PowerPoint - Combine a path with other effects Tutorial

In this video, you will learn about combining a path with other effects using Microsoft 365. The video covers how to create dynamic and visually appealing effects by combining a path with other effects in Microsoft 365. This will help you enhance your presentations and make them more engaging and professional.

  • 4:49
  • 1349 views
00:00:06
with another animation effect.
00:00:09
For example, this wheel image has a motion path that moves it to the right,
00:00:13
but I can get a better result,
00:00:15
more natural motion if I add a spin effect to the wheel.
00:00:19
To add the spin effect, I'll select the wheel and then click Add animation.
00:00:25
Note that I'm choosing Add animation rather than going to
00:00:28
the main effects gallery because the wheel already has one effect,
00:00:32
the motion path.
00:00:33
I'm adding to that one, so in the Add animation gallery
00:00:37
I look in the Emphasis effects and choose Spin.
00:00:44
Let's preview all the effects.
00:00:47
The wheel moves to the right and then spins,
00:00:52
but I want it to spin while it moves along the path.
00:00:55
To work more with the spin, I'll open the Animation pane.
00:01:00
The spin emphasis effect is yellow and has the star icon
00:01:04
and the motion path is blue and has the line icon.
00:01:08
I'll select the spin effect and click its arrow
00:01:11
and instead of having it Start on click I'll have it Start with previous.
00:01:17
Now let's click Play all to preview the sequence.
00:01:21
The wheel rolls, but notice how it starts rolling before
00:01:24
it moves and keeps rolling after it's stopped.
00:01:30
To make the spin look more natural, I'll select it,
00:01:34
display its menu and click Effect options.
00:01:39
I use these settings, Smooth start and Smooth end to control the spin -
00:01:44
they give the spin a more gradual start and end.
00:01:48
I'll set each one to one second and click OK.
00:01:56
I'll click Play all.
00:01:59
Now the roll looks more natural and the wheel doesn't spin in place.
00:02:05
Last I want the wheel to roll back and forth,
00:02:08
so I'm going to select both effects.
00:02:11
I'll click one, press control and click the other.
00:02:15
With both effects selected, there's just one arrow to
00:02:18
click for the drop down menu and what I select will apply to both effects.
00:02:23
I'll click Effect options and select this option, Auto reverse.
00:02:29
This will make both effects play and then play again in reverse.
00:02:34
Now while I've got the dialog box open, I'm going to
00:02:36
click the Timing tab and speed up the duration of both effects.
00:02:41
I'll change this from 2 seconds to 1.5.
00:02:45
Another thing I can do is make the whole effect repeat
00:02:48
by clicking 2 in the repeat box.
00:02:53
There's the finished effect,
00:02:55
the wheel rolls back and forth and it repeats.
00:03:00
Here's another animation sequence that uses combined effects.
00:03:04
This rocket moves on two diagonal motion paths,
00:03:07
one to the Moon and one back to Earth.
00:03:11
I'll play the sequence.
00:03:13
The rocket flies to the Moon then turns around and flies back.
00:03:18
You'll also notice that the rocket gets smaller as it moves away
00:03:23
and larger as it returns.
00:03:26
That's the work of an effect called grow/shrink.
00:03:29
It's combined with the motion paths.
00:03:32
Here are the effects in the animation pane.
00:03:36
These are the motion paths and each one is followed by
00:03:39
this emphasis effect called grow/shrink.
00:03:43
Each grow/shrink effect is set to play with the previous motion path.
00:03:48
So let's look at the first use of the grow/shrink effect.
00:03:52
I'll open its effect options.
00:03:54
In this case the grow/shrink effect applies to the rocket
00:03:57
as it moves away, so its size is set to smaller
00:04:01
which makes the rocket shrink;
00:04:04
also its smooth start setting delays the shrinking
00:04:07
so it happens away down the path or farther away
00:04:11
and the smooth end setting helps the shrinking effect at the end of the path
00:04:15
to occur gradually.
00:04:18
Now here's the other grow/shrink effect.
00:04:20
Let's open its effect options.
00:04:23
This effect applies to the rocket on its return motion path,
00:04:26
so the rocket size is doubled at 200%
00:04:30
and its smooth start and smooth end settings are adjusted to
00:04:33
make the rocket get larger gradually as it returns on the motion path.
00:04:39
So, with motion paths, remember there's power in combinations.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Een bewegingspad kan vooral krachtig zijn wanneer u het combineert
00:00:06
met een ander animatie effect.
00:00:09
Deze wielafbeelding heeft bijvoorbeeld een bewegingspad dat het naar rechts verplaatst,
00:00:13
maar ik kan een beter resultaat krijgen,
00:00:15
meer natuurlijke beweging als ik een draai effect aan het wiel toevoeg.
00:00:19
Om het draai effect toe te voegen, selecteer ik het wiel en klik vervolgens op Toevoegen animatie.
00:00:25
Merk op dat ik Toevoegen animatie kies in plaats van naar
00:00:28
de galerij met de hoofdeffecten te gaan omdat het wiel al één effect heeft,
00:00:32
het bewegingspad.
00:00:33
Ik voeg daaraan toe, dus in de Toevoegen animatie galerij,
00:00:37
kijk ik in de Nadruk effecten en kies ik Spin.
00:00:44
Laten we een voorbeeld van alle effecten bekijken.
00:00:47
Het wiel beweegt naar rechts en draait dan,
00:00:52
maar ik wil dat het ronddraait terwijl het langs het pad beweegt.
00:00:55
Om meer met de spin te werken, zal ik het Animatievenster openen.
00:01:00
Het spin nadruk effect is geel en heeft het sterpictogram
00:01:04
en het bewegingspad is blauw en heeft het lijnpictogram.
00:01:08
Ik selecteer het spin effect en klik op de pijl
00:01:11
en in plaats van op Start te klikken, Start ik het met vorige.
00:01:17
Laten we nu op alles Afspelen alles klikken om een ​​voorbeeld van de reeks te bekijken.
00:01:21
Het wiel rolt, maar merk op hoe het begint te rollen voordat
00:01:24
het beweegt en blijft rollen nadat het is gestopt.
00:01:30
Om de draai er natuurlijker te laten uitzien, zal ik hem selecteren,
00:01:34
het menu weergeven en op Effect opties klikken.
00:01:39
Ik gebruik deze instellingen, Vloeiend start en Vloeiend einde om het draaien te regelen -
00:01:44
ze geven de spin een meer geleidelijk begin en einde.
00:01:48
Ik zet ze elk op één seconde en klik op OK.
00:01:56
Ik klik op alles Afspelen.
00:01:59
Nu ziet de rol er natuurlijker uit en draait het wiel niet rond op zijn plaats.
00:02:05
Als laatste wil ik dat het wiel heen en weer rolt,
00:02:08
dus ga ik beide effecten selecteren.
00:02:11
Ik klik er een, druk op controle en klik op de andere.
00:02:15
Als beide effecten zijn geselecteerd, is er slechts één pijl om
00:02:18
te klikken voor het vervolgkeuzemenu en wat ik selecteer, zal van toepassing zijn op beide effecten.
00:02:23
Ik klik op Effect opties en selecteer deze optie, Automatisch omgekeerd.
00:02:29
Hierdoor worden beide effecten afgespeeld en vervolgens achteruit afgespeeld.
00:02:34
Nu, terwijl ik het dialoogvenster open heb, ga ik op het
00:02:36
tabblad Timing klikken en de duur van beide effecten versnellen.
00:02:41
Ik zal dit veranderen van 2 seconden naar 1,5.
00:02:45
Een ander ding dat ik kan doen is het hele effect herhalen
00:02:48
door op 2 te klikken in het herhaal vakje.
00:02:53
Daar is het eindresultaat,
00:02:55
het wiel rolt heen en weer en het herhaalt zich.
00:03:00
Hier is nog een animatiereeks die gecombineerde effecten gebruikt.
00:03:04
Deze raket beweegt op twee diagonale bewegingspaden,
00:03:07
één naar de Maan en één terug naar de Aarde.
00:03:11
Ik speel de reeks.
00:03:13
De raket vliegt naar de Maan en draait zich dan om en vliegt terug.
00:03:18
U zult ook merken dat de raket kleiner wordt naarmate hij verder weg beweegt
00:03:23
en groter wordt naarmate hij terugkeert.
00:03:26
Dat is het werk van een effect dat groei / krimp wordt genoemd.
00:03:29
Het wordt gecombineerd met de bewegingspaden.
00:03:32
Hier zijn de effecten in het animatievenster.
00:03:36
Dit zijn de bewegingspaden en elk wordt gevolgd door
00:03:39
dit nadrukeffect dat groei / krimp wordt genoemd.
00:03:43
Elk groei- / krimpeffect wordt ingesteld om met het vorige bewegingspad te spelen.
00:03:48
Laten we dus kijken naar het eerste gebruik van het groei- / krimpeffect.
00:03:52
Ik zal zijn effectopties openen.
00:03:54
In dit geval is het groei- / krimpeffect van toepassing op de raket,
00:03:57
terwijl deze weg beweegt, zodat de grootte ervan wordt ingesteld op kleiner,
00:04:01
waardoor de raket krimpt;
00:04:04
ook de vloeiende startinstelling vertraagt ​​het krimpen,
00:04:07
zodat dit wegwaarts langs het pad of verder weg gebeurt
00:04:11
en de instelling van het vloeiende einde helpt het krimpende effect aan het einde van het pad
00:04:15
geleidelijk te laten verlopen.
00:04:18
Dit is het andere groei- / krimpeffect.
00:04:20
Laten we de effectopties openen.
00:04:23
Dit effect is van toepassing op de raket op zijn terugkeer bewegingspad,
00:04:26
dus de raket grootte wordt verdubbeld met 200%
00:04:30
en de instellingen voor vloeiend begin en vloeiend einde worden aangepast om
00:04:33
de raket geleidelijk groter te maken wanneer deze terugkeert op het bewegingspad.
00:04:39
Dus, met bewegingspaden, onthoud dat er kracht zit in combinaties.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bewegungsabläufe können besonders wirksam sein, wenn Sie sie mit anderen
00:00:06
Animationseffekten kombinieren.
00:00:09
Zum Beispiel hat dieses Rad eine Bewegungsbahn nach rechts,
00:00:13
aber ich kann noch ein besseres Ergebnis,
00:00:15
also eine natürlichere Bewegung erzeugen, wenn ich dem Rad einen Dreheffekt hinzufüge.
00:00:19
Um den Dreheffekt hinzuzufügen, wähle ich das Rad aus und klicke dann auf „Animation hinzufügen”.
00:00:25
Beachten Sie, dass ich „Animation hinzufügen” auswähle, statt
00:00:28
zur Galerie mit den Haupteffekten zu gehen, denn das Rad hat bereits einen Effekt,
00:00:32
die Bewegungsbahn.
00:00:33
Ich füge zu diesem Effekt etwas hinzu, also suche ich in der Galerie
00:00:37
nach Verstärkungseffekten und wähle „Drehen”.
00:00:44
Lassen Sie uns alle Effekte in einer Vorschau ansehen.
00:00:47
Das Rad bewegt sich nach rechts und dreht sich dann,
00:00:52
allerdings möchte ich, dass es sich dreht, während es die Bahn entlang rollt.
00:00:55
Um das Drehen weiter zu verändern, öffne ich das Animationsfenster.
00:01:00
Der verstärkende Dreheffekt ist gelb und hat ein Sternsymbol,
00:01:04
während die Bewegungsbahn blau ist und ein Liniensymbol hat.
00:01:08
Ich wähle den Dreheffekt aus, klicke auf seinen Pfeil und
00:01:11
statt es mit dem Klicken beginnen zu lassen, lasse ich es nun mit dem vorherigen Effekt beginnen.
00:01:17
Klicken wir nun auf „Vorschau aller Effekte abspielen”, um die Sequenz zu betrachten.
00:01:21
Das Rad rollt, aber nun dreht es sich schon, bevor es sich bewegt,
00:01:24
und dreht sich weiter, nachdem es sich nicht mehr auf der Bahn bewegt.
00:01:30
Um die Drehung natürlicher aussehen zu lassen, wähle ich es aus,
00:01:34
lasse mir das Menü anzeigen und wähle „Effekt-Optionen”.
00:01:39
Ich verwende diese Einstellungen, „Langsamer Start” und „Langsames Ende”, um das Drehen zu kontrollieren –
00:01:44
so bekommt die Drehung einen sich steigernden Anfang und ein natürlich abfallendes Ende.
00:01:48
Beide setze ich auf eine Sekunde und klicke auf „Ok”.
00:01:56
Wieder klicke ich auf „Alles abspielen”.
00:01:59
Nun sieht das Rollen natürlicher aus und das Rad dreht sich nicht auf der Stelle.
00:02:05
Zuletzt möchte ich, dass sich das Rad vor und zurück bewegt,
00:02:08
also wähle ich beide Effekte aus.
00:02:11
Ich klicke auf den einen Effekt, drücke Steuerung und klicke auf den anderen.
00:02:15
Wenn beide Effekte ausgewählt sind, gibt es nur einen Pfeil,
00:02:18
um das Aufklappmenü zu öffnen, und was ich nun auswähle, findet auf beide Effekte Anwendung.
00:02:23
Ich klicke auf „Effekt-Optionen” und wähle diese Option: „Automatisch wenden”.
00:02:29
Dies führt dazu, dass beide Effekte abgespielt werden und anschließend umgekehrt abgespielt werden.
00:02:34
Wenn ich nun die Dialogbox geöffnet habe, gehe ich zum Tab mit den Zeiteinstellungen
00:02:36
und erhöhe die Geschwindigkeit beider Effekte.
00:02:41
Ich ändere die Zeit von 2 Sekunden auf 1,5.
00:02:45
Außerdem kann ich einstellen, dass der ganze Effekt sich wiederholt,
00:02:48
indem ich 2 im Wiederholungskästchen anklicke.
00:02:53
Hier ist der fertige Effekt:
00:02:55
Das Rad rollt vor und zurück und dann wiederholt sich das ganze.
00:03:00
Eine andere Animation, die kombinierte Effekte verwendet, ist diese:
00:03:04
Dieses Rakete bewegt sich auf zwei diagonalen Bahnen,
00:03:07
eine zum Mond und die andere zurück zur Erde.
00:03:11
Ich spiele die Sequenz ab.
00:03:13
Die Rakete fliegt zum Mond und dreht dann um und fliegt zurück.
00:03:18
Außerdem wird die Rakete kleiner, wenn sie sich wegbewegt
00:03:23
und größer, wenn sie zurückkehrt.
00:03:26
Dies liegt an einem Effekt, der als „Vergößern/Verkleinern” bezeichnet wird.
00:03:29
Er ist mit den Bewegungsbahnen kombiniert worden.
00:03:32
Hier sind die Effekte im Animationsmenü.
00:03:36
Hier sind die Bewegungsbahnen und jede von ihnen
00:03:39
wird von dem Verstärkungseffekt gefolgt, dem „Vergößern/Verkleinern”.
00:03:43
Jeder Vergößern/Verkleinern-Effekt ist so eingestellt, dass er mit dem vorherigen Bewegungsablauf zusammenpasst.
00:03:48
Wir betrachten nun den ersten Einsatz des Vergößern/Verkleinern-Effektes.
00:03:52
Ich öffne die Effekte-Optionen.
00:03:54
In diesem Fall gilt das Vergößern/Verkleinern für die Rakete, wenn
00:03:57
sie sich zum Mond bewegt, also wird ihre Größe auf kleiner eingestellt,
00:04:01
was zu einem Schrumpfen der Rakete führt.
00:04:04
Außerdem verlangsamt die graduelle Start-Einstellung auch ihr Schrumpfen,
00:04:07
sodass dieser Effekt erst sichtbar wird, wenn sie sich entfernt.
00:04:11
Das graduelle Ende führt dazu, dass der Schrumpfeffekt am Ende der Bahn
00:04:15
langsamer wird.
00:04:18
Gehen wir nun zum zweiten Vergößern/Verkleinern-Effekt.
00:04:20
Wir öffnen wieder die Effekt-Optionen.
00:04:23
Dieser Effekt gilt nun für die Rückkehr der Rakete auf ihrer Bahn zur Erde.
00:04:26
Die Größe der Rakete wird nun auf 200 % verdoppelt
00:04:30
und die Einstellung des langsamen Beginns und Endes werden so angepasst, dass
00:04:33
sie die Rakete stückweise größer erscheinen lassen, wenn sie auf ihre Bahn zurückkehrt.
00:04:39
Bei den Bewegungsabläufen sollten Sie also darauf achten, dass die besondere Wirkung in den Kombinationen von Effekten liegt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Una animación de trayectoria puede ser especialmente potente cuando la combina
00:00:06
con otros efectos de animación.
00:00:09
Por ejemplo, esta imagen de una rueda tiene una animación de trayectoria que la mueve hacia la derecha,
00:00:13
pero puede dar un resultado aún mejor
00:00:15
con un movimiento más natural si se añade un efecto de giro a la rueda.
00:00:19
Para añadir el efecto de giro, seleccionaré la rueda y después haré clic en Añadir animación.
00:00:25
Tenga en cuenta que elijo Añadir animación en vez de ir a
00:00:28
los efectos principales de la galería porque la rueda ya tiene un efecto,
00:00:32
la animación de trayectoria.
00:00:33
Lo estoy añadiendo a este efecto, por lo que en la galería Añadir animación
00:00:37
busco en los efectos Énfasis y elijo Giro.
00:00:44
Vamos a previsualizar todos los efectos.
00:00:47
La rueda se mueve hacia la derecha y después gira,
00:00:52
pero yo quiero que gire a la vez que se mueve a lo largo de la trayectoria.
00:00:55
Para trabajar más con el giro, abriré el Panel de Animación.
00:01:00
El efecto de énfasis de giro es amarillo y tiene un icono de estrella
00:01:04
y la trayectoria de movimiento es azul y tiene una línea como icono.
00:01:08
Seleccionaré el efecto giro y después haré clic en la flecha
00:01:11
y en vez de hacerlo Empezar con un clic, lo haré Empezar con previo.
00:01:17
Ahorma vamos a hacer clic en Reproducir todo para previsualizar la secuencia.
00:01:21
La rueda gira, pero note como empieza a girar antes
00:01:24
de empezar a moverse y continúa girando después de detenerse.
00:01:30
Para hacer que el giro resulte más natural, lo seleccionaré,
00:01:34
visualizaré su menú y haré clic en opciones de Efecto.
00:01:39
Uso este ajuste de Inicio Lento y fin Lento para controlar el giro -
00:01:44
estos le dan al giro un inicio y un fin más gradual.
00:01:48
Fijo cada uno en un segundo y hago clic en OK.
00:01:56
Haré clic en Reproducir todo.
00:01:59
Ahora el giro parece más natural y la rueda no gira cuando está parada.
00:02:05
Por último, quiero que la rueda gire hacia adelante y hacia atrás,
00:02:08
por lo que selecciono ambos efectos.
00:02:11
Haré clic en uno, presiono Control y hago clic en el otro.
00:02:15
Con ambos efectos seleccionados, solo me queda hacer clic en la flecha
00:02:18
para desplegar el menú y lo que seleccione se aplicará a ambos efectos.
00:02:23
Haré clic en Opciones de efectos y seleccionaré esta opción, Auto reverse.
00:02:29
Esto hará que ambos efectos se produzcan y que después se produzcan en sentido inverso.
00:02:34
Ahora, con el cuadro de diálogo abierto, voy a hacer
00:02:36
clic en la pestaña Timing y aumento la duración de ambos efectos.
00:02:41
Lo cambiaré de 2 segundos a 1.5.
00:02:45
Otra cosa que puedo hacer es que se repita todo el efecto
00:02:48
haciendo clic en 2 en el cuadro de repetición.
00:02:53
El efecto está acabado,
00:02:55
la rueda gira hacia adelante y hacia atrás y lo repite.
00:03:00
Aquí hay otra secuencia de animación que usa efectos combinados.
00:03:04
Este cohete se mueve en dos trayectorias animadas diagonales,
00:03:07
una hacia la luna y otra de vuelta a la tierra.
00:03:11
Reproduciré la secuencia.
00:03:13
El cohete vuela hasta la luna después gira y regresa.
00:03:18
También notará que el cohete se hace más pequeño a medida que se aleja
00:03:23
y mayor cuando regresa.
00:03:26
Esto es el resultado de un efecto llamado aumentar/reducir.
00:03:29
Está combinado con dos animaciones de trayectoria.
00:03:32
Aquí están los efectos en el panel de animación.
00:03:36
Estas son las animaciones de trayectoria y cada una está seguida de
00:03:39
este efecto de énfasis llamado aumentar/reducir.
00:03:43
Cada efecto aumentar/reducir está configurado para activarse con la animación de trayectoria previa.
00:03:48
Vamos a ver el primer uso del efecto aumentar/reducir.
00:03:52
Abriré las opciones de efectos.
00:03:54
En este caso el efecto aumentar/reducir se aplica al cohete
00:03:57
mientras se aleja, así su tamaño se configura como menor
00:04:01
lo que hace que el cohete se reduzca;
00:04:04
también la configuración de inicio lento retrasa la reducción
00:04:07
que tiene lugar al final de la trayectoria o lejos
00:04:11
y la configuración de final lento ayuda a que el efecto de reducción al final de la trayectoria
00:04:15
tenga lugar gradualmente.
00:04:18
Ahora, aquí está el otro efecto de aumentar/reducir.
00:04:20
Vamos a abrir las opciones de efecto.
00:04:23
El efecto se aplica al cohete en su movimiento de retorno,
00:04:26
de forma que el tamaño del cohete aumenta en un 200%
00:04:30
y la configuración de inicio y fin lentos se ajustan para
00:04:33
hacer que el cohete se haga mayor gradualmente a medida que regresa por su trayectoria animada.
00:04:39
Por tanto, con la animación de trayectorias, recuerde estas dos potentes combinaciones.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Uma trajetória de animação pode ser especialmente poderosa quando é combinada
00:00:06
com outros efeitos de animação.
00:00:09
Por exemplo, esta imagem da roda tem uma trajetória de animação que a desloca para a direita,
00:00:13
mas pode ter um resultado melhor,
00:00:15
movimentos mais naturais, se eu adicionar um efeito de girar à roda.
00:00:19
Para adicionar o efeito de girar, selecionarei a roda e depois clicar em Adicionar animação.
00:00:25
Atenção que estou escolhendo Adicionar animação e não indo
00:00:28
para a galeria de efeitos adicionais, uma vez que a roda já tem um efeito,
00:00:32
a trajetória de animação.
00:00:33
Vou adicionar a essa, por isso, na galeria Adicionar animação
00:00:37
Olho para os efeitos de Ênfase e escolho Girar.
00:00:44
Vamos pré-visualizar todos os efeitos.
00:00:47
A roda se move para a direita e depois gira,
00:00:52
mas quero que gire enquanto avança pela trajetória.
00:00:55
Para trabalhar melhor com o girar, vou abrir o Grupo de animação.
00:01:00
O efeito de ênfase de girar é amarelo e tem o ícone da estrela
00:01:04
e a trajetória de animação é azul e tem o ícone da linha.
00:01:08
Vou selecionar o efeito de girar e clicar em sua seta
00:01:11
e em vez de ter Iniciar ao clicar terei Iniciar com o anterior.
00:01:17
Agora, vamos clicar em Reproduzir todos para pré-visualizar a sequência.
00:01:21
A roda gira, mas observe como começa girando antes
00:01:24
de se deslocar e continua girando depois de parar.
00:01:30
Para que o girar seja mais natural, vou selecioná-lo,
00:01:34
abrir seu menu e clicar em Opções de efeito.
00:01:39
Uso estas configurações, Início suave e Fim suave para controlar o girar -
00:01:44
dão ao girar um início e fim mais graduais.
00:01:48
Vou definir cada um para um segundo e clicar em OK.
00:01:56
Vou clicar em Reproduzir todos.
00:01:59
Agora, o girar parece mais natural e a roda não gira no lugar.
00:02:05
Por último, quero que a roda gire para a frente e para trás,
00:02:08
por isso, vou selecionar ambos os efeitos.
00:02:11
Clico em um deles, pressiono a tecla Ctrl e clico no outro.
00:02:15
Com ambos os efeitos selecionados, só há uma seta na qual
00:02:18
clicar para o menu suspenso e o que seleciono se aplicará a ambos os efeitos.
00:02:23
Vou clicar em Opções de efeito e selecionar esta opção, Reversão automática.
00:02:29
Isto fará com que ambos os efeitos reproduzam e, depois, voltem a reproduzir ao contrário.
00:02:34
Agora, enquanto tenho a caixa de diálogo aberta, vou
00:02:36
clicar no menu Temporização e acelerar a duração de ambos os efeitos.
00:02:41
Vou mudar de 2 segundos para 1,5.
00:02:45
Outra coisa que posso fazer é repetir todo o efeito
00:02:48
escolhendo 2 na caixa repetir.
00:02:53
Aqui está o efeito terminado,
00:02:55
a roda gira para a frente e para trás e repete.
00:03:00
Aqui fica outra sequência de animação que usa efeitos combinados.
00:03:04
Este foguete se move em duas trajetórias de animação diagonais,
00:03:07
uma para a Lua e outra de volta à Terra.
00:03:11
Vou reproduzir a sequência.
00:03:13
O foguete voa para a Lua, depois dá a volta e desce outra vez.
00:03:18
Você também verá que o foguetão fica menor quando se afasta
00:03:23
e maior quando volta.
00:03:26
Este é um efeito chamado aumentar/encolher.
00:03:29
Combina-se com as trajetórias de animação.
00:03:32
Aqui estão os efeitos no grupo de animação.
00:03:36
Estas são as trajetórias de animação e cada uma é seguida por
00:03:39
este efeito de ênfase chamado aumentar/encolher.
00:03:43
Cada efeito de aumentar/encolher está definido para reproduzir com a trajetória de animação anterior.
00:03:48
Por isso, vamos ver o primeiro uso do efeito aumentar/encolher.
00:03:52
Vou abrir suas opções de efeito.
00:03:54
Neste caso, o efeito aumentar/encolher se aplica ao foguete
00:03:57
à medida que se afastar para seu tamanho diminuir,
00:04:01
fazendo com que o foguete encolha;
00:04:04
além disso, seu início suave atrasa a diminuição,
00:04:07
para que ocorra longe da trajetória ou mais afastado
00:04:11
e o fim suave ajuda o efeito de encolher no fim da trajetória
00:04:15
ocorrendo gradualmente.
00:04:18
Agora, aqui está o outro efeito de aumentar/encolher.
00:04:20
Vamos abrir suas opções de efeito.
00:04:23
Este efeito se aplica ao foguete em sua trajetória de animação voltando,
00:04:26
para que o tamanho do foguete duplique em 200%
00:04:30
e seu início e fim suaves são ajustados para
00:04:33
fazer o foguete aumentar gradualmente à medida que volta na trajetória de animação.
00:04:39
Por isso, com as trajetórias de animação, lembre que as combinações são poderosas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Un percorso di movimento può essere particolarmente potente quando si combinano .
00:00:06
con un altro effetto di animazione.
00:00:09
Ad esempio, questa immagine della ruota ha un percorso di movimento che lo sposta a destra, .
00:00:13
ma posso ottenere un risultato migliore,
00:00:15
movimento più naturale se aggiungo un effetto di rotazione sulla ruota..
00:00:19
Per aggiungere l'effetto di rotazione, seleziono la rotellina e quindi fare clic su Aggiungi animazione..
00:00:25
Si noti che sto scegliendo Aggiungi animazione piuttosto che andare a.
00:00:28
la galleria effetti principali perché la ruota ha già un effetto,.
00:00:32
il percorso di movimento.
00:00:33
Sto aggiungendo a quello, così nella raccolta Aggiungi animazione .
00:00:37
Guardo nell'Enfasi effetti e scegliere Spin..
00:00:44
Vediamo in anteprima tutti gli effetti.
00:00:47
La ruota si sposta verso il destra e poi gira, .
00:00:52
ma voglio che giri mentre si muove lungo il percorso..
00:00:55
Per lavorare di più con lo spin, Aprirò il riquadro Animazione..
00:01:00
L'effetto di enfasi dello spin è giallo e ha l'icona a forma di stella.
00:01:04
e il percorso di movimento è blu e ha l'icona della linea..
00:01:08
Seleziono il giro effetto e fare clic sulla freccia .
00:01:11
e invece di averlo Iniziare su fare clic su Comincerà con precedente..
00:01:17
Ora facciamo clic su Riproduci tutto per visualizzare l'anteprima della sequenza..
00:01:21
La ruota rotola, ma notare come inizia a rotolare prima.
00:01:24
si muove e mantiene dopo che è stato fermato..
00:01:30
Per far sembrare lo spin più naturale, lo seleziono,.
00:01:34
visualizzare il menu e fare clic su Opzioni effetto..
00:01:39
Io uso queste impostazioni, Avvio uniforme e L'estremità liscia per controllare la rotazione -.
00:01:44
danno lo spin un più inizio e fine graduale..
00:01:48
Io impostare ciascuno a un secondo e fare clic su OK..
00:01:56
Farò clic su Riproduci tutto.
00:01:59
Ora il rotolo sembra più naturale e la ruota non gira in posizione..
00:02:05
Ultimo voglio che la ruota rotolare avanti e indietro, .
00:02:08
quindi ho intenzione di selezionare entrambi gli effetti.
00:02:11
Farò clic su uno, premere il controllo e fare clic sull'altro.
00:02:15
Con entrambi gli effetti selezionati, c'è solo una freccia per.
00:02:18
fare clic per il menu a discesa e Seleziono, si applicherà a entrambi gli effetti..
00:02:23
Farò clic su Opzioni effetto e selezionare questa opzione, Inverti automaticamente. .
00:02:29
Questo farà giocare entrambi gli effetti e poi giocare di nuovo al contrario..
00:02:34
Ora, mentre ho il finestra di dialogo aperta, ho intenzione di.
00:02:36
fare clic sulla scheda Intervallo e sulla velocità la durata di entrambi gli effetti..
00:02:41
Cambierò questo da 2 secondi a 1,5.
00:02:45
Un'altra cosa che posso fare è fare l'intero effetto ripetere.
00:02:48
facendo clic su 2 nella casella di ripetizione.
00:02:53
C'è l'effetto finito,
00:02:55
la ruota rotola avanti e indietro e si ripete.
00:03:00
Ecco un'altra animazione sequenza che utilizza effetti combinati..
00:03:04
Questo razzo si muove su due percorsi di movimento diagonali, .
00:03:07
uno alla Luna e uno sulla Terra.
00:03:11
Suonerò la sequenza.
00:03:13
Il razzo vola sulla Luna poi si gira e vola indietro..
00:03:18
Noterete anche che il razzo diventa più piccolo come si allontana .
00:03:23
e più grande come ritorna.
00:03:26
Questo è il lavoro di un effetto chiamato crescere/ridurre..
00:03:29
È combinato con i percorsi di movimento.
00:03:32
Ecco gli effetti nel riquadro di animazione..
00:03:36
Questi sono i percorsi di movimento e ognuno è seguito da.
00:03:39
questo effetto di enfasi chiamato crescere/ridurre..
00:03:43
Ogni effetto di aumento/riduzione è impostato su giocare con il percorso di movimento precedente..
00:03:48
Quindi diamo un'occhiata al primo l'uso dell'effetto di aumento/riduzione..
00:03:52
Aprirò le sue opzioni di effetto.
00:03:54
In questo caso la crescita/riduzione effetto si applica al razzo.
00:03:57
mentre si allontana, quindi la sua dimensione è impostata su più piccolo .
00:04:01
che rende il razzo restringere;
00:04:04
anche la sua impostazione di avvio liscio ritarda la contrazione della contrazione.
00:04:07
così succede via verso il basso il percorso o più lontano .
00:04:11
e l'impostazione di fine liscia aiuta l'effetto di riduzione alla fine del percorso.
00:04:15
avviene gradualmente.
00:04:18
Ora ecco l'altro effetto di crescita/riduzione..
00:04:20
Apriamo le sue opzioni di effetto.
00:04:23
Questo effetto si applica razzo sul suo percorso di movimento di ritorno, .
00:04:26
così il razzo la dimensione è raddoppiata al 200% .
00:04:30
e la sua partenza liscia e liscia le impostazioni finali sono regolate in.
00:04:33
rendere il razzo ottenere più grande gradualmente man mano che ritorna sul percorso di movimento..
00:04:39
Quindi, con i percorsi di movimento, ricordate c'è potenza nelle combinazioni..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
運動路徑可以是 特別強大,當你結合它.
00:00:06
與另一個動畫效果。
00:00:09
例如,此車輪圖像具有 向右移動的運動路徑,.
00:00:13
但我可以得到更好的結果
00:00:15
更自然的運動,如果我添加 車輪的旋轉效果。.
00:00:19
要添加旋轉效果,我將選擇 滾輪,然後按一下"添加動畫"。.
00:00:25
請注意,我選擇"添加" 動畫,而不是去.
00:00:28
主要效果庫,因為 輪子已經有一個效果,.
00:00:32
運動路徑。
00:00:33
我要加入那個,所以 在"添加動畫庫"中.
00:00:37
我看著強調 效果,然後選擇"旋轉"。.
00:00:44
讓我們預覽所有效果。
00:00:47
車輪移動到 右,然後旋轉,.
00:00:52
但我希望它旋轉,而它 沿路徑移動。.
00:00:55
為了使用旋轉工作更多, 我將打開動畫窗格。.
00:01:00
旋轉強調效果是 黃色,有星形圖示.
00:01:04
運動路徑是 藍色,並具有線條圖示。.
00:01:08
我將選擇旋轉 效果並按一下其箭頭.
00:01:11
而不是讓它開始 按一下"我將使其與之前開始。.
00:01:17
現在,讓我們按一下"全部播放" 以預覽序列。.
00:01:21
車輪滾動,但請注意 它是如何開始滾動之前.
00:01:24
它移動和保持 滾動後,它停止。.
00:01:30
使旋轉看起來 更自然,我會選擇它,.
00:01:34
顯示其功能表, 按一下"效果"選項。.
00:01:39
我使用這些設置,平穩開始 和平滑端來控制旋轉 -.
00:01:44
他們給旋轉一個更 逐步開始和結束。.
00:01:48
我會把每一個都設置為 一秒鐘,然後按一下"確定"。.
00:01:56
我將按一下"全部播放"。
00:01:59
現在,卷看起來更自然 車輪不旋轉到位。.
00:02:05
最後,我想車輪 來回滾動,.
00:02:08
所以我要選擇這兩個效果。
00:02:11
我將按一下一個,按控制,然後按一下另一個。
00:02:15
選擇兩個效果後, 只有一個箭頭.
00:02:18
按一下下拉式功能表和內容 我選擇將應用於這兩個效果。.
00:02:23
我將按一下"效果"選項, 選擇此選項,自動反轉。.
00:02:29
這將使兩個效果發揮 然後再次反向播放。.
00:02:34
現在,當我得到了 對話方塊打開,我要.
00:02:36
按一下"計時"選項卡和速度 兩種效果的持續時間。.
00:02:41
我將更改 2 秒到 1.5 秒。
00:02:45
我能做的另一件事是 使整個效果重複.
00:02:48
通過按一下重複框中的 2。
00:02:53
有成品效果,
00:02:55
車輪來回滾動,它重複。
00:03:00
下面是另一個動畫 使用組合效果的序列。.
00:03:04
這枚火箭在兩個上移動 對角線運動路徑,.
00:03:07
一個到月球,一個回到地球。
00:03:11
我將播放序列。
00:03:13
火箭飛向月球 然後轉過身來,飛回來。.
00:03:18
你也會注意到火箭 隨著它移動而變小.
00:03:23
並在返回時變大。
00:03:26
這是一個 稱為增長/收縮的效果。.
00:03:29
它與運動路徑相結合。
00:03:32
下面是效果 在動畫窗格中。.
00:03:36
這些是運動路徑 之後每個.
00:03:39
這種強調效應 稱為增長/收縮。.
00:03:43
每個增長/收縮效果都設置為 玩上一個運動路徑。.
00:03:48
因此,讓我們來看看第一個 使用生長/收縮效果。.
00:03:52
我將打開其效果選項。
00:03:54
在這種情況下,增長/收縮 效果適用于火箭.
00:03:57
當它移開,所以它 大小設置為較小.
00:04:01
使火箭收縮;
00:04:04
也平滑的開始設置 延遲收縮.
00:04:07
所以它發生離開 路徑或更遠.
00:04:11
和平滑的結束設置有助於 路徑末端的收縮效應.
00:04:15
逐漸發生。
00:04:18
這裡是另一個 增長/收縮效果。.
00:04:20
讓我們打開其效果選項。
00:04:23
此效果適用于 火箭在其返回運動路徑,.
00:04:26
所以火箭 尺寸在 200% 時翻倍.
00:04:30
其平穩的開始和順利 結束設置調整為.
00:04:33
使火箭變大 逐漸地返回運動路徑。.
00:04:39
所以,與運動路徑,記住 有力量的組合。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
モーション パスは、 あなたがそれを組み合わせるとき、特に強力.
00:00:06
別のアニメーション効果を持つ。
00:00:09
たとえば、このホイールイメージは、 右に移動するモーションパス.
00:00:13
しかし、私はより良い結果を得ることができます、
00:00:15
私が追加した場合、より自然な動き 車輪へのスピン効果。.
00:00:19
スピン効果を追加するには、 ホイールをクリックし、[アニメーションを追加] をクリックします。.
00:00:25
[追加] を選択した場合 に行くよりもむしろアニメーション.
00:00:28
主な効果ギャラリーの理由 ホイールにはすでに1つの効果があります。.
00:00:32
モーション パス。
00:00:33
私は、その1に追加しているので、 [アニメーションの追加] ギャラリーで.
00:00:37
私は強調して見る 効果を選択し、スピンを選択します。.
00:00:44
すべての効果をプレビューしてみましょう。
00:00:47
車輪はに移動する 右からスピンし、.
00:00:52
しかし、私はそれがしながら回転させたい パスに沿って移動します。.
00:00:55
スピンをより多く扱うには、 アニメーション ペインを開きます。.
00:01:00
スピン強調効果は、 黄色で星のアイコンが表示されます.
00:01:04
モーション パスは 青で、行のアイコンを持っています。.
00:01:08
スピンを選択します 効果を発揮し、その矢印をクリックします.
00:01:11
そして、それを始める代わりに クリックすると、前から始めます。.
00:01:17
今すぐすべてを再生をクリックしてみましょう を使用してシーケンスをプレビューします。.
00:01:21
車輪は転がるが、気づく 前に転がり始める方法.
00:01:24
それは動き、保つ 停止した後に転がる。.
00:01:30
スピンを見せるために もっと自然に、私はそれを選択します、.
00:01:34
メニューを表示し、 [効果] オプションをクリックします。.
00:01:39
私はこれらの設定を使用します, スムーズなスタート スピンを制御するために滑らかな端 -.
00:01:44
彼らはスピンにもっと与える 徐々に開始と終了します。.
00:01:48
私は各1を設定します 1 秒をクリックし、[OK] をクリックします。.
00:01:56
[すべて再生] をクリックします。
00:01:59
今、ロールはより自然に見えます 車輪が所定の位置に回転しません。.
00:02:05
最後に車輪を 前後にロールバックし、.
00:02:08
だから私は両方の効果を選択するつもりです。
00:02:11
一方をクリックし、コントロールを押してもう一方をクリックします。
00:02:15
両方のエフェクトを選択すると、 に1つの矢印がある.
00:02:18
ドロップダウンメニューと何をクリックします 私は両方の効果に適用されます選択します。.
00:02:23
[効果] オプションをクリックし、 [自動反転] を選択します。.
00:02:29
これは、両方の効果が再生されます その後、逆に再び再生します。.
00:02:34
今、私が持っている間に ダイアログボックスが開いて、私は行くつもりです.
00:02:36
[タイミング] タブと速度をクリックします。 両方の効果の持続時間を上げる。.
00:02:41
これを 2 秒から 1.5 に変更します。
00:02:45
私にできるもう一つのことは 効果全体を繰り返す.
00:02:48
リピート ボックスで 2 をクリックします。
00:02:53
完成した効果がある
00:02:55
車輪は前後に転がり、繰り返される。
00:03:00
別のアニメーションを次に覧します。 組み合わせた効果を使用するシーケンス。.
00:03:04
このロケットは2つ上で動く 対角線モーション パス,.
00:03:07
1つは月に、もう一つは地球に戻る。
00:03:11
私はシーケンスを再生します。
00:03:13
ロケットは月に飛ぶ その後、振り向いて戻って飛びます。.
00:03:18
また、ロケットに気づくでしょう 離れて行くにつれて小さくなる.
00:03:23
戻るにつれて大きくなります。
00:03:26
それは仕事だ 成長/縮小と呼ばれる効果。.
00:03:29
モーション パスと組み合わされます。
00:03:32
効果は以下の通りです。 アニメーション ペインに表示されます。.
00:03:36
これらはモーションパスです そして、それぞれが続きます.
00:03:39
この強調効果 成長/縮小と呼ばれる。.
00:03:43
各成長/縮小効果は、 前のモーション パスで再生します。.
00:03:48
それでは、最初を見てみましょう 成長/縮小効果の使用。.
00:03:52
私はその効果のオプションを開きます。
00:03:54
この場合、成長/縮小 効果はロケットに適用される.
00:03:57
それが離れて移動するにつれて、 サイズが小さく設定されている.
00:04:01
これは、ロケットを縮小させます。
00:04:04
また、そのスムーズな開始設定 縮小を遅らせる.
00:04:07
だから、それは離れて起こる 遠く離れた道.
00:04:11
そして滑らかな終わりの設定は助ける パスの終わりに縮小効果.
00:04:15
徐々に発生します。
00:04:18
もう一つはここだ 効果を拡大/縮小します。.
00:04:20
効果オプションを開きましょう。
00:04:23
この効果は、 そのリターンモーションパス上のロケット,.
00:04:26
だからロケット サイズは200%で倍増.
00:04:30
そして、その滑らかな開始と滑らかな 終了設定は、.
00:04:33
ロケットを大きくする モーション パスに戻るにつれて徐々に戻ります。.
00:04:39
だから、モーションパスで、覚えておいてください 組み合わせで力があります。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Một đường dẫn chuyển động có thể được đặc biệt mạnh mẽ khi bạn kết hợp nó .
00:00:06
với một hiệu ứng hoạt hình khác.
00:00:09
Ví dụ, hình ảnh bánh xe này đã một con đường chuyển động di chuyển nó sang bên phải, .
00:00:13
nhưng tôi có thể có được một kết quả tốt hơn,
00:00:15
chuyển động tự nhiên hơn nếu tôi thêm một hiệu ứng spin cho bánh xe..
00:00:19
Để thêm hiệu ứng quay, tôi sẽ chọn bánh xe và sau đó nhấp vào thêm hình ảnh động..
00:00:25
Lưu ý rằng tôi đang chọn thêm hình ảnh động hơn là đi.
00:00:28
bộ sưu tập các hiệu ứng chính bởi vì bánh xe đã có một hiệu ứng,.
00:00:32
đường dẫn chuyển động.
00:00:33
Tôi thêm vào đó một, do đó, trong thư viện thêm hình ảnh động .
00:00:37
Tôi nhìn vào nhấn mạnh hiệu ứng và chọn spin..
00:00:44
Hãy xem trước tất cả các hiệu ứng.
00:00:47
Bánh xe di chuyển đến phải và sau đó quay, .
00:00:52
nhưng tôi muốn nó quay trong khi nó di chuyển dọc theo con đường..
00:00:55
Để làm việc nhiều hơn với spin, Tôi sẽ mở cửa sổ Animation..
00:01:00
Hiệu ứng nhấn mạnh spin là màu vàng và có biểu tượng ngôi sao.
00:01:04
và đường dẫn chuyển động là màu xanh lam và có biểu tượng đường thẳng..
00:01:08
Tôi sẽ chọn spin hiệu ứng và nhấp vào mũi tên của nó .
00:01:11
và thay vì có nó bắt đầu vào nhấp vào tôi sẽ có nó bắt đầu với trước đó..
00:01:17
Bây giờ hãy nhấp vào chơi tất cả để xem trước trình tự..
00:01:21
Các bánh xe lăn, nhưng thông báo làm thế nào nó bắt đầu lăn trước khi.
00:01:24
nó di chuyển và giữ lăn sau khi nó dừng lại..
00:01:30
Để làm cho giao diện quay tự nhiên hơn, tôi sẽ chọn nó,.
00:01:34
Hiển thị menu và nhấp vào tùy chọn hiệu ứng..
00:01:39
Tôi sử dụng các thiết lập này, Smooth bắt đầu và kết thúc mượt mà để điều khiển spin-.
00:01:44
họ cung cấp cho các spin một bắt đầu và kết thúc dần..
00:01:48
Tôi sẽ thiết lập mỗi một để một giây và nhấn OK..
00:01:56
Tôi sẽ nhấp vào chơi tất cả.
00:01:59
Bây giờ cuộn trông tự nhiên hơn và bánh xe không quay tại chỗ..
00:02:05
Cuối cùng tôi muốn bánh xe để cuộn qua lại, .
00:02:08
Vì vậy tôi sẽ chọn cả hai hiệu ứng.
00:02:11
Tôi sẽ nhấp vào một, nhấn kiểm soát và nhấp vào khác.
00:02:15
Với cả hai hiệu ứng được chọn, chỉ có một mũi tên để.
00:02:18
nhấp chuột cho trình đơn thả xuống và những gì Tôi chọn sẽ áp dụng cho cả hai hiệu ứng..
00:02:23
Tôi sẽ nhấp vào tùy chọn Effect và chọn tùy chọn này, tự động đảo ngược. .
00:02:29
Điều này sẽ làm cho cả hai hiệu ứng chơi và sau đó chơi một lần nữa ngược lại..
00:02:34
Bây giờ trong khi tôi đã có hộp thoại mở ra, tôi sẽ.
00:02:36
nhấp vào tab thời gian và tốc độ thời gian của cả hai hiệu ứng..
00:02:41
Tôi sẽ thay đổi này từ 2 giây đến 1,5.
00:02:45
Một điều tôi có thể làm là làm cho toàn bộ hiệu ứng lặp lại.
00:02:48
bằng cách nhấp vào 2 trong hộp lặp lại.
00:02:53
Có hiệu lực hoàn thành,
00:02:55
bánh xe lăn trở lại và ra và nó Repeats.
00:03:00
Đây là một hình ảnh động trình tự sử dụng hiệu ứng kết hợp..
00:03:04
Tên lửa này di chuyển trên hai đường chéo chuyển động, .
00:03:07
một đến mặt trăng và một trở lại trái đất.
00:03:11
Tôi sẽ chơi trình tự.
00:03:13
Tên lửa bay đến mặt trăng sau đó quay xung quanh và bay trở lại..
00:03:18
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng tên lửa được nhỏ hơn vì nó di chuyển đi .
00:03:23
và lớn hơn khi nó trở lại.
00:03:26
Đó là công việc của một có hiệu lực gọi là phát triển/co lại..
00:03:29
Nó kết hợp với các đường dẫn chuyển động.
00:03:32
Dưới đây là các hiệu ứng trong cửa sổ hoạt hình..
00:03:36
Đây là những đường dẫn chuyển động và mỗi một được theo sau bởi.
00:03:39
này có hiệu lực nhấn mạnh được gọi là phát triển/co lại..
00:03:43
Mỗi phát triển/thu nhỏ có hiệu lực được thiết lập để chơi với đường dẫn chuyển động trước đó..
00:03:48
Vì vậy, hãy nhìn vào đầu tiên sử dụng hiệu ứng phát triển/thu nhỏ..
00:03:52
Tôi sẽ mở các tùy chọn hiệu ứng của nó.
00:03:54
Trong trường hợp này phát triển/thu nhỏ hiệu lực áp dụng cho tên lửa.
00:03:57
khi nó di chuyển đi, do đó, Kích thước được đặt thành nhỏ hơn .
00:04:01
làm cho tên lửa co lại;
00:04:04
cũng thiết lập khởi động trơn tru của nó trì hoãn việc thu hẹp lại.
00:04:07
Vì vậy nó sẽ xảy ra đi xuống con đường hoặc xa hơn .
00:04:11
và thiết lập kết thúc mượt mà giúp hiệu ứng thu hẹp lại ở cuối con đường.
00:04:15
xảy ra dần.
00:04:18
Bây giờ đây là khác phát triển/thu nhỏ có hiệu lực..
00:04:20
Hãy mở các tùy chọn hiệu ứng của nó.
00:04:23
Hiệu ứng này áp dụng cho tên lửa trên con đường chuyển động trở lại của nó, .
00:04:26
nên tên lửa Kích thước tăng gấp đôi ở mức 200% .
00:04:30
và khởi đầu mịn màng của nó và mịn cài đặt kết thúc được điều chỉnh để.
00:04:33
làm cho tên lửa có được lớn hơn dần khi nó trở lại trên đường dẫn chuyển động..
00:04:39
Vì vậy, với đường dẫn chuyển động, hãy nhớ có sức mạnh trong kết hợp..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jalur gerak dapat sangat kuat ketika Anda menggabungkannya .
00:00:06
dengan efek animasi lain.
00:00:09
Misalnya, gambar roda ini gerakan yang bergerak ke kanan, .
00:00:13
tapi aku bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,
00:00:15
gerak lebih alami jika saya menambahkan Efek spin ke roda..
00:00:19
Untuk menambahkan efek spin, saya akan memilih roda lalu klik Tambahkan animasi..
00:00:25
Perhatikan bahwa saya memilih Tambahkan animasi daripada pergi ke.
00:00:28
Galeri efek utama karena roda sudah memiliki satu efek,.
00:00:32
jalur gerak.
00:00:33
Aku menambahkan ke yang satu, jadi di Galeri animasi Tambahkan .
00:00:37
Saya melihat di penekanan efek dan pilih spin..
00:00:44
Mari kita preview semua efek.
00:00:47
Roda bergerak ke kanan dan kemudian berputar, .
00:00:52
tapi aku ingin berputar sementara itu bergerak sepanjang jalan..
00:00:55
Untuk bekerja lebih dengan spin, Saya akan membuka panel Animation..
00:01:00
Efek penekanan spin kuning dan memiliki ikon bintang.
00:01:04
dan jalur gerak biru dan memiliki ikon garis..
00:01:08
Aku akan memilih spin efek dan klik tanda panah .
00:01:11
dan daripada memilikinya mulai Klik saya akan memilikinya mulai dengan sebelumnya..
00:01:17
Sekarang mari kita klik Mainkan semua untuk melihat urutan..
00:01:21
Roda gulungan, tapi perhatikan Bagaimana mulai bergulir sebelum.
00:01:24
bergerak dan terus bergulir setelah itu dihentikan..
00:01:30
Untuk membuat tampilan spin lebih alami, saya akan memilihnya,.
00:01:34
menampilkan menu dan Klik opsi efek..
00:01:39
Saya menggunakan pengaturan ini, Smooth mulai dan ujung halus untuk mengontrol spin-.
00:01:44
mereka memberikan spin yang lebih memulai dan mengakhiri secara bertahap..
00:01:48
Aku akan mengatur masing-masing untuk satu detik dan klik OK..
00:01:56
Saya akan mengklik Play All.
00:01:59
Sekarang gulungan terlihat lebih alami dan roda tidak berputar di tempat..
00:02:05
Terakhir saya ingin roda Roll bolak-balik, .
00:02:08
Jadi saya akan memilih kedua efek.
00:02:11
Saya akan mengklik satu, tekan Control dan klik yang lain.
00:02:15
Dengan kedua efek yang dipilih, hanya ada satu panah untuk.
00:02:18
Klik untuk menu drop down dan apa yang Saya pilih akan berlaku untuk kedua efek..
00:02:23
Saya akan klik opsi Effect dan Pilih opsi ini, Auto reverse. .
00:02:29
Ini akan membuat kedua efek bermain dan kemudian bermain lagi secara terbalik..
00:02:34
Sekarang sementara aku punya kotak dialog terbuka, aku akan.
00:02:36
Klik tab waktu dan kecepatan Durasi kedua efek..
00:02:41
Saya akan mengubah ini dari 2 detik ke 1,5.
00:02:45
Hal lain yang bisa saya lakukan adalah membuat seluruh efek ulangi.
00:02:48
dengan mengklik 2 di kotak pengulangan.
00:02:53
Ada efek selesai,
00:02:55
roda gulungan bolak-balik dan mengulangi.
00:03:00
Inilah animasi lain urutan yang menggunakan efek gabungan..
00:03:04
Roket ini bergerak pada dua jalur gerak Diagonal, .
00:03:07
satu ke bulan dan satu kembali ke bumi.
00:03:11
Aku akan memainkan urutan.
00:03:13
Roket terbang ke bulan kemudian berbalik dan terbang kembali..
00:03:18
Anda juga akan melihat bahwa roket semakin kecil saat bergerak menjauh .
00:03:23
dan lebih besar karena kembali.
00:03:26
Itulah karya seorang efek yang disebut tumbuh/menyusut..
00:03:29
Ini dikombinasikan dengan jalur gerak.
00:03:32
Berikut adalah efek di panel animasi..
00:03:36
Ini adalah jalur gerak dan setiap satu diikuti oleh.
00:03:39
Efek penekanan ini disebut tumbuh/menyusut..
00:03:43
Setiap efek tumbuh/menyusut diatur ke bermain dengan jalur gerak sebelumnya..
00:03:48
Jadi mari kita lihat yang pertama penggunaan efek tumbuh/menyusut..
00:03:52
Saya akan membuka opsi efeknya.
00:03:54
Dalam hal ini tumbuh/menyusut efek yang berlaku untuk roket.
00:03:57
bergerak menjauh, sehingga ukuran diatur ke lebih kecil .
00:04:01
yang membuat roket menyusut;
00:04:04
juga pengaturan awal yang mulus menunda penyusutan.
00:04:07
Jadi itu terjadi jauh jalan atau jauh .
00:04:11
dan pengaturan ujung halus membantu Efek menyusut di ujung jalan.
00:04:15
terjadi secara bertahap.
00:04:18
Sekarang ini yang lain tumbuh/menyusut efek..
00:04:20
Mari kita buka opsi efeknya.
00:04:23
Efek ini berlaku untuk roket pada jalur gerak kembali, .
00:04:26
sehingga roket ukuran adalah dua kali lipat pada 200% .
00:04:30
dan mulai mulus dan mulus Pengaturan akhir disesuaikan dengan.
00:04:33
membuat roket menjadi lebih besar secara bertahap saat kembali pada jalur gerak..
00:04:39
Jadi, dengan jalur gerak, ingatlah ada kekuatan dalam kombinasi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Путь движения может быть особенно мощный, когда вы объедините его .
00:00:06
с другим эффектом анимации.
00:00:09
Например, это изображение колеса имеет траектория движения, которая перемещает его вправо, .
00:00:13
но я могу получить лучший результат,
00:00:15
более естественное движение, если я добавлю эффект вращения к колесу..
00:00:19
Чтобы добавить эффект спина, я выберу колесо, а затем нажмите Добавить анимации..
00:00:25
Обратите внимание, что я выбираю Add анимации, а не собирается.
00:00:28
основные эффекты галерея, потому что колесо уже имеет один эффект,.
00:00:32
траектории движения.
00:00:33
Я добавляю к этому, так что в галерее анимации Add .
00:00:37
Я смотрю в акцент эффекты и выбрать спин..
00:00:44
Давайте просмотреть все эффекты.
00:00:47
Колесо движется к право, а затем спины, .
00:00:52
но я хочу, чтобы спина в то время как он движется по пути..
00:00:55
Чтобы больше работать со спином, Я открою анимационное стекоть..
00:01:00
Эффект акцента спина желтый и имеет значок звезды.
00:01:04
и путь движения синий и имеет значок линии..
00:01:08
Я выберу спин эффект и нажмите на его стрелку .
00:01:11
и вместо того, чтобы начать на нажмите Я буду иметь его начать с предыдущего..
00:01:17
Теперь давайте нажимаем Играть все для просмотра последовательности..
00:01:21
Колесо катится, но обратите внимание как он начинает прокатки до.
00:01:24
он движется и держит прокатки после того, как он остановился..
00:01:30
Чтобы сделать спин смотреть более естественным, я выберу его,.
00:01:34
отображать свое меню и нажмите Параметры эффекта..
00:01:39
Я использую эти настройки, Гладкий старт и гладкий конец для управления спина -.
00:01:44
они дают спина более постепенное начало и конец..
00:01:48
Я наставлю каждый из них одну секунду и нажмите OK..
00:01:56
Я нажимаю Играть все.
00:01:59
Теперь рулон выглядит более естественно и колесо не вращается на месте..
00:02:05
Последнее, что я хочу, чтобы колесо катиться вперед и назад, .
00:02:08
так что я собираюсь выбрать оба эффекта.
00:02:11
Я найму один, нажмите на управление и нажмите на другой.
00:02:15
При выборе обоих эффектов есть только одна стрелка, чтобы.
00:02:18
нажмите для падения вниз меню и то, что Я выбираю будет применяться к обоим эффектам..
00:02:23
Я нажимаю параметры эффекта и выберите эту опцию, Авто обратном. .
00:02:29
Это сделает оба эффекта играть а затем играть снова в обратном направлении..
00:02:34
Теперь, когда у меня есть диалоговое окно открыто, я собираюсь.
00:02:36
нажмите на вкладку Сроки и скорость продолжительность обоих эффектов..
00:02:41
Я изутую это от 2 секунд до 1.5.
00:02:45
Еще одна вещь, которую я могу сделать, это сделать весь эффект повторить.
00:02:48
нажав 2 в повторной коробке.
00:02:53
Есть готовый эффект,
00:02:55
колесо катится вперед и назад, и оно повторяется.
00:03:00
Вот еще одна анимация последовательность, которая использует комбинированные эффекты..
00:03:04
Эта ракета движется на двух диагональные траектории движения, .
00:03:07
один на Луну и один обратно на Землю.
00:03:11
Я сыграю последовательность.
00:03:13
Ракета летит на Луну затем поворачивается и летит обратно..
00:03:18
Вы также заметите, что ракета становится меньше, как он отходит .
00:03:23
и больше, как он возвращается.
00:03:26
Это работа эффект, называемый расти / сокращаться..
00:03:29
Это в сочетании с траекторией движения.
00:03:32
Вот эффекты в анимационном стекле..
00:03:36
Это пути движения и каждый из них сопровождается.
00:03:39
этот эффект акцента называется расти / сокращаться..
00:03:43
Каждый эффект роста/сокращения установлен на играть с предыдущим траекторией движения..
00:03:48
Итак, давайте посмотрим на первый использование эффекта роста/сокращения..
00:03:52
Я открою варианты его эффекта.
00:03:54
В этом случае рост/сокращение эффект применяется к ракете.
00:03:57
как она отходит, так что его размер установлен на меньший .
00:04:01
что делает ракету сокращаться;
00:04:04
также его гладкая настройка начала задерживает сокращение.
00:04:07
так что это происходит далеко вниз путь или дальше .
00:04:11
и гладкая настройка конца помогает эффект сокращения в конце пути.
00:04:15
происходить постепенно.
00:04:18
Теперь вот другие эффект роста/сокращения..
00:04:20
Давайте откроем варианты его эффекта.
00:04:23
Этот эффект распространяется на ракета на пути движения возвращения, .
00:04:26
так что ракета размер удваивается на 200% .
00:04:30
и его плавный старт и гладкая конечные настройки подстраились под.
00:04:33
сделать ракету получить больше постепенно, как он возвращается на пути движения..
00:04:39
Итак, с траекторией движения, помните, есть сила в комбинациях..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Траектория на движението може да се особено мощен, когато го комбинирате .
00:00:06
с друг анимационен ефект.
00:00:09
Например, това движение, което го премества надясно, .
00:00:13
но мога да получа по-добър резултат,
00:00:15
по-естествено движение, ако добавя въртящ ефект на колелото..
00:00:19
За да добавя ефекта на завъртане, ще избера колелото и след това щракнете върху Добавяне на анимация..
00:00:25
Имайте предвид, че избирам Добавяне анимация, вместо да.
00:00:28
галерията на основните ефекти, защото колелото вече има един ефект,.
00:00:32
движение.
00:00:33
Ще добавя към това, така че в галерията за добавяне на анимация .
00:00:37
Поглеждам в акцента ефекти и изберете Spin..
00:00:44
Нека да прегледаме всички ефекти.
00:00:47
Колелото се надясно и след това се върти, .
00:00:52
но искам да се върти, докато го движи по пътя..
00:00:55
За да работи повече с въртенето, Ще отворя прозореца за анимация..
00:01:00
Ефектът на центрофугиране е жълт и има иконата със звезда.
00:01:04
и траекторията на движението е и има иконата на линия..
00:01:08
Ще избера въртенето ефект и щракнете върху стрелката .
00:01:11
и вместо да го стартирате Кликнете Ще го започнете с предишния..
00:01:17
Сега нека да кликнете върху Играйте всички , за да прегледате последователността..
00:01:21
Колелата, но забележите как започва да се върти преди.
00:01:24
тя се движи и държи след спирането му..
00:01:30
За да изглежда въртенето по-естествено, ще го избера,.
00:01:34
меню и натиснете щракнете върху Опции за ефект..
00:01:39
Аз използвам тези настройки, Smooth старт и плавен край за управление на.
00:01:44
те дават на центра постепенно стартиране и край..
00:01:48
Ще зададем всеки един от тях на за секунда и кликнете OK..
00:01:56
Ще кликнете върху Play all.
00:01:59
Сега ролката изглежда по-естествено и колелото не се върти на място..
00:02:05
Последното, което искам да направя, търкаляне напред и назад, .
00:02:08
така че аз ще изберете двата ефекта.
00:02:11
Ще кликна върху едната, натиснете контрола и щракнете върху другата.
00:02:15
При избрани и двата ефекта, има само една стрела, за да.
00:02:18
кликнете за падащото меню и Аз избирам ще се прилагат и за двата ефекта..
00:02:23
Ще кликнете върху Опции за ефект и изберете тази опция, Auto reverse (Автоматично обратно). .
00:02:29
Това ще накара двата ефекта да се и след това да играе отново на заден ход..
00:02:34
Сега, докато имам отворен диалогов прозорец, отивам да.
00:02:36
щракнете върху раздела "Време" и скоростта продължителността на двата ефекта..
00:02:41
Ще променя това от 2 секунди на 1.5.
00:02:45
Друго нещо, което мога да направя е да се справя с това. целият ефект да се повтори.
00:02:48
като щракнете върху 2 в полето за повторение.
00:02:53
Ето го и крайният ефект.
00:02:55
колелото се търкаля напред-назад и се повтаря.
00:03:00
Ето още една анимация комбинация от ефекти..
00:03:04
Тази ракета се движи на две диагонални траектории на движение, .
00:03:07
Един към Луната и един обратно на Земята.
00:03:11
Ще играя последователността.
00:03:13
Ракетата лети до Луната след това се обръща и мухи обратно..
00:03:18
Ще забележите също, че ракетата става по-малък, тъй като се .
00:03:23
и по-голям, колкото се връща.
00:03:26
Това е работа на ефект, наречен растеж/свиване..
00:03:29
Комбинира се с пътя на движение.
00:03:32
Ето ефектите в прозореца за анимации..
00:03:36
Това са пътищата на движение. и всеки от тях е последван от.
00:03:39
този ефект на акцентиране се нарича растеж/свиване..
00:03:43
Всеки ефект на растеж/свиване е настроен на да играете с предишната траектория на движение..
00:03:48
Така че нека да разгледаме първия ефекта на растеж/свиване..
00:03:52
Ще отворя опциите за ефект.
00:03:54
В този случай растежът/свиването на ефект се прилага за ракетата.
00:03:57
се отдалечава, така че размер е зададен на по-малък .
00:04:01
което прави ракетния свива;
00:04:04
плавното стартиране забавя свиването на.
00:04:07
така че се случва надолу пътеката или по-далеч .
00:04:11
и гладката настройка свиване на ефекта в края на пътя.
00:04:15
да се случи постепенно.
00:04:18
Ето и другото. ефектът на растеж/свиване..
00:04:20
Нека отворим възможностите за ефект.
00:04:23
Този ефект се отнася за ракета по пътя на връщане на движението, .
00:04:26
така че ракетата размер се удвои на 200% .
00:04:30
и гладкото му стартиране и настройки са настроени на.
00:04:33
да направи ракетата да получите по-голям се връща по траекторията на движение..
00:04:39
Така че, с траекторията на движението, помнете има енергия в комбинации..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O cale de mișcare poate fi deosebit de puternic atunci când îl combini .
00:00:06
cu un alt efect de animație.
00:00:09
De exemplu, această imagine a roții o cale de mișcare care se mută la dreapta, .
00:00:13
dar pot obține un rezultat mai bun,
00:00:15
mișcare mai naturale, dacă am adăuga un efect de rotire a roții..
00:00:19
Pentru a adăuga efectul de rotire, voi selecta roată, apoi faceți clic pe Adăugare animație..
00:00:25
Rețineți că aleg Adăugare animație, mai degrabă decât de gând să.
00:00:28
galeria de efecte principale, deoarece roata are deja un efect,.
00:00:32
calea de mișcare.
00:00:33
Adaug la asta, așa că. în galeria Adăugare animație .
00:00:37
Mă uit în accent efecte și alegeți Spin..
00:00:44
Să previzualizați toate efectele.
00:00:47
Roata se deplasează la dreapta și apoi se rotește, .
00:00:52
dar vreau să se rotească în timp ce se deplasează de-a lungul căii..
00:00:55
Pentru a lucra mai mult cu rotirea, Voi deschide panoul Animație..
00:01:00
Efectul de accent pe spin este galben și are pictograma stea.
00:01:04
și calea de mișcare este albastru și are pictograma linie..
00:01:08
Voi selecta rotirea efect și faceți clic pe săgeata sa .
00:01:11
și în loc de a avea start pe faceți clic pe Voi avea Începeți cu anterioare..
00:01:17
Acum să facem clic pe Redare totală pentru a previzualiza secvența..
00:01:21
Roata se rostogolește, dar observați începe să se rostogolească înainte de.
00:01:24
se mișcă și păstrează se rostogolește după ce s-a oprit..
00:01:30
Pentru a face aspectul de rotire mai natural, voi selecta,.
00:01:34
afișează meniul și faceți clic pe Opțiuni efect..
00:01:39
Eu folosesc aceste setări, Pornire lină și smooth end pentru a controla spin -.
00:01:44
ele dau spin o mai mult început și sfârșit treptat..
00:01:48
O să-i pun pe fiecare să. o secundă și faceți clic pe OK..
00:01:56
Voi face clic pe Redare totală.
00:01:59
Acum rola arată mai natural și roata nu se rotește la locul ei..
00:02:05
Ultima vreau roata să rola înainte și înapoi, .
00:02:08
așa că am de gând să selectați ambele efecte.
00:02:11
Voi face clic pe unul, apăsați controlul și faceți clic pe celălalt.
00:02:15
Cu ambele efecte selectate, există doar o săgeată pentru a.
00:02:18
faceți clic pentru meniul vertical și ce Am selectați se va aplica la ambele efecte..
00:02:23
Voi face clic pe Opțiuni efect și selectați această opțiune, Inversare automată. .
00:02:29
Acest lucru va face ambele efecte juca și apoi să joace din nou în sens invers..
00:02:34
Acum, în timp ce am luat caseta de dialog deschisă, voi.
00:02:36
faceți clic pe fila Sincronizare și viteza durata ambelor efecte..
00:02:41
Voi schimba acest lucru de la 2 secunde la 1.5.
00:02:45
Un alt lucru pe care îl pot face este face ca întregul efect să se repete.
00:02:48
făcând clic pe 2 în caseta repetare.
00:02:53
Iată efectul final,
00:02:55
roata se rostogolește înainte și înapoi și se repetă.
00:03:00
Iată o altă animație secvență care utilizează efecte combinate..
00:03:04
Această rachetă se mișcă pe două căi de mișcare diagonale; .
00:03:07
una pe Lună și una înapoi pe Pământ.
00:03:11
Voi juca secvența.
00:03:13
Racheta zboară spre Lună. apoi se întoarce și zboară înapoi..
00:03:18
Veți observa, de asemenea, că racheta devine mai mic pe măsură ce se îndepărtează .
00:03:23
și mai mare pe măsură ce se întoarce.
00:03:26
Asta e opera unui efect numit creștere/micșorare..
00:03:29
E combinată cu căile de mișcare.
00:03:32
Aici sunt efectele în panoul de animație..
00:03:36
Acestea sunt căile de mișcare. și fiecare dintre ele este urmată de.
00:03:39
acest efect de accentuare numit crească / psihiatru..
00:03:43
Fiecare efect de creștere/micșorare este setat la juca cu calea de mișcare anterioară..
00:03:48
Deci, să ne uităm la prima utilizarea efectului de creștere/contracție..
00:03:52
Voi deschide opțiunile de efect.
00:03:54
În acest caz, creșterea/micșorarea efectul se aplică rachetei.
00:03:57
pe măsură ce se îndepărtează, astfel încât dimensiunea este setată la mai mică .
00:04:01
ceea ce face racheta să se micșoreze;
00:04:04
de asemenea, setarea sa de pornire lină întârzie reducerea.
00:04:07
așa că se întâmplă departe în jos calea sau mai departe .
00:04:11
și setarea de sfârșit lină ajută efectul de micșorare de la sfârșitul căii.
00:04:15
să apară treptat.
00:04:18
Acum, aici e celălalt efect de creștere/micșorare..
00:04:20
Să deschidem opțiunile de efect.
00:04:23
Acest efect se aplică rachetă pe calea sa de mișcare de întoarcere, .
00:04:26
astfel încât racheta dimensiunea este dublat la 200% .
00:04:30
și pornirea sa lină și netedă setările de sfârșit sunt ajustate la.
00:04:33
face racheta obține mai mare treptat, pe măsură ce revine pe calea de mișcare..
00:04:39
Deci, cu căi de mișcare, amintiți-vă există putere în combinații..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Шлях переміщення може бути особливо потужний, коли ви об'єднуєте його .
00:00:06
з іншим анімаційним ефектом.
00:00:09
Наприклад, це зображення коліщатка має шлях переміщення, який переміщує його праворуч, .
00:00:13
але я можу отримати кращий результат,
00:00:15
більше природного руху, якщо я додаю ефект обертання на колесо..
00:00:19
Щоб додати ефект обертання, я вибишу коліщатка та натисніть кнопку Додати анімацію..
00:00:25
Зверніть увагу, що я вибираю Додати анімації, а не ходити.
00:00:28
галерея основних ефектів, оскільки колесо вже має один ефект,.
00:00:32
шляху переміщення.
00:00:33
Я додаючи до цього, так що у колекції додавання анімації .
00:00:37
Я дивлюся в акцент і виберіть "Лічильник"..
00:00:44
Давайте промотнуть всі ефекти.
00:00:47
Колесо переходить до праворуч, а потім обертається, .
00:00:52
але я хочу, щоб спина, поки він рухається по шляху..
00:00:55
Щоб більше працювати зі спиною, Відкриється область Анімація..
00:01:00
Ефект виділення спина жовтий і має значок зірки.
00:01:04
і шлях руху синій і має значок рядка..
00:01:08
Я вибив оберт ефект і клацніть його стрілку .
00:01:11
і замість того, щоб почати його на натисніть кнопку Я буду мати його Почати з попереднього..
00:01:17
Тепер давайте натиснемо відтворити всі , щоб переглянути послідовність..
00:01:21
Колесо рулонах, але повідомлення як вона починає прокатки до.
00:01:24
вона рухається і тримає прокатки після зупинки..
00:01:30
Щоб спина виглядала більш природно, я вибив його,.
00:01:34
відобразити меню та натисніть кнопку Параметри ефекту..
00:01:39
Я використовую ці налаштування, Плавний початок і гладкий кінець для управління спиною -.
00:01:44
вони дають спина більше поступовий початок і кінець..
00:01:48
Я встанови кожен з них на секунду та натисніть кнопку OK..
00:01:56
Я натиму кнопку Відтворити все.
00:01:59
Тепер рулон виглядає більш природно і колесо не обертається на місці..
00:02:05
Останнє, що я хочу, щоб колесо відкотити туди і назад, .
00:02:08
так що я збираюся вибрати обидва ефекти.
00:02:11
Я натискаю один, натисніть управління і натисніть інший.
00:02:15
Вибрано обидва ефекти, є лише одна стрілка, щоб.
00:02:18
натисніть, щоб розкривне меню і що Я вибиваю буде застосовуватися до обох ефектів..
00:02:23
Я натиму Параметри ефектів і позначте цей пункт, Автоматичне зворотне. .
00:02:29
Це зробить обидва ефекти грати а потім грати знову у зворотному напрямку..
00:02:34
Тепер, поки я отримав діалогове вікно, я збираюся.
00:02:36
перейдіть на вкладку Хронометраж і швидкість тривалість обох ефектів..
00:02:41
Я зміню це від 2 секунд до 1,5.
00:02:45
Інша річ, яку я можу зробити, це зробити весь ефект повторити.
00:02:48
натиснувши 2 у полі повторення.
00:02:53
Є готовий ефект,
00:02:55
колесо відкочує вперед і назад, і він повторюється.
00:03:00
Ось ще одна анімація послідовність, яка використовує комбіновані ефекти..
00:03:04
Ця ракета рухається на двох діагональні шляхи руху, .
00:03:07
один на Місяць і один назад на Землю.
00:03:11
Я буду грати послідовність.
00:03:13
Ракета летить на Місяць потім обертається і летить назад..
00:03:18
Ви також помітите, що ракета стає менше, коли він рухається геть .
00:03:23
і більше, як він повертається.
00:03:26
Це робота ефект називається рости/стиснути..
00:03:29
Вона поєднується з рухомими шляхами.
00:03:32
Ось ефекти в області анімації..
00:03:36
Це шляхи руху і кожен з них слідує.
00:03:39
цей ефект акценту називаються рости/стиснути..
00:03:43
Кожен ефект росту/зменшення має значення грати з попереднім шляхом руху..
00:03:48
Отже, давайте подивимося на перший використання ефекту росту/зменшення..
00:03:52
Я відкрию його варіанти ефекту.
00:03:54
У цьому випадку ростуть/зменшуються застосовується до ракети.
00:03:57
як він рухається, так що його розмір має менший розмір .
00:04:01
що робить ракету усадки;
00:04:04
також її плавний початок налаштування затримує скорочення.
00:04:07
так що це відбувається далеко вниз шлях або далі .
00:04:11
і плавне налаштування кінця допомагає ефект зменшення в кінці контуру.
00:04:15
відбуваються поступово.
00:04:18
Тепер ось інші ростуть/зменшуються ефект..
00:04:20
Давайте відкриємо свої параметри ефекту.
00:04:23
Цей ефект застосовується до ракети на зворотному шляху руху, .
00:04:26
так ракети вдвічі збільшився на 200% .
00:04:30
і її гладкий початок і гладкий кінцеві параметри пристосовуються до.
00:04:33
зробити ракети отримати більше поступово, коли він повертається на шлях руху..
00:04:39
Отже, з рухомими шляхами, пам'ятайте є влада в комбінаціях..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir hareket yolu olabilir özellikle güçlü zaman birleştirdiğinizde .
00:00:06
başka bir animasyon efekti ile.
00:00:09
Örneğin, bu tekerlek görüntüsü onu sağa doğru hareket ettiren bir hareket yolu, .
00:00:13
ama daha iyi bir sonuç alabilirim.
00:00:15
eklersem daha doğal hareket tekerleğe bir spin etkisi..
00:00:19
Spin efektini eklemek için, tekerleği tıklatın ve ardından animasyon ekle'yi tıklatın..
00:00:25
Ekle'yi seçtiğimi unutmayın gitmek yerine animasyon.
00:00:28
ana efekt galerisi çünkü tekerleğin zaten tek bir etkisi vardır,.
00:00:32
hareket yolu.
00:00:33
Buna ekliyorum, yani. animasyon ekle galerisinde .
00:00:37
Vurgu'ya bakıyorum. etkileri ve Spin seçin..
00:00:44
Tüm efektleri önizleyelim.
00:00:47
Tekerlek, sağ ve sonra döner, .
00:00:52
ama ben o zaman döndürmek istiyorum yol boyunca hareket eder..
00:00:55
Spin ile daha fazla çalışmak için, Animasyon bölmesini açacağım..
00:01:00
Spin vurgu etkisi sarı ve yıldız simgesi vardır.
00:01:04
ve hareket yolu mavi ve satır simgesi vardır..
00:01:08
Ben spin seçeceğim etkisi ve ok tıklayın .
00:01:11
ve bunun yerine başlatın sahip tıklayın önceki ile başlat'ın olacak..
00:01:17
Şimdi tümoynat'a tıklayalım sırasını önizlemek için..
00:01:21
Tekerlek yuvarlanır, ama fark önce haddeleme başlar nasıl.
00:01:24
hareket eder ve tutar durdurulduktan sonra yuvarlanıyor..
00:01:30
Döndürmenin görünmesini sağlamak için daha doğal, ben seçeceğim,.
00:01:34
menüsünü görüntülemek ve Efekt seçeneklerini tıklatın..
00:01:39
Ben bu ayarları kullanın, Sorunsuz başlangıç ve pürüzsüz sonu spin kontrol etmek -.
00:01:44
onlar spin daha vermek kademeli başlangıç ve bitiş..
00:01:48
Her birini. bir saniye ve Tamam'ı tıklatın..
00:01:56
Hepsini Oynat'a tıklayacağım.
00:01:59
Şimdi rulo daha doğal görünüyor ve tekerlek yerinde dönmüyor..
00:02:05
Son istiyorum tekerlek ileri geri yuvarlan, .
00:02:08
Bu yüzden her iki efekti de seçeceğim.
00:02:11
Birini tıklatacağım, kontrole basacağım ve diğerini tıklatacağım.
00:02:15
Her iki efekt de seçilirken, sadece bir ok var.
00:02:18
açılan menü için tıklayın ve ne Ben her iki efektler için geçerli olacaktır seçin..
00:02:23
Efekt seçeneklerini tıklatacağım ve bu seçeneği seçin, Otomatik ters. .
00:02:29
Bu her iki efekti de oynatacaktır ve sonra ters tekrar oynayın..
00:02:34
Şimdi ben var iken iletişim kutusu açık, ben gidiyorum.
00:02:36
Zamanlama sekmesini ve hızını tıklatın her iki etki süresi kadar..
00:02:41
Bunu 2 saniyeden 1.5'e çıkaracağım.
00:02:45
Yapabileceğim başka bir şey daha. tüm efekti yinelemek.
00:02:48
tekrar kutusunda 2'ye tıklayarak.
00:02:53
İşte bitmiş etkisi,
00:02:55
tekerlek ileri geri yuvarlanır ve tekrarlanır.
00:03:00
İşte başka bir animasyon birleşik efektler kullanan sıra..
00:03:04
Bu roket iki hareket eder diyagonal hareket yolları, .
00:03:07
Biri Ay'a, diğeri de Dünya'ya.
00:03:11
Diziyi ben oynayacağım.
00:03:13
Roket Ay'a uçuyor. sonra arkasını döner ve geri uçar..
00:03:18
Ayrıca roket fark edeceksiniz hareket ettikçe küçülür .
00:03:23
ve döndükçe daha büyük.
00:03:26
Bu bir işin işi. büyüme/küçültme adı verilen etki..
00:03:29
Hareket yolları ile birleşince.
00:03:32
İşte etkileri animasyon bölmesinde..
00:03:36
Bunlar hareket yolları. ve her biri tarafından takip edilir.
00:03:39
bu vurgu etkisi büyümek/küçültmek denir..
00:03:43
Her büyüme/küçültme etkisi önceki hareket yolu ile oynayın..
00:03:48
Şimdi ilk bakalım büyüme/küçültme etkisinin kullanılması..
00:03:52
Etki seçeneklerini açacağım.
00:03:54
Bu durumda büyümek/küçültmek etkisi roket için geçerlidir.
00:03:57
hareket ettikçe, bu yüzden onun boyutu daha küçük olarak ayarlanır .
00:04:01
bu da roketi küçültür;
00:04:04
ayrıca düzgün başlangıç ayarı küçülme geciktirir.
00:04:07
bu yüzden uzakta olur yol ya da daha uzak .
00:04:11
ve pürüzsüz uç ayarı yardımcı olur yolun sonundaki küçülen etki.
00:04:15
yavaş yavaş meydana gelir.
00:04:18
İşte diğeri. etkisi büyüyün/küçültün..
00:04:20
Etki seçeneklerini açalım.
00:04:23
Bu etki, dönüş hareket yolunda roket, .
00:04:26
böylece roket boyutu% 200 iki katına çıkarılır .
00:04:30
ve pürüzsüz başlangıç ve pürüzsüz bitiş ayarları ayarlanır.
00:04:33
roket daha büyük olsun yapmak hareket yolunda geri dönerken yavaş yavaş..
00:04:39
Yani, hareket yolları ile, unutmayın Kombinasyonlarda güç var..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Um caminho de movimento pode ser especialmente poderoso quando se combina .
00:00:06
com outro efeito de animação.
00:00:09
Por exemplo, esta imagem da roda tem um caminho de movimento que o move para a direita, .
00:00:13
mas posso obter um resultado melhor,
00:00:15
movimento mais natural se eu adicionar um efeito de centrifugação para a roda..
00:00:19
Para adicionar o efeito de centrifugação, vou selecionar a roda e, em seguida, clique em Adicionar animação..
00:00:25
Note que estou escolhendo Add animação, em vez de ir para.
00:00:28
a galeria de efeitos principais porque a roda já tem um efeito,.
00:00:32
o caminho do movimento.
00:00:33
Estou a acrescentar a isso, por isso. na galeria de animação Add .
00:00:37
Olho para a ênfase efeitos e escolher Spin..
00:00:44
Vamos visualizar todos os efeitos.
00:00:47
A roda move-se para o direito e, em seguida, gira, .
00:00:52
mas eu quero que ele gira enquanto move-se ao longo do caminho..
00:00:55
Para trabalhar mais com a rotação, Vou abrir o painel de animação..
00:01:00
O efeito de ênfase da centrifugação é amarelo e tem o ícone estrela.
00:01:04
e o caminho de movimento é azul e tem o ícone de linha..
00:01:08
Vou selecionar a rotação efeito e clicar a sua seta .
00:01:11
e em vez de tê-lo Começar em clique vou tê-lo Começar com anterior..
00:01:17
Agora vamos clicar Em Jogar tudo para visualizar a sequência..
00:01:21
A roda rola, mas reparem como começa a rolar antes.
00:01:24
move-se e mantém rolando depois que é parado..
00:01:30
Para fazer o giro parecer mais natural, vou selecioná-lo,.
00:01:34
exibir o seu menu e clique nas opções De efeito..
00:01:39
Eu uso estas configurações, arranque suave e Fim suave para controlar a rotação -.
00:01:44
eles dão a rotação um mais início e fim gradual..
00:01:48
Vou definir cada um para um segundo e clique OK..
00:01:56
Vou clicar em reproduzir tudo.
00:01:59
Agora o rolo parece mais natural e a roda não gira no lugar..
00:02:05
A última vez que quero que a roda. rolar para trás e para a frente, .
00:02:08
por isso vou selecionar os dois efeitos.
00:02:11
Clico num, pressiono o controlo e clico no outro.
00:02:15
Com ambos os efeitos selecionados, há apenas uma seta para.
00:02:18
clique para o menu drop down e o que Eu seleciono aplicar-se a ambos os efeitos..
00:02:23
Vou clicar em opções de efeito e selecione esta opção, reverso automático. .
00:02:29
Isto fará com que ambos os efeitos joguem e depois voltar a jogar ao contrário..
00:02:34
Agora, enquanto eu tenho o caixa de diálogo aberta, vou.
00:02:36
clique no separador de tempo e velocidade até a duração de ambos os efeitos..
00:02:41
Vou mudar isto de 2 segundos para 1,5.
00:02:45
Outra coisa que posso fazer é. fazer todo o efeito repetir.
00:02:48
clicando em 2 na caixa de repetição.
00:02:53
Aí está o efeito final,
00:02:55
a roda rola para trás e para a frente e repete-se.
00:03:00
Aqui está outra animação sequência que usa efeitos combinados..
00:03:04
Este foguete move-se em dois caminhos de movimento diagonal, .
00:03:07
um para a Lua e um de volta à Terra.
00:03:11
Vou tocar a sequência.
00:03:13
O foguetão voa para a Lua depois vira-se e voa de volta..
00:03:18
Também vai notar que o foguete fica menor à medida que se afasta .
00:03:23
e maior à medida que regressa.
00:03:26
É o trabalho de um efeito chamado crescer/encolher..
00:03:29
É combinado com os caminhos de movimento.
00:03:32
Aqui estão os efeitos no painel de animação..
00:03:36
Estes são os caminhos do movimento e cada um é seguido por.
00:03:39
este efeito de ênfase chamado crescer/encolher..
00:03:43
Cada efeito de crescimento/redução está definido para jogar com o caminho de movimento anterior..
00:03:48
Então vamos olhar para o primeiro utilização do efeito de cultivo/redução..
00:03:52
Vou abrir as suas opções de efeito.
00:03:54
Neste caso, o crescer/encolher efeito aplica-se ao foguete.
00:03:57
à medida que se afasta, de modo que a sua tamanho é definido para menor .
00:04:01
o que faz o foguete encolher;
00:04:04
também a sua configuração de início suave atrasa a redução.
00:04:07
por isso acontece fora para baixo o caminho ou mais longe .
00:04:11
e a definição final suave ajuda o efeito de redução no final do caminho.
00:04:15
a ocorrer gradualmente.
00:04:18
Agora aqui está o outro efeito de crescimento/psiquiatra..
00:04:20
Vamos abrir as suas opções de efeito.
00:04:23
Este efeito aplica-se ao foguete no seu caminho de movimento de retorno, .
00:04:26
de modo que o foguete tamanho é dobrado a 200% .
00:04:30
e seu início suave e suave as definições finais são ajustadas para.
00:04:33
fazer o foguete ficar maior gradualmente à medida que retorna no caminho do movimento..
00:04:39
Então, com os caminhos de movimento, lembre-se há poder em combinações..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Putanja kretanja može biti posebno moćan kada ga kombinujete .
00:00:06
sa drugim efektom animacije.
00:00:09
Na primer, ova slika točka ima pokretna putanja koja ga pomera nadesno, .
00:00:13
Ali mogu da dobijem bolji rezultat.
00:00:15
prirodnije kretanje ako dodam efekat okretanja na volan..
00:00:19
Da bih dodao efekat okretanja, ja ću izabrati točkić, a zatim kliknite na dugme Dodaj animaciju..
00:00:25
Imajte na umu da biram da dodaj animacija, umesto da ide na.
00:00:28
galerija glavnih efekata zato što Točak već ima jedan efekat,.
00:00:32
putanju kretanja.
00:00:33
Dodao sam to, pa. u galeriji "Dodavanje animacije" .
00:00:37
Gledam u naglasak efekte i odaberite opciju Spin..
00:00:44
Hajde da pregledamo sve efekte.
00:00:47
Točak se kreće ka Da tačno i onda se okrene, .
00:00:52
Ali želim da se okrene dok Kreжe se putem..
00:00:55
Da bi radio viљe sa okretanjem, Otvoriću okno za animaciju..
00:01:00
Efekat naglašavanja okretanja je žuta i ima ikonu zvezde.
00:01:04
a putanja kretanja je plava i ima ikonu linije..
00:01:08
Ja жu izabrati okretanje. efekat i kliknite na njegovu strelicu .
00:01:11
i umesto da počne Kliknite na dugme "Počni sa prethodnim"..
00:01:17
Sada kliknite na dugme Reprodukuj sve da biste pregledali sekvencu..
00:01:21
Točkovi se kotrljaju, ali primeti kako počinje da se kotrlja pre.
00:01:24
pomera se i održava Kotrlja se nakon љto se zaustavi..
00:01:30
Da bi okretanje izgledalo Prirodnije, ja жu ga izabrati..
00:01:34
prikazati svoj meni i kliknite na dugme Opcije efekta..
00:01:39
Koristim ove postavke, glatko start i glatki kraj za kontrolu okretanja-.
00:01:44
Oni daju okret više postepeno poиetak i kraj..
00:01:48
Podesiжu svaku od njih. u jednom sekundu i kliknite na dugme U redu..
00:01:56
Kliknuću na dugme "Igraj sve".
00:01:59
Sada rolna izgleda prirodnije I točak se ne vrti na mestu..
00:02:05
Poslednji put ћelim da toиak. Kotrljaj se napred-nazad, .
00:02:08
Tako da жu izabrati oba efekta.
00:02:11
Kliknuжu na jednu, pritisnite kontrolu, a druga.
00:02:15
Kada su oba efekta izabrana, Postoji samo jedna strela za.
00:02:18
kliknite na padajuću meniji i šta Ako izaberem, primenjivaće se na oba efekta..
00:02:23
Izabrati ću opcije efekta i izaberite ovu opciju, automatski obrni. .
00:02:29
Ovo će učiniti da se oba efekta igraju i onda ponovo sviraj u rikverc..
00:02:34
Sada, dok imam dijalog otvoren, ja ću.
00:02:36
izaberite karticu "Vreme i brzina" trajanje oba efekta..
00:02:41
Promeniću ovo sa 2 sekunde na 1,5.
00:02:45
Joљ jedna stvar koju mogu da uradim je. nateraj ceo efekat da se ponovi.
00:02:48
klikom na 2 u ponavljajućem polju.
00:02:53
Evo zavrљene efekta.
00:02:55
Točak se kotrlja napred-nazad i ponavlja se.
00:03:00
Evo još jedne animacije sekvenca koja koristi kombinovane efekte..
00:03:04
Ova raketa se kreće na dva dijagonalne pokretne putanje, .
00:03:07
Jedan na Mesec i jedan nazad na Zemlju.
00:03:11
Pustiću sekvencu.
00:03:13
Raketa leti na Mesec Onda se okrene i odleti nazad..
00:03:18
Takoрe жete primetiti da je raketa. sve je manje kako se udaljava. .
00:03:23
i veжi kako se vraжa.
00:03:26
To je delo efekat koji se zove rast/smanjenje..
00:03:29
U kombinaciji sa pokretnim stazama.
00:03:32
Evo efekata u oknu za animaciju..
00:03:36
Ovo su pokretne staze i svaki od njih je praćen.
00:03:39
ovaj efekat naglašavanja zove se rast/psihijatar..
00:03:43
Svaki efekat rasta/smanjenja je podešen na igranje sa prethodnom putanjom kretanja..
00:03:48
Pa, pogledajmo prvi korišćenje efekta rasta/smanjenja..
00:03:52
Otvoriću njegove opcije efekta.
00:03:54
U ovom slučaju, raste/smanjuje efekat se primenjuje na raketu.
00:03:57
kako se udaljava, tako da veličina je podešena na manju .
00:04:01
što čini da se raketa smanji;
00:04:04
takođe i glatko podešavanje početka odlaganje smanjenja.
00:04:07
Tako da se to dešava dole putanju ili dalje .
00:04:11
i glatka postavka kraja pomaže efekat smanjenja na kraju putanje.
00:04:15
da se dešava postepeno.
00:04:18
Evo drugog efekat rasta/smanjenja..
00:04:20
Hajde da otvorimo njegove opcije efekta.
00:04:23
Ovaj efekat se primenjuje na raketa na svojoj povratne pokretne staze, .
00:04:26
Dakle, raketa veličina se udvostručuje na 200% .
00:04:30
i njegov glatki početak i glatko end postavke su prilagođene.
00:04:33
Neka raketa bude veća postepeno dok se vraća na pokretnu putanju..
00:04:39
Dakle, sa pokretnim stazama, zapamti Ima moжi u kombinacijama..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
مع تأثير حركة آخر.
00:00:09
على سبيل المثال، تحتوي صورة العجلة هذه على مسار حركة يحركه لليمين، .
00:00:13
لكن يمكنني الحصول على نتيجة أفضل
00:00:15
حركة طبيعية أكثر إذا أضفت تأثير دوران على عجلة القيادة..
00:00:19
لإضافة تأثير الدوران، سأختار العجلة ثم انقر فوق إضافة حركة..
00:00:25
لاحظ أنني أختار إضافة الرسوم المتحركة بدلا من الذهاب إلى.
00:00:28
معرض الآثار الرئيسية لأن العجلة لديها تأثير واحد.
00:00:32
مسار الحركة.
00:00:33
سأضيف إلى ذلك، لذا في معرض إضافة رسوم متحركة .
00:00:37
أنظر في التركيز الآثار واختيار سبين..
00:00:44
دعونا معاينة جميع الآثار.
00:00:47
العجلة تتحرك إلى اليمين ثم يدور، .
00:00:52
ولكن أريد أن تدور في حين أنه يتحرك على طول الطريق..
00:00:55
للعمل أكثر مع الدوران، سأفتح جزء الحركة.
00:01:00
تأثير التركيز تدور هو الأصفر ويحتوي على رمز النجمة.
00:01:04
ومسار الحركة الأزرق ويحتوي على رمز الخط..
00:01:08
سأختار الدوران تأثير وانقر على السهم الخاص به .
00:01:11
وبدلا من أن يكون لها ابدأ على انقر على سآخذ ذلك ابدأ مع السابق..
00:01:17
الآن دعونا انقر فوق تشغيل جميع لمعاينة التسلسل..
00:01:21
العجلة تتدحرج، لكن لاحظ كيف يبدأ المتداول قبل.
00:01:24
يتحرك ويحافظ على المتداول بعد أن توقفت..
00:01:30
لجعل نظرة تدور أكثر طبيعية، وأنا سوف تحديده،.
00:01:34
عرض القائمة الخاصة به و انقر فوق خيارات التأثير..
00:01:39
يمكنني استخدام هذه الإعدادات، بداية سلسة ونهاية سلسة للسيطرة على تدور -.
00:01:44
أنها تعطي تدور أكثر بداية تدريجية ونهاية..
00:01:48
سأنساء كل واحد إلى ثانية واحدة وانقر فوق موافق..
00:01:56
سأضغط على تشغيل الكل.
00:01:59
الآن لفة تبدو أكثر طبيعية والعجلة لا تدور في مكانها..
00:02:05
آخر أريد العجلة إلى تراجعي و عودي .
00:02:08
لذا سأختار كلا التأثيرين
00:02:11
سأضغط على واحد، اضغط على التحكم وانقر فوق الآخر.
00:02:15
مع تحديد كلا التأثيرين، هناك سهم واحد فقط.
00:02:18
انقر فوق القائمة المنسدلة وما أنا حدد سوف تنطبق على كلا التأثيرين..
00:02:23
سأضغط على خيارات التأثير و حدد هذا الخيار، عكس تلقائي. .
00:02:29
وهذا سيجعل كلا التأثيرين اللعب ثم تلعب مرة أخرى في الاتجاه المعاكس..
00:02:34
الآن بينما أنا عندي مربع الحوار فتح، وانا ذاهب الى.
00:02:36
انقر فوق علامة التبويب التوقيت والسرعة حتى مدة كلا التأثيرين..
00:02:41
سأغير هذا من ثانيتين إلى 1.5
00:02:45
شيء آخر يمكنني القيام به هو جعل التأثير كله تكرار.
00:02:48
بالنقر فوق 2 في المربع التكرار.
00:02:53
هناك التأثير النهائي
00:02:55
العجلة تتدحرج ذهابا وإيابا وتكرر.
00:03:00
هنا آخر الرسوم المتحركة تسلسل يستخدم تأثيرات مجمعة..
00:03:04
هذا الصاروخ يتحرك على اثنين مسارات الحركة قطري، .
00:03:07
واحد إلى القمر وواحد إلى الأرض.
00:03:11
سأعزف على التسلسل
00:03:13
الصاروخ يطير إلى القمر ثم يستدير ويطير مرة أخرى..
00:03:18
ستلاحظ أيضا أن الصاروخ يحصل على أصغر لأنها تتحرك بعيدا .
00:03:23
وأكبر كلما عاد.
00:03:26
هذا هو عمل تأثير يسمى النمو / الانكماش..
00:03:29
انها جنبا إلى جنب مع مسارات الحركة.
00:03:32
هنا هي الآثار في جزء الحركة..
00:03:36
هذه هي مسارات الحركة وكل واحد يتبعه.
00:03:39
هذا التأثير التأكيد ودعا تنمو / يتقلص..
00:03:43
يتم تعيين كل تأثير النمو / تقليص إلى اللعب مع مسار الحركة السابقة..
00:03:48
لذا دعونا ننظر إلى أول استخدام تأثير النمو / الانكماش..
00:03:52
سأفتح خيارات تأثيره
00:03:54
في هذه الحالة تنمو / يتقلص تأثير ينطبق على الصاروخ.
00:03:57
كما يتحرك بعيدا، لذلك يتم تعيين الحجم إلى أصغر .
00:04:01
مما يجعل الصاروخ يتقلص؛
00:04:04
أيضا الإعداد بداية سلسة يؤخر الانكماش.
00:04:07
لذلك يحدث بعيدا إلى أسفل المسار أو أبعد من ذلك .
00:04:11
وإعداد النهاية السلسة يساعد تأثير الانكماش في نهاية المسار.
00:04:15
أن يحدث تدريجيا.
00:04:18
الآن هنا الآخر النمو / تقليص الأثر..
00:04:20
دعونا نفتح خيارات تأثيره.
00:04:23
ينطبق هذا التأثير على صاروخ على مسار حركة عودته، .
00:04:26
اذا الصاروخ تضاعف الحجم بنسبة 200٪ .
00:04:30
وبدايته السلسة وسلسة يتم ضبط إعدادات النهاية على.
00:04:33
جعل الصاروخ الحصول على أكبر تدريجيا كما يعود على مسار الحركة..
00:04:39
لذا، مع مسارات الحركة، تذكر هناك قوة في التركيبات..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
다른 애니메이션 효과.
00:00:09
예를 들어 이 휠 이미지는 오른쪽으로 이동하는 모션 경로는 .
00:00:13
하지만 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
00:00:15
추가하면 자연스러운 모션 휠에 스핀 효과..
00:00:19
스핀 효과를 추가하려면 휠을 클릭한 다음 애니메이션 추가를 클릭합니다..
00:00:25
추가를 선택중이라는 점에 유의하십시오. 애니메이션을 가기보다는.
00:00:28
주요 효과 갤러리 때문에 휠에는 이미 하나의 효과가 있습니다..
00:00:32
모션 경로입니다.
00:00:33
나는 그 하나에 추가하고 있어, 그래서 애니메이션 추가 갤러리에서 .
00:00:37
강조를 본다 효과 및 스핀을 선택합니다..
00:00:44
모든 효과를 미리 살펴보겠습니다.
00:00:47
휠이 오른쪽 후 회전, .
00:00:52
그러나 나는 그것이 그것을 동안 회전하고 싶다. 경로를 따라 이동합니다..
00:00:55
스핀으로 더 많은 작업을 수행하려면 애니메이션 창을 엽니다..
00:01:00
스핀 강조 효과는 노란색과 별 아이콘이.
00:01:04
모션 경로는 파란색과 선 아이콘이 있습니다..
00:01:08
스핀을 선택하겠습니다. 효과 및 화살표를 클릭 .
00:01:11
그리고 그것을 시작하는 대신 이전으로 시작하겠습니다 클릭합니다..
00:01:17
이제 모든 재생을 클릭해 보겠습니다. 시퀀스를 미리 봅니다..
00:01:21
휠 롤, 하지만 통지 이전에 롤링을 시작하는 방법.
00:01:24
그것은 이동하고 유지 중지 된 후 롤링..
00:01:30
스핀 모양을 만들기 위해 더 자연스러워, 나는 그것을 선택합니다,.
00:01:34
메뉴를 표시하고 효과 옵션을 클릭합니다..
00:01:39
나는이 설정을 사용, 부드러운 시작 그리고 스핀을 제어하는 부드러운 끝 -.
00:01:44
그들은 스핀을 더 제공합니다. 점진적인 시작과 끝..
00:01:48
각 하나를 1초를 클릭하고 확인을 클릭합니다..
00:01:56
나는 모두를 재생을 클릭합니다.
00:01:59
이제 롤은 더 자연스럽게 보입니다. 그리고 바퀴는 제자리에 회전하지 않습니다..
00:02:05
마지막으로 나는 바퀴를 원한다 앞뒤로 롤백, .
00:02:08
그래서 두 가지 효과를 모두 선택합니다.
00:02:11
한 쪽을 클릭하고, 컨트롤을 누르고, 다른 한 쪽을 클릭합니다.
00:02:15
두 효과를 모두 선택, 화살표가 하나뿐입니다..
00:02:18
드롭다운 메뉴와 두 가지 효과에 모두 적용됩니다 선택합니다..
00:02:23
효과 옵션을 클릭하고 이 옵션인 자동 역방향 옵션을 선택합니다. .
00:02:29
이 두 효과 모두 재생됩니다 그런 다음 다시 역으로 재생합니다..
00:02:34
이제 는 대화 상자가 열려, 나는.
00:02:36
타이밍 탭과 속도를 클릭합니다. 두 효과의 지속 시간을 최대..
00:02:41
이 것을 2초에서 1.5초로 변경합니다.
00:02:45
내가 할 수있는 또 다른 일은 전체 효과를 반복합니다..
00:02:48
반복 상자에서 2를 클릭하여.
00:02:53
완성된 효과가 있습니다.
00:02:55
휠이 앞뒤로 굴러 가며 반복됩니다.
00:03:00
여기에 또 다른 애니메이션이 있습니다. 결합된 효과를 사용하는 시퀀스입니다..
00:03:04
이 로켓은 두 개의 로켓으로 이동합니다. 대각선 모션 경로, .
00:03:07
하나는 달에 다시 지구로 하나.
00:03:11
시퀀스를 재생합니다.
00:03:13
로켓이 달로 날아갑니다. 그런 다음 돌아서서 다시 날아갑니다..
00:03:18
또한 로켓이 있음을 알 수 있습니다. 이동하면 작아집니다. .
00:03:23
반환할 때 더 큽합니다.
00:03:26
이것이 바로 성장/축소라는 효과..
00:03:29
모션 경로와 결합됩니다.
00:03:32
여기에 효과가 있습니다 애니메이션 창에서..
00:03:36
모션 경로는 다음과 같습니다. 각 다음.
00:03:39
이 강조 효과 성장/축소라고 합니다..
00:03:43
각 성장/수축 효과는 이전 모션 경로로 재생합니다..
00:03:48
그래서 첫 번째를 살펴 보자 성장/수축 효과의 사용..
00:03:52
효과 옵션을 엽니다.
00:03:54
이 경우 성장/축소 로켓에 적용되는 효과.
00:03:57
그것은 멀리 이동으로, 그래서 그것의 크기는 더 작게 설정됩니다. .
00:04:01
로켓을 축소하게 합니다.
00:04:04
또한 부드러운 시작 설정 축소 지연.
00:04:07
그래서 그것은 떨어져 발생 경로 또는 더 멀리 떨어진 곳에 .
00:04:11
부드러운 끝 설정이 도움이 됩니다. 경로 끝에 있는 축소 효과.
00:04:15
점차적으로 발생합니다.
00:04:18
이제 다른 성장/축소 효과..
00:04:20
효과 옵션을 열어 보겠습니다.
00:04:23
이 효과는 반환 모션 경로에 로켓, .
00:04:26
그래서 로켓 크기는 200 %로 두 배로 증가합니다. .
00:04:30
매끄러운 시작과 매끄러운 최종 설정은.
00:04:33
로켓이 커지도록 모션 경로에서 돌아오면 점차적으로 반환됩니다..
00:04:39
그래서, 모션 경로와 함께, 기억 조합에 힘이 있다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
具有另一种动画效果。
00:00:09
例如,此轮子图像具有 将其向右移动的运动路径,.
00:00:13
但我可以得到更好的结果,
00:00:15
如果我添加更自然的运动 车轮的旋转效果。.
00:00:19
要添加旋转效果,我将选择 轮子,然后单击"添加动画"。.
00:00:25
请注意,我选择"添加" 动画而不是去.
00:00:28
主效果库,因为 轮子已经有一个效果,.
00:00:32
运动路径。
00:00:33
我正在添加那个,所以 在添加动画库中.
00:00:37
我看在重点 效果,然后选择旋转。.
00:00:44
让我们预览所有效果。
00:00:47
车轮移动到 向右旋转,.
00:00:52
但我希望它在它的时候旋转 沿路径移动。.
00:00:55
要更多地使用旋转, 我将打开动画窗格。.
00:01:00
旋转强调效果是 黄色,并具有星形图标.
00:01:04
运动路径为 蓝色,并具有线条图标。.
00:01:08
我会选择旋转 效果并单击其箭头.
00:01:11
而不是让它 开始 单击"我将使其从上一个开始"。.
00:01:17
现在让我们点击全部播放 以预览序列。.
00:01:21
车轮滚动,但请注意 它之前如何开始滚动.
00:01:24
它移动并保持 停止后滚动。.
00:01:30
使旋转看起来 更自然,我会选择它,.
00:01:34
显示其菜单和 单击"效果选项"。.
00:01:39
我使用这些设置,顺利启动 和平滑端控制旋转 -.
00:01:44
他们给旋转一个更多 逐渐开始和结束。.
00:01:48
我将每个设置为 一秒钟,然后单击确定。.
00:01:56
我将单击"全部播放"。
00:01:59
现在,卷筒看起来更自然 并且轮子不会在原位旋转。.
00:02:05
最后 我想要轮子 来回滚动,.
00:02:08
所以我要选择这两种效果。
00:02:11
我将单击一个,按控制键,然后单击另一个。
00:02:15
同时选择这两种效果后, 只有一个箭头.
00:02:18
点击下拉菜单和内容 我选择将适用于这两种效果。.
00:02:23
我将单击"效果选项",然后 选择此选项,自动反转。.
00:02:29
这将使两种效果都播放 然后反向播放。.
00:02:34
现在,虽然我有 对话框打开,我要.
00:02:36
单击计时选项卡和速度 延长两种效果的持续时间。.
00:02:41
我将其从 2 秒更改为 1.5 秒。
00:02:45
我能做的另一件事是 使整个效果重复.
00:02:48
通过单击重复框中的 2。
00:02:53
有成品效果,
00:02:55
车轮来回滚动并重复。
00:03:00
这是另一个动画 使用组合效果的序列。.
00:03:04
这枚火箭在两个上移动 对角线运动路径,.
00:03:07
一个到月球,一个回到地球。
00:03:11
我将播放该序列。
00:03:13
火箭飞向月球 然后转身飞回去。.
00:03:18
您还会注意到火箭 随着它的移动而变小.
00:03:23
并且随着它的返回而更大。
00:03:26
这是一个 效果称为生长/收缩。.
00:03:29
它与运动路径相结合。
00:03:32
以下是效果 在动画窗格中。.
00:03:36
这些是运动路径 并且每个后面都跟着.
00:03:39
这种强调效果 称为生长/收缩。.
00:03:43
每个生长/收缩效果设置为 使用上一个运动路径。.
00:03:48
所以让我们来看看第一个 使用生长/收缩效果。.
00:03:52
我将打开其效果选项。
00:03:54
在这种情况下,增长/收缩 效果适用于火箭.
00:03:57
当它移开时,所以它 大小设置为更小.
00:04:01
这使得火箭收缩;
00:04:04
也其平稳的启动设置 延迟收缩.
00:04:07
所以它发生在下面 路径或更远的距离.
00:04:11
平滑的末端设置有助于 路径末端的收缩效应.
00:04:15
逐渐发生。
00:04:18
现在这是另一个 生长/收缩效果。.
00:04:20
让我们打开它的效果选项。
00:04:23
此效果适用于 火箭在其返回运动路径上,.
00:04:26
所以火箭 尺寸在 200% 时翻倍.
00:04:30
及其平稳的启动和平稳 结束设置调整为.
00:04:33
使火箭变大 逐渐返回运动路径。.
00:04:39
因此,对于运动路径,请记住 组合有力量。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
ด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอื่น
00:00:09
ตัวอย่างเช่น รูปวงล้อนี้มี เส้นทางการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไปทางขวา .
00:00:13
แต่ฉันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้
00:00:15
การเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าฉันเพิ่ม ผลการหมุนไปที่ล้อของ.
00:00:19
เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์การหมุน วงล้อ แล้วคลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว.
00:00:25
โปรดสังเกตว่าฉันเลือก 'เพิ่ม' ภาพเคลื่อนไหวแทนที่จะไป.
00:00:28
แกลเลอรีเอฟเฟ็กต์หลักเนื่องจาก วงล้อมีผลหนึ่งแล้ว.
00:00:32
เส้นทางการเคลื่อนไหว
00:00:33
ผมเพิ่มอันนั้นเข้าไป, ดังนั้น ในแกลเลอรี เพิ่มภาพเคลื่อนไหว .
00:00:37
ฉันมองไปที่การเน้น เอฟเฟ็กต์ แล้วเลือก หมุน.
00:00:44
ลองมาดูตัวอย่างเอฟเฟกต์ทั้งหมด
00:00:47
วงล้อเคลื่อนที่ไปที่ ขวาแล้วหมุน .
00:00:52
แต่ฉันต้องการให้มันหมุนในขณะที่มัน เคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง.
00:00:55
เพื่อให้ทํางานมากขึ้นกับการหมุน ฉันจะเปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว.
00:01:00
ผลการเน้นการหมุนคือ สีเหลืองและมีไอคอนรูปดาว.
00:01:04
และเส้นทางการเคลื่อนไหวคือ สีน้ําเงินและมีไอคอนเส้น.
00:01:08
ฉันจะเลือกสปิน ผลและคลิกลูกศรของมัน .
00:01:11
และแทนที่จะให้มันเริ่มต้นบน คลิก ฉันจะให้เริ่มกับก่อนหน้านี้.
00:01:17
ตอนนี้เรามาคลิกเล่นทั้งหมด เพื่อแสดงตัวอย่างลําดับ.
00:01:21
ล้อหมุน แต่สังเกต มันเริ่มกลิ้งอย่างไรก่อน.
00:01:24
มันย้ายและเก็บไว้ กลิ้งหลังจากที่มันหยุด.
00:01:30
เพื่อให้การหมุนดู เป็นธรรมชาติมากขึ้นฉันจะเลือกมัน.
00:01:34
แสดงเมนูของเมนูและ คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์.
00:01:39
ฉันใช้การตั้งค่าเหล่านี้เริ่มต้นได้อย่างราบรื่น และปลายเรียบเพื่อควบคุมการหมุน -.
00:01:44
พวกเขาให้การหมุนมากขึ้น ค่อยๆเริ่มต้นและสิ้นสุด.
00:01:48
ฉันจะตั้งแต่ละคนเป็น หนึ่งวินาทีแล้วคลิก ตกลง.
00:01:56
ฉันจะคลิก เล่นทั้งหมด
00:01:59
ตอนนี้ม้วนดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และล้อไม่หมุนเข้าที่.
00:02:05
สุดท้ายฉันต้องการล้อที่จะ กลิ้งไปมา .
00:02:08
ผมจะเลือกลักษณะพิเศษทั้งสองอย่าง
00:02:11
ฉันจะคลิกหนึ่งกดตัวควบคุมและคลิกอื่น ๆ
00:02:15
เมื่อเลือกลักษณะพิเศษทั้งสองแล้ว มีลูกศรเพียงลูกเดียวที่จะ.
00:02:18
คลิกเพื่อดูเมนูแบบหล่นลงและอะไร ฉันเลือกจะนําไปใช้กับเอฟเฟกต์ทั้งสอง.
00:02:23
ฉันจะคลิก ตัวเลือก เอฟเฟ็กต์ และ เลือกตัวเลือกนี้ ย้อนกลับอัตโนมัติ .
00:02:29
สิ่งนี้จะทําให้ทั้งสองเอฟเฟกต์เล่น แล้วเล่นอีกครั้งในทางกลับกัน.
00:02:34
ตอนนี้ในขณะที่ฉันมี เปิดกล่องโต้ตอบ ฉันจะ.
00:02:36
คลิกแท็บ การกําหนดเวลา และความเร็ว เพิ่มระยะเวลาของผลกระทบทั้งสอง.
00:02:41
ผมจะเปลี่ยนนี่จาก 2 วินาทีเป็น 1.5
00:02:45
อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันทําได้คือ ทําให้ลักษณะพิเศษทั้งหมดซ้ํา.
00:02:48
โดยการคลิก 2 ในกล่องทําซ้ํา
00:02:53
มันมีผลสําเร็จแล้ว
00:02:55
ล้อกลิ้งไปมาและมันทําซ้ํา
00:03:00
นี่คือภาพเคลื่อนไหวอื่น ลําดับที่ใช้ลักษณะพิเศษรวม.
00:03:04
จรวดนี้เคลื่อนที่บนสอง เส้นทางการเคลื่อนที่ในแนวทแยงมุม .
00:03:07
หนึ่งไปยังดวงจันทร์และหนึ่งกลับไปที่โลก
00:03:11
ฉันจะเล่นลําดับ
00:03:13
จรวดบินไปยังดวงจันทร์ จากนั้นหันหลังกลับและบินกลับ.
00:03:18
คุณจะสังเกตเห็นว่าจรวด เล็กลงเมื่อมันเคลื่อนออกไป .
00:03:23
และใหญ่ขึ้นเมื่อมันกลับมา
00:03:26
นั่นคืองานของ ผลที่เรียกว่าเติบโต/ หดตัวของ.
00:03:29
มันรวมกับเส้นทางการเคลื่อนที่
00:03:32
นี่คือผลกระทบ ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว.