PowerPoint - Removing backgrounds in PowerPoint Tutorial

In this video, you will learn how to remove backgrounds in PowerPoint.
The video demonstrates the process of changing the theme and deleting unwanted elements, such as logos and pictures.
By following these steps, you can give your presentation a fresh look and create new backgrounds for your slides.
This tutorial is essential for anyone using Microsoft 365 and looking to enhance their PowerPoint skills.

  • 2:45
  • 1320 views
00:00:07
Most of the time when people want to remove background,
00:00:09
it's because they were given a deck, they inherited a deck maybe.
00:00:12
Well, in this example this Charity Ball Auction,
00:00:15
let's say this is last years deck, I'm in charge this year
00:00:17
and I want to clean up the deck to give it a different look.
00:00:20
Now, is this a background I can change?
00:00:24
It's not a solid background.
00:00:26
Now one clue is, look at the left-hand side, all those slides,
00:00:29
the backgrounds look the same with that stripe
00:00:32
and if I click under Layout
00:00:35
you see all the slides.
00:00:38
They're all themed; this is a theme I'm dealing with not just a solid background.
00:00:42
So, to change the theme, I go up to Design
00:00:46
and really you could change it quickly right here, you can see what -
00:00:50
you just put your mouse over each look, you can see what it looks like,
00:00:53
it changes everything.
00:00:54
But I'm going to just use a blank presentation, so let me do that
00:01:01
and use this one here, this Office theme.
00:01:04
It changes the fonts a bit, but it keeps the text,
00:01:07
it keeps the pictures and I can start with a fresh background.
00:01:12
Now pictures here, look, this main picture here I want to change.
00:01:17
Now watch this, when I click on it, as soon as I clicked
00:01:20
the picture I get this box around it that selects the picture.
00:01:23
So now I can move it around
00:01:26
or I can just simply delete it. I'll do that.
00:01:29
Now let me go down to this, let's say this company
00:01:31
doesn't own us anymore so I want to get rid of this logo.
00:01:34
I click on it but there's no box, nothing happens.
00:01:37
The reason, and if you've been watching the videos,
00:01:39
you know it's because this image is not on this slide it's on the slide master.
00:01:44
So I have to go in there to delete it.
00:01:46
So let's go up to View and click Slide master
00:01:51
and now the left-hand side is no longer my presentation
00:01:53
it's all the slide masters.
00:01:56
And as you can see in the bottom right-hand corner there is a logo
00:01:59
on each one of those slides.
00:02:02
So let me go to the very top on this big master slide and there it is.
00:02:06
So let me click on that to select it
00:02:08
and now on the right hand side I'm going to choose this
00:02:11
and anything on this main slide will be on all the other slides.
00:02:14
So if I go down here to the logo and click it, now I get the box.
00:02:18
So now I've selected it and I can simply delete it.
00:02:22
Let me show you that again; if you look on the left-hand side of the thumbnails
00:02:26
as soon as I deleted it will disappear from all of the slides.
00:02:31
When I'm done, click Close master view and now I'm back,
00:02:34
I have a very clean background and for me I'm ready to
00:02:38
build the auction, the Charity ball and auction for this year,
00:02:41
make new backgrounds, new pictures.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Voor onze laatste video zullen we het hebben over het verwijderen van achtergronden in PowerPoint.
00:00:07
Meestal wanneer mensen achtergrond willen verwijderen,
00:00:09
is dat omdat ze een deck kregen, ze erfden misschien een deck.
00:00:12
Nou, in dit voorbeeld van deze liefdadigheidsbal veiling,
00:00:15
laten we zeggen dat dit het deck van vorig jaar is, ik heb de leiding dit jaar
00:00:17
en ik wil het deck opruimen om het een andere look te geven.
00:00:20
Nu, is dit een achtergrond die ik kan veranderen?
00:00:24
Het is geen solide achtergrond.
00:00:26
Nu is één aanwijzing, kijk naar de linkerkant, al die dia's,
00:00:29
de achtergronden zien er hetzelfde uit met die streep
00:00:32
en als ik klik onder Layout,
00:00:35
ziet u alle dia's.
00:00:38
Ze hebben allemaal een thema; dit is een thema waar ik mee te maken heb, met niet alleen een solide achtergrond.
00:00:42
Dus, om het thema te veranderen, ga ik naar Ontwerp
00:00:46
en u kunt het echt snel hier veranderen, u kunt zien wat -
00:00:50
u plaatst uw muis over elke look, u kunt zien hoe het eruit ziet,
00:00:53
het verandert alles.
00:00:54
Maar ik ga gewoon een lege presentatie gebruiken, dus laat me dat doen
00:01:01
en deze hier gebruiken, dit Office thema.
00:01:04
Het verandert de lettertypen een beetje, maar het houdt de tekst,
00:01:07
het houdt de afbeeldingen en ik kan beginnen met een nieuwe achtergrond.
00:01:12
Nu afbeeldingen hier, kijk, deze hoofd afbeelding hier die ik wil veranderen.
00:01:17
Bekijk dit nu, wanneer ik erop klik, zodra ik op
00:01:20
de afbeelding klikte krijg ik deze doos eromheen die de afbeelding selecteert.
00:01:23
Dus nu kan ik het verplaatsen
00:01:26
of ik kan het eenvoudigweg verwijderen. Ik zal dat doen.
00:01:29
Laat me hier nu dieper op ingaan, laten we zeggen dat dit bedrijf
00:01:31
niet meer van ons is, dus ik wil dit logo verwijderen.
00:01:34
Ik klik erop maar er is geen doos, er gebeurt niets.
00:01:37
De reden en als u de video's hebt bekeken,
00:01:39
weet u dat dit komt omdat deze afbeelding niet op deze dia staat maar in het moeder dia model.
00:01:44
Dus moet ik daar naar toe gaan om het te verwijderen.
00:01:46
Laten we dus naar Weergave gaan en op moeder dia model klikken
00:01:51
en nu is de linkerkant niet langer mijn presentatie,
00:01:53
maar alle moeder dia modellen.
00:01:56
En zoals u kunt zien in de rechter onderhoek is er een logo
00:01:59
op elk van die dia's.
00:02:02
Dus laat me naar de top gaan van deze grote moeder dia model en daar is het.
00:02:06
Dus laat me daar op klikken om het te selecteren
00:02:08
en nu aan de rechterkant kies ik dit
00:02:11
en alles op dit hoofd dia model zal op alle andere dia's staan.
00:02:14
Dus als ik hier naar het logo ga en erop klik, krijg ik nu de doos.
00:02:18
Dus nu heb ik het geselecteerd en kan ik het eenvoudig verwijderen.
00:02:22
Ik zal het u nog een keer laten zien; als u kijkt naar de linkerkant van de miniaturen
00:02:26
zodra ik deze heb verwijderd, zal deze uit alle dia's verdwijnen.
00:02:31
Als ik klaar ben, klikt u op Afsluiten master view en nu ben ik terug,
00:02:34
ik heb een heel schone achtergrond en volgens mij ben ik klaar
00:02:38
om de veiling te bouwen, het liefdadigheidsbal en de veiling voor dit jaar,
00:02:41
nieuwe achtergronden maken, nieuwe foto's maken .

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In unserem letzten Video sprechen wir über das Entfernen von Hintergründen in PowerPoint.
00:00:07
Wenn jemand den Hintergrund entfernen möchte, ist dies meistens der Fall, weil er ein
00:00:09
Deck erhalten hat, vielleicht ein Deck geerbt hat.
00:00:12
In diesem Beispiel dieser Wohltätigkeitsball-Auktion nehmen wir an,
00:00:15
dass dies das Deck des letzten Jahres ist. Dieses Jahr trage ich die Verantwortung
00:00:17
und ich möchte das Deck aufräumen, um ihm ein anderes Aussehen zu verleihen.
00:00:20
Ist das ein Hintergrund, den ich verändern kann?
00:00:24
Es ist kein fester Hintergrund.
00:00:26
Einen Hinweis dazu finden Sie auf der linken Seite: Alle Folien,
00:00:29
die Hintergründe sehen mit diesem Streifen gleich aus und wenn ich
00:00:32
auf „Layout” klicke, sehen Sie
00:00:35
alle Folien.
00:00:38
Sie verfügen alle über ein Design. Also habe ich es mit einem Design zu tun, nicht nur mit einem festen Hintergrund.
00:00:42
Um das Design zu ändern, gehe ich auf „Design”
00:00:46
und Sie könnten es auch direkt hier schnell ändern, Sie halten einfach
00:00:50
Ihre Maus über jeden Stil und können sehen, wie er aussehen wird.
00:00:53
Er verändert alles.
00:00:54
Aber ich werde lediglich eine leere Präsentation verwenden, also
00:01:01
verwende ich diese hier, dieses Office-Design.
00:01:04
Es verändert die Schriftarten etwas, aber der Text bleibt bestehen,
00:01:07
die Bilder bleiben bestehen und ich kann mit einem frischen Hintergrund anfangen.
00:01:12
Jetzt die Bilder hier, sehen Sie, dieses Hauptbild hier will ich verändern.
00:01:17
Jetzt sehen Sie sich das an, wenn ich darauf klicke: Sobald ich auf das Bild geklickt habe,
00:01:20
erscheint diese Umrahmung, mit der das Bild ausgewählt wird.
00:01:23
Jetzt kann ich es verschieben
00:01:26
oder einfach löschen. Das werde ich tun.
00:01:29
Jetzt überlegen wir folgendes: Nehmen wir an, dieser Firma gehören wir
00:01:31
nicht länger, also möchte ich dieses Logo entfernen.
00:01:34
Ich klicke darauf, aber es gibt keine Umrahmung, nichts passiert.
00:01:37
Der Grund dafür – und wenn Sie die Videos angesehen haben, kennen Sie Ihn –
00:01:39
ist, dass dieses Bild nicht auf der Folie, sondern auf dem Folienmaster ist.
00:01:44
Deshalb muss ich dorthin gehen, um es zu entfernen.
00:01:46
Gehen wir also auf „Ansicht” und klicken auf „Folienmaster”.
00:01:51
Und jetzt befindet sich auf der linken Seite nicht länger meine Präsentation,
00:01:53
sondern alle Folienmaster.
00:01:56
Wie Sie in der unteren rechten Ecke sehen können, gibt es auf jeder dieser
00:01:59
Folien ein Logo.
00:02:02
Ich gehe also auf diesem großen Folienmaster ganz nach oben und da ist es.
00:02:06
Ich klicke darauf, um es auszuwählen,
00:02:08
und werde jetzt auf der rechten Seite auswählen, dass dieses und alles auf dieser
00:02:11
Hauptfolie auch auf allen anderen Folien erscheinen wird.
00:02:14
Wenn ich also hier auf das Logo gehe und darauf klicke, bekomme ich die Umrahmung.
00:02:18
Jetzt habe ich es ausgewählt und kann es einfach löschen.
00:02:22
Ich zeige es Ihnen noch einmal: Wenn Sie auf die linke Seite der Miniaturansichten blicken,
00:02:26
sehen Sie, dass es von allen Folien verschwindet, sobald ich es gelöscht habe.
00:02:31
Wenn ich fertig bin, klicke ich auf „Masteransicht schließen” und bin zurück.
00:02:34
Ich habe einen sehr sauberen Hintergrund und bin bereit,
00:02:38
den Wohltätigkeitsball und die diesjährige Auktion zu gestalten,
00:02:41
neue Hintergründe und neue Bilder zu erstellen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En este nuestro último vídeo veremos cómo quitar fondos en PowerPoint.
00:00:07
En general, queremos quitar el fondo
00:00:09
cuando nos han pasado un lote, seguramente uno heredado.
00:00:12
En este ejemplo tenemos un lote para un baile benéfico con subasta,
00:00:15
digamos que es el del año pasado y que este año me lo han encargado
00:00:17
a mí y quiero limpiar el lote para darle un aire diferente.
00:00:20
Entonces, ¿este fondo se puede cambiar?
00:00:24
No es un fondo sólido.
00:00:26
Mirar todas esas diapositivas en el margen izquierdo
00:00:29
nos da una pista: los fondos son iguales, todos con esa franja
00:00:32
y, si hago clic en Diseño,
00:00:35
veremos todas las diapositivas.
00:00:38
Van todos con temas; se trata de un tema, no de un fondo sólido.
00:00:42
Entonces, para cambiar el tema, me voy a Diseño
00:00:46
(como ve, desde aquí sería muy fácil de cambiar),
00:00:50
paso el ratón por encima de cada vista para ver la apariencia que tendría
00:00:53
y todo se cambia.
00:00:54
Pero, en vez de eso, voy a usar una presentación en blanco
00:01:01
y voy a ponerle este tema de Office.
00:01:04
Las fuentes varían un poco, pero el texto se mantiene,
00:01:07
las imágenes también, y puedo empezar con un fondo nuevo.
00:01:12
En cuanto a las imágenes, quiero cambiar esta de aquí.
00:01:17
Observe: en cuanto hago clic en la imagen, aparece
00:01:20
este recuadro que la encierra, seleccionándola.
00:01:23
Ahora la puedo mover adonde quiera
00:01:26
o simplemente eliminarla. Y eso es lo que voy a hacer.
00:01:29
Ahora vamos a centrarnos aquí. Digamos que esta empresa
00:01:31
ya no nos pertenece y que quiero quitar su logotipo.
00:01:34
Hago clic encima, pero no sale el recuadro, ni pasa nada.
00:01:37
Si ha estado viendo los vídeos, sabrá que es porque la imagen
00:01:39
no se encuentra en esta diapositiva, sino en el patrón de diapositivas.
00:01:44
Y ahí es donde tengo que ir para eliminarla,
00:01:46
así que ahora vamos a Vista, hacemos clic en Patrón de diapositivas
00:01:51
y ya a la izquierda, en vez de tener mi presentación, lo que tenemos
00:01:53
son los patrones de diapositivas.
00:01:56
Como vemos en la esquina inferior derecha, hay un logotipo
00:01:59
en cada una de las diapositivas.
00:02:02
Me voy arriba del todo, a esta gran diapositiva patrón y ahí está.
00:02:06
Hago clic para seleccionarla
00:02:08
y ahora, en la parte derecha, voy a elegir esto y todo lo que hay
00:02:11
en esta gran diapositiva patrón estará en todas las demás diapositivas.
00:02:14
Ahora, si hago clic en el logotipo, ya sí que sale el recuadro.
00:02:18
Ahora que lo tengo seleccionado, ya lo puedo borrar sin problema.
00:02:22
Fíjese bien en la parte izquierda de las miniaturas: nada más
00:02:26
eliminar la imagen, el logotipo ha desaparecido de todas las diapositivas.
00:02:31
Hago clic en Cerrar vista Patrón y estoy de vuelta, pero ahora
00:02:34
con un fondo muy limpio. Ahora ya puedo empezar
00:02:38
a compilar el baile benéfico y la subasta de este año
00:02:41
con fondos e imágenes nuevos.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Em nosso último vídeo, vamos falar sobre a remoção de planos de fundo no PowerPoint.
00:00:07
Na maioria das vezes, quando as pessoas desejam remover o plano de fundo
00:00:09
É porque receberam uma decoração ou talvez tenham herdado uma.
00:00:12
Bem, neste exemplo do Leilão do baile de caridade,
00:00:15
vamos dizer que esta seja a decoração dos últimos anos e que eu esteja encarregado este ano.
00:00:17
Quero dar uma limpada na decoração para dar a ela uma aparência diferente.
00:00:20
O que posso mudar neste plano de fundo?
00:00:24
Não se trata de um plano de fundo sólido.
00:00:26
Agora, uma pista é, olhe para o lado esquerdo, todos estes slides,
00:00:29
os planos de fundo parecem o mesmo com aquela faixa
00:00:32
e se eu clicar em Layout,
00:00:35
é possível ver todos os slides.
00:00:38
Eles são todos tematizados. Estou lidando com um tema, não apenas com um plano de fundo sólido.
00:00:42
Então, para alterar o tema, vou em Design
00:00:46
e você realmente pode mudá-lo rapidamente aqui.
00:00:50
Basta passar o mouse por cada um dele, e ver a aparência deles,
00:00:53
e ao escolher um isso muda tudo.
00:00:54
Mas vou escolher usar uma apresentação em branco. Então deixe-me fazer isso
00:01:01
e usar este aqui, o tema Office.
00:01:04
Ele muda um pouco a fonte, mas mantém o texto,
00:01:07
as imagens e eu posso começar com um plano de fundo novo.
00:01:12
Quanto as imagens, veja, quero mudar esta imagem principal.
00:01:17
Agora veja isso, quando clico aqui, logo que cliquei
00:01:20
na imagem, obtive esta caixa ao redor, que seleciona a imagem.
00:01:23
Dessa forma agora posso movê-la
00:01:26
ou simplesmente exclui-la. Vou fazer isso.
00:01:29
Agora, deixe-me vir aqui e vamos dizer que esta empresa
00:01:31
não seja mais nossa, então eu quero me livrar desta logo.
00:01:34
Clico nele, mas não há caixa, nada acontece.
00:01:37
A razão, e se você esteve assistindo aos vídeos,
00:01:39
você já sabe, é porque esta imagem não está neste slide, mas sim no slide mestre.
00:01:44
Então tenho que ir até ele para exclui-la.
00:01:46
Vamos até Visualizar e então clicamos em Slide mestre
00:01:51
e agora, novamente à esquerda não temos mais a minha apresentação,
00:01:53
mas sim os slides mestre.
00:01:56
E, como você pode ver, no canto inferior direito há uma logo
00:01:59
em cada um destes slides.
00:02:02
Então, deixe-me ir até lá em cima, neste grande slide mestre e aí está.
00:02:06
Vou clicar nele, selecionar
00:02:08
e no lado direito vou escolher isto
00:02:11
e nada mais neste slide principal estará presente nos outros slides.
00:02:14
Se eu descer aqui até a logo e clicar nela, agora eu tenho a caixa.
00:02:18
Agora eu consegui selecioná-la e posso simplesmente exclui-la.
00:02:22
Deixe-me mostrar novamente; se você olhar à esquerda das miniaturas
00:02:26
assim que eu excluir a logo terá desaparecido de todos os slides.
00:02:31
Ao terminar, clico em Fechar Exibição dos mestres e agora estou de volta.
00:02:34
Tenho um plano de fundo bem simples e estou pronto
00:02:38
Para construir o Baile de caridade e o Leilão deste ano,
00:02:41
fazer novos planos de fundo e novas imagens.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Per il nostro ultimo video, parleremo di rimuovendo sfondi in PowerPoint..
00:00:07
La maggior parte delle volte quando la gente vuole rimuovere lo sfondo,.
00:00:09
è perché è stato dato loro un ponte, hanno ereditato un mazzo forse..
00:00:12
Bene, in questo esempio questo Asta di palla di beneficenza, .
00:00:15
diciamo che questo è l'ultimo giorno ponte, Sono al comando quest'anno .
00:00:17
e voglio ripulire il ponte per dargli un aspetto diverso..
00:00:20
Ora, questo è un sfondo posso cambiare?.
00:00:24
Non è uno sfondo solido.
00:00:26
Ora un indizio è, guarda sul lato sinistro, tutte quelle diapositive, .
00:00:29
gli sfondi guardare lo stesso con quella striscia.
00:00:32
e se faccio clic in Layout
00:00:35
vengono visualizzate tutte le diapositive.
00:00:38
Sono tutti a tema; questo è un tema che sto trattare con non solo uno sfondo solido..
00:00:42
Quindi, per cambiare il tema, Vado al Design.
00:00:46
e in realtà si potrebbe cambiare rapidamente proprio qui, potete vedere cosa -.
00:00:50
basta mettere il mouse sopra ogni sguardo, si può vedere che cosa sembra, .
00:00:53
cambia tutto.
00:00:54
Ma ho intenzione di usare solo un presentazione vuota, quindi fammelo fare .
00:01:01
e usare questo qui, questo tema di Office. .
00:01:04
Cambia i caratteri un po', ma mantiene il testo,.
00:01:07
mantiene le immagini e posso iniziare con uno sfondo fresco..
00:01:12
Ora le immagini qui, guarda, questo immagine principale qui voglio cambiare..
00:01:17
Ora guardate questo, quando cliccherò su di esso, non appena ho cliccato.
00:01:20
l'immagine che ottengo questa scatola che seleziona l'immagine..
00:01:23
Così ora posso spostarlo
00:01:26
o posso semplicemente eliminarlo. Lo farò.
00:01:29
Ora mi permetta di scendere a questo, diciamo che questa azienda.
00:01:31
non ci possiede più così ho desidera sbarazzarsi di questo logo..
00:01:34
Faccio clic su di esso, ma non c'è nessuna scatola, non succede niente..
00:01:37
Il motivo, e se hai state guardando i video, .
00:01:39
sai che è perché questa immagine non è su questa diapositiva è sullo schema diapositiva..
00:01:44
Quindi devo andare in lì per eliminarlo..
00:01:46
Quindi andiamo fino a Visualizza e fare clic su Schema diapositiva.
00:01:51
e ora il lato sinistro non è più la mia presentazione.
00:01:53
sono tutti gli schemi diapositiva.
00:01:56
E come potete vedere in basso nell'angolo destro c'è un logo.
00:01:59
su ciascuna di queste diapositive.
00:02:02
Quindi lasciatemi andare in cima molto su questa grande diapositiva master ed eccolo lì..
00:02:06
Quindi fammi fare clic su questo per selezionarlo
00:02:08
e ora sulla destra lato ho intenzione di scegliere questo .
00:02:11
e qualsiasi cosa su questa diapositiva principale sarà su tutte le altre diapositive..
00:02:14
Quindi se vado qui al logo e fare clic su di esso, ora ottengo la scatola..
00:02:18
Così ora l'ho selezionato e posso semplicemente eliminarlo..
00:02:22
Lasciate che ve lo mostri di nuovo; se si guardare sul lato sinistro delle miniature .
00:02:26
non appena ho cancellato sarà scompaiono da tutte le diapositive..
00:02:31
Al termine, fai clic su Chiudi vista master e ora sono tornato,.
00:02:34
Ho un molto pulito sfondo e per me sono pronto a.
00:02:38
costruire l'asta, il Palla di beneficenza e asta per quest'anno, .
00:02:41
creare nuovi sfondi, nuove immagini.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
對於我們的最後一段視頻,我們將討論 刪除 PowerPoint 中的背景。.
00:00:07
大多數時候 人們想要移除背景,.
00:00:09
這是因為他們得到了一個 甲板,他們繼承了甲板也許。.
00:00:12
那麼,在這個例子中 慈善球拍賣,.
00:00:15
比說這是去年的甲板 我今年負責.
00:00:17
我想清理甲板 給它一個不同的外觀。.
00:00:20
現在,這是一個 背景我可以改變嗎?.
00:00:24
這不是一個堅實的背景。
00:00:26
現在一條線索是,看看 左邊,所有這些幻燈片,.
00:00:29
背景 看起來一樣,與條紋.
00:00:32
如果我點擊佈局
00:00:35
您可以看到所有幻燈片。
00:00:38
它們都是主題;這是一個主題,我 處理不只是一個堅實的背景。.
00:00:42
所以,要改變主題, 我上去設計.
00:00:46
真的你可以迅速改變它 就在這裡,你可以看到什麼 -.
00:00:50
你只是把你的滑鼠 每個外觀,你可以看到它看起來像什麼,.
00:00:53
它改變了一切。
00:00:54
但我要用 空白演示文稿,所以讓我這樣做.
00:01:01
在這裡用這個 本辦公室主題。.
00:01:04
它更改字體 有點,但它保持文本,.
00:01:07
它保持圖片,我可以 從新的背景開始。.
00:01:12
現在圖片在這裡,看,這 主圖片在這裡我想改變。.
00:01:17
現在看這個,當我點擊 上它,只要我點擊.
00:01:20
我得到這個盒子的圖片 圍繞它,選擇圖片。.
00:01:23
所以現在我可以移動它
00:01:26
或者我可以簡單地刪除它。我會的
00:01:29
現在讓我去 這一點,讓我們說這家公司.
00:01:31
不再擁有我們,所以我 想擺脫這個標誌。.
00:01:34
我點擊它,但有 沒有盒子,什麼也沒有發生。.
00:01:37
原因,如果你已經 一直在看錄影.
00:01:39
你知道這是因為這個圖像不是 在這張幻燈片上,它位於幻燈片母版上。.
00:01:44
所以我必須進去 有刪除它。.
00:01:46
因此,讓我們去查看 然後按一下"幻燈片母版".
00:01:51
現在左邊 不再是我的演示文稿.
00:01:53
都是幻燈片母版
00:01:56
正如你在底部看到的 右角有一個標誌.
00:01:59
在每一張幻燈片上。
00:02:02
所以讓我去最頂 這個大主幻燈片,它在那裡。.
00:02:06
所以,讓我點擊它選擇它
00:02:08
現在在右手邊 一邊,我會選擇這個.
00:02:11
和這個主幻燈片上的任何內容 將在所有其他幻燈片上。.
00:02:14
所以,如果我在這裡去的標誌 並點擊它,現在我得到框。.
00:02:18
所以現在我選擇了它 我可以簡單地刪除它。.
00:02:22
讓我再給你看一遍;如果你 查看縮略圖的左側.
00:02:26
只要我刪除了它會 從所有幻燈片中消失。.
00:02:31
完成後,按一下"關閉" 主視圖,現在我回來了,.
00:02:34
我有一個非常乾淨的 背景,對我來說,我準備.
00:02:38
建立拍賣, 今年的慈善舞會和拍賣會.
00:02:41
製作新的背景,新的圖片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
最後のビデオでは、 PowerPoint で背景を削除します。.
00:00:07
ほとんどの場合、 人々は背景を削除したい、.
00:00:09
それは、彼らが与えられたからです デッキ、彼らは多分デッキを継承しました。.
00:00:12
さて、この例では、この チャリティボールオークション,.
00:00:15
これが最後の年のデッキだとしましょう 私は今年担当しています.
00:00:17
そして、私はデッキをクリーンアップしたい 違う表情を与えるために。.
00:00:20
さて、これは 背景私は変更することができますか?.
00:00:24
それは固体の背景ではありません。
00:00:26
今、一つの手がかりは、見て 左側、すべてのスライド、.
00:00:29
背景 そのストライプと同じように見える.
00:00:32
[レイアウト] の下をクリックすると
00:00:35
すべてのスライドが表示されます。
00:00:38
彼らはすべてのテーマです。これは私がテーマです 単なる堅実な背景を扱うだけではありません。.
00:00:42
だから、テーマを変更するには、 私はデザインに上がる.
00:00:46
そして本当にあなたはすぐにそれを変更することができます ここで、あなたは何を見ることができます -.
00:00:50
マウスを置くだけ それぞれの外観は、あなたがそれがどのようなものかを見ることができます。.
00:00:53
それはすべてを変えます。
00:00:54
しかし、私はちょうど使用するつもりです 空白のプレゼンテーションなので、私はそれをさせてください.
00:01:01
そして、これをここで使用し、 このオフィスのテーマ。.
00:01:04
フォントを変更します。 少しですが、テキストを保持します。.
00:01:07
それは写真を保持し、私はすることができます 新鮮な背景から始めます。.
00:01:12
今ここに写真、見て、これ ここでのメイン画像を変更したいです。.
00:01:17
今、私がクリックしたときに、これを見ます 私がクリックするとすぐに、その上に.
00:01:20
私がこの箱を手に入れる絵 画像を選択するその周り。.
00:01:23
だから今、私はそれを動かすことができます
00:01:26
または私は単にそれを削除することができます。俺にやるよ
00:01:29
さあ、私に行かせて これは、この会社を言いましょう.
00:01:31
もはや私たちを所有していないので、私は このロゴを取り除きたい。.
00:01:34
私はそれをクリックしますが、 ボックスなし、何も起こりません。.
00:01:37
その理由と、あなたが持っている場合 ビデオを見てる.
00:01:39
この画像はそうではありません このスライドはスライド マスタにあります。.
00:01:44
だから私は中に入らなければならない それを削除するためにそこにあります。.
00:01:46
それでは、ビューに移動してみましょう をクリックし、[スライド マスタ] をクリックします。.
00:01:51
そして今、左側 もはや私のプレゼンテーションではありません.
00:01:53
それはすべてのスライドマスタです。
00:01:56
そして、あなたが下部に見ることができるように 右隅にロゴがあります.
00:01:59
これらのスライドのそれぞれに表示されます。
00:02:02
だから一番上に行かせて この大きなマスタースライドとそこにあります。.
00:02:06
だから私はそれを選択するためにそれをクリックしてみましょう
00:02:08
そして今、右手に 私はこれを選ぶつもりです.
00:02:11
このメインスライド上の何か は他のすべてのスライドに表示されます。.
00:02:14
ロゴに行けば それをクリックすると、今私はボックスを取得します。.
00:02:18
だから今、私はそれを選択しました そして、私は単にそれを削除することができます。.
00:02:22
もう一度お見せしましょう。もし、あなたが サムネイルの左側を見る.
00:02:26
私が削除するとすぐに、 すべてのスライドから消えます。.
00:02:31
完了したら、[閉じる] をクリックします。 マスタービューと今、私は戻ってきました,.
00:02:34
私は非常にきれいです 背景と私のために私は準備ができています.
00:02:38
オークションを構築し、 今年のチャリティーボールとオークション.
00:02:41
新しい背景、新しい写真を作ります。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Đối với video cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói về xóa hình nền trong PowerPoint..
00:00:07
Hầu hết thời gian khi người muốn loại bỏ nền,.
00:00:09
bởi vì họ đã được đưa ra một boong, họ thừa hưởng một boong có thể..
00:00:12
Vâng, trong ví dụ này Cuộc đấu giá bóng từ thiện, .
00:00:15
Hãy nói rằng đây là năm cuối boong, Tôi là phụ trách trong năm nay .
00:00:17
và tôi muốn làm sạch boong để cho nó một cái nhìn khác nhau..
00:00:20
Bây giờ, đây có phải là một nền tôi có thể thay đổi?.
00:00:24
Nó không phải là một nền tảng vững chắc.
00:00:26
Bây giờ một đầu mối là, nhìn vào bên tay trái, tất cả các slide, .
00:00:29
hình nền trông giống với sọc đó.
00:00:32
và nếu tôi bấm vào trong Layout
00:00:35
bạn thấy tất cả các trang trình bày.
00:00:38
Tất cả đều là chủ đề; đây là một chủ đề tôi là đối phó với không chỉ là một nền tảng vững chắc..
00:00:42
Vì vậy, để thay đổi chủ đề, Tôi đi lên đến thiết kế.
00:00:46
và thực sự bạn có thể thay đổi nó một cách nhanh chóng ngay tại đây, bạn có thể xem.
00:00:50
bạn chỉ cần đặt chuột lên mỗi cái nhìn, bạn có thể thấy nó trông như thế nào, .
00:00:53
nó thay đổi tất cả mọi thứ.
00:00:54
Nhưng tôi sẽ chỉ sử dụng một trình bày trống, vì vậy hãy để tôi làm điều đó .
00:01:01
và sử dụng một trong những điều này ở đây, chủ đề Office này. .
00:01:04
Nó thay đổi phông chữ một chút, nhưng nó giữ văn bản,.
00:01:07
nó giữ những hình ảnh và tôi có thể bắt đầu với một nền tươi..
00:01:12
Bây giờ hình ảnh ở đây, nhìn, điều này hình ảnh chính ở đây tôi muốn thay đổi..
00:01:17
Bây giờ xem này, khi tôi nhấp vào vào nó, ngay sau khi tôi nhấp vào.
00:01:20
hình ảnh tôi nhận được hộp này xung quanh nó mà chọn hình ảnh..
00:01:23
Vì vậy, bây giờ tôi có thể di chuyển nó xung quanh
00:01:26
hoặc tôi chỉ đơn giản là có thể xóa nó. Tôi sẽ làm điều đó.
00:01:29
Bây giờ hãy để tôi đi xuống này, chúng ta hãy nói rằng công ty này.
00:01:31
không sở hữu chúng tôi nữa vì vậy tôi muốn thoát khỏi logo này..
00:01:34
Tôi bấm vào nó, nhưng có không có hộp, không có gì xảy ra..
00:01:37
Lý do, và nếu bạn đã được xem video, .
00:01:39
bạn biết đó là bởi vì hình ảnh này không phải là trên slide này nó trên slide Master..
00:01:44
Vì vậy, tôi phải đi vào có để xóa nó..
00:01:46
Vì vậy, chúng ta hãy đi lên đến xem và nhấp vào slide Master.
00:01:51
và bây giờ phía bên tay trái không còn trình bày của tôi.
00:01:53
đó là tất cả các bậc thầy slide.
00:01:56
Và như bạn có thể thấy ở phía dưới góc bên phải có biểu trưng.
00:01:59
trên mỗi một trong những slide đó.
00:02:02
Vì vậy, hãy để tôi đi đến đầu trang trên này Slide chủ lớn và có nó được..
00:02:06
Vì vậy, hãy để tôi bấm vào đó để chọn nó
00:02:08
và bây giờ bên tay phải bên tôi sẽ chọn này .
00:02:11
và bất cứ điều gì trên slide chính này sẽ được trên tất cả các slide khác..
00:02:14
Vì vậy, nếu tôi đi xuống đây để biểu tượng và nhấp vào nó, bây giờ tôi nhận được hộp..
00:02:18
Vì vậy, bây giờ tôi đã chọn nó và tôi chỉ đơn giản là có thể xóa nó..
00:02:22
Hãy để tôi cho bạn thấy rằng một lần nữa; Nếu bạn nhìn phía bên trái của hình thu nhỏ .
00:02:26
ngay sau khi tôi xóa nó sẽ biến mất khỏi tất cả các trang trình bày..
00:02:31
Khi tôi hoàn tất, hãy nhấp vào đóng xem chủ và bây giờ tôi trở lại,.
00:02:34
Tôi có một rất sạch sẽ nền và cho tôi tôi đã sẵn sàng để.
00:02:38
xây dựng phiên đấu giá, Bóng từ thiện và đấu giá cho năm nay, .
00:02:41
làm nền mới, hình ảnh mới.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Untuk video terakhir kami, kami akan membicarakan menghapus latar belakang di PowerPoint..
00:00:07
Sebagian besar waktu ketika orang ingin menghapus latar belakang,.
00:00:09
itu karena mereka diberi Deck, mereka mewarisi sebuah dek mungkin..
00:00:12
Nah, dalam contoh ini Charity bola lelang, .
00:00:15
Katakanlah ini adalah dek tahun terakhir, Aku bertanggung jawab tahun ini .
00:00:17
dan saya ingin membersihkan dek untuk memberikan tampilan yang berbeda..
00:00:20
Sekarang, apakah ini latar belakang saya bisa berubah?.
00:00:24
Ini bukan latar belakang yang solid.
00:00:26
Sekarang satu petunjuk adalah, lihat sisi kiri, Semua slide, .
00:00:29
latar belakang terlihat sama dengan garis.
00:00:32
dan jika saya klik di bawah layout
00:00:35
Anda melihat semua slide.
00:00:38
Mereka semua bertema; ini adalah tema aku berurusan dengan tidak hanya latar belakang yang solid..
00:00:42
Jadi, untuk mengubah tema, Aku pergi ke desain.
00:00:46
dan sangat Anda bisa mengubahnya dengan cepat di sini, Anda dapat melihat.
00:00:50
Anda hanya meletakkan mouse Anda setiap tampilan, Anda dapat melihat seperti apa, .
00:00:53
itu mengubah segalanya.
00:00:54
Tapi aku hanya akan menggunakan presentasi kosong, jadi biarkan aku melakukan itu .
00:01:01
dan menggunakan yang satu ini di sini, tema Office ini. .
00:01:04
Ini mengubah font sedikit, tapi itu membuat teks,.
00:01:07
itu membuat gambar dan saya dapat dimulai dengan latar belakang baru..
00:01:12
Sekarang gambar di sini, lihat, ini gambar utama di sini saya ingin mengubah..
00:01:17
Sekarang menonton ini, ketika saya klik di atasnya, segera setelah saya mengklik.
00:01:20
gambar saya mendapatkan kotak ini di sekitarnya yang memilih gambar..
00:01:23
Jadi sekarang aku bisa memindahkannya sekitar
00:01:26
atau aku bisa hanya cukup menghapusnya. Aku akan melakukannya.
00:01:29
Sekarang biarkan aku pergi ke ini, katakanlah perusahaan ini.
00:01:31
tidak memiliki kita lagi jadi aku ingin menyingkirkan logo ini..
00:01:34
Saya klik di atasnya tapi ada tidak ada kotak, tidak ada yang terjadi..
00:01:37
Alasannya, dan jika Anda telah telah menonton video, .
00:01:39
Anda tahu itu karena gambar ini tidak pada slide ini pada slide Master..
00:01:44
Jadi saya harus masuk di sana untuk menghapusnya..
00:01:46
Jadi mari kita pergi ke View dan klik slide Master.
00:01:51
dan sekarang sisi kiri tidak lagi presentasi saya.
00:01:53
itu semua slide Master.
00:01:56
Dan seperti yang dapat Anda lihat di bagian bawah sudut kanan ada logo.
00:01:59
pada setiap slide tersebut.
00:02:02
Jadi biarkan aku pergi ke puncak di slide Master besar ini dan ada itu..
00:02:06
Jadi biarkan aku klik pada bahwa untuk memilihnya
00:02:08
dan sekarang di tangan kanan sisi saya akan memilih ini .
00:02:11
dan apa pun di slide utama ini akan berada di semua slide lainnya..
00:02:14
Jadi jika saya pergi ke sini untuk logo dan klik, sekarang saya mendapatkan kotak..
00:02:18
Jadi sekarang aku sudah memilihnya dan saya hanya bisa menghapusnya..
00:02:22
Izinkan saya memperlihatkan kepada Anda bahwa lagi; Jika Anda Lihat di sisi kiri thumbnail .
00:02:26
segera setelah saya menghapusnya akan menghilang dari semua slide..
00:02:31
Ketika saya selesai, klik Close Lihat Master dan sekarang aku kembali,.
00:02:34
Saya memiliki sangat bersih latar belakang dan bagi saya, saya siap untuk.
00:02:38
membangun lelang, Amal bola dan lelang untuk tahun ini, .
00:02:41
membuat latar belakang baru, gambar baru.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для нашего последнего видео, мы поговорим о удаление фонов в PowerPoint..
00:00:07
Большую часть времени, когда люди хотят удалить фон,.
00:00:09
это потому, что они получили палубе, они унаследовали палубе, может быть..
00:00:12
Ну, в этом примере это Благотворительный бал Аукцион, .
00:00:15
скажем, это последние годы палубе, Я главный в этом году .
00:00:17
и я хочу, чтобы очистить палубу чтобы придать ему другой вид..
00:00:20
Теперь, это фон я могу изменить?.
00:00:24
Это не прочный фон.
00:00:26
Теперь одна подсказка, посмотрите на левая сторона, все эти слайды, .
00:00:29
фоны выглядеть так же с этой полосой.
00:00:32
и если я нажимаю под Layout
00:00:35
вы видите все слайды.
00:00:38
Они все тематические; это тема, которую я дело с не только твердый фон..
00:00:42
Таким образом, чтобы изменить тему, Я иду до дизайна.
00:00:46
и действительно вы могли бы изменить его быстро прямо здесь, вы можете увидеть, что -.
00:00:50
Вы просто положить мышь над каждый взгляд, вы можете видеть, как это выглядит, .
00:00:53
она меняет все.
00:00:54
Но я собираюсь просто использовать пустая презентация, так что позвольте мне сделать это .
00:01:01
и использовать этот здесь, эта тема Управления. .
00:01:04
Он изменяет шрифты немного, но он держит текст,.
00:01:07
он держит фотографии, и я могу начать со свежего фона..
00:01:12
Теперь фотографии здесь, смотрите, это основная картина здесь я хочу изменить..
00:01:17
Теперь смотреть это, когда я нажимаю на нем, как только я нажал.
00:01:20
Картина я получаю эту коробку вокруг него, который выбирает картинку..
00:01:23
Так что теперь я могу переместить его вокруг
00:01:26
или я могу просто удалить его. Я сделаю это.
00:01:29
Теперь позвольте мне спуститься к это, скажем, эта компания.
00:01:31
не владеет нами больше, поэтому я хочу избавиться от этого логотипа..
00:01:34
Я нажимаю на него, но есть нет коробки, ничего не происходит..
00:01:37
Причина, и если вы смотрел видео, .
00:01:39
Вы знаете, это потому, что это изображение не на этом слайде он находится на слайде мастера..
00:01:44
Так что я должен пойти в там, чтобы удалить его..
00:01:46
Итак, давайте подогнать, чтобы посмотреть и нажмите Слайд мастер.
00:01:51
и теперь левая сторона больше не моя презентация.
00:01:53
это все мастера слайдов.
00:01:56
И, как вы можете видеть в нижней части правый угол есть логотип.
00:01:59
на каждом из этих слайдов.
00:02:02
Так что позвольте мне перейти к самому верху на этот большой мастер слайд и вот оно..
00:02:06
Итак, позвольте мне нажать на это, чтобы выбрать его
00:02:08
и теперь на правой руке стороны я собираюсь выбрать это .
00:02:11
и все, что на этом главном слайде будет на всех других слайдах..
00:02:14
Так что, если я пойду сюда, чтобы логотип и нажмите на него, теперь я получаю коробку..
00:02:18
Так что теперь я выбрал его и я могу просто удалить его..
00:02:22
Позвольте мне показать вам, что еще раз; если вы посмотрите на левую сторону эскизов .
00:02:26
как только я удалил его будет исчезают со всех слайдов..
00:02:31
Когда я закончил, нажмите Закрыть мастер зрения, и теперь я вернулся,.
00:02:34
У меня очень чистый фон и для меня я готов.
00:02:38
построить аукцион, Благотворительный бал и аукцион на этот год, .
00:02:41
сделать новые фоны, новые фотографии.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
За последното ни видео ще говорим за премахване на фонове в PowerPoint..
00:00:07
През повечето време, когато хората искат да премахнат.
00:00:09
защото им е дадено палуба, те са наследили палубата може би..
00:00:12
В този пример Благотворителен търг за топки, .
00:00:15
Да кажем, че това е миналогодишната палуба. Аз съм шеф тази година. .
00:00:17
и искам да почистя палубата да му даде различен вид..
00:00:20
Това ли е фон мога да променя?.
00:00:24
Не е солиден фон.
00:00:26
Сега една следа е, виж лява страна, всички тези слайдове, .
00:00:29
фонове Изглежда същото с тази ивица.
00:00:32
и ако щракнете под оформление
00:00:35
всички слайдове.
00:00:38
Всички са на тета, а те са те. това е тема, която съм не само с солидна основа..
00:00:42
Така че, за да промените темата, Отивам до Дизайн.
00:00:46
и наистина можете да го промените бързо тук, можете да видите какво -.
00:00:50
просто сложи мишката над всеки поглед, можете да видите как изглежда, .
00:00:53
тя променя всичко.
00:00:54
Но ще използвам празни презентации, така че нека направя това .
00:01:01
и използвай това тук, тази тема на Office. .
00:01:04
Променя шрифтовете малко, но запазва текста,.
00:01:07
запазва снимките и мога да започнете с нов фон..
00:01:12
Сега снимки тук, виж, това основната картина тук искам да променя..
00:01:17
Сега гледайте това, когато кликна върху него, веднага щом.
00:01:20
картината получавам тази кутия та, която избира снимката..
00:01:23
Сега мога да го размеся.
00:01:26
или просто мога да го изтриете. Ще направя това.
00:01:29
Сега ме остави да сляза. това, да речем, че тази компания.
00:01:31
вече не ни притежава, така че аз искате да се отървете от това лого..
00:01:34
Аз кликнете върху него, но има Нищо не се случва..
00:01:37
Причината, и ако сте гледали видеоклиповете, .
00:01:39
знаете, че това е така, защото това изображение не е на този слайд е на слайда образец..
00:01:44
Затова трябва да вляза. да го изтриете..
00:01:46
Така че нека да се качим на "Виж" и щракнете върху Слайд образец.
00:01:51
а сега лявата страна вече не е моето представяне.
00:01:53
това са всички слайдове.
00:01:56
И както можете да видите в дъното в дясната част има лого.
00:01:59
на всеки един от тези слайдове.
00:02:02
Нека да отида до върха този голям майстор слайд и ето го..
00:02:06
Така че, нека да кликне върху това, за да го изберете
00:02:08
а сега от дясната страна страна ще избера това .
00:02:11
и всичко на този главен слайд ще бъде на всички останали слайдове..
00:02:14
Така че ако сляза долу на логото и кликнете върху него, сега получавам кутията..
00:02:18
Така че сега аз го избрах и аз просто мога да го изтриете..
00:02:22
Нека ти покажа отново това; ако отляво на миниатюрите .
00:02:26
веднага след като го изтрия, ще от всички слайдове..
00:02:31
Когато свърша, кликнете върху Затваряне изгледа на господаря и сега съм отново,.
00:02:34
Имам много чист за мен съм готов да.
00:02:38
та, да построите търга, Благотворителен бал и търг за тази година, .
00:02:41
направи нови фонове, нови снимки.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pentru ultimul nostru videoclip, vom vorbi despre eliminarea fundalurilor în PowerPoint..
00:00:07
De cele mai multe ori, când oamenii doresc să elimine fundal,.
00:00:09
este pentru că li s-a dat o Punte, au moștenit o punte poate..
00:00:12
Ei bine, în acest exemplu acest Licitație cu bile de caritate, .
00:00:15
Să spunem că acest lucru este punte ultimii ani, Eu sunt responsabil în acest an .
00:00:17
și vreau să curăț puntea. pentru a-i da o altă privire..
00:00:20
Acum, este aceasta o fundal pot schimba?.
00:00:24
Nu e un fundal solid.
00:00:26
Acum, un indiciu este, uita-te la partea stângă, toate aceste diapozitive, .
00:00:29
fundalurile arata la fel cu acea dungă.
00:00:32
și dacă fac clic sub Aspect
00:00:35
vedeți toate diapozitivele.
00:00:38
Toate sunt tematice; aceasta este o temă Sunt care se ocupă nu doar cu un fundal solid..
00:00:42
Deci, pentru a schimba tema, Mă duc până la Design.
00:00:46
și într-adevăr ai putea schimba rapid chiar aici, puteți vedea ce -.
00:00:50
ai pus doar mouse-ul peste fiecare privire, puteți vedea arată, .
00:00:53
schimbă totul.
00:00:54
Dar o să folosesc o. prezentare gol, așa că lasă-mă să fac asta .
00:01:01
și folosește-l pe ăsta de aici, această temă Office. .
00:01:04
Se schimbă fonturile un pic, dar păstrează textul,.
00:01:07
păstrează imaginile și eu pot începe cu un fundal proaspăt..
00:01:12
Acum, imagini aici, uite, acest imaginea principală aici vreau să se schimbe..
00:01:17
Acum, uita-te la acest lucru, atunci când am faceți clic pe pe ea, de îndată ce am făcut clic.
00:01:20
imaginea I a lua această casetă în jurul ei, care selectează imaginea..
00:01:23
Așa că acum pot să-l mișc.
00:01:26
sau pot pur și simplu ștergeți-l. O să fac eu asta.
00:01:29
Acum lasă-mă să mă duc la. acest lucru, să spunem această companie.
00:01:31
nu ne mai deține, așa că am doriți să scăpați de acest logo..
00:01:34
Am faceți clic pe ea, dar nu e Nici o cutie, nu se întâmplă nimic..
00:01:37
Motivul, și dacă ați a fost vizionarea videoclipurilor, .
00:01:39
știi că este pentru că această imagine nu este pe acest diapozitiv este pe coordonatorul de diapozitive..
00:01:44
Așa că trebuie să intru. acolo pentru a-l șterge..
00:01:46
Deci, să mergem până la View și faceți clic pe Coordonator de diapozitive.
00:01:51
și acum partea stângă nu mai este prezentarea mea.
00:01:53
Sunt toți maeștrii diapozitivelor.
00:01:56
Și după puteți vedea în partea de jos colțul din dreapta există un logo.
00:01:59
pe fiecare dintre aceste diapozitive.
00:02:02
Deci, lasă-mă să merg la foarte sus pe acest slide mare maestru și acolo este..
00:02:06
Deci, lasă-mă să faceți clic pe faptul că pentru a selecta
00:02:08
și acum pe mâna dreaptă partea am de gând să aleagă acest .
00:02:11
și nimic de pe acest diapozitiv principal va fi pe toate celelalte diapozitive..
00:02:14
Deci, dacă mă duc aici la logo-ul și faceți clic pe ea, acum primesc caseta..
00:02:18
Deci, acum l-am selectat și eu pot șterge pur și simplu..
00:02:22
Lasă-mă să-ți arăt asta din nou; dacă uită-te în partea stângă a miniaturilor .
00:02:26
de îndată ce am șters-o va dispar din toate diapozitivele..
00:02:31
Când termin, faceți clic pe Închidere master view și acum m-am întors,.
00:02:34
Am un foarte curat fundal și pentru mine sunt gata să.
00:02:38
construi licitația, Bal de caritate și licitație pentru acest an, .
00:02:41
face fundaluri noi, imagini noi.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для нашого останнього відео ми поговоримо про видалення тла у програмі PowerPoint..
00:00:07
Більшу частину часу, коли людей, які хочуть видалити тло,.
00:00:09
це тому, що вони отримали палубі, вони успадкували палубу, може бути..
00:00:12
Ну, у цьому прикладі це Благодійний аукціон м'яч, .
00:00:15
скажімо, це останній палубі років, Я не відніму в цьому році .
00:00:17
і я хочу очистити палубу щоб дати йому інший вигляд..
00:00:20
Тепер, це тло, який я можу змінити?.
00:00:24
Це не твердий фон.
00:00:26
Тепер одне питання, подивіться на ліворуч, всі ці слайди, .
00:00:29
фони виглядають однаково з цією смугою.
00:00:32
і якщо я натиску в розділі Макет
00:00:35
ви бачите всі слайди.
00:00:38
Вони всі тематичні; Це тема, яку я справу з не тільки твердим фоном..
00:00:42
Отже, щоб змінити тему, Я піду до дизайну.
00:00:46
і дійсно ви могли б змінити його швидко прямо тут, ви можете побачити, що -.
00:00:50
ви просто наведіть курсор миші на кожен погляд, ви можете побачити, як він виглядає, .
00:00:53
вона все змінює.
00:00:54
Але я збираюся просто використовувати пуста презентація, тому дозвольте мені це зробити .
00:01:01
і використовувати цей тут, цю тему Office. .
00:01:04
Вона змінює шрифти трохи, але він зберігає текст,.
00:01:07
він тримає фотографії, і я можу почати з нового фону..
00:01:12
Тепер фотографії тут, подивіться, це Основна картина тут я хочу змінити..
00:01:17
Тепер дивитися це, коли я натисшки на ньому, як тільки я натиснув.
00:01:20
зображення, який я отримую цю коробку навколо нього, який вибирає зображення..
00:01:23
Так що тепер я можу перемістити його навколо
00:01:26
або я можу просто видалити його. Я зроблю це.
00:01:29
Тепер дозвольте мені спуститися до це, скажімо, ця компанія.
00:01:31
не володіє нами більше, тому я хочете позбутися від цього логотипу..
00:01:34
Я натиснаю на нього, але є немає коробки, нічого не відбувається..
00:01:37
Причина, і якщо ви дивилися відео, .
00:01:39
Ви знаєте, це тому, що це зображення не на цьому слайді він на зразку слайдів..
00:01:44
Так що я повинен йти в там, щоб видалити його..
00:01:46
Отже, давайте підемо до перегляду і виберіть пункт Зразок слайдів.
00:01:51
а тепер ліва сторона презентація більше не.
00:01:53
Це всі зразки слайдів.
00:01:56
І як ви можете бачити в нижній частині праворуч кут є логотип.
00:01:59
на кожному з цих слайдів.
00:02:02
Отже, дозвольте мені піти на саму вершину на цей великий майстер слайд і є..
00:02:06
Отже, дозвольте мені натиснути на це, щоб вибрати його
00:02:08
а тепер праворуч стороні я збираюся вибрати це .
00:02:11
і все на цьому головному слайді буде на всіх інших слайдах..
00:02:14
Так що якщо я спускаюся сюди на логотип і натисніть його, тепер я отримую поле..
00:02:18
Так що тепер я вибрав його і я можу просто видалити його..
00:02:22
Дозвольте мені показати вам, що знову; якщо ви дивитися на лівій стороні мініатюр .
00:02:26
як тільки я видалив його буде зникають з усіх слайдів..
00:02:31
Коли все буде готово, натисніть кнопку Закрити головний вигляд, а тепер я повернувся,.
00:02:34
У мене дуже чистий фону, і для мене я готовий до.
00:02:38
побудувати аукціон, Благодійний бал та аукціон цього року, .
00:02:41
створити нові фони, нові зображення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Son videomuz için, PowerPoint'teki arka planlar kaldırma..
00:00:07
Çoğu zaman insanlar arka planı kaldırmak istiyor,.
00:00:09
çünkü onlara bir güverte, belki bir güverte miras..
00:00:12
Peki, bu örnekte bu Charity Ball Müzayede, .
00:00:15
Diyelim ki bu son yıllarda güverte, Bu yıl yetkili benim. .
00:00:17
Ve desteyi temizlemek istiyorum. farklı bir görünüm vermek için..
00:00:20
Şimdi, bu bir arka planı değiştirebilir miyim?.
00:00:24
Sağlam bir arka plan değil.
00:00:26
Şimdi bir ipucu, bak. sol tarafı, tüm bu slaytlar, .
00:00:29
arka planlar bu şerit ile aynı bakmak.
00:00:32
ve Düzen'in altına tıklarsam
00:00:35
tüm slaytları görüyorsunuz.
00:00:38
Hepsi temalı; Bu bir tema ben sadece sağlam bir arka plan ile ilgili değil..
00:00:42
Yani, temayı değiştirmek için, Tasarım'a gidiyorum..
00:00:46
ve gerçekten hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz burada, ne görebilirsiniz -.
00:00:50
sadece farenizi üzerine koymak her bakışta, nasıl göründüğünü görebilirsiniz, .
00:00:53
her şeyi değiştirir.
00:00:54
Ama ben sadece bir boş sunum, bu yüzden bana bunu yapalım .
00:01:01
ve bunu burada kullan. bu Office teması. .
00:01:04
Yazı tiplerini değiştirir biraz, ama metin tutar.
00:01:07
bu resimleri tutar ve ben taze bir arka plan ile başlayın..
00:01:12
Şimdi buradaki resimler, bak, bu. ana resim burada değiştirmek istiyorum..
00:01:17
Şimdi şunu izle, tıklattığınızda üzerine, en kısa sürede ben tıkladım.
00:01:20
Resim ben bu kutu olsun etrafında resmi seçer..
00:01:23
Şimdi hareket ettirebilirim.
00:01:26
ya da ben sadece sadece silebilirsiniz. Bunu yapacağım.
00:01:29
Şimdi aşağı inmeme izin ver. Bu, diyelim ki bu şirket.
00:01:31
artık bize sahip değil, bu yüzden ben Bu logo kurtulmak istiyorum..
00:01:34
Üzerine tıklıyorum ama. Kutu yok, hiçbir şey olmuyor..
00:01:37
Nedeni, ve eğer videoları izliyor, .
00:01:39
çünkü bu görüntü değil biliyorum bu slaytta slayt yöneticisi üzerindedir..
00:01:44
Bu yüzden içeri girmek zorundayım. orada silmek için..
00:01:46
O zaman View'a geçelim. ve Slayt ana'yı tıklatın.
00:01:51
ve şimdi sol tarafı artık benim sunumum değil.
00:01:53
Tüm slayt ustaları.
00:01:56
Ve altta gördüğünüz gibi sağ köşede bir logo var.
00:01:59
bu slaytların her birinde.
00:02:02
Bu yüzden en tepeye çıkmama izin ver. Bu büyük ana slayt ve işte orada..
00:02:06
Bu yüzden bana bunu seçmek için tıklayın
00:02:08
ve şimdi sağ tarafta yan ben bu seçmek için gidiyorum .
00:02:11
ve bu ana slayt üzerinde bir şey diğer tüm slaytlar üzerinde olacaktır..
00:02:14
Yani buraya logoya gidersem. ve tıklayın, şimdi kutu olsun..
00:02:18
Şimdi onu seçtim. ve ben sadece silebilirsiniz..
00:02:22
Sana tekrar göstereyim; eğer küçük resimlerin sol tarafına bakın .
00:02:26
en kısa sürede ben olacak silindi tüm slaytlardan kaybolur..
00:02:31
Bitirdiğimde Kapat'ı tıklatın ana görünümü ve şimdi geri döndüm,.
00:02:34
Ben çok temiz var arka plan ve benim için hazırım.
00:02:38
açık artırma inşa, Bu yıl için hayır balosu ve müzayede, .
00:02:41
yeni arka planlar, yeni resimler yapmak.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para o nosso último vídeo, falaremos sobre removendo fundos em PowerPoint..
00:00:07
A maior parte do tempo, quando as pessoas querem remover o fundo,.
00:00:09
é porque lhes foi dado um deck, eles herdaram um deck talvez..
00:00:12
Bem, neste exemplo este Leilão de Baile de Caridade, .
00:00:15
digamos que este é o deck de anos passados, Estou no comando este ano. .
00:00:17
e eu quero limpar o convés para dar-lhe um olhar diferente..
00:00:20
Agora, este é um fundo posso mudar?.
00:00:24
Não é um fundo sólido.
00:00:26
Agora uma pista é, olhe para o lado esquerdo, todos aqueles slides, .
00:00:29
os fundos olhar o mesmo com que a listra.
00:00:32
e se clicar em Layout
00:00:35
vê todos os slides.
00:00:38
São todos temáticos; este é um tema eu sou lidar com não apenas um fundo sólido..
00:00:42
Então, para mudar o tema, Eu vou até design.
00:00:46
e realmente poderia mudá-lo rapidamente aqui, pode ver o que....
00:00:50
você apenas colocar o seu rato sobre cada olhar, pode ver o que parece, .
00:00:53
muda tudo.
00:00:54
Mas vou usar apenas um apresentação em branco, então deixe-me fazer isso .
00:01:01
e usar este aqui, este tema do Escritório. .
00:01:04
Muda as fontes um pouco, mas mantém o texto,.
00:01:07
mantém as imagens e eu posso começar com um novo fundo..
00:01:12
Agora as fotos aqui, olha, este imagem principal aqui eu quero mudar..
00:01:17
Agora vê isto, quando eu clicar nele, assim que clicei.
00:01:20
a imagem que recebo esta caixa em torno dele que seleciona a imagem..
00:01:23
Então agora posso movê-lo
00:01:26
ou posso simplesmente apagá-lo. Vou fazê-lo.
00:01:29
Agora deixe-me descer para isto, digamos, esta empresa.
00:01:31
não nos possui mais, então eu Quero livrar-me deste logotipo..
00:01:34
Clico nele, mas há sem caixa, nada acontece..
00:01:37
A razão, e se tiver assistindo os vídeos, .
00:01:39
você sabe que é porque esta imagem não é neste slide está no mestre de diapositivos..
00:01:44
Então tenho que entrar. lá para apagá-lo..
00:01:46
Então vamos até ao View e clique em Slide master.
00:01:51
e agora o lado esquerdo já não é a minha apresentação.
00:01:53
São todos os mestres do slide.
00:01:56
E como pode ver no fundo canto direito há um logotipo.
00:01:59
em cada um daqueles slides.
00:02:02
Então deixe-me ir para o topo em este grande slide mestre e lá está..
00:02:06
Então deixe-me clicar nisso para selecioná-lo
00:02:08
e agora na mão direita lado eu vou escolher este .
00:02:11
e qualquer coisa neste slide principal estará em todos os outros slides..
00:02:14
Então, se eu descer aqui para o logotipo e clique nele, agora eu fico com a caixa..
00:02:18
Então agora eu o selecionei e posso simplesmente apagá-lo..
00:02:22
Deixe-me mostrar-lhe isso novamente; se olhar no lado esquerdo das miniaturas .
00:02:26
assim que eu apaguei que vai desaparecer de todos os slides..
00:02:31
Quando eu terminar, clique em Fechar vista mestre e agora estou de volta,.
00:02:34
Tenho uma muito limpa. fundo e para mim estou pronto para.
00:02:38
construir o leilão, o Baile de caridade e leilão para este ano, .
00:02:41
fazer novos antecedentes, novas imagens.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Za naљ poslednji video, priиaжemo o. uklanjanje pozadina u u užišta PowerPoint..
00:00:07
U većini vremena kada osobe žele da uklone pozadinu,.
00:00:09
To je zato љto im je dat. Paluba, moћda su nasledili palubu..
00:00:12
Pa, u ovom primeru ovo Dobrotvorna aukcija balova, .
00:00:15
Recimo da je ovo poslednje godine. Ja sam glavni ove godine .
00:00:17
I želim da očistim špil Da bi pogledao drugaиije..
00:00:20
Da li je ovo pozadinu mogu da promenim?.
00:00:24
To nije solidna pozadina.
00:00:26
Jedan trag je, pogledaj Leva strana, svi ti slajdovi, .
00:00:29
pozadine Izgledaj isto sa tom prugom.
00:00:32
i ako kliknem u okviru "Raspored"
00:00:35
Vidiљ sve slajdove.
00:00:38
Sve su tematski; Ovo je tema. Ne samo sa čvrstom pozadinom..
00:00:42
Dakle, da promenimo tema, Idem na Design.
00:00:46
I stvarno možeš brzo da ga promeniš Ovde, možete videti šta....
00:00:50
Samo stavi miљa. Svaki pogled, moћeљ da vidiљ kako izgleda. .
00:00:53
To menja sve.
00:00:54
Ali iskoristiжu. Prazna prezentacija, pa me pusti da to uradim .
00:01:01
I koristi ovu ovde, ova tema u kancelariji. .
00:01:04
Menja fontove Malo, ali zadrћava tekst,.
00:01:07
Zadržao je slike i ja mogu Poиni sa novom pozadinom..
00:01:12
Slike ovde, vidi, ovo Glavnu sliku želim da promenim..
00:01:17
Gledaj ovo, kad kliknem Na njemu, čim sam kliknuo.
00:01:20
Slika koju dobijam ovu kutiju oko njega koji bira sliku..
00:01:23
Tako da sada mogu da ga pomeram
00:01:26
Ili mogu jednostavno da ga izbrišem. Ja ću to da uradim.
00:01:29
Sada me pusti da siđem dole. Ovo, recimo ova kompanija.
00:01:31
Viљe nas ne poseduje, pa. Hoжu da se otarasim ovog logoa..
00:01:34
Kliknem na to, ali ima. Nema kutije, niљta se ne deљava..
00:01:37
Razlog, i ako ste. Gledao sam snimke, .
00:01:39
Znaš da je to zato što ova slika nije na ovom slajdu je na masteru slajda..
00:01:44
Tako da moram da uрem. tu da ga izbriše..
00:01:46
Idemo u View i kliknite na dugme Master slajda.
00:01:51
A sada leva strana Više nije moja prezentacija.
00:01:53
To su svi gospodari slajdova.
00:01:56
I kao što možete videti na dnu desni ugao tu je logotip.
00:01:59
na svakom od tih slajdova.
00:02:02
Pa, pusti me da odem do samog vrha Ovaj veliki master slajd i eto ga..
00:02:06
Zato me pusti da kliknem na to da bih ga izabrao
00:02:08
A sada na desnoj ruci Ja жu izabrati ovo. .
00:02:11
i bilo šta na ovom glavnom slajdu biće na svim ostalim slajdovima..
00:02:14
Ako odem ovde do logoa. I klikni na njega, sad dobijam kutiju..
00:02:18
Tako da sam ga sada izabrao I mogu jednostavno da ga izbrišem..
00:02:22
Da ti to joљ jednom pokaћem. ako Pogledaj sa leve strane sličica .
00:02:26
Иim ga obrisam, hoжe li. nestanu sa svih slajdova..
00:02:31
Kada završim, kliknite na dugme Zatvori Glavni pogled i sada sam se vratio,.
00:02:34
Imam veoma čist pozadina i za mene sam spreman da.
00:02:38
da napravimo aukciju, Dobrotvorni bal i aukcija za ovu godinu, .
00:02:41
napravite nove pozadine, nove slike.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
معظم الوقت عندما الناس يريدون إزالة الخلفية،.
00:00:09
لأنه تم إعطاؤها سطح السفينة، ورثوا سطح السفينة ربما..
00:00:12
حسنا، في هذا المثال هذا مزاد الكرة الخيرية، .
00:00:15
لنقل أن هذه هي السنوات الأخيرة أنا المسؤول هذا العام .
00:00:17
وأريد تنظيف سطح السفينة لإعطائها نظرة مختلفة..
00:00:20
الآن، هل هذا الخلفية يمكنني تغيير؟.
00:00:24
إنها ليست خلفية صلبة
00:00:26
الآن دليل واحد هو، ننظر في الجانب الأيسر، كل تلك الشرائح، .
00:00:29
الخلفيات تبدو هي نفسها مع هذا الشريط.
00:00:32
وإذا قمت بالنقر تحت تخطيط
00:00:35
ترى كل الشرائح.
00:00:38
انهم جميعا تحت عنوان ؛ هذا موضوع أنا التعامل مع ليس فقط خلفية صلبة..
00:00:42
لذا، لتغيير الموضوع، أذهب إلى التصميم.
00:00:46
وحقا يمكنك تغييره بسرعة هنا، يمكنك أن ترى ما -.
00:00:50
أنت فقط وضعت الماوس فوق كل نظرة، يمكنك أن ترى كيف يبدو، .
00:00:53
إنه يغير كل شيء.
00:00:54
لكنني سأستخدم عرض تقديمي فارغ، لذا دعوني افعل ذلك .
00:01:01
واستخدم هذه هنا هذا الموضوع مكتب. .
00:01:04
يغير الخطوط قليلا، لكنه يبقي النص،.
00:01:07
فإنه يحتفظ الصور وأستطيع تبدأ مع خلفية جديدة..
00:01:12
الآن الصور هنا، نظرة، وهذا الصورة الرئيسية هنا أريد أن تغيير..
00:01:17
الآن مشاهدة هذا، عندما انقر فوق على ذلك ، بمجرد النقر.
00:01:20
الصورة أحصل على هذا المربع حوله الذي يحدد الصورة..
00:01:23
حتى الآن يمكنني تحريكه
00:01:26
أو يمكنني ببساطة حذفها. سأفعل ذلك.
00:01:29
الآن اسمحوا لي أن أذهب إلى أسفل إلى هذا، لنقل هذه الشركة.
00:01:31
لا تملك لنا بعد الآن لذلك أنا أريد التخلص من هذا الشعار..
00:01:34
أنا اضغط على ذلك ولكن هناك لا يوجد صندوق، لا شيء يحدث..
00:01:37
السبب، وإذا كنت قد كنت أشاهد الفيديو .
00:01:39
تعلمون ذلك لأن هذه الصورة ليست على هذه الشريحة انها على الشريحة الرئيسية..
00:01:44
لذا يجب أن أذهب هناك لحذفه..
00:01:46
لذا دعونا نذهب إلى عرض وانقر على الشريحة الرئيسية.
00:01:51
والآن الجانب الأيسر لم يعد العرض التقديمي.
00:01:53
انها كل الشرائح الرئيسية.
00:01:56
وكما ترون في الأسفل الزاوية اليمنى هناك شعار.
00:01:59
على كل واحدة من تلك الشرائح.
00:02:02
لذا اسمحوا لي أن أذهب إلى أعلى جدا على هذه الشريحة الرئيسية الكبيرة وهناك هو عليه..
00:02:06
لذا دعوني اضغط على ذلك لتحديده
00:02:08
والآن على اليد اليمنى الجانب سأختار هذا .
00:02:11
وأي شيء على هذه الشريحة الرئيسية سيكون على جميع الشرائح الأخرى..
00:02:14
لذا إذا ذهبت إلى هنا إلى الشعار وانقر عليه، والآن أحصل على المربع..
00:02:18
لذا الآن لقد اخترته ويمكنني ببساطة حذفه..
00:02:22
دعني أريكم ذلك مرة أخرى. إذا كنت النظر إلى الجانب الأيسر من الصور المصغرة .
00:02:26
بمجرد أن حذفها سوف تختفي من جميع الشرائح..
00:02:31
عند الانتهاء، انقر فوق إغلاق المنظر الرئيسي والآن عدت.
00:02:34
لدي نظيفة جدا الخلفية وبالنسبة لي أنا على استعداد ل.
00:02:38
بناء المزاد، و حفل خيري ومزاد لهذا العام .
00:02:41
جعل خلفيات جديدة، صور جديدة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
대부분의 경우 사람들은 배경을 제거하고 싶어,.
00:00:09
그것은 그들이 주어졌기 때문입니다. 갑판, 그들은 어쩌면 갑판을 상속..
00:00:12
글쎄,이 예에서이 자선 볼 경매, .
00:00:15
이것이 지난 해 갑판이라고 가정 해 봅시다. 나는 올해 담당해요 .
00:00:17
그리고 덱을 정리하고 싶습니다. 다른 모습을 제공합니다..
00:00:20
지금, 이것은 배경내가 변경할 수 있습니까?.
00:00:24
그것은 견고한 배경이 아닙니다.
00:00:26
이제 한 가지 단서는 왼쪽, 모든 슬라이드, .
00:00:29
배경 그 스트라이프와 동일하게 보입니다..
00:00:32
레이아웃 아래를 클릭하는 경우
00:00:35
모든 슬라이드가 표시됩니다.
00:00:38
그들은 모두 테마입니다. 이것은 내가 테마입니다 단단한 배경뿐만 아니라 다루기..
00:00:42
그래서, 테마를 변경하려면, 디자인까지 올라가.
00:00:46
그리고 정말 당신은 신속하게 변경할 수 있습니다 바로 여기, 당신은 무엇을 볼 수 있습니다 -.
00:00:50
당신은 당신의 마우스를 위에 넣어 각 모습, 당신은 그것이 어떻게 생겼는지 볼 수 있습니다, .
00:00:53
그것은 모든 것을 변경합니다.
00:00:54
하지만 난 그냥 사용 하려고 빈 프리젠 테이션, 그래서 내가 그렇게 할 수 있습니다 .
00:01:01
이 것을 사용 하 여 여기, 이 사무실 테마입니다. .
00:01:04
글꼴을 변경합니다. 조금, 하지만 그것은 텍스트를 유지,.
00:01:07
그것은 사진을 유지하고 나는 할 수 있습니다 새로운 배경으로 시작하십시오..
00:01:12
지금 여기에 사진, 봐, 이쪽 여기서 주요 그림은 변경하고 싶습니다..
00:01:17
이제 클릭 할 때 이 것을 보세요. 클릭하자마자.
00:01:20
이 상자를 받는 그림 그림을 선택하는 주변..
00:01:23
그래서 지금 나는 그것을 이동할 수 있습니다
00:01:26
아니면 그냥 삭제할 수 있습니다. 나는 그렇게 할 것이다.
00:01:29
이제 내가 내려 가자 이, 이 회사를 가정 해 봅시다..
00:01:31
더 이상 우리를 소유하지 않기 때문에 나는 이 로고를 제거하고 싶습니다..
00:01:34
나는 그것을 클릭하지만있다 상자도 없고, 아무 일도 일어나지 않습니다..
00:01:37
그 이유, 그리고 만약 당신이 비디오를 보고 있었고, .
00:01:39
이 이미지가 아니기 때문에 당신은 그것을 알고 이 슬라이드에서 슬라이드 마스터에 있습니다..
00:01:44
그래서 나는 에 가야 삭제합니다..
00:01:46
그래서 보기까지 가자 슬라이드 마스터를 클릭합니다..
00:01:51
이제 왼쪽 더 이상 프레젠테이션이 아닙니다..
00:01:53
그것은 모든 슬라이드 마스터입니다.
00:01:56
그리고 하단에서 볼 수 있듯이 오른쪽 모서리에는 로고가 있습니다..
00:01:59
각 슬라이드에 있습니다.
00:02:02
그래서 내가 에 맨 위에 가자 이 큰 마스터 슬라이드와 거기에있다..
00:02:06
그래서 내가 그것을 선택하려면 그것을 클릭 할 수 있습니다
00:02:08
그리고 지금 오른손에 내가 이것을 선택할거야 측면 .
00:02:11
이 메인 슬라이드의 모든 것 다른 모든 슬라이드에 있을 것입니다..
00:02:14
그래서 로고에 여기 내려 가면 그리고 그것을 클릭, 지금 나는 상자를 얻을..
00:02:18
그래서 지금 나는 그것을 선택했습니다 그리고 난 단순히 그것을 삭제할 수 있습니다..
00:02:22
다시 한 번 보여드리겠습니다. 만약 당신이 미리보기 이미지의 왼쪽을 보세요. .
00:02:26
내가 삭제하자마자 그것은 것입니다 모든 슬라이드에서 사라집니다..
00:02:31
작업이 완료되면 닫기 를 클릭합니다. 마스터 뷰와 지금 내가 돌아왔어요,.
00:02:34
나는 매우 깨끗합니다 배경과 나를 위해 나는 준비가되어 있습니다.
00:02:38
경매를 빌드, 올해 자선 공과 경매, .
00:02:41
새로운 배경, 새로운 사진을 만들 수 있습니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
大多数时候 人们想要删除背景,.
00:00:09
这是因为他们得到了一个 甲板,他们继承了一副甲板。.
00:00:12
好吧,在这个例子中,这个 慈善球拍卖,.
00:00:15
假设这是去年的甲板, 我今年负责.
00:00:17
我想清理甲板 给它一个不同的外观。.
00:00:20
现在,这是一个 背景我可以更改吗?.
00:00:24
这不是一个坚实的背景。
00:00:26
现在一个线索是,看看 左手边,所有这些幻灯片,.
00:00:29
背景 与该条纹看起来相同.
00:00:32
如果我在布局下单击
00:00:35
你看到所有的幻灯片。
00:00:38
他们都是主题;这是我的主题 处理的不仅仅是一个坚实的背景。.
00:00:42
因此,要更改主题, 我上去设计.
00:00:46
真的你可以快速改变它 就在这里,你可以看到什么 -.
00:00:50
你只是把鼠标放在上面 每看一眼,你都能看到它的样子,.
00:00:53
它改变了一切。
00:00:54
但是我将只使用一个 空白演示文稿,所以让我这样做.
00:01:01
并在这里使用这个, 此办公室主题。.
00:01:04
它更改字体 有点,但它保留了文本,.
00:01:07
它保留了图片,我可以 从全新的背景开始。.
00:01:12
现在图片在这里,看,这个 这里的主要图片我想改变。.
00:01:17
现在看这个,当我点击 在上面,只要我点击.
00:01:20
图片我得到这个框 在它周围选择图片。.
00:01:23
所以现在我可以移动它了
00:01:26
或者我可以简单地删除它。我会这样做的。
00:01:29
现在让我去 这个,让我们说这家公司.
00:01:31
不再拥有我们了,所以我 想摆脱这个标志。.
00:01:34
我点击它,但有 没有盒子,什么也没发生。.
00:01:37
原因,以及您是否 一直在看视频,.
00:01:39
你知道这是因为这张图片不是 在此幻灯片上,它位于幻灯片母版上。.
00:01:44
所以我必须进去 在那里删除它。.
00:01:46
因此,让我们上到视图 ,然后单击幻灯片母版.
00:01:51
现在是左侧 不再是我的演讲.
00:01:53
它都是幻灯片母版。
00:01:56
正如您在底部所看到的 右下角有一个标识.
00:01:59
在每张幻灯片上。
00:02:02
所以让我去最上面 这个大的大师幻灯片,它就在那里。.
00:02:06
因此,让我单击它以将其选中
00:02:08
现在在右手边 侧面我要选择这个.
00:02:11
以及此主幻灯片上的任何内容 将在所有其他幻灯片上显示。.
00:02:14
所以如果我在这里到徽标 并单击它,现在我得到了盒子。.
00:02:18
所以现在我选择了它 我可以简单地删除它。.
00:02:22
让我再向你们展示一下。如果您 查看缩略图的左侧.
00:02:26
一旦我删除了它将 从所有幻灯片中消失。.
00:02:31
完成后,点击"关闭" 主视图,现在我回来了,.
00:02:34
我有一个很干净 背景,对我来说,我已经准备好了.
00:02:38
建立拍卖, 今年的慈善舞会和拍卖会,.
00:02:41
制作新的背景,新的图片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
ส่วนใหญ่เมื่อ ผู้คนต้องการเอาพื้นหลังออก.
00:00:09
มันเป็นเพราะพวกเขาได้รับ ดาดฟ้าพวกเขาได้รับมรดกดาดฟ้าอาจจะ.
00:00:12
ในตัวอย่างนี้ การประมูลบอลการกุศล, .
00:00:15
สมมุติว่านี่คือดาดฟ้าปีที่แล้ว ปีนี้ผมเป็นหัวหน้า .
00:00:17
และฉันต้องการทําความสะอาดดาดฟ้าเรือ เพื่อให้มันดูแตกต่าง.
00:00:20
ทีนี้, นี่คือ พื้นหลังฉันสามารถเปลี่ยนแปลง?.
00:00:24
มันไม่ใช่พื้นหลังที่มั่นคง
00:00:26
ตอนนี้เงื่อนงําอย่างหนึ่งคือดูที่ ด้านซ้ายมือ สไลด์พวกนั้น .
00:00:29
พื้นหลัง ดูเหมือนกันกับลายเส้นนั้น.
00:00:32
และถ้าฉันคลิกภายใต้ เค้าโครง
00:00:35
คุณจะเห็นภาพนิ่งทั้งหมด
00:00:38
พวกเขาทั้งหมดมีธีม นี่คือธีมที่ฉันเป็น การจัดการกับไม่เพียง แต่พื้นหลังที่มั่นคง.
00:00:42
ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนธีม ฉันขึ้นไปที่การออกแบบ.
00:00:46
และจริงๆคุณสามารถเปลี่ยนมันได้อย่างรวดเร็ว ตรงนี้ คุณจะเห็นว่า.
00:00:50
คุณเพียงแค่วางเมาส์ของคุณมากกว่า แต่ละลุคคุณจะเห็นว่ามันดูเหมือนอะไร .
00:00:53
มันเปลี่ยนทุกอย่าง
00:00:54
แต่ผมจะใช้ งานนําเสนอเปล่า, ขอผมทําอย่างนั้นนะ .
00:01:01
และใช้อันนี้ตรงนี้ ชุดรูปแบบของ Office นี้ .
00:01:04
มันเปลี่ยนแบบอักษร นิดหน่อย แต่มันเก็บข้อความไว้.
00:01:07
มันเก็บภาพและฉันสามารถ เริ่มต้นด้วยพื้นหลังที่สดใหม่.
00:01:12
ตอนนี้ภาพที่นี่ดูนี้นี้ ภาพหลักที่นี่ฉันต้องการเปลี่ยน.
00:01:17
ตอนนี้ดูนี้เมื่อฉันคลิก ในนั้นทันทีที่ฉันคลิก.
00:01:20
ภาพที่ฉันได้รับกล่องนี้ รอบ ๆ ที่เลือกรูปภาพ.
00:01:23
ตอนนี้ผมสามารถเลื่อนมันไปรอบๆได้
00:01:26
หรือผมสามารถลบมันทิ้งไปได้ ฉันจะทําเอง
00:01:29
ตอนนี้ให้ฉันลงไปที่ นี่, สมมุติว่าบริษัทนี้.
00:01:31
ไม่ได้เป็นเจ้าของเราอีกต่อไปดังนั้นฉัน ต้องการกําจัดโลโก้นี้.
00:01:34
ฉันคลิกที่มัน แต่มี ไม่มีกล่อง ไม่มีอะไรเกิดขึ้น.
00:01:37
เหตุผลและถ้าคุณ ดูวิดีโออยู่ .
00:01:39
คุณก็รู้ว่าเป็นเพราะภาพนี้ไม่ใช่ บนภาพนิ่งนี้ ภาพนิ่งนั้นอยู่บนต้นแบบภาพนิ่ง.
00:01:44
ดังนั้นฉันจึงต้องเข้าไป เพื่อลบออก.
00:01:46
ลองขึ้นไปที่วิวกัน แล้วคลิก ต้นแบบสไลด์.
00:01:51
และตอนนี้ด้านซ้ายมือ ไม่ใช่งานนําเสนอของฉันอีกต่อไป.
00:01:53
มันเป็นต้นแบบสไลด์ทั้งหมด
00:01:56
และอย่างที่คุณเห็นในด้านล่าง มุมขวามือมีโลโก้.
00:01:59
บนภาพนิ่งแต่ละภาพ
00:02:02
ขอผมไปด้านบนสุด สไลด์ต้นแบบขนาดใหญ่นี้และที่นั่น.
00:02:06
ขอผมคลิกที่มันเพื่อเลือกมัน
00:02:08
และตอนนี้อยู่ทางขวามือ ด้านผมจะเลือกนี่ .
00:02:11
และอะไรก็ได้บนสไลด์หลักนี้ จะอยู่บนภาพนิ่งอื่นๆ ทั้งหมด.
00:02:14
ดังนั้นถ้าฉันลงมาที่นี่เพื่อโลโก้ และคลิกที่มันตอนนี้ฉันได้รับกล่อง.
00:02:18
ดังนั้นตอนนี้ฉันได้เลือกมัน และผมสามารถลบมันได้.
00:02:22
ขอผมแสดงให้คุณดูอีกที ถ้าคุณ ดูทางด้านซ้ายของรูปขนาดย่อ .
00:02:26
ทันทีที่ฉันลบมันจะ หายไปจากสไลด์ทั้งหมด.
00:02:31
เมื่อฉันทําเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด มุมมองหลักและตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว.
00:02:34
ฉันสะอาดมาก พื้นหลังและสําหรับฉันฉันพร้อมที่จะ.
00:02:38
สร้างการประมูล งานเต้นรําการกุศลและการประมูลสําหรับปีนี้ .
00:02:41
สร้างพื้นหลังใหม่รูปภาพใหม่

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

Rappel

Afficher