PowerPoint - Customize the slide master Tutorial

In this video, you will learn how to customize the slide master in PowerPoint.
The video covers the steps to customize the background design, color scheme, font colors, list bullets, and text spacing on the slide master.
This will help you create a personalized and professional look for your slides.

  • 4:38
  • 1639 views
00:00:07
it's really ideal to customize the slide master
00:00:09
and get all your design changes in place before you add any slide content.
00:00:15
You can start with any of the PowerPoint themes,
00:00:19
but I like the Office theme because it has the least amount of
00:00:22
design already applied.
00:00:24
That's what PowerPoint uses for a blank presentation.
00:00:27
Let's open the slide master.
00:00:29
To get there, click the View tab, Slide master;
00:00:33
here's the slide master, this bigger thumbnail at the top.
00:00:37
And these are the layouts that go with the master.
00:00:40
A feature of this view is the Slide master tab.
00:00:43
It supports all your editing of the slide master and layouts.
00:00:47
On the slide master thumbnail, a tip tells you the name of the master -
00:00:51
here it's the Office themed slide master
00:00:54
- and which slides are using it.
00:00:56
Since this is the only master in the presentation, all the slides are using it.
00:01:02
On each layout, you get a similar tip,
00:01:04
the name of the layout which tells you its type
00:01:07
and whether any slides are using it.
00:01:10
To customize the slide master, first make sure it's selected.
00:01:14
The changes I make to it I want to apply to every slide.
00:01:17
I'll start with a background design:
00:01:19
Background styles on the Slide master tab, Format background -
00:01:25
there's a picture I want to use as a fill, so I click Picture or texture fill
00:01:30
and then File and select the picture file.
00:01:36
The background gets applied to the master and all the layouts.
00:01:41
Now let's find a color scheme that complements the background.
00:01:46
Clicking Colors shows all the possible combinations.
00:01:50
The Office theme colors are currently applied.
00:01:53
Looking for a set that goes with the pale green background image;
00:01:56
how about this group called Orange?
00:01:59
I'll use this new color scheme for the slide text starting with titles.
00:02:04
On the slide master, I'll select the title placeholder
00:02:06
and click the Home tab then Font color
00:02:09
which shows the colors of the new scheme.
00:02:13
How about one of these dark oranges?
00:02:15
That one change applies to every heading in the master layouts.
00:02:20
Now let's change the body text color.
00:02:23
On the slide master, I select that placeholder,
00:02:26
click Font color and choose a complementary color, Dark green,
00:02:32
that applies to any body text in the layouts.
00:02:38
So we've got a custom background and font colors.
00:02:42
How about using art for the list bullets?
00:02:44
To do that select the body text placeholder and click the Bullets menu.
00:02:49
There click Bullets and Numbering at the bottom
00:02:52
then Picture and browse for a picture file.
00:02:58
I'll zoom way in so you can see the image.
00:03:01
It's a little bird of paradise flower;
00:03:04
that's what all the bullets will now look like.
00:03:09
For the last design change on the master,
00:03:12
we'll adjust the width of the body text placeholder and the text spacing in it.
00:03:16
A placeholder is a shape, so I'll right click it and
00:03:19
click Format shape,
00:03:22
then under Shape options, I'll click Size and Properties and then click Size.
00:03:28
On the width box, let's reduce the width by a couple of inches.
00:03:32
We can center it on the slide in a minute.
00:03:35
To change text spacing, click Text Box.
00:03:38
I want a little more space around the text,
00:03:41
so I'll bump up the margins for it in the placeholder.
00:03:46
To center the placeholder even more, let's use the Align commands
00:03:51
and click Align center -
00:03:54
the body text is now more centered on the slide which I like
00:03:57
given the wide screen slide format.
00:04:00
These changes affect the layouts with body text placeholders
00:04:03
such as title and content and the two column layouts.
00:04:09
It's time to give our customized master its own name,
00:04:12
so right clicking it, we'll choose Rename master and call it Fabrikam Theme.
00:04:20
Let's see how these changes look on our slides;
00:04:22
I'll click Normal to open normal view.
00:04:25
There's the background, the two font colors are applied to title and body text,
00:04:31
the body text is more centered
00:04:34
and there are the picture bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hoewel ik hier een paar dia's heb toegevoegd voor demonstratiedoeleinden,
00:00:07
is het echt ideaal om de slide master aan te passen en
00:00:09
al uw ontwerpwijzigingen op hun plaats te krijgen voordat u een dia inhoud toevoegt.
00:00:15
U kunt beginnen met een van de PowerPoint thema's,
00:00:19
maar ik vind het Office thema leuk omdat er het minste
00:00:22
ontwerp op is toegepast.
00:00:24
Dat is wat PowerPoint gebruikt voor een blanco presentatie.
00:00:27
Laten we de slide master openen.
00:00:29
Om daar te komen, klik op het tabblad Weergave, Slide master;
00:00:33
hier is de slide master, deze grotere miniatuur bovenaan.
00:00:37
En dit zijn de layouts die bij de master behoren.
00:00:40
Een kenmerk van deze weergave is het tabblad Slide master.
00:00:43
Het ondersteunt al uw bewerkingen van de slide master en layouts.
00:00:47
Op de slide master miniatuur vertelt een tip u de naam van de master -
00:00:51
hier is de Office met thema slide master
00:00:54
- en welke dia's deze gebruiken.
00:00:56
Omdat dit de enige master in de presentatie is, gebruiken alle dia's deze.
00:01:02
Op elke layout krijgt u een vergelijkbare tip,
00:01:04
de naam van de layout die u het type vertelt
00:01:07
en of elke dia's deze gebruiken.
00:01:10
Als u de slide master wilt aanpassen, moet u eerst controleren of deze is geselecteerd.
00:01:14
De wijzigingen die ik aanbreng, wil ik op elke dia toepassen.
00:01:17
Ik zal beginnen met een achtergrondontwerp:
00:01:19
Achtergrondstijlen op het tabblad Slide master, Opmaken achtergrond -
00:01:25
er is een afbeelding die ik als vulling wil gebruiken, dus ik klik op Afbeelding of textuurvulling
00:01:30
en dan op Bestand en selecteer het afbeeldingsbestand
00:01:36
De achtergrond wordt toegepast op de master en alle layouts.
00:01:41
Laten we nu een kleurenschema vinden dat de achtergrond aanvult.
00:01:46
Klikken op Kleuren toont alle mogelijke combinaties.
00:01:50
De Office themakleuren worden momenteel toegepast.
00:01:53
Op zoek naar een set die past bij de lichtgroene achtergrondafbeelding;
00:01:56
wat dacht u van deze groep genaamd Sinaasappel?
00:01:59
Ik zal dit nieuwe kleurenschema gebruiken voor de dia tekst beginnend met titels.
00:02:04
In de slide master selecteer ik de plaatshouder titel
00:02:06
en klik op het tabblad Start en vervolgens op Lettertypekleur
00:02:09
die de kleuren van het nieuwe schema toont.
00:02:13
Wat dacht u van een van deze donkere sinaasappel kleur?
00:02:15
Die ene wijziging is van toepassing op elke kop in de master layouts.
00:02:20
Laten we nu de tekstkleur van de hoofdtekst wijzigen.
00:02:23
In de slide master selecteer ik die plaatshouder,
00:02:26
klik op Lettertypekleur en kies een complementaire kleur, Donkergroen,
00:02:32
die van toepassing is op elke hoofdtekst in de layouts.
00:02:38
We hebben dus een aangepaste achtergrond en lettertypekleuren.
00:02:42
Hoe zit het met het gebruik van kunst voor de lijst met bullets?
00:02:44
Hiertoe selecteert u de plaatshouder hoofdtekst en klikt u op het Bullets menu.
00:02:49
Klik daar onderaan op bullets en nummering en
00:02:52
vervolgens op Afbeelding en blader naar een afbeeldingsbestand.
00:02:58
Ik zoom zo in, zodat u de afbeelding kunt zien.
00:03:01
Het is een kleine paradijsvogel bloem;
00:03:04
zo zullen alle kogels er nu uitzien.
00:03:09
Voor de laatste ontwerp wijziging op de master
00:03:12
passen we de breedte van de plaatshouder hoofdtekst aan en de tekstafstand erin.
00:03:16
Een plaatshouder is een vorm, dus klik ik er met de rechtermuisknop op en
00:03:19
klik op Opmaak vorm,
00:03:22
vervolgens onder Vormopties, klik ik op Grootte en Eigenschappen en vervolgens op Grootte.
00:03:28
Laten we op het breedte vak, de breedte met enkele centimeters verkleinen.
00:03:32
We kunnen het binnen een minuut op de dia centreren.
00:03:35
Als u de tekst afstand wilt wijzigen, klik op Tekstvak.
00:03:38
Ik wil een beetje meer ruimte rond de tekst,
00:03:41
dus zal ik de marges ervoor verhogen in de plaatshouder.
00:03:46
Om de plaatshouder nog meer te centreren, gebruiken we de Uitlijnen opdrachten
00:03:51
en klik op Uitlijnen middelpunt -
00:03:54
de hoofdtekst is nu meer gecentreerd op de dia die ik leuk vind
00:03:57
gezien de breedbeeld dia opmaak.
00:04:00
Deze wijzigingen zijn van invloed op de layouts met plaatshouders hoofdtekst
00:04:03
zoals titel en inhoud en de twee kolom layouts.
00:04:09
Het is tijd om onze aangepaste master een eigen naam te geven.
00:04:12
Als u er met de rechtermuisknop op klikt, kiezen we Hernoemen master wijzigen en noemen dit Thema Fabrikam.
00:04:20
Laten we eens kijken hoe deze veranderingen op onze dia's lijken;
00:04:22
Ik klik op Normaal om de normale weergave te openen.
00:04:25
Er is een achtergrond, de twee lettertype kleuren worden toegepast op de titel en hoofdtekst,
00:04:31
de hoofdtekst is meer gecentreerd
00:04:34
en er zijn de afbeelding bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Obwohl ich hier ein paar Folien zu Demonstrationszwecken hinzugefügt habe,
00:00:07
ist es wirklich ideal, den Folienmaster anzupassen
00:00:09
und alle Ihre Designänderungen einzurichten, bevor Sie irgendeinen Folieninhalt hinzufügen.
00:00:15
Sie können mit einem der PowerPoint-Designs beginnen,
00:00:19
aber ich mag das Office-Design, weil es die geringste Menge an
00:00:22
schon eingesetzten Designelementen enthält.
00:00:24
Das ist es, was PowerPoint benutzt für eine leere Präsentation.
00:00:27
Öffnen wir dazu den Folienmaster.
00:00:29
Um dahin zu gelangen, klicken Sie die Registerkarte „Ansicht”, „Folienmaster”.
00:00:33
Hier ist der Folienmaster, dieses größere Vorschaubild ganz oben.
00:00:37
Und das hier sind die Layouts, die zu dem Master gehören.
00:00:40
Eine Funktion dieser Ansicht ist die Registerkarte „Folienmaster”.
00:00:43
Sie unterstützt Sie bei allen Änderungen am Folienmaster und den Layouts.
00:00:47
Auf dem Folienmaster-Vorschaubild informiert Sie ein Hinweis über den Namen des Masters –
00:00:51
hier handelt es sich um den Office- Design-Folienmaster
00:00:54
– und welche Folien ihn benutzen.
00:00:56
Da dieser der einzige Master der Präsentation ist, verwenden ihn alle Folien.
00:01:02
Auf jedem Layout finden Sie einen ähnlichen Hinweis,
00:01:04
den Name des Layouts sowie Informationen über seinen Typ
00:01:07
und ob es Folien gibt, die es verwenden.
00:01:10
Um den Folienmaster anzupassen, stellen Sie zuerst sicher, dass er ausgewählt ist.
00:01:14
Ich möchte, dass die von mir durchgeführten Änderungen auf alle Folien angewandt werden.
00:01:17
Ich beginne mit dem Hintergrunddesign:
00:01:19
Hintergrundstile auf der Registerkarte „Folienmaster”, „Hintergrundformat” –
00:01:25
es gibt ein Bild, das ich als Füllung benutzen möchte, deshalb klicke ich auf „Bild- oder Texturfüllung”
00:01:30
und danach „Datei” und wähle die Bilddatei aus.
00:01:36
Der Hintergrund wird auf den Master und alle Layouts angewandt.
00:01:41
Suchen wir jetzt ein Farbschema, das den Hintergrund ergänzt.
00:01:46
Ein Klick auf „Farben” zeigt alle möglichen Kombinationen.
00:01:50
Die Farben des Office-Designs werden derzeit verwendet.
00:01:53
Wir suchen nach einer Farbkombination, die zu dem blassgrünen Hintergrundbild passt.
00:01:56
Wie wäre es mit dieser Gruppe mit dem Namen Orange?
00:01:59
Ich werde dieses neue Farbschema verwenden für den Folientext und mit den Titeln beginnen.
00:02:04
Auf dem Folienmaster wähle ich den Titelplatzhalter
00:02:06
und klicke auf die Registerkarte „Start”, dann „Schriftfarbe”,
00:02:09
wo die Farben des neuen Schemas angezeigt werden.
00:02:13
Wie wäre es mit diesen dunklen Orangetönen?
00:02:15
Diese eine Änderung wird auf jede Überschrift in den Masterlayouts angewandt.
00:02:20
Ändern wir nun die Farbe der Textabsätze.
00:02:23
Auf dem Folienmaster wähle ich diesen Platzhalter,
00:02:26
klicke auf „Schriftfarbe” und wähle eine Komplementärfarbe, Dunkelgrün,
00:02:32
diese wird auf alle Textabsätze in den Layouts angewendet.
00:02:38
Jetzt haben wir einen benutzerdefinierten Hintergrund und Schriftfarben.
00:02:42
Wie wäre es mit Kunst für die Aufzählungszeichen?
00:02:44
Dafür wähle ich den Text- Platzhalter und klicke auf das Menü „Aufzählungszeichen”.
00:02:49
Dort klicke ich auf „Aufzählungszeichen” und unten auf „Nummerierung”,
00:02:52
dann auf „Bild” und suche nach einer Bilddatei.
00:02:58
Ich zoome so, dass Sie das Bild sehen können.
00:03:01
Es ist eine kleine Paradiesvogelblume.
00:03:04
So sehen jetzt alle Aufzählungszeichen aus.
00:03:09
Als letzte Design- Änderung auf dem Master
00:03:12
stellen wir die Breite des Text- Platzhalters und der Textabstände in ihm ein.
00:03:16
Ein Platzhalter ist eine Form, deshalb klicke ich rechts und
00:03:19
klicke auf „Form formatieren”,
00:03:22
dann unter „Formoptionen” klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und danach auf „Größe”.
00:03:28
Im Feld für die Breite reduzieren wir die Breite um ein paar Zentimeter.
00:03:32
Wir können ihn auf der Folie in einer Minute zentrieren.
00:03:35
Zum Ändern der Text- Abstände klicke ich auf Textfeld.
00:03:38
Ich möchte etwas mehr Raum um den Text herum,
00:03:41
so vergrößere ich für ihn die Randabstände im Platzhalter.
00:03:46
Um den Platzhalter noch genauer zu zentrieren, verwenden wir die Funktionen zum Ausrichten
00:03:51
und klicken auf „Ausrichtung zentriert” –
00:03:54
der Text ist jetzt besser zentriert auf der Folie, der ich das
00:03:57
Breitbild-Folienformat geben möchte.
00:04:00
Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Layouts mit den darauf befindlichen Textplatzhaltern
00:04:03
wie Titel und Inhalt sowie die zweispaltigen Layouts.
00:04:09
Es ist jetzt an der Zeit, unserem benutzerdefiniertem Master seinen eigenen Namen zu geben,
00:04:12
deshalb klicke ich mit rechts darauf, wir wählen „Master umbenennen” und nennen es Fabrikam Theme.
00:04:20
Sehen wir einmal, wie diese Änderungen auf unseren Folien aussehen;
00:04:22
Ich klicke Normal, um die Normalansicht zu öffnen.
00:04:25
Da ist der Hintergrund, die beiden Schriftfarben wurden auf Titel und Inhaltstext angewandt,
00:04:31
der Inhaltstext ist besser zentriert
00:04:34
und da sind die Bild-Aufzählungszeichen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aunque he añadido unas pocas diapositivas aquí con fines de demostración
00:00:07
lo realmente ideal es personalizar el patrón de diapositivas
00:00:09
y preparar todos los cambios en el diseño antes de empezar a añadir contenido a las diapositivas.
00:00:15
Puede empezar con cualquiera de los temas PowerPoint,
00:00:19
pero me gusta el tema Office porque es el que tiene menos
00:00:22
diseño aplicado.
00:00:24
Este es el motivo por el que PowerPoint lo usa para una presentación en blanco.
00:00:27
Vamos a abrir el patrón de diapositivas.
00:00:29
Para hacerlo, haga clic en la pestaña Vista, Patrón de diapositivas,
00:00:33
aquí está el patrón de diapositivas, la miniatura mayor de la parte superior.
00:00:37
Y estos son los diseños que van con el patrón.
00:00:40
Una función de esta vista es la pestaña Patrón de diapositivas.
00:00:43
Da soporte a la edición del patrón de diapositivas y diseños.
00:00:47
En la miniatura del patrón de diapositivas, un aviso le dice el nombre del patrón -
00:00:51
aquí está el patrón de diapositvas con el tema Office
00:00:54
- con las diapositivas que lo usan.
00:00:56
Puesto que este es el único patrón en la presentación, todas las diapositivas lo usan.
00:01:02
En cada diseño puede ver un aviso similar,
00:01:04
el nombre del diseño que le dice el tipo
00:01:07
y si hay alguna diapositiva que lo está usando.
00:01:10
Para personalizar el patrón de diapositivas, asegúrese primero de seleccionarlo.
00:01:14
Los cambios que quiero hacer quiero aplicarlos a todas las diapositivas.
00:01:17
Empezaré con el diseño del fondo:
00:01:19
Los estilos de fondo en la pestaña Patrón de diapositivas, estilos de fondo -
00:01:25
hay una imagen que quiero usar como relleno, así que hago clic sobre ella o textura de relleno
00:01:30
y después Archivo y selecciono el archivo de la imagen.
00:01:36
El fondo se aplica al patrón y a todos los diseños.
00:01:41
Ahora vamos a buscar un color de esquema que complemente el fondo.
00:01:46
Haciendo clic en colores se muestran todas las combinaciones posibles.
00:01:50
Los colores de tema de Office son los que están aplicados actualmente.
00:01:53
Busco un conjunto que combine con el verde claro de la imagen de fondo;
00:01:56
¿qué tal este grupo llamado Naranja?
00:01:59
Usaré este nuevo esquema de color para la diapositiva de texto que empieza con títulos.
00:02:04
En el patrón de diapositivas, seleccionaré el marcador de posición
00:02:06
y haré clic en la pestaña Inicio y después en color de Fuente
00:02:09
que muestra los colores del nuevo esquema.
00:02:13
¿Qué tal estos naranjas oscuros?
00:02:15
Este cambio se aplica a todos los encabezados en el diseño del patrón.
00:02:20
Ahora vamos a cambiar el color del cuerpo del texto.
00:02:23
En el patrón de diapositivas, selecciono este marcador de posición,
00:02:26
hago clic en Color de fuente y elijo un color complementario, verde oscuro,
00:02:32
que se aplica a todos los cuerpos de texto del diseño.
00:02:38
Hasta ahora tenemos personalizados el fondo y los colores de fuente.
00:02:42
¿Qué tal si usamos art para las viñetas?
00:02:44
Para hacerlo selecciono el marcador de posición del texto y hago clic en el menú Viñetas
00:02:49
Ahí hago clic en Numeración y Viñetas en la parte inferior
00:02:52
de la imagen y me desplazo hasta este archivo de imagen.
00:02:58
Haré zoom para que pueda ver la imagen.
00:03:01
Es una florecita ave del paraíso;
00:03:04
que es como aparecerán ahora todas las viñetas.
00:03:09
Para el último cambio de diseño en el patrón,
00:03:12
ajustaremos la anchura del marcador de posición del texto y el espaciado del texto dentro de él.
00:03:16
Un marcador de posición es una forma, así que haré clic con el botón derecho sobre ella
00:03:19
y haré clic en Formato de forma,
00:03:22
después entre las opciones de Forma, haré clic en Tamaño y Propiedades y después clic en Tamaño.
00:03:28
En ancho de cuadro, vamos a reducir la anchura en un par de pulgadas.
00:03:32
Podemos centrarla en la diapositiva en un minuto.
00:03:35
Para cambiar el espaciado del texto, hacemos clic en Caja de Texto.
00:03:38
Quiero un poco más de espacio entre el texto,
00:03:41
así que aumento los márgenes en el marcador de posición.
00:03:46
Para centrar todavía más el marcador, vamos a usar los comandos de alineación.
00:03:51
y hago clic en Alineación central -
00:03:54
el cuerpo del texto está ahora más centrado en la diapositiva, lo que me gusta
00:03:57
dado el formato de pantalla ancha de la diapositiva.
00:04:00
Estos cambios se aplican a todos los diseños con marcadores de texto.
00:04:03
por ejemplo título y contenido en el diseño de las dos columnas.
00:04:09
Es el momento de dar nombre a nuestro diseño personalizado,
00:04:12
así que hago clic con el botón derecho, elegiremos cambiar nombre al patrón y lo llamaré Tema Fabrikam.
00:04:20
Vamos a ver cómo aparecen estos cambios en nuestras diapositivas;
00:04:22
Hago clic en Normal para abrir la vista normal.
00:04:25
Aquí está el fondo, los dos colores de fuente están aplicados al título y al cuerpo de texto,
00:04:31
el texto está más centrado
00:04:34
y hay viñetas con imágenes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Embora tenha adicionado alguns slides aqui para fins demonstrativos,
00:00:07
o ideal é personalizar o Slide Mestre
00:00:09
e implementar todas as suas alterações de design antes de adicionar qualquer conteúdo ao slide.
00:00:15
Você pode começar por qualquer um dos temas do PowerPoint,
00:00:19
mas eu gosto do tema Office porque tem a menor quantidade de
00:00:22
design já aplicada.
00:00:24
É o que o PowerPoint usa para uma apresentação em branco.
00:00:27
Vamos abrir o Slide Mestre.
00:00:29
Para chegar lá, clique no menu Exibir, Slide Mestre;
00:00:33
aqui está o Slide Mestre, esta grande miniatura na parte superior.
00:00:37
E estes são os layouts que acompanham o Slide Mestre.
00:00:40
Uma característica do Exibir é o menu Slide Mestre.
00:00:43
Suporta toda a sua edição do Slide Mestre e layouts.
00:00:47
Na miniatura do Slide Mestre, uma dica informa o nome do Slide Mestre -
00:00:51
este é o Slide Mestre temático do Office
00:00:54
- e quais os slides que o estão usando.
00:00:56
Uma vez que este é o único Slide Mestre na apresentação, todos os slides o estão usando.
00:01:02
Em cada layout, você recebe uma dica semelhante,
00:01:04
o nome do layout que indica seu tipo
00:01:07
e se algum slide o está usando.
00:01:10
Para personalizar o Slide Mestre, primeiro certifique-se que está selecionado.
00:01:14
Quero aplicar aos outros slides todas as alterações que eu fizer ao Slide Mestre.
00:01:17
Vou começar pelo design de fundo:
00:01:19
Os estilos de planos de fundo no menu Slide Mestre, Formatar Plano de Fundo -
00:01:25
há uma imagem que quero usar como preenchimento, por isso clico em Preenchimento com imagem ou textura
00:01:30
e depois em Arquivo e seleciono o arquivo da imagem.
00:01:36
O plano de fundo fica aplicado ao Slide Mestre e a todos os layouts.
00:01:41
Agora vamos descobrir um layout de cor que complemente o fundo.
00:01:46
Clicando em Cores surgem todas as combinações possíveis.
00:01:50
As cores do tema Office estão aplicadas atualmente.
00:01:53
Estou à procura de um conjunto que combine com a imagem de plano de fundo verde-pálido;
00:01:56
e este grupo chamado Laranja?
00:01:59
Vou usar este novo layout de cores para o texto do slide que começa com títulos.
00:02:04
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado de título
00:02:06
e clico no menu Página Inicial e depois em Cor da fonte,
00:02:09
que mostra as cores do novo layout.
00:02:13
E que tal um destes cor de laranja escuro?
00:02:15
Essa alteração é aplicada a todos os títulos nos layouts mestres.
00:02:20
Agora, vamos mudar a cor do corpo do texto.
00:02:23
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado,
00:02:26
clico em Cor da fonte e escolho uma cor complementar, verde escuro,
00:02:32
que se aplica a qualquer corpo do texto nos layouts.
00:02:38
Já temos um plano de fundo e cores de fonte personalizados.
00:02:42
E usar arte para os marcadores de lista?
00:02:44
Para isso, selecione o espaço reservado do corpo do texto e clique no grupo Parágrafo.
00:02:49
Aqui, clique em Marcadores e Numeração na parte inferior,
00:02:52
depois em Imagem e procure o arquivo da imagem.
00:02:58
Vou ampliar para que possa ver a imagem.
00:03:01
É uma pequena estrelícia;
00:03:04
todos os espaços reservados serão iguais.
00:03:09
Na última alteração de design no Slide Mestre,
00:03:12
vamos ajustar a largura do espaço reservado do corpo do texto e o espaçamento de texto nele.
00:03:16
Um espaço reservado é uma forma, por isso, vou clicar com o botão direito e
00:03:19
clique Formatar Forma,
00:03:22
e nas Opções de Forma, clico em Propriedades de Tamanho e, depois, clico em Tamanho.
00:03:28
Na caixa Largura, vamos reduzir a largura alguns centímetros.
00:03:32
Podemos centrá-la no slide em um minuto.
00:03:35
Para mudar o espaçamento do texto, clico em Caixa de Texto.
00:03:38
Quero um pouco mais de espaço em torno do texto,
00:03:41
por isso, vou subir as margens no espaço reservado.
00:03:46
Para centrar ainda mais o espaço reservado, vamos usar os comandos Alinhamento Vertical
00:03:51
e clicar Centralizado no Meio -
00:03:54
O corpo do texto está agora mais centrado no slide, o que me agrada,
00:03:57
dado o formato amplo do slide.
00:04:00
Estas alterações afetam os layouts com espaços reservados com corpo de texto,
00:04:03
como título e conteúdo e os layouts de duas colunas.
00:04:09
Está na hora de dar um nome para nosso Slide Mestre personalizado,
00:04:12
clicamos com o botão direito nele, escolhemos Renomear o nome do Slide Mestre e o chamamos Fabrikam Theme.
00:04:20
Vejamos como ficam estas alterações em nossos slides;
00:04:22
Clico em Exibir para abrir a visualização normal.
00:04:25
Aqui está o fundo, as duas cores de fonte estão aplicadas ao título e ao corpo do texto,
00:04:31
o corpo do texto está mais centrado
00:04:34
e há os marcadores de imagem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Anche se ho aggiunto alcuni scorre qui a scopo dimostrativo, .
00:00:07
è davvero l'ideale per personalizzare lo schema diapositiva.
00:00:09
e ottenere tutte le modifiche di progettazione in prima di aggiungere qualsiasi contenuto della diapositiva..
00:00:15
Si può iniziare con qualsiasi i temi di PowerPoint, .
00:00:19
ma mi piace il tema di Office perché ha il minor numero di.
00:00:22
disegno già applicato.
00:00:24
Questo è ciò che PowerPoint utilizza per una presentazione vuota..
00:00:27
Apriamo lo schema diapositiva.
00:00:29
Per arrivarci, fare clic sul pulsante Scheda Visualizza, Schema diapositiva;.
00:00:33
ecco lo schema diapositiva, questo miniatura più grande in alto..
00:00:37
E questi sono i layout che vanno con il maestro..
00:00:40
Una caratteristica di questa vista è la scheda Schema diapositiva..
00:00:43
Supporta tutte le tue modifiche dello schema diapositiva e dei layout..
00:00:47
Nell'anteprima dello schema diapositiva, un suggerimento ti dice il nome del maestro -.
00:00:51
qui è l'Ufficio schema diapositiva a tema.
00:00:54
- e quali diapositive lo utilizzano.
00:00:56
Dal momento che questo è l'unico maestro nel presentazione, tutte le diapositive lo stanno usando..
00:01:02
In ogni layout, si ottiene un suggerimento simile,
00:01:04
il nome del layout che ti dice il suo tipo.
00:01:07
e se qualsiasi diapositive lo stanno usando..
00:01:10
Per personalizzare lo schema diapositiva, prima di tutto assicurati che sia selezionato..
00:01:14
Le modifiche che faccio ad esso ho applicare a ogni diapositiva..
00:01:17
Inizierò con un design di sfondo:
00:01:19
Stili di sfondo nella diapositiva scheda principale, Formato sfondo - .
00:01:25
c'è una foto che voglio usare come riempire, quindi faccio clic su Riempimento immagine o texture .
00:01:30
e quindi File e selezionare il file di immagine..
00:01:36
Lo sfondo viene applicato il master e tutti i layout..
00:01:41
Ora cerchiamo di trovare una combinazione di colori che completa lo sfondo..
00:01:46
Facendo clic su Colori vengono visualizzati tutti i le possibili combinazioni..
00:01:50
Colori del tema di Office sono attualmente applicati..
00:01:53
Alla ricerca di un set che va con l'immagine di sfondo verde pallido;.
00:01:56
che ne dici di questo gruppo chiamato Orange?
00:01:59
Userò questa nuova combinazione di colori per il testo della diapositiva che inizia con i titoli..
00:02:04
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto del titolo.
00:02:06
e fare clic sulla scheda Home, quindi su Colore carattere
00:02:09
che mostra i colori del nuovo schema.
00:02:13
Che ne dici di una di queste arance scure?
00:02:15
Tale modifica si applica ogni intestazione nei layout master..
00:02:20
Ora cambiamo il colore del corpo del testo.
00:02:23
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto, .
00:02:26
fare clic su Colore carattere e scegliere colore complementare, verde scuro,.
00:02:32
che si applica a qualsiasi corpo del testo nei layout..
00:02:38
Quindi abbiamo un costume colori dello sfondo e del carattere..
00:02:42
Che ne dite di usare l'arte per i punti elenco?.
00:02:44
A tale scopo, selezionare il corpo del testo segnaposto e fare clic sul menu Elenchi puntati..
00:02:49
Fare clic su Elenchi puntati e Numerazione in basso .
00:02:52
quindi Immagine e sfogliare per un file di immagine..
00:02:58
Io zoom modo in modo potete vedere l'immagine..
00:03:01
E 'un uccellino di fiore paradisiaco; .
00:03:04
questo è ciò che tutti i proiettili saranno ora come.
00:03:09
Per l'ultimo disegno cambiare sul master, .
00:03:12
regoleremo la larghezza del corpo del testo segnaposto e la spaziatura del testo al suo contenuto..
00:03:16
Un segnaposto è una forma, quindi farò clic destro e.
00:03:19
fare clic su Formato forma,
00:03:22
quindi in Opzioni forma, faccio clic su Dimensioni e proprietà, quindi fare clic su Dimensioni..
00:03:28
Nella casella della larghezza, riduciamo la larghezza di un paio di pollici..
00:03:32
Possiamo centrarlo su la diapositiva in un minuto..
00:03:35
Per modificare il testo spaziatura, fare clic su Casella di testo..
00:03:38
Voglio un po' più di spazio intorno al testo, .
00:03:41
quindi farò salire i margini per nel segnaposto..
00:03:46
Per centrare il segnaposto ancora di più, usiamo i comandi Allinea.
00:03:51
e fare clic su Allinea al centro -
00:03:54
il corpo del testo è ora più centrato sulla diapositiva che mi piace .
00:03:57
dato il formato di diapositiva wide screen.
00:04:00
Queste modifiche hanno effetto i layout con segnaposto corpo del testo.
00:04:03
come titolo e contenuto e i layout delle due colonne..
00:04:09
E 'tempo di dare il nostro personalizzato padrone il proprio nome, .
00:04:12
quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse, sceglieremo Rinominare master e chiamarlo tema Fabrikam..
00:04:20
Vediamo come questi cambia aspetto sulle nostre diapositive; .
00:04:22
Farò clic su Normale per aprire la visualizzazione normale.
00:04:25
C'è lo sfondo, i due font i colori vengono applicati al titolo e al corpo del testo, .
00:04:31
il corpo del testo è più centrato
00:04:34
e ci sono i proiettili immagine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
雖然我加了幾個 此處的幻燈片用於演示,.
00:00:07
真的很理想 自訂幻燈片母版.
00:00:09
並得到您的所有設計更改 在添加任何幻燈片內容之前的位置。.
00:00:15
你可以從任何 PowerPoint 主題,.
00:00:19
但我喜歡辦公室的主題 因為它有最少的量.
00:00:22
設計已應用。
00:00:24
這就是 PowerPoint 使用的內容 用於空白演示文稿。.
00:00:27
讓我們打開幻燈片母版。
00:00:29
要到達那裡,請按一下 查看選項卡,幻燈片母版;.
00:00:33
這裡是幻燈片母版,這 頂部較大的縮略圖。.
00:00:37
這些是佈局 與主人一起去。.
00:00:40
此視圖的功能 是"幻燈片母版"選項卡。.
00:00:43
它支援您的所有編輯 幻燈片母版和佈局。.
00:00:47
在幻燈片母版縮略圖上,提示 告訴你主人的名字 -.
00:00:51
這裡是辦公室 主題幻燈片母版.
00:00:54
- 以及哪些幻燈片正在使用它。
00:00:56
由於這是 演示文稿,所有幻燈片都在使用它。.
00:01:02
在每個佈局上,您都會得到類似的提示,
00:01:04
佈局的名稱 它告訴你它的類型.
00:01:07
以及是否有任何 幻燈片正在使用它。.
00:01:10
要自訂幻燈片母版, 首先確保它被選中。.
00:01:14
我對它所做的改變 要應用於每張幻燈片。.
00:01:17
我先從背景設計開始:
00:01:19
幻燈片上的背景樣式 主選項卡,格式背景 -.
00:01:25
有一張圖片,我想用作 填充,因此按一下"圖片"或"紋理填充".
00:01:30
然後檔 並選擇圖片檔。.
00:01:36
背景被應用於 主和所有的佈局。.
00:01:41
現在,讓我們找到一個色彩配置 補充背景。.
00:01:46
按一下"顏色"顯示所有 可能的組合。.
00:01:50
辦公室主題顏色 當前應用。.
00:01:53
尋找一套去 淺綠色背景圖像;.
00:01:56
這個叫奧蘭治的人怎麼樣?
00:01:59
我將使用這個新的色彩配置 以標題開頭的幻燈片文本。.
00:02:04
在幻燈片母版上,我會 選擇標題預留位置.
00:02:06
然後按一下"主頁"選項卡,然後按一下字體顏色
00:02:09
顯示新方案的顏色。
00:02:13
一個深橙色怎麼樣?
00:02:15
一個更改適用于 主佈局中的每個標題。.
00:02:20
現在,讓我們更改正文文本顏色。
00:02:23
在幻燈片母版上,我 選擇該預留位置,.
00:02:26
按一下"字體顏色"並選擇 互補色, 深綠色,.
00:02:32
適用于任何 佈局中的正文文本。.
00:02:38
因此,我們有一個自訂 背景和字體顏色。.
00:02:42
使用藝術怎麼樣? 清單子彈?.
00:02:44
為此,請選擇正文文本 預留位置,然後按一下"專案符號"功能表。.
00:02:49
有點擊專案符號和 底部編號.
00:02:52
然後圖片和流覽 圖片檔。.
00:02:58
我會放大的方式,所以 你可以看到圖像。.
00:03:01
這是一隻小鳥 天堂花;.
00:03:04
這就是所有子彈現在的樣子。
00:03:09
對於最後一個設計 更改主.
00:03:12
我們將調整正文文本的寬度 預留位置及其中的文本間距。.
00:03:16
預留位置是一個形狀, 所以我將右鍵點擊它,並.
00:03:19
按一下"格式化"形狀,
00:03:22
然後在"形狀"選項下,我將按一下 大小和屬性,然後按一下"大小"。.
00:03:28
在寬度框中,讓我們減少 寬度幾英寸。.
00:03:32
我們可以以它為中心 幻燈片在一分鐘內。.
00:03:35
更改文本 間距,按一下文字方塊。.
00:03:38
我想要多一點空間 在文本周圍,.
00:03:41
所以我會提高利潤 它在預留位置中。.
00:03:46
使預留位置居中 更多,讓我們使用對齊命令.
00:03:51
並按一下"對齊中心" -
00:03:54
正文文本現在更多 以我喜歡的幻燈片為中心.
00:03:57
給定寬螢幕幻燈片格式。
00:04:00
這些變化影響 帶有正文文本預留位置的佈局.
00:04:03
如標題和 內容和兩列佈局。.
00:04:09
是時候給我們 自訂主機自己的名字,.
00:04:12
所以右鍵點擊它,我們將選擇 重命名主,並稱之為法布裡卡姆主題。.
00:04:20
讓我們看看這些 更改查看我們的幻燈片;.
00:04:22
我將按一下"正常"以打開普通視圖。
00:04:25
有背景,兩種字體 顏色應用於標題和正文文本,.
00:04:31
正文文本更居中
00:04:34
還有圖片子彈

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私はいくつかを追加しましたが デモンストレーション用のスライドは、.
00:00:07
それは本当に理想的です スライド マスタをカスタマイズするには.
00:00:09
すべてのデザインの変更を取得します。 スライド コンテンツを追加する前に配置します。.
00:00:15
次のいずれかから開始できます。 パワーポイントのテーマ,.
00:00:19
しかし、私はオフィスのテーマが好きです それは最も少ない量を持っているので、.
00:00:22
デザインは既に適用されています。
00:00:24
それはパワーポイントが使用するものです 空白のプレゼンテーションの場合。.
00:00:27
スライド マスタを開きましょう。
00:00:29
そこに着くには、 タブを表示, スライド マスタ;.
00:00:33
ここにスライドマスタがあります。 上部に大きなサムネイルが表示されます。.
00:00:37
そして、これらはレイアウトです それはマスターと一緒に行く。.
00:00:40
このビューの機能 は[スライドマスタ]タブです。.
00:00:43
それはすべての編集をサポートしています スライド マスタとレイアウトの。.
00:00:47
スライド マスタサムネイルで、チップ マスターの名前を教えてくれます -.
00:00:51
ここはオフィスです テーマスライドマスタ.
00:00:54
- どのスライドがそれを使用しているか。
00:00:56
これは唯一のマスターなので、 すべてのスライドが使用しています。.
00:01:02
各レイアウトで、同様のヒントが得られます。
00:01:04
レイアウトの名前 そのタイプを教えてくれます.
00:01:07
そして、 スライドがそれを使用しています。.
00:01:10
スライド マスタをカスタマイズするには、 最初に選択されていることを確認します。.
00:01:14
私はそれに加える変更 すべてのスライドに適用したい。.
00:01:17
まず、背景デザインから始めます。
00:01:19
スライドの背景スタイル マスタータブ、 書式設定背景 -.
00:01:25
として使用したい絵があります。 塗りつぶしを行うので、[図] または [テクスチャ塗りつぶし] をクリックします。.
00:01:30
その後、ファイル をクリックし、画像ファイルを選択します。.
00:01:36
背景が適用される マスターとすべてのレイアウト。.
00:01:41
次に、配色を見つけましょう 背景を補完します。.
00:01:46
[色] をクリックすると、すべてが表示されます。 可能な組み合わせ。.
00:01:50
オフィスのテーマの色 が現在適用されています。.
00:01:53
行くセットを探しています 淡い緑色の背景画像で;.
00:01:56
オレンジと呼ばれるこのグループはどうですか?
00:01:59
この新しい配色を使用します。 タイトルで始まるスライド テキスト。.
00:02:04
スライド マスタでは、 タイトルプレースホルダを選択する.
00:02:06
[ホーム] タブをクリックし、[フォントの色] をクリックします。
00:02:09
これは、新しいスキームの色を示しています。
00:02:13
この濃いオレンジは?
00:02:15
その 1 つの変更が適用されます。 マスタ レイアウトのすべての見出し。.
00:02:20
次に、本文のテキストの色を変更してみましょう。
00:02:23
スライド マスタでは、I そのプレースホルダを選択し、.
00:02:26
[フォントの色] をクリックし、 相補的な色, ダークグリーン,.
00:02:32
いずれに当てはまる レイアウト内の本文テキスト。.
00:02:38
だから我々は習慣を持っている 背景とフォントの色。.
00:02:42
アートを使用する方法について リストの箇条書き?.
00:02:44
これを行うには、本文テキストを選択します。 プレースホルダをクリックし、[箇条書き] メニューをクリックします。.
00:02:49
[箇条書き] をクリックし、 下部の番号付け.
00:02:52
その後、画像とブラウズ ピクチャ ファイルの場合。.
00:02:58
私はそうズームインします 画像を見ることができます。.
00:03:01
それは小さな鳥です 楽園の花;.
00:03:04
それはすべての弾丸が今のように見えるものです。
00:03:09
最後の設計について マスターの変更,.
00:03:12
本文の幅を調整します。 プレースホルダとその中のテキスト間隔。.
00:03:16
プレースホルダは図形であり、 だから私はそれを右クリックして、.
00:03:19
[図形の書式設定] をクリックします。
00:03:22
[図形] オプションの下で、 [サイズとプロパティ] をクリックし、[サイズ] をクリックします。.
00:03:28
幅ボックスで、減らしてみましょう 幅を数インチずつ。.
00:03:32
私たちはそれを中心にすることができます 1 分でスライドします。.
00:03:35
テキストを変更するには 間隔をクリックし、[テキスト ボックス] をクリックします。.
00:03:38
もう少しスペースが欲しい テキストの周りに、.
00:03:41
だから私は余白をぶっつぶす プレースホルダに配置します。.
00:03:46
プレースホルダを中央に配置するには さらに、Align コマンドを使用してみましょう.
00:03:51
[中心揃え] をクリックします 。
00:03:54
本文は今より多くの 私が好きなスライドを中心に.
00:03:57
ワイドスクリーンスライド形式を指定します。
00:04:00
これらの変更は、次の影響を受けます。 本文テキストプレースホルダを持つレイアウト.
00:04:03
タイトルや コンテンツと 2 つの列レイアウト。.
00:04:09
我々に与える時が来た カスタマイズされたマスター独自の名前、.
00:04:12
だから、それを右クリックして、我々は選択します マスターの名前を変更し、ファブリカムのテーマと呼びます。.
00:04:20
それでは、これらの方法を見てみましょう 変更はスライドを見ます。.
00:04:22
[標準] をクリックして通常のビューを開きます。
00:04:25
背景、2つのフォントがある 色はタイトルテキストと本文に適用され、.
00:04:31
本文のテキストがより中央揃え
00:04:34
そして、絵の弾丸があります。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mặc dù tôi đã thêm một vài slide ở đây cho mục đích trình diễn, .
00:00:07
nó thực sự lý tưởng để tùy chỉnh slide Master.
00:00:09
và nhận được tất cả những thay đổi về thiết kế nơi trước khi bạn thêm bất kỳ nội dung slide nào..
00:00:15
Bạn có thể bắt đầu với bất kỳ Các chủ đề PowerPoint, .
00:00:19
nhưng tôi thích chủ đề Office bởi vì nó có số tiền ít nhất là.
00:00:22
thiết kế đã được áp dụng.
00:00:24
Đó là những gì PowerPoint sử dụng cho một bài thuyết trình trống..
00:00:27
Hãy mở slide Master.
00:00:29
Để đến đó, hãy nhấp vào Xem tab, slide Master;.
00:00:33
đây là slide Master, điều này hình thu nhỏ lớn hơn ở trên cùng..
00:00:37
Và đây là những bố trí mà đi với các bậc thầy..
00:00:40
Một tính năng của dạng xem này là tab chủ slide..
00:00:43
Nó hỗ trợ tất cả các chỉnh sửa của bạn của slide Master và bố cục..
00:00:47
Trên hình thu nhỏ của slide Master, một Mẹo cho bạn biết tên của chủ.
00:00:51
đây là văn phòng chủ đề slide Master.
00:00:54
-và các slide nào đang sử dụng nó.
00:00:56
Vì đây là bậc thầy duy trình bày, tất cả các slide đang sử dụng nó..
00:01:02
Trên mỗi bố cục, bạn sẽ có được một Mẹo tương tự,
00:01:04
tên của bố cục mà nói với bạn loại của nó.
00:01:07
và liệu bất kỳ slide đang sử dụng nó..
00:01:10
Để tùy chỉnh slide Master, trước tiên hãy chắc chắn rằng nó được chọn..
00:01:14
Những thay đổi tôi làm cho nó tôi muốn áp dụng cho mỗi slide..
00:01:17
Tôi sẽ bắt đầu với một thiết kế nền:
00:01:19
Kiểu nền trên slide tab chủ, định dạng nền- .
00:01:25
có một hình ảnh tôi muốn sử dụng như là một điền, vì vậy tôi nhấp vào hình ảnh hoặc kết cấu điền .
00:01:30
và sau đó tập tin và chọn tệp hình ảnh..
00:01:36
Nền được áp dụng cho Các bậc thầy và tất cả các bố trí..
00:01:41
Bây giờ hãy tìm một lược đồ màu để bổ sung cho nền..
00:01:46
Nhấp vào màu Hiển thị tất cả Các kết hợp có thể..
00:01:50
Văn phòng chủ đề màu sắc hiện đang được áp dụng..
00:01:53
Tìm kiếm một bộ mà đi với hình nền màu xanh lá cây nhạt;.
00:01:56
làm thế nào về nhóm này được gọi là Orange?
00:01:59
Tôi sẽ sử dụng lược đồ màu mới này cho văn bản chiếu bắt đầu bằng tiêu đề..
00:02:04
Trên slide Master, tôi sẽ chọn giữ chỗ tiêu đề.
00:02:06
và nhấp vào tab Trang chủ sau đó màu chữ
00:02:09
trong đó cho thấy màu sắc của chương trình mới.
00:02:13
Làm thế nào về một trong những cam tối?
00:02:15
Đó là một thay đổi áp dụng cho mỗi nhóm trong các bố cục chủ..
00:02:20
Bây giờ chúng ta hãy thay đổi màu văn bản cơ thể.
00:02:23
Trên slide Master, tôi chọn trình giữ chỗ, .
00:02:26
nhấp vào màu chữ và chọn một màu bổ sung, xanh đậm,.
00:02:32
áp dụng cho bất kỳ văn bản cơ thể trong bố cục..
00:02:38
Vì vậy, chúng tôi đã có một tùy chỉnh màu nền và phông chữ..
00:02:42
Làm thế nào về sử dụng nghệ thuật cho danh sách đạn?.
00:02:44
Để làm điều đó chọn nội dung văn bản giữ chỗ và nhấp vào trình đơn Bullets..
00:02:49
Có nhấp vào Bullets và Số ở dưới cùng .
00:02:52
sau đó hình ảnh và duyệt cho tệp hình ảnh..
00:02:58
Tôi sẽ phóng to cách để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh..
00:03:01
Đó là một con chim nhỏ của Hoa thiên đàng; .
00:03:04
đó là những gì tất cả các viên đạn bây giờ sẽ giống như thế.
00:03:09
Đối với thiết kế cuối cùng thay đổi về chủ, .
00:03:12
chúng ta sẽ điều chỉnh chiều rộng của văn bản cơ thể giữ chỗ và khoảng cách văn bản trong đó..
00:03:16
Một ô trống là một hình dạng, Vì vậy tôi sẽ nhấp chuột phải vào nó và.
00:03:19
nhấp vào định dạng hình,
00:03:22
sau đó trong tùy chọn Shape, tôi sẽ nhấp vào Kích thước và Properties và sau đó nhấp vào kích thước..
00:03:28
Trên hộp chiều rộng, chúng ta hãy giảm chiều rộng của một vài inch..
00:03:32
Chúng tôi có thể Trung tâm nó trên slide trong một phút..
00:03:35
Để thay đổi văn bản khoảng cách, bấm vào hộp văn bản..
00:03:38
Tôi muốn thêm một ít không gian xung quanh văn bản, .
00:03:41
Vì vậy tôi sẽ bump lên lề cho nó trong trình giữ chỗ..
00:03:46
Để Trung tâm trình giữ chỗ thậm chí nhiều hơn, hãy sử dụng các lệnh align.
00:03:51
và nhấp vào align Center-
00:03:54
văn bản cơ thể bây giờ là nhiều hơn tập trung vào các slide mà tôi thích .
00:03:57
định dạng slide màn hình rộng.
00:04:00
Những thay đổi này ảnh Các bố cục với bộ giữ trống văn bản cơ thể.
00:04:03
như tiêu đề và nội dung và bố cục hai cột..
00:04:09
Đó là thời gian để cung cấp cho tùy chỉnh chủ tên riêng của mình, .
00:04:12
nên nhấp chuột phải vào nó, chúng tôi sẽ chọn Đổi tên chính và gọi nó là fabrikam Theme..
00:04:20
Hãy xem cách các thay đổi trên các trang trình bày của chúng tôi; .
00:04:22
Tôi sẽ bấm bình thường để mở xem bình thường.
00:04:25
Có nền, hai phông chữ màu sắc được áp dụng cho tiêu đề và văn bản cơ .
00:04:31
văn bản cơ thể là trung tâm hơn
00:04:34
và có những viên đạn hình ảnh.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Meskipun saya telah menambahkan beberapa slide di sini untuk tujuan demonstrasi, .
00:00:07
ini sangat ideal untuk menyesuaikan slide Master.
00:00:09
dan mendapatkan semua perubahan desain Anda dalam sebelum menambahkan konten slide apa pun..
00:00:15
Anda dapat memulai dengan salah satu dari tema PowerPoint, .
00:00:19
tapi aku suka tema Office karena memiliki sedikitnya jumlah.
00:00:22
desain yang sudah diterapkan.
00:00:24
Itulah yang menggunakan PowerPoint untuk presentasi kosong..
00:00:27
Mari kita buka slide Master.
00:00:29
Untuk sampai ke sana, klik Lihat tab, slide Master;.
00:00:33
Inilah slide Master, ini thumbnail yang lebih besar di bagian atas..
00:00:37
Dan ini adalah tata letak yang pergi dengan Master..
00:00:40
Sebuah fitur dari pandangan ini adalah tab Master slide..
00:00:43
Mendukung semua pengeditan Anda dari master slide dan layout..
00:00:47
Pada thumbnail slide Master, Tip memberitahu Anda nama Master.
00:00:51
di sini adalah kantor slide Master bertema.
00:00:54
-dan yang slide yang menggunakannya.
00:00:56
Karena ini adalah satu-satunya Master dalam presentasi, Semua slide yang menggunakannya..
00:01:02
Pada setiap tata letak, Anda mendapatkan tip yang sama,
00:01:04
nama tata letak yang memberitahu Anda jenisnya.
00:01:07
dan apakah ada slide yang menggunakannya..
00:01:10
Untuk menyesuaikan slide Master, terlebih dahulu pastikan itu dipilih..
00:01:14
Perubahan yang saya buat untuk itu saya ingin diterapkan ke setiap slide..
00:01:17
Saya akan mulai dengan desain latar belakang:
00:01:19
Gaya latar belakang pada slide tab Master, format background- .
00:01:25
ada gambar yang ingin saya gunakan sebagai Fill, jadi saya klik gambar atau tekstur mengisi .
00:01:30
dan kemudian file dan pilih file gambar..
00:01:36
Latar belakang akan diterapkan ke Master dan semua layout..
00:01:41
Sekarang mari kita temukan skema warna yang melengkapi latar belakang..
00:01:46
Mengklik warna menunjukkan semua kemungkinan kombinasi..
00:01:50
Warna tema Office sedang diterapkan..
00:01:53
Mencari satu set yang berlangsung dengan gambar latar belakang hijau pucat;.
00:01:56
Bagaimana dengan kelompok ini disebut Orange?
00:01:59
Saya akan menggunakan skema warna baru ini untuk teks slide yang diawali dengan judul..
00:02:04
Pada slide Master, saya akan Pilih placeholder judul.
00:02:06
dan klik tab Home kemudian warna font
00:02:09
yang menunjukkan warna skema baru.
00:02:13
Bagaimana dengan salah satu jeruk gelap ini?
00:02:15
Satu perubahan itu berlaku untuk setiap heading dalam Master Layouts..
00:02:20
Sekarang mari kita Ubah warna teks Body.
00:02:23
Pada slide Master, saya Pilih placeholder tersebut, .
00:02:26
Klik warna font dan pilih warna Pelengkap, hijau gelap,.
00:02:32
yang berlaku untuk setiap teks tubuh dalam tata letak..
00:02:38
Jadi kita punya kustom warna latar belakang dan font..
00:02:42
Bagaimana menggunakan seni untuk Daftar peluru?.
00:02:44
Untuk melakukan itu pilih teks tubuh placeholder dan klik menu bullets..
00:02:49
Ada klik peluru dan Penomoran di bagian bawah .
00:02:52
kemudian gambar dan isi untuk file gambar..
00:02:58
Aku akan tampilannya dengan cara begitu Anda dapat melihat gambar..
00:03:01
Ini sedikit burung Surga bunga; .
00:03:04
Itulah yang semua peluru sekarang akan terlihat seperti.
00:03:09
Untuk desain terakhir perubahan pada Master, .
00:03:12
kita akan menyesuaikan lebar teks tubuh placeholder dan spasi teks di dalamnya..
00:03:16
Placeholder adalah bentuk, Jadi aku akan klik kanan dan.
00:03:19
Klik format bentuk,
00:03:22
kemudian di bawah pilihan shape, saya akan klik Ukuran dan properti dan kemudian klik ukuran..
00:03:28
Pada kotak lebar, mari kita kurangi lebar dengan beberapa inci..
00:03:32
Kita dapat memusatkan pada slide dalam satu menit..
00:03:35
Mengubah teks spasi, klik kotak teks..
00:03:38
Saya ingin sedikit lebih banyak ruang di sekitar teks, .
00:03:41
Jadi aku akan bertemu dengan margin untuk dalam placeholder..
00:03:46
Untuk memusatkan placeholder bahkan lebih, mari kita gunakan perintah align.
00:03:51
dan klik align Center-
00:03:54
teks tubuh sekarang lebih berpusat pada slide yang saya suka .
00:03:57
dengan format slide layar lebar.
00:04:00
Perubahan ini mempengaruhi layout dengan placeholder teks tubuh.
00:04:03
seperti judul dan isi dan dua kolom layout..
00:04:09
Saatnya untuk memberikan Master disesuaikan namanya sendiri, .
00:04:12
Jadi klik kanan, kita akan memilih Ganti nama Master dan menyebutnya fabrikam Theme..
00:04:20
Mari kita lihat bagaimana ini perubahan terlihat pada slide kami; .
00:04:22
Saya akan klik normal untuk membuka tampilan normal.
00:04:25
Ada latar belakang, dua font warna diterapkan pada judul dan teks tubuh, .
00:04:31
teks tubuh lebih terpusat
00:04:34
dan ada gambar peluru.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Хотя я добавил несколько слайды здесь для демонстрационных целей, .
00:00:07
это действительно идеально настроить мастер слайдов.
00:00:09
и получить все ваши изменения в дизайне место, прежде чем добавить слайд-контента..
00:00:15
Вы можете начать с любого из темы PowerPoint, .
00:00:19
но мне нравится тема Office потому что он имеет наименьшее количество.
00:00:22
дизайн уже применяется.
00:00:24
Это то, что PowerPoint использует для пустой презентации..
00:00:27
Давайте откроем мастера слайдов.
00:00:29
Чтобы добраться туда, нажмите Просмотр вкладки, мастер слайдов;.
00:00:33
Вот слайд мастер, это больше эскиз в верхней части..
00:00:37
И это макеты , которые идут с хозяином..
00:00:40
Особенность этого представления является вкладкой Slide master..
00:00:43
Он поддерживает все ваши редактирования мастера слайдов и макетов..
00:00:47
На слайде мастер эскиз, наконечник говорит вам имя мастера -.
00:00:51
здесь это Офис тематические слайд мастер.
00:00:54
- и какие слайды используют его.
00:00:56
Так как это единственный мастер в презентации, все слайды используют его..
00:01:02
На каждом макете, вы получите аналогичный совет,
00:01:04
название макета который говорит вам свой тип.
00:01:07
и есть ли какие-либо слайды используют его..
00:01:10
Чтобы настроить мастер слайдов, сначала убедитесь, что он выбран..
00:01:14
Изменения, которые я делаю к нему я хотите применить к каждому слайду..
00:01:17
Я начну с фонового дизайна:
00:01:19
Фоновые стили на слайде мастер вкладка, Формат фон - .
00:01:25
есть фотография, которую я хочу использовать в качестве заполнить, поэтому я нажимаю Изображение или текстуры заполнить .
00:01:30
, а затем файл и выберите файл изображения..
00:01:36
Фон применяется к мастер и все макеты..
00:01:41
Теперь давайте найдем цветовую гамму который дополняет фон..
00:01:46
Нажатие Цвета показывает все возможных комбинаций..
00:01:50
Цвета темы офиса в настоящее время применяются..
00:01:53
Ищете набор, который идет с бледно-зеленым фоновым изображением;.
00:01:56
как насчет этой группы под названием Оранжевый?
00:01:59
Я буду использовать эту новую цветовую схему для текст слайда, начиная с заголовков..
00:02:04
На слайд мастер, я буду выбрать заполнителя заголовка.
00:02:06
и нажмите кнопку Главная вкладка, то цвет шрифта
00:02:09
который показывает цвета новой схемы.
00:02:13
Как насчет одного из этих темных апельсинов?
00:02:15
Это одно изменение относится к каждая заголовок в мастер макеты..
00:02:20
Теперь давайте изменим цвет текста тела.
00:02:23
На слайд-мастер, я выбрать заполнителя, .
00:02:26
нажмите цвет шрифта и выберите дополнительный цвет, Темно-зеленый,.
00:02:32
, что относится к любой текст тела в макетах..
00:02:38
Таким образом, у нас есть обычай фон и цвета шрифтов..
00:02:42
Как насчет использования искусства для список пуль?.
00:02:44
Для этого выберите текст тела заполнитель и нажмите на меню Пули..
00:02:49
Там нажмите Пули и Пронумеровывания внизу .
00:02:52
затем изображение и просмотр для файла изображения..
00:02:58
Я увеличу путь так вы можете увидеть изображение..
00:03:01
Это маленькая птичка райский цветок; .
00:03:04
вот как теперь будут выглядеть все пули.
00:03:09
Для последнего дизайна изменения на мастера, .
00:03:12
Мы отрегулируем ширину текста тела заполнитель и интервал текста в нем..
00:03:16
Заполнитель - это форма, так что я право нажмите на него и.
00:03:19
нажмите Форму формата,
00:03:22
затем в соответствии с вариантами формы, я нажимаю Размер и свойства, а затем нажмите Размер..
00:03:28
На ширине коробки, давайте уменьшать ширина на пару дюймов..
00:03:32
Мы можем по центру его на слайд через минуту..
00:03:35
Изменение текста интервал, нажмите Текст Box..
00:03:38
Я хочу немного больше места вокруг текста, .
00:03:41
так что я удар вверх маржи для его в заполнитель..
00:03:46
Центр заполнителя более того, давайте использовать команды выравнивания.
00:03:51
и нажмите Выравнивание центр -
00:03:54
текст тела в настоящее время более по центру на слайде, который мне нравится .
00:03:57
с учетом формата слайда с широким экраном.
00:04:00
Эти изменения влияют на макеты с держателями текста тела.
00:04:03
такие как название и содержание и два макета столбца..
00:04:09
Пришло время дать нашим настроить освоить свое собственное имя, .
00:04:12
так право нажав на него, мы выберем Переименовать мастера и называть его Fabrikam Тема..
00:04:20
Давайте посмотрим, как эти изменения выглядят на наших слайдах; .
00:04:22
Я нажимаю Нормальный, чтобы открыть нормальный вид.
00:04:25
Там в фоновом режиме, два шрифта цвета применяются к названию и тексту тела, .
00:04:31
текст тела более по центру
00:04:34
и есть картинка пуль.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Въпреки че добавих няколко слайдове тук за демонстрационни цели, .
00:00:07
това е наистина идеално за персонализиране на образеца слайд.
00:00:09
и да получите всички промени в дизайна преди да добавите съдържание на слайд..
00:00:15
Можете да започнете с всеки темите на PowerPoint, .
00:00:19
но ми харесва темата на Office защото има най-малко.
00:00:22
вече е бил приложен.
00:00:24
Това е, което Използва PowerPoint за празна презентация..
00:00:27
Да отворим слайда.
00:00:29
За да стигнете до там, кликнете върху Раздел "Изглед", "Слайд", "Образец за слайд";.
00:00:33
ето образеца на слайда, това по-голямо миниатюра в горната част..
00:00:37
А това са оформленията. които отиват с господаря..
00:00:40
Характеристика на този изглед е раздел образец слайд..
00:00:43
Той поддържа всички ваши на образеца и оформленията на слайда..
00:00:47
В миниатюрата на образеца слайд ви казва името на.
00:00:51
тук е Службата тематични слайд образец.
00:00:54
- и кои слайдове го използват.
00:00:56
Тъй като това е единственият презентация, всички слайдове я използват..
00:01:02
На всяко оформление получавате подобен връх,
00:01:04
името на оформлението който ви казва вида си.
00:01:07
и дали има те се използват..
00:01:10
За да персонализирате образеца за слайдове, първо се уверете, че е избран..
00:01:14
Промените, които правя в нея, да се прилагат за всеки слайд..
00:01:17
Ще започна с дизайн на фона:
00:01:19
Стилове на фона в слайда раздел "Образец", Форматиране на фон – .
00:01:25
има снимка, която искам да използвам като запълване, така че да щракнете върху Запълване на картина или текстура .
00:01:30
и след това файл и изберете файла с картината..
00:01:36
Фонът се прилага към на капитана и всички оформления..
00:01:41
Сега нека да намерим цветова схема допълващи фона..
00:01:46
Щракването върху "Цветове" показва всички цветове възможните комбинации..
00:01:50
Цветовете на темата на Office се прилагат в момента..
00:01:53
Търсите комплект, който върви с бледозелено фоново изображение;.
00:01:56
Какво ще кажете за тази група оранжево?
00:01:59
Ще използвам тази нова цветова схема за текста на слайда, започващ със заглавия..
00:02:04
В слайда образец ще изберете контейнера за заглавен съд.
00:02:06
и кликнете върху Начало след това Font color
00:02:09
което показва цветовете на новата схема.
00:02:13
Какво ще кажеш за един от тези тъмни портокали?
00:02:15
Тази промяна се отнася за всяко заглавие в мастер оформленията..
00:02:20
Сега нека променим цвета на основния текст.
00:02:23
На слайда образец изберете този контейнер, .
00:02:26
щракнете върху Цвят на шрифта и изберете допълнителен цвят, Тъмно зелен,.
00:02:32
която се прилага за всички основния текст в оформленията..
00:02:38
Така че имаме обичай фон и цветове на шрифта..
00:02:42
Какво ще кажете за използването на изкуството за списък с водещи символи?.
00:02:44
За да направите избор на основния текст и щракнете върху менюто Водещи символи..
00:02:49
Кликнете върху Водещи символи и Номериране в долната част .
00:02:52
и след това Картина и за файл с картина..
00:02:58
Ще се увеличи начин, така можете да видите изображението..
00:03:01
Това е малка птичка на райско цвете; .
00:03:04
Така изглеждат всички куршуми.
00:03:09
За последния дизайн промяна на образеца, .
00:03:12
ще коригираме ширината на основния текст и текста..
00:03:16
Контейнерът е фигура, така че аз ще кликнете с десния бутон и.
00:03:19
щракнете върху Форматиране на фигура,
00:03:22
след това под Опции за формата, Ще кликнете Размер и свойства и след това щракнете върху размер..
00:03:28
На ширината на кутията нека да намалим ширината с няколко инча..
00:03:32
Можем да го центрираме та за да се пусне в слайда за минута..
00:03:35
Промяна на текст щракнете върху текстово поле..
00:03:38
Искам малко повече пространство. около текста, .
00:03:41
така че ще избутам маржовете за в контейнера..
00:03:46
За да центриш контейнера още повече, нека използваме командите подравняване.
00:03:51
и щракнете върху Подравняване в центъра -
00:03:54
основния текст сега е повече центрирани върху слайда, който ми харесва .
00:03:57
на екрана.
00:04:00
Тези промени засягат оформленията с контейнери за основен текст.
00:04:03
като например заглавие и съдържанието и оформленията на двете колони..
00:04:09
Време е да дадем на нашите ваш собствен майстор собствено име, .
00:04:12
така че кликнете с десния бутон, ние ще изберем Преименувайте майстор и го наречи Fabrikam тема..
00:04:20
Да видим как тези промените гледат на нашите слайдове; .
00:04:22
Ще кликна върху нормален, за да отворите нормален изглед.
00:04:25
Има фон, двата шрифта за заглавие и основен текст, .
00:04:31
основния текст е по-центриран
00:04:34
и има и картинни куршуми.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Deși am adăugat câteva diapozitive aici în scopuri demonstrative; .
00:00:07
este într-adevăr ideal pentru a particulariza coordonatorul de diapozitive.
00:00:09
și de a lua toate modificările de design în înainte de a adăuga orice conținut de diapozitiv..
00:00:15
Puteți începe cu oricare dintre temele PowerPoint, .
00:00:19
dar îmi place tema Office deoarece are cea mai mică cantitate de.
00:00:22
design deja aplicat.
00:00:24
Asta utilizează PowerPoint pentru o prezentare necompletată..
00:00:27
Să deschidem coordonatorul de diapozitive.
00:00:29
Pentru a ajunge acolo, faceți clic pe Fila Vizualizare, Coordonator de diapozitive;.
00:00:33
aici e maestrul de diapozitive, acest miniatură mai mare în partea de sus..
00:00:37
Și acestea sunt machetele care merg cu maestrul..
00:00:40
O caracteristică a acestei vizualizări este fila Coordonator de diapozitive..
00:00:43
Acesta acceptă toate editarea dvs. coordonatorului de diapozitive și aspectelor..
00:00:47
Pe miniatura coordonatorului de diapozitive, un sfat vă spune numele maestrului -.
00:00:51
aici este Biroul coordonator de diapozitive tematic.
00:00:54
- și care diapozitive îl folosesc.
00:00:56
Deoarece acesta este singurul maestru din prezentare, toate diapozitivele îl folosesc..
00:01:02
Pe fiecare aspect, veți obține un sfat similar,
00:01:04
numele aspectului care vă spune tipul său.
00:01:07
și dacă orice diapozitivele îl utilizează..
00:01:10
Pentru a particulariza coordonatorul de diapozitive, mai întâi asigurați-vă că este selectat..
00:01:14
Modificările pe care le fac doriți să se aplice la fiecare diapozitiv..
00:01:17
Voi începe cu un design de fundal:
00:01:19
Stiluri de fundal în diapozitiv fila coordonator, Formatare fundal - .
00:01:25
există o imagine pe care vreau să o folosesc ca umplere, așa că fac clic pe Umplere imagine sau textură .
00:01:30
apoi Fișier și selectați fișierul imagine..
00:01:36
Fundalul se aplică maestrul și toate aspectele..
00:01:41
Acum să găsim o schemă de culori care completează fundalul..
00:01:46
Făcând clic pe Culori se afișează toate combinațiile posibile..
00:01:50
Culorile temei Office sunt aplicate în prezent..
00:01:53
Cauti un set care merge cu imaginea de fundal verde pal;.
00:01:56
Ce zici de acest grup numit Orange?
00:01:59
Voi folosi această nouă schemă de culori pentru textul diapozitivului începând cu titlurile..
00:02:04
Pe coordonatorul de diapozitive, voi selectați substituentul de titlu.
00:02:06
și faceți clic pe fila Pornire, apoi Culoare font
00:02:09
care arată culorile noului sistem.
00:02:13
Ce zici de una din portocalele astea întunecate?
00:02:15
Această modificare se aplică fiecare titlu din aspectele principale..
00:02:20
Acum să schimbăm culoarea corpului textului.
00:02:23
În coordonatorul de diapozitive, eu selectați substituentul respectiv; .
00:02:26
faceți clic pe Culoare font și alegeți o culoare complementară, verde închis,.
00:02:32
care se aplică oricărei corpul textului în aspecte..
00:02:38
Deci avem un obicei. fundal și culori de font..
00:02:42
despre utilizarea de artă pentru gloanțele de listă?.
00:02:44
Pentru a face acest lucru, selectați corpul textului substituent și faceți clic pe meniul Marcatori..
00:02:49
Acolo faceți clic pe Marcatori și Numerotarea în partea de jos .
00:02:52
apoi Imagine și răsfoire pentru un fișier imagine..
00:02:58
Voi mări modul în care atât de puteți vedea imaginea..
00:03:01
E o mică pasăre de. floare paradis; .
00:03:04
Așa vor arăta toate gloanțele acum.
00:03:09
Pentru ultimul design schimbare a maestrului, .
00:03:12
vom ajusta lățimea corpului text substituent și spațierea textului în acesta..
00:03:16
Un substituent este o formă, așa că voi face clic dreapta și.
00:03:19
faceți clic pe Formatare formă,
00:03:22
apoi, sub Opțiuni formă, voi face clic pe Dimensiune și proprietăți, apoi faceți clic pe Dimensiune..
00:03:28
Pe caseta de lățime, să reducem lățimea de câțiva centimetri..
00:03:32
Putem să-l centrăm pe diapozitivul într-un minut..
00:03:35
Pentru a modifica textul spațiere, faceți clic pe Casetă text..
00:03:38
Vreau un pic mai mult spațiu în jurul textului, .
00:03:41
așa că voi ciocni până marginile pentru în substituent..
00:03:46
Pentru a centra substituentul chiar mai mult, să folosim comenzile Aliniere.
00:03:51
și faceți clic pe Aliniere la centru -
00:03:54
corpul text este acum mai centrat pe diapozitivul care îmi place .
00:03:57
având în vedere formatul diapozitivului ecran lat.
00:04:00
Aceste modificări afectează aspectele cu substituenți de corp text.
00:04:03
ar fi titlul și conținut și cele două aspecte ale coloanelor..
00:04:09
Este timpul pentru a da noastre personalizate maestru propriul nume, .
00:04:12
deci faceți clic dreapta pe ea, vom alege Redenumiți maestrul și spuneți-i Tema Fabrikam..
00:04:20
Să vedem aceste modificări uita-te pe slide-urile noastre; .
00:04:22
Voi face clic pe Normal pentru a deschide vizualizarea normală.
00:04:25
Acolo e fundalul, cele două fonturi. culorile sunt aplicate titlului și corpului textului, .
00:04:31
corpul text este mai centrat
00:04:34
și acolo sunt gloanțele de imagine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Хоча я додав кілька слайди тут для демонстраційних цілей, .
00:00:07
це дійсно ідеально настроювання зразка слайдів.
00:00:09
і отримати всі зміни дизайну в місце перед додаванням будь-якого вмісту слайда..
00:00:15
Ви можете почати з будь-якого з теми Програми PowerPoint, .
00:00:19
але мені подобається тема Office оскільки вона має найменшу кількість.
00:00:22
вже застосований дизайн.
00:00:24
Ось що використовує служба PowerPoint для пустої презентації..
00:00:27
Відкриємо зразок слайдів.
00:00:29
Щоб дістатися туди, натисніть кнопку Вкладка «Вигляд» у зразку слайдів;.
00:00:33
ось зразок слайдів, це більший ескіз у верхній частині..
00:00:37
І це макети що йде з господарем..
00:00:40
Особливість цього подання — це вкладка Зразок слайдів..
00:00:43
Він підтримує всі ваші редагування зразка слайдів і макетів..
00:00:47
На ескізі зразка слайдів підказка повідомляє вам назву майстра -.
00:00:51
Ось це офіс тематичний зразок слайдів.
00:00:54
- і які слайди використовують його.
00:00:56
Оскільки це єдиний майстер у презентації, всі слайди використовують його..
00:01:02
На кожному макеті ви отримуєте аналогічну пораду,
00:01:04
ім'я макета який повідомляє вам про його тип.
00:01:07
і чи є які-небудь слайди використовують його..
00:01:10
Щоб настроїти зразок слайдів, спочатку переконайтеся, що його вибрано..
00:01:14
Зміни, внесені до нього я потрібно застосувати до кожного слайда..
00:01:17
Почну з фонового дизайну:
00:01:19
Стилі тла на слайді вкладка "Зразок", "Формат тла" - .
00:01:25
є зображення, яке я хочу використовувати як заливка, тому я натисшки Зображення або текстури заливки .
00:01:30
а потім файл і виберіть файл зображення..
00:01:36
Тло застосовується до зразка та всіх макетів..
00:01:41
Тепер давайте знайдемо колірну схему що доповнює тло..
00:01:46
Натискання кнопки Кольори показує всі можливих комбінацій..
00:01:50
Кольори теми Office наразі застосовуються..
00:01:53
Дивлячись на набір, який йде з блідо-зеленим фоновим зображенням;.
00:01:56
як щодо цієї групи під назвою Помаранчевий?
00:01:59
Я буду використовувати цю нову колірну схему для текст слайда, починаючи з заголовків..
00:02:04
У зразку слайдів я виберіть покажчик місця заповнення заголовка.
00:02:06
і перейдіть на вкладку Основне, а потім – колір шрифту
00:02:09
, який показує кольори нової схеми.
00:02:13
Як щодо одного з цих темно-апельсинів?
00:02:15
Ця зміна стосується кожного заголовка в головних макетах..
00:02:20
Тепер змінимо колір тексту в основному.
00:02:23
У зразку слайдів я виберіть покажчик місця заповнення, .
00:02:26
натисніть кнопку Колір шрифту та виберіть додатковий колір, Темно-зелений,.
00:02:32
що відноситься до будь-якого основний текст у макетах..
00:02:38
Отже, у нас є звичай кольори тла та шрифту..
00:02:42
Як щодо використання мистецтва для маркери списку?.
00:02:44
Для цього виділення основного тексту покажчик місця заповнення та відкрийте меню Маркери..
00:02:49
Там натисніть кнопку Маркери та Нумерація внизу .
00:02:52
потім зображення та огляд для файлу зображення..
00:02:58
Я збільшую такий спосіб ви можете побачити зображення..
00:03:01
Це маленька пташка райська квітка; .
00:03:04
Ось як всі кулі тепер будуть виглядати.
00:03:09
За останній дизайн змінити на зразок, .
00:03:12
ми будемо коригувати ширину основного тексту покажчик місця заповнення та інтервал тексту в ньому..
00:03:16
Покажчик місця заповнення – це фігура, так що я буду клацнути правою кнопкою миші і.
00:03:19
натисніть кнопку Формат фігури,
00:03:22
а потім у розділі Параметри фігури я натиму кнопку Розмір і властивості, а потім натисніть кнопку Розмір..
00:03:28
У полі ширини зменшимо ширина на пару дюймів..
00:03:32
Ми можемо центр його на слайда за хвилину..
00:03:35
Змінення тексту інтервал, натисніть кнопку Текстове поле..
00:03:38
Я хочу трохи більше місця навколо тексту, .
00:03:41
так що я підніму поля для покажчик місця заповнення..
00:03:46
Центр покажчика місця заповнення ще більше, давайте використовувати команди Вирівняти.
00:03:51
і натисніть Вирівняти по центру -
00:03:54
основний текст тепер більше по центру на слайді, який мені подобається .
00:03:57
з огляду на широкий формат слайдів екрана.
00:04:00
Ці зміни впливають на макети з покажчиками місця заповнення для тексту.
00:04:03
такі як назва та вмісту та макетів двох стовпців..
00:04:09
Посий дати нашим настроюваний зразок власне ім'я, .
00:04:12
так що клацнувши правою кнопкою миші, ми вибирати Перейменуйте майстер і назвіть його Темою Фабрікам..
00:04:20
Давайте подивимося, як ці зміни дивляться на наші слайди; .
00:04:22
Щоб відкрити звичайний режим, натисніть кнопку Звичайний.
00:04:25
Там тло, два шрифти кольори застосовуються до заголовка та основного тексту, .
00:04:31
основний текст більш по центру
00:04:34
і є кулі зображення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Birkaç tane eklesem de. gösteri amaçlı slaytlar burada, .
00:00:07
Gerçekten ideal. slayt yöneticisini özelleştirmek için.
00:00:09
ve tüm tasarım değişiklikleri olsun herhangi bir slayt içeriği eklemeden önce yerleştirin..
00:00:15
Herhangi bir ile başlayabilirsiniz PowerPoint temaları, .
00:00:19
ama Office temonu gibi çünkü en az.
00:00:22
tasarım zaten uygulanmıştır.
00:00:24
PowerPoint'in kullandığı şey budur boş bir sunum için..
00:00:27
Slayt yöneticisini açalım.
00:00:29
Oraya ulaşmak için, Görünüm sekmesi, Slayt ana;.
00:00:33
Burada slayt ustası, bu üst kısmında büyük küçük resim..
00:00:37
Ve bunlar da düzenler. Bu usta ile gider..
00:00:40
Bu görünümün bir özelliği Slayt ana sekmesidir..
00:00:43
Tüm düzenlemenizi destekler slayt üst ve düzenleri..
00:00:47
Slayt ana küçük resminde, bir ipucu size ustanın adını söyler -.
00:00:51
İşte Ofis temalı slayt ustası.
00:00:54
- ve hangi slaytlar kullanıyor.
00:00:56
Bu tek usta olduğundan sunu, tüm slaytlar kullanıyor..
00:01:02
Her düzende, benzer bir ipucu alırsınız,
00:01:04
düzenin adı türünü söyler.
00:01:07
ve herhangi bir slaytlar kullanıyor..
00:01:10
Slayt yöneticisini özelleştirmek için, önce seçildiğinden emin olun..
00:01:14
Yaptığım değişiklikler ben her slayt a)'ye uygulamak istiyorum..
00:01:17
Ben bir arka plan tasarımı ile başlayacağız:
00:01:19
Slaytta arka plan stilleri ana sekme, Biçim arka plan - .
00:01:25
olarak kullanmak istediğim bir resim var. doldurmak, bu yüzden Resim veya doku dolgusu tıklatın .
00:01:30
ve sonra Dosya ve resim dosyasını seçin..
00:01:36
Arka plan uygulanır ana ve tüm düzenleri..
00:01:41
Şimdi bir renk düzeni bulalım bu arka planı tamamlar..
00:01:46
Renkler'i tıklatma tümlerini gösterir olası kombinasyonları..
00:01:50
Office tema renkleri şu anda uygulanır..
00:01:53
Giden bir set arıyorsunuz soluk yeşil arka plan görüntüsü ile;.
00:01:56
Orange denen gruba ne dersin?
00:01:59
Ben bu yeni renk düzeni kullanacağız başlıklarla başlayan slayt metni..
00:02:04
Slayt ustasında, ben başlık yer tutucuyu seçin.
00:02:06
ve Giriş sekmesini tıklatın ve yazı tipi rengini
00:02:09
hangi yeni düzenin renklerini gösterir.
00:02:13
Şu koyu turunculardan birine ne dersin?
00:02:15
Bu bir değişiklik için geçerlidir ana düzenleri her başlık..
00:02:20
Şimdi gövde metin rengini değiştirelim.
00:02:23
Slayt ustası, ben yer tutucuseçin, .
00:02:26
Yazı Tipi rengini tıklatın ve tamamlayıcı renk, Koyu yeşil,.
00:02:32
herhangi bir için geçerlidir düzenlerde gövde metni..
00:02:38
Yani bir geleneğimiz var. arka plan ve yazı tipi renkleri..
00:02:42
Sanat için kullanmaya ne dersin? liste mermi?.
00:02:44
Bunu yapmak için gövde metnini seçin yer tutucu ve Bullets menüsünü tıklatın..
00:02:49
Orada Madde İşaretleri'ni tıklatın ve Alttaki numaralandırma .
00:02:52
sonra Resim ve göz atın bir resim dosyası için..
00:02:58
Ben bu yüzden yol yakınlaştırmak olacak görüntüyü görebilirsiniz..
00:03:01
Küçük bir kuş. cennet çiçek; .
00:03:04
Bütün mermiler şimdi böyle görünecek.
00:03:09
Son tasarım için ana üzerinde değişiklik, .
00:03:12
gövde metninin genişliğini ayarlayacağız yer tutucu ve içinde metin aralığı..
00:03:16
Yer tutucu bir şekildir, bu yüzden sağ tıklayın ve olacak.
00:03:19
biçimi biçimlendir'i tıklatın,
00:03:22
sonra Şekil seçenekleri altında, ben tıklatacağım Boyut ve Özellikler ve ardından Boyut'u tıklatın..
00:03:28
Genişlik kutusunda, genişliği birkaç inç..
00:03:32
Onu merkezleyebiliriz. bir dakika içinde slayt..
00:03:35
Metni değiştirmek için aralık, Metin Kutusu'na tıklayın..
00:03:38
Biraz daha yer istiyorum. metin etrafında, .
00:03:41
bu yüzden marjları kadar artırmak olacak yer tutucuda..
00:03:46
Yer tutucuyu ortalamak için daha da fazla, Hizalama komutlarını kullanalım.
00:03:51
ve Merkezi Hizala'yı tıklatın -
00:03:54
vücut metin artık daha beğendiğim slaytüzerine ortalanmış .
00:03:57
geniş ekran slayt biçimi verilir.
00:04:00
Bu değişiklikler, gövde metin yer tutucuları ile düzenleri.
00:04:03
başlık ve içerik ve iki sütun düzenleri..
00:04:09
Bu vermek için zamanı özelleştirilmiş usta kendi adını, .
00:04:12
bu yüzden sağ tıklayarak, biz seçeceğiz Ustayı yeniden adlandırın ve buna Fabrikam Teması deyin..
00:04:20
Bakalım bu nasıl değişiklikler slaytlarımıza bakar; .
00:04:22
Normal görünümü açmak için Normal'i tıklatacağım.
00:04:25
Arka plan, iki yazı tipi var. renkler başlık ve gövde metnine uygulanır, .
00:04:31
gövde metni daha merkezli
00:04:34
ve resimli mermiler var.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Embora tenha adicionado alguns slides aqui para fins de demonstração, .
00:00:07
é realmente ideal para personalizar o mestre slide.
00:00:09
e obter todas as mudanças de design em coloque antes de adicionar qualquer conteúdo de diapositivos..
00:00:15
Pode começar com qualquer um dos. os temas powerPoint, .
00:00:19
mas eu gosto do tema do Escritório porque tem a menor quantidade de.
00:00:22
design já aplicado.
00:00:24
É o que o PowerPoint usa para uma apresentação em branco..
00:00:27
Vamos abrir o mestre dos diapositivos.
00:00:29
Para chegar lá, clique no Ver separador, Slide master;.
00:00:33
aqui está o mestre slide, este miniatura maior no topo..
00:00:37
E estes são os layouts que vão com o mestre..
00:00:40
Uma característica desta vista é o separador Mestre slide..
00:00:43
Suporta toda a sua edição do mestre de diapositivos e layouts..
00:00:47
Na miniatura do mestre do diapositivo, uma dica diz-lhe o nome do mestre -.
00:00:51
aqui é o Escritório mestre slide temático.
00:00:54
- e que diapositivos estão a usá-lo.
00:00:56
Uma vez que este é o único mestre na apresentação, todos os slides estão usando isto..
00:01:02
Em cada layout, obtém-se uma dica semelhante,
00:01:04
o nome do layout que lhe diz o seu tipo.
00:01:07
e se algum os slides estão a usá-lo..
00:01:10
Para personalizar o mestre de diapositivos, primeiro certifique-se de que é selecionado..
00:01:14
As alterações que faço a isto quer aplicar a cada slide..
00:01:17
Vou começar com um design de fundo:
00:01:19
Estilos de fundo no Slide separador principal, fundo de formato - .
00:01:25
há uma imagem que quero usar como um preencher, então clico imagem ou preenchimento de textura .
00:01:30
e, em seguida, Arquivar e selecione o ficheiro de imagem..
00:01:36
O fundo é aplicado a o mestre e todos os layouts..
00:01:41
Agora vamos encontrar um esquema de cores que complementa o fundo..
00:01:46
Clicking Colors mostra tudo as combinações possíveis..
00:01:50
As cores temáticas do Office são atualmente aplicadas..
00:01:53
À procura de um conjunto que vai com a imagem de fundo verde pálido;.
00:01:56
que tal este grupo chamado Orange?
00:01:59
Vou usar este novo esquema de cores para o texto de diapositivos começando com títulos..
00:02:04
No mestre dos diapositivos, vou selecionar o espaço reservado para o título.
00:02:06
e clique no separador Casa, em seguida, cor de fonte
00:02:09
que mostra as cores do novo esquema.
00:02:13
Que tal uma destas laranjas escuras?
00:02:15
Que uma mudança se aplica a cada título nos layouts mestre..
00:02:20
Agora vamos mudar a cor do texto do corpo.
00:02:23
No mestre dos slides, eu selecionar o espaço reservado, .
00:02:26
clique na cor da fonte e escolha um cor complementar, verde escuro,.
00:02:32
que se aplica a qualquer texto do corpo nos layouts..
00:02:38
Então temos um costume cores de fundo e fonte..
00:02:42
Que tal usar arte para as balas da lista?.
00:02:44
Para isso, selecione o texto do corpo espaço reservado e clique no menu Bullets..
00:02:49
Lá clique em Balas e Numeragem na parte inferior .
00:02:52
em seguida, imagem e navegar para um arquivo de imagem..
00:02:58
Vou fazer zoom muito dentro pode ver a imagem..
00:03:01
É um passarinho de flor paraíso; .
00:03:04
É assim que todas as balas vão parecer agora.
00:03:09
Para o último design mudança no mestre, .
00:03:12
vamos ajustar a largura do texto do corpo espaço reservado e o espaçamento do texto nele..
00:03:16
Um espaço reservado é uma forma, então eu vou clicar direito e.
00:03:19
clique em forma de formato,
00:03:22
em seguida, sob as opções de forma, vou clicar Tamanho e propriedades e, em seguida, clique em Tamanho..
00:03:28
Na caixa de largura, vamos reduzir a largura por um par de polegadas..
00:03:32
Podemos centrar o escorregar em um minuto..
00:03:35
Para alterar texto espaçamento, clique em Caixa de Texto..
00:03:38
Quero um pouco mais de espaço. em torno do texto, .
00:03:41
então vou aumentar as margens para que no espaço reservado..
00:03:46
Para centrar o espaço reservado ainda mais, vamos usar os comandos Align.
00:03:51
e clique em Alinhar no centro -
00:03:54
o texto do corpo é agora mais centrado no slide que eu gosto .
00:03:57
dado o formato de slide de tela larga.
00:04:00
Estas alterações afetam os layouts com espaço reservado de texto do corpo.
00:04:03
como título e conteúdo e os dois layouts de coluna..
00:04:09
É hora de dar a nossa personalizado mestre o seu próprio nome, .
00:04:12
então direito clicá-lo, vamos escolher Mude o nome de mestre e chame-lhe Tema Fabrikam..
00:04:20
Vamos ver como estes altera o olhar nos nossos slides; .
00:04:22
Vou clicar no Normal para abrir a vista normal.
00:04:25
Há o fundo, os dois tipos de letra as cores são aplicadas ao título e ao texto do corpo, .
00:04:31
o texto do corpo é mais centrado
00:04:34
e há as balas de imagem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mada sam dodao nekoliko slajdove ovde u svrhu demonstracije, .
00:00:07
Stvarno je idealno prilagođavanje mastera slajda.
00:00:09
i nabavite sve promene u dizajnu mesto pre nego što dodate bilo koji sadržaj slajda..
00:00:15
Moћeљ poиeti sa bilo kojim od. PowerPoint temama, .
00:00:19
Ali sviđa mi se tema "Office" zato što ima najmanju količinu.
00:00:22
dizajn koji je već primenjen.
00:00:24
To powerPoint koristi za praznu prezentaciju..
00:00:27
Hajde da otvorimo master slajda.
00:00:29
Da biste 070. Kartica "Prikaz", master slajda;.
00:00:33
Evo majstora slajdova, ovo veća sličica na vrhu..
00:00:37
A ovo su rasporedi To ide uz gospodara..
00:00:40
Karakteristika ovog prikaza je kartica mastera slajda..
00:00:43
Podržava svu vašu montažu mastera slajda i rasporeda..
00:00:47
Na sličici mastera slajda, savet Govori vam ime gospodara....
00:00:51
Ovde je Kancelarija tematski master slajda.
00:00:54
- i koji slajdovi ga koriste.
00:00:56
Poљto je ovo jedini gospodar u prezentacija, svi slajdovi je koriste..
00:01:02
Na svakom rasporedu dobijete sličan savet,
00:01:04
ime rasporeda što vam govori o svom tipu.
00:01:07
i da li je slajdovi ga koriste..
00:01:10
Da biste prilagodili master slajda, prvo se uverite da je izabrana..
00:01:14
Promene koje napravim u njemu ja želite da primenite na svaki slajd..
00:01:17
Poиeжu sa dizajnom pozadine:
00:01:19
Stilovi pozadine na slajdu master kartica, Oblikovanje pozadine - .
00:01:25
Postoji slika koju želim da koristim kao popuniti, tako da kliknem na stavku Slika ili popuna teksture .
00:01:30
a zatim arhivski i izaberite datoteku slike..
00:01:36
Pozadina se primenjuje na gospodara i svih rasporeda..
00:01:41
Hajde da nađemo šemu boja koji upotpunjuje pozadinu..
00:01:46
Klik na "Boje" prikazuje sve moguće kombinacije..
00:01:50
Boje office teme trenutno se primenjuju..
00:01:53
Tražiš set koji ide sa bledo zelenom pozadinom slike;.
00:01:56
Љta kaћeљ na grupu koja se zove Narandћa?
00:01:59
Koristiću ovu novu šemu boja za tekst slajda počevši od naslova..
00:02:04
Na masteru slajda, ja жu. izbor čuvara mesta naslova.
00:02:06
i izaberite karticu "Kuća", a zatim boja fonta
00:02:09
koji prikazuje boje nove šeme.
00:02:13
Љta kaћeљ na jednu od ovih tamnih pomorandћi?
00:02:15
Ta jedna promena se odnosi na svaki naslov u rasporedu glavnih..
00:02:20
Hajde da promenimo boju teksta tela.
00:02:23
Na masteru slajda, ja izaberite čuvara mesta, .
00:02:26
kliknite na boju fonta i odaberite komplementarne boje, tamno zelene,.
00:02:32
koji se odnosi na bilo koju telo teksta u rasporedima..
00:02:38
Znači, imamo običaj boje pozadine i fontova..
00:02:42
Kako bi bilo da koristiš umetnost za Na listi metaka?.
00:02:44
Da biste to pošli, izaberite telo teksta čuvar mesta i izaberite meni "Znakovi za nabrajanje"..
00:02:49
Tu je izaberite stavku Znakovi za nabrajanje i Numerisanje na dnu .
00:02:52
zatim Slika i pregledaj za datoteku slike..
00:02:58
Zumiraжu mnogo. Moћeљ da vidiљ sliku..
00:03:01
To je mala ptica. rajski cvet; .
00:03:04
Tako жe sada izgledati svi meci.
00:03:09
Za poslednji dizajn promena na gospodaru, .
00:03:12
prilagodićemo širinu tela teksta. čuvar mesta i razmak između teksta u njemu..
00:03:16
Čuvar mesta je oblik, Tako da жu kliknuti na njega i..
00:03:19
Kliknite na dugme Oblikuj oblik,
00:03:22
onda ću, u okviru "Opcije oblika", kliknuti na dugme "Ja ću da kliknem na". Veličina i svojstva, a zatim kliknite na dugme Veličina..
00:03:28
Na kutiji za širinu, smanjimo Širina za nekoliko centimetara..
00:03:32
Možemo da ga centriramo Slajd za minut..
00:03:35
Promena teksta razmak, izaberite stavku Okvir za tekst..
00:03:38
Želim malo više prostora oko teksta, .
00:03:41
Tako da жu da poveжaљ margine za. u čuvaru mesta..
00:03:46
Centar čuvara mesta Još više, hajde da koristimo komande "Poravnaj".
00:03:51
i kliknite na dugme Poravnaj u sredini -
00:03:54
telo teksta je sada više centrira na slajdu koji mi se sviđa .
00:03:57
s obzirom na format slajda širokog ekrana.
00:04:00
Ove promene utiču na rasporedi sa čuvarima mesta tela.
00:04:03
kao što je naslov i sadržaj i rasporede dve kolone..
00:04:09
Vreme je da damo naљu. prilagođenog mastera sopstvenog imena, .
00:04:12
Ako kliknete desnim tasterom miša, mi ćemo izabrati Preimenujte master i nazovite ga Tema Fabrikem..
00:04:20
Da vidimo kako ovo promene na slajdovima; .
00:04:22
Klikniću na dugme "Normalno" da bih otvorio normalan prikaz.
00:04:25
Tu je pozadina, dva fonta boje se primenjuju na naslov i telo teksta, .
00:04:31
telo teksta je više centrirao
00:04:34
A tu su i meci za slike.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
انها مثالية حقا لتخصيص الشريحة الرئيسية.
00:00:09
والحصول على كل ما تبذلونه من التغييرات التصميم في ضعه قبل إضافة أي محتوى شرائح..
00:00:15
يمكنك البدء بأي من المواضيع باور بوينت، .
00:00:19
ولكن أنا أحب موضوع المكتب لأنه يحتوي على أقل قدر من.
00:00:22
تصميم تطبيقها بالفعل.
00:00:24
هذا ما يستخدمه باور بوينت لعرض تقديمي فارغ..
00:00:27
دعونا نفتح الشريحة الرئيسية.
00:00:29
للوصول إلى هناك، انقر فوق عرض علامة التبويب ، الشريحة الرئيسية ؛.
00:00:33
هنا الشريحة الرئيسية ، وهذا صورة مصغرة أكبر في الأعلى..
00:00:37
وهذه هي التخطيطات التي تذهب مع سيد..
00:00:40
ميزة من سمات طريقة العرض هذه علامة التبويب الشريحة الرئيسية..
00:00:43
وهو يدعم كل ما تبذلونه من التحرير من الشريحة الرئيسية والتخطيطات..
00:00:47
على الصورة المصغرة الرئيسية للشريحة، تلميح يخبرك اسم سيد -.
00:00:51
هنا هو المكتب الشريحة الرئيسية تحت عنوان.
00:00:54
- والشرائح التي تستخدمها.
00:00:56
بما أن هذا هو المعلم الوحيد في العرض التقديمي ، وجميع الشرائح تستخدم ذلك..
00:01:02
على كل تخطيط، تحصل على تلميح مماثل،
00:01:04
اسم التخطيط الذي يخبرك نوعها.
00:01:07
وما إذا كان أي الشرائح تستخدمها..
00:01:10
لتخصيص الشريحة الرئيسية، تأكد أولا من أنه تم تحديده..
00:01:14
التغييرات التي أقوم بها على ذلك أنا تريد تطبيق على كل شريحة..
00:01:17
سأبدأ بتصميم الخلفية:
00:01:19
أنماط الخلفية على الشريحة علامة التبويب الرئيسية، خلفية التنسيق - .
00:01:25
هناك صورة أريد استخدامها ك تعبئة، لذا انقر فوق تعبئة الصورة أو الملمس .
00:01:30
ثم ملف وحدد ملف الصورة..
00:01:36
يتم تطبيق الخلفية على الرئيسية وجميع التخطيطات..
00:01:41
الآن دعونا نجد نظام الألوان التي تكمل الخلفية..
00:01:46
النقر فوق ألوان يعرض الكل التركيبات الممكنة..
00:01:50
ألوان سمة Office تطبق حاليا..
00:01:53
تبحث عن مجموعة أن يذهب مع صورة خلفية خضراء شاحبة؛.
00:01:56
ماذا عن هذه المجموعة التي تدعى أورانج؟
00:01:59
سأستخدم نظام الألوان الجديد هذا نص الشريحة بدءا من العناوين..
00:02:04
على الشريحة الرئيسية، سوف تحديد العنصر النائب للعنوان.
00:02:06
وانقر فوق علامة التبويب الصفحة الرئيسية ثم لون الخط
00:02:09
الذي يظهر ألوان النظام الجديد.
00:02:13
ماذا عن واحدة من هذه البرتقال الداكن؟
00:02:15
هذا التغيير ينطبق على كل عنوان في التخطيطات الرئيسية..
00:02:20
الآن دعونا نغير لون نص النص الأساسي.
00:02:23
على الشريحة الرئيسية، أنا حدد هذا العنصر النائب، .
00:02:26
انقر فوق لون الخط واختر اللون التكميلي، الأخضر الداكن،.
00:02:32
ينطبق على أي النص الأساسي في التخطيطات..
00:02:38
اذا لدينا عادة ألوان الخلفية والخط..
00:02:42
ماذا عن استخدام الفن ل تعدادات القائمة؟.
00:02:44
للقيام بذلك حدد النص الأساسي العنصر النائب وانقر فوق القائمة الرموز النقطية..
00:02:49
هناك انقر فوق الرموز النقطية و الترقيم في الأسفل .
00:02:52
ثم صور واستعرض لملف صورة..
00:02:58
سوف تكبير الطريق في ذلك يمكنك رؤية الصورة..
00:03:01
إنه طائر صغير زهرة الجنة; .
00:03:04
هذا ما ستبدو عليه كل الرصاصات الآن
00:03:09
للتصميم الأخير تغيير على الرئيسي، .
00:03:12
سنقوم بضبط عرض النص الأساسي العنصر النائب وتباعد النص فيه..
00:03:16
العنصر النائب هو شكل، لذلك سوف انقر بزر الماوس الأيمن عليه و.
00:03:19
انقر فوق تنسيق الشكل،
00:03:22
ثم تحت خيارات الشكل، سوف انقر فوق الحجم والخصائص ثم انقر فوق الحجم..
00:03:28
في مربع العرض، دعنا نقلل العرض بمقدار بوصتين.
00:03:32
يمكننا أن نتمركز عليه الشريحة في دقيقة واحدة..
00:03:35
لتغيير النص التباعد، انقر فوق مربع نص..
00:03:38
أريد مساحة أكبر قليلا حول النص، .
00:03:41
لذا سأزعر الهوامش في العنصر النائب..
00:03:46
لمركز العنصر النائب حتى أكثر من ذلك، دعونا نستخدم أوامر المحاذاة.
00:03:51
وانقر على محاذاة الوسط -
00:03:54
النص الأساسي الآن أكثر تركزت على الشريحة التي أحب .
00:03:57
نظرا لصيغة الشريحة على الشاشة العريضة.
00:04:00
تؤثر هذه التغييرات التخطيطات ذات العناصر النائبة لنص النص الأساسي.
00:04:03
مثل العنوان و المحتوى وتخطيطات العمودين..
00:04:09
حان الوقت لإعطاء تخصيص سيد اسمها الخاص، .
00:04:12
حتى الحق النقر عليه، سنختار إعادة تسمية الرئيسي وتسميتها سمة الاتحاد..
00:04:20
دعونا نرى كيف هذه التغييرات تبدو على الشرائح لدينا; .
00:04:22
سأضغط فوق عادي لفتح طريقة العرض العادية.
00:04:25
هناك الخلفية، الخطان يتم تطبيق الألوان على العنوان والنص الأساسي، .
00:04:31
النص الأساسي أكثر توسيطا
00:04:34
وهناك صور الرصاص.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
정말 이상적입니다. 슬라이드 마스터를 사용자 지정하려면.
00:00:09
그리고 모든 디자인 변경 사항을 얻을 슬라이드 콘텐츠를 추가하기 전에 배치합니다..
00:00:15
당신은 중 어느 것으로 시작할 수 있습니다 파워 포인트 테마, .
00:00:19
하지만 오피스 테마를 좋아합니다. 그것은 최소한의 금액을 가지고 있기 때문에.
00:00:22
설계는 이미 적용되었습니다.
00:00:24
이것이 파워포인트가 사용하는 것입니다. 빈 프레젠테이션을 위해..
00:00:27
슬라이드 마스터를 열어 보겠습니다.
00:00:29
이 곳에 도착하려면 보기 탭, 슬라이드 마스터;.
00:00:33
여기에 슬라이드 마스터입니다, 이것은 상단에 더 큰 축소판..
00:00:37
그리고 이들은 레이아웃입니다 그것은 주인과 함께 이동합니다..
00:00:40
이 뷰의 특징 슬라이드 마스터 탭입니다..
00:00:43
그것은 모든 편집을 지원합니다 슬라이드 마스터 및 레이아웃의..
00:00:47
슬라이드 마스터 미리보기 이미지에 팁 마스터의 이름을 알려줍니다 -.
00:00:51
여기 사무실입니다 테마 슬라이드 마스터.
00:00:54
- 그리고 어떤 슬라이드를 사용하고 있습니다.
00:00:56
이것은 유일한 마스터이기 때문에 프리젠 테이션, 모든 슬라이드는 그것을 사용하고 있습니다..
00:01:02
각 레이아웃에서 비슷한 팁을 얻을 수 있습니다.
00:01:04
레이아웃 이름 해당 형식을 알려줍니다..
00:01:07
및 여부 슬라이드가 사용하고 있습니다..
00:01:10
슬라이드 마스터를 사용자 지정하려면 먼저 선택되었는지 확인합니다..
00:01:14
내가 변경 한 내가 그것에 대해 모든 슬라이드에 적용하고 싶습니다..
00:01:17
배경 디자인부터 시작하겠습니다.
00:01:19
슬라이드의 배경 스타일 마스터 탭, 형식 배경 - .
00:01:25
내가 사용하려는 그림이 있다 채우기 때문에 그림이나 텍스처 채우기를 클릭합니다. .
00:01:30
그런 다음 파일 그림 파일을 선택합니다..
00:01:36
배경이 적용됩니다. 마스터와 모든 레이아웃..
00:01:41
이제 색 구성표를 찾아보겠습니다. 배경을 보완합니다..
00:01:46
색상을 클릭하면 모든 것이 표시됩니다. 가능한 조합..
00:01:50
오피스 테마 색상 현재 적용되고 있습니다..
00:01:53
가는 세트를 찾고 창백한 녹색 배경 이미지;.
00:01:56
오렌지라는 이 그룹은 어떻습니까?
00:01:59
이 새로운 색 구성표를 사용하겠습니다. 제목으로 시작하는 슬라이드 텍스트입니다..
00:02:04
슬라이드 마스터에서, 나는 제목 자리 표시자 선택.
00:02:06
홈 탭을 클릭한 다음 글꼴 색상을 클릭합니다.
00:02:09
이는 새 구성표의 색상을 표시합니다.
00:02:13
이 어두운 오렌지 중 하나는 어떻습니까?
00:02:15
한 가지 변경 사항은 마스터 레이아웃의 모든 제목입니다..
00:02:20
이제 본문 텍스트 색상을 변경해 보겠습니다.
00:02:23
슬라이드 마스터에, 나는 해당 자리 표시자를 선택합니다. .
00:02:26
글꼴 색상을 클릭하고 보완색상, 다크 그린,.
00:02:32
이는 레이아웃의 본문 텍스트입니다..
00:02:38
그래서 우리는 관습을 가지고 배경 및 글꼴 색상입니다..
00:02:42
예술을 사용하는 것은 어떻습니까? 목록 총알?.
00:02:44
이렇게 하려면 본문 텍스트를 선택합니다. 자리 표시자를 클릭하고 글머리 기호 메뉴를 클릭합니다..
00:02:49
거기에 총알을 클릭하고 하단의 번호 매기기 .
00:02:52
그런 다음 그림 과 찾아보기 그림 파일의 경우..
00:02:58
확대하겠습니다. 이미지를 볼 수 있습니다..
00:03:01
그것은 의 작은 새입니다 파라다이스 꽃; .
00:03:04
이것이 바로 모든 총알이 지금 어떻게 보일지입니다.
00:03:09
마지막 디자인용 마스터의 변경, .
00:03:12
본문 텍스트의 너비를 조정합니다. 자리 표시자와 텍스트 간격이 있습니다..
00:03:16
자리 표시자는 모양이며, 그래서 나는 그것을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고.
00:03:19
형식 모양을 클릭,
00:03:22
그런 다음 모양 옵션에서 클릭합니다. 크기와 속성은 크기를 클릭합니다..
00:03:28
너비 상자에, 줄어 보자 너비는 몇 인치입니다..
00:03:32
우리는 그것을 중대 할 수 있습니다 1분 만에 슬라이드..
00:03:35
텍스트를 변경하려면 간격을 두면 텍스트 상자를 클릭합니다..
00:03:38
좀 더 많은 공간을 원합니다. 텍스트 주위에, .
00:03:41
그래서 나는 여백을 범프 거야 자리 표시자에서..
00:03:46
자리 표시자를 중심으로 더욱이 정렬 명령을 사용해 보겠습니다..
00:03:51
정렬 중심을 클릭합니다 .
00:03:54
이제 본문 텍스트가 더 많아졌습니다. 내가 좋아하는 슬라이드를 중심으로 .
00:03:57
와이드 스크린 슬라이드 형식을 부여합니다.
00:04:00
이러한 변경 사항은 영향을 미칩니다. 본문 텍스트 자리 표시자가 있는 레이아웃.
00:04:03
제목 및 콘텐츠 및 두 열 레이아웃..
00:04:09
그것은 우리의 줄 시간이다 사용자 정의 마스터 자신의 이름, .
00:04:12
그래서 바로 클릭, 우리는 선택할 수 있습니다 마스터의 이름을 변경하여 파브리캄 테마라고 부릅니다..
00:04:20
어떻게 이것들을 보자 슬라이드를 보면 변경 사항; .
00:04:22
일반 보기를 열어 일반을 클릭합니다.
00:04:25
배경, 두 글꼴이 있습니다. 색상은 제목과 본문 텍스트에 적용되고, .
00:04:31
본문 텍스트의 중심이 더 큽
00:04:34
그리고 사진 총알이 있습니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
真的很理想 自定义幻灯片母版.
00:00:09
并获取所有设计更改 在添加任何幻灯片内容之前放置。.
00:00:15
您可以从以下任一项开始: PowerPoint主题,.
00:00:19
但我喜欢办公室主题 因为它具有最少的.
00:00:22
设计已应用。
00:00:24
这就是PowerPoint使用的 对于空白演示文稿。.
00:00:27
让我们打开幻灯片母版。
00:00:29
要到达那里,请单击 "视图"选项卡,幻灯片母版;.
00:00:33
这是幻灯片母版,这个 顶部有更大的缩略图。.
00:00:37
这些是布局 与主人一起去。.
00:00:40
此视图的功能 是"幻灯片母版"选项卡。.
00:00:43
它支持您的所有编辑 的幻灯片母版和版式。.
00:00:47
在幻灯片母版缩略图上,提示 告诉您主节点的名称 -.
00:00:51
这是办公室 主题幻灯片母版.
00:00:54
- 以及哪些幻灯片正在使用它。
00:00:56
由于这是 演示文稿,所有幻灯片都在使用它。.
00:01:02
在每个布局上,您都会得到类似的提示,
00:01:04
布局的名称 它告诉你它的类型.
00:01:07
以及是否有任何 幻灯片正在使用它。.
00:01:10
要自定义幻灯片母版, 首先确保它已被选中。.
00:01:14
我对它所做的更改 I 想要应用于每张幻灯片。.
00:01:17
我将从背景设计开始:
00:01:19
幻灯片上的背景样式 主选项卡, 设置背景格式 -.
00:01:25
有一张图片我想用作 填充,所以我单击图片或纹理填充.
00:01:30
,然后选择文件 ,然后选择图片文件。.
00:01:36
背景被应用于 主布局和所有布局。.
00:01:41
现在让我们找到一个配色方案 这与背景相辅相成。.
00:01:46
单击"颜色"将显示全部 可能的组合。.
00:01:50
办公室主题颜色 当前已应用。.
00:01:53
寻找一套去 与淡绿色的背景图像;.
00:01:56
这群叫橙色的人怎么样?
00:01:59
我将使用这个新的配色方案 以标题开头的幻灯片文本。.
00:02:04
在幻灯片母版上,我将 选择标题占位符.
00:02:06
并单击"主页"选项卡,然后单击"字体颜色"
00:02:09
它显示了新方案的颜色。
00:02:13
这些深橙色之一怎么样?
00:02:15
这一项更改适用于 主布局中的每个标题。.
00:02:20
现在,让我们更改正文文本颜色。
00:02:23
在幻灯片母版上,我 选择该占位符,.
00:02:26
单击字体颜色,然后选择 补色, 深绿色,.
00:02:32
适用于任何 布局中的正文文本。.
00:02:38
所以我们有一个定制 背景和字体颜色。.
00:02:42
如何将艺术用于 列表项目符号?.
00:02:44
为此,请选择正文文本 占位符,然后单击项目符号菜单。.
00:02:49
单击"项目符号",然后单击 底部编号.
00:02:52
,然后浏览图片 对于图片文件。.
00:02:58
我会放大,所以 你可以看到图像。.
00:03:01
这是一只小鸟 天堂之花;.
00:03:04
这就是所有子弹现在的样子。
00:03:09
对于最后的设计 更改主节点,.
00:03:12
我们将调整正文文本的宽度 占位符及其中的文本间距。.
00:03:16
占位符是一种形状, 所以我会右键单击它并.
00:03:19
单击"设置形状格式",
00:03:22
然后在"形状选项"下,我将单击 "大小"和"属性",然后单击"大小"。.
00:03:28
在宽度框上,让我们减少 宽度几英寸。.
00:03:32
我们可以将其集中在 一分钟后的幻灯片。.
00:03:35
更改文本 间距,单击"文本框"。.
00:03:38
我想要更多的空间 在文本周围,.
00:03:41
所以我会提高利润 它在占位符中。.
00:03:46
使占位符居中 更重要的是,让我们使用对齐命令.
00:03:51
,然后单击对齐中心 -
00:03:54
正文文本现在更多 以我喜欢的幻灯片为中心.
00:03:57
给定宽屏幻灯片格式。
00:04:00
这些变化会影响 带有正文文本占位符的布局.
00:04:03
如标题和 内容和两列布局。.
00:04:09
是时候给我们 定制母版自己的名称,.
00:04:12
所以右键点击它,我们会选择 重命名主节点并将其命名为 Fabrikam 主题。.
00:04:20
让我们看看这些是如何 在我们的幻灯片上进行更改;.
00:04:22
我将单击"正常"以打开"正常"视图。
00:04:25
有背景,两种字体 颜色应用于标题和正文文本,.
00:04:31
正文文本更居中
00:04:34
还有图片项目符号。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
มันเหมาะจริงๆ เมื่อต้องการกําหนดต้นแบบภาพนิ่งเอง.
00:00:09
และได้รับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบทั้งหมดของคุณใน วางก่อนที่คุณจะเพิ่มเนื้อหาสไลด์ใดๆ.
00:00:15
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยใด ๆ ของ ชุดรูปแบบ PowerPoint .
00:00:19
แต่ฉันชอบธีม Office เพราะมันมีจํานวนน้อยที่สุดของ.
00:00:22
การออกแบบถูกนําไปใช้แล้ว
00:00:24
นั่นคือสิ่งที่ PowerPoint ใช้ สําหรับงานนําเสนอเปล่า.
00:00:27
ลองเปิดต้นแบบสไลด์
00:00:29
เมื่อต้องการไปที่นั่น ให้คลิกที่ปุ่ม แท็บ มุมมอง ต้นแบบสไลด์.
00:00:33
นี่คือต้นแบบสไลด์ รูปขนาดย่อที่ใหญ่ขึ้นที่ด้านบน.
00:00:37
และนี่คือเค้าโครง ที่ไปกับเจ้านาย.
00:00:40
คุณลักษณะของมุมมองนี้ คือแท็บ ต้นแบบสไลด์.
00:00:43
รองรับการแก้ไขทั้งหมดของคุณ ของต้นแบบสไลด์และเค้าโครง.
00:00:47
บนรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์ บอกชื่อของเจ้านาย.
00:00:51
นี่คือสํานักงาน ต้นแบบสไลด์ที่มีธีม.
00:00:54
- และสไลด์ใดที่ใช้อยู่
00:00:56
เนื่องจากนี่เป็นเจ้านายเพียงคนเดียวใน งานนําเสนอ ภาพนิ่งทั้งหมดกําลังใช้อยู่.
00:01:02
ในแต่ละรูปแบบคุณจะได้รับเคล็ดลับที่คล้ายกัน
00:01:04
ชื่อของโครงร่าง ซึ่งบอกประเภทของมัน.
00:01:07
และไม่ว่าจะมี ภาพนิ่งกําลังใช้อยู่.
00:01:10
เมื่อต้องการกําหนดต้นแบบสไลด์เอง ขั้นแรกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไว้.
00:01:14
การเปลี่ยนแปลงที่ฉันทํากับมัน ต้องการนําไปใช้กับภาพนิ่งทุกภาพ.
00:01:17
ฉันจะเริ่มต้นด้วยการออกแบบพื้นหลัง:
00:01:19
ลักษณะพื้นหลังบนสไลด์ แท็บต้นแบบ จัดรูปแบบพื้นหลัง - .
00:01:25
มีรูปภาพที่ฉันต้องการใช้เป็น เติม ดังนั้นฉันจึงคลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว .
00:01:30
แล้วจึงตั้งชื่อ และเลือกแฟ้มรูปภาพ.
00:01:36
พื้นหลังถูกนําไปใช้กับ ต้นแบบและเค้าโครงทั้งหมด.
00:01:41
ตอนนี้เรามา