poveжanim, lista teksta najvišeg nivoa,.
00:02:40
Kao što je agenda, promeniće se iz jednog razmaka prikazanog ovde.
00:02:44
do nešto više od jednog razmak, koji жe izgledati ovako..
00:02:49
Imajte na umu da nisam promenio razmak između reda za ostale nivoe teksta..
00:02:54
Dakle, na ovakvoj listi, tekst drugog nivoa čuva.
00:02:57
Njegov originalni razmak, ali ima malo više prostora iznad teksta najvišeg nivoa..
00:03:03
To mi se sviđa.
00:03:06
Sada na masteru slajda, Dodajmo još prostora na levoj margini.
00:03:09
liste tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na čuvar mesta i izaberite stavku Oblikuj oblik. .
00:03:14
Onda kliknemo na dugme Veličina i svojstva,
00:03:17
Okvir za tekst, i u levoj strani margina, povećajte broj.
00:03:22
od 0,1 inča do 0,5 inča.
00:03:25
Kako povećavam broj, lista se premešta nadesno..
00:03:29
Dakle, sve liste u prezentaciji sada će imati više mesta na levoj strani..
00:03:34
Zatvorimo okno oblika oblika.
00:03:38
Hajde da se zabavimo sa tipom Metak koji koristimo za listu..
00:03:41
Zumiжu da pogledam izbliza.
00:03:44
Tema ima Zelena strela za metak..
00:03:47
Sviđa mi se, ali mogu da biram Neљto drugo da sam hteo..
00:03:51
Da bih video druge opcije, ja жu. izaberite čuvar mesta i.
00:03:54
kliknite na strelicu pored Znakovi za nabrajanje na kartici "Kuća"..
00:03:58
Kao što mi ukazujumo na ovu alternativu Stilovi metka, videćemo kako bi izgledali..
00:04:06
Za više izbora kliknite na Znakovi za nabrajanje i numerisanje..
00:04:10
Želeo bih nešto drugaиije, tako da жu izabrati stavku Slika..
00:04:14
To mi daje opciju da. traženje sopstvene datoteke slike.
00:04:18
ili pretraživanje za jednog na vebu..
00:04:39
Novi znak za nabrajanje je umetnuto na master slajda u.
00:04:42
različite veličine da bi podudaranje svakog nivoa teksta..
00:04:46
Zumiraжu.
00:04:49
Zavrљili smo sa naљim. promene na masteru slajda, tako da.
00:04:52
hajde da kliknemo na dugme "Normalno" i pogledamo na raznim listama sa znakovima za nabrajanje.
00:04:55
sa novim oblikovanjem.
00:04:57
Promene koje treba potražiti uključuju povećane razmak između stavki najvišeg nivoa, .
00:05:02
veću levu marginu i novi slikovni znak za nabrajanje..
00:05:06
Dok gledam kroz sve slajdovi, vidim promene.
00:05:09
se odražava na svaki tip liste.
00:05:12
Sviрaju mi se poboljљanja.
00:05:14
Sada je jasno koliko master slajda pomaže .
00:05:17
kada želim da promenim listu sa znakovima za nabrajanje oblikovanje, za sve moje liste..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ليس فقط على شريحة واحدة أو اثنتين.
00:00:10
لذلك سوف نجعل كل ما لدينا تغييرات على الشريحة الرئيسية..
00:00:15
لفتح الشريحة الرئيسية، انقر فوق عرض، الشريحة الرئيسية..
00:00:21
لتغيير كافة القوائم ذات التعداد النقطي،
00:00:23
سنحدد الشريحة الرئيسية الصورة المصغرة، الصورة في الأعلى .
00:00:27
وتغيير التنسيق للقائمة العنصر النائب والنص هنا..
00:00:33
سيؤثر ذلك على القائمة النقطية التنسيق في كل تخطيط من التخطيطات الرئيسية..
00:00:40
سنقوم بإجراء تغييرات مماثلة لتلك التي حققناها في فيلم 2:.
00:00:43
تغيير حجم الخط، الخط التباعد، والمسافات البادئة..
00:00:47
وسنقوم أيضا بتغيير نوع الرصاصة التي نستخدمها.
00:00:51
لنبدأ بحجم الخط.
00:00:53
لأن هذه هي الشريحة الرئيسية، ونحن نرى حجم الخط،.
00:00:57
التباعد، و التعداد النقطي لكل مستوى من النص..
00:01:01
لتغيير حجم الخط ل المستوى الأعلى، سأختار هذا الخط،.
00:01:05
انقر فوق الصفحة الرئيسية، و البحث في مربع حجم الخط.
00:01:08
الذي يظهر حجم الخط من 18.
00:01:11
سأفتح القائمة وتغييره إلى 24..
00:01:16
لاحظ أن حجم الرمز النقطي زيادة في التناسب مع حجم الخط..
00:01:21
أريد أيضا زيادة حجم الخط لنص المستوى الثاني .
00:01:25
لذلك سوف تختار واختيار 20.
00:01:30
لن أقلق بشأن الثلاثة القادمة مستويات النص لأنني لا تستخدم تلك..
00:01:35
دعونا نرى كيف أكبر أحجام الخط تبدو على الشرائح، .
00:01:39
انقر فوق عادي إلى التبديل إلى طريقة العرض العادية..
00:01:42
تظهر شريحة جدول الأعمال فقط النص الأعلى مع الخط الأكبر، .
00:01:47
والشريحة التالية، قيمنا،
00:01:49
يظهر نص المستوى الثاني أيضا.
00:01:52
دعونا ننظر في القوائم الأخرى.
00:01:56
أحب الخط الأكبر الأحجام ولكن أعتقد أننا يجب أن.
00:01:59
زيادة تباعد الأسطر أيضا.
00:02:01
دعونا نعود إلى الشريحة الرئيسية: أنا فوق عرض الشريحة الرئيسية .
00:02:06
وحدد الصورة المصغرة الرئيسية للشريحة..
00:02:09
تحديد العنصر النائب للنص انقر فوق الصفحة الرئيسية، تباعد الأسطر..
00:02:14
يتم تعيين القائمة حاليا في 1.0
00:02:16
أو تباعد واحد.
00:02:19
لزيادة تباعد الأسطر فقط النص الأعلى، .
00:02:22
سأضغط في هذا الخط وانقر فوق تباعد الأسطر، خيارات تباعد الأسطر..
00:02:28
ضمن التباعد، في المربع قبل
00:02:30
سأزيد التباعد من 10 يشير إلى 20 وانقر فوق موافق..
00:02:36
لذا مع هذه الزيادة، قائمة النص من المستوى الأعلى،.
00:02:40
مثل قائمة جدول الأعمال ، وسوف تتغير من التباعد المفرد الموضح هنا.
00:02:44
إلى أكثر قليلا من واحد التباعد، الذي سيبدو هكذا..
00:02:49
لاحظ أنني لم أغير تباعد الأسطر لمستويات النص الأخرى..
00:02:54
اذا في قائمة كهذه، يحتفظ نص المستوى الثاني.
00:02:57
التباعد الأصلي ولكن هناك قليلا مساحة أكبر فوق نص المستوى العلوي..
00:03:03
أحب ذلك.
00:03:06
الآن على الشريحة الرئيسية، دعونا نضيف مساحة أكبر على الهامش الأيسر.
00:03:09
القائمة بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق العنصر النائب والنقر فوق تنسيق الشكل. .
00:03:14
ثم انقر فوق الحجم والخصائص،
00:03:17
مربع النص، وفي اليسار مربع الهامش، زيادة العدد.
00:03:22
من 0.1 بوصة إلى 0.5 بوصة.
00:03:25
كلما زدت العدد تنتقل القائمة إلى اليمين..
00:03:29
لذلك جميع القوائم في العرض التقديمي سيكون الآن مساحة أكبر على اليسار..
00:03:34
دعنا نغلق جزء شكل التنسيق.
00:03:38
الآن دعونا نستمتع مع هذا النوع من الرصاصة التي نستخدمها للقائمة..
00:03:41
سوف أزوم لإلقاء نظرة فاحصة.
00:03:44
الموضوع يحتوي على سهم أخضر لطلقة..
00:03:47
أنا أحب ذلك ولكن يمكنني أن أختار شيء آخر إذا أردت..
00:03:51
لرؤية خيارات أخرى، سوف حدد العنصر النائب و.
00:03:54
انقر فوق السهم المجاور الرموز النقطية في علامة التبويب الصفحة الرئيسية..
00:03:58
كما نشير إلى هذه البديل أنماط الرصاص، ونحن نرى كيف أنها ستبدو..
00:04:06
لمزيد من الخيارات، انقر فوق الرموز النقطية والرقمية..
00:04:10
أريد شيئا مختلفة لذلك أنا سوف انقر فوق صورة..
00:04:14
هذا يعطيني الخيار استعراض لملف صورة بلدي.
00:04:18
أو للبحث لواحد على شبكة الإنترنت..
00:04:39
الرمز النقطي للصورة الجديدة إدراجها على الشريحة الرئيسية في.
00:04:42
أحجام مختلفة إلى مطابقة كل مستوى نص..
00:04:46
سأعود للتصغير
00:04:49
لقد انتهينا من التغييرات على الشريحة الرئيسية، لذا.
00:04:52
دعونا انقر فوق عادي وننظر في قوائم مختلفة ذات تعداد نقطي.
00:04:55
بالتنسيق الجديد.
00:04:57
التغييرات التي يجب البحث عنها تشمل زيادة تباعد الأسطر بين عناصر المستوى الأعلى، .
00:05:02
هامش أيسر أكبر و صورة جديدة رصاصة..
00:05:06
كما أنظر من خلال جميع الشرائح ، وأرى التغييرات.
00:05:09
ينعكس في كل نوع من القائمة.
00:05:12
أحب التحسينات.
00:05:14
الآن من الواضح كم يساعد الشريحة الرئيسية .
00:05:17
عندما أريد تغيير قائمة النقطية التنسيق، لجميع قوائمي..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
不仅仅是在一两张幻灯片上。
00:00:10
因此,我们将使所有 幻灯片母版上的更改。.
00:00:15
要打开幻灯片母版, 依次单击"视图"、"幻灯片母版"。.
00:00:21
要更改所有项目符号列表,
00:00:23
我们将选择幻灯片母版 缩略图,顶部的那个.
00:00:27
并更改列表的格式 占位符和文本在这里。.
00:00:33
这将影响项目符号列表 在每个主布局中设置格式。.
00:00:40
我们将进行类似的更改 对于我们在电影2中制作的人:.
00:00:43
更改字体大小,行 间距和缩进。.
00:00:47
我们还将更改 我们正在使用的子弹类型。.
00:00:51
让我们从字体大小开始。
00:00:53
因为这是幻灯片 主人,我们看到字体大小,.
00:00:57
间距和项目符号 对于每个级别的文本。.
00:01:01
更改 的字体大小 顶层,我会选择那一行,.
00:01:05
单击"主页",然后 在"字体大小"框中查看.
00:01:08
显示字体大小 18。
00:01:11
我将打开列表 并将其更改为 24。.
00:01:16
请注意,项目符号大小 与字体大小成比例地增加。.
00:01:21
我还想增加 二级文本的字体大小.
00:01:25
所以我会选择它并选择20。
00:01:30
我不会担心接下来的三个 文本级别,因为我不使用它们。.
00:01:35
让我们看看更大的 字体大小看幻灯片上,.
00:01:39
我单击"正常到" 切换到普通视图。.
00:01:42
"议程"幻灯片仅显示 具有较大字体的顶级文本,.
00:01:47
和下一张幻灯片,我们的价值观,
00:01:49
还显示了第二级文本。
00:01:52
让我们看一下其他列表。
00:01:56
我喜欢较大的字体 大小,但我认为我们应该.
00:01:59
同时增加行距。
00:02:01
让我们回到幻灯片 母版:我单击"查看幻灯片母版".
00:02:06
,然后选择 幻灯片母版缩略图。.
00:02:09
选择文本占位符 我单击"主页"、"行距"。.
00:02:14
该列表当前设置为 1.0
00:02:16
或单间距。
00:02:19
增加 的行距 只是顶级文本,.
00:02:22
我将单击该行并单击 行距,行距选项。.
00:02:28
在"间距"下的"之前"框中
00:02:30
我将从 10 增加间距 指向 20,然后单击确定。.
00:02:36
因此,随着这种增加,一个 顶级文本列表,.
00:02:40
像议程列表一样,会改变 从此处显示的单间距.
00:02:44
略多于单 间距,如下所示。.
00:02:49
请注意,我没有更改 其他文本级别的行距。.
00:02:54
因此,在这样的列表中, 二级文本保留.
00:02:57
它的原始间距,但有一点 在顶级文本上方留出更多空间。.
00:03:03
我喜欢。
00:03:06
现在在幻灯片母版上, 让我们在左边距上添加更多空间.
00:03:09
的列表,方法是右键单击 占位符,然后单击设置形状格式。.
00:03:14
然后我们单击"大小和属性"
00:03:17
文本框,并在左侧 边距框,增加数量.
00:03:22
从 0.1 英寸到 0.5 英寸。
00:03:25
随着人数的增加, 列表将向右移动。.
00:03:29
因此,演示文稿中的所有列表 现在将在左侧有更多的空间。.
00:03:34
让我们关闭格式形状窗格。
00:03:38
现在,让我们玩得开心一下 我们用于列表的项目符号。.
00:03:41
我将放大以进行仔细观察。
00:03:44
该主题有一个 子弹的绿色箭头。.
00:03:47
我喜欢它,但我可以选择 如果我愿意,还有其他东西。.
00:03:51
要查看其他选项,我将 选择占位符,然后选择.
00:03:54
点击旁边的箭头 "主页"选项卡上的项目符号。.
00:03:58
正如我们指出这些替代方案 子弹样式,我们看到它们的外观。.
00:04:06
如需更多选择,请单击 项目符号和编号。.
00:04:10
我想要 一些东西 不同,所以我会点击图片。.
00:04:14
这给了我选择 浏览我自己的图片文件.
00:04:18
或搜索 在网络上。.
00:04:39
新的图片项目符号是 插入到幻灯片母版上的.
00:04:42
各种尺寸到 匹配每个文本级别。.
00:04:46
我会缩小回来。
00:04:49
我们已经完成了我们的 更改幻灯片母版,因此.
00:04:52
让我们点击 正常 并查看 在各种项目符号列表中.
00:04:55
使用新格式。
00:04:57
要查找的更改包括增加 顶级项目之间的行距,.
00:05:02
较大的左边距和 新图片项目符号。.
00:05:06
当我浏览所有 幻灯片,我看到的变化.
00:05:09
反映在每种类型的列表中。
00:05:12
我喜欢这些改进。
00:05:14
现在很清楚有多少 幻灯片母版帮助.
00:05:17
当我想更改项目符号列表时 格式化,用于我的所有列表。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ไม่ใช่แค่บนภาพนิ่งหนึ่งหรือสองภาพ
00:00:10
ดังนั้นเราจะทําให้ทั้งหมดของเรา การเปลี่ยนแปลงบนต้นแบบภาพนิ่ง.
00:00:15
เมื่อต้องการเปิดต้นแบบภาพนิ่ง คลิก มุมมอง, ต้นแบบสไลด์.
00:00:21
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมด
00:00:23
เราจะเลือกต้นแบบสไลด์ ภาพขนาดย่อ ที่ด้านบน .
00:00:27
และเปลี่ยนการจัดรูปแบบสําหรับรายการ ตัวยึดตําแหน่งและข้อความที่นี่.
00:00:33
ซึ่งจะมีผลต่อรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การจัดรูปแบบในแต่ละเค้าโครงหลัก.
00:00:40
เราจะทําการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน ให้กับคนที่เราทําในภาพยนตร์ 2:.
00:00:43
เปลี่ยนขนาดฟอนต์, บรรทัด ระยะห่าง และการเยื้อง.
00:00:47
และเราจะเปลี่ยน ชนิดของกระสุนที่เราใช้.
00:00:51
เริ่มจากขนาดตัวอักษรก่อน
00:00:53
เพราะนี่คือสไลด์ อาจารย์เราเห็นขนาดตัวอักษร.
00:00:57
ระยะห่าง และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สําหรับแต่ละระดับของข้อความ.
00:01:01
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรสําหรับ ระดับบนสุด ผมจะเลือกบรรทัดนั้น.