PowerPoint - Create a new slide master and layouts Tutorial

In this video, you will learn how to create a new slide master and layouts in PowerPoint.
The video demonstrates the process of customizing the slide master and creating unique layouts for different sections of the presentation.
By following the steps outlined in the video, you will be able to create a professional and visually appealing design for your slides.
This will help you enhance the overall look and feel of your presentation and make it more engaging for your audience.

  • 5:13
  • 1565 views
00:00:06
and various master layouts and applied those changes to the slides,
00:00:11
but after thinking about it, I'd really like
00:00:13
this testimonial section to look different from the rest
00:00:16
of the slides with its own layouts.
00:00:19
My solution? Create an additional Slide master for that section.
00:00:23
Let's switch to Slide master view and create a new master.
00:00:29
To keep many of the design details of the current master,
00:00:32
I'll right click the master and choose Duplicate slide master.
00:00:37
The new master gets inserted as number 2.
00:00:42
It has the same name as the original master,
00:00:44
Fabrikam theme but with a number 1 in front
00:00:47
meaning it's the first copy of the original.
00:00:51
Now let's rename it.
00:00:54
We'll call it Fabrikam Testimonials,
00:00:59
and we'll give it a unique design starting with the background.
00:01:03
To remove the current background, I click Background styles
00:01:07
and choose a white background.
00:01:10
Instead of a background fill, I'll click the Insert tab,
00:01:13
Pictures and insert a picture file.
00:01:17
I'll move the picture all the way left,
00:01:20
right click it and choose Send to back to put it behind other content.
00:01:26
So, this master has a new look.
00:01:31
To customize the layouts, I'll first delete those that I won't need,
00:01:35
keeping only the title slides and the testimonials layout.
00:01:40
There are various types of testimonials from our customers,
00:01:44
so first I'm going to copy this layout.
00:01:47
I'll press Ctrl-D twice to duplicate it twice
00:01:51
and we'll make each layout unique.
00:01:53
This one will change so it says Testimonials: Corporate.
00:01:59
The second one will be Testimonials: Non-profit,
00:02:03
and the third one Testimonials: Personal.
00:02:09
Let's vary the text box color too.
00:02:11
I'll right click the box, click Format shape
00:02:14
and under Fill, choose another color, dark orange.
00:02:20
For the non-profit layout, we'll follow the same steps
00:02:24
and choose a lighter brown.
00:02:28
So, these are the new customized layouts.
00:02:33
Now we'll rename them; for each we click Rename layout
00:02:37
and change the name.
00:02:54
Let's also change the section header layouts name
00:02:57
to Testimonials section header.
00:03:03
We'll switch to normal view now and apply our design and layouts.
00:03:07
The Testimonials section header slides still has
00:03:10
its original design applied so I'll right click it,
00:03:14
point to layout and look for my new layouts.
00:03:16
They're grouped under the new master Fabrikam Testimonials.
00:03:21
I apply the testimonials section header.
00:03:25
Next, this testimonials slide still has the design and
00:03:29
layout from the original master so I'll open the layout gallery
00:03:32
again and choose the Testimonials: Corporate layout.
00:03:37
For my other testimonials content, I'll insert new slides
00:03:40
and choose Testimonials: Non-profit
00:03:45
and Testimonials: Personal from the gallery.
00:03:48
The presentation now has the new Testimonials design
00:03:52
as well as the original Fabrikam design.
00:03:57
To preserve my customizations, I have a couple of choices.
00:04:01
Let's open the themes gallery on the design tab.
00:04:05
Each of my new designs appears in the themes gallery,
00:04:08
here's the Fabrikam theme and here's the Testimonials theme.
00:04:14
I can select one of them and choose Save current theme at
00:04:19
the bottom of the gallery.
00:04:21
This will save both designs under the theme name that I choose
00:04:24
and for later presentations I'll find the theme in the gallery.
00:04:31
Another option is to save the customized presentation as a template.
00:04:35
To do this, you'd click File, Save as
00:04:39
and choose PowerPoint template as the file type.
00:04:48
This makes it available whenever you click File, New, along with other templates.
00:04:53
When you click the Custom category,
00:04:55
you'll find the Fabrikam template
00:04:57
which you can now use as the design for a new presentation.
00:05:02
By customizing Slide masters, I've created precisely
00:05:05
the presentation design and layouts I need and now you can too.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In deze presentatie heb ik de Slide master
00:00:06
en verschillende master layouts aangepast en paste die veranderingen toe op de dia's,
00:00:11
maar na erover nagedacht te hebben, zou ik het echt leuk
00:00:13
vinden deze testimonial sectie er anders dan de rest
00:00:16
van de dia's te laten uitzien met zijn eigen layouts.
00:00:19
Mijn oplossing? Maak een extra Slide master voor die sectie.
00:00:23
Laten we overschakelen naar de Slide master weergave en een nieuwe master maken.
00:00:29
Om veel van de ontwerp details van de huidige master te behouden,
00:00:32
klik ik met de rechtermuisknop op de master en kies Dupliceren Slide master.
00:00:37
De nieuwe master wordt ingevoegd als nummer 2.
00:00:42
Het heeft dezelfde naam als de originele master,
00:00:44
Fabrikam thema, maar met een nummer 1 ervoor,
00:00:47
wat betekent dat dit het eerste exemplaar van het origineel is.
00:00:51
Laten we het nu hernoemen.
00:00:54
We zullen het Fabrikam Testimonials noemen
00:00:59
en we zullen het een unieke ontwerp geven beginnend met de achtergrond.
00:01:03
Om de huidige achtergrond te verwijderen, klik op Achtergrondstijlen
00:01:07
en kies een witte achtergrond.
00:01:10
In plaats van een achtergrond opvulling, klik ik op het tabblad Invoegen,
00:01:13
Afbeeldingen en voeg een afbeeldingsbestand in.
00:01:17
Ik verplaats de afbeelding helemaal naar links,
00:01:20
klik er met de rechtermuisknop op en kies Verzenden naar terug om deze achter andere inhoud te plaatsen.
00:01:26
Dus deze master heeft een nieuwe look.
00:01:31
Om de layouts aan te passen, verwijder ik eerst degene die ik niet nodig heb,
00:01:35
en bewaar ik alleen de titel dia's en de testimonials layout.
00:01:40
Er zijn verschillende soorten testimonials van onze klanten,
00:01:44
dus ga ik eerst deze layout kopiëren.
00:01:47
Ik druk twee keer op Ctrl-D om het twee keer te dupliceren
00:01:51
en we zullen elke layout uniek maken.
00:01:53
Deze zal veranderen, dus vermeldt het Testimonials: Corporate.
00:01:59
De tweede is Testimonials: Non-profit,
00:02:03
en de derde Testimonials: Persoonlijk.
00:02:09
Laten we de tekstvak kleur ook aanpassen.
00:02:11
Ik klik met de rechtermuisknop op het vak, klik op Opmaken vorm
00:02:14
en onder Vullen, kies een andere kleur, donker oranje.
00:02:20
Voor de non-profit layout, zullen we dezelfde stappen volgen
00:02:24
en een lichtere bruin kiezen.
00:02:28
Dit zijn dus de nieuwe aangepaste layouts.
00:02:33
Nu zullen we ze hernoemen; voor elke klikken we op Hernoemen layout
00:02:37
en de naam veranderen.
00:02:54
Laten we ook de sectie koptekst layouts naam wijzigen
00:02:57
in die van Testimonials sectie koptekst.
00:03:03
We schakelen nu over naar de normale weergave en passen ons ontwerp en lay-outs toe.
00:03:07
De Testimonials sectie koptekst dia's hebben nog steeds
00:03:10
het originele ontwerp toegepast, dus klik ik er met de rechtermuisknop op,
00:03:14
wijs naar de layout en zoek naar mijn nieuwe layouts.
00:03:16
Ze zijn gegroepeerd onder de nieuwe master Fabrikam Testimonials.
00:03:21
Ik pas de sectie van de testimonials sectie koptekst toe.
00:03:25
Vervolgens heeft deze testimonials dia nog steeds het ontwerp en
00:03:29
layout van de originele master, dus zal ik de layout galerij
00:03:32
opnieuw openen en de Testimonials: Corporate layout.
00:03:37
Voor de inhoud van mijn andere testimonials zal ik nieuwe dia's invoegen
00:03:40
en Testimonials: non-profit
00:03:45
en Testimonials: Persoonlijk uit de galerij kiezen.
00:03:48
De presentatie bevat nu het nieuwe Testimonials ontwerp
00:03:52
en ook het originele Fabrikam ontwerp.
00:03:57
Om mijn aanpassingen te behouden, heb ik een aantal keuzes.
00:04:01
Laten we de thema galerij op het ontwerp tabblad openen.
00:04:05
Elk van mijn nieuwe ontwerpen wordt weergegeven in de themagalerij,
00:04:08
hier is het Fabrikam thema en hier is het thema Testimonials.
00:04:14
Ik kan er een van selecteren en Opslaan huidig ​​thema kiezen
00:04:19
onderaan de galerij.
00:04:21
Hierdoor worden beide ontwerpen opgeslagen onder de thema naam die ik kies
00:04:24
en voor latere presentaties vind ik het thema in de galerij.
00:04:31
Een andere optie is om de aangepaste presentatie als een sjabloon op te slaan.
00:04:35
Hiertoe klikt u op Bestand, Opslaan als
00:04:39
en kiest u PowerPoint sjabloon als bestandstype.
00:04:48
Dit maakt het beschikbaar wanneer u klikt op Bestand, Nieuw, samen met andere sjablonen.
00:04:53
Wanneer u op de categorie Aangepast klikt,
00:04:55
vindt u de Fabrikam sjabloon
00:04:57
die u nu kunt gebruiken als ontwerp voor een nieuwe presentatie.
00:05:02
Door het aanpassen van Slide masters, heb ik precies
00:05:05
het presentatieontwerp en de layouts gemaakt die ik nodig heb en nu kunt u dat ook.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In dieser Präsentation habe ich den Folienmaster angepasst
00:00:06
sowie verschiedene Masterlayouts und die Änderungen auf die Folien angewandt,
00:00:11
aber wenn ich darüber nachdenke, würde es mir gefallen,
00:00:13
dass dieser Testimonial-Abschnitt sich optisch vom Rest
00:00:16
der Folien mit seinem eigenen Layout unterscheidet.
00:00:19
Meine Lösung? Die Erstellung eines zusätzlichen Folienmasters für diesen Abschnitt.
00:00:23
Wechseln wir zur Folienmaster- Ansicht und erstellen einen neuen Master.
00:00:29
Um viele der Design- Eigenschaften des aktuellen Masters zu behalten,
00:00:32
klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Master und wähle „Folienmaster duplizieren”.
00:00:37
Der neue Master wird als Nummer 2 eingefügt.
00:00:42
Er hat den gleichen Namen wie der ursprüngliche Master,
00:00:44
Fabrikam-Thema, aber mit einer Zahl 1 davor,
00:00:47
was bedeutet, er ist die erste Kopie des Originals.
00:00:51
Benennen wir ihn nun um.
00:00:54
Wir nennen ihn „Fabrikam Testimonials”
00:00:59
und verpassen ihm ein unverwechselbares Design, wobei wir mit dem Hintergrund beginnen.
00:01:03
Um den derzeitigen Hintergrund zu entfernen, klicke ich auf Hintergrund-Stile
00:01:07
und wähle einen weißen Hintergrund.
00:01:10
Anstelle einer Hintergrund- Füllung, klicke ich auf die Registerkarte „Einfügen”,
00:01:13
„Bilder” und füge ein Hintergrundbild ein.
00:01:17
Ich bewege das Bild ganz nach links,
00:01:20
klicke es rechts an und wähle „Nach hinten verschieben”, um es hinter dem anderen Inhalt anzuordnen.
00:01:26
Jetzt hat der Master ein neues Erscheinungsbild.
00:01:31
Um die Layouts anzupassen, lösche ich zunächst das nicht Benötigte,
00:01:35
wobei ich lediglich die Titel- Folie und die Layouts der Testimonials behalte.
00:01:40
Es gibt verschiedene Arten von Testimonials unserer Kunden,
00:01:44
deshalb werde ich zuerst dieses Layout kopieren.
00:01:47
Ich drücke Strg-D zweimal, um es zweimal zu duplizieren,
00:01:51
und dann gestalten wir jedes Layout individuell.
00:01:53
Dieses wird geändert und „Testimonials: Corporate” genannt.
00:01:59
Das zweite wird heißen „Testimonials: Non-Profit”
00:02:03
und das dritte „Testimonials: Persönlich”.
00:02:09
Ändern wir auch die Farbe des Textfelds.
00:02:11
Ich gehe mit einem Rechtsklick auf das Feld, klicke „Form formatieren”
00:02:14
und wähle unter Füllung eine andere Farbe, Dunkelorange.
00:02:20
Für das Non-Profit-Layout führen wir die gleichen Schritte durch
00:02:24
und wählen ein helleres Braun.
00:02:28
Das sind die neuen angepassten Layouts.
00:02:33
Nun werden wir sie umbenennen. Für jedes klicken wir auf „Layout umbenennen”
00:02:37
und ändern den Namen.
00:02:54
Ändern wir nun auch die Layoutnamen der Abschnittsüberschriften
00:02:57
für die Abschnittsüberschriften der Testimonials.
00:03:03
Wir wechseln jetzt zur Normalansicht und wenden unsere Designs und Layouts an.
00:03:07
Die Abschnittsüberschriftenfolie der Testimonials hat immer noch
00:03:10
ihr ursprüngliches Design, deshalb klicke ich mit der rechten Maustaste darauf,
00:03:14
gehe auf „Layout” und suche meine neuen Layouts.
00:03:16
Sie befinden sich als Gruppe unter dem neuen Master „Fabrikam Testimonials”.
00:03:21
Ich wende die Abschnittsüberschriften für die Testimonials an.
00:03:25
Weiterhin haben diese Testimonials- Folien immer noch das Design und
00:03:29
das Layout des ursprünglichen Masters, deswegen öffne ich die Layoutgalerie
00:03:32
erneut und wähle das Layout „Testimonials: Corporate”.
00:03:37
Für meine anderen Testimonials- Inhalte füge ich neue Folien ein
00:03:40
und wähle „Testimonials: Non-Profit”
00:03:45
und „Testimonials: Persönlich” aus der Galerie.
00:03:48
Die Präsentation besitzt nun das neue Testimonials-Design
00:03:52
ebenso wie das ursprüngliche Fabrikam-Design.
00:03:57
Zum Sichern meiner Anpassungen habe ich einige Möglichkeiten.
00:04:01
Öffnen wir dazu die Themen- Galerie auf der Registerkarte „Design”.
00:04:05
Jedes meiner neuen Designs erscheint in der Themengalerie,
00:04:08
hier ist das Fabrikam-Thema und hier ist das Testimonials-Thema.
00:04:14
Ich kann eines davon auswählen und auf „Aktuelles Thema speichern”
00:04:19
unten in der Galerie gehen.
00:04:21
Dadurch werden beide Designs gespeichert unter dem Themennamen, den ich auswähle,
00:04:24
und für spätere Präsentationen finde ich jederzeit die Themen in der Galerie.
00:04:31
Eine andere Option besteht im Speichern der angepassten Präsentation als Vorlage.
00:04:35
Dafür klicken Sie auf „Datei”, „Speichern unter”
00:04:39
und wählen PowerPoint- Vorlage als Dateityp.
00:04:48
Dadurch wird sie jederzeit verfügbar, wenn Sie auf „Datei”, „Neu” klicken, inmitten der anderen Vorlagen.
00:04:53
Wenn Sie auf die Kategorie „Benutzerdefiniert” klicken,
00:04:55
finden Sie dort die Fabrikam-Vorlage,
00:04:57
welche Sie nun als Design für eine neue Präsentation verwenden können.
00:05:02
Durch die Anpassung der Folien- Master habe ich exakt das
00:05:05
Präsentationsdesign und die Layouts erstellt, die ich benötige, und Sie können das jetzt auch.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En esta presentación, hemos personalizado el patrón de diapositivas
00:00:06
y varios diseños del patrón y hemos aplicado los cambios a estas diapositivas,
00:00:11
pero me lo he replanteado y ahora
00:00:13
quiero que esta sección de opiniones se distinga del resto de diapositivas,
00:00:16
llevando diseños propios.
00:00:19
¿Cuál es mi solución? Voy a crear un patrón de diapositivas adicional para esta sección.
00:00:23
Vamos a cambiar a la Vista Patrón de diapositivas para crear un patrón nuevo.
00:00:29
Para mantener muchos rasgos del diseño del patrón actual,
00:00:32
hago clic en el patrón y selecciono Duplicar patrón de diapositivas.
00:00:37
El nuevo patrón se inserta como el número 2.
00:00:42
Lleva el mismo nombre que el patrón original, tema Fabrikam,
00:00:44
pero con un número 1 delante, lo que
00:00:47
significa que es la primera copia del original.
00:00:51
Vamos a renombrarlo.
00:00:54
Lo llamaremos Opiniones de Fabrikam
00:00:59
y le daremos un diseño distintivo, empezando por el fondo.
00:01:03
Para eliminar el fondo actual, hago clic en Estilos de fondo
00:01:07
y elijo un fondo en blanco.
00:01:10
En vez de un relleno de fondo, hago clic en la ficha Insertar, Imágenes,
00:01:13
e inserto un archivo de imagen.
00:01:17
Voy a mover la imagen a la izquierda del todo, hago clic con el botón derecho
00:01:20
y selecciono Enviar al fondo para ponerlo detrás de los demás contenidos.
00:01:26
Ahora este patrón se ve diferente.
00:01:31
Para personalizar los diseños, primero borro los que no necesito
00:01:35
y me quedo solo con las diapositivas de título y el diseño de Opiniones.
00:01:40
Recibimos varios tipos de opiniones de nuestros clientes,
00:01:44
de modo que, antes de nada, voy a copiar este diseño.
00:01:47
Pulso Ctrl+D dos veces para duplicarlo dos veces;
00:01:51
ahora haremos cada diseño distinto.
00:01:53
Vamos a cambiar este para que ponga Opiniones: Corporativas;
00:01:59
el segundo será Opiniones: Sin ánimo de lucro
00:02:03
y el tercero, Opiniones: Personales.
00:02:09
Ahora cambiamos el color del cuadro de texto.
00:02:11
Hago clic en el cuadro con el botón derecho, hago clic en Formato de forma
00:02:14
y, debajo de Relleno, elijo otro color: naranja oscuro.
00:02:20
Para el diseño Sin ánimo de lucro, seguimos los mismos pasos
00:02:24
y elegimos un marrón claro.
00:02:28
Aquí están los nuevos diseños personalizados.
00:02:33
Ahora vamos a renombrarlos; uno a uno, hacemos clic en
00:02:37
Cambiar nombre al diseño.
00:02:54
Vamos a cambiar también el nombre del diseño del encabezado de sección
00:02:57
a encabezado de sección Opiniones.
00:03:03
Ahora cambiamos a la vista Normal y aplicamos nuestros diseños.
00:03:07
La diapositiva con el encabezado de la sección Opiniones sigue
00:03:10
presentando el diseño original, así que hago clic encima con el botón derecho,
00:03:14
apunto a Diseño y busco los nuevos.
00:03:16
Están agrupados debajo del patrón nuevo, llamado Opiniones de Fabrikam.
00:03:21
Le aplico el encabezado de sección Opiniones.
00:03:25
La diapositiva de Opiniones también sigue presentando el diseño
00:03:29
del patrón original, así que abro otra vez la galería de diseños
00:03:32
y elijo el diseño Opiniones: Corporativas.
00:03:37
Para el contenido del resto de opiniones, inserto
00:03:40
nuevas diapositivas y en la galería elijo
00:03:45
Opiniones: Sin ánimo de lucro y Opiniones: Personales.
00:03:48
Ahora la presentación ya tiene el nuevo diseño para Opiniones
00:03:52
y también el diseño original de Fabrikam.
00:03:57
Para que no se pierdan los diseños personalizados, tengo varias opciones.
00:04:01
Voy a abrir la galería de temas en la ficha Diseño.
00:04:05
Cada uno de mis diseños nuevos aparece en la galería de temas;
00:04:08
aquí está el tema de Fabrikam y aquí el de Opiniones.
00:04:14
Puedo seleccionar uno de ellos y elegir Guardar tema actual
00:04:19
(al fondo de la galería).
00:04:21
Así se guardarán los dos diseños con el nombre que yo elija
00:04:24
y en futuras presentaciones encontraré el tema en la galería.
00:04:31
Otra opción consiste en guardar la presentación personalizada como plantilla.
00:04:35
Para llevarlo a cabo, hacemos clic en Archivo, Guardar como
00:04:39
y elegimos Plantilla de PowerPoint como tipo de archivo.
00:04:48
Así estará disponible con las otras plantillas siempre que hagamos clic en Archivo, Nuevo.
00:04:53
Al hacer clic en Categoría
00:04:55
personalizada, encontraremos la plantilla de Fabrikam
00:04:57
y podremos usarla como diseño para una presentación nueva.
00:05:02
Al personalizar patrones de diapositivas, he creado
00:05:05
los diseños precisos que necesitaba, y ahora usted también lo sabe hacer.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta apresentação, personalizei o Slide mestre
00:00:06
e vários layouts mestres e apliquei essas alterações aos slides,
00:00:11
mas depois de pensar sobre isso, eu realmente gostaria
00:00:13
que essa seção de depoimentos parecesse diferente do resto
00:00:16
dos slides, com seus layouts próprios.
00:00:19
Minha solução? Criar um slide mestre adicional para esta seção.
00:00:23
Vamos alternar para Exibir Slide mestre e criar um novo mestre.
00:00:29
Para manter vários dos detalhes de design do mestre atual,
00:00:32
vou clicar com o botão direito no mestre e escolher Duplicar slide mestre.
00:00:37
O novo mestre é inserido como número 2.
00:00:42
Ele tem o mesmo nome do mestre original,
00:00:44
tema Fabrikam, mas com um número 1 na frente,
00:00:47
significando que esta é a primeira cópia do original.
00:00:51
Agora, vamos renomeá-lo.
00:00:54
Vamos chamá-lo de Depoimentos Fabrikam,
00:00:59
e vamos dar a ele um design exclusivo, começando com o plano de fundo.
00:01:03
Para remover o plano de fundo atual, clico em Estilos de plano de fundo
00:01:07
e escolho um plano de fundo branco.
00:01:10
Em vez de um preenchimento do plano de fundo, vou clicar na aba Inserir,
00:01:13
Imagens e Inserir um arquivo de imagens.
00:01:17
Vou mover a imagem toda para a esquerda,
00:01:20
clicar com o botão direito nela e escolher enviar para trás, para colocá-la atrás do conteúdo.
00:01:26
Agora, este mestre tem uma nova aparência.
00:01:31
Para personalizar os layouts, primeiro excluo aqueles de que não vou precisar,
00:01:35
mantendo apenas slides de títulos e o layout dos depoimentos.
00:01:40
Existem vários tipos de depoimentos por parte de nossos clientes,
00:01:44
então vou primeiro copiar este layout.
00:01:47
Vou pressionar Ctrl-D duas vezes para duplicá-lo duas vezes
00:01:51
e vamos fazer de cada layout único.
00:01:53
Este aqui vai mudar de modo a dizer Depoimentos: Empresarial.
00:01:59
O segundo será Depoimentos: Sem fins lucrativos,
00:02:03
e o terceiro Depoimentos: Pessoal.
00:02:09
Vamos variar a cor da caixa de texto também.
00:02:11
Vou clicar com o botão direito na caixa e clicar em Formatar forma
00:02:14
e, sob Preencher, escolher outra cor, laranja escuro.
00:02:20
Para o layout sem fins lucrativos, vamos seguir as mesmas etapas
00:02:24
e escolher um marrom claro.
00:02:28
Então estes são os novos layouts personalizados.
00:02:33
Agora, vamos renomeá-los; para cada um deles clicamos em Renomear layout
00:02:37
e alteramos o nome.
00:02:54
Vamos alterar também o nome dos layouts da seção cabeçalho
00:02:57
para cabeçalho da seção Depoimentos.
00:03:03
Trocamos para modo de exibição normal e agora aplicamos nossos designs e layouts.
00:03:07
Os slides de cabeçalho da seção Depoimentos ainda estão
00:03:10
com o design original aplicado, então clico com o botão direito nele,
00:03:14
clico em layout e procuto pelos meus novos layouts.
00:03:16
Eles estão agrupados sob o novo mestre Depoimentos Fabrikam.
00:03:21
Aplico a cabeçalho da seção depoimentos.
00:03:25
Em seguida, este slide de depoimento ainda está com o design e
00:03:29
o layout do mestre original, então vou abrir a galeria de layouts
00:03:32
novamente e escolher o layout Depoimentos: Empresarial.
00:03:37
Para meus outros conteúdos de depoimentos, vou inserir novos slides
00:03:40
e escolher Depoimentos: Sem fins lucrativos
00:03:45
e Depoimentos: Pessoal, na galeria.
00:03:48
Agora, a apresentação tem o novo design dos Depoimentos,
00:03:52
bem como o design original Fabrikam.
00:03:57
Para preservar minhas personalizações, tenho algumas escolhas.
00:04:01
Vamos abrir a galeria de temas na aba Design de página.
00:04:05
Cada um dos meus novos designs aparece na galeria de temas,
00:04:08
aqui está o tema Fabrikam e aqui o tema Depoimentos.
00:04:14
Posso selecionar um deles e escolher Salvar tema atual na
00:04:19
parte inferior da galeria.
00:04:21
Isso salvará ambos os designs sob o nome do tema escolhido
00:04:24
e, para futuras apresentações, encontrarei o tema na galeria.
00:04:31
Outra opção é salvar a apresentação personalizada como um modelo.
00:04:35
Para isso, você deve clicar em Arquivo, Salvar como
00:04:39
e escolher modelos do PowerPoint como tipo do arquivo.
00:04:48
Isso o torna disponível sempre que você clicar em Arquivo, Novo, junto com outros modelos.
00:04:53
Ao clicar na categoria Personalizado,
00:04:55
você vai encontrar o modelo Fabrikam,
00:04:57
o qual pode usar como design para uma nova apresentação.
00:05:02
Ao personalizar um Slide mestre, criei exatamente
00:05:05
o design e layout de apresentação que eu precisava. Agora você pode fazer o mesmo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In questa presentazione, ho personalizzato lo schema diapositiva.
00:00:06
e vari layout master e applicato le modifiche alle diapositive, .
00:00:11
ma dopo averci pensato, mi piacerebbe molto
00:00:13
questa sezione testimonial per aspetto diverso dal resto.
00:00:16
delle diapositive con i propri layout.
00:00:19
La mia soluzione? Creare un schema diapositiva aggiuntivo per quella sezione..
00:00:23
Passiamo a Schema diapositiva visualizzare e creare un nuovo master..
00:00:29
Per mantenere molti dei progetti dettagli del master corrente,.
00:00:32
Farò clic destro sul master e scegliere Duplica schema diapositiva..
00:00:37
Il nuovo maestro ottiene inserito come numero 2..
00:00:42
Ha lo stesso nome di il maestro originale, .
00:00:44
Tema Fabrikam ma con un numero 1 davanti
00:00:47
il che significa che è la prima copia dell'originale.
00:00:51
Ora rinochiamolo.
00:00:54
Lo chiameremo Fabrikam Testimonials,
00:00:59
e gli daremo un unico disegno a partire dallo sfondo..
00:01:03
Per rimuovere la sfondo, faccio clic su Stili sfondo.
00:01:07
e scegliere uno sfondo bianco.
00:01:10
Invece di uno sfondo riempire, faccio clic sulla scheda Inserisci,.
00:01:13
Immagini e inserire un file di immagine.
00:01:17
Io sposto il immagine tutta la strada a sinistra,.
00:01:20
fare clic destro e scegliere Invia a per metterla dietro altri contenuti..
00:01:26
Quindi, questo maestro ha un nuovo look.
00:01:31
Per personalizzare i layout, Prima elimino quelli di cui non ho bisogno, .
00:01:35
mantenendo solo il titolo diapositive e il layout delle testimonianze..
00:01:40
Ci sono vari tipi di testimonianze dei nostri clienti, .
00:01:44
quindi prima sono andando a copiare questo layout..
00:01:47
Premerò Ctrl-D due volte per duplicarlo due volte.
00:01:51
e renderemo unico ogni layout.
00:01:53
Questo cambierà in modo che dice Testimonials: Corporate..
00:01:59
Il secondo sarà Testimonianze: Non-profit, .
00:02:03
e la terza Testimonianze: Personale.
00:02:09
Variamo anche il colore della casella di testo.
00:02:11
Farò clic con il pulsante destro del mouse sulla casella, Fare clic su Formato forma .
00:02:14
e in Riempi, scegli un altro colore, arancione scuro..
00:02:20
Per il layout senza scopo di lucro, seguiremo gli stessi passi.
00:02:24
e scegliere un marrone più chiaro.
00:02:28
Quindi, questi sono i nuovi layout personalizzati.
00:02:33
Ora li rinomineremo; per ogni facciamo clic su Rinomina layout.
00:02:37
e cambiare il nome.
00:02:54
Cambiamo anche il nome dei layout dell'intestazione di sezione .
00:02:57
all'intestazione della sezione Testimonianze.
00:03:03
Passeremo alla visualizzazione normale ora e applicare il nostro design e layout..
00:03:07
La sezione Testimonianze diapositive di intestazione ha ancora .
00:03:10
il suo design originale applicato in modo Farò clic destro su di esso, .
00:03:14
scegliere layout e cercare i miei nuovi layout.
00:03:16
Sono raggruppati sotto il nuovo master Di Fabrikam Testimonials..
00:03:21
Applico il intestazione della sezione testimonials..
00:03:25
Poi, queste testimonianze diapositiva ha ancora il design e.
00:03:29
layout dall'originale master così aprirò la galleria di layout.
00:03:32
ancora una volta e scegliere il Testimonianze: layout aziendale..
00:03:37
Per le mie altre testimonianze contenuto, inserirò nuove diapositive.
00:03:40
e scegliere Testimonianze: Non-profit .
00:03:45
e Testimonianze: Personale dalla galleria..
00:03:48
La presentazione ha ora il nuovo design Testimonials.
00:03:52
nonché il progetto originale di Fabrikam.
00:03:57
Per preservare la mia personalizzazioni, ho un paio di scelte..
00:04:01
Apriamo i temi nella scheda Progettazione..
00:04:05
Ognuno dei miei nuovi disegni appare nella galleria dei temi,.
00:04:08
ecco il tema Fabrikam e ecco il tema Testimonials..
00:04:14
Posso selezionarne uno e scegliere Salva tema corrente a.
00:04:19
nella parte inferiore della galleria.
00:04:21
Questo salverà entrambi i disegni sotto il nome del tema che scelgo .
00:04:24
e per le presentazioni successive Troverò il tema nella galleria..
00:04:31
Un'altra opzione consiste nel salvare presentazione personalizzata come modello..
00:04:35
Per fare questo, si fare clic su File, Salva con nome .
00:04:39
e scegliere PowerPoint modello come tipo di file..
00:04:48
Questo lo rende disponibile ogni volta che si fa clic su File, Nuovo, insieme ad altri modelli. .
00:04:53
Quando si fa clic sulla categoria Personalizzato,
00:04:55
troverete il Modello Fabrikam .
00:04:57
che ora è possibile utilizzare come design per una nuova presentazione..
00:05:02
Personalizzando Slide maestri, ho creato con precisione .
00:05:05
il design della presentazione e layout di cui ho bisogno e ora si può anche..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在本演示中,我 自訂幻燈片母版.
00:00:06
和各種主佈局 並將這些更改應用於幻燈片,.
00:00:11
但想了想,我真的很喜歡
00:00:13
這個見證部分 看起來不同于其他.
00:00:16
幻燈片的佈局。
00:00:19
我的解決方案?創建 該部分的其他幻燈片母版。.
00:00:23
讓我們切換到幻燈片母版 查看並創建新的母版。.
00:00:29
保持許多設計 當前主控形狀的詳細資訊,.
00:00:32
我按右鍵主控形狀, 選擇"複製幻燈片母版"。.
00:00:37
新主控形狀獲取 作為數位 2 插入。.
00:00:42
它與同一名稱 原始主人,.
00:00:44
法布裡卡姆主題,但前面有一個數位1
00:00:47
意思是這是原件的第一個副本
00:00:51
現在讓我們重命名它。
00:00:54
我們稱之為法布裡卡姆見證
00:00:59
我們將給它一個獨特的 設計從背景開始。.
00:01:03
刪除當前 背景,按一下"背景樣式".
00:01:07
並選擇白色背景。
00:01:10
而不是背景 fill,我將按一下"插入"選項卡,.
00:01:13
圖片並插入圖片檔。
00:01:17
我會移動 圖片一路左,.
00:01:20
按右鍵它,然後選擇"發送到" 回到後面,其他內容。.
00:01:26
所以,這個主人有一個新的面貌。
00:01:31
要自訂佈局, 我先刪除那些我不需要的.
00:01:35
只保留標題 幻燈片和推薦版式佈局。.
00:01:40
有多種類型 來自客戶的推薦信,.
00:01:44
所以首先我 要複製此佈局。.
00:01:47
我按 Ctrl-D 兩次複製它兩次.
00:01:51
我們將使每個佈局都獨一無二。
00:01:53
這一個將改變,所以它 證詞說:公司。.
00:01:59
第二個將是 證詞:非營利,.
00:02:03
第三個證明:個人。
00:02:09
讓我們也改變文字方塊的顏色。
00:02:11
我馬上點擊這個框 按一下"格式"形狀.
00:02:14
在"填充"下,選擇另一個 顏色,深橙色。.
00:02:20
對於非營利佈局, 我們將遵循相同的步驟.
00:02:24
並選擇淺棕色。
00:02:28
因此,這些是新的自訂佈局。
00:02:33
現在,我們將重命名它們;對於 我們每個我們按一下重命名佈局.
00:02:37
並更改名稱。
00:02:54
讓我們也改變 節標題佈局名稱.
00:02:57
到見證部分標題。
00:03:03
我們現在切換到正常視圖 並應用我們的設計和佈局。.
00:03:07
證詞部分 標題幻燈片仍然具有.
00:03:10
其原始設計應用,所以 我馬上點擊它.
00:03:14
指向佈局並查找我的新佈局。
00:03:16
他們被分組在新的 大師法布裡卡姆見證。.
00:03:21
我應用 推薦部分標題。.
00:03:25
接下來,這個證明 幻燈片仍然具有設計和.
00:03:29
從原始佈局 主,所以我將打開佈局庫.
00:03:32
再次,並選擇 證明:企業佈局。.
00:03:37
對於我的其他推薦 內容,我將插入新的幻燈片.
00:03:40
並選擇 證詞:非營利.
00:03:45
和證詞: 畫廊的個人。.
00:03:48
演示文稿現在有 新的見證設計.
00:03:52
以及原來的法布裡卡姆設計。
00:03:57
為了保留我的 定制,我有幾個選擇。.
00:04:01
讓我們打開主題 圖庫。.
00:04:05
我的每個新設計 出現在主題庫中,.
00:04:08
這裡是法布裡卡姆的主題和 這裡是見證主題。.
00:04:14
我可以選擇其中之一, 選擇"保存當前主題".
00:04:19
畫廊的底部。
00:04:21
這將節省兩個設計 在我選擇的主題名稱下.
00:04:24
和供以後的演示 我會在畫廊裡找到主題。.
00:04:31
另一個選項是保存 將演示文稿自訂為範本。.
00:04:35
為此,您 按一下"檔",另存為.
00:04:39
並選擇 PowerPoint 範本作為檔案類型。.
00:04:48
這樣,每當您按一下 檔、新建以及其他範本。.
00:04:53
按一下"自訂"類別時,
00:04:55
你會發現 法布裡卡姆範本.
00:04:57
現在,您可以使用作為設計 用於新演示文稿。.
00:05:02
通過自訂幻燈片 大師,我已經創建精確.
00:05:05
演示設計和 我需要的佈局,現在你也可以。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
このプレゼンテーションでは、 スライド マスタをカスタマイズ.
00:00:06
およびさまざまなマスター レイアウト これらの変更をスライドに適用し、.
00:00:11
しかし、それについて考え終わったら、私は本当に好きです
00:00:13
この証言セクション 他の人と違って見える.
00:00:16
独自のレイアウトを持つスライドの。
00:00:19
私の解決策?を作成する そのセクションの追加のスライド マスタ。.
00:00:23
スライド マスタに切り替えましょう 新しいマスタ シェイプを表示して作成します。.
00:00:29
デザインの多くを維持するには 現在のマスターの詳細、.
00:00:32
私は右のマスターをクリックし、 [スライド マスタの複製] を選択します。.
00:00:37
新しいマスターが取得されます 番号 2 として挿入されます。.
00:00:42
と同じ名前を持つ 元のマスター、.
00:00:44
ファブリカムのテーマが、前面に番号1を持つ
00:00:47
つまり、それはオリジナルの最初のコピーです。
00:00:51
次に、名前を変更してみましょう。
00:00:54
ファブリカムの証言と呼ぶ
00:00:59
そして、私たちはそれをユニークに与えます 背景から始まるデザイン。.
00:01:03
現在の電流を削除するには 背景, [背景] をクリックします。.
00:01:07
を選択し、白い背景を選択します。
00:01:10
背景の代わりに 入力すると、[挿入] タブをクリックします。.
00:01:13
画像を挿入し、画像ファイルを挿入します。
00:01:17
私は移動します ずっと左の写真を撮って、.
00:01:20
右クリックして[送信先] を選択します。 他のコンテンツの後ろに置くために戻ります。.
00:01:26
だから、このマスターは、新しい外観を持っています。
00:01:31
レイアウトをカスタマイズするには、 まず、不要なものは削除します。.
00:01:35
タイトルのみを保持する スライドと証言レイアウト。.
00:01:40
様々なタイプがあります お客様からのお客様の声の.
00:01:44
だから最初に私は このレイアウトをコピーします。.
00:01:47
Ctrl-D を押します 2 回複製する.
00:01:51
各レイアウトを一意にします。
00:01:53
この1つは、そう変わります お言い:企業。.
00:01:59
2つ目は お声: 非営利団体,.
00:02:03
そして3番目の証言:個人的な。
00:02:09
テキスト ボックスの色も変更してみましょう。
00:02:11
ボックスを右クリックします [図形の書式設定] をクリックします。.
00:02:14
[塗りつぶし] で別の項目を選択します。 色、濃いオレンジ。.
00:02:20
非営利のレイアウトでは、 同じ手順に従います.
00:02:24
明るい茶色を選択します。
00:02:28
したがって、これらは新しいカスタマイズされたレイアウトです。
00:02:33
次に、名前を変更します。のために [レイアウトの名前を変更] をクリックするたびに.
00:02:37
を指定し、名前を変更します。
00:02:54
また、変更してみましょう。 セクション ヘッダー レイアウト名.
00:02:57
[お言い」セクションヘッダーに。
00:03:03
今すぐ通常のビューに切り替えます デザインとレイアウトを適用します。.
00:03:07
「お言い」セクション ヘッダー スライドは、まだ.
00:03:10
元のデザインが適用されるので クリックする.
00:03:14
レイアウトをポイントし、新しいレイアウトを探します。
00:03:16
新しい下にグループ化される マスターファブリカムの証言。.
00:03:21
私は適用します お証言セクションヘッダー。.
00:03:25
次に、この証言 スライドはまだデザインを持っており、.
00:03:29
元のレイアウト マスターなので、レイアウトギャラリーを開きます.
00:03:32
をもう一度選択し、 お声: 企業レイアウト。.
00:03:37
私の他の証言のために コンテンツを表示する場合、新しいスライドを挿入します。.
00:03:40
そして選択する お声: 非営利団体.
00:03:45
と声: ギャラリーからの個人的な。.
00:03:48
プレゼンテーションは現在、 新しい証言デザイン.
00:03:52
オリジナルのファブリカムデザインと同様に。
00:03:57
私を保存するには カスタマイズは、私は選択肢のカップルを持っています。.
00:04:01
テーマを開きましょう デザインタブのギャラリーをクリックします。.
00:04:05
私の新しいデザインのそれぞれ テーマギャラリーに表示され、.
00:04:08
ここでは、ファブリカムのテーマと ここでは、お気に証明のテーマです。.
00:04:14
私はそれらのいずれかを選択することができますし、 [現在のテーマを保存する] を選択します。.
00:04:19
ギャラリーの下部に
00:04:21
これにより、両方の設計が保存されます。 私が選んだテーマ名の下で.
00:04:24
そして、後のプレゼンテーションのために 私はギャラリーでテーマを見つけるでしょう。.
00:04:31
別のオプションは、 テンプレートとしてカスタマイズされたプレゼンテーション。.
00:04:35
これを行うには、 [ファイル] をクリックし、[名前を付けて保存] をクリックします.
00:04:39
とパワーポイントを選択します ファイルの種類としてテンプレートを作成します。.
00:04:48
これにより、クリックするたびに使用可能になります。 ファイル、新規、および他のテンプレート。.
00:04:53
[カスタム] カテゴリをクリックすると、
00:04:55
あなたは見つけるでしょう ファブリカムテンプレート.
00:04:57
デザインとして使用できるようになりました 新しいプレゼンテーションのために。.
00:05:02
スライドをカスタマイズする マスター、私は正確に作成しました.
00:05:05
プレゼンテーションデザインと 私が必要とするレイアウトと今、あなたもすることができます。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong bài trình bày này, tôi đã tùy chỉnh các slide Master.
00:00:06
và các bố cục chủ khác nhau và áp dụng những thay đổi đó cho các trang trình bày, .
00:00:11
nhưng sau khi suy nghĩ về nó, tôi thực sự muốn
00:00:13
phần lời chứng thực này để nhìn khác với phần còn lại.
00:00:16
của các trang trình bày với các bố cục riêng.
00:00:19
Giải pháp của tôi? Tạo một Thêm slide Master cho phần đó..
00:00:23
Hãy chuyển sang slide Master xem và tạo một bậc thầy mới..
00:00:29
Để giữ nhiều thiết kế chi tiết của chủ hiện tại,.
00:00:32
Tôi sẽ nhấp chuột phải vào Master và chọn Duplicate slide Master..
00:00:37
Các bậc thầy mới được chèn như số 2..
00:00:42
Nó có cùng tên như Các bậc thầy ban đầu, .
00:00:44
Fabrikam chủ đề nhưng với một số 1 ở phía trước
00:00:47
có nghĩa là nó là bản sao đầu tiên của bản gốc.
00:00:51
Bây giờ hãy đổi tên nó.
00:00:54
Chúng tôi sẽ gọi nó là fabrikam chứng thực,
00:00:59
và chúng tôi sẽ cung cấp cho nó một thiết kế bắt đầu với nền..
00:01:03
Để loại bỏ hiện tại nền, tôi nhấp vào phong cách nền.
00:01:07
và chọn một nền trắng.
00:01:10
Thay vì một nền điền, tôi sẽ nhấp vào chèn tab,.
00:01:13
Hình ảnh và chèn một tập tin hình ảnh.
00:01:17
Tôi sẽ di chuyển hình ảnh tất cả các cách trái,.
00:01:20
nhấp chuột phải vào nó và chọn Send to trở lại để đặt nó đằng sau nội dung khác..
00:01:26
Vì vậy, chủ nhân này có một cái nhìn mới.
00:01:31
Để tùy chỉnh bố cục, Trước tiên tôi sẽ xóa những người mà tôi sẽ không cần, .
00:01:35
chỉ giữ tiêu đề slide và bố trí lời chứng thực..
00:01:40
Có nhiều loại khác nhau chứng thực từ khách hàng của chúng tôi, .
00:01:44
Vì vậy trước tiên tôi sẽ sao chép bố cục này..
00:01:47
Tôi sẽ nhấn Ctrl-D hai lần để nhân đôi nó hai lần.
00:01:51
và chúng tôi sẽ làm cho mỗi bố trí duy nhất.
00:01:53
Điều này sẽ thay đổi một để nó nói lời chứng thực: công ty..
00:01:59
Một thứ hai sẽ được Lời chứng thực: phi lợi nhuận, .
00:02:03
và một trong những lời chứng thực thứ ba: cá nhân.
00:02:09
Hãy thay đổi màu hộp văn bản.
00:02:11
Tôi sẽ nhấp chuột phải vào hộp, nhấp vào định dạng hình .
00:02:14
và dưới fill, hãy chọn một màu cam sẫm..
00:02:20
Đối với bố cục phi lợi nhuận, chúng tôi sẽ làm theo các bước tương tự.
00:02:24
và chọn một màu nâu nhạt hơn.
00:02:28
Vì vậy, đây là những bố trí tùy chỉnh mới.
00:02:33
Bây giờ chúng ta sẽ đổi tên chúng; Cho mỗi chúng ta nhấp vào đổi tên bố trí.
00:02:37
và thay đổi tên.
00:02:54
Cũng hãy thay đổi phần đầu trang bố trí tên .
00:02:57
để ý kiến phần header.
00:03:03
Chúng tôi sẽ chuyển sang chế cảnh bình thường bây giờ và áp dụng thiết kế và bố cục của chúng tôi..
00:03:07
Phần ý kiến trang trình bày tiêu đề vẫn có .
00:03:10
thiết kế ban đầu của nó được áp dụng Tôi sẽ nhấp chuột phải vào nó, .
00:03:14
điểm để bố trí và tìm kiếm các bố cục mới của tôi.
00:03:16
Họ đang được nhóm lại dưới mới Thạc sĩ fabrikam ý kiến..
00:03:21
Tôi áp dụng phần tiêu đề ý kiến..
00:03:25
Tiếp theo, lời chứng thực này slide vẫn có thiết kế và.
00:03:29
bố trí từ bản gốc Master vì vậy tôi sẽ mở thư viện bố trí.
00:03:32
một lần nữa và chọn Lời chứng thực: bố trí công ty..
00:03:37
Đối với lời chứng thực khác của tôi nội dung, tôi sẽ chèn các trang trình bày mới.
00:03:40
và chọn Lời chứng thực: phi lợi nhuận .
00:03:45
và chứng thực: Cá nhân từ phòng trưng bày..
00:03:48
Bản trình bày hiện có thiết kế chứng thực mới.
00:03:52
cũng như thiết kế ban đầu của fabrikam.
00:03:57
Để bảo vệ tùy chỉnh, tôi có một vài sự lựa chọn..
00:04:01
Hãy mở các chủ đề bộ sưu tập trên tab thiết kế..
00:04:05
Mỗi thiết kế mới của tôi xuất hiện trong thư viện Chủ đề,.
00:04:08
đây là chủ đề của fabrikam và đây là chủ đề chứng thực..
00:04:14
Tôi có thể chọn một trong số họ và chọn lưu chủ đề hiện tại tại.
00:04:19
dưới cùng của thư viện.
00:04:21
Điều này sẽ lưu cả hai thiết kế dưới tên chủ đề mà tôi chọn .
00:04:24
và cho bài thuyết trình sau này Tôi sẽ tìm thấy chủ đề trong thư viện..
00:04:31
Một tùy chọn khác là để lưu các trình bày tùy chỉnh như một mẫu..
00:04:35
Để làm điều này, bạn bấm tệp, lưu dưới dạng .
00:04:39
và chọn PowerPoint mẫu là loại tệp..
00:04:48
Điều này làm cho nó có sẵn bất cứ khi nào bạn nhấp vào Tập tin, mới, cùng với các mẫu khác. .
00:04:53
Khi bạn bấm vào danh mục tuỳ chỉnh,
00:04:55
bạn sẽ tìm thấy Mẫu fabrikam .
00:04:57
mà bây giờ bạn có thể sử dụng như thiết kế cho một bài thuyết trình mới..
00:05:02
Bằng tùy biến slide Thạc sĩ, tôi đã tạo ra chính xác .
00:05:05
thiết kế trình bày và bố trí tôi cần và bây giờ bạn có thể quá..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dalam presentasi ini, saya telah disesuaikan slide Master.
00:00:06
dan berbagai Master layout dan menerapkan perubahan tersebut pada slide, .
00:00:11
Tapi setelah berpikir tentang hal itu, saya akan sangat suka
00:00:13
Bagian testimonial ini untuk terlihat berbeda dari yang lain.
00:00:16
slide dengan tata letak sendiri.
00:00:19
Solusi saya? Buat sebuah Master slide tambahan untuk bagian tersebut..
00:00:23
Mari beralih ke slide Master melihat dan membuat Master baru..
00:00:29
Untuk menjaga banyak desain rincian Master saat ini,.
00:00:32
Aku akan klik kanan Master dan Pilih Duplicate slide Master..
00:00:37
Master baru mendapat dimasukkan sebagai nomor 2..
00:00:42
Memiliki nama yang sama dengan Master asli, .
00:00:44
Fabrikam tema tetapi dengan nomor 1 di depan
00:00:47
artinya itu adalah salinan pertama dari aslinya.
00:00:51
Sekarang mari kita ganti namanya.
00:00:54
Kami akan menyebutnya fabrikam testimonial,
00:00:59
dan kami akan memberikan yang unik Desain dimulai dengan latar belakang..
00:01:03
Untuk menghapus latar belakang, saya klik gaya latar belakang.
00:01:07
dan pilih latar belakang putih.
00:01:10
Daripada latar belakang Fill, saya akan klik tab insert,.
00:01:13
Gambar dan menyisipkan file gambar.
00:01:17
Aku akan memindahkan gambar semua jalan ke kiri,.
00:01:20
Klik kanan dan pilih kirim ke kembali untuk meletakkannya di belakang konten lain..
00:01:26
Jadi, Master ini memiliki tampilan baru.
00:01:31
Untuk menyesuaikan tata letak, Pertama-tama saya akan menghapus yang tidak saya perlukan, .
00:01:35
hanya menjaga judul slide dan tata letak testimonial..
00:01:40
Ada berbagai jenis testimonial dari pelanggan kami, .
00:01:44
Jadi pertama aku akan menyalin tata letak ini..
00:01:47
Saya akan menekan Ctrl-D dua kali untuk menduplikasi dua kali.
00:01:51
dan kami akan membuat setiap tata letak yang unik.
00:01:53
Yang satu ini akan berubah sehingga mengatakan testimonial: Corporate..
00:01:59
Yang kedua akan Testimonial: non-profit, .
00:02:03
dan ketiga satu testimonial: pribadi.
00:02:09
Mari kita memvariasikan warna kotak teks juga.
00:02:11
Aku akan klik kanan kotak, Klik bentuk format .
00:02:14
dan di bawah Fill, pilih yang lain warna, oranye tua..
00:02:20
Untuk tata letak nirlaba, kita akan mengikuti langkah yang sama.
00:02:24
dan memilih cokelat yang lebih ringan.
00:02:28
Jadi, ini adalah layout baru yang disesuaikan.
00:02:33
Sekarang kita akan mengubah nama mereka; Untuk setiap kita klik rename layout.
00:02:37
dan mengubah nama.
00:02:54
Mari kita juga mengubah nama layout header Bagian .
00:02:57
untuk testimonial bagian header.
00:03:03
Kami akan beralih ke tampilan normal sekarang dan menerapkan desain dan tata letak kami..
00:03:07
Bagian testimonial slide header masih memiliki .
00:03:10
desain aslinya diterapkan sehingga Aku akan klik kanan, .
00:03:14
titik untuk tata letak dan mencari layout baru saya.
00:03:16
Mereka dikelompokkan di bawah baru Master fabrikam testimonial..
00:03:21
Saya menerapkan Testimonial bagian header..
00:03:25
Selanjutnya, Testimonial ini slide masih memiliki desain dan.
00:03:29
tata letak dari aslinya Master jadi saya akan membuka galeri layout.
00:03:32
lagi dan pilih Testimonial: tata letak perusahaan..
00:03:37
Untuk testimonial saya yang lain konten, saya akan menyisipkan slide baru.
00:03:40
dan pilih Testimonial: non-profit .
00:03:45
dan testimonial: Pribadi dari galeri..
00:03:48
Presentasi sekarang memiliki Desain testimonial baru.
00:03:52
serta desain fabrikam yang asli.
00:03:57
Untuk melestarikan kustomisasi, saya punya beberapa pilihan..
00:04:01
Mari kita membuka tema Galeri pada tab desain..
00:04:05
Setiap desain baru saya muncul di Galeri Tema,.
00:04:08
Inilah tema fabrikam dan Inilah tema testimonial..
00:04:14
Saya dapat memilih salah satu dari mereka dan pilih Simpan tema saat ini di.
00:04:19
Bagian bawah galeri.
00:04:21
Ini akan menghemat kedua desain di bawah nama tema yang saya pilih .
00:04:24
dan untuk presentasi kemudian Aku akan menemukan tema dalam galeri..
00:04:31
Pilihan lain adalah untuk menyimpan presentasi disesuaikan sebagai template..
00:04:35
Untuk melakukan ini, Anda akan Klik fillet, Simpan sebagai .
00:04:39
dan pilih PowerPoint template sebagai jenis file..
00:04:48
Hal ini membuatnya tersedia setiap kali Anda klik File, baru, bersama dengan template lainnya. .
00:04:53
Ketika Anda mengklik kategori kustom,
00:04:55
Anda akan menemukan Templat fabrikam .
00:04:57
yang sekarang dapat Anda gunakan sebagai desain untuk presentasi baru..
00:05:02
Dengan menyesuaikan slide Master, saya telah membuat tepat .
00:05:05
Desain presentasi dan tata letak yang saya butuhkan dan sekarang Anda juga bisa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В этой презентации я настроить мастер слайдов.
00:00:06
и различные мастер макеты и применил эти изменения к слайдам, .
00:00:11
но, подумав об этом, я бы очень хотел
00:00:13
этот раздел отзывов выглядеть иначе, чем остальные.
00:00:16
слайдов со своими макетами.
00:00:19
Мое решение? Создать дополнительный мастер слайдов для этого раздела..
00:00:23
Давайте переключимся на Slide Master просматривать и создавать нового мастера..
00:00:29
Чтобы сохранить многие из дизайна детали текущего мастера,.
00:00:32
Я право нажмите мастер и выбрать мастер слайдов Duplicate..
00:00:37
Новый мастер получает вставляется в качестве номера 2..
00:00:42
Он имеет то же название, что и оригинальный мастер, .
00:00:44
Fabrikam тему, но с номером 1 в передней
00:00:47
это означает, что это первая копия оригинала.
00:00:51
Теперь давайте переименуем его.
00:00:54
Мы назовем это Фабрикам Отзывы,
00:00:59
и мы дадим ему уникальный дизайн, начиная с фона..
00:01:03
Для удаления тока фон, я нажимаю фоновые стили.
00:01:07
и выбрать белый фон.
00:01:10
Вместо фона заполнить, я нажимаю на вкладку Вставка,.
00:01:13
Изображения и вставьте файл изображения.
00:01:17
Я переместю картина всю дорогу влево,.
00:01:20
право нажмите на него и выберите Отправить назад, чтобы положить его за другое содержание..
00:01:26
Итак, этот мастер имеет новый вид.
00:01:31
Чтобы настроить макеты, Сначала я удалю те, которые мне не нужны, .
00:01:35
сохраняя только название слайды и отзывы макет..
00:01:40
Существуют различные типы отзывов от наших клиентов, .
00:01:44
так что сначала я собирается скопировать этот макет..
00:01:47
Я нажимаю Ctrl-D дважды, чтобы дублировать его дважды.
00:01:51
и мы сделаем каждый макет уникальным.
00:01:53
Это одно изменит поэтому оно говорит Отзывы: Корпоративный..
00:01:59
Второй будет Отзывы: Некоммерческие, .
00:02:03
и третий Отзывы: Личный.
00:02:09
Давайте варьировать цвет текстового ящика тоже.
00:02:11
Я направо щелкну по ящику, нажмите Форму формата .
00:02:14
и под заполнить, выбрать другой цвет, темно-оранжевый..
00:02:20
Для некоммерческой макета, Мы будем следовать тем же шагам.
00:02:24
и выбрать более светло-коричневый.
00:02:28
Итак, это новые индивидуальные макеты.
00:02:33
Теперь мы переименуем их; Для каждый мы нажимаем Переименование макет.
00:02:37
и изменить название.
00:02:54
Давайте также изменим раздел заголовок макеты имя .
00:02:57
в заголовок раздела Отзывы.
00:03:03
Теперь мы переключимся на нормальный вид и применять наши дизайн и макеты..
00:03:07
Раздел Отзывы заголовок слайды по-прежнему имеет .
00:03:10
его оригинальный дизайн применяется так Я направо щелкните его, .
00:03:14
указать на макет и искать мои новые макеты.
00:03:16
Они сгруппированы под новым мастер Фабрикам Отзывы..
00:03:21
Я применяю отзывы заголовок раздела..
00:03:25
Далее, это отзывы слайд по-прежнему имеет дизайн и.
00:03:29
макет из оригинала мастер так что я открою макет галереи.
00:03:32
снова и выбрать Отзывы: Корпоративная планировка..
00:03:37
Для других моих отзывов содержание, я вставлю новые слайды.
00:03:40
и выбрать Отзывы: Некоммерческие .
00:03:45
и Отзывы: Личный из галереи..
00:03:48
Презентация теперь имеет новый дизайн Отзывы.
00:03:52
а также оригинальный дизайн Fabrikam.
00:03:57
Чтобы сохранить мой настройки, у меня есть несколько вариантов..
00:04:01
Давайте откроем темы галерея на вкладке дизайна..
00:04:05
Каждый из моих новых проектов появляется в галерее тем,.
00:04:08
Вот тема Фабрикам и Вот отзывы тему..
00:04:14
Я могу выбрать один из них и выбрать Сохранить текущую тему на.
00:04:19
нижней части галереи.
00:04:21
Это позволит сохранить оба дизайна под названием темы, которую я выбираю .
00:04:24
и для более поздних презентаций Я найду тему в галерее..
00:04:31
Другим вариантом является сохранение настраиваемая презентация в качестве шаблона..
00:04:35
Чтобы сделать это, вы бы нажмите Файл, Сохранить как .
00:04:39
и выбрать PowerPoint шаблон как тип файла..
00:04:48
Это делает его доступным всякий раз, когда вы нажмете Файл, Новый, наряду с другими шаблонами. .
00:04:53
При нажатии категории Пользовательские,
00:04:55
Вы найдете Шаблон Фабрикам .
00:04:57
которые теперь можно использовать в качестве дизайна для новой презентации..
00:05:02
Настраивая слайд мастеров, я создал именно .
00:05:05
дизайн презентации и макеты мне нужно, и теперь вы можете тоже..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В тази презентация съм персонализира образеца на слайда.
00:00:06
и различни мате- и приложи тези промени в слайдовете, .
00:00:11
но след като се замислих, наистина бих искал
00:00:13
този раздел за изглежда различно от останалите.
00:00:16
на слайдовете със собствени оформления.
00:00:19
Моето решение? Създайте допълнителен слайд образец за тази секция..
00:00:23
Нека превключим на слайда образец да създадете нов образец..
00:00:29
Да се запази много от дизайна подробности за настоящия капитан,.
00:00:32
Ще щракнете с десния бутон на изберете Дублиран образец слайд..
00:00:37
Новият господар получава като номер 2..
00:00:42
Той има същото име като оригиналът на капитана, .
00:00:44
Fabrikam тема, но с номер 1 отпред
00:00:47
Което означава, че е първото копие на оригинала.
00:00:51
Сега нека да го преименуваме.
00:00:54
Ще го наречем Fabrikam Препоръки,
00:00:59
и ще му дадем уникална дизайна, започвайки с фона..
00:01:03
За да премахнете текущата фон, щракнете върху Фон стилове.
00:01:07
и изберете бял фон.
00:01:10
Вместо фон попълнете, ще кликна върху раздела Вмъкване,.
00:01:13
Картини и вмъкване на файл с картина.
00:01:17
Ще преместя картина, която е останала наляво,.
00:01:20
Кликнете с десния бутон върху него и изберете Изпрати да го постави зад друго съдържание..
00:01:26
Този господар има нов облик.
00:01:31
За да персонализирате оформленията, Първо ще изтрия тези, които няма да се нуждаят, .
00:01:35
водене само на заглавието слайдовете и оформлението на препоръките..
00:01:40
Има различни видове на отзиви от наши клиенти, .
00:01:44
така че първо аз съм Ще копирам това разпределение..
00:01:47
Ще натисна Ctrl-D два пъти, за да го дублира два пъти.
00:01:51
и ще направим всяко оформление уникално.
00:01:53
Този ще се промени, за да може да се промени. казва Препоръките: Корпоративни..
00:01:59
Вторият ще бъде Препоръки: Организации с нестопанска цел, .
00:02:03
и третият един от препоръките: Лични.
00:02:09
Нека да променя цвета на текстовото поле също.
00:02:11
Ще щракнете с десния бутон върху полето, щракнете върху Форматиране на фигура .
00:02:14
и под Fill, изберете друг цвят, тъмно оранжево..
00:02:20
За оформлението с нестопанска цел, ще следваме същите стъпки.
00:02:24
и изберете светло кафяво.
00:02:28
Така че, това са новите персонализирани оформления.
00:02:33
Сега ще ги преименуваме; За всеки кликнете Преименуване оформление.
00:02:37
и да промените името.
00:02:54
Да променим и име на оформленията на заглавия на раздели .
00:02:57
към заглавен блок на секцията "Препоръки".
00:03:03
Сега ще превключим към нормален изглед и да приложим нашия дизайн и оформления..
00:03:07
Раздел "Препоръки" слайдовете все още имат .
00:03:10
оригиналния си дизайн, така че да се Ще щракнете с десния бутон върху него, .
00:03:14
посочете оформлението и потърсете моите нови оформления.
00:03:16
Те са групирани под новата тели..
00:03:21
Прилагам заглавки на секцията за отзиви..
00:03:25
На следващо място, тези препоръки все още има дизайн и.
00:03:29
оформление от оригинала master така че ще отворя галерията за оформление.
00:03:32
отново и изберете Препоръки: Корпоративно оформление..
00:03:37
За другите ми препоръки съдържание, ще вмъкна нови слайдове.
00:03:40
и изберете Препоръки: Организации с нестопанска цел .
00:03:45
и препоръки: Личен от галерията..
00:03:48
Сега презентацията е новите препоръки.
00:03:52
както и оригиналния дизайн на Fabrikam.
00:03:57
За да запазя персонализации, имам няколко възможности за избор..
00:04:01
Нека да отворим темите галерия в раздела за дизайн..
00:04:05
Всеки от новите ми дизайни се появява в галерията с теми,.
00:04:08
ето темата на Fabrikam и ето темата на препоръките..
00:04:14
Мога да избера един от тях и да изберете Запиши текущата тема в.
00:04:19
в долната част на галерията.
00:04:21
Това ще спести и двата дизайна под името на темата, която избера .
00:04:24
и за по-късни презентации Ще намеря темата в галерията..
00:04:31
Друга възможност е да се запазят персонализирана презентация като шаблон..
00:04:35
За да направите това, ще трябва да щракнете върху Файл, Запиши като .
00:04:39
и изберете PowerPoint като тип файл..
00:04:48
Това го прави достъпен, когато щракнете върху Файл, Нов, заедно с други шаблони. .
00:04:53
Когато щракнете върху категорията по избор,
00:04:55
ще намерите Шаблон на Fabrikam .
00:04:57
които вече можете да използвате като за ново представяне..
00:05:02
Чрез персонализиране на слайд майстори, аз създадох точно .
00:05:05
дизайна на представянето и оформления имам нужда и сега можете също..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
În această prezentare, am particularizat coordonatorul de diapozitive.
00:00:06
și diverse machete principale și a aplicat aceste modificări diapozitivelor, .
00:00:11
dar după ce m-am gândit la asta, mi-ar plăcea foarte mult
00:00:13
această secțiune testimonială pentru a arata diferit de restul.
00:00:16
diapozitivelor cu propriile sale aspecte.
00:00:19
Soluția mea? Crearea unui coordonator de diapozitive suplimentar pentru acea secțiune..
00:00:23
Să comutați la Coordonator de diapozitive vizualiza și de a crea un nou coordonator..
00:00:29
Pentru a păstra multe dintre design detalii ale curentului comandant;.
00:00:32
Voi face clic dreapta pe maestru și alegeți Dublare coordonator de diapozitive..
00:00:37
Noul maestru devine introdus ca număr 2..
00:00:42
Ea are același nume ca comandantul inițial, .
00:00:44
Fabrikam temă, dar cu un număr 1 în față
00:00:47
ceea ce înseamnă că este prima copie a originalului.
00:00:51
Acum să-l redenumim.
00:00:54
O să-i spunem Fabrikam Testimoniale,
00:00:59
și îi vom da un design incepand cu fundalul..
00:01:03
Pentru a elimina fundal, fac clic pe Stiluri fundal.
00:01:07
și alegeți un fundal alb.
00:01:10
În loc de un fundal umple, voi face clic pe fila Inserare,.
00:01:13
Imagini și inserați un fișier imagine.
00:01:17
Voi muta imagine tot drumul la stânga,.
00:01:20
faceți clic dreapta pe el și alegeți Trimitere la înapoi pentru a pune-l în spatele alt conținut..
00:01:26
Deci, acest maestru are un nou look.
00:01:31
Pentru a particulariza aspectele, Mai întâi le voi șterge pe cele de care nu voi avea nevoie. .
00:01:35
păstrarea numai a titlului diapozitive și aspectul marturii..
00:01:40
Există diferite tipuri de de marturii de la clientii nostri, .
00:01:44
deci mai întâi sunt O să copiez acest aspect..
00:01:47
Voi apăsa Ctrl-D de două ori pentru a-l duplica de două ori.
00:01:51
și vom face fiecare aspect unic.
00:01:53
Acesta se va schimba astfel încât să spune Marturii: Corporate..
00:01:59
Al doilea va fi Marturii: Non-profit, .
00:02:03
și a treia Marturii: Personal.
00:02:09
Să modificăm și culoarea casetei text.
00:02:11
Voi face clic dreapta pe cutie, faceți clic pe Formatare formă .
00:02:14
și sub Umplere, alegeți un alt culoare, portocaliu închis..
00:02:20
Pentru structura non-profit, vom urma aceiași pași.
00:02:24
și alegeți un maro mai deschis.
00:02:28
Deci, acestea sunt noile machete personalizate.
00:02:33
Acum le vom redenumi; Pentru fiecare facem clic pe Redenumire aspect.
00:02:37
și schimbați numele.
00:02:54
Să schimbăm, de asemenea, nume aspecte antet secțiune .
00:02:57
la antetul secțiunii Mărturii.
00:03:03
Vom trece la vizualizarea normală acum. și să aplice designul nostru și machete..
00:03:07
Secțiunea Marturii diapozitive antet are încă .
00:03:10
designul său original aplicat astfel O să fac clic dreapta pe el. .
00:03:14
punctul de la aspect și căutați pentru noile mele machete.
00:03:16
Sunt grupate sub noul maestru Fabrikam Marturii..
00:03:21
Am aplica marturii antet secțiune..
00:03:25
În continuare, acest marturii diapozitiv are încă de proiectare și.
00:03:29
aspect din original maestru, așa că voi deschide galeria de aspect.
00:03:32
din nou și alegeți Marturii: Aspect corporativ..
00:03:37
Pentru alte marturii mele conținut, voi insera diapozitive noi.
00:03:40
și alegeți Marturii: Non-profit .
00:03:45
și Marturii: Personal de la galerie..
00:03:48
Prezentarea are acum noul design Marturii.
00:03:52
precum și designul original Fabrikam.
00:03:57
Pentru a-mi păstra particularizări, am câteva opțiuni..
00:04:01
Să deschidem temele pe fila proiectare..
00:04:05
Fiecare dintre noile mele modele apare în galeria de teme,.
00:04:08
iată tema Fabrikam și aici e tema Marturii..
00:04:14
Pot selecta una dintre ele și alegeți Salvare temă curentă la.
00:04:19
partea de jos a galeriei.
00:04:21
Acest lucru va salva ambele modele sub numele temei pe care îl aleg .
00:04:24
și pentru prezentări ulterioare Voi găsi tema în galerie..
00:04:31
O altă opțiune este de a salva prezentare particularizată ca șablon..
00:04:35
Pentru a face acest lucru, v-ar faceți clic pe Fișier, Salvare ca .
00:04:39
și alegeți PowerPoint șablon ca tip de fișier..
00:04:48
Acest lucru îl face disponibil ori de câte ori faceți clic pe Fișier, Nou, împreună cu alte șabloane. .
00:04:53
Când faceți clic pe categoria Particularizat,
00:04:55
veți găsi Șablon Fabrikam .
00:04:57
pe care le puteți utiliza acum ca design pentru o nouă prezentare..
00:05:02
Prin particularizarea diapozitivului maeștri, am creat exact .
00:05:05
proiectarea prezentării și machete am nevoie și acum puteți prea..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У цій презентації я настроїти зразок слайдів.
00:00:06
і різні зразки макетів і застосували ці зміни до слайдів, .
00:00:11
але після думати про це, мені б дуже хотілося
00:00:13
цей відгук розділ для виглядати по-різному від інших.
00:00:16
слайдів із власними макетами.
00:00:19
Моє рішення? Створити додатковий зразок слайдів для цього розділу..
00:00:23
Перейти до зразка слайдів і створіть новий зразок..
00:00:29
Щоб зберегти багато дизайну деталі поточного зразка,.
00:00:32
Я клацну правою кнопкою миші на майстер і виберіть елемент Дублювати зразок слайдів..
00:00:37
Новий майстер отримує вставлено як номер 2..
00:00:42
Вона має таку ж назву, як оригінал зразка, .
00:00:44
Тема Фабрікам, але з номером 1 попереду
00:00:47
це перша копія оригіналу.
00:00:51
Тепер давайте перейменуймо його.
00:00:54
Ми назвемо це Відгуки Фабрікама,
00:00:59
і ми дамо йому унікальний дизайн, починаючи з фону..
00:01:03
Щоб вилучити поточний тло, я натию кнопку Стилі тла.
00:01:07
і виберіть біле тло.
00:01:10
Замість тла заповнити, я натискаю на вкладку Вставлення,.
00:01:13
Зображення та вставлення файлу зображення.
00:01:17
Я переміщу зображення аж до лівого шляху,.
00:01:20
клацніть правою кнопкою миші та виберіть Надіслати назад, щоб покласти його за інший зміст..
00:01:26
Отже, цей майстер має новий вигляд.
00:01:31
Щоб настроїти макети, Спочатку я видалю ті, що мені не потрібні, .
00:01:35
збереження лише назви слайдів і макет відгуків..
00:01:40
Існують різні типи відгуків від наших клієнтів, .
00:01:44
так що перший я збирається скопіювати цей макет..
00:01:47
Я натискаю Ctrl-D двічі, щоб дублювати його двічі.
00:01:51
і ми зробимо кожен макет унікальним.
00:01:53
Це одна зміниться, так що вона говорить Відгуки: Корпоративне..
00:01:59
Другий буде Відгуки: Некомерційна, .
00:02:03
і третє свідчення: Особисте.
00:02:09
Давайте також змінюємо колір текстового поля.
00:02:11
Я клацну правою кнопкою миші на коробці, Натисніть кнопку Формат фігури .
00:02:14
і в розділі Заливка виберіть інший колір, темно-помаранчевий..
00:02:20
Для некомерційного макета ми будемо дотримуватися тих же кроків.
00:02:24
і виберіть світліший коричневий.
00:02:28
Таким чином, це нові налаштовані макети.
00:02:33
Тепер ми перейменую їх; Для кожен ми натискаємо Перейменувати макет.
00:02:37
і змініть ім'я.
00:02:54
Давайте також змінимо ім'я макетів заголовків розділу .
00:02:57
до заголовка розділу Відгуки.
00:03:03
Ми перейдемо до звичайного режиму зараз і застосовувати наш дизайн і макети..
00:03:07
Розділ Відгуки слайди заголовків все ще .
00:03:10
його оригінальний дизайн застосовується так Я клацну правою кнопкою миші, .
00:03:14
наведіть вказівник на макет і знайдіть мої нові макети.
00:03:16
Вони згруповані під новим Майстер Фабрікам Відгуки..
00:03:21
Я застосую відгуки розділу заголовка..
00:03:25
Далі, це відгуки слайд все ще має дизайн і.
00:03:29
макет від оригіналу зразок, щоб відкрити колекцію макетів.
00:03:32
знову і виберіть Відгуки: Корпоративний макет..
00:03:37
Для моїх інших відгуків вміст, я вставлятиму нові слайди.
00:03:40
і виберіть Відгуки: Некомерційна .
00:03:45
та відгуки: Особистий з галереї..
00:03:48
Презентація тепер має новий дизайн Відгуки.
00:03:52
а також оригінальний дизайн Fabrikam.
00:03:57
Щоб зберегти у мене є кілька варіантів..
00:04:01
Давайте відкриємо теми галерея на вкладці конструктора..
00:04:05
Кожен з моїх нових конструкцій відображається в галереї тем,.
00:04:08
Ось тема Фабрікам і Ось тема Відгуки..
00:04:14
Я можу вибрати один з них і виберіть Зберегти поточну тему на.
00:04:19
у нижній частині галереї.
00:04:21
Це дозволить зберегти обидва конструкції під назвою теми, яку я вибираю .
00:04:24
і для подальших презентацій Я знайду тему в галереї..
00:04:31
Іншим варіантом є збереження настроєної презентації як шаблону..
00:04:35
Для цього ви б виберіть файл, Зберегти як .
00:04:39
і виберіть елемент PowerPoint як тип файлу..
00:04:48
Це робить його доступним кожного разу, коли ви натискаєте Файл, Новий, а також інші шаблони. .
00:04:53
Якщо клацнути категорію Настроювана,
00:04:55
Ви знайдете Шаблон Фабрікама .
00:04:57
який тепер ви можете використовувати в якості дизайну для нової презентації..
00:05:02
За допомогою настроювання слайда майстри, я створив саме .
00:05:05
дизайн презентації та Макети мені потрібні, і тепер ви можете теж..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bu sunumda, ben Slayt yöneticisini özelleştirmiş.
00:00:06
ve çeşitli ana düzenleri ve bu değişiklikleri slaytlara uyguladı, .
00:00:11
ama bunu düşündükten sonra, gerçekten istiyorum
00:00:13
bu referans bölümü için diğerlerinden farklı görünüyorsun.
00:00:16
kendi düzenleri ile slaytlar.
00:00:19
Benim çözümüm mü? Bir oluşturma bu bölüm için ek Slayt ana..
00:00:23
Slayt anasına geçelim görüntülemek ve yeni bir ana oluşturun..
00:00:29
Tasarımın çoğunu korumak için mevcut ana ayrıntıları,.
00:00:32
Ben sağ ana tıklayın ve olacak Yinelenen slayt yöneticisini seçin..
00:00:37
Yeni usta alır 2. sayı olarak eklenir..
00:00:42
Aynı adı taşıyan orijinal usta, .
00:00:44
Fabrikam teması ama önünde bir numara 1 ile
00:00:47
yani orijinalin ilk kopyası.
00:00:51
Şimdi yeniden adlandıralım.
00:00:54
Buna Fabrikam Referansları diyeceğiz.
00:00:59
ve biz ona benzersiz bir vereceğiz arka plan ile başlayan tasarım..
00:01:03
Akımı kaldırmak için arka plan, Arka Plan stilleri tıklayın.
00:01:07
ve beyaz bir arka plan seçin.
00:01:10
Arka plan yerine doldurun, Ekle sekmesini tıklatacağım,.
00:01:13
Resimler ve bir resim dosyası ekleyin.
00:01:17
Ben hareket edeceğiz resim tüm yol sol,.
00:01:20
sağ tıklatın ve Gönder'i seçin geri diğer içerik arkasında koymak için..
00:01:26
Yani, bu ustanın yeni bir görünümü var.
00:01:31
Düzenleri özelleştirmek için, Önce ihtiyacım olmayanları silerim. .
00:01:35
yalnızca başlığı tutma slaytlar ve referanslar düzeni..
00:01:40
Çeşitli türleri vardır müşterilerimizden referansları, .
00:01:44
bu yüzden ilk ben bu düzeni kopyalamak için gidiyor..
00:01:47
Ctrl-D tuşuna basacağım. iki kez çoğaltmak için.
00:01:51
ve her düzeni benzersiz hale getireceğiz.
00:01:53
Bu değişecek, böylece. Referanslar diyor: Kurumsal..
00:01:59
İkincisi. Referansları: Kar amacı gütmeyen, .
00:02:03
ve üçüncü bir Referanslar: Kişisel.
00:02:09
Metin kutusunun rengini de değiştirelim.
00:02:11
Kutuya hemen tıklayacağım. şekli Biçimlendir'i tıklatın .
00:02:14
ve Fill altında, başka bir seçin renk, koyu turuncu..
00:02:20
Kar amacı gütmeyen düzen için, biz aynı adımları takip edeceğiz.
00:02:24
ve daha açık kahverengi seçin.
00:02:28
Yani, bunlar yeni özelleştirilmiş düzenler.
00:02:33
Şimdi onları yeniden adlandıracağız; Için her biz düzen yeniden adlandırın tıklayın.
00:02:37
ve adını değiştirin.
00:02:54
Ayrıca değiştirelim bölüm üstbilgi düzenleri adı .
00:02:57
Referanslar bölüm başlığına.
00:03:03
Şimdi normal görünüme geçeceğiz. ve bizim tasarım ve düzenleri uygulayın..
00:03:07
Referanslar bölümü üstbilgi slaytları hala var .
00:03:10
orijinal tasarımı çok uygulanan Hemen tıklatacağım. .
00:03:14
düzeni işaret ve benim yeni düzenleri arayın.
00:03:16
Yeni usta Fabrikam Referansları..
00:03:21
Ben uygulamak referansları bölüm başlığı..
00:03:25
Sonra, bu referansları slayt hala tasarım ve.
00:03:29
orijinal inden düzen master bu yüzden düzen galerisi açacağım.
00:03:32
tekrar seçin ve Referansları: Kurumsal düzen..
00:03:37
Diğer referanslarım için içerik, ben yeni slaytlar ekleyeceğiz.
00:03:40
ve seçin Referansları: Kar amacı gütmeyen .
00:03:45
ve Referanslar: Galeriden kişisel..
00:03:48
Sunu şimdi var yeni Referanslar tasarım.
00:03:52
yanı sıra orijinal Fabrikam tasarımı.
00:03:57
Benim korumak için özelleştirmeler, ben seçenekleri bir çift var..
00:04:01
Temaları açalım. tasarım sekmesinde galeri..
00:04:05
Yeni tasarımlarımın her biri temalar galerisinde görünür,.
00:04:08
Burada Fabrikam tema ve İşte Referanslar teması..
00:04:14
Onlardan birini seçebilirim ve. geçerli temayı kaydet'i seçin.
00:04:19
galerinin alt.
00:04:21
Bu her iki tasarımları kaydeder seçtiğim tema adı altında .
00:04:24
ve daha sonraki sunumlar için Teonu galeride bulacağım..
00:04:31
Başka bir seçenek kaydetmek için şablon olarak özelleştirilmiş sunu..
00:04:35
Bunu yapmak için, sen Dosya'yı tıklatın, Kaydet .
00:04:39
ve PowerPoint'i seçin dosya türü olarak şablon..
00:04:48
Bu, her tıklattığınızda kullanılabilir hale getirir Dosya, Yeni, diğer şablonlar ile birlikte. .
00:04:53
Özel kategoriyi tıklattığınızda,
00:04:55
bulacaksınız Fabrikam şablonu .
00:04:57
şimdi tasarım olarak kullanabilirsiniz yeni bir sunum için..
00:05:02
Slayt'ı özelleştirerek ustalar, ben tam olarak oluşturduk .
00:05:05
sunum tasarımı ve ben ihtiyacım olan düzenleri ve şimdi siz de yapabilirsiniz..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta apresentação, eu tenho personalizado o mestre slide.
00:00:06
e vários layouts mestres e aplicou essas alterações aos slides, .
00:00:11
mas depois de pensar nisso, eu realmente gostaria
00:00:13
esta secção testemunho para parecer diferente do resto.
00:00:16
dos slides com os seus próprios layouts.
00:00:19
A minha solução? Criar uma mestre slide adicional para esta secção..
00:00:23
Vamos mudar para slide master ver e criar um novo mestre..
00:00:29
Para manter muitos dos projetos detalhes do mestre atual,.
00:00:32
Vou clicar no mestre e escolha duplicado mestre de diapositivos..
00:00:37
O novo mestre recebe inserido como número 2..
00:00:42
Tem o mesmo nome que o mestre original, .
00:00:44
Tema fabrikam mas com um número 1 na frente
00:00:47
o que significa que é a primeira cópia do original.
00:00:51
Agora vamos mudar o nome.
00:00:54
Vamos chamá-lo de Testemunhos de Fabrikam,
00:00:59
e vamos dar-lhe um único design começando com o fundo..
00:01:03
Para remover a corrente fundo, clico estilos de fundo.
00:01:07
e escolher um fundo branco.
00:01:10
Em vez de um fundo preencher, clicarei no separador Inserir,.
00:01:13
Fotografe e insira um ficheiro fotográfico.
00:01:17
Vou mover o imagem todo o caminho à esquerda,.
00:01:20
direito clicar nele e escolher Enviar para de volta para colocá-lo atrás de outros conteúdos..
00:01:26
Então, este mestre tem um novo visual.
00:01:31
Para personalizar os layouts, Primeiro vou apagar aqueles que não vou precisar, .
00:01:35
mantendo apenas o título slides e o layout testemunhos..
00:01:40
Existem vários tipos de testemunhos dos nossos clientes, .
00:01:44
então, primeiro, sou Vou copiar este layout..
00:01:47
Vou pressionar ctrl-D duas vezes para duplicar duas vezes.
00:01:51
e faremos cada layout único.
00:01:53
Este vai mudar para que diz Testemunhos: Corporativo..
00:01:59
O segundo será Testemunhos: Sem fins lucrativos, .
00:02:03
e o terceiro testemunhos: Pessoal.
00:02:09
Vamos variar a cor da caixa de texto também.
00:02:11
Vou clicar na caixa. clique em forma de formato .
00:02:14
e em Fill, escolha outro cor, laranja escuro..
00:02:20
Para o layout sem fins lucrativos, vamos seguir os mesmos passos.
00:02:24
e escolher um castanho mais claro.
00:02:28
Então, estes são os novos layouts personalizados.
00:02:33
Agora vamos renomeá-los; para cada um clicamos no layout de renome.
00:02:37
e mudar o nome.
00:02:54
Vamos também mudar o nome de layouts cabeçalho de secção .
00:02:57
para cabeçalho da secção testemunhos.
00:03:03
Vamos mudar para a vista normal agora e aplicar o nosso design e layouts..
00:03:07
A secção testemunhos slides cabeçalho ainda tem .
00:03:10
seu design original aplicado assim Vou clicar direito, .
00:03:14
apontar para layout e procurar os meus novos layouts.
00:03:16
Estão agrupados sob o novo mestre Testemunhos Fabrikam..
00:03:21
Eu aplico o cabeçalho secção testemunhos..
00:03:25
Em seguida, este testemunho slide ainda tem o design e.
00:03:29
layout do original mestre para que eu vou abrir a galeria layout.
00:03:32
novamente e escolher o Testemunhos: Layout corporativo..
00:03:37
Para os meus outros testemunhos conteúdo, vou inserir novos slides.
00:03:40
e escolher Testemunhos: Sem fins lucrativos .
00:03:45
e Testemunhos: Pessoal da galeria..
00:03:48
A apresentação agora tem o novo design testemunhos.
00:03:52
bem como o design original de Fabrikam.
00:03:57
Para preservar o meu personalizações, tenho algumas escolhas..
00:04:01
Vamos abrir os temas galeria no separador de design..
00:04:05
Cada um dos meus novos desenhos aparece na galeria de temas,.
00:04:08
aqui está o tema Fabrikam e Aqui está o tema Testemunhos..
00:04:14
Posso selecionar um deles e. escolher Guardar o tema atual em.
00:04:19
o fundo da galeria.
00:04:21
Isto irá salvar ambos os projetos sob o nome temático que escolho .
00:04:24
e para apresentações posteriores Encontrarei o tema na galeria..
00:04:31
Outra opção é salvar o apresentação personalizada como um modelo..
00:04:35
Para fazer isto, clique em Arquivo, Guarde como .
00:04:39
e escolher PowerPoint modelo como o tipo de arquivo..
00:04:48
Isto torna-o disponível sempre que clica Arquivo, Novo, juntamente com outros modelos. .
00:04:53
Ao clicar na categoria 'Personalizado',
00:04:55
você vai encontrar o Modelo de Fabrikam .
00:04:57
que agora pode usar como o design para uma nova apresentação..
00:05:02
Ao personalizar slide mestres, eu criei precisamente .
00:05:05
o design de apresentação e layouts que preciso e agora você também pode..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U ovoj prezentaciji, ja sam. prilagođavanje mastera slajda.
00:00:06
i različite master rasporede i primenio te promene na slajdove, .
00:00:11
Ali posle razmiљljanja o tome, stvarno bih voleo.
00:00:13
ovaj odeljak za svedočenje da bi Izgledaj drugačije od ostalih.
00:00:16
slajdova sa sopstvenim rasporedima.
00:00:19
Moje reљenje? Kreirajte dodatni master slajda za taj odeljak..
00:00:23
Prebacimo se na master slajda prikaz i kreirajte novi master..
00:00:29
Da biste sačuvali mnoge dizajne detalji trenutnog mastera,.
00:00:32
Kliknuжu desno na gospodara i. odaberite duplirani master slajda..
00:00:37
Novi gospodar dobija umetnuto kao broj 2..
00:00:42
Ima isto ime kao Originalni gospodar, .
00:00:44
Tema "Štalam", ali sa brojem 1 ispred
00:00:47
Љto znaиi da je to prva kopija originala.
00:00:51
Hajde da ga preimenujemo.
00:00:54
Zvaćemo ga Fabrikam Svedočanstva,
00:00:59
I daćemo mu jedinstvenu. dizajn počevši od pozadine..
00:01:03
Uklanjanje trenutne pozadina, ja kliknem na stilove pozadine.
00:01:07
i odaberite belu pozadinu.
00:01:10
Umesto pozadine Popunite, ja ću kliknuti na karticu Umetanje,.
00:01:13
Slike i umetanje datoteke slike.
00:01:17
Ja жu pomeriti. Slika sleva,.
00:01:20
kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Pošalji da ga ostavimo iza drugog sadržaja..
00:01:26
Znaиi, ovaj gospodar ima novi izgled.
00:01:31
Da biste prilagodili rasporede, Prvo жu izbrisati one koje mi neжe trebati. .
00:01:35
zadržavanje samo naslova slajdovi i raspored svedočenja..
00:01:40
Postoje različiti tipovi svedočenja naših klijenata, .
00:01:44
Pa, prvo, ja sam. Kopiraжu ovaj raspored..
00:01:47
Pritisnuжu Ctrl-D. Dva puta da ga dupliramo dva puta.
00:01:51
I uиiniжemo svaki raspored jedinstvenim.
00:01:53
Ovaj će se promeniti tako da Piљe svedoиenja: korporativna..
00:01:59
2. Svedočanstva: neprofitna organizacija .
00:02:03
I treжe svedoиe: liиno.
00:02:09
Hajde da razlikujemo i boju okvira za tekst.
00:02:11
Kliknuжu desno na kutiju. kliknite na dugme Oblikuj oblik .
00:02:14
i u okviru "Popuni" odaberite drugi Boja, tamno narandžasta..
00:02:20
Za neprofitni raspored, Sledićemo iste korake..
00:02:24
I izaberi svetliju braon.
00:02:28
Dakle, ovo su novi prilagođeni rasporedi.
00:02:33
Sada жemo ih preimenovati; Za svaki klik na dugme Preimenovanje rasporeda.
00:02:37
i da promenimo ime.
00:02:54
Hajde da promenimo i ime rasporeda zaglavlja odeljka .
00:02:57
u zaglavlje odeljka za svedočenje.
00:03:03
Sada жemo preжi na normalan pogled. i primenite naš dizajn i rasporede..
00:03:07
Odeljak "Svedočenja" slajdovi zaglavlja još uvek imaju .
00:03:10
njegov originalni dizajn primenjen tako da Kliknuжu desno. .
00:03:14
postavite pokazivač na raspored i potražite moje nove rasporede.
00:03:16
Grupisani su ispod novog majstor Fabrikam Svedoиenja..
00:03:21
Primenjujem zaglavlje odeljka za svedočenja..
00:03:25
Sledeće, ova svedočenja slajd još uvek ima dizajn i.
00:03:29
raspored iz originalnog Master, tako da жu otvoriti galeriju rasporeda..
00:03:32
ponovo i odaberite Svedoиenja: korporativni raspored..
00:03:37
Za moja druga svedočenja sadržaj, umeću nove slajdove.
00:03:40
i odaberite Svedočanstva: Neprofitna organizacija .
00:03:45
i svedočenja: Liиno iz galerije..
00:03:48
Prezentacija sada ima novi dizajn svedočenja.
00:03:52
kao i originalni Fabrikam dizajn.
00:03:57
Da bi saиuvao moj. Prilagođavanja, imam nekoliko izbora..
00:04:01
Hajde da otvorimo temike galerija na kartici dizajna..
00:04:05
Svaki od mojih novih dizajna pojavljuje se u galeriji tema,.
00:04:08
evo tema "Fabrikam" i Ovde je tema svedočenja..
00:04:14
Mogu da izaberem jednog od njih i. odaberite sačuvaj trenutnu tema na.
00:04:19
na dnu galerije.
00:04:21
Ovo će sačuvati oba dizajna pod imenom tema koje izaberem .
00:04:24
i za kasnije prezentacije Naжi жu tiиku u galeriji..
00:04:31
Druga opcija je da sačuvate prilagođenu prezentaciju kao predložak..
00:04:35
Da bi to uradio, ti bi kliknite na dugme "Datoteka", "Sačuvaj kao" .
00:04:39
i odaberite PowerPoint predložak kao tip datoteke..
00:04:48
Ovo ga čini dostupnim svaki put kada kliknete Datoteka, Novo, zajedno sa drugim predlošcima. .
00:04:53
Kada kliknete na prilagođenu kategoriju,
00:04:55
Naжi жeљ. Najnovije vesti .
00:04:57
koji sada možete da koristite kao dizajn za novu prezentaciju..
00:05:02
Prilagođavanjem slajda Gospodari, stvorio sam tačno .
00:05:05
dizajn prezentacije i rasporedi koji su mi potrebni, a sada moћeљ i ti..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
وتخطيطات رئيسية مختلفة وتطبيق تلك التغييرات على الشرائح، .
00:00:11
ولكن بعد التفكير في ذلك ، أود حقا
00:00:13
هذا القسم شهادة إلى تبدو مختلفة عن بقية.
00:00:16
من الشرائح مع تخطيطاتها الخاصة.
00:00:19
حلي؟ إنشاء الشريحة الرئيسية الإضافية لهذا المقطع..
00:00:23
دعنا ننتقل إلى الشريحة الرئيسية عرض وإنشاء رئيسي جديد..
00:00:29
للحفاظ على العديد من التصميم تفاصيل سيد الحالي،.
00:00:32
سأضغط على درجة الماجستير اختر الشريحة الرئيسية المكررة..
00:00:37
يحصل على سيد جديد إدراجها على أنها رقم 2..
00:00:42
له نفس الاسم الرئيسي الأصلي، .
00:00:44
موضوع الاتحاد ولكن مع عدد 1 في الجبهة
00:00:47
بمعنى أنها النسخة الأولى من النسخة الأصلية.
00:00:51
الآن دعونا تسميته.
00:00:54
سنسميها شهادات الاتحاد،
00:00:59
وسنعطيها فريدة من نوعها تصميم بدءا من الخلفية..
00:01:03
لإزالة التيار الخلفية، وأنا فوق أنماط الخلفية.
00:01:07
واختر خلفية بيضاء.
00:01:10
بدلا من خلفية تعبئة، سأضغط على علامة التبويب إدراج،.
00:01:13
صور وإدراج ملف صورة.
00:01:17
سأحرك الصورة على طول الطريق اليسار،.
00:01:20
انقر بزر الماوس الأيمن عليه واختر إرسال إلى العودة لوضعها وراء محتوى آخر..
00:01:26
إذا، هذا السيد لديه مظهر جديد.
00:01:31
لتخصيص التخطيطات، سأحذف أولا تلك التي لن أحتاجها .
00:01:35
الاحتفاظ بالعنوان فقط الشرائح وتخطيط الشهادات..
00:01:40
هناك أنواع مختلفة شهادات من عملائنا، .
00:01:44
لذا أولا أنا سوف ينسخ هذا التخطيط.
00:01:47
سأضغط على Ctrl-D مرتين لتكراره مرتين.
00:01:51
وسنقوم بجعل كل تخطيط فريد من نوعه.
00:01:53
هذا واحد سوف تتغير لذلك يقول شهادات: الشركات..
00:01:59
والثاني سيكون شهادات: غير ربحية، .
00:02:03
والثالثة واحدة شهادات: شخصية.
00:02:09
دعونا نختلف لون مربع النص أيضا.
00:02:11
سأضغط على المربع انقر فوق تنسيق الشكل .
00:02:14
وتحت تعبئة، اختر آخر لون، برتقالي داكن..
00:02:20
بالنسبة للتخطيط غير الربحي، سنتبع نفس الخطوات.
00:02:24
واختيار البني أخف وزنا.
00:02:28
لذلك ، هذه هي تخطيطات مخصصة جديدة.
00:02:33
الآن سنقوم بإعادة تسميتها. من أجل كل نقرة فوق إعادة تسمية التخطيط.
00:02:37
وتغيير الاسم.
00:02:54
دعونا أيضا تغيير اسم تخطيطات رأس المقطع .
00:02:57
إلى رأس قسم الشهادات.
00:03:03
سننتقل إلى العرض العادي الآن وتطبيق التصميم والتصميمات لدينا..
00:03:07
قسم الشهادات شرائح الرأس لا تزال تحتوي على .
00:03:10
تطبيق تصميمها الأصلي حتى سأقر عليه بزر الماوس الأيمن .
00:03:14
أشر إلى التخطيط وابحث عن تخطيطاتي الجديدة.
00:03:16
يتم تجميعها تحت الجديد ماجستير في الاتحاد لشهادات..
00:03:21
أنا تطبيق رأس قسم الشهادات..
00:03:25
بعد ذلك، هذه الشهادات الشريحة لا يزال لديه تصميم و.
00:03:29
التخطيط من الأصل الرئيسية لذلك أنا فتح معرض تخطيط.
00:03:32
مرة أخرى واختيار شهادات: تخطيط الشركة..
00:03:37
لشهاداتي الأخرى المحتوى ، وأنا إدراج شرائح جديدة.
00:03:40
واختر شهادات: غير ربحية .
00:03:45
والشهادات: شخصية من المعرض..
00:03:48
العرض التقديمي الآن تصميم شهادات جديدة.
00:03:52
بالإضافة إلى تصميم شركة الاتحاد للتصنيع الأصلي.
00:03:57
للحفاظ على بلدي التخصيصات ، ولدي بضعة خيارات..
00:04:01
دعونا نفتح المواضيع معرض على علامة التبويب التصميم..
00:04:05
كل تصميم من تصاميمي الجديدة يظهر في معرض النسق،.
00:04:08
هنا موضوع الاتحاد و هنا موضوع شهادات..
00:04:14
يمكنني اختيار واحد منهم و اختر حفظ السمة الحالية في.
00:04:19
أسفل المعرض.
00:04:21
وهذا سيوفر كلا التصميمين تحت اسم السمة الذي اخترته .
00:04:24
وللعر أيضا العروض اللاحقة سأجد الموضوع في المعرض.
00:04:31
خيار آخر هو حفظ عرض تقديمي مخصص كقالب..
00:04:35
للقيام بذلك، كنت انقر فوق ملف، حفظ ك .
00:04:39
واختر باور بوينت قالب كنوع الملف..
00:04:48
وهذا يجعلها متاحة كلما قمت بالنقر فوق ملف، جديد، جنبا إلى جنب مع قوالب أخرى. .
00:04:53
عند النقر فوق الفئة مخصصة،
00:04:55
ستجد قالب الاتحاد .
00:04:57
والتي يمكنك الآن استخدامها ك التصميم لعرض جديد..
00:05:02
عن طريق تخصيص الشريحة سادة، لقد خلقت على وجه التحديد .
00:05:05
تصميم العرض التقديمي و تخطيطات أحتاج والآن يمكنك أيضا..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
和各种主布局 并将这些更改应用于幻灯片,.
00:00:11
但经过思考,我真的很想
00:00:13
此见证部分 看起来与其他人不同.
00:00:16
的幻灯片,并有自己的布局。
00:00:19
我的解决方案?创建一个 该部分的其他幻灯片母版。.
00:00:23
让我们切换到幻灯片母版 查看并创建新的主控形状。.
00:00:29
为了保持许多设计 当前主节点的详细信息,.
00:00:32
我将右键单击主节点,然后 选择"复制幻灯片母版"。.
00:00:37
新主节点获得 插入为数字 2。.
00:00:42
它的名称与 原来的主人,.
00:00:44
Fabrikam 主题,但前面有一个数字 1
00:00:47
这意味着它是原件的第一个副本。
00:00:51
现在让我们重命名它。
00:00:54
我们称之为 Fabrikam 感言,
00:00:59
我们将给它一个独特的 从背景开始设计。.
00:01:03
删除当前 背景,我单击"背景样式".
00:01:07
,然后选择白色背景。
00:01:10
而不是背景 填充,我将单击"插入"选项卡,.
00:01:13
图片并插入图片文件。
00:01:17
我将移动 图片一直向左,.
00:01:20
右键单击它,然后选择发送到 回到其他内容后面。.
00:01:26
所以,这位大师有了新面貌。
00:01:31
要自定义布局, 我会先删除那些我不需要的,.
00:01:35
仅保留标题 幻灯片和推荐书布局。.
00:01:40
有各种类型 来自我们客户的感言,.
00:01:44
所以首先我是 将复制此布局。.
00:01:47
我将按 Ctrl-D 两次复制两次.
00:01:51
我们将使每个布局都独一无二。
00:01:53
这个会改变,所以它 感言说:公司。.
00:01:59
第二个将是 客户评价: 非营利组织,.
00:02:03
第三个见证:个人。
00:02:09
让我们也改变文本框的颜色。
00:02:11
我会右键单击该框, 单击"设置形状格式".
00:02:14
,然后在"填充"下,选择另一个 颜色,深橙色。.
00:02:20
对于非营利性布局, 我们将遵循相同的步骤.
00:02:24
并选择较浅的棕色。
00:02:28
因此,这些是新的自定义布局。
00:02:33
现在我们将重命名它们;为 每次我们点击重命名布局.
00:02:37
并更改名称。
00:02:54
让我们也改变 节标题布局名称.
00:02:57
到"推荐"部分标题。
00:03:03
我们现在将切换到普通视图 并应用我们的设计和布局。.
00:03:07
"推荐"部分 页眉幻灯片仍具有.
00:03:10
其原始设计应用如此 我会右键单击它,.
00:03:14
指向布局并查找我的新布局。
00:03:16
它们被分组在新的 法布里卡姆大师推荐书。.
00:03:21
我申请 推荐部分标题。.
00:03:25
接下来,这个推荐 幻灯片仍然有设计和.
00:03:29
布局与原始布局 母版,所以我将打开布局库.
00:03:32
,然后选择 客户评价:企业布局。.
00:03:37
对于我的其他推荐 内容,我将插入新幻灯片.
00:03:40
,然后选择 客户评价:非营利组织.
00:03:45
和客户评价: 图库中的个人。.
00:03:48
演示文稿现在具有 新的客户评价设计.
00:03:52
以及原始的 Fabrikam 设计。
00:03:57
为了保护我的 自定义,我有几个选择。.
00:04:01
让我们打开主题 设计选项卡上的图库。.
00:04:05
我的每个新设计 将显示在主题库中,.
00:04:08
这是 Fabrikam 主题和 这是"推荐"主题。.
00:04:14
我可以选择其中之一,并且 选择"保存当前主题"以.
00:04:19
图库的底部。
00:04:21
这将节省两种设计 在我选择的主题名称下.
00:04:24
和以后的演讲 我会在图库中找到主题。.
00:04:31
另一种选择是保存 自定义演示文稿作为模板。.
00:04:35
要做到这一点,你需要 依次单击文件、另存为.
00:04:39
并选择PowerPoint 模板作为文件类型。.
00:04:48
这使它随时可用,只要您单击 文件、新建以及其他模板。.
00:04:53
单击"自定义"类别时,
00:04:55
你会发现 法布里卡姆模板.
00:04:57
您现在可以将其用作设计 以创建新演示文稿。.
00:05:02
通过自定义幻灯片 大师们,我精确地创造了.
00:05:05
演示文稿设计和 我需要的布局,现在你也可以。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
และเค้าโครงต้นแบบต่างๆ และนําการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กับภาพนิ่ง .
00:00:11
แต่หลังจากคิดเกี่ยวกับมัน, ฉันต้องการจริงๆ
00:00:13
ส่วนคํารับรองนี้เพื่อ ดูแตกต่างจากส่วนที่เหลือ.
00:00:16
ของภาพนิ่งที่มีเค้าโครงเป็นของตัวเอง
00:00:19
ทางออกของฉัน? สร้าง ต้นแบบภาพนิ่งเพิ่มเติมสําหรับส่วนนั้น.
00:00:23
ลองสลับไปยังต้นแบบสไลด์ ดูและสร้างต้นแบบใหม่.
00:00:29
เพื่อรักษาการออกแบบจํานวนมาก รายละเอียดของต้นแบบปัจจุบัน.
00:00:32
ฉันจะคลิกขวาที่ต้นแบบและ เลือก ทําซ้ําต้นแบบสไลด์.
00:00:37
นายใหม่ได้รับ แทรกเป็นหมายเลข 2.
00:00:42
มันมีชื่อเดียวกันกับ เจ้านายดั้งเดิม .
00:00:44
ธีม Fabrikam แต่มีหมายเลข 1 อยู่ด้านหน้า
00:00:47
หมายความว่ามันเป็นสําเนาแรกของต้นฉบับ
00:00:51
ทีนี้ลองเปลี่ยนชื่อมันดู
00:00:54
เราจะเรียกมันว่า คํารับรองฟาบริคาม
00:00:59
และเราจะให้มันไม่เหมือนใคร การออกแบบเริ่มต้นด้วยพื้นหลัง.
00:01:03
เมื่อต้องการเอาปัจจุบันออก พื้นหลัง ฉันคลิก สไตล์พื้นหลัง.
00:01:07
และเลือกพื้นหลังสีขาว
00:01:10
แทนที่จะเป็นพื้นหลัง เติม ฉันจะคลิกแท็บ แทรก.
00:01:13
รูปภาพและแทรกแฟ้มรูปภาพ
00:01:17
ฉันจะย้าย ภาพตลอดทางซ้าย,.
00:01:20
คลิกขวาที่มัน แล้วเลือก ส่งไปยัง กลับไปวางไว้ข้างหลังเนื้อหาอื่น ๆ.
00:01:26
ดังนั้นเจ้านายคนนี้จึงมีรูปลักษณ์ใหม่
00:01:31
เมื่อต้องการกําหนดเค้าโครงเอง ฉันจะลบสิ่งที่ฉันไม่ต้องการก่อน .
00:01:35
เก็บเฉพาะชื่อเรื่อง สไลด์และเค้าโครงคํารับรอง.
00:01:40
มีหลายประเภท ของคํารับรองจากลูกค้าของเรา, .
00:01:44
อย่างแรกเลย จะคัดลอกเค้าโครงนี้.
00:01:47
ฉันจะกด Ctrl-D สองครั้งเพื่อทําซ้ําสองครั้ง.
00:01:51
และเราจะทําให้แต่ละรูปแบบไม่ซ้ํากัน
00:01:53
อันนี้จะเปลี่ยนไปดังนั้นมันจึง คํารับรองกล่าวว่า: องค์กร.
00:01:59
อันที่สองจะเป็น คํารับรอง: ไม่แสวงหาผลกําไร, .
00:02:03
และคํารับรองข้อที่สาม: ส่วนตัว
00:02:09
ลองเปลี่ยนสีกล่องข้อความด้วย
00:02:11
ฉันจะคลิกขวาที่กล่อง คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง .
00:02:14
และภายใต้ เติม ให้เลือกสีอื่น สี, สีส้มเข้มของ.
00:02:20
สําหรับรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกําไร เราจะทําตามขั้นตอนเดียวกัน.
00:02:24
และเลือกสีน้ําตาลอ่อน
00:02:28
ดังนั้นนี่คือเค้าโครงที่กําหนดเองใหม่
00:02:33
ตอนนี้เราจะเปลี่ยนชื่อมัน เพื่อ แต่ละที่เราคลิกเปลี่ยนชื่อเค้าโครง.
00:02:37
และเปลี่ยนชื่อ
00:02:54
ลองเปลี่ยน ชื่อเค้าโครงส่วนหัวของส่วน .
00:02:57
ไปยังส่วนหัวของส่วนคํารับรอง
00:03:03
เราจะเปลี่ยนเป็นมุมมองปกติตอนนี้ และใช้การออกแบบและเลย์เอาต์ของเรา.
00:03:07
ส่วนคํารับรอง ภาพนิ่งส่วนหัวยังคงมี .
00:03:10
การออกแบบเดิมของมันนําไปใช้เพื่อให้ ฉันจะคลิกขวาคลิ๊กมัน .
00:03:14
ชี้ไปที่เค้าโครงและมองหาเค้าโครงใหม่ของฉัน
00:03:16
พวกเขาถูกจัดกลุ่มภายใต้ใหม่ อาจารย์ฟาบริคาม เทสติโมเนียล.
00:03:21
ฉันใช้ ส่วนหัวของส่วนคํารับรอง.
00:03:25
ถัดไปคํารับรองนี้ ภาพนิ่งยังคงมีการออกแบบและ.
00:03:29
เค้าโครงจากต้นฉบับ ต้นแบบดังนั้นฉันจะเปิดแกลเลอรีเค้าโครง.
00:03:32
อีกครั้งและเลือก คํารับรอง: รูปแบบองค์กร.
00:03:37
สําหรับคํารับรองอื่น ๆ ของฉัน เนื้อหา ฉันจะแทรกภาพนิ่งใหม่.
00:03:40
และเลือก คํารับรอง: องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร .
00:03:45
และคํารับรอง: ส่วนตัวจากแกลลอรี่.
00:03:48
งานนําเสนอขณะนี้มี การออกแบบคํารับรองใหม่.
00:03:52
เช่นเดียวกับการออกแบบ Fabrikam ดั้งเดิม
00:03:57
เพื่อรักษาของฉัน การปรับแต่งฉันมีสองทางเลือก.
00:04:01
มาเปิดธีมกันเถอะ บนแท็บ ออกแบบ.
00:04:05
แต่ละการออกแบบใหม่ของฉัน ปรากฏในแกลเลอรีธีม.
00:04:08
นี่คือธีมฟาบริคามและ นี่คือธีมคํารับรอง.
00:04:14
ฉันสามารถเลือกหนึ่งในนั้นและ เลือก บันทึกธีมปัจจุบันที่.
00:04:19
ด้านล่างของแกลเลอรี่
00:04:21
สิ่งนี้จะช่วยบันทึกการออกแบบทั้งสอง ภายใต้ชื่อธีมที่ฉันเลือก .
00:04:24
และสําหรับการนําเสนอในภายหลัง ฉันจะหาธีมในแกลลอรี่.
00:04:31
อีกทางเลือกหนึ่งคือการบันทึก งานนําเสนอแบบกําหนดเองเป็นแม่แบบ.
00:04:35
เมื่อต้องการทําเช่นนี้ คุณจะ คลิก แฟ้ม, บันทึกเป็น .
00:04:39
และเลือก PowerPoint แม่แบบเป็นชนิดแฟ้ม.
00:04:48
สิ่งนี้ทําให้พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่คุณคลิก ไฟล์, ใหม่, พร้อมกับแม่แบบอื่นๆของ .
00:04:53
เมื่อคุณคลิกประเภท กําหนดเอง
00:04:55
คุณจะพบว่า แม่แบบ Fabrikam .
00:04:57
ซึ่งตอนนี้คุณสามารถใช้เป็นการออกแบบ สําหรับงานนําเสนอใหม่.
00:05:02
โดยการกําหนดภาพนิ่งเอง อาจารย์ ข้าได้สร้างมันขึ้นมาอย่างแม่นยํา .
00:05:05
การออกแบบงานนําเสนอและ เลย์เอาต์ที่ฉันต้องการและตอนนี้คุณก็สามารถทําได้เช่นกัน.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !