PowerPoint - Edit headers and footers on the slide master Tutorial

In this video, you will learn how to edit headers and footers on the slide master in Microsoft 365. The video covers the process of making changes to the date format and text color of headers and footers.
It also demonstrates how to center the text and adjust the size of placeholders.
This will help you customize headers and footers on your slides to achieve a professional and visually appealing presentation.

  • 4:56
  • 1694 views
00:00:08
there are a couple of things I want to change.
00:00:11
I'll zoom in for a closer look.
00:00:14
On the title slide, the date appears, but it's broken into two lines.
00:00:19
I want to sit on one line.
00:00:22
My other concern is with the text footer for the rest of the slides.
00:00:27
The light green font color is hard to see.
00:00:31
I'll zoom back out.
00:00:34
For formatting issues like these, related to the look,
00:00:37
size or position of headers and footers, edit the slide master.
00:00:43
To open the slide master click View slide master;
00:00:49
the slide master is the top slide thumbnail.
00:00:53
You make changes to it that you want to apply to all slides.
00:00:57
You can also make changes to specific layouts,
00:01:01
any of these slides below the slide master.
00:01:05
One of our formatting issues is with the date on the title slide.
00:01:09
I've selected the title slide master layout.
00:01:13
I'll zoom in a little.
00:01:16
With the date format I chose, the placeholder is too small.
00:01:21
This is what the date looks like on the title slide.
00:01:24
See how it runs on to a second line.
00:01:28
You can't see that in slide master view on this layout,
00:01:32
we just see the default date format which does fit.
00:01:36
In any case we need to enlarge the date placeholder.
00:01:40
I'll select it, point to a corner sizing handle,
00:01:43
click the two headed arrow cursor and drag down to lengthen the placeholder.
00:01:50
The longer date format should now fit on one line.
00:01:53
We'll check that in a minute.
00:01:57
To change the color for the text footer, I'll click the slide master.
00:02:03
This change needs to apply to all the relevant layouts.
00:02:07
The footers that appear on the slide master are the text footer and date;
00:02:12
the date shows on the slide master even though
00:02:14
I've chosen not to show it on the slides.
00:02:18
First, let's press Ctrl and click to select both footer placeholders.
00:02:23
Then we'll click Home, Font color and change the font color to dark blue
00:02:30
and let's click Bold to turn off the bold formatting.
00:02:35
Also let's center the footer placeholder;
00:02:38
to do so select it, under Drawing tools click format
00:02:44
and click Align objects.
00:02:47
Make sure Align to slide is selected and click Align center.
00:02:54
To center the text inside the placeholder, I'll leave the box selected,
00:02:59
click Home and click Center.
00:03:06
Let's click Normal to see the effect of these changes on the slides.
00:03:12
The text footer is now centered and is blue instead of green.
00:03:21
On the title slide, the date fits on one line
00:03:26
but the text footer, the web address looks like it's slid down.
00:03:31
This is because I centered the text within the footer
00:03:34
placeholder on the slide master.
00:03:38
That centered the text everywhere including on the title slide.
00:03:46
When I select the placeholder, think of it
00:03:48
in a horizontal orientation and you can see the text is centered.
00:03:56
Let's go back to the slide master,
00:03:59
View, Slide master to fix the title slide.
00:04:03
The title slide master layout is selected,
00:04:06
this layout gives me a way to correct the problem,
00:04:10
I'll select the footer placeholder on the layout
00:04:14
and I'll click Home,
00:04:16
Align left to move the footer text back up.
00:04:20
Think of Align left as if this box were horizontal.
00:04:25
This change will apply only to this layout.
00:04:29
I'll click Normal to switch back to that view;
00:04:33
the text footer is correctly placed now on the title slide.
00:04:39
By using the various options in the Header and footer dialog box
00:04:44
and going to the slide master to make formatting and layout changes,
00:04:51
I've got the headers and footers exactly as I want them.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ik heb kopteksten en voetteksten toegepast bij deze presentatie en
00:00:08
er zijn een paar dingen die ik wil veranderen.
00:00:11
Ik zoom in voor een kijkje dichterbij.
00:00:14
Op de titel dia, verschijnt de datum, maar deze is opgesplitst in twee regels.
00:00:19
Ik wil één regel hebben.
00:00:22
Mijn andere zorg betreft de tekst voettekst voor de rest van de dia's.
00:00:27
De lichtgroene lettertype kleur is moeilijk te zien.
00:00:31
Ik zoom weer uit.
00:00:34
Voor opmaak problemen zoals deze, gerelateerd aan het uiterlijk,
00:00:37
de grootte of de positie van kop- en voetteksten, bewerkt u de slide master.
00:00:43
Als u de slide master wilt openen, klik op Weergave slide master;
00:00:49
de slide master is de miniatuur van de bovenste dia.
00:00:53
U maakt er wijzigingen in die u op alle dia's wilt toepassen.
00:00:57
U kunt ook wijzigingen aanbrengen in specifieke layouts,
00:01:01
een van deze dia's onder de slide master.
00:01:05
Een van onze opmaakproblemen is de datum op de titel dia.
00:01:09
Ik heb de layout van de titel slide master geselecteerd.
00:01:13
Ik zoom een ​​beetje in.
00:01:16
Met de datumopmaak die ik gekozen heb, is de plaatshouder te klein.
00:01:21
Dit is hoe de datum er uitziet op de titel dia.
00:01:24
Zie hoe het doorloopt naar een tweede regel.
00:01:28
U kunt dat niet zien in de slide masterweergave van deze layout,
00:01:32
we zien alleen het standaard datumformaat dat wel past.
00:01:36
In ieder geval moeten we de plaatshouder datum vergroten.
00:01:40
Ik selecteer het, wijs naar een handvat voor het aanpassen van de hoek,
00:01:43
klik op de tweekoppige pijlcursor en sleep naar beneden om de plaatshouder te verlengen.
00:01:50
De langere datumopmaak zou nu op één regel moeten passen.
00:01:53
We zullen dat in een minuut controleren.
00:01:57
Als u de kleur voor de tekst van de voettekst wilt wijzigen, klik ik op de slide master.
00:02:03
Deze wijziging moet van toepassing zijn op alle relevante layouts.
00:02:07
De voetteksten die in de slide master verschijnen, zijn de tekst voettekst en datum;
00:02:12
de datum wordt weergegeven in de slide master, ook al
00:02:14
heb ik ervoor gekozen om dit niet op de dia's weer te geven.
00:02:18
Laten we eerst op Ctrl drukken en klikken om beide plaatshouders voetteksten te selecteren.
00:02:23
Vervolgens klikken we op Home scherm, Lettertypekleur en veranderen de lettertypekleur in donkerblauw
00:02:30
en klikken op Vet om de vetgedrukte opmaak uit te schakelen.
00:02:35
Laten we ook de plaatshouder voettekst centreren;
00:02:38
om dit te doen, selecteert u het, klikt u onder Teken tools op opmaak
00:02:44
en klikt u op Uitlijnen objecten.
00:02:47
Zorg ervoor dat Uitlijnen om te schuiven is geselecteerd en klik op Uitlijnen middelpunt.
00:02:54
Als u de tekst binnenin de plaatshouder wilt centreren, laat ik het vakje geselecteerd,
00:02:59
klik op Home en op Middelpunt.
00:03:06
Klik op Normaal om het effect van deze wijzigingen op de dia's te zien.
00:03:12
De tekst voettekst is nu gecentreerd en is blauw in plaats van groen.
00:03:21
Op de titel dia, past de datum op één regel,
00:03:26
maar de tekst voettekst, het web adres ziet eruit alsof het naar beneden is geschoven.
00:03:31
Dit komt doordat ik de tekst binnenin de voettekst
00:03:34
plaatshouder op de slide master heb gecentreerd.
00:03:38
Dat heeft de tekst overal gecentreerd, ook op de titel dia.
00:03:46
Wanneer ik de plaatshouder selecteer, zie het
00:03:48
in een horizontale richting en u kunt zien dat de tekst gecentreerd is.
00:03:56
Laten we teruggaan naar de slide master,
00:03:59
Weergave, Slide master om de titel dia te herstellen.
00:04:03
De layout van de slide master layout is geselecteerd,
00:04:06
deze layout geeft me een manier om het probleem op te lossen,
00:04:10
ik selecteer de voettekst plaatshouder in de layout
00:04:14
en klik op Home,
00:04:16
links Uitlijnen om de voettekst terug te plaatsen.
00:04:20
Denk aan Uitlijnen links alsof dit vak horizontaal was.
00:04:25
Deze wijziging zal alleen van toepassing zijn op deze layout.
00:04:29
Ik klik op Normaal om terug te schakelen naar die weergave;
00:04:33
de tekst voettekst is nu correct geplaatst op de titel dia.
00:04:39
Door de verschillende opties in het dialoogvenster Koptekst en voettekst te gebruiken
00:04:44
en naar de slide master te gaan om opmaak- en layout wijzigingen aan te brengen,
00:04:51
heb ik de kop- en voetteksten precies zoals ik ze wil.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ich habe Kopf- und Fußzeilen zu dieser Präsentation hinzugefügt und
00:00:08
es gibt eine Menge Dinge, die ich ändern möchte.
00:00:11
Ich werde für eine genauere Ansicht ein wenig hineinzoomen.
00:00:14
Auf der Titelfolie erscheint das Datum, aber es ist auf zwei Zeilen verteilt.
00:00:19
Ich will aber bei einer Zeile bleiben.
00:00:22
Mein anderes Problem besteht im Fußzeilentext auf den restlichen Folien.
00:00:27
Die hellgrüne Schriftfarbe ist schlecht zu erkennen.
00:00:31
Ich zoome wieder heraus.
00:00:34
Bei Formatierungsproblemen wie diesen, die sich auf Aussehen, Größe oder
00:00:37
Position von Kopf- und Fußzeilen beziehen, bearbeiten Sie den Folienmaster.
00:00:43
Um den Folienmaster zu öffnen, klicken Sie auf „Ansicht” und „Folienmaster”.
00:00:49
Der Folienmaster ist das obere Folienminiaturbild.
00:00:53
Sie können daran Änderungen vornehmen, die für alle Folien gelten sollen.
00:00:57
Sie können auch Änderungen an speziellen Layouts vornehmen, an
00:01:01
jeder der Folien unter der Masterfolie.
00:01:05
Eines unserer Formatierungsprobleme besteht bezüglich des Datums auf der Titelfolie.
00:01:09
Ich habe das Titelfolien-Masterlayout ausgewählt.
00:01:13
Ich zoome ein wenig hinein.
00:01:16
Für das von mir gewählte Datumsformat ist der Platzhalter zu klein.
00:01:21
So sieht das Datum auf der Titelfolie aus.
00:01:24
Schauen Sie, wie es sich auf eine zweite Zeile ausdehnt.
00:01:28
Sie können das nicht in der Folienmaster- Ansicht in diesem Layout sehen,
00:01:32
sondern wir sehen nur das Standard-Datumsformat, welches hineinpasst.
00:01:36
Auf jeden Fall müssen wir den Platzhalter für das Datum vergrößern.
00:01:40
Ich wähle ihn aus, zeige auf einen der Größenänderungsziehpunkte in der Ecke,
00:01:43
klicke auf den Doppelpfeil und ziehe ihn nach unten, um den Platzhalter zu verlängern.
00:01:50
Das längere Datumsformat sollte jetzt in eine Zeile passen.
00:01:53
Wir werden das gleich überprüfen.
00:01:57
Um die Farbe dieses Fußzeilentextes zu ändern, klicke ich auf „Folienmaster”.
00:02:03
Diese Änderung muss für alle relevanten Layouts gelten.
00:02:07
Die Fußzeilen, die auf dem Folienmaster erscheinen, sind der Fußzeilentext und das Datum.
00:02:12
Das Datum erscheint auf dem Folienmaster, obwohl
00:02:14
ich gewählt habe, dass es nicht auf den Folien erscheinen soll.
00:02:18
Zuerst klicken wir auf Strg und klicken dann auf beide Fußzeilenplatzhalter, um diese auszuwählen.
00:02:23
Dann klicken wir auf „Start”, „Schriftfarbe” und ändern die Schriftfarbe auf dunkelblau.
00:02:30
Nun klicken wir auf „Fett”, um die Fettschrift auszuschalten.
00:02:35
Lassen Sie uns auch den Fußzeilenplatzhalter zentrieren.
00:02:38
Dazu wählen Sie diesen aus, klicken unter „Zeichentools” auf „Format”
00:02:44
und klicken dann auf „Objekte ausrichten”.
00:02:47
Prüfen Sie, dass „An Folie ausrichten” ausgewählt ist und klicken Sie auf „Horizontal zentrieren”.
00:02:54
Um den Text innerhalb des Platzhalters zu zentrieren, lasse ich die Box angewählt
00:02:59
und klicke auf „Start”.
00:03:06
Klicken wir nun auf „Normal”, um die Auswirkungen dieser Änderungen auf den Folien zu sehen.
00:03:12
Der Fußzeilentext ist jetzt zentriert und blau statt grün.
00:03:21
Auf der Titelfolie passt das Datum in eine Zeile, aber
00:03:26
der Fußzeilentext, die Webadresse, sieht aus, als wäre sie heruntergerutscht.
00:03:31
Das kommt daher, weil ich den Text innerhalb des Fußzeilenplatzhalters
00:03:34
im Folienmaster zentriert habe.
00:03:38
Das hat den Text überall zentriert, auch auf der Titelfolie.
00:03:46
Wenn ich den Platzhalter auswähle, dann stellen Sie sich diesen als horizontal ausgerichtet vor
00:03:48
und Sie können erkennen, dass der Text zentriert ist.
00:03:56
Lassen Sie uns zurückgehen zum Folienmaster,
00:03:59
Ansicht, Folienmaster, um die Titelfolie in Ordnung zu bringen.
00:04:03
Das Titelfolien-Masterlayout ist ausgewählt.
00:04:06
Dieses Layout bietet mir eine Möglichkeit, das Problem zu korrigieren.
00:04:10
Ich wähle den Fußzeilenplatzhalter im Layout aus,
00:04:14
klicke auf „Start”,
00:04:16
„Linksbündig”, um den Fußzeilentext wieder nach oben zu schieben.
00:04:20
Stellen Sie sich „Linksbündig” so vor, als wäre diese Box horizontal angeordnet.
00:04:25
Diese Änderung wird nur auf dieses Layout angewandt.
00:04:29
Ich klicke auf „Normal”, um zu dieser Ansicht zurückzukehren.
00:04:33
Der Fußzeilentext ist jetzt korrekt auf der Titelfolie platziert.
00:04:39
Durch Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten der Kopf- und Fußzeilendialogbox
00:04:44
und dadurch, dass ich dann zum Masterlayout der Folie gegangen bin, um Formatierung und Layout zu ändern,
00:04:51
habe ich jetzt die Kopf- und Fußzeilen genau so, wie ich das möchte.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
He aplicado encabezados y pies de página a esta presentación
00:00:08
y hay un par de cosas que quiero cambiar.
00:00:11
Voy a hacer zoom para verlo mejor.
00:00:14
En la diapositiva de título sale la fecha, pero partida en dos líneas.
00:00:19
Quiero tenerla en una sola línea.
00:00:22
Tampoco me gusta el texto del pie de página de las demás diapositivas.
00:00:27
El color de fuente verde claro no se distingue bien.
00:00:31
Voy a quitarle el zoom.
00:00:34
Para cuestiones de formato como estas (apariencia, tamaño o posición
00:00:37
de encabezados y pies de página), edite el patrón de diapositivas.
00:00:43
Para abrir el patrón de diapositivas, haga clic en Vista y Patrón de diapositivas.
00:00:49
El patrón de diapositivas es la primera miniatura de diapositiva.
00:00:53
Los cambios aplicados aquí afectan a todas las diapositivas.
00:00:57
También se pueden hacer cambios de diseño en cualquiera de las
00:01:01
diapositivas que hay debajo del patrón.
00:01:05
Uno de nuestros problemas de formato es la fecha en la diapositiva de título.
00:01:09
He seleccionado el diseño del patrón de la diapositiva de título.
00:01:13
Voy a hacer zoom.
00:01:16
Con este formato de fecha, el marcador de posición es demasiado pequeño.
00:01:21
Así se ve la fecha en la diapositiva de título.
00:01:24
Sigue en una segunda línea.
00:01:28
En la vista patrón de diapositivas no se ve con este diseño,
00:01:32
solo vemos el formato de fecha predeterminado, que sí encaja.
00:01:36
En cualquier caso, tenemos que ampliar el marcador de fecha.
00:01:40
Lo selecciono, apunto a un controlador de tamaño de la esquina, hago clic en el cursor
00:01:43
de la flecha con dos puntas y lo arrastro abajo para alargar el marcador de posición.
00:01:50
El formato de fecha más largo ya debería caber en una línea.
00:01:53
Lo comprobaremos en un minuto.
00:01:57
Para cambiar el color del texto del pie de página, hago clic en el patrón de diapositivas.
00:02:03
El cambio debe afectar a todos los diseños pertinentes.
00:02:07
Los pies de página que aparecen en el patrón de diapositivas son el texto del pie de página
00:02:12
y la fecha; la fecha se ve en el patrón
00:02:14
de diapositivas, aunque he decidido que no se muestre en las diapositivas.
00:02:18
Voy a pulsar Ctrl y hacer clic para seleccionar ambos marcadores de posición del pie de página.
00:02:23
Ahora hago clic en Inicio, Color de fuente y cambio el color a un azul oscuro.
00:02:30
Pulso Negrita para desactivar el formato de negrita.
00:02:35
También voy a centrar el marcador
00:02:38
de posición del pie de página: lo selecciono, en Herramientas de dibujo
00:02:44
hago clic en Formato y en Alinear.
00:02:47
Compruebe que está marcado Alinear con la diapositiva y haga clic en Alinear al medio.
00:02:54
Para centrar el texto de un marcador de posición, dejo la casilla seleccionada,
00:02:59
hago clic en Inicio y en Centrar.
00:03:06
Voy a hacer clic en Normal para ver cómo han quedado las diapositivas tras los cambios.
00:03:12
El texto del pie de página ahora está centrado y azul, en vez de verde.
00:03:21
En la diapositiva de título, la fecha cabe en una línea, pero el texto
00:03:26
del pie de página (la dirección web) parece desplazado hacia abajo.
00:03:31
Se debe a que antes centré el texto en el marcador de posición del pie
00:03:34
de página en el patrón de diapositivas.
00:03:38
Eso hizo que el texto se centrara en todas partes, incluida la diapositiva de título.
00:03:46
Cuando selecciono el marcador de posición, si lo imaginamos
00:03:48
con una orientación horizontal, vemos que el texto está centrado.
00:03:56
Volvemos a Vista y Patrón de diapositivas
00:03:59
para arreglar la diapositiva de título.
00:04:03
Está seleccionado el diseño del patrón de la diapositiva de título.
00:04:06
Este diseño me da la oportunidad de corregir el problema:
00:04:10
selecciono el marcador de posición del pie de página en el diseño,
00:04:14
hago clic en Inicio y en Alinear
00:04:16
a la izquierda para mover el texto del pie de página de vuelta arriba.
00:04:20
Piense en Alinear a la izquierda como si el cuadro fuera horizontal.
00:04:25
Este cambio afectará únicamente a este diseño.
00:04:29
Hago clic en Normal para volver a esa vista;
00:04:33
el texto del pie de página ya está bien posicionado en la diapositiva de título.
00:04:39
Usando las opciones del cuadro de diálogo de Encabezado y pie de página
00:04:44
y entrando al patrón de diapositivas para hacer cambios de formato y diseño
00:04:51
hemos puesto los encabezados y pies de página exactamente como los queríamos.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Apliquei cabeçalhos e rodapés a esta apresentação e
00:00:08
há algumas coisas que quero alterar.
00:00:11
Vou ampliar para vermos com mais atenção.
00:00:14
No slide de título, a data aparece, mas está dividida em duas linhas.
00:00:19
Quero que fique em apenas uma linha.
00:00:22
Minha outra preocupação é com o rodapé de texto para os restantes slides.
00:00:27
A cor de fonte verde-clara é difícil de ver.
00:00:31
Vou reduzir o zoom.
00:00:34
Para problemas de formatação como estes, relacionados com a aparência,
00:00:37
tamanho ou posição dos cabeçalhos e rodapés, edite o Slide Mestre.
00:00:43
Para abrir o Slide Mestre, clique em Exibir, Slide Mestre;
00:00:49
o Slide Mestre é a miniatura na parte superior do slide.
00:00:53
Faça as alterações que quer aplicar a todos os slides.
00:00:57
Você também pode fazer alterações a layouts específicos,
00:01:01
qualquer um destes slides abaixo do Slide Mestre.
00:01:05
Um de nossos problemas de formatação é com a data no slide de título.
00:01:09
Selecionei o layout mestre do slide de título.
00:01:13
Vou ampliar um pouco.
00:01:16
Com o formato de data que escolho, o espaço reservado é muito pequeno.
00:01:21
É assim que fica a data no slide de título.
00:01:24
Veja como passar para uma segunda linha?
00:01:28
Você não consegue ver na visualização do Slide Mestre neste layout,
00:01:32
vemos apenas o formato de data padrão que se adapta.
00:01:36
Em qualquer caso, temos de aumentar o espaço reservado da data.
00:01:40
Vou selecioná-lo, apontar para uma alça de dimensionamento de canto,
00:01:43
clicar no cursor com duas cabeças e arrastar até abaixo para alongar o espaço reservado.
00:01:50
O formato de data mais longo já deve caber em uma linha.
00:01:53
Já vamos confirmar.
00:01:57
Para alterar a cor do rodapé de texto, clico no Slide Mestre.
00:02:03
Esta alteração tem de ser aplicada a todos os layouts relevantes.
00:02:07
Os rodapés que aparecem no Slide Mestre são o rodapé de texto e a data;
00:02:12
a data aparece no Slide Mestre apesar de eu ter
00:02:14
escolhido não mostrá-la nos slides.
00:02:18
Primeiro, vamos pressionar Ctrl e clicar para selecionar ambos os espaços reservados de rodapé.
00:02:23
Depois clicamos em Página Inicial, Cor da fonte e alteramos a cor da fonte para azul-escuro
00:02:30
e clicamos em Negrito para desativar a formatação em negrito.
00:02:35
Vamos também centrar o espaço reservado de rodapé;
00:02:38
para isso, vamos selecioná-lo e em Ferramentas de desenho clicamos em formatar
00:02:44
e em Alinhar objetos.
00:02:47
Certifique-se que Alinhar no slide está selecionado e clique em Alinhar ao centro.
00:02:54
Para centrar o texto dentro do espaço reservado, vou deixar a caixa selecionada,
00:02:59
clico em Página Inicial e em Centralizar.
00:03:06
Vamos clicar em exibir Normal para ver o efeito destas alterações nos slides.
00:03:12
O rodapé de texto está agora centrado e é azul em vez de verde.
00:03:21
No slide de título, a data cabe em uma linha
00:03:26
além do rodapé de texto, o endereço eletrônico está caído.
00:03:31
Isto aconteceu por que eu centrei o texto dentro do
00:03:34
espaço reservado de rodapé no Slide Mestre.
00:03:38
Isso centralizou o texto em todos os slides, incluindo no slide de título.
00:03:46
Quando seleciono o espaço reservado, pense nele
00:03:48
em uma orientação horizontal e você pode ver que o texto está centralizado.
00:03:56
Vamos voltar ao Slide Mestre,
00:03:59
Exibir, Slide Mestre para corrigir o slide de título.
00:04:03
O layout mestre do slide de título está selecionado.
00:04:06
este layout me dá uma forma de corrigir o problema,
00:04:10
vou selecionar o espaço reservado de rodapé no layout
00:04:14
e clico em Página Inicial,
00:04:16
Alinhar à esquerda para mover o texto do rodapé para cima.
00:04:20
Penso no Alinhar à esquerda como se esta caixa fosse horizontal.
00:04:25
Esta alteração se aplicará apenas a este layout.
00:04:29
Clico em exibir Normal para voltar àquela visualização;
00:04:33
o rodapé de texto está corretamente colocado no slide de título.
00:04:39
Usando as várias opções na caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé
00:04:44
e indo para o Slide Mestre para fazer alterações à formatação e aos layouts,
00:04:51
os cabeçalhos e rodapés estão exatamente como quero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ho applicato intestazioni e piè di pagina a questa presentazione e.
00:00:08
ci sono un paio di cose che voglio cambiare..
00:00:11
Ingrandirò per dare un'occhiata più da vicino.
00:00:14
Nella diapositiva titolo, la data appare, ma è suddiviso in due righe..
00:00:19
Voglio sederti su una linea.
00:00:22
L'altra mia preoccupazione riguarda il testo piè di pagina per il resto delle diapositive..
00:00:27
Il font verde chiaro colore è difficile da vedere..
00:00:31
Lo zoom indietro.
00:00:34
Per problemi di formattazione come questi, legati al look,.
00:00:37
dimensioni o posizione delle intestazioni e piè di pagina, modificare lo schema diapositiva..
00:00:43
Per aprire lo schema diapositiva fare clic su Visualizza schema diapositiva;.
00:00:49
lo schema diapositiva è l'anteprima della diapositiva superiore..
00:00:53
Si apportano modifiche ad esso che che si desidera applicare a tutte le diapositive..
00:00:57
È inoltre possibile apportare modifiche a layout specifici, .
00:01:01
una di queste diapositive sotto lo schema diapositiva.
00:01:05
Uno dei nostri problemi di formattazione è con la data sulla diapositiva titolo..
00:01:09
Ho selezionato il layout dello schema diapositiva titolo..
00:01:13
Ingrandirò un po'.
00:01:16
Con il formato della data che ho scelto, il segnaposto è troppo piccolo..
00:01:21
Questo è ciò che la data appare come nella diapositiva titolo..
00:01:24
Guarda come funziona su una seconda linea.
00:01:28
Non si può vedere che nella diapositiva vista master su questo layout,.
00:01:32
vediamo solo il default formato della data che si adatta..
00:01:36
In ogni caso dobbiamo ingrandire il segnaposto della data..
00:01:40
Lo seleziono, punto a un quadratino di ridimensionamento d'angolo, .
00:01:43
fare clic sul cursore a freccia a due punte e trascinare verso il basso per allungare il segnaposto..
00:01:50
Il formato data più lungo dovrebbe ora adattarsi su una linea..
00:01:53
Lo controlleremo tra un minuto.
00:01:57
Per modificare il colore del testo piè di pagina, farò clic sullo schema diapositiva..
00:02:03
Questa modifica deve essere applicata a tutti i layout pertinenti..
00:02:07
I piè di pagina visualizzati lo schema diapositiva sono il piè di pagina e la data del testo; .
00:02:12
la data viene visualizzata sullo schema diapositiva anche se
00:02:14
Ho scelto di non per visualizzarlo sulle diapositive..
00:02:18
Per prima cosa, premiamo Ctrl e clicchiamo per selezionare entrambi i segnaposto del piè di pagina..
00:02:23
Poi faremo clic Home, Colore carattere e cambiare il colore del carattere in blu scuro .
00:02:30
e facciamo clic su Grassetto per in grassetto..
00:02:35
Aliamo anche al centro il segnaposto del piè di pagina;
00:02:38
per farlo selezionarlo, in Strumenti di disegno fare clic su Formato .
00:02:44
e fare clic su Allinea oggetti.
00:02:47
Assicurarsi che Allinea alla diapositiva sia selezionato e fare clic su Allinea al centro..
00:02:54
Per centrare il testo all'interno del segnaposto, Lascio la casella selezionata,.
00:02:59
fare clic su Home e quindi su Centro.
00:03:06
Clicchiamo su Normale per vedere l'effetto di queste modifiche sulle diapositive..
00:03:12
Il piè di pagina di testo è ora centrato ed è blu invece di verde..
00:03:21
Nella diapositiva titolo, la data si adatta su una riga.
00:03:26
ma il piè di pagina di testo, il web l'indirizzo sembra scivolato verso il basso..
00:03:31
Questo perché ho centrato il testo all'interno del piè di pagina.
00:03:34
segnaposto nello schema diapositiva.
00:03:38
Che centrato il testo ovunque, anche nella diapositiva titolo..
00:03:46
Quando seleziono il segnaposto, pensaci.
00:03:48
in un orientamento orizzontale e si può vedere il testo è centrato..
00:03:56
Torniamo allo schema diapositiva,
00:03:59
Visualizza, Schema diapositiva per correggere la diapositiva titolo.
00:04:03
Schema diapositiva titolo layout è selezionato,.
00:04:06
questo layout mi dà un modo per risolvere il problema, .
00:04:10
Seleziono il piè di pagina segnaposto nel layout .
00:04:14
e farò clic su Home,
00:04:16
Allinea a sinistra per spostarsi backup del testo del piè di pagina..
00:04:20
Pensa ad Allinea a sinistra come se questa scatola erano orizzontali..
00:04:25
Questo cambiamento si applicano solo a questo layout..
00:04:29
Farò clic su Normale per tornare a tale vista;.
00:04:33
il piè di pagina del testo è corretto posizionata ora sulla diapositiva titolo..
00:04:39
Utilizzando le varie opzioni Finestra di dialogo Intestazione e piè di pagina.
00:04:44
e andare allo schema diapositiva per apportare modifiche alla formattazione e al layout, .
00:04:51
Ho le intestazioni e piè di pagina esattamente come li voglio..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
我已應用標題和 此演示文稿的頁腳和.
00:00:08
有幾個 我想改變的事情。.
00:00:11
我將放大以仔細查看。
00:00:14
在標題幻燈片上,日期 出現,但它被分解成兩行。.
00:00:19
我想坐在一條線上。
00:00:22
我另一個關心的是文本 其餘幻燈片的頁腳。.
00:00:27
淺綠色字體 顏色很難看。.
00:00:31
我將縮小。
00:00:34
對於格式化問題,如 這些,與外觀有關,.
00:00:37
標題的大小或位置, 頁腳,編輯幻燈片母版。.
00:00:43
打開幻燈片母版 按一下"查看幻燈片母版";按一下"查看幻燈片母版"。.
00:00:49
幻燈片母版是 頂部幻燈片縮略圖。.
00:00:53
你對它做了更改 要應用於所有幻燈片。.
00:00:57
您還可以進行更改 到特定的佈局,.
00:01:01
這些幻燈片在幻燈片母版下方的任何幻燈片。
00:01:05
我們的格式問題之一是 標題幻燈片上的日期。.
00:01:09
我已選擇 標題幻燈片母版。.
00:01:13
我會放大一點。
00:01:16
使用我選擇的日期格式, 預留位置太小。.
00:01:21
這是日期 看起來像在標題幻燈片上。.
00:01:24
看看它是如何運行到第二行的。
00:01:28
在幻燈片中看不到 此佈局的主視圖,.
00:01:32
我們只是看到預設 日期格式,這適合。.
00:01:36
在任何情況下,我們需要 放大日期預留位置。.
00:01:40
我會選擇它,指向一個 角尺寸調整底框,.
00:01:43
按一下兩個箭頭游標,然後 向下拖動以延長預留位置。.
00:01:50
較長的日期格式 現在應該適合在一行。.
00:01:53
我們馬上就查一下。
00:01:57
更改文本的顏色 頁腳,我將按一下幻燈片母版。.
00:02:03
此更改需要應用 所有相關佈局。.
00:02:07
出現在 幻燈片母版是文本頁腳和日期;.
00:02:12
日期顯示在幻燈片母版上,即使
00:02:14
我沒有選擇 以在幻燈片上顯示。.
00:02:18
首先,讓我們按 Ctrl 並按一下 以選擇兩個頁腳預留位置。.
00:02:23
然後,我們將按一下主頁,字體顏色 並將字體顏色更改為深藍色.
00:02:30
讓我們點擊粗體打開 關閉粗體格式。.
00:02:35
此外,讓我們居中頁位位符;
00:02:38
這樣做,選擇它,下 繪圖工具按一下格式.
00:02:44
並按一下"對齊物件"。
00:02:47
確保對齊幻燈片是 選擇並按一下"對齊中心"。.
00:02:54
要將文本居中置於預留位置中, 我會選擇這個框.
00:02:59
按一下"主頁",然後按一下"中心"。
00:03:06
讓我們按一下"正常"以查看 這些更改對幻燈片的影響。.
00:03:12
文本頁腳現在 居中,是藍色而不是綠色。.
00:03:21
在標題幻燈片上, 日期適合在一行上.
00:03:26
但文本頁腳,網路 位址看起來像是滑了下來。.
00:03:31
這是因為我居中 頁腳內的文本.
00:03:34
幻燈片母版上的預留位置。
00:03:38
使文本居中 無處不在,包括標題幻燈片上。.
00:03:46
當我選擇 預留位置,想想它.
00:03:48
在水準方向,你 可以看到文本居中。.
00:03:56
讓我們回到幻燈片母版,
00:03:59
查看"幻燈片母版"以修復標題幻燈片。
00:04:03
標題幻燈片母版 佈局已選中,.
00:04:06
這個佈局給了我一個方法 來糾正問題,.
00:04:10
我會選擇頁腳 佈局上的預留位置.
00:04:14
我會點擊"主頁"
00:04:16
向左對齊可移動 頁腳文本備份。.
00:04:20
將左對齊視為 這個盒子是水準的。.
00:04:25
此更改將 僅適用于此佈局。.
00:04:29
我將按一下"正常"以 切換回該視圖;.
00:04:33
文本頁腳正確 現在放在標題幻燈片上。.
00:04:39
通過使用 頁眉和頁腳對話方塊.
00:04:44
並進入幻燈片母版 進行格式和佈局更改,.
00:04:51
我有頭和 腳完全,我想他們。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
私はヘッダーを適用し、 このプレゼンテーションへのフッターと.
00:00:08
のカップルがあります 私が変えたいこと。.
00:00:11
詳しく見てみておきます。
00:00:14
タイトル スライドで日付 が表示されますが、2 行に分割されています。.
00:00:19
私は一行に座りたい。
00:00:22
私の他の懸念は、テキストです スライドの残りの部分のためのフッター。.
00:00:27
明るい緑色のフォント 色が見えにくいです。.
00:00:31
縮小する
00:00:34
次のような書式設定の問題について これらは、外観に関連し、.
00:00:37
ヘッダーのサイズまたは位置 フッターを、スライド マスタを編集します。.
00:00:43
スライド マスタを開くには [スライド マスタの表示] をクリックします。.
00:00:49
スライド マスタは 上部のスライドサムネイル。.
00:00:53
あなたはそれに変更を加えます すべてのスライドに適用します。.
00:00:57
変更を加えることもできます。 特定のレイアウトに、.
00:01:01
これらのスライドは、スライド マスタの下にあります。
00:01:05
書式設定の問題の 1 つは、 タイトル スライドの日付を使用します。.
00:01:09
私は選択しました タイトル スライド マスタ レイアウト。.
00:01:13
少し拡大してみます。
00:01:16
私が選んだ日付形式で プレースホルダが小さすぎます。.
00:01:21
これは日付です タイトル スライドのように見えます。.
00:01:24
2 行目への実行方法を参照してください。
00:01:28
スライドでは表示できません このレイアウトのマスター ビュー、.
00:01:32
デフォルトが表示されるだけです 適合する日付形式。.
00:01:36
いずれにせよ、 日付プレースホルダを拡大します。.
00:01:40
私はそれを選択し、指し、 コーナーサイジングハンドル,.
00:01:43
2 つの方向矢印カーソルをクリックし、 下にドラッグしてプレースホルダを長くします。.
00:01:50
より長い日付形式 1 行に収まるはずです。.
00:01:53
すぐに確認します。
00:01:57
テキストの色を変更するには フッターをクリックし、スライドマスタをクリックします。.
00:02:03
この変更を適用する必要があります 関連するすべてのレイアウトに使用します。.
00:02:07
に表示されるフッター スライド マスタはテキスト フッターと日付です。.
00:02:12
日付はスライド マスタに表示されますが、
00:02:14
私は選んだ を使用してスライドに表示します。.
00:02:18
まず、Ctrl キーを押してクリックします。 をクリックして、両方のフッタープレースホルダを選択します。.
00:02:23
次に、[ホーム] 、[フォントの色] をクリックします。 フォントの色を濃い青に変更する.
00:02:30
[太字] をクリックして回転してみましょう。 太字の書式設定をオフにします。.
00:02:35
また、フッタープレースホルダを中央に配置してみましょう。
00:02:38
これを行うには、以下の項目を選択します。 描画ツールクリック形式.
00:02:44
をクリックし、[オブジェクトの位置合わせ] をクリックします。
00:02:47
スライドに合わせる 選択し、[中心の位置合わせ] をクリックします。.
00:02:54
プレースホルダ内のテキストを中央に配置するには、 箱は選択したままにしておきます.
00:02:59
[ホーム] をクリックし、[中央] をクリックします。
00:03:06
[標準] をクリックすると、 これらの変更がスライドに与える影響を受けます。.
00:03:12
テキスト フッターが今すぐ 中央に配置され、緑の代わりに青です。.
00:03:21
タイトル スライドでは、 日付が 1 行に収まる.
00:03:26
しかし、テキストフッター、ウェブ アドレスが滑り落ちているように見えます。.
00:03:31
これは、私が中心にしたからです フッター内のテキスト.
00:03:34
スライド マスタのプレースホルダ。
00:03:38
テキストの中央揃え タイトル スライドを含むあらゆる場所で。.
00:03:46
を選択すると、 プレースホルダ, 考えてみてください.
00:03:48
水平方向に、あなた テキストが中央に配置されているのが見える。.
00:03:56
スライド マスタに戻りましょう
00:03:59
スライド マスタを表示して、タイトル スライドを修正します。
00:04:03
タイトル スライド マスタ レイアウトが選択され、.
00:04:06
このレイアウトは私に方法を与えます 問題を修正するために、.
00:04:10
フッターを選ぶ レイアウト上のプレースホルダ.
00:04:14
[ホーム] をクリックします。
00:04:16
左揃えで移動 フッターテキストをバックアップします。.
00:04:20
左揃えをかのように考える この箱は水平だった。.
00:04:25
この変更は、 このレイアウトにのみ適用されます。.
00:04:29
[標準] をクリックします。 そのビューに切り替えます。.
00:04:33
テキスト フッターが正しい タイトル スライドに配置されます。.
00:04:39
さまざまなオプションを使用して、 ヘッダーとフッターダイアログ ボックス.
00:04:44
スライド マスタに行く 書式設定とレイアウトを変更するには、.
00:04:51
私はヘッダーを持っていると フッターは、私が望む通りに。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Tôi đã áp dụng tiêu đề và chân trang để trình bày này và.
00:00:08
có một vài những điều tôi muốn thay đổi..
00:00:11
Tôi sẽ phóng to cho một cái nhìn gần hơn.
00:00:14
Trên slide tiêu đề, ngày xuất hiện, nhưng nó được chia thành hai dòng..
00:00:19
Tôi muốn ngồi trên một dòng.
00:00:22
Mối quan tâm khác của tôi là với các văn bản Footer cho phần còn lại của Slide..
00:00:27
Phông chữ màu xanh lá cây nhạt màu là khó để xem..
00:00:31
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:00:34
Đối với các vấn đề định dạng như này, liên quan đến giao diện,.
00:00:37
Kích thước hoặc vị trí của tiêu đề và chân trang, chỉnh sửa slide Master..
00:00:43
Để mở slide Master nhấp vào xem ảnh chiếu chủ;.
00:00:49
slide Master là hình thu nhỏ slide hàng đầu..
00:00:53
Bạn thực hiện thay đổi cho nó mà bạn muốn áp dụng cho tất cả các slide..
00:00:57
Bạn cũng có thể thực hiện thay đổi để bố trí cụ thể, .
00:01:01
bất kỳ slide nào bên dưới slide Master.
00:01:05
Một trong những vấn đề định dạng của chúng tôi là với ngày trên slide tiêu đề..
00:01:09
Tôi đã chọn tiêu đề Slide chủ bố trí..
00:01:13
Tôi sẽ phóng to một chút.
00:01:16
Với định dạng ngày tôi đã chọn, trình giữ chỗ quá nhỏ..
00:01:21
Đây là những gì ngày trông giống như trên slide tiêu đề..
00:01:24
Xem cách nó chạy trên một dòng thứ hai.
00:01:28
Bạn không thể thấy rằng trong slide Xem chính trên bố cục này,.
00:01:32
chúng ta chỉ thấy mặc định định dạng ngày mà không phù hợp..
00:01:36
Trong mọi trường hợp, chúng ta cần phóng to trình giữ chỗ ngày..
00:01:40
Tôi sẽ chọn nó, trỏ đến một góc xử lý kích cỡ, .
00:01:43
nhấp chuột vào hai đầu mũi tên con trỏ và kéo xuống để dài hơn trình giữ chỗ..
00:01:50
Định dạng ngày dài hơn bây giờ sẽ phù hợp trên một dòng..
00:01:53
Chúng tôi sẽ kiểm tra xem trong một phút.
00:01:57
Để thay đổi màu cho văn bản footer, tôi sẽ nhấp vào slide Master..
00:02:03
Thay đổi này cần áp dụng đến tất cả các bố cục có liên quan..
00:02:07
Các chân trang xuất hiện trên slide Master là footer văn bản và ngày; .
00:02:12
ngày cho thấy trên slide Master mặc dù
00:02:14
Tôi đã chọn không để hiển thị nó trên các trang trình bày..
00:02:18
Trước tiên, hãy nhấn Ctrl và nhấp vào để chọn cả hai trình giữ chân trang..
00:02:23
Sau đó, chúng ta sẽ nhấp vào trang chủ, màu chữ và thay đổi màu phông chữ thành màu xanh đậm .
00:02:30
và hãy nhấp vào Bold để bật tắt định dạng đậm..
00:02:35
Cũng hãy Trung tâm của giữ chỗ chân trang;
00:02:38
để làm như vậy chọn nó, dưới Công cụ vẽ định dạng nhấp chuột .
00:02:44
và nhấp vào align Objects.
00:02:47
Hãy chắc chắn rằng align to slide là chọn và nhấp vào align Center..
00:02:54
Để Trung tâm văn bản bên trong trình giữ chỗ, Tôi sẽ rời khỏi hộp được lựa chọn,.
00:02:59
nhấp vào trang chủ và nhấp vào Trung tâm.
00:03:06
Hãy nhấp vào bình thường để xem ảnh hưởng của những thay đổi này trên các slide..
00:03:12
Các chân văn bản bây giờ là Trung tâm và màu xanh thay vì màu xanh lá cây..
00:03:21
Trên slide tiêu đề, ngày phù hợp với một dòng.
00:03:26
nhưng chân trang văn bản, web địa chỉ trông giống như nó trượt xuống..
00:03:31
Điều này là bởi vì tôi trung tâm văn bản trong chân trang.
00:03:34
giữ chỗ trên slide Master.
00:03:38
Điều đó làm trung tâm văn bản ở khắp mọi nơi bao gồm trên slide tiêu đề..
00:03:46
Khi tôi chọn giữ chỗ, nghĩ về nó.
00:03:48
định hướng ngang và bạn có thể xem văn bản là trung tâm..
00:03:56
Chúng ta hãy trở lại với chủ slide,
00:03:59
Xem, slide Master để sửa slide tiêu đề.
00:04:03
Tiêu đề slide Master bố trí được chọn,.
00:04:06
bố trí này mang lại cho tôi một cách để khắc phục vấn đề, .
00:04:10
Tôi sẽ chọn chân trang giữ chỗ trên bố trí .
00:04:14
và tôi sẽ bấm vào trang chủ,
00:04:16
Canh lề trái để di chuyển văn bản chân trang sao lưu..
00:04:20
Hãy suy nghĩ về align trái như nếu hộp này được ngang..
00:04:25
Thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho bố cục này..
00:04:29
Tôi sẽ bấm bình thường để chuyển về chế xem đó;.
00:04:33
chân trang văn bản chính xác Đặt ngay trên slide tiêu đề..
00:04:39
Bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau trong hộp thoại header và footer.
00:04:44
và đi đến slide Master để thực hiện thay đổi định dạng và bố cục, .
00:04:51
Tôi đã có các tiêu đề và chân trang chính xác như tôi muốn họ..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Saya telah menerapkan header dan footer untuk presentasi ini dan.
00:00:08
ada beberapa hal yang ingin saya ubah..
00:00:11
Aku akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:00:14
Pada judul slide, tanggal muncul, tapi itu dipecah menjadi dua baris..
00:00:19
Saya ingin duduk di satu baris.
00:00:22
Keprihatinan saya yang lain adalah dengan teks footer untuk sisa slide..
00:00:27
Font hijau muda warna sulit untuk melihat..
00:00:31
Aku akan tampilannya kembali.
00:00:34
Untuk memformat masalah seperti ini, terkait dengan tampilan,.
00:00:37
ukuran atau posisi header dan footer, Edit slide Master..
00:00:43
Untuk membuka slide Master Klik Lihat slide Master;.
00:00:49
slide Master thumbnail slide bagian atas..
00:00:53
Anda membuat perubahan yang ingin Anda terapkan pada semua slide..
00:00:57
Anda juga dapat membuat perubahan ke tata letak tertentu, .
00:01:01
salah satu slide di bawah slide Master.
00:01:05
Salah satu masalah pemformatan kami adalah dengan tanggal pada judul slide..
00:01:09
Saya telah memilih judul slide Master layout..
00:01:13
Saya akan memperbesar sedikit.
00:01:16
Dengan format tanggal yang saya pilih, placeholder terlalu kecil..
00:01:21
Ini adalah apa yang tanggal terlihat seperti pada judul slide..
00:01:24
Lihat bagaimana itu berjalan pada baris kedua.
00:01:28
Anda tidak dapat melihat bahwa di slide Tampilan Master pada tata letak ini,.
00:01:32
kita hanya melihat default format tanggal yang tidak cocok..
00:01:36
Dalam hal apapun kita perlu memperbesar placeholder tanggal..
00:01:40
Saya akan memilihnya, arahkan ke gagang ukuran sudut, .
00:01:43
Klik dua kursor panah menuju dan tarik ke bawah untuk memperpanjang placeholder..
00:01:50
Format tanggal yang lebih panjang Sekarang harus muat pada satu baris..
00:01:53
Kita akan memeriksa bahwa dalam satu menit.
00:01:57
Untuk mengubah warna teks footer, saya akan klik slide Master..
00:02:03
Perubahan ini perlu diterapkan untuk semua tata letak yang relevan..
00:02:07
Footer yang muncul di Master slide adalah footer teks dan tanggal; .
00:02:12
tanggal menunjukkan pada slide Master meskipun
00:02:14
Saya telah memilih tidak untuk menunjukkan pada slide..
00:02:18
Pertama, mari tekan Ctrl dan klik untuk memilih placeholder footer kedua..
00:02:23
Kemudian kita akan klik halaman utama, warna font dan Ubah warna font menjadi biru tua .
00:02:30
dan mari kita klik Bold untuk mengubah dari format tebal..
00:02:35
Juga Mari kita pusat placeholder footer;
00:02:38
untuk melakukannya, pilih di bawah Alat menggambar klik format .
00:02:44
dan klik align Objects.
00:02:47
Pastikan align to slide dipilih dan klik align Center..
00:02:54
Untuk memusatkan teks di dalam placeholder, Saya akan meninggalkan kotak yang dipilih,.
00:02:59
Klik Beranda dan klik Pusat.
00:03:06
Mari kita klik normal untuk melihat efek dari perubahan ini pada slide..
00:03:12
Teks footer sekarang biru, bukan hijau..
00:03:21
Pada judul slide, tanggal muat pada satu baris.
00:03:26
tapi teks footer, web Alamat terlihat seperti itu meluncur ke bawah..
00:03:31
Hal ini karena aku berpusat teks dalam footer.
00:03:34
placeholder pada slide Master.
00:03:38
Yang berpusat teks di mana-mana termasuk pada slide judul..
00:03:46
Ketika saya memilih tempat penampung, pikirkan.
00:03:48
dalam orientasi horisontal dan Anda dapat melihat teks terpusat..
00:03:56
Kita kembali ke slide Master,
00:03:59
Lihat, slide Master untuk memperbaiki judul slide.
00:04:03
Judul slide Master tata letak yang dipilih,.
00:04:06
tata letak ini memberi saya cara untuk memperbaiki masalah, .
00:04:10
Saya akan memilih footer placeholder pada tata letak .
00:04:14
dan saya akan klik Home,
00:04:16
Rata kiri untuk bergerak teks footer kembali..
00:04:20
Pikirkan align kiri seolah-olah kotak ini horisontal..
00:04:25
Perubahan ini akan hanya berlaku untuk tata letak ini..
00:04:29
Saya akan klik normal untuk beralih kembali ke tampilan itu;.
00:04:33
teks footer dengan benar ditempatkan sekarang pada judul slide..
00:04:39
Dengan menggunakan berbagai pilihan dalam kotak dialog header dan footer.
00:04:44
dan pergi ke slide Master untuk membuat pemformatan dan perubahan tata letak, .
00:04:51
Aku punya header dan footer persis seperti yang saya inginkan mereka..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Я применила заготовки и лакеи к этой презентации и.
00:00:08
Есть несколько вещи, которые я хочу изменить..
00:00:11
Я приблизимся к более внимательному взгляду.
00:00:14
На титульном слайде дата появляется, но он разбит на две линии..
00:00:19
Я хочу сидеть на одной линии.
00:00:22
Моя другая забота с текстом подножка для остальной части слайдов..
00:00:27
Светло-зеленый шрифт цвет трудно увидеть..
00:00:31
Я увеличу масштаб.
00:00:34
Для форматирования вопросов, таких как эти, связанные с нетерпением,.
00:00:37
размер или положение заготовок и лакеи, редактировать слайд мастера..
00:00:43
Чтобы открыть слайд мастер нажмите Посмотреть слайд мастер;.
00:00:49
мастер слайдов верхний эскиз слайда..
00:00:53
Вы внести изменения в него, что вы хотите применить ко всем слайдам..
00:00:57
Вы также можете внести изменения к конкретным макетам, .
00:01:01
любой из этих слайдов ниже мастера слайда.
00:01:05
Одной из наших проблем форматирования является с датой на заголовке слайда..
00:01:09
Я выбрала название слайд мастер макет..
00:01:13
Я немного увеличу масштаб.
00:01:16
С форматом даты, который я выбрала, заполнитель слишком мал..
00:01:21
Это то, что дата выглядит как на заголовке слайда..
00:01:24
Посмотрите, как он работает на второй линии.
00:01:28
Вы не можете видеть, что в слайде мастер-вид на этот макет,.
00:01:32
мы просто видим по умолчанию дата формат, который подходит..
00:01:36
В любом случае мы должны увеличить заполнитель даты..
00:01:40
Я выберу его, указать на угловая ручка размеров, .
00:01:43
нажмите на двух возглавлял курсор стрелки и перетащить вниз, чтобы удлинить заполнитель..
00:01:50
Более длинный формат даты теперь должны поместиться на одной линии..
00:01:53
Мы проверим это через минуту.
00:01:57
Изменение цвета текста footer, я нажму на слайд мастер..
00:02:03
Это изменение должно применяться ко всем соответствующим макетам..
00:02:07
Лаки, которые появляются на мастер слайда текст footer и дата; .
00:02:12
дата показывает на слайд мастер, хотя
00:02:14
Я выбрала не чтобы показать его на слайдах..
00:02:18
Во-первых, давайте нажимаем Ctrl и нажмите выбрать обоих подножок..
00:02:23
Тогда мы будем нажимать Главная, Цвет шрифта и изменить цвет шрифта на темно-синий .
00:02:30
и препятствуйте нам щелкнуть смелейшее для того чтобы повернуть от смелого форматирования..
00:02:35
Кроме того, давайте центр подножия заполнитель;
00:02:38
сделать это выберите его, под Инструменты рисования нажмите формат .
00:02:44
и нажмите Выравнивание объектов.
00:02:47
Убедитесь, что выравнивание слайда выбранный и нажмите выравнивание центра..
00:02:54
Чтобы центр текст внутри заполнителя, Я оставлю выбранную коробку,.
00:02:59
нажмите кнопку "Домой" и нажмите "Центр".
00:03:06
Давайте нажимаем Нормальный, чтобы увидеть влияние этих изменений на слайды..
00:03:12
Текст footer в настоящее время по центру и синий вместо зеленого..
00:03:21
На титульном слайде дата подходит на одной строке.
00:03:26
но текст лакея, в Интернете адрес выглядит, как он скользнул вниз..
00:03:31
Это потому, что я по центру текст в подножье.
00:03:34
заполнитель на слайд мастер.
00:03:38
Это по центру текста везде, в том числе на заголовке слайда..
00:03:46
Когда я выбираю заполнитель, подумайте об этом.
00:03:48
в горизонтальной ориентации, и вы можно увидеть текст по центру..
00:03:56
Давайте вернемся к мастеру слайдов,
00:03:59
Просмотр, Слайд мастер, чтобы исправить название слайда.
00:04:03
Мастер заголовка слайда макет выбран,.
00:04:06
этот макет дает мне способ чтобы исправить проблему, .
00:04:10
Я выберу лакея заполнитель на макете .
00:04:14
и я найму домой,
00:04:16
Выровнять влево, чтобы двигаться footer текст резервного назад..
00:04:20
Подумайте о выравнивание слева, как будто эта коробка была горизонтальной..
00:04:25
Это изменение будет применяются только к этому макету..
00:04:29
Я нажимаю Нормальный переключиться обратно на эту точку зрения;.
00:04:33
текст footer правильно размещены в настоящее время на заголовке слайда..
00:04:39
Используя различные варианты в заголовок и footer диалоговое окно.
00:04:44
и собирается слайд мастер чтобы изменить форматирование и макет, .
00:04:51
У меня есть заготовки и лакеи именно так, как я хочу их..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Приложих заглавки и ните за тази презентация и да.
00:00:08
има няколко нещата, които искам да променя..
00:00:11
Ще увеличим за по-отблизо.
00:00:14
В слайда за заглавие датата се появява, но е разделен на две линии..
00:00:19
Искам да седна на една линия.
00:00:22
Другата ми грижа е в текста долен колонтитул за останалите диапозитиви..
00:00:27
Светлозелен шрифт цвят е трудно да се види..
00:00:31
Ще отдалеча от мащаба.
00:00:34
За проблеми с форматирането като тези, свързани с външния вид,.
00:00:37
размер или позиция на заглавките и долен колонтитул, редактирайте образеца слайд..
00:00:43
Отваряне на образеца за слайд щракнете върху Изглед на слайд образец;.
00:00:49
плъзгачът е горната миниатюра на слайда..
00:00:53
Вие правите промени в него, за всички слайдове..
00:00:57
Можете също да правите промени специфични оформления, .
00:01:01
слайда под образеца слайд.
00:01:05
Един от нашите проблеми с форматирането е с датата на заглавието..
00:01:09
Избрах оформление на образеца на слайда за заглавие..
00:01:13
Ще увеличим малко.
00:01:16
С формата на датата, която избрах, контейнерът е твърде малък..
00:01:21
Това е датата, на която изглежда като на слайда за заглавие..
00:01:24
Да видим как ще се движи до втора линия.
00:01:28
Не можете да видите това в слайд образец на това оформление,.
00:01:32
ние просто виждаме по подразбиране формат на датата, който се побира..
00:01:36
Във всеки случай трябва да дата..
00:01:40
Ще го избера, посочете ъглова дръжка за оразмеряване, .
00:01:43
кликнете върху курсора на плъзнете надолу, за да удължите контейнера..
00:01:50
По-дългият формат на датата сега трябва да се поберат на един ред..
00:01:53
Ще проверим това в минута.
00:01:57
Промяна на цвета на текста долен колонтитул, ще кликна върху образеца на слайда..
00:02:03
Тази промяна трябва да се прилага всички съответни оформления..
00:02:07
Долните колонтитули, които се появяват на образецът на слайда са долен колонтитул и дата; .
00:02:12
на слайда, въпреки че
00:02:14
Не съм избрала , за да го покажете на слайдовете..
00:02:18
Първо, нека да натиснете Ctrl и да кликнете , за да изберете и двата контейнера за долния колонтитул..
00:02:23
След това ще кликнете върху Начало, Цвят на шрифта и променете цвета на шрифта в тъмно синьо .
00:02:30
и нека да кликнете смели да се обърнат да изключите форматирането на получер шрифт..
00:02:35
Също така нека централи контейнер за долния;
00:02:38
за да го направите, изберете Инструменти за рисуване: формат на щракване .
00:02:44
и щракнете върху Подравняване на обекти.
00:02:47
Уверете се, че подравняване към слайда е и щракнете върху Подравняване в средата..
00:02:54
За да центра текста в контейнера, Ще оставя избраната кутия,.
00:02:59
щракнете върху Начало и щракнете върху Център.
00:03:06
Да кликнете върху "Нормално", за да видите ефекта на тези промени върху слайдовете..
00:03:12
Текстът долен колонтитул вече е центриран и е син, вместо зелен..
00:03:21
В слайда за заглавието датата се вписва на един ред.
00:03:26
но текст долен колонтитул, уеб Адресът изглежда сякаш е спуснат..
00:03:31
Това е така, защото аз текста в долния колонтитул.
00:03:34
в слайд образец.
00:03:38
Това центрира текста навсякъде, включително върху слайда за заглавие..
00:03:46
Когато избера за да се замислим.
00:03:48
в хоризонтална ориентация и може да видите, че текстът е центриран..
00:03:56
Да се върнем към слайда.
00:03:59
Изглед, Слайд образец за коригиране на заглавния слайд.
00:04:03
Образец за слайд за заглавие избрано оформление,.
00:04:06
това оформление ми дава начин да коригира проблема, .
00:04:10
Ще избера долния колонтитул контейнер в оформлението .
00:04:14
и аз ще кликна Начало,
00:04:16
Подравняване отляво за преместване долен колонтитул обратно..
00:04:20
Мислете за подравняване наляво, сякаш тази кутия са хоризонтални..
00:04:25
Тази промяна ще се прилагат само за това оформление..
00:04:29
Ще кликнете върху Нормален за да превключите обратно към това мнение;.
00:04:33
текстът е правилно поставете сега върху слайда за заглавие..
00:04:39
С помощта на различните опции в диалоговия прозорец горен и долен колонтитул.
00:04:44
и отивайки към слайда образец за да промените форматирането и оформлението, .
00:04:51
Имам заглавките и точно както аз ги искам..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Am aplicat anteturi și subsoluri la această prezentare și.
00:00:08
există o serie de lucruri pe care vreau să le schimb..
00:00:11
Voi mări pentru o privire mai atentă.
00:00:14
În diapozitivul titlu, data apare, dar este rupt în două linii..
00:00:19
Vreau să stau pe o singură linie.
00:00:22
Cealaltă preocupare a mea este cu textul. subsol pentru restul diapozitivelor..
00:00:27
Fontul verde deschis culoarea este greu de văzut..
00:00:31
O să mă retrag.
00:00:34
Pentru formatarea problemelor ar fi acestea, legate de aspectul,.
00:00:37
dimensiunea sau poziția anteturilor și subsoluri, editați coordonatorul de diapozitive..
00:00:43
Pentru a deschide coordonatorul de diapozitive faceți clic pe Vizualizare coordonator de diapozitive;.
00:00:49
coordonatorul de diapozitive este miniatura diapozitivului de sus..
00:00:53
Tu faci modificări la ea că doriți să aplicați la toate diapozitivele..
00:00:57
De asemenea, puteți efectua modificări la aspecte specifice, .
00:01:01
oricare dintre aceste diapozitive de sub coordonatorul de diapozitive.
00:01:05
Una dintre problemele noastre de formatare este cu data din diapozitivul titlu..
00:01:09
Am selectat aspect coordonator de diapozitive titlu..
00:01:13
Voi mări puțin.
00:01:16
Cu formatul de dată pe care l-am ales, substituentul este prea mic..
00:01:21
Aceasta este ceea ce data arată ca pe diapozitivul titlu..
00:01:24
Vezi merge pe o a doua linie.
00:01:28
Nu se poate vedea că în diapozitiv vizualizare coordonatoare pe acest aspect,.
00:01:32
vom vedea doar implicit format de dată care se potrivește..
00:01:36
În orice caz, trebuie să mări substituentul de dată..
00:01:40
Voi selecta, punctul de la un mâner de dimensionare a colțului; .
00:01:43
faceți clic pe cursorul săgeată cu două capete și glisați în jos pentru a prelungi substituentul..
00:01:50
Formatul de dată mai lung ar trebui să se potrivească acum pe o singură linie..
00:01:53
Vom verifica asta într-un minut.
00:01:57
Pentru a modifica culoarea textului subsol, voi face clic pe coordonatorul de diapozitive..
00:02:03
Această modificare trebuie să se aplice la toate aspectele relevante..
00:02:07
Subsolurile care apar pe coordonatorul de diapozitive sunt subsolul textului și data; .
00:02:12
data se afișează în coordonatorul de diapozitive, chiar dacă
00:02:14
Am ales să nu. pentru a-l afișa în diapozitive..
00:02:18
Mai întâi, să apăsați Ctrl și să faceți clic pe pentru a selecta ambii substituenți subsol..
00:02:23
Apoi vom face clic pe Pornire, Culoare font și schimbați culoarea fontului în albastru închis .
00:02:30
și să faceți clic pe Bold pentru a transforma de pe formatarea aldină..
00:02:35
De asemenea, haideți să centrați substituentul subsolului;
00:02:38
pentru a face acest lucru selectați-l, în conformitate cu Instrumente de desenare faceți clic pe format .
00:02:44
și faceți clic pe Aliniere obiecte.
00:02:47
Asigurați-vă că alinierea la diapozitiv este selectate și faceți clic pe Aliniere la centru..
00:02:54
Pentru a centra textul în interiorul substituentului, Voi lăsa caseta selectată,.
00:02:59
faceți clic pe Pornire și faceți clic pe Centru.
00:03:06
Să faceți clic pe Normal pentru a vedea efectul acestor modificări asupra diapozitivelor..
00:03:12
Subsolul textului este acum centrat și este albastru în loc de verde..
00:03:21
Pe diapozitivul titlu, data se potrivește pe o singură linie.
00:03:26
dar subsolul textului, web-ul adresa pare că a alunecat în jos..
00:03:31
Acest lucru se datorează faptului că am centrat textul din subsol.
00:03:34
substituent în coordonatorul de diapozitive.
00:03:38
Asta a centrat textul peste tot, inclusiv pe diapozitivul titlu..
00:03:46
Când selectez substituent, gândește-te la asta.
00:03:48
într-o orientare orizontală și poate vedea textul este centrat..
00:03:56
Să ne întoarcem la coordonatorul de diapozitive.
00:03:59
Vizualizare, Coordonator de diapozitive pentru a remedia diapozitivul titlu.
00:04:03
Coordonatorul de diapozitive titlu aspect este selectat,.
00:04:06
acest aspect îmi dă o cale pentru a corecta problema, .
00:04:10
Voi selecta subsolul substituent pe aspect .
00:04:14
și voi face clic pe Acasă,
00:04:16
Aliniere la stânga pentru mutare textul subsolului face o rezervă..
00:04:20
Gândiți-vă la Aliniere la stânga ca și această casetă au fost orizontale..
00:04:25
Această modificare va se aplică numai acestui aspect..
00:04:29
Voi face clic pe Normal pentru a comutați înapoi la vizualizarea respectivă;.
00:04:33
subsolul textului este corect plasate acum pe diapozitivul titlu..
00:04:39
Prin utilizarea diferitelor opțiuni din caseta de dialog Antet și subsol.
00:04:44
și merge la coordonatorul de diapozitive pentru a efectua modificări de formatare și aspect, .
00:04:51
Am anteturile și. subsoluri exact așa le vreau..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Я застосував заголовки та нижнього колонтитула до цієї презентації та.
00:00:08
Є пара речі, які я хочу змінити..
00:00:11
Я збільшу для більш детального вигляду.
00:00:14
На титульному слайді дата але його розбито на два рядки..
00:00:19
Я хочу сидіти на одній лінії.
00:00:22
Моє інше занепокоєння з текстом нижній колонтитул для решти слайдів..
00:00:27
Світло-зелений шрифт колір важко побачити..
00:00:31
Я зменшув масштаб.
00:00:34
Для проблем форматування, як-ть пов'язані з виглядом,.
00:00:37
розміру або розташування верхніх колонтитулів і нижніх колонтитулів, відредагувати зразок слайдів..
00:00:43
Відкриття зразка слайдів натисніть кнопку Переглянути зразок слайдів;.
00:00:49
зразок слайдів верхній мініатюрі слайда..
00:00:53
Ви вносяте зміни до неї, які потрібно застосувати до всіх слайдів..
00:00:57
Також можна внести зміни до певних макетів, .
00:01:01
будь-який із цих слайдів під зразком слайдів.
00:01:05
Однією з наших проблем форматування є з датою на титульному слайді..
00:01:09
Я вибрав макет зразка титульного слайда..
00:01:13
Я трохи збільшу.
00:01:16
З вибраним форматом дати покажчик місця заповнення занадто малий..
00:01:21
Це те, що дата схоже на титульний слайд..
00:01:24
Подивіться, як він працює на другий рядок.
00:01:28
Ви не бачите, що на слайді головний перегляд у цьому макеті,.
00:01:32
ми просто бачимо за замовчуванням формат дати, який підходить..
00:01:36
У будь-якому випадку нам потрібно збільшити покажчик місця заповнення дати..
00:01:40
Я вибиваю його, наведіть вказівник на кутовий маркер змінення розміру, .
00:01:43
клацніть два курсора стрілки на чолі та перетягніть вниз, щоб подовжити покажчик місця заповнення..
00:01:50
Довший формат дати тепер має поміститися на одній лінії..
00:01:53
Ми перевіримо це за хвилину.
00:01:57
Змінення кольору тексту нижній колонтитул, я клацнув зразок слайдів..
00:02:03
Ця зміна повинна застосовуватися до всіх відповідних макетів..
00:02:07
Нижні колонтитули, які з'являються на зразок слайдів – це нижній колонтитул і дата тексту; .
00:02:12
дата відображається в зразку слайдів, незважаючи на те, що
00:02:14
Я вибрав не , щоб відобразити його на слайдах..
00:02:18
Спочатку натисніть клавішу Ctrl і клацнемо , щоб виділити обидва покажчики місця заповнення нижнього колонтитула..
00:02:23
Потім ми натискаємо кнопку "Дім", колір шрифту і змінити колір шрифту на темно-синій .
00:02:30
і натиснемо кнопку Жирний, щоб перетворити від жирного шрифту..
00:02:35
Також давайте по центру нижнього покажчика місця заповнення;
00:02:38
щоб зробити це, виберіть його, в розділі Засоби креслення натисніть кнопку Формат .
00:02:44
і виберіть пункт Вирівняти об'єкти.
00:02:47
Переконайтеся, що вирівняти за слайдом виділено та виберіть пункт Вирівняти по центру..
00:02:54
Щоб поцентрувати текст усередині покажчика місця заповнення, Я залишу коробку вибраною,.
00:02:59
на вкладці Основне виберіть пункт Центр.
00:03:06
Давайте натиснемо звичайний, щоб побачити на впливають на ці зміни на слайдах..
00:03:12
Нижній колонтитул тексту зараз по центру і синій замість зеленого..
00:03:21
На титульному слайді дата вміщує в один рядок.
00:03:26
але нижній колонтитул тексту, в Інтернеті адреса виглядає так, ніби вона ковзає..
00:03:31
Це тому, що я по центру текст у нижньому колонтитулі.
00:03:34
покажчик місця заповнення у зразку слайдів.
00:03:38
Це по центру тексту скрізь, включаючи на титульному слайді..
00:03:46
Коли я вибиваю покажчик місця заповнення, подумайте про це.
00:03:48
горизонтальної орієнтації, і ви можна побачити текст по центру..
00:03:56
Повернемося до зразка слайдів,
00:03:59
Подання, зразок слайдів, щоб виправити титульний слайд.
00:04:03
Зразок титульного слайда макет вибрано,.
00:04:06
цей макет дає мені спосіб щоб усунути цю проблему, .
00:04:10
Я виберу нижній колонтитул покажчик місця заповнення в макеті .
00:04:14
і я натиму кнопку "Основне",
00:04:16
Вирівняти за лівим краєм для переміщення резервне копіювання тексту нижнього колонтитула..
00:04:20
Подумайте про вирівнювання ліворуч так, ніби цей ящик був горизонтальним..
00:04:25
Ця зміна буде застосовуватися лише до цього макета..
00:04:29
Я натиму звичайний, щоб повернутися до цього подання;.
00:04:33
нижній колонтитул тексту правильно розміщено зараз на титульному слайді..
00:04:39
За допомогою різних параметрів у Діалогове вікно «Колонтитули».
00:04:44
і перехід до зразка слайдів щоб внести зміни форматування та макета, .
00:04:51
У мене є заголовки і нижніх колонтитулів точно так, як я хочу їх..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Üstbilgi uyguladım ve bu sunum aparatları ve.
00:00:08
birkaç vardır Değiştirmek istediğim şeyler..
00:00:11
Daha yakından bakmak için yakınlaştıracağım.
00:00:14
Başlık slaytında, tarih görünür, ama iki satıra ayrılmıştır..
00:00:19
Bir hatta kalmak istiyorum.
00:00:22
Benim diğer endişe metin ile slaytların geri kalanı için altbilgi..
00:00:27
Açık yeşil yazı tipi renk görmek zordur..
00:00:31
Uzaklaştıracağım.
00:00:34
Gibi sorunları biçimlendirmek için bu, bakmak ile ilgili,.
00:00:37
üstbilginin boyutu veya konumu ve altalar, slayt ana sını edin..
00:00:43
Slayt yöneticisini açmak için slayt yöneticisini görüntüle'yi tıklatın;.
00:00:49
slayt yöneticisi üst slayt küçük resmi..
00:00:53
Bu nda değişiklikler yapıyorsun. tüm slaytlara uygulamak istiyorsunuz..
00:00:57
Ayrıca değişiklik de yapabilirsiniz belirli düzenlere, .
00:01:01
bu slaytlardan herhangi biri slayt yöneticisinin altında.
00:01:05
Biçimlendirme sorunlarımızdan biri, başlık slaytüzerinde tarih ile..
00:01:09
Ben seçtim başlık slayt ana düzeni..
00:01:13
Biraz yakınlaştıracağım.
00:01:16
Seçtiğim tarih formatıyla, yer tutucu çok küçük..
00:01:21
Bu ne tarih başlık slaytına benzer..
00:01:24
Bakalım ikinci bir hatta nasıl aksa.
00:01:28
Bunu slaytta göremezsin. bu düzende ana görünüm,.
00:01:32
biz sadece varsayılan görmek uygun tarih biçimi..
00:01:36
Her halükarda, tarih yer tutucuyu büyütün..
00:01:40
Seçeceğim, bir köşe boyutlandırma kolu, .
00:01:43
iki başlı ok imlecini tıklatın ve yer tutucuyu uzatmak için aşağı sürükleyin..
00:01:50
Uzun tarih biçimi şimdi bir satıra sığmalıdır..
00:01:53
Bir dakika içinde kontrol edeceğiz.
00:01:57
Metnin rengini değiştirmek için altbilgi, ben slayt ana tıklayacağım..
00:02:03
Bu değişikliğin uygulanması gerekir ilgili tüm düzenlere..
00:02:07
Üzerinde görünen altbilgi slayt yöneticisi metin altbilgi ve tarih vardır; .
00:02:12
tarih slayt yöneticisiüzerinde olsa bile gösterir
00:02:14
Ben seçmedim. slaytlarda göstermek için..
00:02:18
Önce Ctrl tuşuna basalım ve her iki altbilgi yer tutucuları seçmek için..
00:02:23
Sonra Ana Sayfa, Yazı Tipi rengini tıklatırız ve yazı tipi rengini koyu mavi ye değiştirin .
00:02:30
ve açmak için Kalın'ı tıklatalım kalın biçimlendirme kapalı..
00:02:35
Ayrıca altbilgi yer tutucusu ortalayalım;
00:02:38
bunu yapmak için, altında seçin Çizim araçları biçimine tıklayın .
00:02:44
ve nesneleri hizala'yı tıklatın.
00:02:47
Slayta Hizala'nın seçili ve Merkezi Hizala'yı tıklatın..
00:02:54
Metni yer tutucunun içinde ortalamak için, Kutuyu seçili bırakacağım..
00:02:59
Ana Sayfa'yı tıklatın ve Merkezi tıklatın.
00:03:06
Görmek için Normal'i tıklatalım bu değişikliklerin slaytlar üzerindeki etkisi..
00:03:12
Metin altbilgi şimdi ortalanmış ve yeşil yerine mavidir..
00:03:21
Başlık slaytında, tarih tek bir satıra sığar.
00:03:26
ama metin altbilgi, web adresi aşağı kayıyor gibi görünüyor..
00:03:31
Bunun nedeni, ortalanmış olmasıdır. altbilgi içindeki metin.
00:03:34
slayt yöneticisiüzerinde yer tutucu.
00:03:38
Metni ortaladı başlık slayt da dahil olmak üzere her yerde..
00:03:46
Seçtiğimde yer tutucu, bunu düşünün.
00:03:48
yatay bir yönde ve metnin ortalanmış olduğunu görebilirsiniz..
00:03:56
Slayt ustasına geri dönelim.
00:03:59
Görünüm, Başlık slayt düzeltmek için slayt ana.
00:04:03
Başlık slayt yöneticisi düzen seçilir,.
00:04:06
Bu düzen bana bir yol verir sorunu düzeltmek için, .
00:04:10
Altbilgiseçeceğim. düzende yer tutucu .
00:04:14
Ve Ana Sayfa'ya tıklayacağım,
00:04:16
Hareket etmek için sola hizala altbilgi metni yedekle..
00:04:20
Align solu sanki Bu kutu yataydı..
00:04:25
Bu değişiklik, yalnızca bu düzene uygulayın..
00:04:29
Normal'i tıklatacağım bu görünüme geri dön;.
00:04:33
metin altbilgi doğru başlık slaytına yerleştirilir..
00:04:39
Çeşitli seçenekleri kullanarak Üstbilgi ve altbilgi iletişim kutusu.
00:04:44
ve slayt ustasına gitmek biçimlendirme ve düzen değişiklikleri yapmak, .
00:04:51
Başlıklarım var ve. tam istediğim gibi altas..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Apliquei cabeçalhos e rodapés para esta apresentação e.
00:00:08
há um par de coisas que quero mudar..
00:00:11
Vou aproximar-me para ver mais de perto.
00:00:14
No slide do título, a data aparece, mas está dividido em duas linhas..
00:00:19
Quero sentar-me numa linha.
00:00:22
A minha outra preocupação é com o texto. rodapé para o resto dos slides..
00:00:27
A fonte verde claro cor é difícil de ver..
00:00:31
Vou voltar a fazer zoom.
00:00:34
Para questões de formatação como estes, relacionados com o olhar,.
00:00:37
tamanho ou posição dos cabeçalhos e rodapés, editar o mestre slide..
00:00:43
Para abrir o mestre de diapositivos clique em Ver Ver diapositivo mestre;.
00:00:49
o mestre slide é a miniatura do deslize superior..
00:00:53
Faz-se alterações que quer aplicar a todos os slides..
00:00:57
Também pode fazer alterações a layouts específicos, .
00:01:01
qualquer um destes slides abaixo do mestre de diapositivos.
00:01:05
Um dos nossos problemas de formatação é com a data no slide do título..
00:01:09
Eu escolhi o design master slide título..
00:01:13
Vou fazer um zoom um pouco.
00:01:16
Com o formato de data que escolhi, o espaço reservado é muito pequeno..
00:01:21
Esta é a data parece no slide do título..
00:01:24
Veja como corre para uma segunda linha.
00:01:28
Não dá para ver isso no slide vista principal sobre este layout,.
00:01:32
apenas vemos o padrão formato de data que se encaixa..
00:01:36
Em qualquer caso, precisamos ampliar o espaço reservado de data..
00:01:40
Vou selecioná-lo, apontar para um alça de tamanho de canto, .
00:01:43
clique no cursor de seta de duas cabeças e arrastar para baixo para alongar o espaço reservado..
00:01:50
O formato de data mais longa deve caber agora numa linha..
00:01:53
Vamos verificar daqui a pouco.
00:01:57
Para alterar a cor do texto footer, vou clicar no mestre slide..
00:02:03
Esta mudança tem de ser aplicada a todos os layouts relevantes..
00:02:07
Os rodapés que aparecem em o mestre de diapositivos são o rodapé de texto e a data; .
00:02:12
a data mostra no mestre diapositivo, embora
00:02:14
Não escolhi. para mostrá-lo nos slides..
00:02:18
Primeiro, vamos pressionar ctrl e clicar para selecionar ambos os espaços reservados para os pés..
00:02:23
Então vamos clicar em Casa, Cor de fonte e mudar a cor da fonte para azul escuro .
00:02:30
e vamos clicar em Negrito para virar fora da formatação ousada..
00:02:35
Também vamos centrar o espaço reservado para o rodapé;
00:02:38
para fazê-lo selecioná-lo, sob Formato de clique de ferramentas de desenho .
00:02:44
e clique em Alinhar objetos.
00:02:47
Certifique-se de que o alinhamento para deslizar é selecionado e clique em Alinhar no centro..
00:02:54
Para centrar o texto dentro do espaço reservado, Vou deixar a caixa selecionada..
00:02:59
clique em Casa e clique em Center.
00:03:06
Vamos clicar normal para ver o efeito destas alterações nos slides..
00:03:12
O rodapé de texto é agora centrado e é azul em vez de verde..
00:03:21
No slide do título, a data cabe numa linha.
00:03:26
mas o rodapé de texto, a web endereço parece que deslizou para baixo..
00:03:31
Isto é porque me centrei o texto dentro do rodapé.
00:03:34
espaço reservado no mestre de diapositivos.
00:03:38
Que centrou o texto em todos os lugares, incluindo no slide título..
00:03:46
Quando eu selecionar o espaço reservado, pense nisso.
00:03:48
numa orientação horizontal e você pode ver que o texto está centrado..
00:03:56
Vamos voltar para o mestre dos slides,
00:03:59
Vista, Slide master para fixar o diapositivo do título.
00:04:03
O mestre do slide título layout é selecionado,.
00:04:06
este layout dá-me uma maneira para corrigir o problema, .
00:04:10
Vou escolher o rodapé espaço reservado no layout .
00:04:14
e vou clicar em casa,
00:04:16
Alinhe-se à esquerda para se mover o texto do rodapé de volta..
00:04:20
Pense em Alinhar à esquerda como se esta caixa eram horizontais..
00:04:25
Esta mudança vai aplicar-se apenas a este layout..
00:04:29
Vou clicar normal para voltar a essa vista;.
00:04:33
o rodapé de texto está corretamente colocado agora no slide do título..
00:04:39
Usando as várias opções em a caixa de diálogo cabeçalho e rodapé.
00:04:44
e ir para o mestre slide para fazer alterações de formatação e layout, .
00:04:51
Eu tenho os cabeçalhos e rodapés exatamente como eu quero..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Primenio sam zaglavlja i podnožja na ovu prezentaciju i.
00:00:08
Ima nekoliko Stvari koje želim da promenim..
00:00:11
Zumiжu da pogledam izbliza.
00:00:14
Na naslovnom slajdu, datum Pojavljuje se, ali je razbijen u dve linije..
00:00:19
Hoжu da sedim na jednoj liniji.
00:00:22
Moja druga briga je tekst za ostale slajdove..
00:00:27
Svetlo zeleni font Boju je teљko videti..
00:00:31
Zumiraжu.
00:00:34
Za probleme sa oblikovanjem kao što su Ove, u vezi sa izgledom,.
00:00:37
veličina ili pozicija zaglavlja i podnožja, uredite master slajda..
00:00:43
Otvaranje mastera slajda kliknite na dugme Prikaži master slajda;.
00:00:49
master slajda je gornju sličicu slajda..
00:00:53
Ti praviš promene u tome da želite da primenite na sve slajdove..
00:00:57
Takođe možete da napravite promene u određene rasporede, .
00:01:01
bilo koji od ovih slajdova ispod mastera slajda.
00:01:05
Jedan od naљih problema sa oblikovanjem je. sa datumom na naslovnom slajdu..
00:01:09
Izabrao sam raspored mastera slajda naslova..
00:01:13
Malo жu da zumiram.
00:01:16
Sa formatom datuma koji sam odabrala, Čuvar mesta je premali..
00:01:21
Evo šta je datum Izgleda kao na toboganu naslova..
00:01:24
Vidi kako ide na drugu liniju.
00:01:28
To se ne vidi na slajdu glavni prikaz u ovom rasporedu,.
00:01:32
Mi samo vidimo podrazumevanu vrednost format datuma koji se uklapa..
00:01:36
U svakom slučaju moramo uvećanje čuvara mesta datuma..
00:01:40
Ja жu ga izabrati, uperiti u. ugaona regulatora veličine, .
00:01:43
kliknite na dvoglavi kursor strelice i prevucite nadole da biste produžili čuvar mesta..
00:01:50
Duži format datuma sada bi trebalo da stane na jednu liniju..
00:01:53
Proverićemo to za minut.
00:01:57
Promena boje teksta Pauš, kliknuću na master slajda..
00:02:03
Ova promena treba da se primeni svim relevantnim rasporedima..
00:02:07
Podnožja koja se pojavljuju na master slajda su podnožje teksta i datum; .
00:02:12
datum prikazuje na masteru slajda iako
00:02:14
Izabrao sam da ne da biste ga prikaziili na slajdovima..
00:02:18
Prvo, hajde da pritisnemo Ctrl i kliknemo da biste izabrali oba čuvara mesta podnožja..
00:02:23
Onda жemo izabrati stavku "Kuжa", boja fonta. i promenite boju fonta u tamno plavu .
00:02:30
i kliknite na dugme "Podebljano" da se okrenemo iz podebljanog oblikovanja..
00:02:35
Takođe, hajde da centriramo čuvar mesta podnožja;
00:02:38
da biste to uradite, izaberite ga, pod Alatke za crtanje kliknite na format .
00:02:44
i kliknite na dugme Poravnaj objekte.
00:02:47
Uverite se da je "Poravnaj u slajd" kliknite na dugme Poravnaj u centru..
00:02:54
Da biste centrirali tekst unutar čuvara mesta, Ostaviжu odabranu kutiju..
00:02:59
kliknite na dugme Početna i izaberite stavku Centar.
00:03:06
Kliknite na dugme Normalno da biste videli efekat ovih promena na slajdove..
00:03:12
Podnožje teksta je sada centrira i plav je umesto zelene..
00:03:21
Na naslovnom slajdu, datum se uklapa u jedan red.
00:03:26
ali podnožje teksta, veb Adresa izgleda kao da je skliznula..
00:03:31
To je zato što sam centrirao tekst unutar podnožja.
00:03:34
čuvar mesta na masteru slajda.
00:03:38
To je centriralo tekst svuda uključujući i na naslovnom slajdu..
00:03:46
Kada izaberem čuvaru mesta, razmisli o tome.
00:03:48
horizontalne orijentacije i vi može da vidi da je tekst centrirao..
00:03:56
Vratimo se na master slajda,
00:03:59
Prikaz, master slajda da biste popravili naslovni slajd.
00:04:03
Master slajda naslova je izabran raspored,.
00:04:06
Ovaj raspored mi daje način da bi se rešio problem, .
00:04:10
Ja жu izabrati podanik. čuvar mesta u rasporedu .
00:04:14
I ja жu kliknuti na Kuжu,
00:04:16
Poravnaj levo da biste se premestili Ponovo se vratite u podnožje..
00:04:20
Misli o poravnanju levo kao da Ova kutija je bila horizontalna..
00:04:25
Ova promena će primeni samo na ovaj raspored..
00:04:29
Kliknuću na "Normalno" da vratite se na taj prikaz;.
00:04:33
podnožje teksta je ispravno sada postavljena na naslovnom slajdu..
00:04:39
Korišćenjem različitih opcija u dijalog "Zaglavlje i podnožje stranice".
00:04:44
i odlazak na master slajda da biste uneli promene oblikovanja i rasporeda, .
00:04:51
Imam zaglavlja i. Tačno onako kako ja želim..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
هناك زوجين من أشياء أريد تغييرها.
00:00:11
سوف أزوم لإلقاء نظرة فاحصة.
00:00:14
على شريحة العنوان، التاريخ يبدو، لكنه مقسم إلى خطين..
00:00:19
أريد أن أجلس على خط واحد
00:00:22
قلقي الآخر هو مع النص تذييل لبقية الشرائح..
00:00:27
الخط الأخضر الفاتح اللون من الصعب أن نرى..
00:00:31
سأعود للتصغير
00:00:34
بالنسبة لمشكلات التنسيق مثل هذه، تتعلق نظرة،.
00:00:37
حجم أو موضع الرؤوس و تذييلات، تحرير الشريحة الرئيسية..
00:00:43
لفتح الشريحة الرئيسية انقر فوق عرض الشريحة الرئيسية؛.
00:00:49
الشريحة الرئيسية هي الصورة المصغرة للشريحة العلوية..
00:00:53
يمكنك إجراء تغييرات على ذلك أن تريد تطبيق على كافة الشرائح..
00:00:57
يمكنك أيضا إجراء تغييرات لتخطيطات محددة، .
00:01:01
أي من هذه الشرائح أسفل الشريحة الرئيسية.
00:01:05
إحدى مشكلات التنسيق لدينا هي مع التاريخ على شريحة العنوان..
00:01:09
لقد اخترت تخطيط الشريحة الرئيسية للعنوان..
00:01:13
سأزوم قليلا
00:01:16
مع تنسيق التاريخ الذي اخترته، العنصر النائب صغير جدا..
00:01:21
هذا هو التاريخ يبدو على شريحة العنوان..
00:01:24
انظر كيف يعمل على خط ثان.
00:01:28
لا يمكنك رؤية ذلك في الشريحة طريقة العرض الرئيسية في هذا التخطيط،.
00:01:32
نحن فقط نرى الافتراضي تنسيق التاريخ الذي لا يصلح..
00:01:36
على أي حال نحن بحاجة إلى تكبير العنصر النائب للتاريخ..
00:01:40
سأختاره، وأشير إلى مقبض تغيير حجم الزاوية، .
00:01:43
انقر فوق رأس المؤشر السهم اثنين و اسحب لأسفل لإطالة العنصر النائب..
00:01:50
تنسيق التاريخ الأطول يجب أن يصلح الآن على خط واحد..
00:01:53
سنتحقق من ذلك في دقيقة
00:01:57
لتغيير لون النص تذييل، وأنا فوق الشريحة الرئيسية..
00:02:03
يجب تطبيق هذا التغيير إلى جميع التخطيطات ذات الصلة..
00:02:07
تذييلات التي تظهر على الشريحة الرئيسية هي تذييل النص والتاريخ; .
00:02:12
يظهر التاريخ على الشريحة الرئيسية على الرغم من
00:02:14
لقد اخترت لا لإظهاره على الشرائح..
00:02:18
أولا، دعونا اضغط على Ctrl وانقر فوق لتحديد كلا العناصر النائبة لتذييل..
00:02:23
ثم سنضغط على الصفحة الرئيسية، لون الخط وتغيير لون الخط إلى الأزرق الداكن .
00:02:30
ودعونا انقر فوق غامق لتحويل إيقاف التنسيق الغامق..
00:02:35
أيضا دعونا مركز نائب تذييل;
00:02:38
للقيام بذلك حدد ذلك، تحت أدوات الرسم انقر فوق تنسيق .
00:02:44
وانقر فوق محاذاة الكائنات.
00:02:47
تأكد من أن محاذاة الشريحة هي المحددة وانقر فوق محاذاة مركز..
00:02:54
لتوسيط النص داخل العنصر النائب، سأترك الصندوق محددا.
00:02:59
انقر فوق الصفحة الرئيسية وانقر فوق مركز.
00:03:06
دعونا انقر فوق عادي لرؤية تأثير هذه التغييرات على الشرائح..
00:03:12
تذييل النص الآن توسيط والأزرق بدلا من الأخضر..
00:03:21
على شريحة العنوان، التاريخ يناسب سطر واحد.
00:03:26
ولكن تذييل النص ، وشبكة الإنترنت العنوان يبدو وكأنه انزلق لأسفل..
00:03:31
هذا لأنني تركزت النص داخل تذييل.
00:03:34
عنصر نائب على الشريحة الرئيسية.
00:03:38
التي توسطت النص في كل مكان بما في ذلك على شريحة العنوان..
00:03:46
عندما أختار العنصر النائب، فكر في الأمر.
00:03:48
في اتجاه أفقي وأنت يمكن أن نرى النص هو توسيط..
00:03:56
دعونا نعود إلى الشريحة الرئيسية،
00:03:59
عرض، الشريحة الرئيسية لإصلاح شريحة العنوان.
00:04:03
شريحة العنوان الرئيسية تم تحديد التخطيط،.
00:04:06
هذا التخطيط يعطيني وسيلة لتصحيح المشكلة، .
00:04:10
سأختار تذييل عنصر نائب على التخطيط .
00:04:14
وسأضغط على الصفحة الرئيسية،
00:04:16
محاذاة لليسار للتحرك نص تذييل مرة أخرى..
00:04:20
فكر في محاذاة اليسار كما لو هذا الصندوق كان أفقيا.
00:04:25
سيؤدي هذا التغيير تنطبق فقط على هذا التخطيط..
00:04:29
سأضغط على عادي إلى التبديل مرة أخرى إلى هذا الرأي؛.
00:04:33
تذييل النص بشكل صحيح وضعت الآن على شريحة العنوان..
00:04:39
باستخدام الخيارات المختلفة في مربع الحوار رأس وتذييل الصفحة.
00:04:44
والذهاب إلى الشريحة الرئيسية لإجراء تغييرات في التنسيق والتخطيط، .
00:04:51
لقد حصلت على رؤوس و تذييلات تماما كما أريد لهم..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
有几个 我想改变的事情。.
00:00:11
我将放大以进行仔细观察。
00:00:14
在标题幻灯片上,日期 出现,但它被分成两行。.
00:00:19
我想坐在一条线上。
00:00:22
我的另一个担忧是文本 其余幻灯片的页脚。.
00:00:27
浅绿色字体 颜色很难看到。.
00:00:31
我会缩小回来。
00:00:34
对于格式问题,例如 这些,与外观有关,.
00:00:37
标头的大小或位置以及 页脚,编辑幻灯片母版。.
00:00:43
打开幻灯片母版 点击 查看幻灯片母版;.
00:00:49
幻灯片母版是 顶部幻灯片缩略图。.
00:00:53
你对它进行更改 您想要应用于所有幻灯片。.
00:00:57
您还可以进行更改 到特定布局,.
00:01:01
幻灯片母版下方的任何这些幻灯片。
00:01:05
我们的格式问题之一是 标题幻灯片上的日期。.
00:01:09
我选择了 标题幻灯片母版式。.
00:01:13
我会放大一点。
00:01:16
使用我选择的日期格式, 占位符太小。.
00:01:21
这是什么日期 类似于标题幻灯片上的内容。.
00:01:24
看看它如何运行到第二行。
00:01:28
您在幻灯片中看不到 此布局的主视图,.
00:01:32
我们只看到默认值 适合的日期格式。.
00:01:36
无论如何,我们需要 放大日期占位符。.
00:01:40
我会选择它,指向一个 角尺寸手柄,.
00:01:43
单击两个方向箭头光标,然后 向下拖动以加长占位符。.
00:01:50
较长的日期格式 现在应该适合一行。.
00:01:53
我们将在一分钟内检查一下。
00:01:57
更改文本的颜色 页脚,我将单击幻灯片母版。.
00:02:03
需要应用此更改 到所有相关布局。.
00:02:07
显示的页脚 幻灯片母版是文本页脚和日期;.
00:02:12
日期显示在幻灯片母版上,即使
00:02:14
我选择了不 以在幻灯片上显示它。.
00:02:18
首先,让我们按Ctrl并单击 以选择两个页脚占位符。.
00:02:23
然后,我们将单击"主页","字体颜色" 并将字体颜色更改为深蓝色.
00:02:30
让我们点击 粗体转动 关闭粗体格式。.
00:02:35
另外,让我们将页脚占位符居中;
00:02:38
为此,请在下选择它 绘图工具单击格式.
00:02:44
,然后单击对齐对象。
00:02:47
确保"与幻灯片对齐"为 选定,然后单击居中对齐。.
00:02:54
要使文本居中置于占位符内, 我将使该框保持选中状态,.
00:02:59
单击主页,然后单击中心。
00:03:06
让我们单击"正常"以查看 这些更改对幻灯片的影响。.
00:03:12
文本页脚现在是 居中,是蓝色而不是绿色。.
00:03:21
在标题幻灯片上, 日期适合一行.
00:03:26
但是文本页脚,网络 地址看起来像是向下滑动的。.
00:03:31
这是因为我居中 页脚中的文本.
00:03:34
幻灯片母版上的占位符。
00:03:38
这使文本居中 无处不在,包括标题幻灯片上。.
00:03:46
当我选择 占位符,想想看.
00:03:48
在水平方向上,你 可以看到文本居中。.
00:03:56
让我们回到幻灯片母版,
00:03:59
查看,幻灯片母版以修复标题幻灯片。
00:04:03
标题幻灯片母版 布局已选定,.
00:04:06
这个布局给了我一种方法 要更正问题,.
00:04:10
我将选择页脚 布局上的占位符.
00:04:14
,我将单击"主页"
00:04:16
左对齐以移动 页脚文本备份。.
00:04:20
将左对齐视为好像 这个盒子是水平的。.
00:04:25
此更改将 仅适用于此布局。.
00:04:29
我将单击"正常"到 切换回该视图;.
00:04:33
文本页脚正确无误 现在放置在标题幻灯片上。.
00:04:39
通过使用中的各种选项 "页眉和页脚"对话框.
00:04:44
并转到幻灯片母版 进行格式和布局更改,.
00:04:51
我有标题和 页脚完全符合我的要求。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
มีสองสามอย่าง สิ่งที่ฉันอยากเปลี่ยน.
00:00:11
ฉันจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆ
00:00:14
บนสไลด์ชื่อเรื่อง วันที่ ปรากฏ แต่มันถูกแบ่งออกเป็นสองบรรทัด.
00:00:19
ฉันอยากนั่งบนเส้นเดียว
00:00:22
ข้อกังวลอื่น ๆ ของฉันคือกับข้อความ ท้ายกระดาษสําหรับส่วนที่เหลือของสไลด์.
00:00:27
แบบอักษรสีเขียวอ่อน สียากที่จะเห็น.
00:00:31
ฉันจะซูมกลับออกมา
00:00:34
สําหรับปัญหาการจัดรูปแบบเช่น เหล่านี้, ที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์,.
00:00:37
ขนาดหรือตําแหน่งของส่วนหัวและ ส่วนท้าย ให้แก้ไขต้นแบบสไลด์.
00:00:43
เมื่อต้องการเปิดต้นแบบภาพนิ่ง คลิก ดูต้นแบบสไลด์.
00:00:49
ต้นแบบภาพนิ่งคือ รูปขนาดย่อของสไลด์ด้านบน.
00:00:53
คุณทําการเปลี่ยนแปลงที่ คุณต้องการนําไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด.
00:00:57
คุณยังสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ไปยังเค้าโครงที่ระบุ .
00:01:01
ภาพนิ่งใดๆ เหล่านี้อยู่ใต้ต้นแบบภาพนิ่ง
00:01:05
หนึ่งในปัญหาการจัดรูปแบบของเราคือ ด้วยวันที่บนภาพนิ่งชื่อเรื่อง.
00:01:09
ฉันได้เลือก เค้าโครงต้นแบบภาพนิ่งชื่อเรื่อง.
00:01:13
ฉันจะซูมเข้าไปอีกหน่อย
00:01:16
ด้วยรูปแบบวันที่ที่ฉันเลือก ตัวยึดมีขนาดเล็กเกินไป.
00:01:21
นี่คือสิ่งที่วันที่ ดูเหมือนบนภาพนิ่งชื่อเรื่อง.
00:01:24
ดูว่ามันทํางานอย่างไรในบรรทัดที่สอง
00:01:28
คุณไม่สามารถเห็นสิ่งนั้นในสไลด์ มุมมองต้นแบบบนเค้าโครงนี้.
00:01:32
เราเพียงแค่เห็นค่าเริ่มต้น รูปแบบวันที่ที่พอดี.
00:01:36
ไม่ว่าในกรณีใดเราจําเป็นต้อง ขยายพื้นที่ที่สํารองไว้สําหรับวันที่.
00:01:40
ผมจะเลือกมัน, ชี้ไปที่ มุมจับปรับขนาด, .
00:01:43
คลิกเคอร์เซอร์ลูกศรสองหัวและ ลากลงเพื่อยืดพื้นที่ที่สํารองไว้ให้ยาวขึ้น.
00:01:50
รูปแบบวันที่ที่ยาวขึ้น ตอนนี้ควรพอดีกับบรรทัดเดียว.
00:01:53
เดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน
00:01:57
เมื่อต้องการเปลี่ยนสีสําหรับข้อความ ท้ายกระดาษ ฉันจะคลิกต้นแบบสไลด์.
00:02:03
การเปลี่ยนแปลงนี้จําเป็นต้องนําไปใช้ ไปยังเค้าโครงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.
00:02:07
ท้ายกระดาษที่ปรากฏบน ต้นแบบสไลด์คือส่วนท้ายและวันที่ของข้อความ .
00:02:12
วันที่จะแสดงบนต้นแบบสไลด์แม้ว่า
00:02:14
ฉันเลือกไม่ เพื่อแสดงบนภาพนิ่ง.
00:02:18
ก่อนอื่นให้กด Ctrl แล้วคลิก เพื่อเลือกพื้นที่ที่สํารองไว้ท้ายกระดาษทั้งสอง.
00:02:23
จากนั้นเราจะคลิก หน้าแรก สีฟอนต์ และเปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีน้ําเงินเข้ม .
00:02:30
และลองคลิก ตัวหนา เพื่อหมุน ปิดการจัดรูปแบบตัวหนา.
00:02:35
ลองจัดกึ่งกลางตัวยึดท้ายกระดาษ
00:02:38
เมื่อต้องการเลือกภายใต้ เครื่องมือการวาด คลิก รูปแบบ .
00:02:44
แล้วคลิก จัดแนววัตถุ
00:02:47
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จัดแนวกับสไลด์ เลือก แล้วคลิก จัดแนวกึ่งกลาง.
00:02:54
เมื่อต้องการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางภายในพื้นที่ที่สํารองไว้ ฉันจะเลือกกล่องไว้.
00:02:59
คลิก หน้าแรก แล้วคลิก กึ่งกลาง
00:03:06
ลองคลิก ปกติ เพื่อดู ผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนภาพนิ่ง.
00:03:12
ส่วนท้ายของข้อความอยู่ในขณะนี้ กึ่งกลางและเป็นสีน้ําเงินแทนที่จะเป็นสีเขียว.
00:03:21
บนภาพนิ่งชื่อเรื่อง วันที่พอดีกับหนึ่งบรรทัด.
00:03:26
แต่ส่วนท้ายของข้อความเว็บ ที่อยู่ดูเหมือนเลื่อนลง.
00:03:31
นี่เป็นเพราะฉันอยู่ตรงกลาง ข้อความภายในท้ายกระดาษ.
00:03:34
ตัวยึดตําแหน่งบนต้นแบบสไลด์
00:03:38
ที่จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ทุกที่รวมถึงบนสไลด์ชื่อเรื่อง.
00:03:46
เมื่อฉันเลือก ตัวยึดเหนี่ยวคิดดูสิ.
00:03:48
ในแนวนอนและคุณ สามารถเห็นข้อความอยู่กึ่งกลาง.
00:03:56
ลองกลับไปที่ต้นแบบสไลด์
00:03:59
มุมมอง ต้นแบบสไลด์ เพื่อแก้ไขภาพนิ่งชื่อเรื่อง
00:04:03
ต้นแบบภาพนิ่งชื่อเรื่อง เค้าโครงถูกเลือก.
00:04:06
เค้าโครงนี้ทําให้ฉันมีวิธี เพื่อแก้ไขปัญหา .
00:04:10
ฉันจะเลือกท้ายกระดาษ ตัวยึดตําแหน่งบนเค้าโครง .
00:04:14
และฉันจะคลิก หน้าแรก
00:04:16
จัดชิดซ้ายเพื่อย้าย ข้อความท้ายกระดาษจะสํารองไว้.
00:04:20
คิดว่าจัดชิดซ้ายราวกับว่า กล่องนี้เป็นแนวนอน.
00:04:25
การเปลี่ยนแปลงนี้จะ นําไปใช้กับเค้าโครงนี้เท่านั้น.
00:04:29
ฉันจะคลิก ปกติ เพื่อ สลับกลับไปยังมุมมองนั้น.
00:04:33
ส่วนท้ายของข้อความถูกต้อง วางอยู่บนภาพนิ่งชื่อเรื่องเดี๋ยวนี้.
00:04:39
โดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ใน กล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
00:04:44
และไปที่ต้นแบบสไลด์ เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและเค้าโครง .
00:04:51
ฉันมีส่วนหัวและ ส่วนท้ายตรงตามที่ฉันต้องการ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher